Kõva ja pehme kuu

Peale noore ja vana kuu tunneb rahvas veel kõva ja pehmet kuud. Vana ja noor kuu ei vasta kõvale ja pehmele. Kõval kuul edeneb kõik hästi, pehmel ei. Kui veske puuhammas välja kukkund ja uus pehmel kuul asemele pannakse, kukub ta 2-3 päeva pärast jälle välja, pannakse uus aga kõval kuul asemele, seisab ta 2-3 aastat. Kui pehmel kuul sõrm lõigatakse, mädaneb sõrm 2-3 nädalit, kui kõval kuul, on sõrm 2-3 päeva pärast korras. Kui kõval kuul põllutööd tehakse, kasvab kõik hästi ja saak on hea, kui pehmel kuul, ikaldab vili.
E, E I 49 Võrumaa; sama tekst E I 49 (354) Kan

Noore kuu kõvva om kolm päivä ja vana kuu kõvva kolm päivä, ja tävvel kuul kolm päivä, muidu om kõik pehme ehk mädä aig.
H II 31,249 (42) Ote

Täüskuu ajal on paarpäeva kalg aig.
ERA II 143,370 (10) Rõu

Kui nuur kuu um, sis um kuiv aig. Sis ei mõsta rõivit, ei püedä lampit, ei tapõd ziku, ei kuhida oinit, ei lõigada pahra, sis olõvat väega vallus ja paistõdavat väega ära. Ziku jälle ei tapõda selle, et kui kuiva aoga ziga tapõtas, sis hott väkev liha um - ei sula midägi väke, kui raua pääle küdsämä lõikatas. Lampit ei tohi jälle pükä - sis ei nakka vill peräh hüäsde kasuma, mittu nädälit ei joudvad püvi raua asõmõtki ärä kassu. Rõivat ei lävät ka mitte valgõs muud kui ennegi ärä, kui noorõ kuuga mõstõs. Aga kui kuu kolmõ päävä vanune um, sis olõvad jälle pehme aig. Aga kui kuu otsani vana um, sis olõvat jälle kalg aig.
H II 71,37 (3) Vas

Noorkuu esimane nädal ja vana kuu viimane nädal olla kuiv aeg, esimane noore kuu kuiv, viimane vana kuu kuiv. Tõine ja kolmas nädal olla pehme aeg. Kuu loppel ja noorkuu loomise vahel olla 3 päiva ka pehmed aega.
H III 16,531 (1) Samara

Kolm päeva enne ja üks päev pärast kuu loomist on "pehme aeg", siis läheb pesu hästi puhtaks pestes. Kui kuul teravad nurgad ees on, siis on "kõva aeg".
E, StK 36,48 (52) Võn

Pehme aeg on vana kuu viimane päev, kuu loomise päev ja esimene noore kuu päev.
E, StK 16,4 (2) Vil

Kui vahepäivän ja kolm päivä nuoorõst kuust om pehme aig, pääle tuu om viel pehme aig kui kuu mõhnan om, ni om sis nuoorõ kuu pehme ja vana kuu pehme. Kui kuu luoogan om, sis om kõva aig, nii om nuoorõ kuu kõva ja vana kuu kõva. Kõgõ paremb aig om täis kuul.
H II 29,827 (94) Kam Aud

Kuni kuu on kolm päeva vana, on pehme aig.
ERA II 143,370 (7) Rõu

Kui kuu kolmõ üü pääva vannu um, sõs um jäll hää pehme kassuv aig.
H II 51,646 Vas

Kõige pehmem aeg on, kui noor kuu 3 päeva vana.
E 64999 (4) Võn

Noorõ kuu pehmet ei olõ' pal'ö, kolm päivä, sis lätt är kõvas.
AES Räp

Noorõkuu pehme om 3 päivä pääle kuu luumist.
ERA II 150,415 (137) Räp

Kui kuu kolme päävane, olevat pehme aeg, siis niidetavat lambid ja pestavad riidid. Ja ratta meistrid raiuvat ratta puid, siis olevat puu pehme ja ei lõhkevat ära.
H II 33,603 (26) Samara

Noorõkuu lumisel {loomisel} olla kolm päivä väeka pehme aig, päle selle savad jälle kõvaaig, mis täüekuu samiseni kestäp, kui sõs jälle pehmes aig minevad; viimäne nättäl olõvad jälle kuiv (kõva) aig. Siperäst kutsutas norõkuu kuiv ja vana kuu kuiv ja norõkuu pehme (mädä) ja vana kuu pehme aig. Kuuvahepäivä peätäs häste kasulikus lammastõ mõskmises ja pükamises. Pehmel ajal võttava nase paalt tuhga, mõsõva ja pükävä lampid, nisamma mõsõva ka rõivit, kes kõig hõlpsastõ sel ajal puhtas minevät. Ka istutõttas puid, kes ka häste kasuma minnä. Kõval ajal raotas riista puid...
H III 16,200 (3) Oudova <Plv

Mõssu um sõs hää mõskõ, ku kuu um kolmõ päiva vannunõ. Sõs lät mõsu häste puhtas. A ku um vana kuu, sõs um kalg aig ja mõsu ei lää kuigimuudu puhtas.
RKM II 394,181 (66) Rõu

Lambit es lasõ ka pügädä noorõ kuu pehmege.
KKI 62,227 (10) Krl

Ku kuu kolm päivä vana um, sis umma pehme ao, niisama ka sis, ku kuu maol um: noorõ kuu pehme ja vana kuu pehme.
H IV 5,690 (4) Rõu

Vanakuu pehme om 3 päivä peräst täüskuud.
ERA II 150,415 (136) Räp

Vanakuu pehme om kolm päivä peräst kuu tässaamist. Noorõkuu pehme om kolm päivä pääle kuu luumist. Kõgõ pehmemb aig om kuu vahepääl, tuu om üts päiv inne noorõkuu luumist.
ERA II 262,478 (609) Räp

Vanakuu maul on pehme aig kuni kuu pooles saab, algab vanakuu kalg aig.
ERA II 143,370 (11) Rõu

Vanakuu pehme aig: täüs kuust seni kui poolõ kuuni.
H II 51,645 (3) Vas

Vana kuu pehmega aganaid ehk prügi lume hange peale külida, siis sulab ennem ära ja ei tee rukki orasele kahju.
E 47303 (21) Rõu J. Gutves

Pesu pesemist küll üteldi, et vanal kuul on pehme aeg, et siis läheb pesu hästi puhtaks. Üteldi "valgeid".
RKM II 396,429 (19) Võn

Vana ja noore kuu vahel on 5 tundi eriti pehmet aega, siis on kõige parem istutada.
E 57338 (49)

Kõige pehmem aeg - kuu vahepäev
ERA II 150,415/16 (138) Räp; ERA II 143,370 (12) Rõu

Kuu vahepäev - pehme aeg
H II 51,646 (5) Vas

Kuu vahepäev on, kui kalendris on märgitud homme noor kuu, siis täna on kuu vahepäev, millal enam vanakuud ei ole. Siis tehakse kõik taludes kõik, mis "pehmel ajal" peab tehtama. Riiete pesemine, enne pügamist lammaste pesemine, toapõrandate pesemine, ahjude savitamine, naiste juukste silitamine, sugemine ja otsade lõikamine -- Viljapuude puhastamine ja põõsaste istutamine. Mesilaste tarupakkude, tühjade puhastamine ja uute valmistamine. Hobuste sabade ja lakka silitamine ja otsast jõhvide lõikamine. Kalavõrkude parandamine. Kalade püüdmine järvel. Kanepi küli, siis ei näe kanad seemneid välja siblida -- Töö- ja majariistade tegijad varastavad teise peremehe metsast kasu ja tarvepuid, siis ei saa teada, kes varas ja selleaegne pime tööriist peab kauem vastu, saab kõigiti parem. Tervise- ja rohutaimede korjamine suvel, linaseemne puhastamine ja külimine. Korstnad, truubid, kaevud, hallikad, puhastamine.
E 56869 Rõu J. Gutwes

Pehmel aol veetäs kesäle ja kartolile sõnnikot, sis mädänes sõnnik häste ärä.
ERA II 262,479 (611/5) Räp D. Lepson

Pehmel aajal ei külva lina, et lina mäda kasvavat, ega külva enne vilja. Pehmel aajal külitud ernele sigivad paljo ussa kaunade sissi. Pehmel aajal olla ka muido innimise ehk loomade külge saanud kogematta haavad kardetavad, et se läävad mädanema.
H III 16,531 (2) Samara

Noort kuud arvatakse pehmeks ajaks, kuna täis kuud jälle kaleks ajaks arvatakse. Noore kuu ehk pehme ajaga tehakse kõik tarvilisemad tööd. Vili külvatakse noore kuuga, sest et siis ennemine ülesse tuleb. Riided pestakse noore kuuga, sest et siis vesi pehme on, nõnda ka linad pannakse noore kuuga vette, sest et siis ennemini pehmeks lähevad. Kalu püütakse suuremalt jault noore kuuga, sest siis saab neid rohkem kui vana kuuga. Hein tehakse noore kuuga, siis hakkab ädal ennemini kasvama. Noor kuu tuua sigidust elajatele kui ka inimestele, külge hakkavad haigused nagu kärnad, arstitakse noore kuuga, sest vana kuuga ei saa haiged nii pea terveks.
H III 28,698/9 (9) Rõu

Noorõ kuuga ei tohõ (kuu 1 nätäl ja 3 üüd päivä vana, sõs um ega kõrd pehme aig) ütegi tarvitus ega riida puud, nii sama kah palkõ rakku - saava pehme, mädanese ruttu ja mõni kõrd lätvä riidan puu kasuma.
H II 51,457 (6) Rõu

Noorõkuu pehme aig: poolõst kuust seeni kui täüs kuuni.
H II 51,645 (2) Vas

Teine nädal pärast kuu loomist on ka pehme aeg.
E 57338 (50) Urv

Nuur kuu kasvatas kalõstõ, vanakuu määtäs pehmehe.
H IV 5,690 (5) Rõu

Kui kuu alanõmma {kahanema} nakas, sis om pehme aig.
AES Räp

Noorkuu ajal - kuiv aeg, vana ja pooliku kuu ajal - pehme aeg.
RKM II 53,309 (9) Urv; noor kuu kalg, vana - pehme E 57455 (25d) Vas

Kõva aig om kuu kuivamise (kahanemise) ajal, pehme aig om sis, kui kuu kasus.
ERA II 35,548 (13) Plv

Kui kuu kihvas on, on kõva aig; kui kuu kasvab, on pehme aig.
RKM II 393,299 (9) Kam

Kui kuu veerest om tsälklikanõ, sõss om pehme' aig. Kui sille' veere', sõss om kõva aig.
ERA II 259,369 (7) Plv

Noorekuu kaar on kalg aig.
ERA II 143,370 (8) Rõu

Kui noor kuu kehaldis paistab, siis tuleb kuiva kõled aega.
ERA II 29,751 (21)

Kuu pooleks saamisepäeval lõpeb kalg aig ja algab noorekuu pehme aig.
ERA II 143,370 (9) Rõu

Noorõl kuul kõkkõ kalõmb aig.
AES Räp

Noorõkuu kalg om 3 päivä inne noorõ kuu luumist.
ERA II 150,416 (140) Räp

Noore kuu kõva aeg on enne kolme päeva.
E 64999 (5) Võn

Nuort kuud peetäs kales aos, kuna hüdseki ahoh ja pliidi all kõvas ja kõlisõvas jääse, niigu olõs naa peris raudhüdse. Noorõ kuuga kui kalõ aoga ei saa mitte ahost ei ka pliidi alt tuhkagi, minku pernaase õigõ hädäh om, et tuhka ei saa, minka rõivide mõsku püüki tetä, rõivastõ havvutu ja kietä. Nii sugutsõ kale aoga mõstu püük ei lää kunagi valgõs. Ja sändsel aol jääse rõvit mõskõh käe nii halusas ja kalõs, et naa kui terve vill valutanu ja halutama nakkasõ. Noorõl kuul kui kalel aol om ega haava saamine ka halusamb, kui käe vai jala minka arr lõikat ehk raot. A tuo võrd om sis paremb, et noorõ kuuga haav kunagi mädänemä ei tüki, ja kasuma nakkas. Nuor kuu ehk kalg aig om ütelisi ka sigineja aig, kuna kõik istutõdu puu kasuma läävä, ja maha külvetü ehk istutõdu juurõvili ainult päälsit tükis kasvatama, aga alu midägi ei sigita. Kui kuu luodu om, sis om aig kõigõ kalemb ja halusamb. Kui kuu jo kolmõ päävä vanunõ om, ja taiva pääl näüs, sis om aig sugu pehmemb, midä esierälikult "sõnnilõikaja" kui ka "täkku kohitsõja" tähele pandva ja tuod aigu kohitsõmises kõigõ parembas pidävä.

Vana kuu om pehme aig. Aga põllu tüöh nimitedäs teda ka "kuivas aos", kuna niisugunõ aig ütelegi põllu juurele ei ka orassõllõ üttegi rohkust ei andvat. Vana kuu kui pehme aoga ei või naane iälgi umma last võõruta. Om pelädä, et äkki saisma jäänü rinna piim nissu seen mädänemä löövät, ja viimäte rinda kasuva vai pahusõ toovat. Nii sama saavat ka pehme aoga (võõrutedu) lats vana näoga, kellele peräst kah suu pääle kõõ sugutsõ käsnä, tedre tähe ja muu vistriku tulõva. Ka sadavat niisugutsõl aol võõrutõdu inemise nägo jo õigõ varakult arr ja ta saavat pia vanas taadis, vanas mutsõs.

Kõigist kõigõ pehmemb aig om sis, kui kuud sukugi olõmahki ei olõ. Sis kiskuss rõivid mõskõh ja sannah kävvüh kässi külge pehme käbrü kõrd üles ja käe omma nii pehmekese, et näid vanainemise mõnõh paigah "villatsis käsis" kutsva. A näid saa-ai kukki kaugõkõsõs. Nii pia, kui kalg aig tulõ, omma naa kaonu. Niisugutsõl pehmel, ütelisi ka kõigõ kuivõmbal aol ei taheta mitte hiust lõigada. Sis nakkas kakkõma ja hius ei kasu iälgi ütelises, tasatsõs. Selle peräst ütles ka vana rahvas alati aomuutmiste aigu: " Noorõ kuuga saa-ai suvvõ, vanaga talvõ." Nuor kuu om kalg aig, kuna iälgi külmänü man ei ka hangitõt lumi pehmes ei taha minna. Vana kuu toop pehme ilma, pehmütäs lume, sulatas maa, suvõlõ saa võit. Niisama hoit vana kuu kui pehme aig sügüselt talvõ tulõkit tagasi, kuna nuor kuu ka ilma kales tege, maad külmätämä nakkas ja kale talvõ kätte tuo. -

Niisama omma ka kõik vana aolise arstimise ja rohitsõmise vanakuu kui pehme ao pääle põhjendõdu, missõst vana usu vald, vanavara aidast küllält kõnõlõs.
H II 72,785/7 (9) Vas J. Sandra

Vanakuu kalg om 2-3 päivä inne täüskuud.
ERA II 150,416 (139) Räp

Kui kuu täis om, sis om kolm päiva kuiva aigo, sis nakas pahonema, sis tule pehme aig.
ERA II 36,245/6 (3) Kan

Kõva aeg on, kui kuu kolm päeva vanaks on saanud.
E, StK 16,5 (6) Vil

Vanakuu kuiv ehk kalg aig: poolõst kuust seeni kui kuu lõpõtusõni.
H II 51,645 (4)

Ku kuu jo lõpma nakkas, niisama kah ku kuu viil ütte nädäli vana um, um kõva, kalg aig. Seol aol tettäs kõki sääratsid töid ni miä kuijuma piät nakkama: raotas puid ja palkõ (neil olla ka veel üks ise äraline aeg, tund ehk tuul, millal nad kõigi pidi vastu pidajat saavat...) lõigadas oinid, pahrõ j.t.e. tapõtas kah tapmise jaos jättet eläji, sõs saa hüä ikäv (kõva, kindmä, kistra) nahk. Ka tsiga tapõtas seol aol, sõs sais liha ja raasõv kavva aigu illus ja hüä, kuna tä möödõ (nim. suil) ruttu halvas (haisama) lätt. Seosama lugu um kah tõpra kui kah kõgõ lihaga.
H II 51,457 (10) Rõu

Kõva kuu aegu ei ole kasulik midagi ette võtta pääle puu raiumise, siis saavat kõvad puud.
E 58585 Rõu

Ehituspuu raiuti vana kuu kõval ajal
ERM, KV 25,1660 Räp; RKM II 225,37/8 (3) Krl

Mõisavalitsus "korjanud" kuiva aja päevad välja ja saatnud siis rahva ehitusmaterjali raiuma.
ERM, EA XIV 231-233 Räp

Vanast ol'l' niimuudu, õt vana kuu kuivagõ lõigati puid. Ol'l' õks mu esä jutt, õt nüüd om vanakuu kuiv, nüüd tulõ lõigada. Muidugi mis ehitusmaterjalis. Küttepuul es olõ tähtsüst.
KKI 62,286 (32) Krl

Turbamättad veetakse kalgi ja kuiva ajaga kodu ja varju alla, siis saab talvel loomade alla lautades neist lehmade kuiv ase ja ei saa nendel enne aegu vasikaid.
E 47307 (67) Rõu

Pehme aoga kattõtul kattusõl {õlgkatusel} kasus väega ruttu paks sammõl päälä.
ERA II 143,377 (47) Rõu

Kaplu tetäs noorõ kuu kuivaga, sõs ei mädäne nii pia ärr.
H II 51,647 (26) Vas

Noore kuu kalega põllutöö riistad ülevaadata ja parandada, siis suvel töö edeneb ennem.
E 47302 (15) Rõu