Inimene eesti võrdlustes

Katre Õim

Võrdluste struktuuris tavatsetakse eristada järgmisi osi: võrdlusobjekt (ingl k tenor), võrdlusalus (ingl k ground) ja võrdlusvahend (ingl k vehicle). Eesti väljendis suu kuiv nagu saapatald on suu võrdlusobjektiks, kuiv võrdlusaluseks ja saapatald võrdlusvahendiks.

Järgnevas kirjutises jälgin võrdlusvahendi mõistelist jagunemist ja püüan vastata mõnedele küsimustele:

  1. kui sageli võrreldakse meie traditsioonilistes võrdlustes kedagi/midagi mõne olendiga ja kui laialt on levinud kõrvutamine mõne elutu objektiga (opereerin siin distinktiivtunnustega elus ja elutu);

  2. milline on inimese osakaal elusolendite hulgas;

  3. kui sageli on võrdlusvahendiks inimene kui selline või kui sageli võrreldakse spetsifitseeritud inimesega.

    Lisaks pööran tähelepanu ka sellele, kas üks või teine inimesekujuline olend eksisteerib reaalselt või on tegemist väljamõeldisega, samuti sellele keda/mida inimesega võrreldakse.

1. Sissejuhatus

Järgnevas on huviobjektiks võrdlusvahendina esinev inimene (semantiliste tunnustega elus ja inimlik).

Olgu kohe mainitud, et võrdluste mistahes analüüsi puhul tuleb arvestada nende elliptilise struktuuriga. Võrdlusvahend on ainus element, mis kuulub eranditult kõigi võrdluste koosseisu (Õim 1997: 24) -- seetõttu vaatlen just selle komponendi seotust inimesega. Kindlasti oleks huvitav jälgida ka seda, kui sageli on inimene võrdlusobjektiks, samuti seda, millisest inimese omadusest räägitakse. Asja muudab keeruliseks kontekstide vähesus allikmaterjalis.

Tõuke eesti võrdluste selle tahu uurimiseks andis kõnekäänukartoteegis leiduv väike rühm vaimukaid ja emotsionaalseid võrdlusetüüpe, milles kõigis on võrdlusvahendiks tõenäoliselt inimest tähistav tegijanimi:

süda vesine kui kalapüüdjal
mokad punnis kui pasunapuhujal
näost valge kui vallakirjutaja
riides nagu karutantsitaja
jämedad jalad nagu karutantsitajal
läheb kui maamõõtja
märg nagu seeneotsija
must nagu korstnapühkija
nagu maoajaja
jooksevad ümber nagu soldanivõtjad
kang hõlma all nagu kabelilõhkujal
käed värisevad kui kassitapjal
kõht täis kui rehepeksjal
rinnad vallale nagu kassiimetajal
silmad vesised kui soolavakategijal
sõrmed otsas kui tõrre vitsutajal
süda täis kui seatapjal
söövad nagu töötegijad
loru nagu härjaajaja
käib nagu hernekülija
nina jookseb kui võidujooksja
pahane nagu emamatja
pakitseb kui moka uutja
pisike kui kilgikohija
pisike kui kirvekeetja
punane nagu pullilõikaja
silmad kui kerisekasijal
taob kui härjatapja
tolmune nagu kütisekütja
tõttab kui sitalt tulija
õhetab nagu saunast tulija
nagu elavaneelataja
nagu kiurumunetaja
nagu käisest imeja
nagu loogaheitja
justkui roomasikutaja
nagu varesevihtleja
nagu uppuja võtab õlekõrrest kinni
kui higi tammitegija
suu muhkus nagu munaotsijal
suu lahti kui vihmaootajal teist kolmat päeva
nagu niidse kiskuja
kui täi nilgjä
nagu sureja otsib aset
nagu surejale rohi
väriseb nagu hallisõitja
kõnnib kui kõhupõdeja
muren kui kuulja
heidutse nagu hulkujat kunagi
noomib nagu kirikuõpetaja
väsinud ilme nagu kirikuõpetajal
tõsine kui juudi võlamaksja

2. Kas võrdlusvahend on olend või mitteolend

Vaatlesin võrdlusi kõigepealt sellelt seisukohalt, kui sageli on võrdlusvahendiks mõni olend. Kõike ülejäänut (muuhulgas nt kehaosi, nähtusi, tundeid, üritusi jne) pidasin siin "asjade" hulka kuuluvaks.

Joonis 1. Elusolendid ja "asjad" võrdlusvahendina

Näeme, et tegemist on suhteliselt väikese eelistusega "asjade", st mitteolendlike denotaatide kasuks. Kohe tuleb rõhutada seda, et need kaks kogumit ei ole oma sisemiselt struktuurilt sugugi ühesugused. Ühesse kuuluvad ainult metsloomad (k.a linnud, putukad, kalad), koduloomad ja inimesed, samal ajal kui neile vastanduvad (nagu eespool öeldud) objektid vägagi erinevatest valdkondadest. Seetõttu vaatame siinkohal lähemalt ainult seda, kes elusolendite hulgas domineerib ja milline on inimese osakaal selles valimis.

3. Kellega eesti võrdlustes võrreldakse

Joonis 2. Võrdlusvahendiks valitud elusolendite sagedusjaotus

Võrdselt aktuaalsed on järgmised spetsifikatsioonid -- igaüks esindatud u 60 võrdlusetüübiga.

Samas on absurdlike võrdlusvahenditega võrdlused väga assotsiatiivsed; absurdielementide kasutamine suurendab naljaelamust, mida üldiselt peetakse fraseologismidele omaseks (vt Krikmann 1997: 42, 43).

Järgmised kaks teemat leiavad võrdlusvahendi puhul kasutust suhteliselt harva -- mõlemad on esindatud u 20 võrdlusetüübiga.

Siin ja sissejuhatuses toodud näidete puhul ei ole raske märgata, et inimreferenti tähistava võrdlusvahendi puhul on produktiivseks sõnamoodustusviisiks ja-liite kasutamine. ja-tuletisi e tegijanimesid moodustatakse eesti keeles rohkesti vahetult tekstis, nt järjekorrataja (EKG 1993: 480, 482). Suur osa eespool nimetatud rühma "tegevuse sooritaja" kuuluvatest väljenditest sisaldab minu arvates just selliseid, justkui ainult fraseoloogiliseks kasutamiseks moodustatud tegijanimesid, mis väljaspool fraseologisme levinud ei ole, nt justkui roomasikutaja.

Võrdlusvahendi inimkeskset temaatilist rõhuasetust kokku võttes, võib öelda, et eesti keeles võrreldakse liigi- või pärisnimelise inimesega (s.t ei tooda esile ühtki külge inimese tegevustest/omadustest, päritolust ja muust, vaid nimetatakse ainult teda ennast) väga harva. Kui võrdlusvahendiks valitud inimest nimetatakse pärisnimega, siis on loogiline selle piiratud ulatus -- isik on tuntud teatud alal, millest kaugenedes ei teata tema tegudest/omadustest midagi; ütlemisest ei saada aru, seda peetakse igavaks (vastupidiselt taotlusele) ja väljend kaob käibelt. Hoopis sagedamini tehakse inimesega võrdlemisel tema tegevustest, omadustest valik ja rõhutatakse seda -- nii antakse võimalikult täpne viide sellele, mida tahetakse öelda. Inspireerijana eelistatakse inimese etnilist päritolu.

4. Keda (või mida?) ja mille poolest inimesega võrreldakse

Kui uurida eespool kirjeldatud võrdluste võrdlusobjekti, siis ilmneb üllatav olukord. Nimelt on võrdlusobjekt käsitletava allikmaterjali hulgas manifesteeritud täiesti tühisel määral -- selliseid tüüpe on 13, kusjuures üheksal juhul võrreldakse omavahel kahte inimest, neljal juhul midagi somaatilist (mis eeldatavasti kuulub inimesele) inimese või inimeste kogumiga. Nt tüdrukud nagu märsikud; mees nagu mürakas; lapsed kui kaagid; mees kui hanekarjus; lapsi kui mudilasi; mees kui papp; sinuga kõnele kui ubamulgiga; käib kosilasi kui veskilisi; paks perse temal taga nagu mõnel perenaisel; kõht nagu vend kõrval; perse nagu teine pere; nina jookseb kui võidujooksja. Inimvahendiga võrdluste üleskirjutused kartoteegis sisaldavad harva konteksti -- kõnes koosneb öeldav lause ainult väljendist, midagi siia juurde ei lisata, sest asi peaks niigi selge olema (sest mõtteliselt on lüngad ju täidetud). Kui miski situatsiooni täpsustab, siis on selleks kas isikuline asesõna või abiverb olema ainsuse II või III pöördes. Need üksikud faktid viitavad sellele, et inimesega võrreldakse inimest.

Vaatame lähemalt ka võrdlusalust. Tüübid, kus võrdlusalus kuulub traditsiooni, moodustavad u 65 protsenti, millest omakorda 40 protsendil juhtudest võib kindlalt öelda, et võrdlusaluseks olev omadus, tegevus vm on mõeldav ainult inimese puhul, nt ehib ennast nagu kirikuline. Kui sellele liita ka äsjaloetletud 13 tüüpi, mis sisaldavad inimlikku võrdlusobjekti, siis selgub, et kui võrdlusvahend märgib inimest, siis on vaid 28 protsendil juhtudest päris kindel, et kõrvutatakse kahte inimest. Ka ülejäänud inimkeskse võrdlusvahendiga väljendite puhul on meie endi intuitsioonist, assotsiatsioonidest jne loogiline kujutleda võrdlusobjekti inimesekujulisena. Samas sisaldavad mõned neist võrdlusalust, mille kaudu võib kirjeldada mitte ainult inimest, või puudub võrdlusalus üldse, nt vagusad kui Saaremaa pulmalised, nagu varas. Seega on olemas väike võimalus (väikseks jääks see tõenäoliselt ka edasisel uurimisel), et inimesega ei võrrelda mitte ainult (teist) inimest. Seda kinnitavad ka paar ülaltoodud somaatilist võrdlusobjekti sisaldavat väljendit, mis on üsna erandlikud.

Seega ilmneb, et eesti võrdlusetüüpide hulgas on vaid 2,5 protsenti selliseid, mille puhul ei ole kahtlust, et omavahel võrreldakse kahte inimest. Kui neile lisada väljendid, milles tõenäoliselt võrreldakse inimesi, saame esinemissageduseks u 8 protsenti.

5. Kokkuvõte

Jälgides eesti võrdluste inimkesksust, arvestasin nende suuresti väljajättelist struktuuri ja lähtusin sellest, et võrdluse semantikat saab jälgida eelkõige võrdlusvahendi kaudu (see on ainus element, mis kuulub eranditult kõigi võrdluste koosseisu). Käsitlesin võrdlusvahendi inimkesksust ja koondasin tähelepanu inimesele kui olendile.

Selgus, et meie võrdlusetüüpides võrreldakse rohkem kui 40 protsendi tüüpide puhul mingi elusolendiga, kuid vaid u 30 protsenti sellest hulgast on sellised, kus võrdlusvahendiks on inimene. Võrdlustekartoteegis moodustavad inimvahendiga võrdlusetüübid ligikaudu 8 protsenti.

Inimene kui selline (võrdlusvahendiks pärisnimi ~ enesekohane asesõna) on võrdlusvahendiks väga harva. Valdavalt rõhutatakse hoopis inimese tegevusi, omadusi vm, mõnevõrra eelistatavalt aga etnilist päritolu.

Kõigest 2,5 protsendi eesti võrdlusetüüpide puhul on päris kindel, et omavahel kõrvutatakse kahte inimest.

Võib öelda, et eesti võrdlusetüüpides on võrdlemine inimesega vähelevinud.


Kirjandus

EKG 1993 = Erelt, M. jt. Eesti keele grammatika. I. Tallinn, lk 480, 482.
Järviö-Nieminen, I. 1959. Suomalaiset sanomukset. Helsinki.
Krikmann, A. 1997. Sissevaateid folkloori lühivormidesse I. Tartu, lk 42, 43; 263.
Taylor, A. 1931. The Proverb. Cambridge, Mass.
Õim, K. 1997. Eesti võrdluste struktuur. Magistritöö Tartu Ülikooli eesti keele õppetoolis, Tartu, lk 24.