SaateksEesti mõistatused on kindlasti üks kaunimaid osi eesti folkloorist, kuid neid on seni väga vähe avaldatud. Ja neid pole pea üldsegi uuritud.

Juba vanemais allikates, mis avaldavad nii vanasõnu kui ka mõistatusi, on ülekaal suuresti vanasõnade kasuks. Heinrich Gösekeni grammatika "Manuductio ad Linguam Oesthonicam" (1660) sisaldab julgelt 70 vanasõna ja ainult 3 mõistatust. S. H. Vestring toob oma käsikirjalise eesti-saksa sõnaraamatu "Lexicon Esthonico Germanicum" (koostatud ehk 1710-ndail–1720-ndail aastail, avaldatud Kirjandusmuuseumi poolt a. 1998) märksõnade all üle 120 vanasõna- ja ainult paarkümmend mõistatusteksti, enamik neistki laenatud Thor Hellelt. Anton Thor Helle 1732. a. grammatikas "Kurtzgefaßte Anweisung zur Ehstnischen Sprache" leidub 525 punktist koosnev vanasõnasari ja vaid 135 punktist koosnev mõistatussari. F. J. Wiedemanni suurteoses "Aus dem inneren und äusseren Leben der Ehsten" (1876) on vanasõnade ja mõistatuste suhe u. 10:1 (e. u. 4500 vanasõna u. 430 mõistatuse vastu).

M. J. Eiseni "Eesti rahva mõistatused" (1890, u. 1770 teksti) ja selle 2., täiendatud trükk pealkirjaga "Eesti mõistatused" (1913, u. 2300 teksti) on tänini jäänud eesti mõistatuste põhiüllitisteks. 1914. a. avaldas Eisen veel noorsoole mõeldud valimiku "Mõista, mõista, mis see on. Mõistatused, keerulised küsimused ja mõistatuse-jutud", mille mõistatustekstid on valitud põhiliselt Eiseni enda varasemaist väljaannetest, kuid on lisatud ohtralt uusi keerdküsimusi, neist paljud Eiseni omaenda leiutatud (raamatuke sisaldab u. 290 mõistatust ja u. 430 keerdküsimust); selle pisut täiendatud 2. trükk ilmus 1920. a. ja viimasega kattuv 3. trükk kirjastuse "Perioodika" väljaandel aastal 1994. Vilma Metstaki lasteraamat samaalgulise pealkirjaga "Mõista, mõista... Eesti rahva mõistatusi" (1979, 2. tr. 1992) sisaldab üle 260 mõistatuse. Piret Voolaidilt on hiljuti ilmunud antoloogia "Elevant külmkapis. Kimbuke keerdküsimusi eesti koolilaste suust" (1998), mis pakub 1992. a. koolipärimuse kogumise võistlusele saadetud ainest (samalt autorilt vt. ka eesti kaasaegsete keerdküsimuste käsitlust ja "edetabelit" e-versioonis).

Mitmeköiteline teaduslik väljaanne "Eesti mõistatused" (koostajad Anne Hussar, Arvo Krikmann, Rein Saukas ja Piret Voolaid) on praeguseks katuse alla saamas ja hakkab loodetavasti ilmuma aastal 2000, kuid kardetavasti võtab kõigi köidete äratrükkimine rahapuuduse tõttu mõned head aastad aega. See väljaanne sarnaneb oma editsiooniprintsiipide ja tehnilise väljanägemise poolest suuresti teadusliku väljaandega "Eesti vanasõnad" (1980–1988) ega olegi laiale kasutajaskonnale kõige mugavam ja me kavatseme kindlasti avaldada mõistatustest ka 1984. a. ilmunud "Vanaõnaraamatuga" analoogilise rahvaantoloogia, kuid see pole praktiliselt mõeldav enne teadusliku väljaande köidete avaldamist.

Kuna aga aastail 1997–1999 on rajatud eesti mõistatuste täielik elektrooniline andmebaas, mille alusel toodetakse ka teadusliku väljaande enda käsikiri, siis on juba praegu võimalik teha üldsusele interneti kaudu ajutise hädaabi-antoloogiana kättesaadavaks senisest märksa kogukam valim eesti mõistatusainest. Selles on tsiteeritud kokku u. 9200 mõistatusteksti e. u. 11% kogu olemasolevast rahvaehtsast arhiivimaterjalist. Antoloogia peataotluseks on esitada mingi hulga tekstidega kõik kindlamalt folkloorsed eesti mõistatustüübid, tuua näiteid iga mõistatuse erinevaist sõnastusvormidest ning püüda jätta lugejale muljeid selle aine vormiilust, lokaalsete vormide mitmekesisusest ja esiisade kujundifantaasia rikkusest. Selle publikatsiooni teine vargne taotlus on olla "Eesti mõistatuste" ja "Mõistatusteraamatu" eelreklaamiks ja demoks.

Loomulikult pole sedalaadi väljaandes võimalik näidata eri sõnastusvormide sagedusvahekordi (st. millised neist on olnud kõikjal tuntud, millised kitsalt lokaalsed, millised aga kujutavad endast juhuimprovisatsioone). Üldiselt on küll nii, et igast tüübist toodud näitevalimites on valdavamad vormid valimi algupoolel ja haruldasemad vormid lõpupoolel. On püütud demonstreerida ka tüüpide liiteid (nn. kontaminatsioone), kuid kuna tüpoloogilised üksused on nummerdamata, siis pole kontaminatsioonilisi vorme vastastikku viidatud. Üldjuhul asuvad sellised liitvormid tüübist pakutud tekstivalimi lõpuosas.

Mitmed (värsivormilised jm.) mõistatused on algupäralt trükiste vahendusel tuntuks saanud autorilooming. Traditsiooni on läinud O. W. Masingu, J. W. Jannseni, J. Hurda ning mitmete anonüümsete autorite loodud mõistatussalme (vt. ka raamatus "Sissevaateid folkloori lühivormidesse" I (SFL I, ptk. 2.3) antud ülevaadet eesti kirjameeste poolt loodud värssmõistatustest). Nende folkloorne elutrend on olnud ilmselgelt hääbuv: mida hilisemate üleskirjutustega on tegu, seda äravajunumad, ununenumad, lühenenumad, hävinenumad need üleskirjutused on. Nende algkujud on naturaalsetest rahvapärastest mõistatusvormidest nii erinevad, et nende loov improvisatoorne teisendamine pole nähtavasti võimalik olnud. Selliste värssmõistatuste (aga ka muude mõistatuste) allikalooliste tõikade kommenteerimisest on siinses antoloogias täielikult loobutud. Kõigi värssmõistatuste trükiallikaid pole tänini üleski leitud. Võib-olla alati trükiallikaid polnudki: võisid nad ju levida ka käsikirjalisi salmialbumeid kaudu. Nt. on Tarvastust aastail 1888–1896 üles märgitud viis poollagunenud teksti värssmõistatusest, mis tähendab varju pikkust ja mille algkuju on nende säilmete põhjal vaid oletamisi rekonstrueeritav:


Antoloogia ei suuda kahjuks anda lugejale süstemaatilist teavet ka eesti mõistusvormide geograafilisest levikust, so. sellest, millised mõistatustüübid, eriti aga sõnastusvormid on karakteerselt omased olnud nt. Ranna-Eestile või saartele või Mulgile või Kagu-Eestile jne. Kuna aga mõistatuste andmebaas on võimaldanud üsna nobedasti toota suure hulga mõistatuste levikukaarte, siis on neid ka siinses e-raamatus leiduva aine juurde lisatud üsna rohkesti — kõikekokku üle 660. Need kaardid näitavad mõistatuste levikuseiku küll ainult n-ö. tüübi täpsusega, st. võimaldavad näha, millised on selle või teise mõistatuse leviku üldkontuurid, mitte aga tüübisisest vormimängu. Ainult paari suurema mõistatustüübi geograafilisest "siseelust" saab detailsema ettekujutuse viidetega netisaidis "Egah kolgah uma kiil. Eesti mõistatuste ja vanasõnade levikupilte" paiknevaile kaartidele. Üldjuhul ongi kaarte toodud piiratuma või keskmise levikuga mõistatuste kohta. Laiemat ülemaalist levikut näitavaid kaarte antakse vaid erandjuhtudel — siis, kui levikupildis nähtub mingi täiendav signaal (nt. üleskirjutuste tiheduse märgatav erinevus Lõuna- ja Põhja-Eesti vahel vmt.). Teisalt ei tooda ka kaarte, kus pole enam peaaegu midagi vaadata: umbkaudseks alampiiriks on olnud 3 ehtsat üleskirjutust (st. märki kaardil) ja/või tuntus vähemalt 2 eri kihelkonnas.

Iga näiteteksti järel on antud selle teksti juurde kuuluv lahendus või nurksulgudes märge "Lahendus puudub" ning lahenduse järel ümarsulgudes teksti geograafilist päritolu (harilikult kihelkonda, harvem ka maakonda vm. üksust) näitav lühend, selle järel teksti kirjapaneku aasta. Kui teksti täpne üleskirjutamisaeg pole teada, on püütud tuua vähemalt perioodimäärang, nt.:
   a:dat-ta tähendab aastast 1877 varasemat teksti;
   b:dat-ta tähendab ajavahemikul 1877–1917 kirjapandud teksti;
   c:dat-ta tähendab ajavahemikul 1918–1940 kirjapandud teksti;
   d:dat-ta tähendab aastal 1941 või hiljem üleskirjutatud teksti.

Materjal on esitatud taolistele rahvaantoloogiatele tavapärases sisulis-temaatilises süsteemis mõistatuste (põhi)lahenduste järgi. On selge, et sellised n-ö. eluterviku liigendamise katsed saavad anda vaid tinglikke tulemusi, kuna eluvõrgust teatud sidusa riba väljalõikamine saab toimuda vaid suure hulga muude nidemete läbilõikamise arvel. Mõistatusteski on nt. üsna raske eraldada lüpsmist lehmast, kütmist või leivategu ahjust, kudumist varrastest ja sukast või kangast, võtit lukust, hälli lapsest jne. Tekib palju nn. konkureerivaid alternatiive materjali paigutamisel:
  võib nt. öelda, et eestlastel on hästi palju toiduteemalisi ja üpris palju põllundusteemalisi mõistatusi, kuid on raske näidata punkti, ütleme, rukkilõikuse ja leiva söömise vahel, kus täpselt põllunduslik tegevus muutub toidunduslikuks tegevuseks;
  või kas muna tähendavad mõistatused tuleks panna ühtekokku muude toitude ja toiduainetega või kuhugi kana tähendavate tekstide naabrusse;
  kas kella tähendavail mõistatustel oleks õigem asuda aja ja ajaühikute rühmas või kuskil olmeriistade ja -seadeldiste rühmas;
  kas vikat peaks asuma terariistade rühmas või heinateo rühmas;
  kas padi on pigem "rõivas" või pigem "toasisustus"
ja suur hulk analoogilisi naiivseid, kuid raskeltvastatavaid küsimusi.

Mingil määral on siinse materjali korraldamisel järgitud raamatus SFL I, ptk. 6.5.2 leiduva liigenduskatse põhikontuure. Kuigi siledat liigitust pole võimalik ega mõttekaski taotleda — kasvõi kahel järgneval põhjusel.

1. Mõistatustes ei varieeru mitte ainult tekst, vaid ka tähendused, ja "Eesti mõistatustes" on tüpoloogiliste üksuste piiritlemisel (st. tekstimassi jagamisel "eri mõistatusteks") püütud tähenduste ja tekstide vahekordi võimalust mööda ka silmas pidada. See pole aga alati võimalik.

Isegi täpipealt sama tekst võib täpipealt samal alal tähendada eri asju.

(Lisanäiteid leiab lugeja ise pea iga suvalise märksõna alt. Vt. ka SFL I, ptk. 6.5.1)

2. Mõistatused pakuvad tihti üsna pikki "analüütilisi" loetelusid, kus mingi objekt (eriti sageli loom) või tegevus esitatakse ta üksikosade kaudu. Näiteks:

Vahel tähistavad sellised loetelud terveid asjade komplekte, stseene või dialooge. Kas komponentide loetlemine toimub "kognitiivsest põhitasandist" alamal või ülemal, seda on palja silmaga tihti raske otsustada. Järgnevais näidetes toimub see vist pigem põhitasandist ülemal:

Või veel näiteid selgelt "narratiivseist" ja dialoogilistest mõistatustest:

Mõistatustel on üldse tugev kalduvus organiseeruda sarjadeks. Sarja tähenduskomponentide seos võib piirjuhtudel olla isegi enam mitte "stsenaarne", vaid vaevuaimatavalt "paradigmaatiline", või siis on sellist seost üldse võimatu tuvastada. Toome kasvõi sellised näited:

On päris ilmselt võimatu varuda mõistatuste temaatilises liigituses katvaid rubriike taoliste keerukate stseenide, sündmustike ja juhuühendite tarvis, kus liiati komponentide endi tähendused kaleidoskoopiliselt varieeruvad.
(Vt. neist probleemidest lähemalt ka SFL I, ptk. 6.5)

Eesti mõistatused sisaldavad rohkesti otsest keeleainest ka eesti murdeuurijale, mitmeil puhkusel võib neist leida teavet, mida "päris"-murdekogud ei sisaldagi. Kuid lisaks sellele on mõistatus ja üks osa lastelauludest see vahend, mille kaudu eesti keel üldse ja iga murre eraldi kombib jõuliselt oma väljendusvõimaluste piire, loob absurde ja kvaasisõnu, katsetab lühiseid kõla ja tähenduse vahel.

(Lisanäiteid sellistest kvaasisõnadest vt. ka SFL I, ptk. 5.5.6)

Lõpuks veel paar sõna selle raamatu pealkirjast.

Mõistatamist on tavatsetud alustada eriliste nn.mõistatamisvormelitega. Tuntuim neist on Mõista, mõista, mis see on!, Setus (ja ehk ka mujal Kagu-Eestis?) on käibinud Mõista, mõista mõistu(i)st! Kuid nii nagu mõistatustes võib kohata teksti ja lahenduse kokkusulamist (Üks hiir, kaks saba — pastelking ja paelad taga; Keeletu, meeletu, ise maailma tark margapuu; Seest siiru-viiruline, pealt kullakarvaline, ise nagu sibul jmt.), võib siin tihti näha ka teksti ja mõistatamisvormeli kokkusulamist, misläbi vormelist saab poeetilise teksti lahutamatu komponent, see osaleb alliteratsioonis ja riimis, on tihti reduplikatiivne jne. Sellised vormelid on lõppeks ka üks liik kvaasisõnu (vrd. ülal). Osa neist on tüübikindlad, osa rändab tüübist tüüpi.

Poeetiliste mõistatamisvormelite suuremaid pesakondi on kolm.

1. pesakond: reduplikatiivid mõlle-rõlle ~ -rõlla ~ -rille ~ -ralle ~ -ralli jts. ning mittereduplikatiivsed mõlleri(da ~ -ga) ja mõllerpuu (vt. kaart 1).
Molle-rolle ja molle-rollu levik piirdub Haljala ja Kadrinaga. Peamiselt Põhja-Eestis ja Mulgis tuntud põhivorm on mõlle-rõlle. Sellest märgatavalt lõunapoolsem on mõlle-rille; mõlle-ralle esinemus pärineb Mulgist (paar kirjapanekut ka Rõngust); mõlle-rulle tuleb ette ainult Halliste tekstides. Ka muud mõlleri-algulised kvaasisõnad on enamasti lõunaeestilised. Mõllerpuu esineb Viljandimaal, juhtumisi ka Palamuse ja Urvaste kirjapanekuis.
Põhimaardlateks tüübiplaanis on:
  mõistatus kangakudumisest, nt. Mõista üles mõlle-rõlle, kilgutimad kõlle-rõlle, tuli üks meeste käesta, pistis kaks naiste käesta? — Kanga suga, niied, süstik (Vil);
  mõistatus kirju teki kohta, nt. Mõista ära mõllerpuu, tää ära tällerpuu, mitu kirja pihlapuul, sada kirja pihlapuul? — Tekk kirju (Pst);
  mõistatus vokist, nt. Mõesta, mõesta mõlle-rõlle, kõputimid kõlle-rõlle, peale panti piiripaelad? — Voki (SJn);
  teine mõistatus voki kohta, nt. Mõista, mõista mõlleri, kuradi pussi kolleri, hand takka tirra-tirra? — Vokk (Puh).


2. pesakond: mõõl(d)u ~ miilu ~ maalu / mõõr(d)u ~ mõõri ~ muura jts. (vt. kaart 2).
Kaardilt on näha, et mõõlu (samuti ta reduplikatiivsed tuletised miilu-maalu jt.) jt. l-ilised vormid on üsna selgelt lõunaeestilised ning mõõru jt. r-ilised vormid üsna selgelt põhjaeestilised.
Selle pesakonna vormelite tüpoloogilised põhileiukohad on:
  mõistatus lapsehälli kohta, nt. Mõista, mõista mõõlu, kassihanna kaalu, kaalun kanamuna? — Lapse häll nõderpuuga (Võn) või Mõista, mõista mõõru, läbi käte kääru, käärus kanapesa, üks muna sees? — Lapse häll (Hää);
  mõistatus nädalapäevadest, nt. Mõista mõõru, katsu kääru, käärus kanapesa, kuus muna sees, igal munal ise nimi? — Nädalipäevad (Tor);
  mõistatus kaelkookude või mehe genitaalide kohta, nt. Mõista ära mõõlu, kassihänd kaalu, kaalub kaits kanamuna? — Veepangid ja õlapuud (Trv) või Mõista moori, katsu koari, koaris kaks muna sees? — Inimese kusemise toru (Jür);
  mõistatus kartuli kohta, nt. Mõista mõõru, katsu kääru, käärus kana pesa, ära tee sõrme sitaseks?— Kartoflipesa (Han);
  mõistatused lambaniitmise kohta, nt. Mõista, mõista mõõru, läbi käte kääru, läheb läbi lehtse metsa, läbi alta harva metsa? — Lambniitmise või -pügamise rauad (Vil) ja Mõsta, mõsta mõõlu, üle käte kaalu ja üle villa vaalu?— Lamma pükamine (Vil);
  mõistatuses tanu, voki jm. kohta, nt. Mõista, mõista mõõru, läbi käte kääru, päält piperoogu, saba kuldakeeru? — Seppel, see on naisterahval tanu asemel peas (Ris).


3. pesakond: reduplikatiivsed mõnne-sõnne ~ mõnna-sõnna ~ munnad-sonnad jts., samuti mõn-algulised mittereduplikatiivid (vt. kaart 3).
Siin on mõnni-sõnni ja mõnnerpuu valdavalt lõunaeestilised, ülejäänud põhjaeestilised, kusjuures munnad-sunnad on tuntud pea puhtalt ainult Kuusalus ja sõrm-komponendiga tekste on leitud vaid Haljalast ja Kadrinast.
Tüpoloogilised peamaardlad on:
  mõistatus ahelate või pajakoogu kohta, nt. Mõista, mõista, mõnne-sõnne, see sõnne sõsara sõnne, seitse sõnne vastakute?— Ahelad (Sim) või Muista, muista, munnad-sunnad, maas on madalad sunnad, seitse sunna tutkamessa, tutkamed toa laela? — Pajakouk (Kuu);
  mõistatus kartuli või naeri kohta, nt. Mõista, mõista mõnni-sõnni, sugasõnni, tuhkamunni, laja lapiku lehe? — Kartolis (Urv v. Krl).


Tervikuna on aga mõista-sõnale järgnevate kvaasisõnade valik äärmiselt lai ja kirev.
  Setus ja mujal Kagu-Eestis esineb nt. mõõtsu ~ mõõdsu, eriti mõistatuses, mis tähendab köietegemist või kangakudumist, nt. Mõista, mõista mõõdsu, käänä pässä käätsu, pääle pässä plaadsu? — Kable tegeminõ (Se).
  Setu mainitud Mõista, mõista mõistuist -vormel võib samuti järgneva päristekstiga riimi kaudu kokku kasvanud olla, nt. mõistatuses lumetuisu kohta: Mõista, mõista mõistuist, üle aia haistuist? — Lumme tuiskas (Se).
  Mulgis käibib mõistatus sängiteki või piibli kohta, kus esineb mõterpuu, ja mõistatus raamatu kohta, kus tuleb ette mõkipuu, nt. Mõista, mõista mõkipuu, taga riida rikipuu, kirivene lõhmuspuu? — Raamat (Hel). Rannus on undrukut tähendavas mõistatuses mõkerpuu, kirjut tekki tähendavas mõistatuses Karulas mõgerpuu ja Tarvastus mõõgelpuu jne.
  Mõõlu variandiks võib olla ka mõõnu.
  Juhuslikumaist vormidest olgu mainitud veel nt. mõglakirja, mõmmelehte ja mõmmevitsa, mõtelille, mõõkraud, mõõlenpuu, mõõtrull ja mõõtrum; kõiki üksikvorme on võimatu loetleda.

Mis siis muud kui mõnusat lugemist!

Arvo Krikmann
November 1999