Andreas Kalkun kaitses magistriväitekirja setu naiste eluloolauludest


See on lihtteksti versioon, vaata siit .pdf faili


Andreas Kalkun. Seto naiste eluloolaulud. Autobiograafiad ja utoopiad. Magistritöö. Juhendajad Kristin Kuutma & Paul Hagu. Tartu Ülikooli eesti- ja võrdleva rahvaluule õppetool. Tartu 2003.

Andreas Kalkuni magistritöö setu naiste eluloolauludest Seto naislaulikute eluloolaulud, mille täpsustav alapealkiri on Autobiograafiad ja utoopiad, väärib tähelepanu kui värvikas sissevaade setu regilaulu ja 20. sajandi alguses elanud setu naislaulikute maailma valitud näidete põhjal.

Töö on kaitstud 2003. aastal viie artikli põhjal. Need on "Anne Vabarna "Koolulaul" kui mäss", "Sondsu Anna elulood", "Pihtivad naised. Seto naiste eluloolaulud", "Anne Vabarna mina. Tõest ja valest seto naiste autobiograafilistes lauludes" ja "Seto naisautobiograafiate maailm". Lisatud on mahukas sissejuhatus ja resümee.

Andreas Kalkun võtab kasutusele tänapäeva eesti regilaulu uurimises uudse mõiste eluloolaulud. Nende laulude all mõistab ta eelkõige eluloolisi improvisatsioone, kuid möönab, et eluloolaulule omaseid jooni võib leida ka surnu- ja mõrsjaitkudes, mõrsjaitkudes, karjase-, lese- ja vaeslapselauludes ning mitmetes teistes traditsioonilistes laulutüüpides.

A. Kalkun analüüsib ka utoopilisi tekstikohti autobiograafiliste laulude struktuuris ning tõdeb nende nn utoopiate tähtsust eluloolaulude üldises mustris. Lugeja ette ilmuvad naislaulikute põnevad tegelaskujud ja nende lauldud regilaulud, mis on varem avaldamata ja selle magistritöö tarbeks arhiivist välja otsitud. Andreas Kalkuni töö heidab valgust folkloristikas pikka aega valitsenud sugupoole-pimedusele ning tõestab nii regilaulu ja tema looja kokkukuuluvust kui ka tõsiasja, et lauliku soo arvestamata jätmine oleks sama mis folklooriteksti ºanrispetsiifika arvestamata jätmine.

Kristiina Ehin