Kommentaar ja sisu kokkuvõte Ale hällis

Lauliku alustussõnad
[1-164]

 

 
1    Kagos minno õks no Jummal jõvvutõlõq,
armas Essu avitõllõq,
jovvudaq õks jal joutsa jälile,
tegijidõ tii pääle!
Essut kutsu õks ma saisma sälä taadõ,
5 hingle, annaq hiitruist
vastast jälke õks mul laulo laaditõlla,
tõista illo ehitellä!
Olõs saasiq õks mul illos ilokõnõ,
paha-laadna laulukõnõ,
10 hüä saasõ õks sis mullõ ne muilõ,
illos õgalõ-ütele!
   Selle naksi õks jal laulo laulmahe,
tõist illo ehitammä:
ammu olõ-s õks joht tuu aokõnõ,
15 tulihüä tunnikõnõ,
sis tull´ õks mul Tartost tuu sõna,
Imäkeelest illos jutt:
Peko ülti õks jal illo ilosast,
Peko laulo lahehest.
20    Sääl kullõl´ õks sis tuvi tulba pääl,
piho peräpaja all,
tuvi õks kullõl´ tuud jutto,
piho peräh-kõnõlõmist.
Õga sori-s õks tuud laulo suurõq säksaq,
25 imändäq õks joht panõ-s immest,
kõik soovõq õks naaq laulo suurõq säksaq,
imändäq õks kõik ütliq: “Illos om!”
   Tuvikõnõ õks kullõl´ tuu jutu,
imändide ehtsä q sõna q,
30 jutukõsõ õks kõik puistas´ pudsajihe,
nobõ sõnaq noki otsa,
sis nakas´ õks tä Tonn´a tulõmahe,
laulja poolõ laskmahe.
Tuvi õks sis siiba siputõlli,
35 umma handa hargutõlli,
karas´ õks sis üles kallehe,
õhu pääle õndsahe,
kõik õks sis siiboq sibisiväq,
tuvi sulõq tudisivaq
40 Ton´a õks poolõ tullõnõni,
põh´a poolõ põrotõh.
   Kiä õks sis vasta putunõssõ,
putunõssõ, johtunõssõ?
Lintseq õks naaq haheq Har´omaalõ,
45 luigaq lummõ pagõsivaq.
   Hani õks sis ütel´ hiitrahe,
luigakõnõ loofkahe:
“Kohe õks sa isit, illos lind,
kohe toukat, torrõ tsirk?”
50    Tuvi õks ütel´ tuu sõna,
kats-kolm kallutõlli:
“Olõ-i õks mul aigo kõnõlda,
linnu pääl leelotõlla –
vii õks ma Tonn´a tuu sõna,
55 Annelõ armujutu,
Ton´ah käse õks jal lauldaq tugõvahe,
linnu-höste leelotõlla.”
   Kurg õks sis naard´ kumõhõhõ,
luik naard´ loofkahe.
60    Tuvi õks sis, torrõ tsirgukõnõ,
paha-kahhar kaalakõnõ –
astõ õks tä siiä inne ako,
vali varra hummogol,
mino õks sis kruute koputõlli,
65 aknaraame raputõlli.
Koput´ õks kruute, kuts´ üles,
arot´ laulo akna all.
   Sis joosi õks mi ussõ kaemahe,
vällä tsõõrilõ morolõ.
70 Esi õks mi lastõga kõnõli,
peime nõvvo perrega:
“Nägü- õks no –nesse, kuulunõssõ,
nätäq saa õks no nädäle peräst,
kaiaq katõ päävä peräst,
75 miä õks no meele saanõnõssõ,
kua kulla ollõnõssõ!”
   Tuvi linnas´ õks sis uibo ossa pääle,
vislapuu veere pääle,
tuvi laul´ õks sis uiboh torõhõhõ,
80 vislapuuh veerüsähe.
Sis õks ma as´ast arvo sai,
laulik tundsõ tuvi jutto.
Taiva- tahtvaq õks kõik linnuq leelotõlla,
pilvekulliq kul´atõlla.
85    Nätäq sai õks sis nädäle peräst,
kaiaq katõ päävä peräst –
sis õks ma kuuli kuvvõlt puult,
veid´okõtsi viielt puult,
minno oll´ õks et lehte lüüd,
90 ajalehte arotõt,
lehte oll´ õks küll lüüd lilli muudo,
ajalehte armahe.
Kagoh oll´ õks sis minol miil hüä,
miil hüä, kiil kerge!
95    Tuud õks ma latsilõ lauli,
kanasillõ kadsatõlli:
“No saa õks ma laadna laulmahe,
priske illo pidämähe,
kui liigus õks vil linnu keelekene,
100 maigus mar´a meelekene.
Tuust om õks mul vika veid´okõsõ,
raisko raasa võrrakõsõ –
esi olõ-i õks mul hüvvä tervüt,
olõ-i ello ilosat,
105 kuum õks mul käse-i kul´atõlla,
liiä haigus leelotõlla.
Kiil õks vil ütel´: “Minq keerädäq!”,
miil ütel´: “Mineq laulaq!
Veegu-i liiva vigurit,
110 veegu-i kalmu kallit laula,
saadaq õks vil leelo liino piti,
targaq lauluq Tartohe –
kul´atõlla õks sis saasõ kunigillõ,
herrile hel´otõlla!
115 Sis õks nääq minno mälehtäseq,
mino nimme nimitseseq.”
   Selle ka õks ma taha laulo laultaq,
inemine ilotõlla:
mullõ õks vil toona miilde tull´,
120 ime jutt juundõ läts,
mullõ õks kui ütel´ imekene,
maamakõnõ manitsõlli:
“Peläku-i õks, mu latsõq, laulõh,
imekanaq ilotõh –
125 laulu õks teid läbi laidõta-i,
sõnno läbi sõimata-i!
Kuulkõq õks, mu kull´a latsõkõsõq,
mino meelimar´akõsõq!
Kui ti õks küll kuat kurja kangast,
130 tiide tikõt langakõist,
tuu pelgäs õks sis kangas kadõhuist,
illos kangas imehüist,
rõivas saa-i õks sis illos kui iä,
tasanõ kui talvõtii –
135 langa sis õks teid läbi laidõtas,
sõrmi läbi sõimatas.
Rõõndõkõist õks ti teku-i rõivallõ,
lipivahet linatsõllõ!
   Kuulõq õks, mu kull´a tütrekene,
140 selge silmäteräkene,
tiiq õks sa langa, lüüq laulo,
kuaq kangast, lasõq kummu!
   Essu õks kui iske ilmakõist,
Maarja valmist´ maakõist,
145 Essu istõ õks sis ilma veere pääle,
kulla kuu poolõ pääle,
kätte võtt´ õks sis kulladsõ kandlõ,
viirde hõpõdsõ viiole,
kor´as´ õks tä küle, keerät´ laula,
150 mänge kannõld, kallut´ sõnna.
Saiq õks nuuq kinäq kiigalauluq,
veerüsäq viiole sõnaq,
kandlõ saivaq õks vil lauluq kallepaq,
muido sõnaq muudsapaq,
155 kuninga- tekk´ õks tä -laulu kumõhõpa,
keisre laulu kimmäpä,
kõigilõ õks tä saat´ kõrdapiti,
mõnõlõ mõistuist piti.
   Selle õks ma pelgä-i laulõh,
160 pelgä-i illo piteneni:
Essu õks mul kinke keelekese,
minolõ meelekese –
laula õks ma sääntsit, märgi määntsit!

Kommentaar ja sisu kokkuvõte Ale hällis