VIIDATUD ALLIKAD JA KIRJUTISED

1. Rohkesti korduvate allikate lühendid

AT = The Types of the Folktale. A Classification and Bibliography. Antti Aarne's Verzeichnis der Märchentypen (FFC Communications No. 3). Translated and Enlarged by Stith Thompson. Second Revision. FFC 184, Helsinki, 1964

EV = Eesti vanasõnad. I–V:2. Toimetanud A. Krikmann, I. Sarv. Koostanud A. Hussar, A. Krikmann, E. Normann, V. Pino, I. Sarv, R. Saukas. Tallinn, 1980–1988

PS = Proverbia septentrionalia. 900 Balto-Finnic Proverb Types with Russian, Baltic, German and Scandinavian Parallels. By Matti Kuusi in cooperation with Marje Joalaid, Arvo Krikmann, Pentti Leino, Elsa Kokare, Kari Laukkanen, Vaina Mälk, Ingrid Sarv. FF Communications 236. Helsinki, 1985

VSR = Vanasõnaraamat. Koostanud A. Hussar, A. Krikmann, I. Sarv. Tallinn, 1984

2. Muid allikaid ja kirjutisi

AARNE, A. Vertailevia arvoitustutkimuksia. Helsinki, 1917

AARNE, Antti. Vergleichende Rätselforschungen I: FFC 26, Helsinki, 1918; II: FFC 27, Helsinki, 1919; III: FFC 28, Hamina, 1920

ANDERSON, Walter. Kaiser und Abt. Die Geschichte eines Schwanks. FFC 42, Helsinki, 1923

ANDERSON, Walter. Ein volkskundliches Experiment. FFC 141, Helsinki, 1951

ANDERSON, Walter. Eine neue Arbeit zur experimentellen Volkskunde. FFC 168, Helsinki, 1956

BARAG, L., BEREZOVSKI, I., KABAŠNIKOV, K., NOVIKOV, N. Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка. Leningrad, 1979

BARLEY, Nigel. A Structural Approach to the Proverb and Maxim with Special Reference to the Anglo-Saxon Corpus. ― Proverbium 20 (1972), lk. 737–750

BAŞGÖZ, Îlhan. Riddle-Proverbs and the Related Forms in Turkish Folklore. ― Proverbium 18 (1972), lk. 655–668

BERGMANN, Jaan. Laulud. Tartu, 1901

DAL, Vladimir. Пословицы русского народа. Moskva, 1. tr. 1862

DE VRIES, Jan. Die Märchen von klugen Rätsellösern. Eine Vergleichende Untersuchung. FFC 73, Helsinki, 1928

DUNDES, Alan. On Whether Weather 'Proverbs' Are Proverbs. ― Proverbium. Yearbook of International Proverb Scholarship 1. Ohio, 1984, lk. 39–46

GORDON, E. I., KRAMER, Noah. Sumerian Proverbs. Glimpses of everyday life in ancient Mesopotamia. Philadelphia, 1959

GRENZSTEIN, Ado. Laulud ja salmid. Tartu, 1888

GRENZSTEIN, Ado. Mõttesalmid. Tartu, 1899

GRIMM, Jakob, GRIMM, Wilhelm. Kinder- und Hausmärchen. Berlin, 1961

GRÜNFELDT, Peeter. Noorerahva käsiraamat. Tartu, 1896

GRÜNFELDT, Peeter. Kirju kimbukene. Tartu, 1899

HAUTALA, Jouko (toim.). Vanhat merkkipäivät. Helsinki, 1948

HIIEMÄE, Mall, KRIKMANN Arvo. On stability and variation on type and genre level. ― Folklore Processed. In Honour of Lauri Honko on his 60th Birthday 6th March 1992. Ed. by Reimund Kvideland. Studia Fennica Folkloristica I. Helsinki, 1992, lk. 127–140

KANYÓ, Zoltán. Sprichwörter Analyse einer einfachen Form. Budapest, 1981

KIPPAR, Pille. Rahvaluule lühivormidest loomamuinasjutus. ― Emakeele Seltsi Aastaraamat 14/15 (1968/1969), lk. 205–218

KIPPAR, Pille. Эстонские сказки о животных. Doktoriväitekiri. Tallinn, 1991

KOSKENJAAKKO, Anshelm. Koira suomalaisissa ynnä virolaisissa sananlaskuissa. Helsinki, 1909

KOSKENJAAKKO, Anshelm. Laki, oikeus ja oikeudenkäynti suomalaisissa sananlaskuissa. Helsinki, 1913

KOSKENJAAKKO, Anshelm. Virkamiehet ja herrat suomalaisissa sananlaskuissa. Helsinki, 1929

KOSKI, MAUNO. Erilaisia metaforia. ― Metafora. Ikkuna kieleen, mieleen ja kulttuuriin. Helsinki, 1992, lk. 13–32

KREUTZWALD, Fr. R. Laulud. Tallinn, 1953

KREUTZWALD, Fr. R. Kalevipoeg. Tekstikriitiline väljaanne ühes kommentaaride ja muude lisadega. I–II. Tallinn, 1961–1963

KRIKMANN, Arvo. Keelestatistikat eesti vanasõnadest. ― Emakeele Seltsi Aastaraamat XIII, Tallinn, 1967, lk. 127–154

KRIKMANN, Arvo. Folkloristliku kartograafia töömailt. Eskiis hobuse ja härja geograafiast. ― Keel ja Kirjandus 1978, nr. 11, lk. 665–674

KRIKMANN, Arvo. Some aspects of proverb distribution. ― Symposium "Mathematical processing of cartographic data" (Tallinn. December 18–19, 1979). Tallinn, 1979, lk. 28–44

KRIKMANN, Arvo. Towards the typology of Estonian folklore regions. Preprint KKI-16. Tallinn, 1980

KRIKMANN, Arvo (koost.). Meri andab, meri ottab. Valimik Lahemaa vanasõnu. Tallinn, 1981

KRIKMANN, Arvo. Grigori Permjakovi parömioloogilisest pärandist. ― Keel ja Kirjandus 1984, nr. 6, lk. 364–366

KRIKMANN, Arvo. Lahemaa vanasõnade iseloomustamiseks. ― Lahemaa uurimused II. Rahvuspargi asustusajalugu ja etnograafia. Tallinn, 1985, lk 88–103

KRIKMANN, Arvo. Vanasõnaparoodiatest. ― Keel ja Kirjandus 1985, nr 8. lk. 474–483

KRIKMANN, Arvo. Паремиологические эксперименты Г. Л. Пермякова. Preprint KKI-40, Tallinn, 1986

KRIKMANN, Arvo. 1001 küsimust vanasõnade loogilise struktuuri kohta. ― Dialoogi mudelid ja eesti keel. Töid eesti filoloogia alalt. TRÜ toimetised 795, Tartu, 1987, lk. 120–150

KRIKMANN, Arvo. Härjamari, vähirasv. Zoohübriididest ja -absurdidest paröömikas. ― Keel ja Kirjandus 1992, nr. 11, lk. 667–682

KRIKMANN, Arvo. Retoorilise, modaalse, loogilise ja süntaktilise plaani seostest eesti vanasõnades. ― Keel ja Kirjandus 1997, nr. 4, lk. 232–244; nr. 5, lk. 327–343; nr. 6, lk. 384–393

KUUSI, Matti. Vanhan kansan sananlaskuviisaus. Helsinki, 1953

KUUSI, Matti. Sananlaskut ja puheenparret. Helsinki, 1954

KUUSI, Matti. Regen bei Sonnenschein. Zur Weltgeschichte einer Redensart. FFC 171, Helsinki, 1957

KUUSI, Matti. Sananparsiston rakenneanalyysin terminologiaa. ― Virittäjä 1963, nr. 4, lk. 339–348

KUUSI, Matti. Southwest African Riddle-Proverbs. ― Proverbium 12 (1969), lk. 305–311

KUUSI, Matti. Kalevalakielen kysymyksiä. ― Virittäjä 1978, nr. 3, lk. 209–225

LAKOFF, George. Women, Fire and Dangerous Things. Chicago, 1987

LAUGASTE (TREU), Eduard. Die estnischen Vogelstimmendeutungen. FFC 97, Helsinki, 1931

LAUGASTE, Eduard. Eesti rahvaluule. Tallinn, 1975; 2. tr. 1977; 3. tr. 1986

LEINO, Pentti. Pienfolkloren dialogimuotteja. ― Kalevalaseuran Vuosikirja 49, Helsinki, 1969, lk. 124–170

LEINO, Pentti. Dialogsprichwort oder Replikenanekdote. ― Proverbium 23 (1974), lk. 904–908

LOORITS, Oskar. Ununevast kultuurimiljööst. ― Eesti TA Aastaraamat I, Tartu, 1940, lk. 221–339

LOORITS, Oskar. Grundzüge des estnischen Volksglaubens I. Lund, 1949

LOTMAN, Juri. Лекции по структуральной поэтике. TRÜ toimetised 160, Tartu, 1964

LÄTT, Selma. Eesti rahvakalender I. Tallinn, 1970

MARPURG, G. G. Weikenne oppetusse nink luggemisse Ramat Tarto ma-rahwa kooli laste tarbis. Tartu, 1805

MILNER, George. From Proverb to Riddle and Vice Versa. ― Proverbium 15 (1970), lk. 500–502

MITROFANOVA, V. Загадки. Leningrad, 1968

MOLL, Otto. Sprichwörterbibliographie. Frankfurt am M., 1958

MOLL, Otto. Über die ältesten Sprichwörtersammlungen. ― Proverbium 6 (1966), lk. 113–120

MOLL, Otto. Parömiologische Fachausdrücke und Definitionen. ― Proverbium 10 (1968), lk. 249–250

MURUMETS, Sirje. On measuring interregional linguistic communication. ― Symposium: Processing of dialectological data (Tallinn, November 23–25, 1981). Tallinn, 1981, lk. 43–80

MÄLK, Vaina (toim.). Vadja vanasõnad eesti, soome, karjala ja vene vastetega. Tallinn, 1977

MÄLK, Vaina jt. (toim.). Liivi vanasõnad eesti, vadja ja läti vastetega. I–II. Tallinn, 1981

MÄLK, Vaina jt. (toim.). Vepsa vanasõnad eesti, vadja, liivi, karjala ja vene vastetega. I–II. Tallinn, 1992

NORMANN, Erna. Valimik eesti vanasõnu. Tallinn, 1955

PACZOLAY, Gyula. European Proverbs in 55 Languages with Equivalents in Arabic, Persian, Sanskrit, Chinese and Japanese. Veszprém, 1997

PERMJAKOV, Grigori. Избранные пословицы и поговорки народов Востока. Moskva, 1968

PERMJAKOV, Grigori. От поговорки до сказки. Moskva, 1970

PERMJAKOV, Grigori. Паремиологический эксперимент. Moskva, 1971

PERMJAKOV, Grigori. К вопросу о структуре паремиологического фонда. ― Типологические исследования по фольклору. Moskva, 1975, lk. 247 jj.

PERMJAKOV, Grigori. Пословицы и поговорки народов Востока. Moskva, 1979

PINO, Veera. Laulurühma "Kubjas ja teomees" tüpoloogilistest suhetest.― Eesti rahvaluulest. Tallinn, 1964, lk. 35–51

PÕLDMÄE, Rudolf (koost.). Eesti rahvanaljandid I. Tartu, 1941

REMMEL, Mart. Large data bases in quantitative history: some handling techniques. Preprint KKI-12. Tallinn, 1979

SADOVNIKOV, Dmitri. Загадки русского народа. Moskva, 1960

SARMELA, Matti. Perinneaineston kvantitatiivisesta tutkimuksesta. Helsinki, 1970

SARV, Ingrid. Eesti kõnekäändude alaliikidest ja funktsioonidest I. Kandidaadiväitekiri. Tartu, 1964

SARV, Ingrid. Kõnekäänu suhetest rahvaluule teiste liikidega. TRÜ toimetised 162, Tartu, 1964

SEILER, Friedrich. Deutsche Sprichwörterkunde. München, 1922

SOKOLOV, Juri. Русский фольклор. Moskva, 1938

ŠMITS, P. Latviešu tautas ticējumi. Riia, 1940–1941

ZIPF, George Kingsley. The psycho-biology of language. Boston, 1935

TAMPERE, Herbert. Laul jänese õhkamisest eesti rahvatraditsioonis ja kirjanduses. ― Vanavara vallast. Tartu, 1935, lk. 59–11

TAYLOR, Archer. The Proverb. Cambridge, Mass., 1931, 2. tr. 1962

TAYLOR, Archer. Proverbial Comparisons and Similes from California. Berkeley and Los Angeles, 1954

TEDRE, Ülo (toim.). Eesti rahvalaulud. Antoloogia. Tallinn, 1969–1974

TŠITŠEROV, Vladimir. Зимний период русского земледельческого календаря. Moskva, 1957

VAINIK, Ene. Ronald Langackeri kognitiivsest grammatikast.― Keel ja Kirjandus 1992, nr. 3, lk. 156–160; nr. 4, lk. 216–223

VIIDEBAUM, Richard, LOORITS, OSKAR. Eesti rahvaluulekogude statistiline ülevaade. ― Vanavara vallast. Tartu, 1932, lk. 195–219

VIRTANEN, Leea. Suomalais-virolainen arvoitussarja. Helsinki, 1966

VIRTANEN, Leea, KAIVOLA-BREGENHØJ, Annikki, NYMAN, Aarre. Arvoitukset. Pieksamäki, 1977

ÕIM, Haldur. Kognitiivse lähenemise võimalusi keeleteaduses. ― Akadeemia 1990, nr. 9, lk. 1818–1838


Algusse | Ptk. 1 | Ptk. 2 | Ptk. 3 | Ptk. 4 | Ptk. 5 | Ptk. 6