Martti Kalda

martti.kalda@gmail.com


  • Mitra kuju Indias ja Mithra kuju Iraani usundites – uurimus võrdlevast mütoloogiast (nr 65, koos Jaan Lahega)