EESTI MÕISTATUSTE LAHENDITEST

Avalehele | "Sissevaateid" | Taylor | Jäviö-Nieminen


Selle osa põhiallikas on "Sissevaateid...", ptk. 6.5   
samuti vt. "Mõista, mõista, mõlle-rõlle" saatesõna Siin on toodud lihtsalt mõningaid kommentaare ja täiendusi.

1. Erna Normanni roll eesti mõistatuste tekstoloogias on olnud äärmiselt suur. Ta on rajanud 1930-ndate aastate lõpul ERA ulatusliku mõistatuste tüpoloogilise kartoteegi põhiliste lahendmärksõnade süsteemis ja varustanud ka sugulastüübid ristviidetega ning EM-väljaande koostajail on olnud sellest eeltööst hindamatu abi. Kuigi EM-is see lahendmärksõnasüsteem ise ilmselt lammutatakse maha, sest on kavas järjestada seal tüübid alfabeeti tüübitiitli esimese "sisutähtsa" sõna järgi (st. niisamuti nagu on EV-s).

2. Teema mõistest

Vanasõnade puhul tundub teemadest rääkimine igati normaalne, kuigi mõni neist on sisult väga lai ja "kõige kohta käiv": vms.
Vist keegi ei taju metafoorsete vanasõnade "bukvaalteemasid" teemadena, kuna ju Haukuja koer ei hammusta pole ütlus koerte ja haukumise kohta, Vaga vesi, sügav põhi ei pea silmas tegelike vete vagadust ja sügavust jne.

Kõnekäändude ja fraaside puhul on pilt selles suhtes üsna heterogeenne. On kerge (ja põhjendatud) öelda näiteks, et ütluste lakku täis, ei näe selget päevagi, prill rasvane teemaks on joomine või purjusolek, või et pani plagama, pistis punuma, tegi kaabet jne. on väljendid põgenemise, pakkujooksmise teemal, või et Vana mees, varsa aru käib ea ja mõistuse suhete kohta.
Küll aga võib katsetaja tajuda humoorikat abitust, kui tal paluda määratleda nt. nn. reparteede (naljatavate tõrjevormelite) temaaatikat (Mis kell on? — Uurmaakri leivakannikas; Mis? — Kassi tiss jts.).
Ka on raske tituleerida teemaks nt. tähendust 'väga', millele vastavad (kahtlemata retoorilist järku, kuigi tihti ühesõnalised) üksused, nagu loomamoodi, sittamoodi, lollimoodi, maailma, ilmatu, kuradi(ma), maru, puhta, jõle, jube, jäle, ilge(lt), kole, hirm(us), õud(ne ~ -selt), lõpp- jt.

Mõistatuste teemadena tundub samuti loomulikem kujutleda just nende "tegelikke" ainealasid v. tähendusi, st. lahendusi e. vastuseid.
Keerdküsimuste juures on olukord taas mitmekesine: paljud neist apelleerivad teatud poliitiliste või seksuaalsete tabude rikkumisele ja nende tabude sisu on kaunis normaalne kujutleda teemadena. Teiste, eriti loogikale ja väljendusplaanile sihitud küsimuste-vastuste temaatikale mõtlemine kutsub aga esile sama naljaka abitustunde: mis teema alla kuulub nt. meie valvenäide Millal hakkavad pardid ujuma? — meie meel tõrgub seda sidumast partide või millega iganes; või Milleks on inimesel käed? — Et särk seljas ringi ei käiks; või küsimus hapukurkide ja välistrepi erinevusest, vms.

3. Raamatus "Sissevaateid...", ptk. 6.5 on väsimatult kurdetud, et seal antud eesti mõistatuste lahendite sagedusstatistika on tehtud tekstide autentsuskontrolli tulemusi arvestamata ning seetõttu võib seal olla vigu ja disproportsioone. Palun seda kurtmist mitte väga tõsiselt võtta: nüüd on ehtsuskontroll ning eesti mõistatuste andmebaas tervenisti ammu valmis, kuid
1) tekkinud muutustele vaatamata näivad lahenduste sisulised üldproportsioonid olevat jäänud umbes samadeks, nagu nad olid enne;
2) kvantitatiivseid hinnanguid pole ikkagi võimalik anda kuigi täpselt — selle häda põhjustest on juttu ka mõistatuste e-antoloogia saatesõnas, samuti siin alamal.

4. Lahendite koherentne ja difuusne jagunemispilt — lisanäiteid (vrd. sama ka tekstide plaanis — "Sissevaateid...", ptk. 3.3 )
Mis muudab lahenduste pildi hajuvaks?

A. Eri mõistatused võivad olla sõnastuselt sarnased ja sel juhul nende lahendid võivad hakata segunema:
B. Mõistatusteksti enda sõnastus varieerub ning vastavalt ka lahendid. Sellistel puhkudel võib muidugi küsida "kuimitme eri mõistatusega" antud sarjas üldse tegu on. Näiteks: C. Juba teksti põhivorm, kujund ise on tihti võimaldanud anda mõistatusele erinevaid vastuseid, neid on praktilisel mõistatamisel ilmselt ka välja pakutud ja nad on traditsiooni püsistunud:
5. Ka sama mõistatuse eri lahendid võivad ilmutada "lokaalredaktsioone" (tihti on neil küll ka korrelatsioon tekstide sõnastusega):


6. Mõistatuse "lahend" võib olla ebamäärase või laia tähendusega:

6.1. Mõistatused ei esita tihti mitte selgete ruumipiiridega "diskreetseid" objekte, vaid terveid objektide komplekte või paljudest elementidest koosnevaid situatsioone (vt. ka "Sissevaateid...", ptk. 6.5.1, allosa "Kolmandaks" (lk. 288 jj.))

6.2. Mõistatused pakuvad ka selgelt määratletud objektide kohta tihti pikki "analüütilisi" loetelusid, kus see objekt (eriti sageli loom) või tegevus esitatakse ta üksikosade kaudu. Näiteks: 6.3. Vahel tähistavad mõistatustes esinevad loetelud terveid asjade komplekte, stseene või dialooge: 6.4. Mõistatustekst võib olla isegi selgelt "narratiivse" või dialoogilise laadiga: 6.5. Mõistatustel on tugev kalduvus organiseeruda sarjadeks. Sarja tähenduskomponentide seos võib piirjuhtudel olla isegi enam mitte "stsenaarne", vaid vaevuaimatavalt "paradigmaatiline", või siis on sellist seost üldse võimatu tuvastada. Näiteks:
7. Temaatiliste regioonide sagedus eesti mõistatuste lahendites (e-antoloogia põhjal)

Järgnev koondtabel järgib e-antoloogia "Mõista, mõista, mõlle-rõlle" sisulist rubrikatsiooni ja mõõdab rühmade suurust kilobaitides, mis on esmapilgul veider, kuid kajastab loodetavasti rühmade vahekordi enam-vähem adekvaatselt — muidugi kõiki ülaltoodud reservatsioone silmas pidades.

Kui lisaks sirvida veidi ka e-antoloogiat ennast, võib öelda, et "Sissevaadete" absoluutses lõpus nimetatud ülddominandid jäävad jätkuvasti kehtele.

1. "Visuaalsusdominant": mõistatused peavad silmas eelkõige oma lahendobjektide füüsilist kuju; soositud näivad olevat eriti silmatorkava kontuuriga, "sakilise siluetiga" asjad (vokk, laev, veski, kirik, äke, regi, lehm jts.), samuti asjad, millega kaasneb valgusefekte (lumi, päike, ahi jne.).

2. Praktitsismi-, olmelisusdominant:
Seega võib jätkuvasti öelda, et ka mõistatused on — küll omal, vanasõnadest erineval moel, kuid ometi — oma tähendustes väga ja väga inimkesksed.

Nr. Teemarühm kB %
15. Tekstiilide ja jalatsite valmistamine 107 9,6
5. Hooned jt. rajatised, nendega seotud tööd 88 7,9
18. Toit ja jook: ained, riistad, tegemine, söömine 74 6,6
19. Inimese keha, füsioloogia. Iga, haigus, surm 71 6,4
9. Põllu- ja heinatöö ning -tööriistad 70 6,3
28. Ilmastik, taevalaotus, ajaarvamine 66 5,9
22. Koduloomade ja -lindude välimus, füsioloogia, käitumine 65 5,8
24. Kultuurtaimed, nende viljad 62 5,5
6. Soojus ja valgustus. Küttekolded ja -ained 56 5,0
11. Rakend. Sõidukid. Sõit, vedu, teekond 49 4,4
23. Mitte-koduloomad (sh. metslinnud, kalad jt.) 44 3,9
25. Metsikult kasvavad taimed, nende viljad 43 3,8
8. Mahutid, anumad. Veekandmine 42 3,8
16. Rõivad, jalatsid ja ehted. Riietumine ja kängimine 37 3,3
1. Kirik, pastor, usk, piiblitegelased 33 3,0
21. Sekssfäär. Abielu. Laps. Sugulased 32 2,9
17. Puhtusepidamine, saun, parasiiditõrje 29 2,6
12. Meresõit ja kalastus. Jaht ja tapariistad 25 2,2
10. Loomapidamine ja mesilased 24 2,1
27. Maastik, pinnavormid 18 1,6
7. Toasisustus 15 1,3