[Mis see on?]
Komi keel


Nagu oli juba mainitud, kuulub komi keel soome-ugri keelte hulka. Komi keeles on teiste soome-ugri keeltega sarnaseid tunnuseid, kuid on ka omapärasusi. Peab ütlema, et siinkohal on kõne all eelkõige komi kirjakeel, komi murretest tuleb eraldi juttu. Lühidalt heidame pilgu komi keele ehitusele.


FONEETIKA

Komi keeles on 7 vokaali: а, ö, э, о, ы, у, и. Kirjapildi poolest erinevad и (nn. vene и) ja i (punktiga и). и esineb palataliseeritud konsonantide järel ja i palataliseerimata konsonantide järel.

Komi keeles on 26 konsonanti: б, в, г, д, д', дж, дз, ж, з, з', й, к, л, л', м, н, н', п, р, с, с', т, т', тш, ч, ш. Helilised ja helitud ning palataliseeritud ja palataliseerimata konsonandid moodustavad paare. Komi keele palataliseeritud konsonandid kõlavad väga pehmelt, nagu näiteks ungari keeles (vrd. ungari ny, ty, gy jne.). Teatud positsioonides asendavad в ja л teineteist, л muutub в-ks või vastupidi ([Kuula]ныв – нылыс ‘tüdruk/tütar – tema tüdruk/tütar’). Komi keeles on sagedane assimilatsioon, nii progressiivne ([Kuula]дод' – дод'д'а ‘saan – saaniga’) kui ka regressiivne ([Kuula]тöдны – тöттöм ‘teadma – teadmata’).

Komi keeles on rõhk tavaliselt esimesel silbil, murretes võib see olla mujal.


MORFOLOOGIA

Iseseisvad sõnaliigid


Arvukategooria

Nimisõnad võivad olla ainsuses ja mitmuses. Ainsusel ei ole eraldi lõppu, ainsusele osutab tüvi ise ([Kuula]зон ‘poiss’). Mitmuse formandiks on -яс ([Kuula]зонъяс ‘poisid’). Teatud sõnades on mitmuse ühendav tähendus ka sufiksil -ян ([Kuula]понпиян ‘kutsikad’). Komi keeles võib iga sõna panna mitmusesse. Ainult ainsuses või ainult mitmuses nimisõnu peaaegu ei ole. Mitmuse tähenduses võib esineda ka sufiks -öсь, kuid see liitub vaid lauses predikaadina esinevatele omadussõnadele ([Kuula]мича – нывъяс мичаöсь ‘ilus – tüdrukud on ilusad).


Käändekategooria

Traditsiooniliselt eristatakse komi keeles 16 käänet, paljudel neist on lai tähenduste diapasoon. Lõunamurretes eristatakse veel -ся lõpuga võrdlevat käänet ([Kuula]ошся ён ‘karust tugevam’). Siia peab lisama veel kuus käänet, mis on tekkinud aproksimatiivi lõpu teiste kohakäänete lõppudega liitmise teel. Käänamise süsteem on järgmine:[Zoom]

Possessiivsuse kategooria

Antud kategooria on komi keele omapärasus, mida ei ole sugugi igas sugulaskeeles. Possessiivsuse kategooria funktsiooniks on näidata objektidevahelisi possessiivseid suhteid. Nii omastav kui ka omastatav võivad esineda ainsuses ja mitmuses:


Omastav on ainsuses
(omastatav on mitmuses)
Omastav (ja omastatav)
on mitmuses

1. isik


2. isik


3. isik

керка-(яс)-öй
‘minu maja(d)’

керка-(яс)-ыд
‘sinu maja(d)’

керка-(яс)-ыс
‘tema maja(d)’
керка-(яс)-ным
‘meie maja(d)’

керка-(яс)-ныд
‘teie maja(d)’

керка-(яс)-ныс
‘nende maja(d)’


Possessiivsufiksitel on kaks põhitähendust: omastamise ja osutamise tähendus. Peale nende on veel lisatähendusi, mida on raske defineerida: deminutiivne tähendus ([Kuula]Кöкöй, кöкöй, мый тэ кöкан…’Käoke, käoke, mis sa kukud…’); üldistamise tähendus, millel on omastamise-osutamise moment kadunud ([Kuula]Пöрысь понйыд ройö оз увт ‘Vana koer asjatult ei haugu’). Määramise-osutamise tähenduses võivad ainsuse 2. ja 3. isiku vormid esineda koos arvsõnade, asesõnade, infinitiivis verbide, gerundiumide, määrsõnade ja tagasõnadega.Possessiivne käänamine

Possessiivsufiksiga nimisõna võib käänata erineval moel, on kolm erinevat struktuuri. Esiteks võib possessiivsufiksile liituda käändelõpp, teiseks võib käändelõpule järgneda possessiivsufiks ja kolmandaks on possessiivsufiks ja käändelõpp kokku sulanud:[Zoom]

Lauses on omadussõnad tavaliselt atribuudiks või predikaadiks. Atribuudina omadussõnad ei muutu, predikaadina muutuvad nad arvu järgi saades öсь-lõpu. Omadussõnade komparatiivi vormid moodustatakse джык-sufiksi abil ([Kuula]мичаджык ‘ilusam’), superlatiivi vormid мед-prefiksi või sõna медся abil ([Kuula]медмича ~медся мича ‘ilusaim/kõige ilusam’). Omadussõnadel on erinevaid lõppe, mis näitavad, et objekti tunnus ei ilmne täiel määral. Need lõpud on järgmised:

-кодь näitab lähedust mingisugusele tunnusele: [Kuula]мичакодь ‘ilus, kuid mitte eriti’;

-ов(ат) osutab sellele, et omadus ei ilmne täiel määral: [Kuula]лöзов(ат) ‘sinakas’;

-ик, -ник, -иник, -индзи, -ндзи omavad vähendamise ja hellituse tähendust: [Kuula]дзоляник ‘pisike’ jne.Arvsõnad jagunevad kolme suuremasse rühma: põhiarvud, järgarvud ja koguarvud.

Põhiarvud näitavad täpset arvu, neil pole eriformanti.

Järgarvud on varustatud lõpuga -öд: [Kuula]дас – дасöд ‘kümme – kümnes’. Eraldi tüvedest moodustatakse sõnad [Kuula]медводдза ‘esimene’ ja [Kuula]мöд ‘teine’.

Koguarvudel on sufiks -нан. Need arvsõnad kannavad kollektiivsuse tähendust: [Kuula]кыкнан ‘mõlemad’,[Kuula] витнан ‘kõik viis’.Asesõnad võib jagada järgmiselt:

  1. isikulised asesõnad [Kuula]ме ‘mina’, тэ ‘sina’, сiйö ‘tema’, ми ‘meie’, тi ‘teie’, найö ‘nemad’;

  2. enesekohased asesõnad [Kuula]ачым ‘mina ise’, ачыд ‘sina ise’, ачыс ‘tema ise’, асьным ‘meie ise’, асьныд ‘teie ise’, асьныс ‘nemad ise’;

  3. koguasesõnad [Kuula]ставным ‘meie kõik’, ставныд ‘teie kõik’, ставныс ‘nemad kõik’, ставöн, ставыс ‘kõik’, быдöн ‘igaüks’, став ‘kõik, kogu’;

  4. arvisikulised arvsõnad [Kuula]öтнам ‘mina üksi’, öтнад ‘sina üksi’, öтнас ‘tema üksi’, öтнаным ‘meie üksi’, öтнаныд ‘teie üksi’, öтнаныс ‘nemad üksi’;

  5. näitavad asesõnad [Kuula]тайö ‘see (üks)’, этайö ‘see (teine)’, сiйö ‘too (üks)’, эсiйö ‘too (teine)’;

  6. küsivad asesõnad [Kuula]кодi ‘kes’, мый ‘mis’;

  7. eitavad asesõnad [Kuula]некод ‘mitte keegi’, немтор, нинöмтор ‘mitte miski’;

  8. umbmäärased asesõnad [Kuula]кодкö, кодсюрö ‘keegi’, мыйкö, мыйсюрö ‘miski’ jne.


Esimesed neli rühma kätkevad isikulisi asesõnu, ülejäänud on umbisikulised. Asesõna võib asendada nimisõnu, omadussõnu, arvsõnu ja verbe. Käänamisel on suuri erinevusi erinevate asesõnade vahel.Kõneviis

Komi keeles on kaks põhikõneviisi: kindel ja käskiv kõneviis. Kindlal kõneviisil ei ole eraldi formanti, sellele osutavad verbi isikulõpud.

Käskiva kõneviisi paradigma ei ole täielik. Põhilised vormid on ainsuse 2. isik (2Sg) ja mitmuse 2. isik (2Pl), lisaks veel mitmuse 1. isik (1Pl). 3. isikus võib väljendada ka käsku, tahtmist jne. Siis on abiks sõna мед ‘las, olgu’. Käskiva kõneviisi eitavad vormid moodustatakse eitusverbi isikuliste vormide alusel:

1Sg —
2Sg мун; лыддь-ы ‘mine; loe’
3Sg мед мунö~мед мунас ‘mingu; lugegu’
1Pl мунам-öй ‘(mingem)’
2Pl мунöй ‘minge’
3Pl мед мунöны~мед мунасны ‘mingu’


1Sg —
2Sg эн мун; эн лыддь-ы ‘ära mine; ära loe’
3Sg мед оз мун; мед оз лыддь-ы ‘ärgu mingu; ärgu lugegu’
1Pl ог(ö) мунöй ‘(ärme lähme)’
2Pl эн(ö) мунöй ‘ärge minge’
3Pl мед оз мунны ‘ärgu mingu’


Sufiks esineb selliste verbide puhul, millel on säilinud vana tüve lõpuvokaal infinitiivi -ыны vormis.Ajakategooria

Komi keele grammatikas eristatakse 4 aega: olevik, tulevik ja kaks minevikku. Need on sünteetilised ajad, mida moodustatakse erinevate formantide abil. Kuid on veel analüütilisi aegu. Need moodustatakse abiverbi ja iseseisva verbi abil. Järelikult on ühtekokku 9 aega:


Olevik minema
1Sg мун-а
2Sg мун-ан
3Sg мун-ö
1Pl мун-ам
2Pl мун-анныд
3Pl мун-öны
1Sg о-г мун
2Sg о-н мун
3Sg о-з мун
1Pl о-г(ö) мунöй
2Pl о-н(ö) мунöй
3Pl о-з мунныI tulevik мун-ны ‘minema’

1Sg мун-а
2Sg мун-ан
3Sg мун-ас
1Pl мун-ам
2Pl мун-анныд
3Pl мун-асны
1Sg о-г мун
2Sg о-н мун
3Sg о-з мун
1Pl о-г(ö) мунöй
2Pl о-н(ö) мунöй
3Pl о-з мунныII tulevik

II tuleviku ehk analüütilise tuleviku vormid moodustatakse abiverbide пондыны, кутны, мöдны ‘hakkama, alustama’ I tuleviku isikulistest vormidest ja teise verbi infinitiivist: понд-а лыддьыны ‘hakkan lugema’ jne.
I lihtminevik гиж-ны ‘kirjutama’1Sg гиж-и
2Sg гиж-ин
3Sg гиж-ис
1Pl гиж-им
2Pl гиж-инныд
3Pl гиж-исны
1Sg э-г гиж
2Sg э-н гиж
3Sg э-з гиж
1Pl э-г гижöй
2Pl э-н гижöй
3Pl э-з гижны
II täisminevik мун-ны ‘minema’

II minevikule osutab sufiks -öм, eitamisel – sõna абу ‘ei (ole)’ ja verbi isikulised vormid. Sufiks -öм tähendab samuti jutustaja poolt nägemata, teistelt kuuldud tegevust:

1Sg —
2Sg мун-öм-ыд
3Sg мун-öм-а
1Pl —
2Pl мун-öм-ныд (-ныдöсь)
3Pl мун-öм-ны (-а-öсь)
1Sg —
2Sg абу мун-öм-ыд
3Sg абу мун-öм-а
1Pl —
2Pl абу мун-öм-ныд (-ныдöсь)
3Pl абу мун-öм-ны (-а-öсь)III kestev minevik мун-ны ‘minema’

See aeg moodustatakse abiverbi вöлi ainsuse 3. isiku vormist ja põhiverbi isikulistest vormidest olevikus; вöлi võib esineda nii põhiverbi ees kui ka selle järel. Eitamisel eitusverb ja põhiverb muutuvad:

1Sg мун-а вöлi
2Sg мун-ан вöлi
3Sg мун-ö вöлi
1Pl мун-ам вöлi
2Pl мун-анныд вöлi
3Pl мун-öны вöлi
1Sg ог вöлi мун
2Sg он вöлi мун
3Sg оз вöлi мун
1Pl ог вöлi мунöй
2Pl он вöлi мунöй
3Pl оз вöлi мунныIV enneminevik мун-ны ‘minema’

See minevik moodustatakse abiverbi вöлi ja II mineviku isikulistest vormidest, eitamisel – sõnast абу ja põhiverbi vormidest, abiverb вöлi ei muutu:

1Sg —
2Sg мун-öм-ыд вöлi
3Sg мун-öм-а вöлi
1Pl —
2Pl мун-öм-ныд (-ныдöсь) вöлi
3Pl мун-öм-ны (-а-öсь) вöлi
1Sg —
2Sg абу вöлi мун-öм-ыд
3Sg абу вöлi мун-öм-а
1Pl —
2Pl абу вöлi мун-öм-ныд (-ныдöсь)
3Pl абу вöлi мун-öм-ны (-аöсь)V nägemata kestev minevik мун-ны ‘minema’

See aeg moodustatakse verbi вöлöм ainsuse 3. isiku vormist II minevikus ja põhiverbi isikulistest vormidest olevikus, eitamisel muutub eitusverb:

1Sg мун-а вöлöм
2Sg мун-ан вöлöм
3Sg мун-ö вöлöм
1Pl мун-ам вöлöм
2Pl мун-анныд вöлöм
3Pl мун-öны вöлöм
1Sg ог вöлöм мун
2Sg он вöлöм мун
3Sg оз вöлöм мун
1Pl ог вöлöм мунöй
2Pl он вöлöм мунöй
оз вöлöм мунныVI nägemata enneminevik мун-ны ‘minema’

See aeg moodustatakse abiverbist вöлöм ja põhiverbi isikulistest vormidest II minevikus, eitamisel esineb lisaks sõna абу:

1Sg —
2Sg мун-öм-ыд вöлöм
3Sg мун-öм-а вöлöм
1Pl —
2Pl мун-öм-ныд (-ныдöсь) вöлöм
3Pl мун-öм-ны (-аöсь) вöлöм
1Sg —
2Sg абу вöлöм мун-öмыд
3Sg абу вöлöм мун-öм-а
1Pl —
2Pl абу вöлöм мун-öм-ныд (-ныдöсь)
3Pl абу вöлöм мун-öм-ны (-аöсь)


Kaht viimast minevikku esineb harva.Tegumood

Aktiivil ei ole eriformanti. See näitab tegevust, mis siirdub subjektilt objektile või ei siirdu, kui verb ei ole sihiline.Kausatiiv moodustatakse sufiksi -öд abil. Kausatiiv näitab tegevust, mida sooritab üks subjekt teise subjekti käsu järgi: [Kuula]вöча – вöч-öд-а ‘teenlasen teha’. Sageli ei kanna -öд enam käsu tähendust: [Kuula]кöдзд-öд-iс ‘läks külmaks’.Refleksiivi formantideks on komi keeles -сь, -ч, -зь. Samuti on refleksiivi tähendus sufiksitel -ась, -ысь, nende abil tuletatakse verbid nimisõnadest: дöрöм-ась-ны ‘särki selga panema’.Verbituletusliited

Vähendava tähendusega sufiks -ышт-: [Kuula]пукалапукал-ышт-а ‘istun – istun natukene’;

korduvat või kestvat tegevust näitavad -лывл-, -ывл-: [Kuula]гиж-агиж-лывл-а ‘kirjutan – kirjutan mõnikord’;

ühekordset või korduvat tegevust näitavad -л-, -ыв-, -ыл-: [Kuula]босьт-абосьт-л-а ‘võtan – võtan korraks’;

sufiksitel -ав-, -ал- on mitu erinevat tähendust: kestev, korduv, ühekordne tegevus jne. See on üsna sagedane verbituletusliide: [Kuula]дöрöм-ав-ны ‘särki selga panema’.Verbi võrdlusastmed

Võrdlusastmete sufiksid liituvad verbi isikulistele sufiksitele, infinitiivi, gerundiumi ja partitsiibi tunnustele.

Alusastmel eriformanti ei ole.

Vähendav aste moodustatakse sufiksi -кодь abil: [Kuula]дöзмис – дöзмис-кодь ‘ärritus – pisut ärritus/nagu ärrituks’.

Tugevdavat astet moodustab sufiks -джык, mis liitub verbi isikulistele sufiksitele ja eitamisel eitusverbile: [Kuula]куж-а – куж-а-джык – огджык куж ‘oskan – oskan paremini – ei oska paremini/ei oska täielikult’.Infinitiiv moodustatakse komi keeles sufiksi tüvele liites -ны, -ыны: мун-ны ‘minema’. Infinitiivitunnuse järel võib esineda ka possessiivsufiks: мунны-д ‘sul minna’. Infinitiiv võib sageli esineda ka koos possessiivse käänamise instrumentaali sufiksitega -тö, -сö: мунны-тö ‘sul minna’. Infinitiivile võib ka liituda mitmuse tunnus -яс: гижны-яс ‘kirjutama’.Komi keeles eristatakse 6 liiki kesksõnu:

kesksõnad sufiksiga -ысь osutavad tegevusele olevikus: [Kuula]мун-ысь ‘minev’;

kesksõnad sufiksitega -ан ja -ана osutavad tehtavale tegevusele: [Kuula]нимал-ана ‘tuntud’;

kesksõnad sufiksitega -öм ja -öма osutavad tegevusele minevikus, mis on toimunud enne põhitegevust: [Kuula]кул-öм ‘surnud’. Kesksõnad sufiksiga -öма esinevad harva.

Eitavad kesksõnad sufiksiga -тöм moodustavad jaatavate kesksõnade vastandvormid: [Kuula]вунöд-тöм ‘unustamata’.Nagu infinitiivile võivad gerundiumilegi liituda mitmuse tunnus ja possessiivsufiksid. Gerundiumide süsteem on üsna suur:

gerundium sufiksiga -иг (harva -ига) esineb tänapäeva komi keeles harva ja tähendab tegevust, mis kestab põhitegevusega üheaegselt: [Kuula]сьыл-iг муна ‘lauldes lähen’. Sufiksile -иг võib liituda possessiivsufiks: [Kuula]сёй-иг-ам ‘minu süües’ jne;

sufiksil -игöн on samasugune tähendus, kuid see esineb palju sagedamini;

-иг esineb ka tagasõnadest tuletatud sufiksites:

sufiksid -игчöж, -игчöжöн näitavad, et põhitegevus kestab sama kaua kui gerundiumis väljendatud tegevus: [Kuula]мун-iгчöж бöрдiс ‘minnes nuttis (nuttis niikaua kui läksime)’;

sufiksid -игкостi, -игкоста osutavad teatud ajavahemikule, millal kestab põhitegevus: [Kuula]ветл-iгкостi мунöма ‘ta läks ära, kui ma olin ära’;

-игсор, -игсорöн näitavad, et gerundiumis väljendatud tegevus kestab katkedes ja põhitegevust katkestades põhitegevusega üheaegselt: [Kuula]бöрд-iгсор висьталiс ‘nuttes ütles/jutustas’;

-игмоз iseloomustab põhitegevust: [Kuula]мун-iгмоз висьталiс ‘minnes ütles/jutustas’;

-игкежлö näitab aega, milleks sooritatakse või on sooritatud põhitegevus: [Kuula]пет-iгкежлö дасьтыны ‘väljaminekuks valmistama’;

gerundiumis sufiksiga -игтыр väljendatud tegevus toimub põhitegevusega üheaegselt: [Kuula]сьыл-iгтыр восьлавны ‘lauldes sammuma’;

eitavad gerundiumid sufiksiga -тöг (-тöгъя) näitavad, et verbi tüves märgitud tegevus ei toimunud: [Kuula]юöрт-тöг мунiс ‘teatamata läks ära’;

sufiksi -öмöн tähendus on lähedane sufiksi -иг tähendusele, kuid erineb selle poolest, et subjektiks on põhitegevuse sooritaja: [Kuula]сьöлась-öмöн ылыстчис ‘sülitades kaugenes’;

gerundiumis sufiksiga -тöдз väljendatud tegevus toimub põhitegevuse järel: [Kuula]мун-тöдз сёйны ‘enne minekut sööma’. Samuti võivad need gerundiumid tähendada määra: [Kuula]доймы-тöдз вартны ‘lüüa nii, et valus’;

-ана iseloomustab tegevust: [Kuula]велöд-ана висьтавны ‘õpetlikult ütlema’.Komi keele määrsõnad võib jagada järgmiselt:

kohamäärsõnad näitavad tegevuse toimumiskohta: [Kuula]ылын ‘kaugel’, шуйгалань ‘vasakule’;

ajamäärsõnad märgivad tegevuse aega: [Kuula]талун ‘täna’, лунтыр ‘terve päev’;

põhjuse ja eesmärgi tähendusega määrsõnad: [Kuula]скöрла ‘viha pärast’;

tegevuse omadust näitavad määrsõnad vastavad küsimusele kuidas?: [Kuula]бура ‘hästi’;

arvumäärsõnad vastavad küsimustele kui palju? mitu korda?: [Kuula]уна ‘palju’;

kujutavad määrsõnad täpsustavad verbi tähendust: [Kuula]жбыр лэбзис ‘viuh lendas’.

Määrsõnadest saab moodustada võrdlusastmeid: [Kuula]ёна-ёнджыка-медъёна ‘kõvasti – kõvemini – kõige kõvemini’. Samuti võib määrsõnadele liituda omaduse määra märkiv sufiks -кодь: [Kuula]дыркодь ‘päris kaua’.Abistavad sõnaliigid

Kohatagasõnad: [Kuula]дорын ‘juures’, сайын ‘taga’;

ajatagasõnad: [Kuula]бöрын ‘pärast’;

võrdlevad tagasõnad: [Kuula]кодь ja моз ‘nagu’, кодь ühineb nimisõnade ja omadussõnade ning моз verbidega;

põhjuse tähendusega tagasõnad: [Kuula]понда, вöсна ‘pärast, tõttu’.Palju sidesõnu on tulnud komi keelde vene keelest või on tekkinud vene sidesõnade eeskujul. Sidesõnad võivad olla ühendavad ja alistavad. Ühendavad on [Kuula]и, да ‘ja’, но ‘kuid’, али ‘või’, а ‘aga’, ни… ни ‘ei… ega’ jne. Alistavad on [Kuula]быттьö ‘nagu’, медым ‘(selleks) et’, сы вöсна мый ‘sest’ jne.Partiklid jaotatakse komi keeles järgmiselt:

tugevdavad: [Kuula]нö ‘ometi, kas siis?’, весиг, весигтö ‘isegi, lausa’;

eraldavad: [Kuula]сöмын ‘ainult’;

kiilpartiklid: [Kuula]тай ‘selgub, et; küllap’, пö ‘nagu (oleks), näe’;

näitavad: [Kuula]то, со ‘vaat, näe’;

küsivad: [Kuula]ли, öмöй ‘kas tõesti?’;

eitavad: [Kuula]абу ‘ei (ole)’;

ajapartiklid: [Kuula]нин ‘juba’, на ‘alles’;

täpsustavad: [Kuula]дзик ‘täiesti’;

modaalsed: [Kuula]эськö tingiva kõneviisi väljendamiseks, мед ‘las, olgu’.
[Kuula] Sellele märgile klõpsides kuulete järgneva sõna hääldust. Helifailid on .mp3 formaadis.

www.folklore.ee/rl/folkte/sugri/komi