Teine koolitalv Suvesulane

Seene-suvi
[2323-2530]

 
     Kagoh õks naid veere veerüsit,
  üle kolga korgit –
2325 kar´a- naate õks jäl –poissa kaemahe,
or´alatse ots´mahe.
Sada sais´ õks kõõ hobõst saina küleh,
tuhat ratsot tulba veereh,
kõik õks naaq täkuq tännitiväq,
2330 kalle ratsoq kaabatõlliq.
Olõ- õks kõik –katusõq kahisiq,
ruu-sainaq rabisivaq
suurõ õks hiiro hirnakist,
paadi jalapanõkist.
2335    Tarõ olli õks sääl täüs tarko miihi,
rihetarõ rikkit poissa –
kõik õks ka tahtsõq hüvvä last,
ausat poissi ahnitsivaq,
Ale oll´ õks et oigõ usuga,
2340 piso pehme viiega.
Usu-õks-list otsitas,
viielist viidäs.
   Ale istõ õks sis maalõ ikmahe,
jäi kurva kull´a poiss.
2345    Kuts´ õks sis kull´a maamakõist,
hõigas´ hellä imekeist:
“No tiiä-i õks mul kuige tetäq,
umal kuige ollaq!
Ime-õks-sa-kene, esäkene,
2350 kats latsõkasvatajat,
minnä taha-i õks imp mino meelekene,
süä oidoq or´alisest!
Õga taha-i õks imp süä hüvvi süüke,
meeli maitsaq makõt liimt –
2355 innep koori õks ma kotoh kuruslakko,
süü siin sibulit!
Ar olõ õks ma nännö nuuq pääväq,
osi, söönü or´aleevä –
innep kaku õks ma ese kannukõisi,
2360 kiso tätä kivikeise,
hüvvä saasõ õks kui kandso kannu alt,
kinnä leibä kivi alt.”
   Kauplõjaq õks sis jäiväq kahtlatsõst,
Ale viijäq vihasivaq.
2365 Tõõnõ- õks nääq –tõõsõlõ kõnõliq,
tõõnõtõõsõlt küüsütelliq:
“Tarka jovva-i õks imp viiäq s´oost tarõst,
ausat Alet mi arvada –
õga ihka-i õks imp Ale Eesti rahha,
2370 olõ-i maias marko pääle!”
Õga- läts õks nääq –üts umma paika,
targaq meheq Ale tarõst
   Kui tull´ õks taa suur suvõkõnõ,
kinä päiv keväjäne,
2375 kui tandsõ õks sis tati-aokõnõ,
naksiq seeneq sibisemmä,
Ale õks sis imele ütel´,
maamalõ manitsõlli:
“No kua õks ma tatikorvikõsõ,
2380 mähi seenemärsikese!”
   Ale oll´ õks sis tark, tundsõ mõtsa,
rutto juusk´ juurtõ perrä,
tõi õks sis kodo juurõkerä,
juurõvahruq vanijallõ.
2385 Ale mähke õks vakka, lask´ vallu,
kudi korve, lask´ kummu.
   Ime õks jal esega kõnõliq,
maama tätäga manidsiq:
“Kohe lätt õks meil kull´a pujakõnõ,
2390 mi armas Alekõnõ?
Vaesil olõ-i meil umma varikot,
kah´oliisil kallist mõtsa,
koh õks taa kasus kanarik,
sais tatisamblakõnõ –
2395 suurõq möime õks mi puuq puuda pääle,
liidi palgiq leevä pääle.”
   Ale õks kuuld´, vasta kostõ,
tahtsõ targastõ kõnõldaq:
“Oodaq õks sa, ime, hummogot,
2400 pääs´o päävä nõsõngot!”
   Ale tekk´ õks kõõ varra valmest,
inne ako ehitelli.
Minga olõ-s õks täl jalgo kinni panda,
jalatallo taatõlla:
2405 panda taha-s õks tä koolikotakõise,
kallit klassi-kaputit.
   Seeni õks jo Ale mõtsah oll´,
oll´ poiss puhmu all,
külä- olliq õks vil –vele küle pääl,
2410 rikkaq poisiq ringutõlliq,
seeni oll´ õks jo korv täl kuh´aga,
mitu puuta porovikko.
Seeni nõst´ õks jo kodo, eis´ nõdsoh,
tubli korv tur´a pääl.
2415    Vasta tull´ õks jo kümme külävelja,
nelli-viis näiokõist.
Kõik haariq õks nääq Alelt küüsütellä,
küüsütellä, nõvvatõlla:
“Kost õks sa tõit, ausa Ale,
2420 kullus koolipoisikõnõ?
Kas tohtsõt õks sa tuvvaq muidõ mõtsast,
kor´ada külä kunnust?”
   Ale õks naari, esi ütel´,
vikur vell´o veerätelli:
2425 “Õga õks ti lövvä-i mino jälge,
tunnõ-i kundsa kotusit!”
Ale õks sis, vikur, veerätelli,
kavval poiss kadsat´ vasta:
“Ma korsse õks küll palja palo päält,
2430 võti musta mulla päält.”
Kiäke saa-s õks arvo timä jutust,
arvo Ale aavetsist.
   Ale vei õks sis kodo ime kätte,
kand´ majja maamalõ.
2435 Ale õks sis ime naaraskõlli,
muudsa maama muhaskõlli.
Ime sis naari, esi ütel´,
and´ avvo Alelõ:
“Kost tõidõq õks no, kull´a pujakõnõ,
2440 kannit, kallis latsõkõnõ?
Siist saasõ õks no varra vaesõllõ,
kullalõ kooliraha.”
   Ime pand´ õks sis aho küttümma,
rutto turbaq tossumma.
2445    Alekõnõ õks jal joostõh mõtsa läts,
karõldõh laandõ kaldo.
Poisikõnõ õks sis istõ puhmu ala,
kai kadaja all,
kuna õks ar muuq kodo lätsiq,
2450 tatilisõq tarõ poolõ.
Muidõ õks kõik korviq kolisivaq,
muidõ vakaq vabisivaq.
   Ale jäi õks muidõ hot´ jälile,
astõ tõistõ asõmõllõ -
2455 olli õks tuu Ale loonatark,
loonatark, veere vikur,
mõitsõ õks tä kävvöq käpikõlla,
mõistsõ otseq upikõlla –
kaabat´ õks tä vällä kanarikust,
2460 sallõ sambla veere alt.
Kalleq kasveq õks kõik tatiq kanarikuh,
saiapoolõq samblõ all,
Ale kaabat´ õks vällä kui kaaledsaq,
puru seest puhtaq seeneq.
2465 Ale oll´ õks kõõ kuri korjamma,
tikõ paiko tiidmähe.
   Ale õks jal kulla kodo tull´,
ilotõh ime mano.
Ime jovva-s õks kotoh joht kuivada,
2470 armas maama ahjo panda.
   Alel olliq õks kõik kuumaq jalakundsaq,
jalatallaq tahmatõduq,
kõik olliq õks ar nõglola tsusidoq,
varbavaehtõq vallu näiväq.
2475 Imekene õks sis tuhal tossutõlli,
lipõ-leemel leotõlli.
   Esi õks tä lausi meelestäni,
uma meele poolõstani:
“A,,gu saasõ õks sul hädä häälmelle,
2480 viga vihalehesselle?
Ale, läät õks sis kuule kupõr-kapõr,
nakat kepil kiirdmähe,
sis saasõ õks sul kepp kinä hopõn,
nui nopõ ruunakõnõ!“
2485    Lipõ võtt´ õks ar kuuma jalakundsõst,
valu varba vaihõlt –
jälke sai õks tä lipõl liinamiis,
tuhaleemel turupoiss.
   Ale õks sis lausi meelestäni,
2490 uma meele poolõstani:
“Küll kanna õks ma mõtsast kallist rahha,
puhmu alt puhast rahha.
Selle õks ma lää-s külä karja,
oiu-s muidõ or´alitsõst.”
2495    Ale õks tiidse tati aigo,
poiss seene sirgnõmist:
Ale õks sis kor´as´ mitu puuta,
sai sada naglakõist.
Vei õks sis müügist müürü pääle,
2500 kaubast kaalulavva pääle.
Ale sai sis pall´o paprit,
ilosat Eesti raha.
Sis ost´ õks tä sälgä sinisärgi,
maani massanäolitsõ,
2505 Ale tõi õks sis koste imele,
kallist saia kandjallõ:
imele vei õks tä hoolõ pidämäst,
arma aho kütmäst.
   Külä-õks-tä-kooli lõpõtõlli,
2510 valla klassi kallutõlli.
Tälle sai õks sis tukõv tunnistus,
kõkõ muudsap moodopapõr.
   Ale tull´ õks sis kodo, torrõ miis,
ime mano illos poiss.
2515 Tunnistuist õks tä näüdäs tuhandõllõ,
nobõhit nuumrit.
   Esi õks tä lugi, esi ütel´,
kallehe kadsatõlli:
“No tiiä-i õks mul kuige tetäq,
2520 vell´ol kuige veerätelläq
kooli- käsi õks mul –herr kuule minnäq,
suurdõ klasse kalduda!
No tulõ-i mul uni maatõh,
suiko suuri mõtõldõh.
2525    Imekene õks helläkene,
pääle tähe tätäkene,
suur tulõ õks kulu mi kodolõ,
rahamasso mi majalõ,
sis lääväq õks teil rukka ruu-huunõq,
2530 sainaq otsane satasõq!”

Teine koolitalv Suvesulane