Vanad eesti laulikud

Vanad eesti laulikud: Anna Niit Sõrvest,
Mihkel Pukkanen Ingerist, Liisu Väärtnõu
Muhust, 1922.

Rahvalaulud


Regilaulud

Regilaulude andmebaasis on 2001. a lõpu seisuga tuhatkond teksti. Üle 7000 laulu leiab ka E-väljaandest.
Kõikidest käsikirjalistes kogudes leiduvatest regilauludest on tehtud masinkirjakoopiad. Koopiad on dubleeritud ja võimalik on leida:

Regilaulukartoteegid ei sisalda tekste endid, vaid on eelkõige abiks laulude tüübinime ja liitosade määramisel (temaatiliste laulurühmade tüübi- ja motiivikoosseis: lõikuslaulud, kiigelaulud, laulud laulust, mardi- ja kadrilaulud; J. Hurda kogu laulude tüübinimed; H. Tampere määratud varasemate kogude laulutüübid liitosadega jm).
Kuna erinevates publikatsioonides ja ERA lauluregistrites on sama laulutüübi puhul sageli kasutatud erinevaid tüübinimesid, on nende kokku viimiseks loodud tüübinimede konkordantskartoteek.

Heliarhiivi kartoteegis on iga regilaulu kohta viitekaart, millel leidub 1) viide pala asukohale heliarhiivis; 2) žanrikuuluvus; 3) laulu algussõnad; 4) tüübinimi; 5) esitaja nimi jm andmed; 6) esitaja täpne elukoht; 7) koguja nimi; 8) kogumisaeg.
Kaardid on rühmitatud laululiigist lähtudes:

Pärast 1992. a. salvestatud laule tuleb otsida arvutiandmebaasist.


ülesItkud

Itkukartoteek sisaldab ERA kogudes leiduvate itkutekstide fondiviiteid koos üldandmetega. Itkud on rühmitatud temaatiliselt:

Vt ka heliarhiivist.

Itkunäiteid kuula I. Rüütli artikli juurest Mäetagustes.


ülesLastelaulud

Kartoteek sisaldab terviktekste temaatiliselt rühmitatuna:

Lastelaulutekste on ka regilaulukoopiate seas. Vt ka heliarhiivist.

Lastelaulunäiteid kuula I. Rüütli artikli juurest Mäetagustes.


üles

Loodushäälendid

Kartoteek sisaldab tüpoloogiliselt korrastatud terviktekste. Vt ka heliarhiivist.

Loodushäälendite näiteid kuula I. Rüütli artikli juurest Mäetagustes.


ülesLõppriimilised rahvalaulud

Lõppriimilisi rahvalaule on terviktekstidena kopeeritud juhuslikult ja sageli on samu tekste kasutatud ka väljaannetes. Esindavalt on laule kartoteekides, ent siin on igast tekstist kopeeritud ainult esimene salm ning lisatud salmide ja värsside üldarv. Et vaadata tervikteksti, tuleb tellida fondist originaalkäsikiri, millele koopiakaardil on viidatud. Alternatiivina võib kasutada terviklikke helisalvestustelt litereeritud tekste - nende fondiviited leiduvad heliarhiivi lõppriimiliste laulude alfabeetilises kartoteegis.

Kartoteegid:

Heliarhiivi kartoteegis on iga lõppriimilise laulu kohta viitekaart, millel leidub:
1) viide pala asukohale heliarhiivis; 2) žanrikuuluvus; 3) laulu algussõnad; 4) esitaja nimi jm andmed; 5) esitaja täpne elukoht; 6) koguja nimi; 7) kogumisaeg.

Kaardid on järjestatud alfabeedis algussõnade järgi. Varasemate magnetofonisalvestuste tekstid on lindilt litereeritud, litereeringud on korrastatud fondinumbrite kasvavas järjekorras. Pärast 1992. a. salvestatud laule tuleb otsida arvutiandmebaasist.


üles
ERA
HALDJAS
KIRMUS