Karjasepõli võõraste juures Seene-suvi

Teine koolitalv
[2037-2322]

 
     Tõõsõq õks jo latsõq koolih käveq,
  virvekeseq viirdüväq,
  nimäq käveq õks jo nädäle otsani,
2040 viis päivä veerätelliq.
   Ime ai õks jo Alelõ jutto,
kõnõl´ jutto kõrralist:
“No jääde õks sa perrä, mu lats,
kavvõndõhõ, kallis poig.
2045 Ale-õks-sa-kõnõ, pujakõnõ,
mino kallis kanakõnõ,
rassõ saasõ õks sul järge oppeq,
jäiäq tõistõ jälge pääle!”
   Ale õks sis kuts´ kuku maamast,
2050 kai kallest imekesest:
“Ime, võku-i õks sa hirmo hiussõhõ,
pelgü peen´o palgõhõ!
Las ku käu õks ma päävä, kallu kats,
jälke opi õks ma järge, lää ette,
2055 tõõsõq kanaq kaotõllõ.”
   Ime õks sis ütel´: “Hüä poig,
kull´a kuku latsõkõnõ!”
   Inne õks joht Ale kuule lää-s,
kui õks tä liina liit´,
2060 kui astõ alõvohe –
Ale ost´ õks sis jalga hüäq saapaq,
kundsaq muista korgõpaq.
Läts õks tä kuule, ai jalga,
sirot´ saapaq sirgõhõ.
2065    Ime tekk´ õks jal villo virgastõ,
maama kinäste kedras´.
Ime tekk´ õks sis pujalõ pindsago,
musta rõiva muudsahe.
Ime kudi õks sis kangast, kodo kumas´,
2070 sainaq savidsõq värisiq.
Uhkõhõ nääq ummõlda lasivaq
koolipoisi kuubõkõist.
   Vahtsõq saivaq õks sis rõivaq valmest,
uvvõq rõivaq orrõ pääle,
2075 Ale ai õks sis sälgä, sai illos,
olgõ pääle – uhkõ poiss.
Ale visas´ õks sis viisoq virro-harro,
ai tsuvvaq asunulka.
   Esi õks tä visas´ne veeräde,
2080 virot´ viisa, veerät´ sõnno:
“Tsuvvaq inäp õks mul tsoksi-i, viisoq viksi-i,
õga päivi silmäq tsilgu-i!
Silmäq saavaq õks mul muista selgepäq,
kulla kõrvaq kumõhõpaq,
2085 et saa õks ma rikka rinna pääle,
uhkidõ otsa pääle.
No saisa-i õks imp muidõ sälä takah,
olõ-i muidõ olgõ nõal -
pindsak õks ütel´: olõq pikk!,
2090 saapaq ütliq: saisaq höste!”
   Ime õks jal lausi meelestäni,
uma meele poolõstani:
“Ale-õks-sa-kõnõ, pujakõnõ,
kallis kar´alatsõkõnõ,
2095 mul olõ-s õks meeleh tuud küüsüq,
sinolt uureq or´a ello –
kar´a- nakaq õks sa -ello kaibamma,
kiräpõlvõ keerätämmä!
Agu om õks sul olga uttunu,
2100 om pihta pitsünü
kapsta-õks-sul-lehti kandõh,
kotil kodo tuvvõnõni;
agu ommaq õks sul pitsünüq peopesäq,
sõrmõkundiq kuumast lännöq
2105 tseetskaga õks tsakõnõni,
ravvariistal rakonõni?”
   Ale õks sis lausi meelestäni,
meelest, meele poolõstani:
“Sullõ naka-i õks ma kõkkõ kõnõlõmma,
2110 kandjallõ kaibamma –
ma õks küll ütle: hüä oll´,
palgavõtjal parep oll´!
   Kurja taha-i õks ma saata kolka piti,
vihasuist viirt piti,
2115 kolk mullõ õks joht anna-i kotitäüt,
vald mõõda-i vakatäüt.
Eiske saat õks sa arvo, imekene,
imekene, esekene –
kar´a- võidõ õks sa –ello kavatsõlla,
2120 mitond kiirdo miilde panda.”
   Ale õks sis lausi meelestäni,
uma meele poolõstani:
“Ime-õks-sa-kene helläkene,
kull´a kodomaamakõnõ!
2125 Sedä õks ja ütel´ vanasõna,
ütliq innedse eläjäq:
küll om ka õks hüäh rassõ ollaq,
kannahtaja kats näge.”
   Ime õks lausi meelestäni,
2130 memme meele poolõstani:
“Sullõ panõ õks ma sanna küttümmä,
turbaq ahjo toetõllõ.
Hot´ õks meil olõ-i sannapuid,
kõivohalga kõrraliise,
2135 turbil saasõ ka õks hüä tossukõnõ,
perve mättil pehme lõõna.
Tossul tii õks su piha pehmest,
olaluuq oigõst.”
   Ale õks sis ütel´: “Kütäq, ime,
2140 astuq alla, armas ime!”
   Koni õks ime sanna kütt´,
maama vihto vetütelli,
seni õks ka Ale aida sääd´,
saibapaarõ sisse pand´.
2145    Käveq õks nääq sannah, veereq vihah,
tuu lõunõ lõpõtõlliq.
Tulliq õks nääq kodo, tandsõq tarrõ,
heitseq õks nääq, mar´aq, magamahe,
hellä unda hingämmä.
2150    Kõõ õks nääq üü kõnõlivaq,
valgõni vallatõlliq.
Ale õks kõõ kaibas´ kar´a-ello,
or´apõlvõ oholist –
iki õks mar´a imekene,
2155 nuutskõ tähe tätäkene.
   Ale õks sis kaibas´, karist´ imme,
kuts´ kull´a maamakõist,
pallõl´ õks esse ne imme,
kallist kattõ vanõbat:
2160     “Kui ma õks ar hummõn kuule lää,
kanakõnõ sinnä kallu,
ime, mingu-i õks sa küllä kõnõlõmma,
kandja, muilõ kaibamma!
Külä õks sis ütles: “Tsih, tsih,
2165 taad sullõ tarbest!”
   Ime, ütlet õks kui külä üte sõna,
kats-kolm kadsatõllõt,
külä tege õks küll mano kümme sõnna,
sääd mano säidse sõnna.
2170 Kümnest saasõ õks küll sõnast puul küllä,
säitsmest sõnast säidsekümmend –
minno naatas õks sis koolih irv´mähe,
tii pääl teotamma,
üts olli õks et poig ütsäst,
2175 käsikannõl katsast,
tuuge ante õks ar võõra veerele,
kana, muidõ kaalalõ.
   Innep panõ õks ar kur´aq konetskallõ,
poonitusõq poolkallõ,
2180 kur´akõsõ õks mi lasõ laat´ka ala,
saada savipaa sisse:
“Siin võidõq õks sa kuukoq, kuri miis,
turri poiss tõrrõ all!”
Küll ma õks eis´ tiiä, kui ma ütle,
2185 vigurihe veerätelle,
taas- näile õks ma –peri taatõlõ,
iisperi ilotõlõ,
pahe- näile õks ma –poodi pajatõllõ,
vastupäädi vallatõllõ!
2190    Õga sis õks nääq as´ast arvo saa-i,
or´apõlvõst ossa võta-i!
Sis saa-i õks ma irveq, illos poiss,
Virkse sugu veerätellä,
veerä- saa-i õks ma –tellä, keerätellä,
2195 ilotõlla, nal´atõlla!”
   Alel oll´ õks küll hüä jutukõnõ,
vesseläq viguritsõq.
   Ime õks sis ütel´: küll om õigõ!,
tätä ütel´: küll om tähtsä!
2200    Ese õks jal lausi meelestäni,
kohka tätä kor´as´ sõnno:
“Kagoh õks meil om tark poig,
tark poig, kavval kana!
Muna lätt õks no kanast targõbast,
2205 sulge seeh suurõbast –
nii ka õks no om mi Ale,
om kavval kanakõnõ.”
   Ime õks sis lausi meelestäni,
memme meele poolõstani:
2210 “Jääme õks ar, poig, magamahe,
hellä unda hingämmä!
Hummõn vaja õks om varra üles tullaq,
aiksahe üles astoq:
kokko tulõ õks sul otseq kooli kraame,
2215 paigast võtta, pakke panda!”
   Mar´aq õks sis und magasivaq,
linnuq und lebäsiväq.
   Ale-õks-sis-kõist, pujakõist,
kallist kar´apoisikõist –
2220 kar´a- olli õks vil -hirm hiussõh,
or´a kari kaala pääl.
Ale õks varra üles tull´,
inne päivä pää sugõ.
   Õga küsü-s õks imp rahha ese käest.
2225 Esel olnu-s õks ka kostke anda,
vaesõl mehel vaotõlla –
esel olliq õks kõik pungah puukoorõq,
karmaneh kalõq lastuq,
minga olõ-s õks tuvvaq tubakot,
2230 minga kaiaq piibukraame.
   Ale õks sis lausi meelestäni,
uma meele poolõstani:
“Sullõ õks ma tuu suurõ paki,
sino majja suurõ matsu,
2235 sullõ osta õks ma uma rahaga,
paki kar´a-ma-palgaga.”
   Kagoh oll´ õks sis esel hüä miil,
lahe laadna meelekene –
süämekene õks sis tahtsõ tands´ma minnä,
2240 piip ütel´: “Piäq illo!”
   Sis õks ar Ale kuule läts,
kanakõnõ kotost kaldo.
   Ese taha-s õks süvvä tuul pääväl,
tätä laskõq lavva mano:
2245 õga lää-s õks täl süük süämehe,
vao-s juuk varbehe,
süä õks täl tuksõ tubakot,
meeli mõtõl´ mõrro leibä.
Süä olli õks jo halvaga harino,
2250 paganaga paakunu.
Õga püsü-s õks ese aho pääl,
laisk tätä lammõ-s maalõ –
sai õks tä vällä sada kõrd,
lei tiiro tii pääl.
2255    Esi õks tä laul´ tubakot,
tuud leibä leelotõlli:
“Leelo õks no, leelo, leibä tuvvas,
kulla hüvvä kostikõist!”
   Ime õks jal kuuld´, kost´ vasta,
2260 tahtsõ targastõ kõnõldaq:
“Täämbä om õks ka virk mu miis,
om terräv mu teeda –
täämbä tälle õks et tuvvas Tiio leibä,
Tiio leibä, Kur´a koste,
2265 midä süüt õks sa suu mõskmalda,
poiss, poolõ üü aigo.
Kuri lasõ-i õks sul ollaq koti pääl,
kihotus keressel –
kõõ tuhnõq õks sa üüse tuhkhauda,
2270 hütsi seest seletelliq
patu õks leibä palotõlla,
halva toito har´otõlla.”
   Õga õks joht salli-s hüä naane,
kannahtõllõ-s Kat´okõnõ.
2275    Ese näkk´ õks kui Alet tulõvat,
mõtsa veereh viir´vät,
ese õks sis hinnäst hel´otõlli,
kohka tätä kohendõlli.
Miil olli õks sis kimmäs kui kikas,
2280 süä kallis kui kana.
   Ale tull´ õks sis targastõ tarrõ,
hillä hellä huunõhõ,
lätsi õks sis hillä ese mano,
tassakõtsi taadõ mano,
2285 koste and´ õks tä kull´alõ tätäle,
tubakot toetõlli.
   Esel sai õks sis hüä meelekene,
sai kerge keelekene,
ese and´ õks sis mito ait´ummat,
2290 pakso passiba pand´,
Alelõ õks küll and´ armu iist,
kulla hüä kosti iist:
“Alet õks mul kull´a pujakõist,
umma kallist kanakõist!”
2295    Ale käve küll koolih, sai kullus,
käve klassih, oll´ kallis.
   Ale kasve õks sis üles kui kanep,
tõsse üles kui tõu-lill.
Tõõnõ oll´ õks täl talv kooli kävvöq,
2300 tõõnõ laud laaditõlla.
   Tull´ õks kodo tä õdago,
häldö kodo hämäräl,
vaesõl olõ-s õks tuld valusat,
kulla kuplelambikõist,
2305 vaesõl saisi õks kõõ pilak peränulgah,
pirruharo hambeh.
Tuu õks oll´ kurva kuple,
kurva kuple, vaestõ lamp:
ime õks palot´ pirrukõise,
2310 Ale lugi aavetsit.
Mustaq lätsiq õks täl puukvaq muudsahe,
koolinumreq nobõhõhõ.
   Ale keerät´ õks koolih keväjäni,
käve suurõne suvõne.
2315 Mõistsõ õks tä mõnõst parebehe,
katõstkümnest kalleppa:
Ale olliq õks kõõ kiräq kimmäpäq,
olliq numreq nobõhõpaq.
   Jälke laste õks sis kodo koolikõnõ,
2320 laste lakja latsõkõsõq.
Ale õks ausa kodo astõ,
kullus tull´ kor´usõhõ.

Karjasepõli võõraste juures Seene-suvi