VÕRU-SETU VANASÕNADE LEVIKUPILTE

1. Levik piirdub Setuga:


2. Levik haarab Setut ja sellega külgnevaid Võrumaa kihelkondi:


3. Levik kätkeb mingi kombinatsiooni Võrumaa kihelkondadest:


4. Leviku põhiareaal on Võru- ja Setumaa; puhuti võib liituda lähedasi Lõuna-Tartumaa (või ka Lõuna-Viljandimaa) kihelkondi:


5. Levikukolde kese on kuskil Võrumaa ja Lõuna-Tartumaa piiril:


6. Levik haarab peam. Lõuna-Tartumaa ja Võrumaa kihelkondi, reeglina ka Setumaad:


7. Laiemad (puht- või valdavalt) lõunaeestilised levikupildid, kuhu on haaratud ka Võrumaa kihelkondi ning Setu:


8. Idaeestiline levikutüüp — maksimumina Ranna-Eesti + Tartumaa + Võrumaa + Setumaa:
(=Lahemaa 5. tüüp):


9. Mitmesugused mittenidusad levikupildid, kus koldeid on Eesti eri äärealadelt: võru-setu kolle on üks neist
(vrd. samuti 10. tüüp "Lahemaa tüübistikus"):


10. Veidraid (laiu, kuid hõredaid) levikupilte:


11. Laiema põhiredaktsiooni või üldleviku taustal eristub võru-setu (või laiem kagueestiline, või lõunaeestiline) lokaalredaktsioon: