65

EKM FO

Keelest meeleni 5


liblikas

Internet, narritives, values, places


22.-23. november 2012,
Toimumispaik: Mäetaguste külalismaja
Töökeel: inglise ja eesti keel

Me kuulume tänapäeval heterogeensetesse rühmadesse ja interneti sotsiaalsetesse võrgustikesse. Internetipärimus reageerib kiiresti ja väga paindlikult sotsiaalsetele ja poliitilistele probleemidele (Moskva miitingute vaimukad plakatid, ACTAga seotud folkloor, reaktsioonid Veerpalu juhtumile jm).
Tänastes sotsiaalsetes võrgustikes on inimesi kerge kaasata ja kutsuda kaasa mõtlema, samas pikema suhtlusrühmast eemalolemisega võib kaotada nii kontakti kui suurepärased folkloori (ütluste, naljapiltide jm kogumid. Iga Facebooki jm sotsiaalsete võrgustike kasutaja (vrdl videoreaktsioonid Youtube-keskkonnas) teab, kui keerukas on salvestada ja arhiveerida suhtlusvõrgustikes levivat folkloori. Lisaks vaatlemisele ja säilitamisele on tähtis analüüsida võimalikult kiiresti internetis levivat, sh visuaalset ning multimodaalset folkloori. Nüüdiskultuurile on tagasiside internetis toimuva kohta oluline.
Folklooriajakirjade "Mäetagused" ja "Folklore: EJF" 100 numbri ilmumise puhul (reaalselt ilmus mõlemast ajakirjast 30. aprillil 50. number) ning "EKM Folkloristika osakonna" 65. juubeli puhul toimub konverents-seminar.
Konverentsi toetavad "ETF grant 8137" ja Eesti Kultuurkapital.
Lisaks ettekannetele ootame teid osalema tõhusatel tööaruteludel ja uurimisplaanide vaagimisel.

Konverents on pühendatud järgmistele teemadele:
1. Koht ja paik internetis: kuidas kohta luuakse?
Märkimisväärne osa on kohtade kajastamisel veebis - iga paikkond loob oma veebiruumi ning täidab selle informatsiooni ja ruumiliste markeerijatega, mis annab meile teavet koha, tema ajaloo, tänaste infra-, kultuuri- ja võimustruktuuride kohta, samuti sümbolte ja väärtuste kohta. Esitatav informatsioon esindab ühtaegu väärtustatud kohainformatsiooni - valikuid, mida veebiruumi luues sooritatakse, mida kohalikud inimesed on oluliseks hinnanud ja väärtustanud.
2. Rahvakultuur veebiuudistes - Internet on tungil ametlikke uudiste klippe, mille analüüs annab nt sissevaate, mida riigi-TV jm kanalid väärtustavad, missugusesse positsiooni on nt rahvakultuur meediatööstuse poolt surutud.
3. Kriisid kui veebifolkloori alus
4. Multimodaalsed folkloori vormid, küberruumis ringlevate tekstide intertekstuaalsus.
5. Usund, kombed ja tavad veebis.

Osavõtumaks 10 EU.

  Registreerumine    

  Kava    

  Teesid    

  Pildid    

100liblikas2
Valid XHTML 1.0 Transitional

Võrguversioon Rahel Laura Vesik ja cps.