Koopiate valmistamine ERAs


1. Koopiate saamiseks täidab tellija koopiate tellimise ja kasutamise lepingu, milles on sätestatud kopeeritud materjali kasutamise nõuded ja piirangud.

2. Koopiaid teevad arhiivi (või muude Kirjandusmuuseumi osakondade) töötajad reeglina 1–5 tööpäeva jooksul. Seni digitaliseerimata materjalist digikoopiate tegemise tähtaeg sõltub tellimuse mahust ning määratakse iga tellimuse puhul eraldi.

3. Kui materjalist on olemas kasutuskoopia, kasutatakse kopeerimisel üldjuhul seda, mitte originaalmaterjali.

4. Köidetud originaalkäsikirjadest ei tehta üldjuhul valguskoopiaid.

5. Digitaliseeritud tekstikorpustest koopiate tegemine tuleb kooskõlastada vastava uurimisprojekti juhiga.

6. Arhiivist ei kopeerita terviklikke süstematiseeritud andmekogusid (näit. teema-valdkonnad elektroonilistest andmebaasidest, kartoteekidest, koopiamappidest).

7. Tellija tasub koopiate eest vastavalt hinnakirjale ülekandega talle esitatud arve alusel või sularahas.

8. Tellija saab koopiad kätte arhiivitöötajalt pärast arve tasumist.Hinnakiri

1. Valguskoopiad

 Materjal  Hulk  Formaat  Hind (EUR) 
 Köitmata originaalkäsikirjad  1 lk  A4  0.35 
 1 lk  A3  0.70 
 Köidetud originaalkäsikirjad
 (kopeeritakse erandjuhul) 
 1 lk  A4  0.95 
 1 lk  A3  1.30 
 Trükised, masinakirjakoopiad,
 registrid, kartoteegikaardid 
 1 lk  A4  0.05 
 1 lk  A3  0.15 


2. Digitaliseerimine ja koopiad digitaliseeritud materjalist

Käsikirjad
  Teenus    Hulk    Formaat    Hind (EUR)  
 Originaalkäsikirja elektrooniline koopia
 või väljatrükk pildina  
  1 lk    A4, A5, A6    0.70  
  1 lk    A3    0.95  
  Digitaliseeritud teksti väljatrükk    1800 tähemärki       0.35  
  Digitaliseeritud teksti elektrooniline koopia    1800 tähemärki       0.70  


Fotod
  Teenus    Hulk    Formaat    Hind (EUR)  
  Foto elektrooniline koopia    1       1.60  
  Digitaliseeritud foto väljatrükk    1    10x15    0.95  
  1    18x24    1.28  


Helisalvestused
  Teenus    Hulk    Hind (EUR)  
  Digitaliseeritud helisalvestuse digikoopia    1 min    0.35  
  Helisalvestuse digitaliseerimine ja koopia    1 min    0.80  


Videosalvestused
  Teenus    Hulk    Hind (EUR)  
  Digitaliseeritud videosalvestuse digikoopia (WMV)    1 min    1.00  
  Videosalvestuse digitaliseerimine ja koopia    1 min    2.00  


3. Analoogkoopiad digitaliseerimata heli- ja videosalvestustest

  Teenus    Hulk    Hind (EUR)  
  Analooghelisalvestus    1 min    2.00/0.12  
  Analoogvideosalvestus    1 min    5.00/0.32  


4. Fotokoopiad

  Fotod    Formaat    Hind (EUR)  
  Mustvalged fotod    kuni 13x18    1.30  
  18x24    1.90  
  30x40    6.40  
  Värvilised fotod    10x15    1.60/ järgnevad 0.95  
  15x21    2.55/ järgnevad 1.30  
  21x30    6.40/ järgnevad 2.55  
  28x35    7.70/ järgnevad 3.85  
  30x40    9.60/ järgnevad 4.80  


5. Arhiivimaterjalide mahapildistamine tellija vahenditega arhiivitöötaja juuresolekul

  Materjal    Hulk    Hind (EUR)  
  originaalmaterjalid    1 lk, 1 foto jne    0.10  
  koopiad (kartoteegikaardid jm)       tasuta  


Kõrgendatud hind:
a) koopiate kättetoimetamisel posti teel lisandub postiteenuse hind vastavalt Eesti Posti hinnakirjale;
b) suuremahuliste tellimuste (üle 100 lk valguskoopiatena, üle 20 lk/foto digikoopiatena) täitmisel kiirtööna (ühe päeva jooksul) lisandub alghinnale 50%;
c) materjali tiražeerimisel kommertseesmärkidel kehtib kuni kolmekordne koopiahind.

Soodustused

Hinnaalandus 25% kehtib:

 • õpilastele ja üliõpilastele uurimistööde tegemiseks
 • folkloorirühmadele
 • Eesti Rahvaluule Arhiivi korrespondentidele
 • Tasuta saab ERA-le üle antud materjalist koopiad selle materjali koguja ja esitaja (v. a videomaterjalid, mille puhul sõlmitakse eraldi kokkulepe vastavalt konkreetsetele võimalustele).


  koopiate valmistamine

  Eesti Kirjandusmuuseum
  Eesti Rahvaluule Arhiiv
  Vanemuise 42, Tartu, tel 7377 730, faks 7377 706, e-mail: era@folklore.ee

  Koopiate tellimise ja kasutamise leping nr....  Tellija:..............................................................................................

  /nimi, institutsioon, kontaktandmed: aadress, e-post, telefon/

  Tellimise kuupäev:........................ Täitmise kuupäev:..........................

  Tasumine: sularahas ◻                          arvega ◻

  Materjalide kättesaamine: tulen ise ◻      saata aadressil ◻

  .........................................................................................................

   allikmaterjal                                        teenus                  koopia maht  maksumus 
          
          


  Materjali kasutamise eesmärk: .........................................................................

  ◻ Soovin koopiaid edasi anda järgmistele isikutele/organisatsioonidele:

   nimi                                        tegevusala                  kontaktandmed 
        
        


  Seoses ERA arhiivimaterjalide kasutamisega kohustun:

  Tellija:................................

  /allkiri/

  Tellimuse vastuvõtja:.....................................

  Leping on koostatud 2 eksemplaris:
  Koopiate tellimise ja kasutamise leping .doc-failina ja .pdf-failina.

  Koopiate valmistamise kord ning hinnakiri on kehtestatud Eesti Kirjandusmuuseumi direktori käskkirjaga 14. jaanuar 2011 nr 1-3/2P


  koopiate valmistamine
  hinnakiri
  ERA
  HALDJAS
  KIRMUS