EESTI MÕISTATUSTE SÜNTAKTILISEST STRUKTUURIST

Avalehele | "Sissevaateid" | Taylor | Jäviö-Nieminen

Teatud nurga alt vaadatuna on vanasõna, mõistatus vm. tekst sõnajada. Raamatus SFL I, ptk. 1.3.2 on põgusalt peatutud küsimusel, kui pikk on eesti vanasõnatekst, toodud ka tekstipikkuste jagunemise histogramm Erna Normanni 1995. a. valimikus avaldatud aine põhjal (kokku 3576 teksti) ning juhitud tähelepanu vanasõnade struktuurisümmeetria kajastumisele sel histogrammil: paarisarvulised sõnahulgad annavad "piirkondlikust ootusest" suuremaid, paarituarvulised väiksemaid sagedusi — vt. joon. 1:

Joon. 1

Järgnevas (joon. 2a, 2b) on toodud veel kaks sõnapikkuste jagunemise histogrammi. Joon. 2a on vanasõnadest, joon. 2b mõistatustest, mõlema aluseks on olnud eesti vastavate teaduslike žanripublikatsioonide tüübitiitlid (st. sama tekstivalim, mille põhjal on tehtud ka siinsed vaatlused mõistatuste kujundistereotüüpide kohta).
Ka joon. 2a näitab vanasõnade pikkusjärkude sageduste tugevat positiivset korrelatsiooni paarisarvuliste sõnahulkadega (eriti selgelt jällegi pikkusjärkudes 3...8). Et 4-sõnaliste tekstide arv on siin juba ületanud 6-sõnaliste tekstide arvu, tuleneb vast sellest, et 12921-tekstiline valim esindab vanasõnatüüpide "normaalvorme", st. keskeltläbi sagedasemat, stereotüüpsemat — ja Zipfi vaatluste põhjal eeldades siis ka lühemat — ainest kui Normanni valim, mis on moodustunud juhuslikumaist tekstidest.
"Paarisarvulisuse efekt" nähtub ka mõistatuste juures, kuid sumbub pikemate tekstide juures tunduvalt varem ja jätab uhkesse üksindusse kõrguma 4-sõnaliste tekstide pilvelõhkuja.
Joon. 2a Joon. 2b

Kvantitatiivse lingvistika üks harrastusi on taoliste histogrammide interpreteerimine. Lähtudes eeldusest, et loodusseadused on loomuldasa lihtsad seadused ja ka faktorid, mis nende ilmnemisse empiirilistes statistilistes piltides müra toovad, taanduvad omakorda lihtsatele seadustele, püütakse ka sedalaadi histogramme lähendada tuntud jaotustüüpidele, mille taga on konkreetsed matemaatilised interpretatsioonid. Ühest küljest näib põhjust olevat selle tegevuse mõttekuses pisut kahelda, kui vaadata nt. järgnevas toodud tekstipikkuste histogramme eesti mõistatuste ainerikkamaist üksiktüüpidest (joon. 3....7 ) — kuidas on võimalik nii erinevate komponentide segust välja ekstraheerida tähtsaid ja sisukaid üldseaduspärasid?

A. Suur "normaaljaotuslik" hajuvus:
Joon. 3a Joon. 3b

B. Koherentne jaotuspilt, raskuskese vasakule kallutatud:
Joon. 4a Joon. 4b

C. Koherentne jaotuspilt, raskuskese paremale kallutatud:
Joon. 5a Joon. 5b

D. Ülikoherentne, klišeeline jaotuspilt:
Joon. 6a Joon. 6b

E. 2 või 3 pikkusdominandiga jaotuspilt:
Joon. 7a Joon. 7b

Teisalt on loomulik kujutleda, et teksti "füüsiline pikkus" on korrelatsioonis ta stuktuurilise keerukusega: lühitekstid esindavad lihtstruktuure, pikad neist lihtstruktuuridest moodustuvaid liiteid. Nõnda ka 4-sõnaliste mõistatuste võimas dominant (ja üldse see tõik, et kuigi mõistatustekstid on keskeltläbi palju pikemad kui vanasõnatekstid, siiski on ka siin tugevas ülekaalus ikkagi lühemad, 4 kuni 8 sõna pikkused tekstid) annab alust oletuseks, et mõistatuste süntaktilisest tüpoloogiast on ehk võimalik ülevaadet saada sel moel, et püüda inventeerida lühimõistatustes nähtuvad elementaarstruktuurid ning taandada pikemad tekstid nende elementaarstruktuuride liideteks. Järgnev ongi väga provisoorne katse seesuguste lihtstruktuuride leidmiseks-liigitamiseks. Rühmituses pole taotletud kuigi suurt detailsust. Rühmade määratlused antakse umbes "süvakäänete" tasandil.

Näib, et on mõttekas välja eristada 3 süntaktilist tuumkonstruktsiooni: 1) atributiivtuum, 2) objektiivtuum ja 3) lokatiivtuum.

A1. Atributiivtuumad pole iseseisvate süntaktiliste algmetena eriti produktiivsed, kuid nad on äärmiselt sagedane täiteaine nt. üliproduktiivsete lokatiivstruktuuride mitteparallelistlikes laiendustes. (Sama kehtib ka nt. numeraalide kohta, mis eesti mõistatuste põhituumade spetsifitseerivate konstituentidena üldse ei esine, kuid on mõistatustes iseendast väga vajalik ja ohtra esinemusega leksikatüüp.)
Me käsitame siin atributiivmoodustajana nii tavalist adjektiivatribuuti kui ka genitiivset atribuuti kui ka muude vahendite (nt. arvsõna ja komitatiivse substantiivi) abil tekitatud atribuuti. Elementaarvormide näiteid:

A1a. Substantiiv genitiivis + substantiivne põhisõna:

A1b. Numeraal genitiivis + substantiiv komitatiivis + substantiivne põhisõna (ning selle inversioonid):
  Kaadsa kate otsaga — Niidsekera
  Katõ otsaga orik — Pohemold
  Kolme kanti kaabukene — Tatratera
  Kolme kõhriga orik — Suur nõel
  Lita üte kõrvaga — Kibu
  Mees kaheteistkümne näuga — Aasta ja kuud
  Susi palanu külega — Ahjulaud
  Tüdruk ühe silmaga — Nõel
  Vorst ühe otsaga — Sukk
  Üts ader kolme haeraga — Heinahang

A1c. Erandeid (kätkevad numeraale, topeltatribuute jm.):
  Kolme kanti kuningaait — Tatar
  Kolme kõhriga must ork — Tatratera
  Muhulase vana naese valge villa tutt — [Lahenduseta]
  Naise kärnäne pää — Kaalikas

A2. Objektiivtuumad on täiselementaarses vormis samuti üsna ebaproduktiivsed, kuid moodustavad päris rohkesti mitteparallelistlikke laiendvorme atributiivsete ja numeraalsete elementide abil.

A2a. Substantiiv (v. sellena mõistetav adjektiiv) nominatiivis + verb 3. pöördes + objekt:
  Ema imeb poegi — Jõed jooksevad merre
  Emäne pist esast — Leiba kastetakse
  Jalolda võtt jänese kinni — Püssikuul
  Lebo puhk lehespilli — Kukk kireb
  Miis lakk perst — Linaropsimine
  Oenas situs rasva — Oherd
  Punane jupsib musta — Tuli paja all
  Surnu matab elavat — Tuld maetakse tuha alla

A2b. Mitmesuguseid atributiivsete lisanditega vorme:
  Kogu pere katsub pereme munni — Ukse käepide
  Kõik pere lakuvad pisku poisi p[erse]t — Taarikann
  Käsita rätsep käristab riiet — Käärid
  Lapsed näävad isa sündimest — Heinakuhi
  Must kukk kutsub kõik kihelkonna kokku — Õpetaja
  Must rakk lakub kõige pere persed — Uksepakk
  Pere murrab pesemata kooki — Toauks
  Pisike härg võidab suure härja — Kirstuvõti
  Poisid näevad isa ristimist — Heinakuhi
  Suur käsi mängib pilli — Kedervars lõngaga
  Verrev kikakõnõ tsaga musta mätäkeist — Mees naise juures
  Ühe jalaga sant kaitsab kõige karja kokku — Uks

A2c. Numeraale (ja atribuute) sisaldavaid vorme:
  Kaks poega uputavad isa ära — M...
  Karu põletab kahe otsaga piipu — Toaungad (nurgad)
  Kats sõsarat silitseva võid — Regi
  Nelli kandvad ühte — Rattad
  Sada silma kuhja luu — Sõelumine
  Viis meest koduvad ühte kaevo — Sukavardad
  Viis venda viskavad kaks viletsat (tõbist) toast välja — Ninanuuskamine
  Ühejalgne kannab kahejalgset — Kantsel
  Üks halg kütab kahte ahju — Lehma keel
  Üks hani karjub kahte healt — Torupill
  Üks kullane võti käänab kõik vallale — Päev
  Üks part haudub kahte muna — M...
  Üts kukk and ega aasta kolm tsäüka marjo — Kolm püha

A3. Lokatiivtuumad. Nende produktiivsus mõistatustes on kahe eelmisega võrreldes otse määratu, ka selle mitteparallelistlikud (taas atributiivsete ja numeraalsete komponentide vahendusel tekitatud) laiendvormid on äärmiselt rohked ja mitmekesised.

A3a. Lokatiivid, kus verb ellipteeritud (või erandina on-verb)

A3a1. Substantiiv + inessiivne kohamäärang:
  Järv tarõh — Suits tares
  Kaju kadakapõõsas — Naise suguelund
  Kiisla redelin — Mesi vaha sees
  Verstapost kuusikus — M...
  Võiutükk kaohn — Kuupaiste

A3a2. Miski millegi all ~ peal ~ otsas ~ keskel ~ ümber ~ sees ~ vahel ~ üle ~ ...:
  Allikas haukubu all — Pibi
  Allikas kuhja otsas — Või pudru sees
  Hundipips kesk väilla — Naba
  Ilustaja ihu sees — Kõrvarõngas
  Kibuke kesk merd — Naba
  Koigas karve sehen — Kuhjavarras
  Kuu ajateiba otsas — Küünal
  Kõtu otsahn turg — Mesilased taru peal
  Leivapätsike vee sees — Kuu taevas
  Luukene läve all — Sõlg
  Nebukadnetsar kesk merd — Naba
  Paja pial on sang — Vikerkaar
  Ruhik sammelde sehen — Naise asi
  Ruosk ümbre tarõ — Muldhirs
  Suo ümber tua — Samblad seina vahel
  Tamm mäe otsas — Naba
  Tuli keset merd — Samovar
  Õlped läve all — Helmed kaelas

A3a3. Eelmise inversioonilisi vorme (võivad tõlgenduda ka atributiivstruktuuridena):
  Üle ilma piirakas — vikerkaar
  Üle järve purre — Preesi telg
  Üle metsa luuk-laak — Vikerkaar
  Üle putsi purre — Prees
  Ümbre tare tiira' — Taresamblad

A3a4. Substantiiv + kohamäärang, mille koosseisus atributiivlaiend:
  Isa poja peos — Aiateivas ja vits
  Kuu kua läve all — Sõlg
  Käsi oisu persen — Kinnas
  Latõrtaja valgõ kallastõ vahel — Keel
  Mets lihamäe pääl — Juuksed
  Orik valge vahu sees — Veskikivi
  Peenar ümber perseaugu — Kaevurakked
  Perekond puujuurde all — Kartulid varre all
  Rist rikka mehe väravas — Tuulik
  Risu rikkama tua ees — Haoriit
  Sõlg aida ussõ pääl — Päike
  Tasku taeva külje pääl — Kuu
  Vasik vana härja nina all — Ahi ja kolle
  Üle mõtsa vuu nahk — Suits

A3a5. Atributiivlaiend subjekti poolel:
  Eeläne miis paja all — Tuli
  Hall vanamees õues — Udu
  Hiire teerada ümber toa — Räästad tilguvad
  Hõbejoon mööda maad — Jõgi
  Hõbeleht ukse all — Prees
  Karu käpp meres — Supikulp
  Kena oinas keset merd — Keel suus
  Kirisõba üle toalae — Suits
  Kirju keuke mäe pääl — Naba
  Korede jummal võrede pääl — Kana haub
  Kuldkera keset koppelt — Päike
  Kuldlaadik laua all — Päike taevas
  Kuldlüpsik mere peal — Päikesetõus
  Kure kael üle mere — Paja sang
  Kuum kivi aida all — Lehma udar
  Kõvver passun akne pääl — Peni händ
  Kõvvõr kurat paaba säläh — Voki hambad
  Must kuus muru pääl — Öö
  Must paik saina pääl — Kirstu taba
  Must ümbrik ümber tua — Toanõgi
  Märg laud lepikus — Keel
  Papi titt mii seeh — Hari
  Pihlapuu tsäuk kest merd — Päike
  Punane kukk katusel — Tulekahi
  Punane peegel seina peal — Päike
  Rõõsk piim põrandal — Päevapaiste põrandal
  Sika silmä' saina pääl — Oksad seinas
  Tannõ kaadsa taiva pääl — Tolm
  Tii veeren valge miheke — Seen
  Tiide karva tii pääl — Heinakoorem
  Tilluk kirp kivi pääl — Tulesäde paneb metsa põlema
  Tsiasitt saina pääl — Taba
  Valge kont kesk koplit — Kirik
  Valge vaip üle maa — Lumi
  Väike perse om pengi all — Pann

A3a6. Atributiivlaiendid mõlemal poolel:
  Hiirepesa levalõime otsa siis — Naisterahva asi
  Hõberaha aida ääre peal — Päike paistab lõunaajal
  Kuldõun hõbevaagna pääl — Päike
  Kulladsõ helme nisujauha seeh — Söed tuhas
  Kõver kuus kooba läve een — Peni händ
  Pikk vits üle õuemaa — Vikerkaar
  Punane poisike musta asema sees — Porgand
  Punane pull kasteheina kütkes — Jõhvikas
  Siidiniidi nupuke tare harja otsas — Kuke hari
  Sinipuu, punapuu, rikka mehe aida all — Püss
  Suine lind talise tee jaares — Vanker
  Tutmed-rutmed rootsi naise puusa pääl — ?

A3a7. Numeraale (ja atributiivlaiendeid) sisaldavaid vorme:
  [Seitse] pead ja [seitse] saba ühe pea sees — Hiirepesa hobuse pealuus
  Kaits hõbelehekest tõine tõispuul mäe külle pääl — Kõrvad
  Kaits härga üte ikme otsan — Veskikivi
  Kaks meest ühe kübara all — Aja tugiteibad
  Kaks santi ukse taga — Tatine nina
  Karune kahe libeda vahel — Hobune aiste vahel
  Kits ja kurat kahekesi ühes kottis — Vaenulised abielurahvas
  Koda kolme nuka pääl — Vokk
  Kolm miest ühe kübärä all — Iste
  Kolm risti kolgatal — Pearätt
  Kolm ruusi mere pääl — Kolm suurt püha
  Lai latakas kolme kepi otsas — Kolme jalaga iste
  Mere pääl koll kullatsäuka — Lihavõte, suvisted, jõulud
  Meri kolme tulba otsah — Tõrs
  Meri nelja tulba pääl — Taevas
  Meri viie tulba otsan — Taarikapp
  Mõlõmba velidse üte palaja all — Kaeratera
  Mää kate kraasasja vahel — Villakraasimine
  Neli auku niidikeras — Lehma udar
  Neli pütsigäd aeda all — Lehm
  Neli venda ühe mütsi all — Laud
  Okse kuvvõ koorõ seeh — Sibul
  Pool leiva aida taga — Kuu
  Pooleaastane poisike kõrgen kepi otsas — Pähkel
  Seitse lätlast ühe kasukakäise sees — Hernekõder
  Sõklane kott nelä tulba otsahn — Peni
  Sõsaritse, tsirgukõsõ karvatside kaartõ all — Silmad
  Viis viirukest, kuus kuurukest üte utra sisen — Hernekaun
  Üks halg ahjus — Keel suus

A3b. Muude verbidega lokatiivstruktuurid

A3b1. Substantiiv + verb + kohamäärang:
  Ahe' silla all tän'täse' — Kiislit kurnatakse läbi sõela
  Ahi küdeb teiba otsas — Piip
  Hani uidab üle ussaja — Vett tuuakse
  Imänd piibutas läbi käüsse — Suits läheb läbi korstna
  Jänes jookseb üle mäe — Tuisk
  Keset järve tamm kasus — Naba
  Konn karjub põues — Uur
  Kuningas istub kulla sees — Neerud
  Kurg joo üle mere — Pajavang
  Kutsik makab hõbeda sehen — Rahu
  Noorik nutab nurga taga — Tuul kiunub
  Ruusk lätt üle moro — Teerada
  Saks sõidab oina seljan — Särginöör
  Susi oroh undas — Peer
  Tsaimassin palo pääl kiis — Sipelgapesa
  Tsigan kulla pääl istus — Katel tulel
  Uherdi upub keskel väina — Naba
  Ümbre mäe uurma makas — Käsikivi, jahu

A3b2. Kohamäärangu koosseisus atributiivlaiend:
  Harak hauk tõrdu veere pääl — Õpetaja kantslis
  Ingel istub hiire pesas — Küünal lühtris
  Jänes kükitäp mäe külle pääl — Kõrv
  Karu kükitäb kullase mäe õtsan — Pada tulel
  Kass kükitas kanarikupuhma all — Kõrv
  Kukk laulab aida ulu all — Veise kaelakell
  Kukk laulab kuusnas, kaasnas, kivises keldris, tammises tündris — Kilk
  Kuningas istub oma sita sees — Küünal
  Kägu kuuk pühäh pedäjäh — Kella lüüakse
  Lammas magab lehma maus — Sukk pastlas
  Pini istus mäe külel — Nina
  Põder magab hiire pesas — Sagaraga uks
  Rähn raiub raudses linnas — Kaelakell
  Siug juusk ümbre sarapuupuhma — Vokinüür
  Taat tirgutab memme mulgu pial — Kaev
  Tihane tiksub lihase linna all — Lehmakell
  Tihane tiksub raudse linna all — Kell loomal kaelas
  Tina tillerdab, hõbedavoori peal — Sari
  Triksub ja traksub tihedas kuusikus — Lambaniitmine
  Vesi juusk üle lepälehti — Kusemine

A3b3. Atributiivlaiend subjekti poolel:
  Hall härg möirab nurkas — Jahvekivi
  Nelja sarvega kurivaim müriseb vees — Vesiveski
  Otti oenas, lätti lamma, tatsutab mööda tänavat — Konn
  Punane koer magab jahukerstus — Tuli lees
  Siberiku-säberiku, mäe küllen kükitese — Kõrvad
  Valge kirgike jooseb ümber mätta — Vokivärten
  Valged lambad hüppavad meres — Herned pajas
  Verev repän mert pide ois — Kangasuga

A3b4. Atributiivtlaiendid mõlemal poolel:
  Karune kuristab kivivare otsas — Kana haudub
  Must härg müirab tampse tõrre sees — Õpetaja kantslis
  Pisike poiss tantsib laia kübärä all — Kedervars
  Pooleaastane poisike istub umbise poti sees — Pähkel
  Punane koerake raksub raudriides — Tuli
  Punane poisike magab rohelise palaka pääl — Murakas
  Tipiline-täpiline, istub aida harja peal — Tanu
  Valged mehed tantsivad mustas körtsis — Herned keevad pajas
  Verrev hani mäe küllehn kükütäs — Kõrv
  Väike Miku sõedab musta põldu müüdä — Lootsik

A3b5. Numeraale (ja atributiivlaiendeid) sisaldavaid vorme:
  Kahe kaevo peal kasvavad kadakapõesad — Silmad
  Kaits neitsid tantsiva ütte saapaseere sisen — Uhmer
  Kaks keerdkadakat kasvavad mäe külje pääl — Kõrvad
  Kaks seent kasvavad tõine tõisel pool mäge — Kõrvad
  Kats valget tsirkukõst taplõse katuse pääl — Lumi
  Kümme kitse söövad ühe heinakuhja kallal — Ketramine
  Kümme kurge küürutavad ühe vaagna veere peal — Lusikad kausiveerel
  Kümme sutt sõitva üle mäe — Pükse aetakse jalga
  Liha tantsib nelja raudtaldreku pial — Hobune
  Lind lennäb aastas [neli] korda läbi lehtse metsä — Lambaniitmine
  Neli kord aastas käib karune naiste reite vahel — Lambaniitmine
  Neli neitsit tantsiva üte saapaseere sihen — Lehmalüps
  Neli neitsit tantsivad ühe põlle pääl — Tuulik
  Sidi üte jalase pääl sõit — Pajalaud
  Siidisaks sõidab kahe mäe vahel — Peerulaskmine
  Sõda sõedab kolmepäese varsa selles — Jää vee peal
  Vanamees huikab kahe mäe vahel — Peer
  Viis venda magavad ühes voodis — Varbad suka sees
  Viis viisipuud, kümme kuusipuud, käivad ühe ümber ööriaugu — Ratas

A3c. Allokatiivsed ja ablokatiivsed struktuurid

Allokatiivseteks
nimetame lokatiivstruktuure, kus keegi või miski suundub mingist määratlemata kohast määratletud kohta, ablokatiivseteks neid, kus ta suundub määratletud kohast määratlemata kohta. Kumbki tüüp pole mõistatustes kuigi produktiivne, kuid allokatiive on tunduvalt enam kui ablokatiive.

A3c1. Allokatiivsete tekstide näiteid:
  [Kaks] hani lähvad lauta kidin-kädin — Panged
  Hall hobune vahib üle katuse — Kuu
  Jalutu jaan läheb seina kaudu üles — Suits
  Karvane läheb karvase sisse — Müts pähe
  Kolm saksa käivad ühte mõisa kokku — Ahjuroop, luud ja labidas
  Kuldane kala kuekse kadajase kannu hala — Uss
  Lapsed jooksevad vanemate varrule — Heinasaod
  Libe asi lääb kondise sisse — Lusikas suhu
  Must mees sülitab üle metsa — Püss
  Neli hiirt jooksevad ühte auku — Lüpsmine
  Neli kitse kusevad ühte aukuje — Lehmalüps
  Neli neitsit kusevad ühte auku — Lehmalüpsmine
  Nudi pääga Rein lääb karvakortsi — Mehe suguliige
  Peenkene preili, kavvõndõhe sülgäs — Püss
  Pini lätt peripäidi puudõ — Tuli
  Punane koer haugub läbi luise aia — Keel
  Sile läheb karvase sisse — Käsi läheb kindasse
  Tedred lähevad kudrutades meresse — Herned pannakse patta
  Vesi jookseb vasta mäge üles — Lehm joob

A3c2. Ablokatiivsete tekstide näiteid:
  Kaits kaske kasvas üttest juurest vällä — Lehma sarved
  Kaks neitsikest tulevad emalt ja nutavad — Veepanged
  Krantskaalaga peni hauk tõrdust — Õpetaja kantslis
  Vesi jooseb kahe karuse vahelt — Nutmine
  Vihma sadab kahe samba vahelt — Kusemine

A3c3. Allokatiivne ja ablokatiivne komponent üheskoos:
  Mitmest harust jooksvad ühte lauda lõngad — Puu juured
  Roheline mamsel käib iga laupäev ühe reite vahelt teise reite vahele — Viht

A1 + A2. Atributiiv- ja objektiivtuuma liiteid:
  Raudne suu sööb puid — Kirves, saag
  Süütä neitsike kisub jeevita linna maha — Tuli põletab maja ära

A2 + A3. Näiteid objektiiv- ja lokatiivtuuma liidetest:
  Hall hobune sööb läbi katusse kaaru — Suits
  Hall härg ajab sarved räästa — Suits
  Karu näitab üle metsa käppa — Tulekahju
  Kolm lümbäkut vedavad ühte pimedad ja pime külvab valge põllu pääle — Kirjutamine
  Kudevik viib videvikust puid — Vokk
  Kümme meest veavad üle pussumäe noota — Pükse tõmmatakse jalga
  Lehm köüdetäs lambalõ sälgä — Pastel pannakse jalga
  Mees tassib maja seljas — Tigu
  Must mees nurgas viskab kust — Taaritõrs
  Mustlane poop [end] täre laen — Suits
  Pojad toovad isa ilmale — Heinakuhi
  Räksi Toomas tapab Rooma rikast puuvikatiga luuheinamaa peal — Täitapmine (noaga peas)
  Simm tege silda soie pääle, madalide maie pääle — Külm
  Suur miis laotab nurme pääl käsi — Tuuleveski
  Tillekene tallekene vida läbi aia puid — Nõel
  Valge vares lävi aia lat'si ravitses — Kirikuõpetaja võtab pihile
  Verrev lehmäkene süü läbi aia läätsi — Päike
  Vidil kisub vadila persest soolikaid — Ketramine
  Üks tuleb majalt maalt, katab mered, katab maad — Lumi

Senised süntaksimallid olid kõik ühtlasi põhimõtteliselt mittesümmeetrilise struktuuriga lihtlausemallid. Peale nende on rohkesti mitmesuguseid liitmalle. Ma ei lähe siin elementaarstruktuuride parallelistlike liidete vaatlemisega kuigi kaugele (õieti loobun nende vaatlemisest hoopis), kuid tahaksin juhtida tähelepanu ühele üliproduktiivsele üldmallile, mis on omamoodi vaheastmeks lihtlauselis-mittesümmeetriliste ja täissümmeetriliste normaalvormide vahel ning omab nähtavasti väga keskset kohta mõistatuste vormiloomes üldse.

B. Sünekdohheeruva 2. poolega struktuurid

Need on välise süntaksi poolest enamasti sümmeetriliseks, "2-dipoodiliseks" organiseeritud tekstid. Semantiliselt võttes pole siin aga tegu mitte täistähendusliku parallelismiga (nagu nt. normaalse lauserinna või sümmeetrilise impliktiivstruktuuri korral vanasõnades või siis aja- või ruumiparameetri järgi topeldatud vormides, mis on hästi iseloomulikud määratlemata subjektiga (agendiga) mõistatusrühmale ning millest tõime rohkesti näiteid troopide vaatluses). Mõistatuse sümmeetriliseks organiseeritud pooled on siin terviku ja osa vahekorras ning 2. pool on nii- või teistsugune absoluuttarind, moodustab midagi sünekdohhi taolist. St. see pole loomulikult mitte klassikaline sünekdohh, kus tervik on esindatud (ja ühtlasi asendatud) osaga, kuid on teoreetiliselt huvitav nt. selles plaanis, et tavaliselt figureerib parallelistlike struktuuride komponentidena just metafoorne, mitte aga metonüümiline aines.
See vormimall langeb suuresti kokku ainetega, mida on uurinud Annikki Kaivola-Bregenhøj oma monograafias "The Nominativus Absolutus Formula — One Syntactic-Semantic Structural Scheme of the Finnish Riddle Genre" (FFC 222, 1978).
Seegi rühm veenab meid selles, et lühivormiüksuste struktuuritasandid (semantika, retoorika, süntaks, modaliteedid) on tihedalt üksteisega seotud ja läbi põimitud, neid saab omaette isoleeritud aedikuisse elama panna vaid tinglikult ja me peame sellest tinglikkusest endale igal sammul aru andma.

Toome nende eelmärkuste järel näiteid sünekdohheeruvate kvaasisümmeetriliste jt. struktuuride mõnede alaliikide kohta. Enamik neist võivad lülituda komponentstruktuuridena veelgi keerukamate vormimustrite koosseisu (selliste kohta siin pole näiteid otsitud). Allrühmade formeerimisel pole taotletud kuigi suurt detailsust. Enam kui 10 teksti pikkused näiteloendid on liigendatud 1. poole põhisõna järgi (loomad, inimesed jne.).

B1. Topeldatud atributiivtuumad

"Asjad" (anumad, töö- ja sõiduriistad, rõivad), hooned, rajatised:
  Hõbekepp, kuldnupp — Rukis
  Igavene tönnikene, poolöaastanõ kaasõkõnõ — Järv talvel
  Lihane tõrs, raudne vits — Sõrmus sõrmes
  Lihanõ liud, ravvanõ ruug — Hobusel rauad suus
  Must kattus, punane rästas — Nööriga vammus
  Must laud ja valged jaared — Tahvel
  Must rätik, rohelised ääred — Põld
  Must vakk, valgõ kaas — Lumi maas
  Must vokk, kuldsed nöörid — Vanaaegne naiste kuub
  Nahkait, puulukk — Vorst
  Paklane ait, kanepine võti — Kott
  Pisike paake, magus roake — Pähkel
  Pisike pütike, magus mimmike — Meekärg
  Punane mütsike, valge pääke — Vaarikas
  Raudne raamat, kivine kiri — Tähed taevas
  Sinine kamsol, kuldsed paigad — Taevas ja kuu
  Sinine tõld, kullatse naala — Taevas
  Tuhkne tuba, vaskne värav — Piip
  Valge ait, punased postid — Hani
  Valge põll, mustad ääred — Aken
  Valge vaat, punane pulk — Hani
  Vana kuub ja uus paik — Jää jõe peal
  Vana vakk, uus kaas — Järv, jää

Maastikuelemendid, botaanilised ja põllunduslikud referendid:
  Klaasinõ põld, puidsõ pindre — Aken
  Kuju kuus, kullatse soone — Viiul
  Lihane kubu, vaskne side — Sõrmus sõrmes
  Lihane sard, ravvatse toe — Hobune
  Piimane jõgi, hainatse perve — Silmad
  Punane puu, rohiltsed harud — Purgant
  Punane põld, mustad veered — Vammus
  Puu põhjal linakuhi, vaskise vardaga — Koonlalaud, koonal, varras
  Püha kuhi, pikk varras — Kirik
  Ravvanõ maa, puitsõ pindre — Aknad
  Valge põld, must seeme — Raamat
  Valge väli, mustad vaod — Kirjutamine
  Valged põllud, mustad peenrad — Aknad
  Väikene järvekene, sõmerine veerekene — Sõlg

Loomad, linnud, nende kogumid:
  Hall hobune, rohelised aisad — Jõgi
  Hall härg, hangus sarved — Veski
  Hall härg, mäda selg — Või pudru sees
  Hall kukk, punane hari — Maja põleb
  Hani haljas, pea paljas — Saunaviht
  Kiriv lehmäkene, valgõ piimäkene — Kanepitera
  Kivine kits, puutse sõra — Kedervars
  Kuldne kari, hõbedane karjane — Tähed ja kuu
  Linanõ kits, ravvanõ jalg, puutsõ sarvõ — Voki koonal
  Luust lind, kablast keel — Vurriluu
  Must hoppõn, traadinõ lõig — Mustikas
  Must jääras ja valged munnid — Must kuub ja valged taskud
  Must kana, hahk muna — Kaalikas
  Must kana, verevä muna — Pada süte peal
  Must kits, kuldnisa — Päsmer
  Must koer, valge kurgualune — Kirikuõpetaja
  Must kukk ja kuldsed mokad — Vasklukuga piip
  Must kukk, kuldsed kannuksed — Kardpaeltega särk
  Must kukk, kuldsed sarved — Kannel
  Must kukk, kuldsed siived — Püss
  Must kukk, kuldsed sooned — Kannel
  Must kukk, kuldsed suled — Pada tulel
  Must kukk, muru hari — Pudel
  Must kukk, valged lõpuksed — Õpetaja
  Must lammas, valge moka — Kinnas
  Must vasikas, valge pea — Vahutav oja
  Must õhvake, sinitse mokka — Sõuke
  Nahkne rott ja linane saba — Pastel
  Puinõ susi, ravvadsõ hamba' — Linahari
  Punane hobune, must saba — Tuli ja suits
  Punane härg ja pusijad sarved — Jõhvikas
  Punane pullike, jõhvist lõake — Kuremari
  Puune kits, kivitse sõra — Ait
  Rauast ruun, vasest valjad peas — Mõõk
  Raudne rott, villane saba — Nõel ja lõng
  Valge lehm, must piim — Mahlakask
  Valge lita, musta jala — Söögilaud
  Valge utt ja punased huuled — Valge kasukas, punane nahkääris
  Valgõ hatt, kirivä käpä — Hame
  Vana härg, vasksed sooled — Kannel
  Väikene lehmäkene, makus piimakene — Mesilane
  Väike valge härjäkene, härmatedu hannake — Kesvatera

Inimesed, nende kehaosad:
  Haill mies, haruline naba — Puu
  Haljas mees, sinine küpar — Lina
  Ilodu kuningas, ilosa silmä — Konn
  Imä must, hamõ valgõ — Lumi maas
  Must mees, punatse hamba — Nööritatud särk (vammus)
  Must mies ja punane perse — Sipelgas
  Must puts ja punased suoned — Kihnu rahva pastel
  Must puts, punased veered — Vammus
  Must suu, punane keel — Ahi
  Pigine poisike, raudsed juuksed — Peahari
  Pikk mees, aga väike müts — Kirikutorn
  Pisike mees, hall habe — Linnased
  Pisike punane poisike, kivine kõhuke — Lillakas
  Pisuke poisike, kivine süda — Pähkel
  Punane poiss, rohelised juuksed — Porgand
  Punane preili ja roheline kübar — Porgand
  Puune poisikene, kivine süda — Pliiats
  Puust mees ja raudsed sukad — Ader
  Roheline saks, roguskist kaelarätik — Viht
  Rohiline mehekene, rohilitse jala — Heinaritsikas
  [Saja]-aastane vanamoor, päevavanadune pea — Lumi kännul
  Suvine poisike, sajakordne kasukas — Kapsas
  Vaksapikkune vanamoor, rusikasuurune sitaauk — Lambarauad
  Valge poiss, rohelised juuksed — Kask lehtes
  Vassapiu miis, kündrepiu habõna — Ritk
  Väikene miis, vaib kirvõs — Mesilane

B2a. Topeldatud lokatiivtuumad: 'X kuskil, osa temast ~ midagi juurdekuuluvat väljas ~ mujal':

Loomad, linnud, kalad:
  Angerjas hernes, saba jões — Köis
  Harakas aidas, saba väljas — [Lahenduseta]
  Hobu tallis, saba räästas — Tuli ja suits
  Hobune tallis, kabjad väljas — Sarikad
  Hobune tallis, pea väljas — Nuga tupes
  Härg all maa, händ pääl maa — Kaal
  Härg kodu, sooled metsas — Puu
  Härg laudas, sarved väljas — Mõõk tupes
  Kana maa pääl, muna omma maa all — Kartul
  Kass ahjus, käpp väljas — Tatt ninast väljas
  Kikas orrõ pääl, sooligu orrõ all — Kirikukellad
  Kits keldris, keel väljas — Tuli ahjus
  Madu mättäs, nenä välläs — Lapsel nina tatine
  Oinas laudah, pää väläh — Tatt ninast väljas
  Part vees, saba väljas — Kulp leemepajas
  Sikk kooban, sarvõ välän — Puud ahjus
  Täkk tallis, munnid väljas — Talad
  Verev kikkakene maa all, hari usehn — Naeripealsed

Inimesed:
  Ise väljas, varbad varjul — Puu kasvab
  Mees õues, silmad toas — Kuu, päike
  Miis maa all, habõna maa pääl — Redis
  Miis maa pääl, habõnõ maa all — Kaalikas
  Miis maa pääl, türäh maa all — Kartul
  Neitsi taren, nisa vällän — Taretala
  Preili tarõn, pleti välän — Porgand
  Vanamees tuas, habe õues — Tuli ahjus, suits korstnast väljas
  Ämm õues, silm toas — Oksaauk

Varia:
  Hamõ väläh, käüs tarõh — Päike
  Katla maa all, vang maa pääl — Surnud inimene ja nimi
  Pesa maas, munad taevas — Õunapuu
  Pesa sees, munad väljas — Kartulipealsed (seemne-)munadega
  Vorst varnas, ots maas — Köis

B2b1. Topeldatud lokatiivtuumad: 'X kuskil, tal miski kuskil', verb puudub:

Loomad, linnud, kalad:
  Hall härg, kahes otsas hangus sarved — Talutuba
  Harakas ajateiba ötsas pihutäis peerga persses — Laste tuuleveski
  Hoposõ ussaian, olõtuusti persen — Maja ja karuperse
  Jänesekene iä pääl, lavvakõnõ pää pääl — Joogikann laual
  Kana all, muna peal — Õunapuu
  Must emis nurkas, punased põrsad põlle sees — Kolle
  Põrilind põesas, kaks muna kurgu all — M...
  Siga sulun, suka jalan — [Lahenduseta]

Inimesed, kvaasipärisnimedega tähistatud olendid:
  Hall mees ja perekond per[ses] — Ämblik
  Kiki-miki mäe otsah, üts jalg perseh — Puravik
  Kiki-viki mäe otsah, kolm jalga perseh — Ader
  Kundsin mäe otsan, musta nööbi kaala all — Toomingas marju täis
  Kuningas keldres, must täpp perses — Uba
  Kuningas õues, kuldkroon pääs — Kukk
  Mees maas, kuldkübar peas — Võilill
  Mees nurgas, tuline südä sees — Püss
  Miis mäe otsan, verrev kauss pää otsan — Kukk
  Neitsit nurgas, kuldkie kaelas — Luud
  Noorik nurkas, nuga kurkus — Taarinõu
  Noorik nurmõ pääl, valgõ käkk käe pääl — Heinakuhi lumise vardaga
  Papike pajun, lokike pähän — Putk
  Rätsep jões, käärid käes — Vähk
  Sant saunas, kargud käes — Haspel
  Sant seina peal, sada mulku persen — Sõel
  Tütrik nulgah, pulgad üsah — Taaritõrs
  Vana naene nurgas, õlekubu kõhus — Kaljaastja
  Vanaeit nurkas, kolm jalga all — Vokk
  Vanamees nurgan, titt peun — Taaritõris
  Vanamees nurgas, habu türa perses — Taariastja
  Vanamees nurgas, söed süles — Ahjukeris
  Vanamees nurgas, tilk tilli otsas — Kaljaastja
  Vanamees nurgas, vaatsad kaelas — Rangid varnas
  Vanamees nurkas, vasksooled sees — Kaljaastja
  Vanamoor nurgas, sada hammast suus — Linakuhi
  Vanamoor toas, sada haava peas — Palgiots
  Vanamuor nurgas, siidipoll ies — Ahjuleek
  Vanapoiss toas, seelik seljas — Tulehark

Varia:
  Karp moas ja karvane kübar pias — Maja
  Kullahunik nurgan, nupp otsan — Pühkmed ja luud
  Mahlakask kambris, tilk tila otsas — Taaritõrs
  Miki-kiki mäe pääl, tsiasitt käe pääl — Puravik
  Põõsas maas, teivas sees — Luud
  Sõda õues, sõrmed risti — Hoonenurgad
  Uibos pääl, ubina all — Kartul

B2b2. Topeldatud lokatiivtuumad: 'X kuskil, tal miski kuskil', verb esineb:

Loomad, linnud, kalad:
  Härg müüg müürü pääl, lihaliud pää pääl — Kikas
  Jänes istub jää pääl, paapõhi pää pääl — Hainakuhi
  Jänes istus mää pääl, lihatutt pää pääl — Kikas
  Kahru kõnd kallast müüdä, raudsaapa jalan — Ader
  Karu istub järve kaldal, vasak jalg perse all — Uks
  Karu istub katusel, kuldsed kingad jalgas — Korsten
  Kits karjub keldris, saba ristpuu küljes — Kirikukell
  Koer istub mulgu all ja kaks muna on kurgu all — Sitasitikas
  Mütt istüb mättäs, lihätükk suus — Laps imeb
  Siga singub saanikul, toidutünnike turja peal — Sant kerjab

Inimesed, kvaasipärisnimedega tähistatud olendid:
  Emand ehib mäe peal, punased pärlid kaelas — Pihlakas
  Mees istub tee ääres, valge kübar peas — Puukänd ja lumi peal
  Mees käib õues, punane müts pias — Kukk
  Mõr'sa ehis mõtsa takan, peotäüs pirdõ käen — Päike
  Neitsike istub kivi otsan, valge põll ehen — Tuuleveski
  Neitsit istub mäe pääl, neli last süles — Tuulik
  Noorik istub nurmel, sada linti peas — Kaalikas
  Tiiru jookseb möödä tiedä, sõõru sõsterad peränä — Emis põrsastega
  Vanamees istub aia peal, hallid rätikud jalas — Vares
  Vanamees istuss nurgan, kolm auku pää sehen — Tareahi

B2b3. Topeldatud lokatiivtuumad: 'X kuskil, tal miski kuskil' muid laiendatud vorme
(2. poole lokatiiv omakorda parallelistlikult topeldatud või 1. pooles atributiivlaiend):
  Ait all haavikus, toomelukk ees, tammelitrid sees — Mesipuu
  Nallakas ratsamiis istub hobese sällän, jala kõrva taga — Prillid
  Noorik niidul, vai sees, mätas mütsiks peas — Heinakuhi
  Sant saunas, kott kõhus, jalad ristati p[erse] all — Taaritõrs
  Valge härg mäe otsas, üks sarv pääs — Kirik
  Vanamiis nulgah, tilk suuh, türa hambih — Taaritõrs ja -pulk
  Vanamoor varnas, sõrm suus, vitsaveadikud vatsa ümber — Lähker

B2c. X kuskil, osa temast kuidagi ~ mingis asendis ~ mingisugune ~ teeb midagi
(2. pool võib imiteerida lokatiivi, nt. olla inessiivne):

Loomad ja linnud:
  Hani lendab üle õue, tiivad tilguvad verd — Pilv, kust sajab vihma
  Hobune metsas, saba seljas — Orav
  Jänes juokseb jäädä müöde, saba soitab saari müöde — Tuisk
  Karu keib teed koutu, karvad tilkuvad maha — Heinakoorem
  Karu läheb teed kautu, karvad jooksevad maad kautu — Heinakoorem
  Kiitsakas lennab üle kivi, tiivad tilkuvad verd — Tuleraud
  Kurg sõedab üle õue ja süä tilgub verd — Naistel õlpmed seljas
  Mäger mängib mäe pääl, perse tolmab taga — Jahu sõelutakse
  Põder kargab põllu peal, jalad maha ei puudu — Kätki
  Sikk sõit silda möödä, karva käiva katsipidi — Heinakoorem
  Susi nulgah, suu ammulõ — Ahi
  Susi risti aia pääl, suu ammuli — Hame
  Tibu jookseb mööda teed, tibu tiivad lohakille — Heinakoorem

Inimesed, kvaasipärisnimedega tähistatud olendid, kurat:
  Kurat põrgus, põlved rõukus — [Lahenduseta]
  Mees istub nurkas, vaigulatrid põlevad — Kassi silmad
  Miis läts tiid pitteh, titt tii viirt pitteh — Roosk
  Tiidu käib teeda kaada, tiidu karvad kohevil — Heinakoorem
  Tipu istub tii ääres, tipu jalad üle tii — Puu
  Tita kõnnib mööda teed, pea sakrus otsas — Heinakoorem
  Vanakurast nurgas, hambad irevile — Vokk
  Vanamees nurgas, pea kärnas — Raiepakk
  Vanamees nurkas, titt püsti — Kaljatõrs
  Vanamiis nukan, titt vällän — Taaritünn
  Vanamuor nurgas, perse paukkub — Leiliviskamine

B2d. X mingis asendis, tal miski kuskil:
  Kopakõnõ kummalõ, siimne' seeh eläse' — Tare
  Mees kukil kõveras, kell kaelas — Look
  Sepp selili maas, kangur karvupidi käes — Linahari

B2e1. X läheb kuhugi, endal miski kuskil:

Loomad:
  Hiir lääp urgu, kaits kullust kaalan — Mehe asi
  Jänes läheb üle mere, tuhat tuisku perses — Sõelumine
  Siga läheb lauta, sibul seljas — Leiba pannakse ahju
  Uss läheb läbi aia, soolikakimp perses — Nõel

Inimesed:
  Laeva madrus läheb masti, tõrvapintsel per[se]s püsti — Orav läheb puu otsa
  Mees läheb lakka, lihavaagen pea pääl — Kukk
  Mees läheb lakka, teivas seljas — Kass
  Mees läheb laudile, matt pea otses — Kukk
  Mees läheb merele, sada silma seljas — [Lahenduseta]
  Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas — Lähker
  Mees läheb metsa, peotäis peergu perses — Harakas
  Mees läheb metsa, silm ees, teine taga — Kirvesilm
  Mees läheb metsa, soolikakimp seljas — Mehel köis seljas
  Mees läheb metsa, vesi ees, sild taga — Ämblik
  Mees lääb metsa, kõver kaigas selgas — Koer
  Pal'las lätt kerigole, hamõt vii puuhn — Küünal

B2e2. X läheb kuhugi, mingi osa temast mingis suunas:
  Mees läheb metsa, jalg vastu taevast — Süllapuu seljas
  Mees läheb metsa, kõht kodu poole — Sä&aum l;remarjad
  Mees läheb metsa, nina vastu taevast — Püss
  Mees läheb metsa, pale koju poole — Kirves seljas
  Mees lähäb metsa, naba kojo poole — Mees lähkriga
  Miis lätt mõtsa, habõna kodo poolõ — Hobuse jalad

B3. X teeb midagi, endal miski kuskil ~ mingis asendis (verb + lokatiiv):
  Jõgi jookseb, jõhvid suus — Vokk
  Koer haugub, saba suus — Linakolkimine
  Miis sõit, haläs piitsk käen — Saunas viheldakse
  Siga vingub, sitt suus — Oherdi
  Tillukene rakikene haugub, raudsaba jalge vahel — Kolgispuu

B4. Topeldatud 'substantiiv + verb' -tuumadega vorme (2. pool sünekdohhaalne):
  Hatt hauk, hamba' tsilguse — Linno kolgitas
  Hirv istub, saba liigub — Maja ja uks
  Hobene joosk, ohja saisva — Jõgi
  Härg magab, maksad liiguvad — Maja inimestega
  Kahr maka, karva kargasõ — Uhmõr
  Karu magab, kõrv kõigub — Maja uks
  Põrsas jookseb, põnn tõuseb — Vokk ja värten
  Sõda sõit, pää sinetas — Lina häitses
  Sõda taples, pää hõllus — Mõts
  Tsiga tsongip, harjasse liiguva — Metsasagarik

B5a. Atribuudiga X, tal (mingisugune) miski kuskil ~ mingis asendis:

Hooned:
  Puukirik, raudköster keskel — Höövel
  Valge maeake, kõllane lillike sihen — Kanamuna
  Väike majake, musttuhat sõamiist sihen — Linnupuu

Loomad ja linnud:
  Hall hunt, saba suus — Oherdi
  Hall härg, allikas sellas — Õllevaat
  Hall härg, auk seljas — Veskikivi
  Must kikas, mulk päälaen — Pudel
  Vana härg, vaglad seljas — Katus sammaldes

Inimesed:
  Must mees, kalasaba taga — Pääsuke
  Must mees, roheline kuub selgas — Maa
  Musta peaga poiss, tõrvakasukas seljas — Peahari
  Pikk mees, valge kasukas seljas — Kask
  Pilliroost poisikene, valge müts pääs — Lubjapintsel
  Piske poiss ja paun selgas — Ämblik
  Pisuke poisike, lai kübar pääs — Seen
  Pooleaastane poisike, kivikasukas seljas — Pähkel
  Pooleaastane poisike, käharpää otsas — Viljapea
  Pooleaastane poisike, must lapp perses — Uba
  Pooleaastane poisikene, kale kasukas seljas — Talv
  Vaksapikune vanamees, raudhabe suus — Võti
  Valge poisike, must nina peas — Uba
  Väike mees ja torupill suus — Laps
  Väike mees, punane kasukas seljas — Keedetud vähk
  Väikene Villem, vaskne kübar peas — Sõrm sõrmkübaraga

Varia:
  Kahe rattaga kaarikas, sületäis heinu peal — M...
  Must auk, munad sies — Kelder
  Must mätas, mul seen — Kübar
  Must vars ja punane tutt otsas — Kanepid
  Siidiniidi kera, seitse auku sees — Pea
  Valge sadul, mustad kirbud sees — Raamat
  Valge vits, keel külles — Sõlg, prees

B5b. Eelmise malli erandvorme
(nt. emmas-kummas pooles veel parallelistlikke allstruktuure ja/või verbe vm.):
  Hall härg, sarved peas, tõld tuudeldi taga — Ussikoda
  Kolmejalgne kurat, raudhambad suus — Vokk
  Kukk kuldas, saba rõngas, seisab aida seina peal — Püss
  Laane lammas, latu oinas, taarutab külätanuvas, villäd juoksevad müödä maad — Heinakoorem
  Must härg magab, sarv läbi seina — Lõõts
  Pooleaastane poisike istub kivi ahervarre otsan, peotäüs heinu perse all — Munakott
  Puupulk, kõva raud, mees otsan — Naaskel
  Sõrmepikkune pulk, üks hammas suus, kääripära taga — Võti

B6. Allokatiiv- ja objektiivstruktuuride ühendeid:
  Lehm lätt lauta, viskap hanna lauda otsa pääle — Tuli ahjus ja suits
  Mees läheb metsa, viskab tindi tee ääre — Ninanuuskamine
  Mees lääb metsa, nopib kiva tee äärest põue — Kukk
  Miis lääb mõtsa, pistäb tiku tii viiri — Situb
  Must siga läheb lauta, ajab punased põrsad välja — Ahjuroop

B7. Numeraalipaaridega sünekdohhaalvorme:

Hooned, rajatised:
  [Üks] ahi ja [kaks] aukud — Suu ja nina
  Üks maja, sada elanikku — Kurk
  Üks saun, sada akent — Puuriit
  Üts ait, kats lävve — Nina
  Üts kerik, säidse lävve — Pea

Puud, taimed:
  Üits puu, ütessa auku — Inimene
  Üks kuusk, tuhat oksa — Samblamätas
  Üks puu, viis haru — Jalg
  Üts kapsapää, kats lehte — Pea ja kõrvad

Loomad:
  Kats hiirt, neli handa — Pastel
  Kuus hobust, kaks selga — Kuue pulgaga redel
  Neli hobust, ühed ohjad — Veski
  Üits sikk, kolm sälgrootsu — Tatar
  Üks hani, kaks kaela — Püksid
  Üks hani, kaks nokka — Lootsik
  Üks hani, neli nina — Padi
  Üks hiir, kaks saba — Pastel
  Üks hiir, kümme silma — Saabas
  Üks hunt, kaks pead — Toa aampalgid
  Üks härg ja kolm sarve — Kolmeharaline hark
  Üks härg ja kuus sarve — Kangaspuu riidepakk
  Üks härg, kaks labaluud — Regi
  Üks härg, sada sarve — Äke
  Üks kala ja [viis] hända — Käsi
  Üks kala, kaks hända — Põll
  Üks karu, kaks perset — Katus ulviaukudega
  Üks kits, kaks selgroogu — Vokk
  Üks kull, kuus jalga — Kahe poolega säng
  Üks madu, kaks saba — Vöö
  Üks oinas, kaks kotti — Nahkkasukas kahe ripptaskuga
  Üks rähn ja sada nokka — Saag
  [Üks] siga, [kaheksa] kärsa — Laud
  Üts sikk, sada sarvõ — Vokk
  Üts tsiga, kats nõnna — Lüpsik
  Üts tsirk, kats vasarad — Kannipuu

Inimesed:
  Üits saks, sada silmä — Sari
  Üks mees, neli jalga all — Vanker
  Üks mees, viis jalga — Käsi
  Üks mies, üheksä silmä — Pajakook
  Üks neitsi, neli põlle — Tuulik
  Üts sant, sada mäntlit — Kapsapea

Varia:
  Kaks valda, kümme teopoissi — Käed
  Kuus jalga, kaks jälge — Regi
  Üks kott, kolm suud — Püksid
  Üks maailm, kaks päikest — Silmad
  Üks meri, kolm saart — Kolm suurt püha aastas
  Üks pesa, mitusada muna — Sõrmkübar
  Üks pesa, viis muna — Käsi
  Üks reha ja viis pulka — Käsi
  Üks vaat, kahtsugu õlut sees — Muna

Nende stereotüüpidega eesti mõistatuste süntaktiline vormistik loomulikult ei ammendu. On rohkesti hübriidseid erandvorme, siin nimetatud tuumstruktuuride muid (mittesünekdohhaalseid) parallelistlikke liiteid. Määratlemata subjektiga ("agendita") mõistatustele on iseloomulik rida spetsiifilisi aja- ja kohatunnuste paaritamisele rajatud parallelismimalle, millest mitmeid on nimetatud ka meie troobistampide osas ('Ühes kohas ~ ühe ruumitunnuse suhtes nii, teises kohas ~ teise tunnuse suhtes naa', 'Ühel ajal nii, teisel naa' jts.).

Paradoksi-oksüümoroni tüüpi konstruktsioonid ('Eeldusi pole, aga asjad juhtuvad' / 'Eeldused on, aga järeldusi pole' jts.) realiseeruvad ühtaegu nii semantilis-kujundlike kui ka süntaktiliste püsimitena. Toome selle jutu lõpetuseks lihtsalt veel mõningaid juhuslikke näitesarju väljastpoolt seni vaadeldud vormitüüpe.

Mitmesuguseid numeraale sisaldavaid sünekdohhaalseid erand- või laiendatud vorme:
  Karu tuleb kaldaasta, kaks pääd, kaheksa jalga, neli silma püürüsillä, neli korva kuulasille, tükk on luuda, toine puuda, kolmas hilba-halbakada — Ikkes härjapaar ja kündja
  Neitsit nurkas, neli pääd otsas — Voodi
  Neli sulast saunas, peremees parsil — Käsi kindas
  Nelja nurka valge põld, musttuhat musti poissa peal — Raamat
  Tuhat taadi-laadi mulku, sada taivatähte — Puuriit
  Tuhat toomelehte, sada saarelehte, kaits kaaselavvakeist — Raamat
  Valge härg, viis pead — Varbad
  Vana emis, seitse põrsast — Nädal ja seitse päeva
  Vana hobune, kuus külleluud — Lootsik
  Vanamoor nurgas, sada last süles, igal lapsel ise nimi, igal lapsel ise hääl — Orel
  Ühe jalaga poiss, üks hammas suus, üks silm pääs, läheb sisse, teeb kriuh — Võti
  Üks ait, neli nurka, iga nurga all nael rauda — Hobu

B1-algus + midagi veel:
  Keräpää oinas, ketsu sarve, tatsuteb külätanumit müüdä, otsib villatsit rõõvit — Rätsep

B2b1 + midagi veel:
  Noorik noroh, perse tsoroh, iga öö hürr-harr, sittus sõklit, pasandas paklit — Linakolgits

B2b2 + midagi veel:
  Vanamees istub tee ääres, käkilasu süles, kes mööda läheb, saab ühe omale — Takjas

'X all, Y peal, Z keskel ~ vahel ~ sees' -struktuure:
  Haud pääl, haud all, tedrekeele kesken — Reheparred
  Hingeline all, hingeline peal, hingeta vahel — Hobune, ratsamees, sadul
  Jää all, jää pääl, libe kala keskel — Kangakudumine
  Kumm all, kumm peal, kullatükk keskel — Võikarp
  Lagi all, lagi peal, kandlekeeled keskel — Parred
  Lagi all, lagi peal, lihalimp keskel — Keel
  Lagi all, lagi peal, meremees keskel — Silgukarp
  Lagi all, lagi pääl, lae sees on tummad tited — Nõelatoos
  Lagi all, lagi pääl, vesi vilistes vahel — Lähker
  Laud all, laud pääl, raudkonnad krooksuvad vahel — Kraasimine
  Liha all, liha pääl, verev pinikene siseh — Keel suus
  Luu all, luu pääl, liha keskel — Helmed
  Maa all, maa peal, eite-taati maa vahel — Tuba
  Nahk all, nahk peal, karvad vahel — Sukk
  Paas all, paas peal, kribu-krabu vahel — Veskikivid
  Pinnär all, pinnär pääl, sammõl kasus vaihõl — Aknad
  Vare all, vare peal, kuremunad keskel — Leivad ahjus

'X ees, Y taga, Z keskel ~ vahel'- ja 'Eest (kui) X, tagant (kui) Y, keskelt (kui) Z' -struktuure:
  Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas — Kana
  Liha iin, liha taga, puu ja raud kesken — Ader, mees, hobune
  Naba ees, kera keskel, labidas tagaotsas — Naeris
  Nui ees, väät taga, hiirekelder keskel — Kass
  Ora ees, kera keskel, käärid tagaotsas — Pääsuke
  Vars ees, pea taga, läikivad silmad keskel — Puust margapuu

Mitmesuguseid (minu meelest) mittesünekdohheeruvaid parallelistlikke atributiiv-, lokatiiv- jm. struktuure:
  Isa hirres, ema parres, pojad kõrval, kõrvad kikkis — Heinakuhi saadude keskel
  Kivine lill, linane uss — Pudel
  Kivipõld, raudäke, kasetohust seeme — Tulekivi, tuleraud, tael
  Kivist sali, puust vili sees — Kolle ja tuhk
  Koor all, liha pääl — Lootsik
  Koorem liigub, kandja seisab — Voodi v. iste ja istuja
  Kõhust sööb, seljast situb — Höövel
  Liha all, luu pääl — [Lahenduseta]
  Liha liuan, leem vardan — Piip, lootsik
  Puune laev, linane meri — Kangalõimed, puust surnukas
  Puust pada, heintest roog — Piip
  Puust punn, rauast raksmann — Kiim (= raiumisnuga?)
  Verrev mulk, valge pulk — Vabarnamari

Semantikat kaasaarvestava vormiliigituse puhul on valitavad lähtekohad üldse mitmeti suvalised ja konkureerivate alternatiivide teke peaaegu vältimatu. Lugeja võib loovalt mõtiskleda nt. teemal, mis juhtub siis, kui vormiliigitajale tundub otsatarbekas asutada mõistatuste klass '(Mingisugune) miski või keegi (kuskil), (mingisugust) midagi täis', ja kui hästi-halvasti see klass sobituks meil siin tuumseteks valitud atributiiv-, lokatiiv- jt. mallide maastikku:
  Hall kera ja hambaid täis — Siil
  Hall mees nurkas, habe kirpusi täis — Luud
  Hall undrik, valgit hernit täis — Taevas
  Kaits kuldpütti liha täis — Peaaju
  Kaits kõrentid valgid hammid täis — Hambad
  Kaks aita rasva täis — Nina
  Kalevist katel tule peal, lihast pudru täis — Müts peas
  Kirikass kükitab laual, valget vahtu seest täis — Õllekann
  Kolmõnulgaline aidakõnõ, valgõt krõõte täüs — Tatratera
  Kullane kopakene hõbedat täüs — Sibul
  Kuru täis muste mune — Saunakeris
  Laudatäis lambaid, läte um kesken — Tangupuder, või silmas
  Laut lambaid täis, keraoinas keskel — Taevatähed ja kuu
  Laut lambaid täis, kõik söövad ühe kõrre otsast — Inimesed laulavad kirikus
  Mees lääb mõtsa, selg teibid täis — Siga
  Must tsiga, mulke täis — Sannakeris
  Naine istub nurgas, süle lapsi täis — Leivaahi
  Noorik nurgas, põll palavid pabunid täis — Kolle
  Pisike aidake mäel, kuldraha täis — Oravapesa
  Punane pull, seest sappi täis — Jõhvikas
  Punane puppis poisike, süli saiakakka täis — Kibuvitsamari
  Punane õrs, valgeid kanu täis — Hambad
  Tamm metsa veerel, kuldlitreid täis — Mesipuu
  Tarõ rahvast täüs, õi olõ ussi, õi olõ aknit — Kurk
  Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte, teine teist — Jalajäljed
  Tünder liha täis, mõlemad otsad lahti — Sõrmus
  Tünn toorest liha täis — Sõrmus
  Uus anum auke täis — Korv
  Valge hobune vainul, kõht konne täis — Kirik
  Valge taevas, muste tähti täüs — Raamat
  Vanamees istub nurkas, süle vett täis — Kaljaastja
  Vanamees nurgan, rüpe mune täüs — Saunakeris
  Vanamees nurkas, prussakid täis — Kaljaastja, raba täis
  Vanamiis nukan, perse pinde täüs — Ahi
  Vanaäti kasuk, täie täüs — Taevatähed
  Väike valge aidake, musta peaga poisikesi täis — Tikutoos