Kahjuks on etümoloogia .gif piltidena. Sobiv akna laius on 1000 punkti

Põlled

58.

GIF


59.

GIF

(p.12)

60.

GIF


61.

GIF


62.

GIF

(p.13)

(p.60)

63.

GIF

(p.13)

64.

GIF

(p.55)

65.

GIF


66.

GIF


67.

GIF


68.

GIF

(p.21)

(p.12)


Statistika Etnograafia