Kust mida otsida?


Andmeid ERA käsikirjades ja heliarhiivis leiduva materjali kohta leiab ERA üldkartoteekidest või elektroonilistest kataloogidest.

Et saada täit ülevaadet teatud piirkonnast kogutud folkloorist, tuleb vaadata topograafilist ehk kohakartoteeki. Siin on kihelkondade kaupa viited kõgile käsikirjadele ja helisalvestustele, mis selle kihelkonna materjali sisaldavad.

Et leida teatud rahvaluulekoguja poolt kogutud materjali, tuleb kasutada rahvaluulekogujate kartoteeki.

Et leida mõnelt kindlalt esitajalt jäädvustatud materjali, tuleb vaadata laulikute-jutustajate ehk esitajate kartoteeki. Teadma peab ka esitaja elukohta (soovitavalt: mis kihelkonnast ta pärineb), sest esitajate nimed on rühmitatud kihelkondade kaupa.

Siin ei kajastu:

Kui soovite leida regilaulutekste või -viise, muinasjutte, kalendritähtpäeva kombestiku kirjeldusi, loitse, unenägude seletusi või mistahes muud materjali konkreetse folklooriliigi ja teema järgi, on otsimisel abiks sisu järgi süstematiseeritud koopiad originaalkäsikirjadest ning digitaliseeritud tekstide ja helisalvestuste kogu.

Üsna palju ERA kogudes leiduvatest originaaltekstidest ja mõned helisalvestused on kättesaadavad siitsamast HALDJA lehekülgedelt — andmebaasidest, folkloori-lehekülgedelt ja E-väljaannetest.


üles


Topograafiline kartoteek

Andmed on esitatud kihelkondade traditsioonilises järjestuses ning iga kihelkonna piires võib kaartidelt leida viited kogu sellest kihelkonnast pärit käsikirjalisele ja helisalvestatud materjalile. Kaardid on järjestatud kogude kaupa (kronoloogilises järgnevuses) ning ühel kaardil on andmed ühe koguja ühe saadetise kohta:

kkaart

1) viide saadetise asukohale originaalkäsikirjas või helilintidel; 2) kihelkonna nimi; 3) koguja nimi; 4) kogumisaeg; 5) saadetise sisu
Sisu antakse edasi traditsiooniliste lühendite abil. Number lühendi ees näitab, mitu vastava žanrimääratlusega pala on viites loetletud lehekülgedel või helilintidel.


üles

Rahvaluulekogujate kartoteek

Kogujate nimed on järjestatud alfabeetiliselt ja koguja iga saadetise kohta on eraldi kaart:

kkaart

1) koguja nimi jm andmed; 2) kogumisaeg; 3) kogumiskihelkond; 4) viide saadetise asukohale originaalkogus.


üles

Esitajate kartoteek

Iga kihelkonna siseselt on esmajaotus tehtud rahvaluulekogude kaupa. Ühe rahvaluulekogu (nt H, ERA vm, fonoteegi osas pole väiksemaid alajaotusi) piires on esitajate nimed tähestikuliselt järjestatud. Kaart informeerib ühes saadetises sisalduvast konkreetse esitaja materjalist:

kkaart

1) esitaja nimi jm andmed; 2) kogumisaeg; 3) koguja nimi; 4) viide saadetise asukohale originaalkogus; 5) saadetise sisu žanride kaupa (vt lühendid); 6) esitaja täpne elukoht.


üles
ERA
HALDJAS
KIRMUS