Komi murded

Murrete kaart


Territoriaalselt eristatakse komi keeles ühtekokku 10 murret. Kõik murded moodustavad kolm suuremat murderühma в~л vahelduse alusel (sõna keskel vokaalile eelnev л konsonandi ees ja sõna lõpus muutub в-ks вöлыс – вöв ‘tema hobune – hobune’): esiteks need murded, kus л ei muutu ныл – нылсö ‘tüdruk – (tema) tüdruku’ (peamiselt Komimaa lõunamurded); teiseks murded, kus л asemel pikeneb eesseisev vokaal või л üldse kaob вööным või вöным ‘meie hobune’; kolmandaks murded, kus л ja в vahelduvad. Kirjakeele aluseks on Sõktõvkari murre, seepärast see murre ei erine eriti kirjakeelest ja selle omapärasused ei tule siin vaatluse alla. Lühidalt vaatleme teiste murrete peamisi erinevusi kirjakeelest.


Ezhva (vn Võtshegda) ülemjooksu murre:


Sõktõvi (vn Sõssola) ülemjooksu murre:


Jemva (vn Võm) murre:


Iz’va (vn Izhma) murre:


Luza-Letka murre:


Ezhva (vn Võtshegda) alamjooksu murre:


Petshora murre:


Sõktõvi (vn Sõssola) keskjooksu murre:


Udora murre: