COVID-19 - I. Toimetulekustrateegiad ja kommunikatsioonimudelid

 EST  Oleme osalised suurima jäädvustuste arvuga pandeemias, millest meditsiini andmete kõrval on uurijate käsutuses hiiglaslik salvestatud kogemuste ja praktikate hulk. Uute raviviiside, tehnoloogiate ja majandusanalüüside kõrval on kujunenud mitmeid vernakulaarseid praktikaid ja käitumismustreid, kuidas kriisisituatsioonides toimida. Neid toetab terve hulk erinevaid vernakulaarseid teooriaid, mille tõsiseltvõetavaus sõltub igast konkreetsest inimesest eraldi. Olgu selleks kasvõi tõdemus Twitteri vestluste usaldusväärsusest ja abist COVID-19 leviku ja puhangute prognoosimisel, kui muud usaldusväärsed juhtnäitajad pole saadaval (Singh, et al. 2020). Thomas McLaughlini (1996) sõnul moodustavadki mitteakadeemikute, näiteks asjatundjate, aktivistide, fännide või visionääride esitatud teoreetilised käsitlused rahvapärased teooriad, mis lähtuvad püüdest selgitada oma avastusi ja teadmisi.

Avatud online-foorum keskendub COVID-19 pandeemiale – missuguseid tulemusi saavutasime vernakulaarsete protsesside ja praktikate arengu, kohandumise ja loomingulisuse alal. Vaatluse all on usaldus, tõeväärtus, hullud hüpoteesid ja äärmuslik kontrollimine; käsitletavad valdkonnad ulatuvad meditsiinifolkloristikast, sekulaarsete ja vaimulike rituaalideni, kujundkõne, sotsiaalmeedia liikumiste jm teemadeni.

Konverents toimub 18. augustil 2020 online, vajalik on eelregistreerimine, ettekanded toimuvad inglise, vene ja eesti keeles. Kuulajatele jagatakse mitmekeelseid käsilehtesid.

Registreerimine aadressil  corona2020@folklore.ee  Teese oodatakse hiljemalt 14. augustiks.

COVID-19 – I. Management strategies and communication models

 E  We are part of a pandemic with the greatest number of registered cases, in which, along with medical data, researchers can draw on enormous amounts of recorded experience and practices. Next to new curing methods, technologies, and economic analyses, several vernacular practices and behavioural patterns have emerged for crisis situations. These are supported by a number of different vernacular theories, the credibility of which depends on each concrete person – be it the recognition of the reliability of Twitter conversations and their help in predicting the spread and outbreaks of COVID-19 if no other credible indicators are available (Singh et al. 2020). According to Thomas McLaughlin (1996), the theoretical approaches presented by non-academics, for example, experts, activists, fans, or visionaries, constitute popular theories, which proceed from the attempt to explain their discoveries and knowledge.

The open online forum focuses on the COVID-19 pandemic, discussing which manifestations of adaptation and creativity came to light and what were the results achieved in the field of vernacular processes and practices. The issues under observation are trust, credibility, crazy hypotheses, and extreme control, and the fields discussed range from medical folklore to secular and religious rituals, figurative speech, social media movements, and other topics.

The conference takes place online on 18 August 2020. Preregistration is required, and the languages of presentations are English, Russian, and Estonian. The participants will be provided with handouts in several languages.

Registration for listeners at  corona2020@folklore.ee  until 17 August; abstracts from the presenters are expected by 14 August at the latest.

COVID-19 – I. Стратегии преодоления и коммуникационные модели

 RU  Мы живём во времена пандемии с наибольшим числом заражений. Помимо медицинских данных в распоряжении исследователей огромный опыт и практические навыки. Наряду с новыми методами лечения, технологиями и экономическим анализом сформировался ряд общепринятых практик и поведенческих моделей в решении кризисных ситуаций. Они подкреплены рядом различных общепринятых теорий, восприятие которых зависит от каждого отдельного человека. Это подтверждается достоверностью бесед в Твиттере и помощью в прогнозировании распространения и вспышек COVID-19, когда другие достоверные основные критерии отсутствуют (Singh et al. 2020). Согласно Томасу МакЛафлину (Thomas McLaughlin, 1996) теоретические трактовки, представленные неакадемическими деятелями, такими как эксперты, активисты, фанаты или визионеры, формируют народные теории, которые исходят от стремления объяснить свои открытия и знания.

Открытый онлайн-форум сосредоточен на пандемии COVID-19: какие достигнуты результаты с точки зрения общепринятых процессов и практик, какие проявления адаптации и творчества были найдены. Рассматриваются такие понятия, как доверие, истинностное значение, безумные гипотезы и чрезмерный контроль. Перечень тем широк: от медицинской фольклористики до светских и духовных ритуалов, образной речи, движений в социальных медиа и других тем.

Конференция состоится в режиме онлайн 18-го августа 2020 года, необходима предварительная регистрация. Доклады на английском, русском и эстонском языках. Слушатели могут воспользоваться многоязычными раздаточными материалами.

Регистрация для слушателей по адресу  corona2020@folklore.ee  не позднее 17-го августа, выступающих просим предоставить тезисы доклада до 14-го августа 2020 года.


The conference is supported by the research grant EKM 8-2/20/3 and by the Centre of Excellence in Estonian Studies (TK-145).