Lauliku alustussõnad Piibumees isa

Ale hällis
[165-320]

 
165    Seto naka õks no poissi seletämmä,
Ale-veljä arotamma!
   Kui oll´ õks tuu vell´o väikene,
maah mar´asuurukõnõ,
olli õks tä terräv kui terä,
170 oll´ muudsa kui muna.
   Ale õks sis imme helläkeist,
vell´o maamat, mar´akõist –
kui hoit´ õks tä Alet väikost,
kasvat´ üles kanasõst,
175 kanna õks tä höste kasvatõlli,
üsäkirja ülendelli.
Ime õks kõõ kukut´ koolilatsõst,
hüpät´ paprõpainutajast.
   Esi õks tä lausi meelestäni,
180 uma meele poolõstani:
“Midä ajat õks sa nahalda jutto,
sõkut sõrmilda sõnno?
Vaesus õks meil lasõ-i kuule vallaq,
oht klasse kallutõlla!”
185    Ime jälke õks sis ütel´: “Ts´uu-ts´uu!”,
maama lüülät´: “L´uu-l´uu!
Ts´uu õks mul, ts´uu ts´urakõist,
l´uu-l´uu latsõkõist,
ts´uu õks jal, ts´uu suurõbast,
190 pisokõsõ pikebäst!
Kasuq õks jal mullõ kar´usõst,
vinnüq vitsavõtijast,
kitsõ õks kinnipandjast,
lamba lauta laskjast!
195 Kulda saa-i õks su'st suka kudajat,
hõpõvitsa heitjat.”
   Ime õks sis laul´, esi ütel´,
kurval meelel kul´tatõlli:
“Jummal tiid õks üts jumalakõnõ,
200 Mari madalakõnõ,
küll om õks mul huul´ hoitõh,
om kaihho kasvatõh –
ese saadõq õks vaest jala pästjäst,
ime silmä tsuskajast.
205 tuu saasõ õks vaest mullõ hoitmast,
saasõ kaalah kandmast?”
   Ime jälke õks sis laul´ nal´alaula,
leinäsõnno leelotõlli:
“Ts´uu õks jal ts´uu, surma kirvõs,
210 l´uu-l´uu, liiva lapjo,
surma mineq õks no kirvõs suurõbast,
liiva lapjo lahehepast!”
   Esi õks jal pliksõ, pidi illo,
tougas´ turbasõnakõise:
215 “Koolõq õks no, koolõq, kungi ts´ura,
jätäq mullõ nirdsu-närdsuq!”
   Ese õks sis salli-s ime laula,
kulla koolusõnakõise –
ese õks sis rutto ar süändö,
220 tätä viländ ar vihasto.
   Esi olli õks tä vali vann'mahe,
käbehehe kärisemmä,
esi õks tä vannõ, esi ütel´,
kost´ sõna kur´al meelel:
225 “Üts om õks mul poiga ütsäst,
kalamaimi katsast –
tuugi annat õks ar, kuri, sa koolulõ,
kalg´ ime kalmo saadat!”
Esi õks tä kobõ naase kossõ,
230 vahalatvo vandsutõlli.
   Naane õks sis ütel´: “Turak, tus´o,
rutto rummal meelekene!
Õga õks taa ull´ arvo saa-i,
õga turak nummõrd tunnõ-i:
235 õga võta-i õks taa Kuul pakutot,
pakutot, ängätöt!
Õga õks joht Kuul siiä tulõ-i,
õga Katsk meele kallu-i –
meil ommaq õks kõik olidsõq ussõq,
240 sainaq saviga paigadoq,
Kuul salli-i õks naid usse olitsit,
taha-i saino savitsit!
Om õks taa Koolul sääne hopõn,
virvel säläh sääne vikat:
245 hopõn om õks täl valgõ kui lumi,
vikaht illos kui vesi.
   Oo õks tuud kurja Koolukõist,
pääle kalgõ Kadsokõist!
Siiä tulõ õks kui toonihobõsil,
250 liit liiva-verevil,
kui astus õks tä mi akna ala,
piirus peräpaja ala,
tooni õks sis hopõn turnaskõllõs,
kallis ratso kaabatõllõs,
255 sälgä õks sis satas savinõ sain,
pääle oius olinõ uss,
sis pakõ õks ar Kuul pall´o maad,
Katsk lätt õks ar väega kavvõndõhõ.
Timä pakõ õks sis suurdõ suuho,
260 lätt lakja laandõ,
sinnä õks tä hukkas hüä hobõsõ,
kalle ratso kaotõllõs,
timmä õks sis vikaht suuho vidä,
ravvariist rampõ ala.”
265    Ale õks sis esse helläkeist,
timmä, tätät, tähekeist!
Ale olli õks küll ese aho pääl,
kuri tätä kumo pääl,
aavetsit õks tä kullõl´ aho pääl,
270 kurjo sõnno kumo pääl,
esi toppõ õks tä piipo tubakot,
piibu piki pitsitelli.
Pääle õks tä süüt´ umma pääd,
umma kõtto kõhritsõlli.
275 Kuri ütel´ õks sis sõna korgõst,
vihhas´ miis virussõlt,
as´ast nakas´ õks tä arvo saamahe,
pand´ juundõ naase jutu:
“No kuulõq õks, mu naane Nat´okõnõ,
280 kabõhine Kat´okõnõ,
no annaq õks sa mullõ andest,
pallõ pall´o uskvast –
innestä õks ma pessi ilm-as´anda,
ullil tojol tossutõlli!
285 Süä om ka õks küll kipõ kui kikas,
tojo turril tuulispää,
uh´aq olliq õks mul nõrka unõhtunuq,
olliq rippa ripsahunuq,
selle tei õks ma ilma-ilotohe,
290 tei kogone kur´astõ.
Toona mullõ ka õks ütel´ üts miis,
kats-kolm kadsatõlliq:
“Õga taha-i õks ka susi ängätöt,
süü-i pall´o pakutut –
295 susi õks ka suud ammutõlli,
repän kiilt keerätelli.”
   Ese astõ õks sis maalõ aho päält,
kiird´ maalõ keresselt,
lahehehe õks sis tull´ lavva mano,
300 tahehehe taari mano.
Sis seiväq õks jal üteh süüm-aigo,
peiväq perehvaat´kat.
Talo- jäi õks sis –poig tasatsõst,
jäi vaenõ vagatsõst,
305 tasatsõhõ õks sis tekk´ talotüüd,
tekk´ vaenõ vagahuistõ.
   Ale oll´ õks jal armas latsõkõnõ,
kallis imelä kasuno:
õga olõ-s õks tä kuri ikmahe,
310 olõ-s kipõ kiusamma,
Ale oll´ õks küll hällüh hüä lats,
kabloh kallis kanakõnõ.
Ale kasve õks küll põhuh kui põrss,
olge seeh kui utepoig,
315 sirgo õks tä üles kui siin,
puhmu all kui porovik.
Ime võtt´ õks küll üül üte voori,
vagatsõhe vaakmalda,
imel olõ-s õks joht käsi hällü küleh,
320 sõrmõq kaplo kaalal.

Lauliku alustussõnad Piibumees isa