Kaastööst

Mäetaguste toimetus avaldab akadeemilisi kirjutisi rahvaluulest, rahvausundist, kultuuriantropoloogiast ja nendega seonduvatest valdkondadest. Ajakiri on eelretsenseeritav ja rahvusvaheliselt refereeritav. Käsikiri tunnistatakse vastuvõetavaks kahe positiivse anonüümse retsensiooni korral.

Toimetajad teatavad artikli vastuvõtmisest või tagastamisest ning soovitavatest muudatustest. Muudatused peab tegema autor.

 • Artikli võib toimetusele saata e-meiliga või arvutikettal. Lisada tuleb väljatrükk, mis abistab kujundamisel, autori telefon ja e-posti aadress (või postiaadress).

 • Lisaks käsikirjale tuleb saata 10-15 lauseline, soovitavalt ingliskeelne resümee, mille korrektsuse eest vastutab autor.

 • Märkused ja kommentaarid lisage teksti lõppu.

 • Kirjandusele viidake tekstis järgmiselt: (Wright 1995: 3-5) ehk sulud algavad_autor_aastaarv_koolon_tühik_lehekülje või külgede numbrid_sulud lõppevad.

 • Kirjanduse nimestikus esitage otseselt tsiteeritud ja viidatud teosed.

 • Kirjanduse nimestik tuleb vormistada järgmiste näidete eeskujul:

  Boll, Franz 1919. Sternglaube und Sterndeutung. Die Geschichte und das Wesen der Astrologie. Leipzig & Berlin: Teubner.
  Carlson, Shawn 1985. A double-blind test of astrology. Nature 318, lk 419-425.
  EE 1934. Eesti entsüklopeedia IV. Tartu.
  Prüller, Paul. 1968. Eesti rahvaastronoomia. Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist I.Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, lk 11-62.

 • Kui tahate illustreerida oma kirjutise võrguversiooni heli- või videonäidetega, soovitame kasutada helifaile laiendiga .mp3. Videonäideteks sobivad tugevalt tihendatud .mpg-failid. Võrguformaadis on fotode optimaalne formaat .jpg ja joonistel .gif, paberversioonis .tif.

 • Artiklid esitada lihtteksti kujul üldkasutatavates tekstitöötlusprogrammides.


Mõnusat lugemist!
Toimetajad