Zeiger, Juhan Eesti rahvaviisid = Mélodies populaires estoniennes. Monograafia. Eesti Lauljate Liidu väljaanne 63. Tallinn: Eesti Lauljate Liit, 1934. 228 lk, ill, noot. [Résumé: Mélodies populaires estoniennes].

Zeiger, Juhan Meie muistsest prosoodiast. E[duard] Laugaste Eesti rah-valuuleteaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 97-109, noot. [Allikas: Looming 1926:6].

Zeiger, Juhan Meie muistsest prosoodiast. Looming 1926:6, 607-617, noot.

Zeiger, Juhan Rahva muusikalise loomingu aluseid ja traditsioone. Tallinn: Eesti Raamat, 1970. 416 lk, ill, noot. [Summary: Fundamentals and traditions of folk music. Резюме: Основы и традиции музыкального фольклора].

Zelenin, D[mitri] K. Der alte estnische Brauch "den Vogelbetrug essen" (linnupetet sööma). Litterarum Societas Esthonica 1838-1938. Liber Saecularis. Õpetatud Eesti Seltsi Toimetused 30:2. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 1938, 865-879. [Resümee: Vana eesti komme "linnupetet sööma"].

Zirk, A[nu] Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsioonis [: Koosolek: 29.09.1977, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1978:2, 125.

Zirk, A[nu] Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsioonis [: Koosolek: 27.04.1978, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1978:7, 446.

Zirk, A[nu] Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsioonis [: Koosolek: 28.09.1978, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1978:12, 760.

Zirk, Anu Eesti karjaseviiside tüpoloogiast. Kirjandusmuuseumi I kevad-sessioon. 30. mail 1978. a. Ettekannete teesid. Tartu 1978, 8-11.

Zolk, Maaja Hantide kultusehitised. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused 31.1982:2, 156-162, ill. [Summary: Sacral erections of the Hants. Резюме: Культовые постройки хантов].