Eesti Rahvaluule Arhiiv
Kogud

Käsikirjalised kogud Fotokogu HeliarhiivEesti Rahvaluule Arhiivi kogud sisaldavad:

***käsikirju - rahvaluulekogujate kirjapanekuid; kirjalikul teel levivaid folkloorinähtusi (oraaklid, taevakirjad, salmikud, laulukladed); folkloristika ajalugu puudutavaid materjale;
***helisalvestusi - fonogramme, heliplaadisalvestusi, helilindistusi;
***fotosid, filme, videosalvestusi
Lisaks originaalmaterjalidele leidub ERAs
folkloristika-alane käsiraamatukogu
heliväljaannete (plaadid, kassetid) kogu
mitmete rahvaste folkloorist
Et leida neist kogudest mistahes materjali, tuleb kasutada ERA kartoteekide süsteemi.

[ Tagasi E R A-sse  ]

Eesti Rahvaluule Arhiiv
Käsikirjalised kogud


sisaldavad regilaule, riimilisi rahvalaule, lastelaule, loodushäälendeid, rahvamänge ja -tantse, vanasõnu ja kõnekäände, mõistatusi, rahvajutte, uskumusi ja kombekirjeldusi, albumisalme, rahvaviise. Lisaks hulgaliselt ajaloolist, etnograafilist, arheoloogilist, kultuuriloolist jm andmestikku.

Korraldus
Käsikirjad kuuluvad erinevatesse kogudesse, mis on nime saanud kogumist organiseerinud isiku või asutise järgi. Enamus käsikirjalisest materjalist on J. Hurda süsteemi järgi köidetud. Järjest nummerdatud köited moodustavad ühtses formaadis seeria. Köite komplekteerimisel ei ole silmas peetud selle sisu - ei ole eraldi laulude, naljandite jne köiteid. Ühe aasta jooksul laekunud igasuguse sisuga materjal on u. 500-leheküljelisteks köideteks komplekteeritud traditsioonilises kihelkondade järgnevuses. Ent mitmed käsikirjalised kogud on siiski kirjeldatust erineval viisil korraldatud. Käsikirjaliste kogude kohta on koostatud registrid, kus järjest, palade kaupa on avatud köidete sisu koos kõigi koguja- ja esitajaandmetega.


Igal folklooripalal on oma pass e. viide, mis näitab:
  1. tema asukohta folkloorikogus;
  2. tema päritolu (kes, kus, millal on ta esitanud ja kes jäädvustanud).


Viide käsikirjale:

ERA II 276, 208/9 (17) < Mustjala khk., Võhma k. - K. Lepp < Liisu Lepik, s. 1890.a. (1940).
st:
kogu lühend (Eesti Rahvaluule Arhiivi rahvaluulekogu); seerianumber (teine seeria); köitenumber (276. köide); leheküljed köites (pala asub 208-209. leheküljel); pala number (selle saadetise 17. pala - enamus kogujaid on oma materjali palade kaupa nummerdanud); päritolu tähistav < märk: esitaja on pärit Mustjala kihelkonnast Võhma külast; koguja nimi; päritolumärk <: esitaja nimi ja sünniaasta; lõpuks sulgudes kogumisaasta.


Käsikirjalised kogud:


[ Tagasi E R A-sse  ]
 [ Arhiivid ] [ Fotoarhiiv ] [ Heliarhiiv ]
Eesti Rahvaluule Arhiiv
Fotokogu


N&idispilt 1996. aasta 1. jaanuari seisuga on fotokogus 15 943 fotot. Fotod ja negatiivid on fondeeritud numbri ja suuruse järgi ning nende kohta on olemas temaatiline kartoteek. Kartoteegikaardile on märgitud foto number, kirjeldus, fotografeerimise aeg ja pildistaja nimi, foto ja negatiivi suurus. Andmed filmide ja slaidide kohta sisalduvad eraldi kartoteegis.
Rahvaluule arhiivi käsikirjaline kogu on 1980. aastate keskpaigani mikrofilmitud. Mikrofilmide nimestik on traditsioonilises kogude järjestuses. Igal kaardil on mikrofilmi number, fondiviide, kaadrite arv ning filmi tegijate nimed.


[ Tagasi E R A-sse  ]
 [ Arhiivid ] [ K&sikirjalised kogud ] [ Heliarhiiv ]