P[alm], A[ugust] Väitlejaile vastuseks [: A. Palm Eesti-liivi mütoloogia-uurimise teaduslikust tasapinnast. Prof. M. J. Eisen’i ja dr. O. Loorits’a uuemate mütoloogiliste teoste puhul. Eesti Kirjandus 1927:12]. Eesti Kirjandus 1927:12, 660-662.

P[õldmäe], R[udolf] Eesti rahvatantsuga Pariisi näitusele [: Näitus: 1937, Pariis]. Rahvapärimuste Selgitaja 2. Tartu 1937, 46-47, ill.

P[õldmäe], R[udolf] Kaheksas aruanne rahvaluule kogumisest (1. X -31. XII 1937). Rahvapärimuste Selgitaja 4. Tartu 1938, 136-138.

P[õldmäe], R[udolf] Kreutzwaldi juubelipidustused [: Fr. R. Kreutzwaldi 150. sünni-aastapäeva tähistamisest 1953. a. detsembris]. Looming 1954:1, 124-125.

P[õldmäe], R[udolf] Kümnes aruanne rahvaluule kogumisest (1. -31. III 1938). Rahvapärimuste Selgitaja 4. Tartu 1938, 142-143.

P[õldmäe], R[udolf] Üheksas aruanne rahvaluule kogumisest (1. I -28. II 1938). Rahvapärimuste Selgitaja 4. Tartu 1938, 140-142.

Paalandi, A[imi] Tantsukajaka rändelennust [: Rahvatantsurühm "Kajakas"]. Kultuur ja Elu 1971:7, 40-41, ill.

Paar sammukest eesti kirjanduse ja rahvaluule uurimise teed. Uurimusi ja materjale 1 / M. Lepik (toim) et al; Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1958. 395 lk, ill. Niit, H[eldur] Uus sariväljaanne. Keel ja Kirjandus 1959:6, 370-373.

Paar sammukest eesti kirjanduse ja rahvaluule uurimise teed. Uurimusi ja materjale 2 / M. Lepik (toim et al; Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Tartu 1961. 480 lk, ill. [Резюме]. Andresen, N[igol] Värskeid uurimusi ja väärtuslikke materjale. Looming 1962:1, 151-156.©Raud, L[iis] Teine täissamm edasi. Keel ja Kirjandus 1962:1, 56-58.

Paar sammukest eesti kirjanduse ja rahvaluule uurimise teed. Uurimusi ja materjale 3 / R. Põldmäe (toim) et al; Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Tartu 1964. 352 lk, ill. [Zusammenfassungen. Резюме].

Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. Uurimusi ja materjale 4 / H. Siimisker (toim) et al; Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandus-muuseum. Tartu 1966. 240 lk, ill. [Zusammenfassungen. Резюме].

Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. Uurimusi ja materjale 5 / A. Palm (toim) et al; Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandus-muuseum. Tallinn: Eesti Raamat, 1967. 272 lk, ill. [Zusammenfassungen. Резюме].

Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. Uurimusi ja materjale 6 / M. Kahu (toim) et al; Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandus-muuseum. Tallinn: Eesti Raamat, 1969. 272 lk, ill. [Zusammenfassungen. Резюме].

Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. Uurimusi ja materjale 7 / O. Kõiva (toim) et al; Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandus-muuseum. Tartu 1971. 271 lk, ill. [Zusammenfassungen. Резюме]. Tedre, Ü[lo] Järjekordne köide meie folkloristidelt. Keel ja Kirjandus 1973:1, 59-60.

Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. Uurimusi ja materjale 8 / H. Räim (toim) et al; Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandus-muuseum. Tartu 1974. 252 lk, ill. [Zusammenfassungen. Резюме].

Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. Uurimusi ja materjale 9 / M. Kahu (toim) et al; Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandus-muuseum. Tartu 1976. 260 lk, ill. [Zusammenfassungen. Резюме].

Paatsi, V[ello] Kihnlane ennustab ilma ja kalasaake. Eesti Loodus 1979:11, 723, ill.

Paatsi, Vello Jakob Hurda loodusteaduslikud harrastused. Eesti Loodus 1989:9, 580-587, ill. [Summary: Jakob Hurt’s activities as a naturalist, 623. Резюме: Естественно-научные интересы Якоба Хурта, 621].

Paatsi, Vello Saarte suured ja väikesed kivid [: Riia lahe saared]. Eesti Loodus 1979:11, 712-715, ill. [Summary: The erratic boulders of the islands, 750. Резюме: Эрратические валуны островов Рижского залива, 748].

Pabaltijo tautosakinink pasitarimas [: Nõupidamine: oktoober 1963, Vilnius]. Literatros ir meno metraštis. Vilnius 1964, 254.*

Paczolay, Gyula Magyar-észt közmondások és szólások német, angol és latin megfelel#ikkel = Ungari-eesti vanasõnu ja kõnekäände saksa, inglise ja ladina vastetega = Dictionary of Hungarian-Estonian Proverbs with their German, English and Latin Equivalents and Cheremis Appendix. Veszprém: VEAB, 1985. 273 lk.* Bereczki, Urmas Kuidas lind, nõnda laul, kuidas rahvas, nõnda vanasõna. Keel ja Kirjandus 1987:11, 703-704. ©Laukkanen, Kari Ungarisch-estnische parömiologische Vergleiche. Finnisch-ugrische Forschungen 48.1987:1, 68-72.

Paczolay, Gyula Magyar-észt-német-angol-finn-latin közmondások és szólások c seremisz és zürjén függelékkel = Ungari-eesti vanasõnu ja kõnekäände saksa, inglise, soome ja ladina vastetega mari ja komi lisanditega = A Comparative Dictionary of Hungarian-Estonian-German-English-Finnish and Latin Proverbs with an Appendix in Cheremis and Zyryan. 2., täiendatud trükk. Veszprém: VEAB, 1987. 300 lk. [Varasem trükk: 1:1985].

Paju, Aili Kuidas ennemuiste tõbesid tõrjuti. Horisont 1983:9, 24-26, ill.

Paju, Aili Maailma vanimaid ravikunste [: Tiibeti meditsiin]. Horisont 1983:10, 22-24, ill.

Paju, Aili Sünergeetika aspekte rahvameditsiini käsitlemisel. XXXII Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid. Tartu 1988, 20-22.

Paju, Aili Taimedes peitub ravijõud. Horisont 1984:1, 28-29, ill.

Paju, Aili Tark ja nõid pärimustes. Horisont 1983:7, 25-27, ill.

Paju, Aili Teid mõjusate ravimtaimede leidmiseks. Eesti Loodus 1985:1, 18-21, ill.

Paju, Aili Tervis ja haigus pärimustes. Horisont 1983:6, 26-28, ill.

Pajupuu, Hille Noored filoloogias 1986 [: Konverents: 28.-29.05.1986, Tallinn]. Keel ja Kirjandus 1986:10, 635-637.

Pajusalu, Karl; Järv, Ants; Kukk, Tiit; Hagu, Paul; Torop, Peeter; Andre, Tiiu; Kostabi, Leili TRÜ diplomitöid 1988 [: Rahvaluule: Andrus Allik, Mirja Kaljuvee, Ere Kamarik, Sirje Kungla, Janika Oras, Marika Pedman-son, Marju Piir, Helen Potter, Tiiu Puusta, Aet Põllumäe, Anneli Pärn, Piret Suurväli]. Keel ja Kirjandus 1988:11, 701-704.

Palgi, D[aniel] Märkus [: Protokoll "Eesti Rahvalaulude" edaspidise välja-andmise nõupidamisest Eesti Kirjanduse Seltsis 23. aprillil 1932. a. Eesti Kirjandus 1932:11]. Eesti Kirjandus 1932:12, 640.

Pall, V.; Kull, R.; Laanest, A.; Kont, K.; Salve, K[risti] Nõukogude fennougristide konverents [: Konverents: 6.-08.09.1972, Saransk]. Keel ja Kirjandus 1972:12, 765-768.

Pall, V.; Viitso, T.-R.; Pino, V[eera]; Kruus, O. Läänemeresoome filoloogia sümpoosion 1973 [: Sümpoosion: 15.-18.05.1973, Tallinn]. Keel ja Kirjandus 1973:8, 480-486.

Pall, V[aldek] Rahvusvaheline soome-ugri kongress Budapestis [: Kongress: 20.-24.09.1960, Budapest]. Keel ja Kirjandus 1960:12, 763-766.

Pall, Valdek Kas teie kodumurdes esineb sõna hiis? Kodumurre 6. Tallinn 1963, 41.

Palm, August [ Kanteletar I. Soome rahva kangelaslugusid, ballaade ja legende. Tõlkind ja sissejuhatand August Anni. Maailmakirjanduse vali-mikud. Soome antoloogia 1. Tartu 1930] Looming 1932:2, 238-241.

Palm, August Ajalehe kirjavastus kui politiseerimisvahend ja kultuuri-dokument. Reportaai C. R. Jakobsoni kirjavastuseist "Sakalas" 1878-1882. Eesti Kirjandus 1937:7, 329-346; 1937:8, 393-408.

Palm, August Aleksander Mohrfeldt-Mäevälja 80-aastane. Eesti Kirjandus 1937:1, 23-30.

Palm, August Eesti Kirjanduse Selts 1907-1932. Eesti Kirjandus 1932:7, 305-327, ill; 1932:8, 376-401; 1932:9, 417-435, ill; 1932:10, 493-514.

Palm, August Eesti Kirjanduse Selts 1907-1932. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1932. 95 lk, ill. [Äratrükk: Eesti Kirjandus 1932:7/10].

Palm, August Eesti-liivi mütoloogia-uurimise teaduslikust tasapinnast. Prof. M. J. Eisen’i ja dr. O. Loorits’a uuemate mütoloogiliste teoste puhul. Eesti Kirjandus 1927:12, 650-657. [(1) Eisen, M[atthias] J[ohann] Omalt poolt seletuseks. Eesti Kirjandus 1927:12; 
 (2) Anderson, Walter Eelmise puhul. Eesti Kirjandus 1927:12;
 (3) P[alm], A[ugust] Väitlejaile vastuseks. Eesti Kirjandus 1927:12; 
 (4) Anderson, Walter Vastuseks hr. A. Palm’i vastusele. (Eesti-liivi mütoloogia-uurimise teaduslikust tasapinnast). Eesti Kirjandus 1928:1;
 (5) Palm, August Vaidluste lõpuks. (Eesti-liivi mütoloogia-uurimise teaduslikust tasapinnast). Eesti Kirjandus 1928:1]
.

Palm, August Kaks kogu muinasluulet [: (1) Kanteletar I. Soome rahva kangelaslugusid, ballaade ja legende. Tõlkind ja sissejuhatand August Anni. Maailmakirjanduse valimikud. Soome antoloogia 1. Tartu 1930; (2) Kanteletar II. Soome rahva tundelaule, tarkus- ning nõidusluulet. Tõlkind ja sissejuhatuse kirjutand August Anni. Maailmakirjanduse valimikud. Soome antoloogia 2. Tartu 1931]. Eesti Kirjandus 1932:6, 273-277.

Palm, August Meie rahvuseepose uuestisünd [: Kreutzwald, Fr. R. Kalevi-poeg. Üks ennemuistne jutt kahekümnes laulus. 5. trükk. Tartu 1935]. Eesti Kirjandus 1936:4, 186-188.

Palm, August Soome Kirjanduse Selts 1831-1931. Eesti Kirjandus 1931:3, 136-157, ill; 1931:4, 202-220.

Palm, August Soome Kirjanduse Selts 1831-1931. Tervitus lahe tagant. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura’le tema sajaaastaseks juubelipäevaks Eesti Kirjanduse Seltsilt. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1931, 13-52, ill.

Palm, August Vaidluste lõpuks. (Eesti-liivi mütoloogia-uurimise teaduslikust tasapinnast) [: A. Palm Eesti-liivi mütoloogia-uurimise teaduslikust tasa-pinnast. Prof. M. J. Eisen’i ja dr. O. Loorits’a uuemate mütoloogiliste teoste puhul. Eesti Kirjandus 1927:12]. Eesti Kirjandus 1928:1, 44-46.

Palm, August Ühest pingerohkest perioodist visa töömehe elus. August Annist 70-aastane [: August Annist ja Eesti Kirjanduse Selts, 1921-1940]. Looming 1969:1, 115-123.

Palm, Ellen Lüü iks pilli... [: Riidaja rahvamuusikarühm]. Kultuur ja Elu 1973:11, 8-11, ill.

Palmeos, P.; Viitso, T.-R.; Neetar, H.; Kokla, P.; Viks, Ü.; Troska, G.; Tedre, Ü[lo]; Rüütel, I[ngrid] IV fennougristide kongress. Avaplenaar-istung, lingvistika, etnoloogia [: Kongress: 9.-15.09.1975, Budapest]. Keel ja Kirjandus 1975:12, 752-757.

Palmeos, P[aula] Gábor Bereczki 50. Keel ja Kirjandus 1978:3, 185-186, ill.

Palmeos, P[aula] Karjala Valdai murrak / P. Ariste (toim). Emakeele Seltsi Toimetised 5. Tallinn 1962. 227 lk, ill. [Tekstipublikatsioonid, 78-218].

Palmeos, P[aula] Tekste karjala valdai murdest. Emakeele Seltsi Aasta-raamat 4.1958. Tallinn 1959, 263-273. [Резюме: Образцы валдайского диалекта карельского языка].

Palmeos, P[aula] Ühe suure uurija elust ja tööst [: Antal Reguly]. Keel ja Kirjandus 1958:9, 574-575.

Palmeos, Paula Aarne-Thompson MT 161 A* ja MT 163 B* karjalaisena satuna. Kalevalaseuran vuosikirja 48. Porvoo; Helsinki 1968, 341-345.

Palmeos, Paula Huvitav raamat reisidest Kalevala laulumaile [: Virtaranta, Pertti Vienan kyliä kiertämässä. Karjalaiskylien entistä elämää Venehjärvestä Kostamukseen. Helsinki 1978]. Keel ja Kirjandus 1979:10, 636-637.

Palmeos, Paula Jälle karjalastel külas [: Ekspeditsioon: 1966, Kalinini oblast]. Keel ja Kirjandus 1967:1, 31-35.

Palmeos, Paula Karjala Djora murraku näiteid. Töid eesti filoloogia alalt 3. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 259. Tartu 1970, 149-158. [Zusammenfassung: Sprachproben der Djora-Mundart des Ka-relischen. Резюме: Образцы держского говора карельского языка].

Palmeos, Paula Karjala Valdai murret uurimas [: Ekspeditsioon: 1953, Novgorodi oblast]. Kodumurre 18. Tallinn 1986, 55-63, ill.

Palmeos, Paula Kõige lõunapoolsemate karjalaste juures [: Ekspeditsioon: 1964, Kalinini oblast]. Kodumurre 7. Tallinn 1965, 35-44, ill.

Palmeos, Paula Paul Ariste tähtpäeva puhul [: Paul Ariste 60]. Keel ja Kirjandus 1965:2, 70-79.

Palmeos, Paula Tänapäeva Valdai karjalastest. Etnograafia Muuseumi Aastaraamat 18. Tartu 1962, 244-265, ill. 
 [Zusammenfassung: Über die Karelen der Waldaihöhe in Gegen-wart. Резюме: О современных валдайских карелах].

Pappel, Kristel Kihnu viiuldajate Mihkel Mäesi ja Theodor Saare mängu-tehnikast. Rahvaluule ja etnograafia. Noored filoloogias 1987:2. Noor-teadlaste konverents 8. ja 9. detsembril. Teesid. Tallinn 1987, 18-21, noot.

Parbus, Ü[lo] Pisirepliik keeltevõistluse muistendi asjus [: P. Ariste "Kogemata eesti keel". Keel ja Kirjandus 1963:5]. Keel ja Kirjandus 1975:7, 431-432.

Parek, E[lsbet] Meenutades Aino ja Oskar Kallast. Keel ja Kirjandus 1969:4, 232-237.

Parijõgi, J[üri] Virulaulik [: Friedrich Reinhold Kreutzwald]. Fr[iedrich] R[einhold] Kreutzwald Kalevipoeg. Eesti kangelaseepos. Parandatud ja illustreeritud väljaanne koolidele. Tallinn: Töökool, 1930, 11-19, ill.

Parmasto, E[rast] Helendus öös. Eesti Loodus 1967:8, 457-461, ill. [Summary: Faintly glowing lights in the dark, [3]. Резюме: Ночное свечение, [1]].

Parmasto, Erast Helendus öös. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluule-teaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 282-287. [Allikas: Eesti Loodus 1967:8].

Parrest, Harald Dangarit lugedes [: Kalmõki eepos]. Viisnurk 1940:3, 298-302.

Parve, Ralf Töö kujutamine eesti rahvaluules [: Töö- ja orjuslauludes]. Looming 1945:11, 1139-1144.

Parömiologie-Sitzung des [IV.] Internationalen Finno-Ugristen Kongresses. Acta Ethnographica Akademiae Scientiarum Hungaricae 26.1977:1/2, 163-184.

Pau, I[mmanuel] Järelsõna. Friedrich Reinhold Kreutzwald Eesti rahva ennemuistsed jutud. Rahva suust korjanud ja üles kirjutanud Friedrich Reinhold Kreutzwald. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1951, 253-265.

Paukson, H[arald] [Kanteletar I. Soome rahva kangelaslugusid, ballaade ja legende. Tõlkind ja sissejuhatand August Anni. Maailmakirjanduse vali-mikud. Soome antoloogia 1. Tartu 1930]. Eesti Kirjandus 1931:4, 245-251. 
 [(1) Anni[st],A[ugust] "Kanteletari" tõlke nimetuse asjus. (Märk-meid eelavaldatu puhul). Eesti Kirjandus 1931:4].

Paukson, H[arald] Eesti rahvalaulu ettekande-rütmist. Looming 1930:4, 433-448, noot.

Paul Ariste 60-aastane. Emakeele Seltsi Aastaraamat 11. Tallinn 1965, 272-274, ill.

Paul Ariste 80. Kodumurre 19. Tallinn 1988, 3-4.

Paul Ariste juubilar [: Paul Ariste 60]. Looming 1965:2, 312-313.

Paul Ariste tööd. (Bibliograafiat 1921-1964). Sõna sõna kõrvale. Paul Ariste teaduslikust tegevusest. Emakeele Seltsi Toimetised [7]. Tallinn 1965, 21-60.

Paulson, I[var] Haus- und Hofgeister im Volksglauben der Esten. Zweiter Internationaler Finnougristenkongress, Helsinki 23.-28.8.1965. Referate der Vorträge und Mitteilungen = Deuxième congrès International des Finno-Ougristes. Résumés des Exposés et des communications = Esitelmien ja tie-donantojen tiivistelmät. Helsinki 1965, 95.

Paulson, I[var] Zur Aufbewahrung der Tierknochen im Jagdritual der nordeurasischen Völker. Glaubenswelt und Folklore der sibirischen Völker. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963, 483-490.

Paulson, I[var] The preservation of animal bones in the hunting rites of some North-Eurasian peoples. Popular Beliefs and Folklore Tradition in Siberia. Indiana University Publications, Uralic and Altaic Series 57. Bloomington: Indiana University; The Hague, The Netherlands: Mouton, 1968, 451-457.

Paulson, Ivar [Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum Budapestini habitus 20-24. IX. 1960 / Gy. Ortutay (toim). Budapest 1963]. Ethnos 28.1963:2/4. Stockholm 1964, 267-268.

Paulson, Ivar [Diószegi, Vilmos A sámánhit emlékei a magyar népi müveltségben. Budapest 1958]. Ethnos 24.1959:3/4. Stockholm 1960, 225-227.

Paulson, Ivar [Etnograafia Muuseumi Aastaraamat 16 / Jüri Linnus (toim). Tallinn 1959]. Folk-Liv 23.1959:2. Stockholm 1960, 58-59.

Paulson, Ivar [Findeisen, Hans Schamanentum, dargestellt am Beispiel der Besessenheitspriester nordeurasiatischer Völker. Urban-Bücher 28. Stuttgart 1957]. Ethnos 24.1959:3/4. Stockholm 1960, 223-225.

Paulson, Ivar [Findeisen, Hans Schamanentum, dargestellt am Beispiel der Besessenheitspriester nordeurasiatischer Völker. Urban-Bücher 28. Stuttgart 1957]. Zeitschrift für Ethnologie 85. Braunschweig 1960, 297-298.*

Paulson, Ivar [Haavio, Martti Heilige Haine in Ingermanland. Folklore Fellows Communications 189. Helsinki 1963]. Zeitschrift für Volkskunde 60.1964:3/4, 272-273.*

Paulson, Ivar [Hultkrantz, Åke Conceptions of the Soul Among North American Indians]. Zeitschrift für Ethnologie 79. Braunschweig 1954, 293-295.*

Paulson, Ivar [Hultkrantz, Åke The North American Indian Orpheus Tradition. A Contribution to Comparative Religion. Monograph Series of the Etnogr. Museum of Sweden 2. Stockholm 1957]. Zeitschrift für Ethnologie 85. Braunschweig 1960, 161-163.*

Paulson, Ivar [Jacobs, Melville; Derr Jacobs, Elizabeth Nehalem Tilla-mook Tales. University of Oregon Books. Eugene, Oregon 1959]. Ethnos 25.1960:3/4. Stockholm 1961, 257-258.

Paulson, Ivar [Jensen, Ad. E. Myth and Cult Among Primitive Peoples]. Current Anthropology 6.1965:2, 209.*

Paulson, Ivar [Jensen, Ad. E. Mythos und Kult bei Naturvölkern. Studien zur Kulturkunde 10. Wiesbaden 1960]. Ethnos 28.1963:2/4. Stockholm 1965, 265.

Paulson, Ivar [Johansons, Andrejs Der Schirmherr des Hofes im Volks-glauben der Letten. Studien über Orts-, Hof- und Hausgeister. Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Comparative Religion 5. Stockholm; Göteborg; Uppsala 1964]. Arv 20. Uppsala 1964, 187-198.

Paulson, Ivar [Religions de Salut. Annales du Centre d’Etude des Religions 2. Université Libre, Institut de Sociologie. Bruxelles 1962]. Tribus 13. Stuttgart 1964, 141-142* .

Paulson, Ivar Ahnenkult der permischen und wolga-finnischen Völker. Paideuma 9:2. Wiesbaden 1963, 92-121.

Paulson, Ivar Alt-estnische Volksreligion. Versuch einer Zusammenfassung ihrer religionsphänomenologischen Hauptzüge. Commentationes Balticae. Jahrbuch des Baltischen Forschungsinstituts 12/13:4. Bonn 1967. 47 lk.*

Paulson, Ivar Comment on The Notion of Magic, by Murray and Rosalie Wax. Current Anthropology 4.1963:5, 511.*

Paulson, Ivar Der Mensch im Volksglauben der Esten. Estonia christiana. Festschrift Johan Kõpp. Eesti Usuteadlaste Seltsi Paguluses Toimetused 15. Stockholm 1965, 1-23.

Paulson, Ivar Der Mensch im Volksglauben der finnischen Völker. Zeitschrift für Ethnologie 88.1963:1, 49-65.*

Paulson, Ivar Der Schamanismus in Nordasien (Sibirien). Paideuma 11. Wiesbaden 1965, 91-104.*

Paulson, Ivar Die Hausgeister und ihre Idole in Nordeurasien. Tribus 12. Stuttgart 1963, 123-158, ill.

Paulson, Ivar Die primitiven Seelenvorstellungen der nordeurasischen Völker. Eine religionsethnographische und religionsphänomenologische Unter-suchung. Statens Etnografiska Museum. Monograph Series, Publikation 5. Stockholm 1958. 407 lk. Hultkrantz, Åke [Idem]. Folk-Liv 24/25.1960/1961. Stockholm 1962, 111-113. ©Ränk, Gustav [Idem]. Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen 33.1960:3, 34-40.

Paulson, Ivar Die Religionen der finnischen Völker. Ivar Paulson; Åke Hultkrantz; Karl Jettmar Die Religionen Nordeurasiens und der amerika-nischen Arktis. Die Religionen der Menschheit 3. Stuttgart: W. Kohlhammer, 1962, 145-282.*

Paulson, Ivar Die Religionen der nordasiatischen (sibirischen) Völker. Ivar Paulson; Åke Hultkrantz; Karl Jettmar Die Religionen Nordeurasiens und der amerikanischen Arktis. Die Religionen der Menschheit 3. Stuttgart: W. Kohlhammer, 1962, 1-144.*

Paulson, Ivar Die rituelle Erhebung des Bärenschädels bei arktischen und subarktischen Völkern. Temenos 1. Helsinki 1965, 150-173.

Paulson, Ivar Die rituelle Erhebung des Bärenschädels bei arktischen und subarktischen Völkern. The Japanese Journal of Ethnology 29.1964:3. Tokyo 1965, 191-205.*

Paulson, Ivar Die Schutzgeister und Gottheiten der Jagdtiere im Glauben der nordasiatischen (sibirischen) Völker. Zeitschrift für Ethnologie 85.1960:1, 82-117.*

Paulson, Ivar Die Tierknochen im Jagdritual der nordeurasischen Völker. Zeitschrift für Ethnologie 84.1959:2, 270-293.

Paulson, Ivar Die Wassergeister als Schutzwesen der Fische im Volks-glauben der finnisch-ugrischen Völker. Estonian Poetry and Language. Studies in Honor of Ants Oras. Stockholm: Vaba Eesti, 1965, 178-201.

Paulson, Ivar Die Vorstellungen von den Seelen der Tiere bei den nordeurasischen Völkern. Ethnos 23.1958:2/4. Stockholm 1959, 127-157.

Paulson, Ivar Die Vorstellungen von den Seelen und Schutzgeistern der Tiere bei einigen nordasiatischen (sibirischen) Völkern. The Supernatural Owners of Nature. Nordic Symposion on the Religious Conceptions of Ruling Spirits (genii loci, genii speciei) and Allied Concepts. Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Comparative Religion 1. Stockholm 1961, 91-100.*

Paulson, Ivar Ernst Gottfrid Arbman [: In Memoriam]. Ethnos 24. 1959:3/4. Stockholm 1960, 213-221, ill.

Paulson, Ivar Grundzüge der wolga-finnischen Volksreligion. Ural-Altaische Jahrbücher 36:1/2. Wiesbaden 1964, 104-135.

Paulson, Ivar Himmel und Erde in der Agrarreligion der finnischen Völker. Eesti Usuteadlaste Seltsi Paguluses Toimetused. Scholarly Series 13. Stockholm 1963. 31 lk.

Paulson, Ivar Jenseitsglaube der finnischen Völker I: In der wolga-finnischen und permischen Volksreligion. Arv 20. Uppsala 1964, 125-164.

Paulson, Ivar Karhunkallon riitistä Kalevalassa ja arktisissa kansan-uskonnoissa. Kalevalaseuran vuosikirja 45. Porvoo; Helsinki 1965, 115-142, ill.

Paulson, Ivar Kultuur ja religioon. Mana 29.1966:1, 13-18.

Paulson, Ivar Le gibier et ses gardiens surnaturels chez les peuples ouraliens (finno-ougriens et samoyedes). Советское финно-угроведение 1.1965:2, 139-147. [Резюме: Дичь и ее сверхьестественные покровители по верованию уральских народов (финно-угров и самодийцев)].

Paulson, Ivar Les rapports des âmes animales avec les êtres gardiens dans les croyances religieuses des peuples sibériens. Ethnos 25.1960:3/4. Stock-holm 1961, 183-191.

Paulson, Ivar Les rapports des âmes animales avec les êtres gardiens dans les croyances religieuses des peuples Sibériens. Actes du VIe Congrés international des sciences anthropologiques et ethnologiques, Paris 1960. 2. Paris 1964, 453-458.

Paulson, Ivar Les rapports des âmes animales avec les êtres gardiens dans les croyances religieuses des peuples Sibériens. Comptes rendus du VIéme Congrés international des sciences anthropologiques et ethnologiques. Paris 1960, 212.

Paulson, Ivar Les religions des asiates septentrionaux (tribus de Sibérie). Ivar Paulson; Åke Hultkrantz; Karl Jettmar Les religions arctiques et finnoises. Paris 1965, 13-143.*

Paulson, Ivar Les religions des peuples finnois. Ivar Paulson; Åke Hultkrantz; Karl Jettmar Les religions arctiques et finnoises. Paris 1965, 145-265.*

Paulson, Ivar Loodusrahvaste ülijumalusest. Lux Aeterna 3. Hamburg 1948, 20-23.*

Paulson, Ivar Mis on religioon? Religiooni mõiste usunditeaduslikust määritlusest. Eesti Kirik 10.1960:2, 170-174.*

Paulson, Ivar Oscar Loorits. In memoriam. Rahvuslik Kontakt 4.1961:4(18), 44-47.

Paulson, Ivar Oskar Loorits 1900-1961. In memoriam. Arv 18/19.1962/1963. Uppsala 1964, 376-381, ill.

Paulson, Ivar Oskar Loorits 1900-1961. Zeitschrift für Volkskunde 58.1962, 94-95.*

Paulson, Ivar Oskar Loorits 9.11.1900-12.12.1961. In memoriam. Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis Aastaraamat 4.1960-1964. Stockholm 1966, 142-146.

Paulson, Ivar Oskar Loorits. Folk-Liv 24/25.1960/1961. Stockholm 1962, 77-78.

Paulson, Ivar Oskar Looritsa teaduslik panus = Oskar Loorits’ Forschungs-tätigkeit. Stockholm: Rootsi Eestlaste Esinduse Kultuur- ja Noorsootöö komisjon, 1960. 24 lk, ill.

Paulson, Ivar Outline of Permian folk religion. Journal of the Folklore Institute 2.1965:2, 148-179.*

Paulson, Ivar Piirjooni soomesugu rahvaste vanast rahvausundist. Mana 1964:3, 214-217.

Paulson, Ivar Primitiivsete hingekujutelmade piirjooni. Mana 1959:2, 122-124.

Paulson, Ivar Probleme der ethnologischen Religionswissenschaft. Magie, Religion und Gesellschaft bei primitiven Völkern. Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis Aastaraamat 4.1960-1964. Stockholm 1966, 93-105.

Paulson, Ivar Religioon ja mütoloogia. Mõtisklusi eesti rahvausundi uurimisloo ümber dr. Oskar Looritsa 60. a. sünnipäevaks 9.11.1960. a. Mana 1960:4, 235-238, ill.

Paulson, Ivar Religiooni olemusest ja ajaloost = Vom Wesen und aus der Geschichte der Religion. Eesti Usuteadlaste Seltsi Paguluses Toimetused. Popular Series 2. Stockholm 1963. 68 lk.

Paulson, Ivar Religiooni olemusest ja ajaloost. Issanda Kiriku tööpõllul. Koguteos piiskop Johannes-Oskar Lauri 70. sünnipäevaks. Uppsala 1962, 174-199.* [Zusammenfassung: Vom Wesen und aus der Geschichte der Religion].

Paulson, Ivar Schutzgeister und Gottheiten des Wildes (der Jagdtiere und Fische) in Nordeurasien. Eine religionsethnographische und religions-phänomenologische Untersuchung jägerischer Glaubensvorstellungen. Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Comparative Religion 2. Stockholm 1961. 315 lk.*

Paulson, Ivar Scientific method in monographs on religion. American Anthropologist 63.1961:4, 832-833.*

Paulson, Ivar Seelenvorstellungen und Totenglaube bei nordeurasischen Völkern. Ethnos 25.1960:1/2. Stockholm 1961, 84-118.

Paulson, Ivar Seelenvorstellungen und Totenglaube bei nordeurasischen Völkern. Religions-Ethnologie. Akademische Reihe. Auswahl repräsen-tativer Texte: Ethnologie. Frankfurt am Main 1964, 238-264.* [Äratrükk: Ethnos 25.1960:1/2].

Paulson, Ivar Seelenvorstellungen und Totenglaube der permischen und wolga-finnischen Völker. Numen 11.1964:3, 212-242.*

Paulson, Ivar Swedish contributions to the study of primitive soul-conceptions. A short review. Ethnos 19.1954. Stockholm 1955, 157-167.*

Paulson, Ivar Zur Aufbewahrung der Tierknochen im nördlichen Nordamerika. Festschrift für Franz Termer. Amerikanistische Miszellen. Mitteilungen aus dem Museum für Völkerkunde in Hamburg 25. Hamburg 1959, 182-188.*

Paulson, Ivar Zur Phänomenologie des Schamanismus. Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte 16.1964:2, 121-141.

Paulson, Ivar The ‘Seat of Honor’ in aboriginal dwellings of the circumpolar zone, with special regard to the Indians of northern North America. Indian Tribes of Aboriginal America. Selected Papers of the XXIX International Congress of Americanists 3. Chicago 1952, 63-65.*

Paulson, Ivar The animal guardian: A critical and synthetic review. History of Religions 3.1964:2, 202-219.

Paulson, Ivar The Old Estonian Folk Religion. Indiana University Publi-cations, Uralic and Altaic Series 108. Bloomington: Indiana University; The Hague: Mouton, 1971. VI + 237 lk.* Oinas, Felix J[ohannes] [Idem]. Journal of Baltic Studies 5.1974:1, 56-57. ©Oinas, Felix J[ohannes] [Idem]. Slavic Review 31.1972, 710-711.* ©Schellbach-Kopra, I[ngrid] [Idem]. Ural-Altaische Jahrbücher 44. Wiesbaden 1972, 270.

Paulson, Ivar Untersuchungen über die primitiven Seelenvorstellungen mit besonderer Rücksicht auf Nordeurasien. Ein vorläufiger Forschungsbericht. Ethnos 21.1956:1/2. Stockholm 1957, 147-157.*

Paulson, Ivar Wald- und Wildgeister im Volksglauben der finnischen Völker. Zeitschrift für Volkskunde 57.1961:1, 1-25.

Paulson, Ivar Vana Eesti rahvausk. Usundiloolisi esseid. Stockholm: Vaba Eesti, 1966. 207 lk, ill.

Paulson, Ivar Welt- und Himmelsgottheiten der nordasiatischen Völker. Ethnos 27.1962. Stockholm 1963, 49-83.*

Paulson, Ivar Weltbild und Natur in der Religion der nordsibirischen Völker. Ural-Altaische Jahrbücher 34:1/2. Wiesbaden 1962, 113-124.

Paulson, Ivar Wildgeister im Volksglauben der Lappen. Zeitschrift für Ethnologie 86.1961:1, 141-151.

Paulson, Ivar Wildgeistvorstellungen in Nordeurasien. Paideuma 8:2. Wiesbaden 1962, 70-84.

Paulson, Ivar Über ein Prototyp des Fangspiels in Nordamerika und im prähistorischen Europa. Ethnos 14.1949. Stockholm 1950, 140-148.*

Paulson, Ivar; Hultkrantz, Åke; Jettmar, Karl Die Religionen Nord-eurasiens und der amerikanischen Arktis. Die Religionen der Menschheit 3. Stuttgart: W. Kohlhammer, 1962. XI + 425 lk.* Ränk, Gustav Arktilised usundid. Mana 1963:1, 65-67. ©Schellbach, Ingrid [Idem]. Finnisch-ugrische Forschungen 35.1964:1/2, 172-179.

Paulson, Ivar; Hultkrantz, Åke; Jettmar, Karl Les religions arctiques et finnoises. Paris 1965. 425 lk.*

Pauska, Tiia Kaks päeva oma sajandist noorem [: Pillimeister Johannes Sooster 85]. Kultuur ja Elu 1985:8, 30-34, ill.

Peebo, J[aak] Kreutzwaldi kodumurde sõnu "Kalevipojas". Töid eesti filoloogia alalt 1. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 162. Tartu 1964, 21-31. [Zusammenfassung: Über Entlehnungen aus der Heimatmundart Kreutzwalds in seinem Epos "Kalevipoeg". Резюме: О словах родного говора Крейцвальда в его эпосе "Калевипоэг"].

Peebo, Jaak  "Kalevipoja" sõnavara Wiedemanni sõnaraamatus. Murde- ja rahvalaulusõnad. Keel ja Kirjandus 1969:5, 268-278. 
 [(1) Alvre, Paul Kitsaskohti Kreutzwaldi sõnaloomingu tõlgendamisel. Keel ja Kirjandus 1970:6; 
 (2) Kingisepp, Valve "Kalevipoja" sõnavara selgituseks. Keel ja Kirjandus 1971:2; 
 (3) Peebo, Jaak Selgituseks selgituse peale. Keel ja Kirjandus 1971:2]
.

Peebo, Jaak "Kalevipoja" sõnastik II. Sõnasõel. Uurimusi ja materjale eesti keele sõnavara alalt 5. Tartu 1980, 3-51.

Peebo, Jaak "Kalevipoja" sõnastik. Sõnasõel. Uurimusi ja materjale eesti keele sõnavara alalt 4. Tartu 1980, 15-173.

Peebo, Jaak "Kalevipoja" sõnavara Wiedemanni sõnaraamatus. Kreutzwaldi sõnad. Keel ja Kirjandus 1969:12, 737-744. 
 [(1) Alvre, Paul Kitsaskohti Kreutzwaldi sõnaloomingu tõlgenda-misel. Keel ja Kirjandus 1970:6; 
 (2) Kingisepp, Valve "Kalevipoja" sõnavara selgituseks. Keel ja Kirjandus 1971:2; 
 (3) Peebo, Jaak Selgituseks selgituse peale. Keel ja Kirjandus 1971:2]
.

Peebo, Jaak Emakeele Seltsis [: Koosolek: 15.05.1988, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1988:11, 704.

Peebo, Jaak Kreutzwaldi loodud noomenid "Kalevipojas". Emakeele Seltsi Aastaraamat 16. Tallinn 1970, 69-104. [Резюме: Имена существительные и прилагательные, создан-ные Крейцвальдом в его эпосе "Калевипоэг"].

Peebo, Jaak Kreutzwaldi loodud verbid "Kalevipojas". Emakeele Seltsi Aastaraamat 12. Tallinn 1966, 53-71. [Резюме: Глаголы, созданные Крейцвальдом в эпосе "Калеви-поэг"].

Peebo, Jaak Selgituseks selgituse peale [: J. Peebo "Kalevipoja" sõnavara Wiedemanni sõnaraamatus. Keel ja Kirjandus 1969:5; 1969:12]. Keel ja Kirjandus 1971:2, 103-104.

Peebo, Jaak Töö "Kalevala" ja "Kalevipoja" sõnavaras. Kalevala 150. Töid eesti filoloogia alalt. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 741. Tartu 1986, 113-128.

Peebo, Jaak Tööd tähistavast sõnavarast "Kalevalas" ja "Kalevipojas". Kalevala 150. Vabariikliku konverentsi ettekannete teesid. Tartu 1985, 33-36.

Peebo, Jaak; Lõhmus, Ele; Vaimann, Elle; Kõivupuu, Marju; Limberg, Urho-Mati; Ploom, Marju TÜ diplomitöid 1989 [: Rahvaluule: Malle Margus, Rita Pöör, Karin Ribenis, Tiina Valdma]. Keel ja Kirjandus 1989:12, 755-757.

Peebo, Jaak; Nurk, Anu; Epner, Luule; Köss, Tiia; Uus, Sulev; Veskis, Aire-Mae TÜ diplomitöid 1992 [: Rahvaluule: Lia Eller, Katrin Kirs, Epp Kirss, Lilian Lukka, Gerli Park, Inge Põlma, Tiiu Suvi, Anne Uibo, Karin Varkel]. Keel ja Kirjandus 1992:12, 753-757.

Peebo, K[adri]; Peegel, J[uhan] Igal puul oma juur. Murdetekste Jakob Hurda kogust / Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Tallinn: Eesti Raamat, 1989. 336 lk. [Zusammenfassung: Jeder Baum hat seine Wurzeln. Mundarttexte aus der Sammlung von Jakob Hurt. Резюме: У каждого дерева свои корни. Диалектные тексты из собрания Якоба Хурта]. Salve, Kristi Rahva kirjutatud raamat. Keel ja Kirjandus 1990:2, 115-117.

Peebo, Kadri Eesti regivärsi võrdluse koostisosadest = Пеэбо Кадри Составные части сравнения в эстонском руническом стихе. XXIX Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid = Тезисы докладов XXIX конференции "Дни Крейцвальда". Tartu 1985, 22-25; 58-60.

Peebo, Kadri ES-i rahvaluulesektsioonis [: Koosolek: 25.01.1990, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1990:4, 253-254.

Peebo, Kadri ES-i rahvaluulesektsioonis [: Koosolek: 25.09.1986, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1986:12, 759.

Peebo, Kadri ES-i rahvaluulesektsioonis [: Koosolek: 28.01.1988, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1988:5, 319.

Peebo, Kadri Jakob Hurt ja tema korrespondendid murdekogujatena. Kodumurre 21. Tallinn 1989, 11-18, ill.

Peebo, Kadri Jakob Hurt ja tema korrespondendid murdekogujatena. Kirjandusmuuseumi VII kevadsessioon. 20. aprill 1988. Ettekannete teesid. Tartu 1988, 3-4.

Peebo, Kadri Mõnest troopide uurimise võimalusest. Kirjandusmuuseumi VI kevadsessioon. Ettekannete teesid. Tartu 1986, 5-7.

Peebo, Kadri Natuke regivärsivõrdlusi ja mõnda, mis seal sees. Jakob Hurda 150. sünniaastapäevaks. Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. Uurimusi 12. Tallinn: Eesti Raamat, 1989, 119-136. [Zusammenfassung: Vergleiche im Runovers, 215-216. Резюме: Сравнения в руническом стихе, 205-206].

Peebo, Kadri Noorte folkloristide konverents [: Konverents: 04.1992, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1992:12, 760.

Peebo, Kadri Rahvaluulepäevad Elva Keskkoolis [: Konverents: 19.-20.03.1986, Tartu; Elva]. Keel ja Kirjandus 1986:7, 447.

Peebo, Kadri; Oras, Urmas ES-i rahvaluulesektsioonis [: Koosolekud: 28.11.1991; 30.01.1992, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1992:5, 319-320.

Peegel, J[uhan] Eesti regivärsilise rahvalaulu keelest / A. Kask (toim); Tartu Riiklik Ülikool. 2. trükk. Tartu 1966. 107 lk, kaart. [Varasem trükk: 1:1961].

Peegel, J[uhan] Eesti regivärsilise rahvalaulu keelest / Tartu Riiklik Ülikool. Tartu 1961. 107 lk, kaart.

Peegel, J[uhan] Häälikuloolisi ääremärkusi rahvalaulude keelest. Emakeele Seltsi Aastaraamat 2. Tallinn 1956, 53-61. [Резюме: К вопросу о фонетике языка народных песен].

Peegel, J[uhan] Laulaksin luguda kaksi... Looming 1969:6, 803-808.

Peegel, J[uhan] Lingvistiline pilk "Kalevipojale". Keel ja Kirjandus 1961:8, 453-457.

Peegel, J[uhan] Murdejoontest "Kalevipoja" keeles = Пеэгель Ю[ханДиалектизмы в языке эпоса "Калевипоэг" . "Kalevipoja" 100 aasta juu-beli teadusliku konverentsi Tartu ettekannete kokkuvõtted = Тезисы тартуских докладов на конференции, организуемой по случаю 100-летнего юбилея "Калевипоэга". Tartu 1961, 9; 16.

Peegel, J[uhan] Mõnede "Kalevipojas" esinevate morfoloogiliste nähtuste ning vormide taustast. Kalevipoja küsimusi = Эпос "Калевипоэг". Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 53. Tartu 1957, 145-162, kaart. Zusammenfassung: Über einige morphologische Erscheinungen und Formen in der Sprache des Epos "Kalevipoeg". Резюме: О некоторых морфологических явлениях и формах в языке эпоса "Калевипоэг"].

Peegel, J[uhan] Mõnedest arhailistest ja omapärastest vormidest rahvalaulude keeles. Emakeele Seltsi Aastaraamat 1. Tallinn 1955, 88-96.

Peegel, J[uhan] Nikolai Nolcken keelemehena ja folkloristina. Emakeele Seltsi Aastaraamat 4.1958. Tallinn 1959, 48-69. [Резюме: Николай Нолькен как языковед и фольклорист].

Peegel, J[uhan] Nimisõna poeetilised sünonüümid eesti regivärssides. Sõnastik 1. (A K) / Ü. Tedre (toim); Eesti NSV TA Emakeele Selts. Emakeele Seltsi Toimetised 15. Tallinn: Eesti Raamat, 1982. 194 lk. Mirov, Ruth Probleemirikas sõnaraamat. Keel ja Kirjandus 1983:10, 579-583.

Peegel, J[uhan] Nimisõna poeetilised sünonüümid eesti regivärssides. Sõnastik 2. (L Naine) / Ü. Tedre (toim); Eesti NSV TA Emakeele Selts. Emakeele Seltsi Toimetised 15. Tallinn: Eesti Raamat, 1984, 195-384 lk.

Peegel, J[uhan] Nimisõna poeetilised sünonüümid eesti regivärssides. Sõnastik 3. (Neiu Poiss) / Ü. Tedre (toim); Eesti NSV TA Emakeele Selts. Emakeele Seltsi Toimetised 15. Tallinn: Eesti Raamat, 1986, 385-616 lk.

Peegel, J[uhan] Nimisõna poeetilised sünonüümid eesti regivärssides. Sõnastik 4. (Pruut Ö) / Ü. Tedre (toim); Eesti NSV TA Emakeele Selts. Emakeele Seltsi Toimetised 15. Tallinn: Eesti Raamat, 1989, 617-862 lk.

Peegel, J[uhan] Nimisõna poeetilised sünonüümid eesti regivärssides. Sõnastik 5. Täiendused. Registrid. Errata / Eesti NSV TA Emakeele Selts. Emakeele Seltsi Toimetised 15. Tartu 1991, 863-998 lk.

Peegel, J[uhan] Teise silbi vokaalidest "Kalevipojas". Kalevipoja küsimusi = Эпос "Калевипоэг" 2. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 138. Tartu 1963, 84-94. [Zusammenfassung: Über die Vokale der zweiten Silbe im Epos "Kalevipoeg". Резюме: О гласных второго слога в эпосе "Калевипоэг"] .

Peegel, J[uhan] Über die Aufgaben der Untersuchung der Sprache der alten estnischen Volkslieder. Congressus Secundus Internationalis Fenno-Ugristarum Helsingae habitus 23.-28. VIII. 1965. 2. Acta ethnologica. Helsinki: Societas Fenno-Ugrica, 1968, 295-297.

Peegel, J[uhan] Über die Aufgaben der Untersuchung der Sprache der alten estnischen Volkslieder. Zweiter Internationaler Finnougristenkongress, Helsinki 23.-28.8.1965. Referate der Vorträge und Mitteilungen = Deuxième congrès International des Finno-Ougristes. Résumés des Exposés et des communications = Esitelmien ja tiedonantojen tiivistelmät. Helsinki 1965, 96.

Peegel, J[uhan] Ühest erilaadsest vormist põhja-eesti regivärssides. Keel ja Kirjandus 1958:4/5, 275-279.

Peegel, Juhan "Kuld" ja "hõbe" eesti regivärsilise rahvalaulu sünonüümikas. 34. Kreutzwaldi päevad "Kirjandusmuuseum 50" teesid. 20.-21. detsember 1990. Tartu 1990, 18-19.

Peegel, Juhan Eesti regivärsside poeetiliste sünonüümide lähtealuseid. Studia metrica et poetica 1. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 396. Tartu 1976, 78-85. [Резюме: К основам поэтической синонимики эстонских народ-ных аллитерационных песен].

Peegel, Juhan Ema poeetilised kordussünonüümid eesti regivärssides. Töid eesti filoloogia alalt 3. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 259. Tartu 1970, 184-200. [Zusammenfassung: Die poetischen Synonyme von ema ‘Mutter’ in altestnischen Volksliedern. Резюме: Поэтические синонимы к слову ema ‘матьв старых эстонских народных песнях].

Peegel, Juhan Filoloogia ammendamatus. Keel ja Kirjandus 1985:7, 385-387.

Peegel, Juhan Hobuse sünonüümikast eesti regivärssides. Emakeele Seltsi Aastaraamat 17. Tallinn 1971, 71-75. [Резюме: Синонимы к слову hobuneконь, лошадв эстонских народных песнях].

Peegel, Juhan Hundi nimetused eesti regivärssides. Eesti Loodus 1970:8, 461-462. [Summary: Designations of the wolf in old Estonian alliterative verse, [3]. Резюме: Табуистические названия волка в эстонских народ-ных песнях, [1]].

Peegel, Juhan Iseloomulikku eesti regivärsi sünonüümikas = Пеэгел Юхан Характерные черты синонимики эстонского рунического стиха. XXIX Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid = Тезисы докладов XXIX конференции "Дни Крейцвальда". Tartu 1985, 25-26; 60-62.

Peegel, Juhan Ka keelemeestel on seda vaja [: "Vana kannel"]. Keel ja Kirjandus 1971:8, 485.

Peegel, Juhan Kaks murdenaljandit Saaremaalt [: (1) Katusetegija kukku-mine; (2) Mees pasatski ametis]. Kodumurre 7. Tallinn 1965, 75-76.

Peegel, Juhan Kivid kasvavad ja puud kõnelevad [: Paul Ariste 75]. Eesti Loodus 1980:2, 122-123, ill.

Peegel, Juhan Liitsõnalised poeetilised sünonüümid sõnale neiu eesti regivärssides. Sõnasõel. Uurimusi ja materjale eesti keele sõnavara alalt 3. Tartu 1975, 93-102.

Peegel, Juhan Loodus rahvalauliku kujundite allikana. Eesti Loodus 1975:9, 514-516.  [Summary: Nature as a source of images for the folk poet-singer, [3]. Резюме: Природа как источник образов в фольклоре, [1]].

Peegel, Juhan Muistsest rahvalaulust ja selle keelest. Emakeele lätteil 3. Kogumik VEKSA kolmanda kultuuriseminari materjale. Tallinn: Perioodika, 1982, 100-104.

Peegel, Juhan Mõõga sünonüümidest. Keel ja Kirjandus 1973:2, 92-95.

Peegel, Juhan Märkmeid eesti regivärsside poeetiliste sünonüümide süsteemist. Läänemeresoome filoloogia sümpoosion 1973. Teesid. Tallinn 1973, 89-90.

Peegel, Juhan Neiu linnuna. Läänemeresoomlastest neenetsiteni. Uurimusi ja memuaare. Tallinn: Valgus, 1985, 84-87.

Peegel, Juhan Nimisõna poeetilisest sünonüümikast eesti regivärssides. Keel ja Kirjandus 1969:7, 392-398.

Peegel, Juhan Paarist kohanimest regivärssides. Sõnasõel. Uurimusi ja materjale eesti keele sõnavara alalt 1. Tartu 1972, 27-29.

Peegel, Juhan Pilk imepärasesse sõnavaramusse [: Poeetiline sünonüümika eesti regivärssides]. Looming 1973:1, 154-157.

Peegel, Juhan Pisut koerakoonlastest. Keel ja Kirjandus 1968:8, 480-482.

Peegel, Juhan Riivamisi regivärsist [: Poeetiline sünonüümika eesti regivärssides]. Keel ja Kirjandus 1991:6, 321-333.

Peegel, Juhan Väikesed märkused suure teose keelest [: "Kalevipoeg"]. Looming 1961:11, 1717-1719.

Peegel, Juhan Väitekiri eesti ballaadist [: Merilai, Arne Eesti ballaad 1900-1940]. Keel ja Kirjandus 1990:6, 377, ill.

Peegel, Juhan Väljakaevamistöödelt eesti keele alal [: Poeetiline süno-nüümika eesti regivärssides]. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 338-341. [Allikas: Noorus 1970:8].

Peegel, Juhan Väljakaevamistöödelt... eesti keele alal [: Poeetiline süno-nüümika eesti regivärssides]. Keel, mida me uurime. Tallinn: Valgus, 1976, 73-76. [Allikas: Noorus 1970:8].

Peegel, Juhan Über die poetischen Synonyme des Substantivs in den altestnischen alliterierenden Versen. Шестой Международный конгресс финно-угроведов. Сыктывкар 24-30 VII 1985. Тезисы 3: Фольклористика. Литературоведение = Congressus Sextus Internationalis Fenno-Ugristarum. Syktyvkar 24-30 VII 1985. Thesen 3: Folkloristik. Literaturwissenschaft = Abstracts 3: Folklore. Literature. Сыктывкар 1985, 44.

Peegel, Juhan Über die poetischen Synonyme in altestnischen alliterierenden Versen. Congressus Tertius Internationalis Fenno-Ugristarum. Tallinn, 17.-23. VIII 1970. Teesid = Тезисы = Thesen 2. Tallinn 1970, 106.

Peegel, Juhan Üks keelearheoloogiline killuke: kabu. Keel ja Kirjandus 1970:11, 671-672.

Peegel, Juhan; Veidemann, Rein Kirjandusmuuseum: status praesens ja väljavaated. Keel ja Kirjandus 1979:4, 236-237.

Peep, Harald Lehekülgi eesti kirjandusliku piltsatiiri ajaloost [: Eduard Laugaste karikatuuriuurijana]. Tartu Riikliku Ülikooli professori Eduard Laugaste 80. sünnipäevale pühendatud ettekandekoosolek 22. mail 1989. a. Tartu 1989, 5-6.

Pent, Sirle Eesti lastefolkloorist ja selle kogumisest. Noored filoloogias 1983. Noorteadlaste X konverents 18. mail. Programm ja teesid. Tallinn 1983, 17-18.

Pent, Sirle Iseloomustavat eesti hällilaulus. Noored filoloogias 1984. Noorteadlaste XI konverents 23. mail. Teesid. Tallinn 1984, 12-13.

Pent, Sirle Saaremaa hällilaulud. Folkloristika ja etnograafia. Noored filoloogias 1986:2. Noorteadlaste konverents 28. ja 29. mail. Teesid. Tallinn 1986, 11-13.

Pent, Sirle When, where and what do the Estonian schoolchildren play today? Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Debrecen 27. VIII. 2. IX. 1990. 4. Sessiones sectionum. Dissertationes. Ethnologica et folklorica. Debrecen 1990, 335-339.

Pent, Sirle When, where and what do the Estonian schoolchildren play today? Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Debrecen 27. VIII. 2. IX. 1990. 2B. Summaria dissertationum. Debrecen 1990, 66.

Pent, Sirle Virumaa hällilaulud. Noored filoloogias 1985. Noorteadlaste XII konverents 22. mail. Teesid. Tallinn 1985, 42-46.

Penttilä, Aarni Paul Ariste 60-vuotias. Virittäjä 69.1965:1, 56-59, ill.

Penttinen, Yrjö Sotasanomat. Inkeriläinen kansanruno ja sen kansainvälistä taustaa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 232. Helsinki 1947. 267 lk, ill, kaart. [Summary: "Sotasanomat" ("War Tidings"). An Ingrian folk-poem and its European background].

Perklén, Selim Texter på Nuckömål upptecknade 1895, utgivna och översatta av Gideon Danell. Svio-Estonica 11(2). Lund 1952, 3-53.

Perklén, Selim Texter på Ormsömål upptecknade 1895 [: Utgivna och över-satta av Gideon Danell]. Svio-Estonica 12(3). Lund 1954, 3-24. [(1) Anderson, Walter Anmärkningar till Selim Perkléns på Nuckö och Ormsö insamlade berättelser. Svio-Estonica 12(3). Lund 1954].

Permiakov, G.; Bouchouї, A.; Krikmann, A[rvo] Publications parémio-logiques soviétiques (1975 début 1982). Tel grain tel pain. Poétique de la sagesse populaire. Moscou: Progrès, 1988, 364-378.

Pert, J[aan] Fr. R. Kreutzwald’i mõtteid usu ja "Kalevipoja" üle ning Suntsi Mari küsimus. Eesti Kirjandus 1932:10, 487-491. [(1) Anni[st], A[ugust] Paar märget eeloleva kohta. Eesti Kirjandus 1932:10].

Peterson, A[leksei] Mesindus. Eesti NSV Riiklik Etnograafiamuuseum. Küsimuskava 140. Tallinn 1975. 14 lk, ill.

Peterson, A[leksei]; Proodel, M[all] Jahipidamisest ning metsloomadest Eestis etnograafi ja folkloristi pilguga 1 [: Eesti jahinduse ajaloost. Mets-loomad ja mütoloogia]. Eesti Loodus 1968:2, 98-103, ill. [Summary: Wild animals and hunting in Estonia as seen by ethno-graphers and folklorists, [4]. Резюме: Об охоте и зверях с точки зрения этнографа и фольклориста, [2]].

Peterson, A[leksei]; Proodel, M[all] Jahipidamisest ning metsloomadest Eestis etnograafi ja folkloristi pilguga 2 [: Hundijaht. Hundist rahva-traditsioonis]. Eesti Loodus 1968:3, 141-146, ill. [Summary: Wild animals and hunting in Estonia as seen by ethno-graphers and folklorists, [3]. Резюме: Об охоте и зверях с точки зрения этнографа и фольклориста, [1]] .

Peterson, Aleksei; Proodel, Mall Jahipidamisest ning metsloomadest Eestis etnograafi ja folkloristi pilguga 3 [: Ilves. Ilves rahvatraditsioonis]. Eesti Loodus 1968:5, 266-269, ill. [Summary: Wild animals and hunting in Estonia as seen by ethno-graphers and folklorists (Part 3). The lynx. The lynx in folk tradition, [3]. Резюме: Об охоте и зверях с точки зрения этнографа и фольклориста III. Рысь. Рысь в народных традициях, [1]] .

Peterson, Aleksei; Proodel, Mall Jahipidamisest ning metsloomadest Eestis etnograafi ja folkloristi pilguga 4 [: Jänes. Jänes rahvatraditsioonis]. Eesti Loodus 1968:6, 340-345, ill. [Summary: Wild animals and hunting in Estonia as seen by ethno-graphers and folklorists (Part 4). The hare. The hare in popular tradition, [3]. Резюме: Об охоте и зверях с точки зрения этнографа и фольклориста IV. Заяц. Заяц в народных традициях, [1]] .

Peterson, Aleksei; Proodel, Mall Jahipidamisest ning metsloomadest Eestis etnograafi ja folkloristi pilguga 5 [: Kärplased. Kärplased rahvatraditsioonis]. Eesti Loodus 1968:7, 399-403, ill. [Summary: Wild animals and hunting in Estonia as seen by ethno-graphers and folklorists (Part 5). The mustelideae. Musteline animals in folk tradition, [3]. Резюме: Об охоте и зверях с точки зрения этнографа и фольклориста V. Горностаевые. Горностаевые в народной традиции, [1]].

Peterson, Aleksei; Proodel, Mall Jahipidamisest ning metsloomadest Eestis etnograafi ja folkloristi pilguga 6 [: Rebane. Rebane rahvatraditsioonis]. Eesti Loodus 1968:9, 538-543, ill. [Summary: Wild animals and hunting in Estonia as seen by ethno-graphers and folklorists (Part 6). The fox. The fox in folk tradition, [3]. Резюме: Об охоте и зверях с точки зрения этнографа и фольклориста VI. Лисица. Лисица в народных традициях, [1]].

Peterson, Aleksei; Proodel, Mall Jahipidamisest ning metsloomadest Eestis etnograafi ja folkloristi pilguga 7 [: Metskits. Metskits rahvatraditsioonis]. Eesti Loodus 1968:10, 599-603, ill. [Summary: Wild animals and hunting in Estonia as seen by ethno-graphers and folklorists (Part 7). The roedeer. The roedeer in folk tradition, [3-4]. Резюме: Об охоте и зверях с точки зрения этнографа и фольклориста VII. Косуля. Косуля в народных традициях, [1-2]] .

Peterson, Aleksei; Proodel, Mall Jahipidamisest ning metsloomadest Eestis etnograafi ja folkloristi pilguga 8 [: Põder. Põder rahvatraditsioonis]. Eesti Loodus 1968:11, 648-654. [Summary: Wild animals and hunting in Estonia as seen by ethno-graphers and folklorists (Part 8). The elk. The elk in folk tradition, [3]. Резюме: Об охоте и зверях с точки зрения этнографа и фольклориста VIII. Лось. Лось в народной традиции, [1]] .

Peterson, Aleksei; Proodel, Mall Jahipidamisest ning metsloomadest Eestis etnograafi ja folkloristi pilguga 9 [: Karu. Karust rahvatraditsioonis]. Eesti Loodus 1968:12, 734-740, ill. [Summary: Wild animals and hunting in Estonia as seen by ethno-graphers and folklorists (Part 9). The bear. The bear in folk tradition, [4]. Резюме: Об охоте и зверях с точки зрения этнографа и фольклориста IX. Медведь. Медведь в народной традиции, [2]] .

Peterson, Karl Eesti rahvalaulude Antoloogia. Tallinn: Eestimaa Kooliõpetajate Vastastikku Abiandmise Selts, 1918. 128 lk.

Peterson, Kristian Jaak [Näiteid Ganander-Petersoni "Soome müto-loogiast"] = [Tõlge]. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 125-137. [Allikas: Christfrid Ganander Thomasson’s [---] Finnische Mytho-logie. Aus dem Schwedischen übersetzt, völlig umgearbeitet und mit Anmerkungen versehen von Christian Jaak Peterson [---]. Beiträge zur genauern Kenntniß der ehstnischen Sprache 14. Pernau 1822].

Pihlak, S. Kohtumisi rebastega. Eesti Loodus 1967:7, 431-433, ill.

Piho, Mare J. Hurda käsikiri "Setokêstê pühi’ ja tähtpäävä’" etnograafilise allikana. Jakob Hurt 150. Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 38. Tallinn 1990, 67-85. [Zusammenfassung: Die Handschrift "Die Feste und andere be-deutsame Tage der Setukesen" von J. Hurt als etnographische Quelle. Резюме: Рукопись Я. Хурта "Праздники и другие знаменательные дни Сету" как этнографический источник].

Piir, E[nno] Kuidas Tuuljärv nime sai [: Haanja]. Eesti Loodus 1968:4, 234.

Piir, E[nno] Vanaemade tarkuste jälil [: Etnobotaanika]. Eesti Loodus 1968:1, 50, ill.

Piir, Enno Kask köögitüdruku kaitsjana [: Võru rajoon, Kavadi järv]. Eesti Loodus 1968:4, 245, ill.

Piir, Enno Kokemäe vahtkonna kaheksakümmend kuplit [: Võru Metsamajandi Kubja metskond]. Eesti Loodus 1968:4, 216-219, ill.

Piir, Enno Metsaema [: Mänd Viljandi rajoonis Loodi metskonnas]. Eesti Loodus 1968:10, 582.

Piir, Enno Pisut Sännast [: Haanja]. Eesti Loodus 1968:4, 239-240, ill.

Piir, Enno Viljandis meenutati EKmS-i asutamist [: Kirjandusõhtu: 27.03.1977, Viljandi]. Keel ja Kirjandus 1977:6, 381-382.

Piir, Hille; Pent, Sirle Noored filoloogias 1984 [: Konverents: 23.05.1984, Tallinn]. Keel ja Kirjandus 1984:8, 507-508.

Pilk läbikäidud teele. Korrespondentsintervjuu professor Eduard Laugastega. Keel ja Kirjandus 1984:5, 297-303.

Pino, V[eera] (komment) M. Gorki huvist "Kalevipoja" vastu. Keel ja Kirjandus 1966:4, 241-243, ill.

Pino, V[eera] "Kalevipoja" juubel [: Konverents: 26.-30.11.1961, Tallinn, Tartu; Võru]. Keel ja Kirjandus 1962:2, 125-128, ill.

Pino, V[eera] Emakeele Seltsi rahvaluulesektsiooni... [: Koosolek: 28.11.1968, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1969:2, 127.

Pino, V[eera] Emakeele Seltsi rahvaluulesektsioonis [: Koosolek: 25.10.1967, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1968:1, 62-63.

Pino, V[eera] Emakeele Seltsi rahvaluulesektsioonis [: Koosolek: 29.01.1970, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1970:4, 255-256.

Pino, V[eera] Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsiooni koosolek [: Koosolek: 30.11.1967, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1968:2, 127-128.

Pino, V[eera] Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsioonis [: Koosolek: 28.01.1971, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1971:4, 252-253.

Pino, V[eera] Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsioonis [: Koosolek: 24.02.1972, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1972:5, 320.

Pino, V[eera] Ingrid Rüütel filoloogiakandidaadiks [: Rüütel, Ingrid Eesti uuema rahvalaulu kujunemine]. Keel ja Kirjandus 1970:4, 256, ill.

Pino, V[eera] Kaugeid kontakte [: Tasuku Kikugawa]. Keel ja Kirjandus 1973:12, 768.

Pino, V[eera] Laulurühma "Kubjas ja teomees" tüpoloogilistest suhetest. Eesti rahvaluulest = Об эстонском фольклоре. Tallinn 1964, 35-51, ill. [Резюме: Типологические особенности группы песен о кубьясе и барщиннике].

Pino, V[eera] Rahvaluule-alane teaduslik konverents [: Konverents: 7.-08.05.1960, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1960:7, 446-447.

Pino, V[eera] Rahvaluulekonverents [: Konverents: 21.-22.10.1978, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1979:2, 123-125.

Pino, V[eera] Rahvaluulesektsiooni koosolek [: Koosolek: 18.12.1966, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1967:2, 125-126.

Pino, V[eera] Soome-ugri folkloristid Saranskis [: Konverents: 17.-19.09.1969, Saransk]. Keel ja Kirjandus 1970:1, 58-59.

Pino, V[eera]; Joalaid, M[arje] Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsioonis [: Koosolekud: 23.02.1978; 30.03.1978, Tartu; 25.04.1978, Tallinn]. Keel ja Kirjandus 1978:6, 381.

Pino, V[eera]; Kolk, U[do]; Raudsep, L[oreida] Muljeid VII rahvusvaheliselt antropoloogia ja etnograafia kongressilt [: Kongress: 3.-10.08.1964, Moskva]. Keel ja Kirjandus 1964:11, 697-703, ill.

Pino, V[eera]; Raudsep, L[oreida] Rahvaluule konverents [: Konverents: 9.-12.05.1961, Gorki]. Keel ja Kirjandus 1961:9, 573-575.

Pino, Ve[e]ra Veranstaltungen zur Hundertjahrfeier der Herausgabe des estnischen Nationalepos "Kalevipoeg" [: 1961]. Demos 4.1963:2, 239 .

Pino, Veera Eesti rahvaluule suurkogumine aastail 1888-1906. Keel ja Kirjandus 1989:7, 409-416.

Pino, Veera Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsiooni... [: Koosolek: 25.09.1980, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1981:1, 61-62.

Pino, Veera Inimene tuleb [: Hilana Taarka (Darja Pisumaa)]. Kultuur ja Elu 1988:8, 28-31, ill.

Pino, Veera Kaitsti väitekirju [: (1) Dolganova, Lidia Udmurdi laste-folkloor; (2) Roll, Tiiu Epiteet eesti regivärsilises rahvalaulus]. Keel ja Kirjandus 1991:3, 190-191, ill.

Pino, Veera Kolm aastakümmet, kolm põhiteemat [: Vaina Mälk 60]. Läänemeresoome keeltest. Emakeele Seltsi Aastaraamat 28.1982. Tallinn 1984, 109-111, ill.

Pino, Veera Laulutüüp "Ori lahkub". E[duard] Laugaste Eesti rahva-luuleteaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 342-344. [Allikas: Saaksin ma saksa sundijaks. Uurimusi eesti regivärsi ja rahvajutu alalt 1. Tallinn 1976].

Pino, Veera Laulutüüp "Ori lahkub". Saaksin ma saksa sundijaks. Uurimusi eesti regivärsi ja rahvajutu alalt 1. Tallinn: Eesti Raamat, 1976, 273-362, ill, kaart. [Zusammenfassung: Der Liedertyp "Ori lahkub" ("Der Knecht ver-läßt seinen Wirt"), 414-415. Резюме: Песня "Батрак уходит", 408-409].

Pino, Veera Leena Kase-Kaur rahvalaulik, rahvaluulekoguja, Jakob Hurda kaastööline. Jakob Hurda 150. sünniaastapäevaks. Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. Uurimusi 12. Tallinn: Eesti Raamat, 1989, 41-79, ill. [Zusammenfassung: Leena Kase-Kaur, Volkssängerin, Volkslieder-sammlerin und Mitarbeiterin Jakob Hurts, 212. Резюме: Леэна Казе-Каур сказительница, собирательница фольклора и корреспондентка Якоба Хурта, 202].

Pino, Veera Lisafakte F. R. Kreutzwaldi rahvalaulukäsikirjade kohta = Пино Вера Дополнительные факты о собрании народных песен Ф. Р. Крейцвальда. XXX Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid = Тезисы докладов XXX конференции "Дни Крейцвальда". Tartu 1986, 31-36; 66-69.

Pino, Veera Lisafakte F. R. Kreutzwaldi rahvalaulukäsikirjade kohta. Keel ja Kirjandus 1987:6, 335-343.

Pino, Veera Mat’o (Matrjona) Suuvere. Kultuur ja Elu 1985:8, 34-38, ill.

Pino, Veera Paulopriit Voolaine rahvakultuurilise ainestiku koguja. Kodumurre 16. Tallinn 1986, 38-49, ill.

Pino, Veera Paulopriit Voolaine. In memoriam. Lähedalt ja kaugelt. Emakeele Seltsi Aastaraamat 31.1985. Tallinn 1987, 190-196, ill.

Pino, Veera Rahvalaulikut meenutades. Anne Vabarna 21. XII 1877-7. XII 1964. Keel ja Kirjandus 1977:12, 745.

Pino, Veera Rahvaluulepäev Pärnu-Jaagupis [: Konverents: 11.10.1985, Pärnu-Jaagupi]. Keel ja Kirjandus 1986:2, 127-128.

Pino, Veera Setu rahvaluule sümpoosion Helsingis [: Sümpoosion: 9.11.1987, Helsinki]. Keel ja Kirjandus 1988:3, 182-183.

Pino, Veera Some problems of textual criticism in Estonian proverb collections. Congressus Tertius Internationalis Fenno-Ugristarum. Tallinn, 17.-23. VIII 1970. Teesid = Тезисы = Thesen 2. Tallinn 1970, 107.

Pino, Veera Vaina Mälk 60. Keel ja Kirjandus 1982:12, 671, ill.

Pino, Veera Über die Organisierung des Sammelns der estnischen Folklore durch Dr. Jakob Hurt. Jakob Hurt. Vier Abhandlungen über seine folkloristische Tätigkeit. Preprint KKI 63. Tallinn 1989, 5-12.

Pino, Veera Ühest juhtnöörist ja selle taustast [: Jakob Hurt ja Eesti Üliõpilaste Selts]. Keel ja Kirjandus 1992:5, 263-273, ill.

Pino, Veera Ülo Tedre 50. Keel ja Kirjandus 1978:2, 122-123, ill.

Pino, Veera; Sarv, Vaike Setu surnuitkud 1:1; 1:2 / I. Rüütel (toim); Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut. Ars Musicae Popularis [2]. Tallinn 1981. 48 lk, kaart, noot; 82 lk, noot. [Summary: Setu death dirges 1. Резюме: Сетуские похоронные причитания 1].

Pino, Veera; Sarv, Vaike Setu surnuitkud 2 / I. Rüütel (toim); Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut. Ars Musicae Popularis [3]. Tallinn 1982. 142 lk, noot. [Summary: Setu death dirges 2. Резюме: Сетуские похоронные причитания 2].

Pissohänd. Horisont 1975:3, 31. [Allikas Marahwa Näddala-Leht 1821].

Ploom, Elmo F. R. Kreutzwaldi mälestuse jäädvustamisest Võrus. Keel ja Kirjandus 1975:12, 739-741.

Ploompuu, A[leksander] M. J. Eisen Kroonlinna õpetajana (1888-1912). M. J. Eiseni elu ja töö. Tartu: Noor-Eesti, 1938, 66-77, ill.

Pohla, Tiiu [Vestlused CIOFF-i Peaassamblee delegaatide Sirkki Viitaneni, Kauppi Virkkala ja Birgitta Dahlbergiga]. Kultuur ja Elu 1985:9, 20.

Pohla, Tiiu Jugramaal "karuperemeeste" juures [: Hantõ-Mansiisk (handid, mansid)]. Kultuur ja Elu 1991:6, 28-31, ill. [Summary: Visiting shamans on the lands of the Jugra, 62].

Pohla, Tiiu Kiiged jälle kiikuma, peoplatsid taas elama! [: Tavandipäev: 22.05.1988, Rapla rajoon]. Kultuur ja Elu 1988:9, 12-13, ill.

Pohla, Tiiu Tallinna kalmude mailt [: Vestlus Jaan Bärensoniga]. Kultuur ja Elu 1990:10, 36-40, ill.

Pohla, Tiiu; Jürgen, Madis Leedumaal, folkloorifestivalil [: Festival: 15.-19.07.1987, "Baltica" (Vilnius)]. Kultuur ja Elu 1987:9, 2-7, ill.

Poikalainen, Väino; Ernits, Enn Äänisjärve kaljujoonised ja esivanemate loodusetunnetus 1. Eesti Loodus 1987:3, 175-183, ill. [Summary: Rock engravings on the shore of lake Onega and our ancestors’ cognition of nature (Part 1), 207. Резюме: Наскальные рисунки Онежского озера и познание природы предками 1, 205].

Poikalainen, Väino; Ernits, Enn Äänisjärve kaljujoonised ja esivanemate loodusetunnetus 2. Eesti Loodus 1987:4, 253-258, ill. [Summary: Rock engravings on the shore of lake Onega and our ancestors’ cognition of nature (Part 2), 271. Резюме: Наскальные рисунки Онежского озера и познание природы предками 2, 268-269].

Posti, Lauri Paul Ariste 60-vuotias. Kalevalaseuran vuosikirja 45. Porvoo; Helsinki 1965, 389-393, ill.

Praakli, Regina Küsimusi söömisega seotud rahvakommetest ja uskumustest. Rahvapärimuste koguja 5. Tartu 1967, 50-54, ill.

Prants, H[endrik] Lisandusi, täiendusi ja õiendusi mõnede kirjutiste kohta "Eesti Kirjanduses" a. 1925, 1926 ja 1927. V. [: H. Prants Seletuseks ühe Kreutzwaldi kirja kohta Koidulale. Eesti Kirjandus 1925:2]. Eesti Kirjandus 1927:9, 519-520.

Prants, H[endrik] Lisandusi, täiendusi ja õiendusi mõnede kirjutiste kohta "Eesti Kirjanduses" a. 1925, 1926 ja 1927. I [: M. J. Eisen Kodumaa ajaloolised ja rahvaluulelised kloostrid. Eesti Kirjandus 1925:1; 1925:2; 1925:4; 1925:6]. Eesti Kirjandus 1927:7, 414-415.

Prants, H[endrik] Märkmeid kirjutiste kohta Eesti Kirjanduses a. 1928. Tarvidus Jakob Hurda täieliku eluloo järgi. Eesti Kirjandus 1928:12, 663-664.

Prants, H[endrik] Seletuseks ühe Kreutzwaldi kirja kohta Koidulale. Eesti Kirjandus 1925:2, 61-64.

Priimägi, L[innar] Ettekannetest Tartu kirjanduspäevadel 1985 [: Kon-verents: 18.-19.05.1985, Tartu]. Looming 1985:8, 1149-1151.

Priiusel’ raiume rada... Artiklite kogumik eesti revolutsioonilauludest / H. Tampere (toim); Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandus-muuseum; Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut; Tallinna Riiklik Konservatoorium. Tallinn: Eesti Raamat, 1970. 368 lk, ill, kaart, noot. [Zusammenfassungen. Резюме]. Salve, K[risti] Kogumik revolutsioonilaulude käsitlusi. Keel ja Kirjandus 1972:12, 758-760.

Priske, Ingrid; Evestus, Maire Rahvaluulekoguja Emilie Poom (1874-1961). Õpilaste kodu-uurimistöid 3. Tallinn 1977, 79-84, ill.

Probleeme eesti regilaulude alalt = Проблемы эстонской народной аллитерационной песни / K. Muru (toim) et al; Tartu Riiklik Ülikool. Töid eesti filoloogia alalt 10. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 699. Tartu 1985. 60 lk, ill. [Резюме].

Proodel, M[all] Jakob Hurda sünni-aastapäeva puhul [: Konverents: 18.10.1964, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1965:1, 60, ill .

Proodel, M[all] Jutud metsloomadest. Rahvapärimuste koguja 6. Tartu 1968, 47-49, ill.

Proodel, M[all] Jutuvestmisest tänapäeval. Rahvapärimuste koguja 7. Tartu 1970, 26-28, ill.

Proodel, M[all] Karu meie metsade põliselanik. Eesti Loodus 1963:5, 312-314, ill.

Proodel, M[all] Rahvaluulealased teaduslikud konverentsid ja rahvaluulekogujate kokkutulek 1964. aastal [: Konverentsid: 30.-31.05.1964, Tartu; 18.10.1964, Põlva. Kokkutulek: 27.-28.06.1964, Kihnu]. Rahvapärimuste koguja 5. Tartu 1967, 76-78, ill.

Proodel, M[all] Rahvaluulekogujate kokkutulek [: Kokkutulek: 27.-28.06.1964, Kihnu]. Keel ja Kirjandus 1964:9, 572.

Proodel, M[all] Rahvaluulekogujate kokkutulek Kadrinas [: Kokkutulek: 26.-27.07.1965, Kadrina]. Rahvapärimuste koguja 6. Tartu 1968, 87-88.

Proodel, M[all] Uskumused seoses metsloomadega. Rahvapärimuste koguja 7. Tartu 1970, 46-51, ill.

Proodel, M[all] Üks jahimees läks metsa. Valimik rahvajutte jahist ja metsloomadest. Tallinn: Eesti Raamat, 1969. 212 lk, ill, kaart, noot.

Proodel, M[all]; Kippar, P[ille] O. Kalda 100.sünni-aastapäeva tähistamine [: Koosolekud: 25.10.1968, Tartu; 26.-27.10.1986, Tallinn]. Keel ja Kirjandus 1969:1, 63.

Proodel, M[all]; Mürk, H[erman] Vanarahva tähelepanekuid ilmast. Inimene ja ilm. Tallinn: Valgus, 1970, 165-171, ill.

Proodel, Mall Loomajutud tänapäeval. Keel ja Kirjandus 1967:5, 281-285.

Proodel, Mall Miks haava lehed värisevad? Eesti Loodus 1969:9, 519, ill.

Proodel, Mall Mõned mõtted jahist tänapäeval. Eesti Loodus 1968:12, 740-741.

Proodel, Mall Tähelepanekuid jutustamisest, rahvajutust ja jutustajast. Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. Uurimusi ja materjale 5. Tallinn: Eesti Raamat, 1967, 173-195, ill, kaart. [Zusammenfassung: Beobachtungen von dem Erzählen, der volks-tümlichen Erzählung und dem Erzähler, 253. Резюме: О наблюдениях над рассказыванием, народными рассказами и рассказчиками, 240-241].

Proodel, Mall Täiendavat kohalikust jutust. Rahvapärimuste koguja 5. Tartu 1967, 35-38, ill.

Proodel, Mall Über die nichtklassischen Volkserzählungen, ihre Genesis und Verbreitung. Fabula 10.1969:1/3, 142-154, ill.

Proodel-Hiiemäe, Mall Rahvajuttude kujunemisest Kodavere kihelkonnas. Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. Uurimusi ja materjale 7. Tartu 1971, 101-122, kaart. [Zusammenfassung: Über die Entwicklung der Volkserzählungen im Kirchspiel Kodavere, 245-248. Резюме: О формировании народных рас-сказов в Кодавереском приходе, 229-231].

Protokoll "Eesti Rahvalaulude" edaspidise väljaandmise nõupidamisest Eesti Kirjanduse Seltsis 23. aprillil 1932. a. Eesti Kirjandus 1932:11, 559-563.
 [(1) Palgi, D[aniel] Märkus. Eesti Kirjandus 1932:12].

Protokoll nr. 1. ERA kolleegiumi koosolekust 24. IX 27. Rahvapärimuste Selgitaja 3. Tartu 1937, 62-63.

Pruul, Kajar Noorteadlased Tartus [: Konverents: 14.05.1986, Tartu]. Vikerkaar 1986:2, 88-89.

Prüller, P[aul] Eesti rahva astronoomilisi tähelepanekuid möödunud aegadel. Tartu Tähetorni kalender 1962. aastaks. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1962, 32-43.

Prüller, P[aul] Eesti rahvaastronoomia. Eesti Loodus 1961:5, 291-295, ill; 1961:6, 354-358, ill. [Summary: Estonian folk astronomy, [4]. Резюме: Эстонская народная астрономия, [2]].

Prüller, P[aul] Eesti rahvaastronoomia. Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist 1. Kogumik. Tallinn: Valgus, 1968, 9-70, ill. [Summary: The astronomy of the Estonian people. Zusammen-fassung: Estnische Volksastronomie. Резюме: Эстонская народная астрономия].

Prüller, Paul Eesti rahvaastronoomia [: (4) Eesti vanarahva maailm, taevas, kuu ja päike]. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 304-306. [Allikas: Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist 1. Tallinn 1968].

Prüller, Paul Juhend täiendavate andmete kogumiseks eesti rahva-astronoomia alalt. Rahvapärimuste koguja 2. Tartu 1961, 51-71, ill.

Puhvel, Jaan [Honko, Lauri Krankheitsprojektile. Folklore Fellows Communications 178. Helsinki 1959]. Western Folklore 19. Berkeley; Los Angeles 1960, 144-146.*

Puhvel, Jaan [Hutter, Manfred Behexung, Entsühnung und Heilung. Das Ritual der Tunnawiya für ein Königspaar aus mittelhethitischer Zeit (KBo XXI 1 KUB IX 34 KBo XXI 6). Orbis Biblicus et Orientalis 82. Freiburg Schweiz; Göttingen 1988]. Temenos 26. Helsinki 1990, 177-178.

Puhvel, Jaan [Kuusi, Matti (toim); Bosley, Keith (toim / tõlk); Branch, Michael (toim / tõlk) Finnish Folk Poetry: Epic. An Anthology in Finnish and English. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 329. Helsinki 1977]. World Literature Today 53.1979, 153-154.*

Puhvel, Jaan [Wilson, W. A. Folklore and Nationalism in Modern Finland]. World Literature Today 51.1977, 473.*

Puhvel, Jaan Aspects of equine functionality. Myth and Law among the Indo-Europeans. Studies in Indo-European Comparative Mythology. Berkeley; Los Angeles 1970, 159-172.

Puhvel, Jaan Comparative Mythology. Baltimore; London: The John Hopkins University, 1987. XII + 302 lk. Lill, Anne [Idem]. Akadeemia 1990:4, 829-835.

Puhvel, Jaan Filles du Soleil: Folklore Estonien et Mythologie Indo-européenne. Estonian Poetry and Language. Studies in Honor of Ants Oras. Stockholm: Vaba Eesti, 1965, 167-177.

Puhvel, Jaan Helladic kingship and the gods. Minoica. Festschrift Johannes Sundwall. Berlin 1958, 227-233.*

Puhvel, Jaan Indo-European prehistory and myth. Yearbook of the Estonian Learned Society in America 4.1964-1967. New York 1968, 51-62.

Puhvel, Jaan Indo-European structure of the Baltic Pantheon. Myth in Indo-European Antiquity. Berkeley; Los Angeles 1974, 75-85.*

Puhvel, Jaan Iranilainen Kuninkaiden kirja: vertaileva näkökulma. Kalevala ja maailman eepokset. Kalevalaseuran vuosikirja 65. NIF Publications 16. Helsinki 1987, 327-336.

Puhvel, Jaan La transposition du mythe à la saga dans la narration épique indoeuropéenne. Pour un temps / Georges Dumézil. Aix-en-Provence 1981, 173-186.*

Puhvel, Jaan Mis on müüt? Tulimuld 21.1970:3, 137-143.

Puhvel, Jaan Mythological reflections of Indo-European medicine. Indo-European and Indo-Europeans. Papers presented at the Third Indo-European Conference at the University of Pennsylvania. Philadelphia 1970, 369-382.*

Puhvel, Jaan On the alleged eucharistic expression in Hittite rituals. Mitteilungen des Instituts für Orientforschung 5. Berlin 1957, 31-33.*

Puhvel, Jaan On the fate of Monumenta Estoniae Antiquae. Bulletin of Baltic Studies [1.]1970:4, 12-13.*

Puhvel, Jaan On the fate of Monumenta Estoniae Antiquae. Second Conference on Baltic Studies. Summary of Proceedings. Publications of the Association for the Advancement of Baltic Studies 2. Norman, Oklahoma 1971, 123-126.

Puhvel, Jaan Scales in Hittite. Folklorica: Festschrift for Felix J. Oinas. Indiana University, Uralic and Altaic Series 141. Bloomington, Indiana: Research Institute for Inner Asian Studies, 1982, 193-196.

Puhvel, Jaan The ‘Death of Cambyses’ and Hittite parallels. Studia Classica et Orientalia Antonio Pagliaro oblata 3. Roma 1969, 169-176.*

Puhvel, Jaan The Baltic Pantheon. Baltic Literature and Linguistics. Publications of the Association for the Advancement of Baltic Studies 4. Columbus, Ohio: Association for the Advancement of Baltic Studies; The Ohio State University, 1973, 99-108.

Puhvel, Jaan The impact of the Kalevala on the Estonian epic. The World of the Kalevala: Essays in Celebration of the 150 Year Jubilee of the Publication of the Finnish National Epic. Los Angeles 1987, 56-65.

Puhvel, Jaan The Indo-European strain in Greek myth. Panhellenica. Studies in Ancient History and Historiography in Honor of Truesdell S. Brown. Lawrence, Kansas 1980, 25-30.*

Puhvel, Jaan The mole in folk medicine: A survey from Indic antiquity to modern America 1. American Folk Medicine: A Symposium. Berkeley; Los Angeles 1976, 31-35.*

Puhvel, Jaan The mythical element in Estonian poetry. Journal of Baltic Studies 5.1974:2, 87-99.

Puhvel, Jaan Transposition of myth to saga in Indo-European epic narrative. Antiquitates Indogermanicae. Gedenkschrift für Hermann Güntert. Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft 12.1974, 175-184.*

Puhvel, Jaan Victimal hierarchies in Indo-European animal sacrifice. American Journal of Philology 99.1978, 354-362.*

Puhvel, Jaan Võrdlev mütoloogia tänapäeval. Tulimuld 11.1960:2, 113-120.

Puhvel, Martin A Scottish analogue to the Grendel story. Neuphilologische Mitteilungen 81.1980, 97-101.*

Puhvel, Martin Art and the supernatural in Sir Gawain and the Green Knight. Arthurian Literature 5. Woodbridge; Totawa 1985, 1-69.*

Puhvel, Martin Beowulf and Celtic Tradition. Waterloo; Ontario, Canada: Wilfrid Laurier University, 1979. X + 142 lk.

Puhvel, Martin Beowulf and Celtic underwater adventure. Folklore 76.1965, 254-261.*

Puhvel, Martin Beowulf and Irish battle rage. Folklore 79.1968, 40-47.*

Puhvel, Martin Beowulf and Irish battle rage. Martin Puhvel Beowulf and Celtic Tradition. Waterloo; Ontario, Canada: Wilfrid Laurier University, 1979, 45-54.

Puhvel, Martin Beowulf and Irish underwater adventure. Martin Puhvel Beowulf and Celtic Tradition. Waterloo; Ontario, Canada: Wilfrid Laurier University, 1979, 73-81.

Puhvel, Martin Beowulf’s fights with water-monsters. Martin Puhvel Beowulf and Celtic Tradition. Waterloo; Ontario, Canada: Wilfrid Laurier University, 1979, 61-72.

Puhvel, Martin Beowulf’s slaying of Dæghrefn a connection with Irish myth? Folklore 77.1966, 282-285.*

Puhvel, Martin Beowulf’s slaying of Dæghrefn. Martin Puhvel Beowulf and Celtic Tradition. Waterloo; Ontario, Canada: Wilfrid Laurier University, 1979, 82-85.

Puhvel, Martin Circumambulation and Medieval English literature. Folk-lore Studies in the Twentieth Century. Woodbridge; Totawa 1981, 344-347.*

Puhvel, Martin Lices Feorm, Beowulf. English Language Notes 1. Boulder 1964, 159-163.*

Puhvel, Martin New light on an old custom. Folklore 71. London 1960, 258-261.*

Puhvel, Martin Review of the case for Celtic influence in Beowulf. Martin Puhvel Beowulf and Celtic Tradition. Waterloo; Ontario, Canada: Wilfrid Laurier University, 1979, 1-13.

Puhvel, Martin Sir Gawain’s circling of the Green Chapel. English Language Notes 17. Boulder 1979, 10-15.*

Puhvel, Martin Snow and mist in Sir Gawain and the Green Knight. Folklore 89.1978, 224-228.*

Puhvel, Martin Songs of Creation among the Finno-Ugrians around the Baltic. Folklore 82.1971, 1-24.*

Puhvel, Martin The background of "shards, flints, and pebbles," Hamlet, V. i. English Language Notes 15. Boulder 1978, 164-167.*

Puhvel, Martin The blithe-hearted morning in Beowulf. English Language Notes 10. Boulder 1973, 243-248.*

Puhvel, Martin The deicidal otherworld weapon in Celtic and Germanic mythic tradition. Folklore 83. London 1972, 210-219.*

Puhvel, Martin The Legend of the Church-building Troll in Northern Europe. Folklore 72.1961, 567-583.*

Puhvel, Martin The Legend of the Devil-Haunted Card Players in Northern Europe. Folklore 76.1965, 33-38.*

Puhvel, Martin The light-phenomenon in Grendel’s dwelling. Martin Puhvel Beowulf and Celtic Tradition. Waterloo; Ontario, Canada: Wilfrid Laurier University, 1979, 24-38.

Puhvel, Martin The melting of the giant-wrought sword in Beowulf. English Language Notes 7. Boulder 1969, 81-84.*

Puhvel, Martin The melting of the giant-wrought sword. Martin Puhvel Beowulf and Celtic Tradition. Waterloo; Ontario, Canada: Wilfrid Laurier University, 1979, 39-44.

Puhvel, Martin The might of Grendel’s mother. Folklore 80.1969, 81-88.*

Puhvel, Martin The might of Grendel’s mother. Martin Puhvel Beowulf and Celtic Tradition. Waterloo; Ontario, Canada: Wilfrid Laurier University, 1979, 14-23.

Puhvel, Martin The mystery of the crossroads. Folklore 87. London 1976, 167-178.*

Puhvel, Martin The question of the origin of the Grendel story. Martin Puhvel Beowulf and Celtic Tradition. Waterloo; Ontario, Canada: Wilfrid Laurier University, 1979, 86-138.

Puhvel, Martin The revenants in "The Wife of Uscher’s Well": A reconsideration. Folklore 86.1975, 175-180.*

Puhvel, Martin The ride around Beowulf’s barrow. Folklore 94.1983, 108-112.*

Puhvel, Martin The seal in the folklore of Northern Europe. Folklore 74.1963, 326-333.*

Puhvel, Martin The swimming prowess of Beowulf. Folklore 82.1971, 276-280.*

Puhvel, Martin The swimming prowess of Beowulf. Martin Puhvel Beowulf and Celtic Tradition. Waterloo; Ontario, Canada: Wilfrid Laurier University, 1979, 55-60.

Puhvel, Martin The Wyf of Bath and Alice Kyteler a web of parallelism. Studia Neophilologica 53.1981, 101-106.

Проблемы таксономии эстонских рунических мелодий / М. Реммель (toim); АН ЭССР, Институт языка и литературы. Таллин 1977. 128 lk, ill, noot.

Послесловие. Фр[идрих] [Рейнгольд] Крейцвальд Калевипоэг. Эстонский народный эпос. Собрал и обработал Фр. Крейцвальд = Fr[iedrich] [Reinhold] Kreutzwald Kalevipoeg. Eesti rahva eepos. Kogunud ja ümber töötanud Fr. R. Kreutzwald. Таллин: Эстонское государственное издательство, 1950, 323-335.

Путь к духовному наследию. К 175-летию Фр. Р. Крейцвальда. Таллин 1978:3, 110-113.

Pukits, M[art] Mai Roos ja selle aine käsitlejad. Eesti Kirjandus 1938:11, 484-491, ill.

Pukk, Holger Üks rõõmus pere [: "9. Mai" kolhoosi kapell]. Kultuur ja Elu 1987:8, 40-41, ill.

Puksov, Fr[iedrich] [Eesti filoloogia ja ajaloo aastaülevaade = Jahresbericht der estnischen Philologie und Geschichte 4.1921. Tartu = Dorpat 1934]. Eesti Kirjandus 1934:10, 476-478.

Puksov, Fr[iedrich] [Eesti filoloogia ja ajaloo aastaülevaade = Jahresbericht der estnischen Philologie und Geschichte 5/6.1922/1923. Tartu 1934]. Eesti Kirjandus 1934:10, 476-478.

Pullerits, H[eivi] Muusika ja teater. Kodu-uurija käsiraamat. Tallinn: Eesti Raamat, 1966, 442-446.

Pulmadest tänapäeval. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Etnograafia Muuseum. Küsimusleht 82. Tartu 1962. [4] lk.

Pulmalaul 2. G[ustav] Suits; M[art] Lepik Eesti kirjandusajalugu tekstides 1. Akadeemilise Kirjandusühingu Toimetised 4. Tartu: Akadeemi-line Kirjandusühing, 1932, 125-126. [Allikas: Teutscher Merkur 1787:4].

Pulst, August ...ja veel teised [: Rahvapillimängijad]. Kultuur ja Elu 1974:1, 34-39, ill; 1974:2, 21-26, ill.

Pulst, August Kilu-Mari ja teised [: Rahvalaulikud]. Kultuur ja Elu 1973:10, 33-36, ill; 1973:11, 29-33, ill.

Pulst, August Torupilli Juss ja teised [: Rahvapillimängijad]. Kultuur ja Elu 1973:7, 33-36, ill; 1973:8, 20-25, ill; 1973:9, 24-26, ill.

Puss, Hugo Ühest klaasipuhujate omapärasest kombest [: Ahju matused]. Keel ja Kirjandus 1988:9, 557.

Puusemp, Ene Ootan puhangut [: TRÜ rahvakunstiansambli juht Henn Tiivel]. Kultuur ja Elu 1982:8, 15-18, ill.

Puustusmaa, Rudolf Heal lapsel mitu nime. Kivil, millest meie jalg üle käib, on ka oma elu. Eesti Loodus 1975:2, 95-100, ill. [Summary: Some words denoting stones and boulders, [4]. Резюме: Камушки и камни, [2]].

Põdras, Lucie Näiteid rahvalaulude motiivistiku arenguteedest. Mõningaid probleemiasetusi meie rahvalaulude uurimisülesannete avardamiseks. Kaleviste mailt. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 3. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 1935, 74-94, kaart. [Zusammenfassung: Beispiele von Entwicklungswegen des Motiv-bestandes der Volkslieder. Einige Problemstellungen zur Erweiterung der Forschungsaufgaben an unseren Volksliedern, 306-307].

Põldmäe, Julius Kas rahva mälu võib usaldada [: Saha kabel]. Kultuur ja Elu 1989:10, 37-40, ill. [(1) Lang, Valter Rahva mälu võib usaldada. Kultuur ja Elu 1990:1].

Põldmäe, R[udolf] (komment) Fr. R. Kreutzwaldi ainus säilinud kiri Ado Reinvaldile [: 1876]. Keel ja Kirjandus 1962:8, 492-495.

Põldmäe, R[udolf] (komment) Materjale Fr. R. Kreutzwaldi ja "Kalevipoja" kohta [: (1) Jacob Grimm Carl Reinthalile (1857); (2) Johann Köler H. Wüh-nerile (1866)]. Keel ja Kirjandus 1961:11, 677-683, ill.

Põldmäe, R[udolf] "Se Velle Lütseppa Jani ello käük siin ma pääl ehk Sääl taivan" [: Vennastekogudus]. Eesti Kirjandus 1937:12, 611-618.

Põldmäe, R[udolf] August Kitzberg’i libahunditeoste allikaist. Eesti Kirjandus 1933:7, 319-334.

Põldmäe, R[udolf] Die Entwicklung der volkskundlichen Sammel- und Forschungsarbeit in Estland. Ungarischen Jahrbüchern 19:1. Berlin 1939, 90-99.

Põldmäe, R[udolf] Eesti ainestik Vennaste-uniteedi arhiivis Herrnhutis Saksamaal. Ajalooline Ajakiri 1940:2, 73-84. 
 [Zusammenfassung: Estnisches Material im Archiv der Brüder-Unität zu Herrnhut in Deutschland].

Põldmäe, R[udolf] Eesti rahvalaulude suurväljaandest [: "Vana Kannel"]. Keel ja Kirjandus 1958:10, 638-640.

Põldmäe, R[udolf] Eesti rahvanaljandid I. Inimese eluperioodid. Riiklik Kirjandusmuuseum. Folkloristliku Osakonna Toimetused 16. Tartu: Teaduslik Kirjandus, 1941. 351 lk, ill. Laugaste, Ed[uard] [Idem]. Eesti Keel ja Kirjandus 1941:4, 304-305.

Põldmäe, R[udolf] Eesti rahvaomastest majariistadest. Eesti Rahva Muu-seumi Aastaraamat 5. Tartu 1929, 39-71, ill. [Zusammenfassung: Über estnischen volkstümlichen Hausrat, 194-196].

Põldmäe, R[udolf] Eesti vennastekoguduse kirjandusest XVIII sajandi keskel. Eesti Kirjandus 1936:6, 249-269, ill; 1936:7, 324-343.

Põldmäe, R[udolf] Emilie Poom tublimaid kaastöölisi. Rahvapärimuste Selgitaja 7. Tartu 1939, 234-236. 

Põldmäe, R[udolf] Ettepanekuid eesti rahvalaulude väljaandmiseks. Looming 1936:9, 1061-1064.

Põldmäe, R[udolf] Fr. R. Kreutzwald ja vennastekogudus. Keel ja Kirjandus 1958:7, 400-411.

Põldmäe, R[udolf] Fr. R. Kreutzwaldi 100. sünniaastapäeva tähistamisest. XVI Kreutzwaldi päev 26.-27. detsembril 1972. a. Ettekannete teesid. Tartu 1972, 9-10.

Põldmäe, R[udolf] Fr. R. Kreutzwaldi elust "Kalevipoja" koostamise perioodil = Пылдмяэ Рудольф Жизнь Фр. Р. Крейцвальда в период составления эпоса "Калевипоэг". "Kalevipoja" 100 aasta juubeli teadus-liku konverentsi Tartu ettekannete kokkuvõtted = Тезисы Тартуских докладов на конференции, организуемой по случаю 100-летнего юбилея "Калевипоэга". Tartu 1961, 6-7; 14-15.

Põldmäe, R[udolf] Hans Mesikäpp kui jutumees ja korjaja. Rahvapärimuste Selgitaja 3. Tartu 1937, 94-95.

Põldmäe, R[udolf] Hindrik Prants edukamaid J. Hurda kaastöölisi. Rahvapärimuste Selgitaja 2(9). Tartu 1940, 73-77, ill.

Põldmäe, R[udolf] Jaak Sõggel kultuuritegelasena ja vanavarakorjajana. Rahvapärimuste Selgitaja 4. Tartu 1938, 134-136, ill.

Põldmäe, R[udolf] Jaan Saalverk meie rahvapärimuste suurkogujaid. Rahvapärimuste Selgitaja 2. Tartu 1937, 38-42, ill.

Põldmäe, R[udolf] Jakob Jagomann ja tema "Räpina kihelkonna ajaraamat". Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateaduste seeria 6.1957:1, 65-73. [Zusammenfassung: Jakob Jagomann und seine "Chronik des Kirchspiels Räpina". Резюме: Якоб Ягоман и его "Хроника Ряпинаского прихода"].

Põldmäe, R[udolf] Kirik ja pastor eesti rahvanaljandites. Eesti Keel ja Kirjandus 1941:5/6, 420-431.

Põldmäe, R[udolf] Kirikutegelaste vastuolusid Jakob Hurda rahvaluule-kogumisega. Keel ja Kirjandus 1959:7, 409-421, ill.

Põldmäe, R[udolf] Kogutagu vennastekoguduse materjale. Rahva-pärimuste Selgitaja 1. Tartu 1936, 6-7.

Põldmäe, R[udolf] Küsimusi rahva lõbustuste, eriti tantsimise kohta. Rahvapärimuste Selgitaja 3. Tartu 1937, 86-88.

Põldmäe, R[udolf] Küsimusi rahvanaljandite alalt I [: Naljandid moodsast kultuurielust ja ajaloolistest isikutest]. Rahvapärimuste Selgitaja 5. Tartu 1938, 150-151.

Põldmäe, R[udolf] Küsimusi rahvanaljandite alalt II [: (1) Vallaline, abielu, lapsed; (2) Talutöö ja -majandus]. Rahvapärimuste Selgitaja 7. Tartu 1939, 208-217.

Põldmäe, R[udolf] Küsimusi rahvanaljandite alalt III [: (3) Ühiskonna alged ja elukutsed]. Rahvapärimuste Selgitaja 1(8). Tartu 1940, 10-18.

Põldmäe, R[udolf] Küsimusi rahvanaljandite alalt IV [: (4) Kirik, pastor, usk; (5) Mõisaelu, mõisnik]. Rahvapärimuste Selgitaja 2(9). Tartu 1940, 52-59.

Põldmäe, R[udolf] Küsimusi taevakirjade kohta. Rahvapärimuste Selgitaja 2. Tartu 1937, 37-38.

Põldmäe, R[udolf] Marta Mäesalu korjamistööst. Rahvapärimuste Selgitaja 1(8). Tartu 1940, 27-30, ill.

Põldmäe, R[udolf] Olga Jõgeveri mälestusi. Keel ja Kirjandus 1965:10, 624-628, ill.

Põldmäe, R[udolf] Rahvakultuurist, eriti rahva lõbutsemisvormidest Setu-maal. Tallinn: Eesti Rahvaluule Arhiiv, 1938. 10 lk, ill. [Äratrükk: Eesti Noorus 1938:4; 1938:5].

Põldmäe, R[udolf] Rahvaloomingu, eriti rahvatantsu arengust Ida-Harju rannikul. Eesti Kirjandus 1937:4, 187-209, kaart.

Põldmäe, R[udolf] Rahvaloomingu, eriti rahvatantsu arengust Ida-Harju rannikul. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1937. 24 lk, kaart. [Äratrükk: Eesti Kirjandus 1937:4].

Põldmäe, R[udolf] Rahvaluule. Õpetatud Eesti Selts 1838-1938. Lühike tegevus-ülevaade. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 1938, 25-29, ill. [Summary: Folklore, 62-63].

Põldmäe, R[udolf] Rahvaluulekorjaja tööradadelt. Eesti Kirjandus 1938:10, 433-445.

Põldmäe, R[udolf] Rahvaluulekorjaja tööradadelt. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1938. 14 lk. [Äratrükk: Eesti Kirjandus 1938:10].

Põldmäe, R[udolf] Rahvanaljandi olemusest ja arengust. Eesti Keel ja Kirjandus 1941:1, 9-25.

Põldmäe, R[udolf] Rootsi aja kajastus Eesti rahvamälestustes. Eesti ajalugu 3. Rootsi ja Poola aeg. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1940, 398-408, ill.

Põldmäe, R[udolf] Rootsi aja kajastus eesti rahvamälestustes. Tartu: Eesti Rahvaluule Arhiiv, 1940. 11 lk, ill. [Äratrükk: Eesti ajalugu 3. Rootsi ja Poola aeg. Tartu 1940].

Põldmäe, R[udolf] Võitlus ühe rahvalaulu ümber [: "Oleks minu olemine"]. Keel ja Kirjandus 1961:3, 152-158.

Põldmäe, R[udolf] Üks haruldane tüüp eestikeelseist taevakirjadest. Litterarum Societas Esthonica 1838-1938. Liber Saecularis. Õpetatud Eesti Seltsi Toimetused 30:2. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 1938, 529-537. [Zusammenfassung: Ein seltener Typus der estnischen Himmels-briefe].

Põldmäe, R[udolf]; Tampere, H[erbert] Valimik eesti rahvatantse. Eesti Rahvaluule Arhiivi Toimetused 8. Tartu 1938. 188 lk, ill. [Zusammenfassung: Auswahl estnischer Volkstänze]. Kurfeldt-Hanko, Justa [Idem]. Eesti Kirjandus 1938:8, 381-383.

Põldmäe, Rudolf Arhiivid avanevad [: Issakov, Sergei Arhiivide peidikuist. Tallinn 1983]. Keel ja Kirjandus 1983:8, 449-452.

Põldmäe, Rudolf Dagösvenskarna och den herrnhutiska väckelsen på 1700-talet. Svio-Estonica 6.1939. Tartu 1940, 78-89. [Resümee: Hiiumaa rootslased ja vennastekogudus XVIII sajandil].

Põldmäe, Rudolf Die früheste Verbreitung der Himmelsbriefe in Estland. Acta Ethnologica 3.1938:2/3, 100-115.

Põldmäe, Rudolf Eesti Kirjameeste Seltsi taotlustest ja saavutustest. Keel ja Kirjandus 1974:10, 597-604; 1974:11, 668-675.

Põldmäe, Rudolf Eesti Kirjameeste Seltsi taotlustest ja saavutustest. Rudolf Põldmäe Kultuuriloolisi vahelugemisi. Tallinn: Eesti Raamat, 1979, 102-128.

Põldmäe, Rudolf Eestlased Tartu ülikoolis. Looming 1984:8, 1135-1141.

Põldmäe, Rudolf F. R. Kreutzwaldi 70. sünnipäeva tähistamine. Keel ja Kirjandus 1971:2, 73-79, ill.

Põldmäe, Rudolf Filoloogilisi meenutusi Tartu ülikoolist 1920.-1930. aastail. Looming 1982:10, 1399-1405.

Põldmäe, Rudolf Fr. R. Kreutzwald ja "Peterburi patrioodid". XXI Kreutzwaldi päevad 26.-27. detsembril 1977. a. Ettekannete teesid. Tartu 1977, 27-32.

Põldmäe, Rudolf Fr. R. Kreutzwald ja 1860-ndate aastate kultuurisituatsioon = Пылдмяэ Рудольф Ф. Р. Крейцвальд и культурная ситуация в 1860-х годах. XXVII Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid = Тезисы докладов XXVII конференции "Дни Крейцвальда". Tartu 1983, 22-24; 49-51.

Põldmäe, Rudolf Fr. R. Kreutzwaldi juubelipeod tema eluajal. Rudolf Põldmäe Kirjamehi mitmes mõõdus. Uurimusi eesti kirjanduse ja kultuuriloo alalt. Tallinn: Eesti Raamat, 1973, 59-72. [Allikas: F. R. Kreutzwaldi 70. sünnipäeva tähistamine. Keel ja Kirjandus 1971:2].

Põldmäe, Rudolf Fr. R. Kreutzwaldi suhteid Soomega. XXIII Kreutzwaldi päevade konverentsi teesid. Tartu 1979, 5-9.

Põldmäe, Rudolf Jakob Hurda arengutee "Vana kandleni". Keel ja Kirjandus 1975:11, 651-661.

Põldmäe, Rudolf Jakob Hurda arengutee "Vana kandleni". Rudolf Põld-mäe Kultuuriloolisi vahelugemisi. Tallinn: Eesti Raamat, 1979, 129-146. [Allikas: Keel ja Kirjandus 1975:11].

Põldmäe, Rudolf Jakob Hurda kalendrikirjanduslik tegevus. Keel ja Kirjandus 1979:10, 601-613.

Põldmäe, Rudolf Jakob Hurda koostööst korrespondentidega. Keel ja Kirjandus 1986:12, 726-735.

Põldmäe, Rudolf Jakob Hurda varasem elu ja tegevus. Looming 1985:7, 976-981.

Põldmäe, Rudolf Jakob Hurda õpingud Tartus 1853-1864. Tartu minevik, tänapäev. Tallinn 1985, 141-144.

Põldmäe, Rudolf Jakob Hurt ja Õpetatud Eesti Selts. Keel ja Kirjandus 1984:4, 226-234.

Põldmäe, Rudolf Kirjandusmuuseum aastail 1941-1942. Keel ja Kirjandus 1982:6, 314-319.

Põldmäe, Rudolf Kreutzwald ja "Peterburi patrioodid". Looming 1978:12, 2067-2079.

Põldmäe, Rudolf Lisandusi Jakob Hurda biograafiale. Keel ja Kirjandus 1981:4, 217-227.

Põldmäe, Rudolf M. J. Eiseni suhteid soome kultuuri ja teadusega. Keel ja Kirjandus 1977:3, 148-159.

Põldmäe, Rudolf M. J. Eiseni suhteid soome kultuuri ja teadusega. Rudolf Põldmäe Kultuuriloolisi vahelugemisi. Tallinn: Eesti Raamat, 1979, 147-165.

Põldmäe, Rudolf Materjale J. Hurda vanavara kogumise loost. Jakob Hurda 150. sünniaastapäevaks. Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. Uurimusi 12. Tallinn: Eesti Raamat, 1989, 10-40. [Zusammenfassung: Materialien zur Sammeltätigkeit Jakob Hurts, 211-212. Резюме: Материалы об истории собирания фольклора Якобом Хуртом, 201-202].

Põldmäe, Rudolf Meenutusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 1927-1940. Keelest ja kultuuriloost. Emakeele Seltsi Aastaraamat 33.1987. Tallinn 1989, 122-127, ill.

Põldmäe, Rudolf Meenutusi oma teaduslikust tööst. Eesti sõnavara. Emakeele Seltsi Aastaraamat 24.1978. Tallinn 1980, 95-107, ill.

Põldmäe, Rudolf Mihkel Veske elust ja tegevusest Tartus. Tartu ja ülikool. Tallinn 1983, 62-71, ill.

Põldmäe, Rudolf Noor Jakob Hurt. Monograafia / M. Laar (toim). Tallinn: Eesti Raamat, 1988. 144 lk, ill. Salve, Kristi Raamat noorest rahvajuhist. Keel ja Kirjandus 1989:7, 445-446.

Põldmäe, Rudolf Rahvaluulekoguja Tõnu Võimula. Rahvaluulest. Emakeele Seltsi Toimetised 21. Tallinn 1987, 159-173, ill. [Zusammenfassung: Folkloresammler Tõnu Võimula. Резюме: Собиратель фольклора Тыну Выймула].

Põldmäe, Rudolf Rahvaluulesse puutuvaid sugemeid eesti vennastekoguduse allikais. Eesti rahvaluule aspekte. Paar sammukest eesti kirjanduse uuri-mise teed. Uurimusi 10. Tallinn: Eesti Raamat, 1984, 58-82. [Zusammenfassung: Zu den Angaben über die Volksdichtung in den Quellen der estnischen Brüdergemeinde, 152. Резюме: Фольклорис-тические данные архива гернгутов, 148-149].

Põldmäe, Rudolf TA Fr. R. Kreutzwaldi nimeline Kirjandusmuuseum 20-aastane. Looming 1960:11, 1747-1750.

Põldmäe, Rudolf Taevakäijad. Kaleviste mailt. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 3. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 1935, 123-176, ill, kaart. [Zusammenfassung: Die "Himmelsgänger", 309-312].

Põldmäe, Rudolf Tantsuvara talletamisel [: Ekspeditsioonid: 1935-1936]. Kultuur ja Elu 1970:6, 36-39, ill.

Põldmäe, Rudolf Tähelepanekuid tänapäevaselt rahvaluule kogumismatkalt. Vanavara vallast. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 1. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 1932, 179-194, ill. [Zusammenfassung: Beobachtungen auf Streifzügen beim Sammeln von Volksüberlieferungen, Anhang, 13-15].

Põldmäe, Rudolf Varasem kodu-uurimine ja rahvaluule kogumine Saaremaal. Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. Uurimusi ja materjale 7. Tartu 1971, 135-169, ill. [Zusammenfassung: Über die frühere Heimatforschung und das Sammeln folkloristischen Materials auf Saaremaa, 249-251. Резюме: О раннем периоде краеведения и собирания фольклора на острове Сааремаа, 232-235].

Põldmäe, Rudolf Victor Stein kui dramaturg ja rahvaluule koguja. Keel ja Kirjandus 1968:11, 647-657.

Põldmäe, Rudolf Victor Stein kui dramaturg ja rahvaluule koguja. Rudolf Põldmäe Kirjamehi mitmes mõõdus. Uurimusi eesti kirjanduse ja kultuuriloo alalt. Tallinn: Eesti Raamat, 1973, 213-231. [Allikas: Keel ja Kirjandus 1968:11].

Põldmäe, Rudolf Õpetatud Eesti Seltsi bibliograafilised aastaülevaated. Keel ja Kirjandus 1978:11, 658-664.

Põldmäe, Rudolf Õpetatud Eesti Seltsi bibliograafilised aastaülevaated. Rudolf Põldmäe Kultuuriloolisi vahelugemisi. Tallinn: Eesti Raamat, 1979, 210-220. [Allikas: Keel ja Kirjandus 1978:11].

Põldmäe, Rudolf Ühe rahvanaljandi kirjanduslikust allikast [: Hebel, Johann Peter Kannitverstan]. Keel ja Kirjandus 1964:6, 347-351.

Põllu, Kaljo Eesti rahvaornamendi algkujundid. Eesti Loodus 1978:12, 781-788, ill. [Summary: The basic elements of Estonian folk ornament, 822. Резюме: К происхождению первичных образов эстонского нацио-нального орнамента, 820].

Põllu, Kaljo Geotsentrilise maailmapildi kajastumine eesti rahvakunstis. Eesti Loodus 1977:4, 216-223, ill.

Põllu, Kaljo Kunstiinstituudi kaheksa ekspeditsiooni. (Foto- ja joonistustesarja saateks) [: Ekspeditsioonid: 1978-1985 (handid, hiidlased, karjalased, komid, koolalaplased, mansid, mordvalased, neenetsid, udmurdid)]. Keel ja Kirjandus 1986:1, 49-52.

Põllu, Kaljo Obiugrilaste uskumused. Eesti Loodus 1980:3, 145-151, ill.

Põllu, Kaljo Permi metsloomastiil. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused 31.1982:2, 189-195, ill. [Summary: The Permian wild animal style. Резюме: Пермский зверинный стиль].

Põllu, Kaljo Põhjala muinasskulptuur. Eesti Loodus 1984:2, 108-113, ill. [Summary: The ancient sculptures of Põhjala, 127. Резюме: Древняя скульптура народов Севера, 125].

Põllupüü, E[ve]; Kumm, V[aike] Soome-ugri etnograafia [ja] rahvaluule. Annoteeritud bibliograafia 1972 / E. Põllupüü (toim); V. Kumm (toim); H. Haasmaa (toim); Eesti NSV TA Teaduslik Raamatukogu. Tallinn 1973. 72 lk.

Põllupüü, E[ve]; Kumm, V[aike] Soome-ugri etnograafia ja rahvaluule. Annoteeritud bibliograafia 1973 / E. Põllupüü (toim); V. Kumm (toim); H. Haasmaa (toim); Eesti NSV TA Teaduslik Raamatukogu. Tallinn 1974. 119 lk.

Põllupüü, E[ve]; Kumm, V[aike] Soome-ugri etnograafia ja rahvaluule. Annoteeritud bibliograafia 1974 / E. Põllupüü (toim); V. Kumm (toim); H. Haasmaa (toim); Eesti NSV TA Teaduslik Raamatukogu. Tallinn 1975. 96 lk.

Põllupüü, E[ve]; Kumm, V[aike] Soome-ugri etnograafia ja rahvaluule. Annoteeritud bibliograafia 1975 / E. Põllupüü (toim); V. Kumm (toim); H. Haasmaa (toim); Eesti NSV TA Teaduslik Raamatukogu. Tallinn 1976. 112 lk.

Põllupüü, E[ve]; Kumm, V[aike] Soome-ugri etnograafia ja rahvaluule. Annoteeritud kirjanduse nimestik [: kaanel: Annoteeritud bibliograafia] 1976 / E. Põllupüü (toim); V. Kumm (toim); H. Haasmaa (toim); Eesti NSV TA Teaduslik Raamatukogu. Tallinn 1977. 96 lk.

Põllupüü, E[ve]; Kumm, V[aike] Soome-ugri etnograafia ja rahvaluule. Annoteeritud kirjanduse nimestik [: kaanel: Annoteeritud bibliograafia] 1977 / E. Põllupüü (toim); V. Kumm (toim); H. Haasmaa (toim); Eesti NSV TA Teaduslik Raamatukogu. Tallinn 1978. 100 lk.

Põllupüü, E[ve]; Kumm, V[aike] Soome-ugri etnograafia ja rahvaluule. Annoteeritud kirjanduse nimestik [: kaanel: Annoteeritud bibliograafia] 1978 / E. Põllupüü (toim); V. Kumm (toim); H. Haasmaa (toim); Eesti NSV TA Teaduslik Raamatukogu. Tallinn 1979. 92 lk.

Põllupüü, E[ve]; Kumm, V[aike] Soome-ugri etnograafia ja rahvaluule. Annoteeritud kirjanduse nimestik [: kaanel: Annoteeritud bibliograafia] 1979 / E. Põllupüü (toim); V. Kumm (toim); H. Haasmaa (toim); Eesti NSV TA Teaduslik Raamatukogu. Tallinn 1980. 108 lk.

Põllupüü, E[ve]; Kumm, V[aike] Soome-ugri etnograafia ja rahvaluule. Annoteeritud kirjanduse nimestik [: kaanel: Annoteeritud bibliograafia] 1980 / E. Põllupüü (toim); V. Kumm (toim); H. Haasmaa (toim); Eesti NSV TA Teaduslik Raamatukogu. Tallinn 1981. 112 lk.

Põllupüü, E[ve]; Kumm, V[aike] Soome-ugri etnograafia ja rahvaluule. Annoteeritud kirjanduse nimestik [: kaanel: Annoteeritud bibliograafia] 1981 / E. Põllupüü (toim); V. Kumm (toim); H. Haasmaa (toim); Eesti NSV TA Teaduslik Raamatukogu. Tallinn 1982. 112 lk.

Põllupüü, E[ve]; Kumm, V[aike] Soome-ugri etnograafia ja rahvaluule. Annoteeritud kirjanduse nimestik [: kaanel: Annoteeritud bibliograafia] 1982 / E. Põllupüü (toim); V. Kumm (toim); J. Kari (toim); Eesti NSV TA Teaduslik Raamatukogu. Tallinn 1983. 108 lk.

Põllupüü, E[ve]; Kumm, V[aike] Soome-ugri etnograafia ja rahvaluule. Annoteeritud kirjanduse nimestik [: kaanel: Annoteeritud bibliograafia] 1983 / E. Põllupüü (toim); V. Kumm (toim); H. Haasmaa (toim); Eesti NSV TA Teaduslik Raamatukogu. Tallinn 1984. 108 lk.

Põllupüü, E[ve]; Kumm, V[aike] Soome-ugri etnograafia ja rahvaluule. Annoteeritud kirjanduse nimestik [: kaanel: Annoteeritud bibliograafia] 1984 / E. Põllupüü (toim); V. Kumm (toim); H. Haasmaa (toim); Eesti NSV TA Teaduslik Raamatukogu. Tallinn 1985. 108 lk.

Põllupüü, E[ve]; Kumm, V[aike] Soome-ugri etnograafia ja rahvaluule. Annoteeritud kirjanduse nimestik 1985 / E. Põllupüü (toim); V. Kumm (toim); Õ. Oviir (toim); Eesti NSV TA Teaduslik Raamatukogu. Tallinn 1986. 108 lk.

Põllupüü, E[ve]; Kumm, V[aike] Soome-ugri etnograafia ja rahvaluule. Annoteeritud kirjanduse nimestik 1986 / E. Põllupüü (toim); V. Kumm (toim); Õ. Oviir (toim); Eesti NSV TA Teaduslik Raamatukogu. Tallinn 1987. 107 lk.

Põllupüü, E[ve]; Kumm, V[aike] Soome-ugri etnograafia ja rahvaluule. Annoteeritud kirjanduse nimestik 1987 / E. Põllupüü (toim); V. Kumm (toim); Õ. Oviir (toim); Eesti NSV TA Teaduslik Raamatukogu. Tallinn 1988. 116 lk.

Põllupüü, E[ve]; Kumm, V[aike] Soome-ugri etnograafia ja rahvaluule. Annoteeritud kirjanduse nimestik 1988 / E. Põllupüü (toim); V. Kumm (toim); Õ. Oviir (toim); Eesti NSV TA Teaduslik Raamatukogu. Tallinn 1989. 108 lk.

Põllupüü, E[ve]; Kumm, V[aike] Soome-ugri etnograafia ja rahvaluule. Annoteeritud kirjanduse nimestik 1989 / E. Põllupüü (toim); V. Kumm (toim); Õ. Oviir (toim); Eesti NSV TA Teaduslik Raamatukogu. Tallinn 1990. 100 lk.

Põllupüü, E[ve]; Kumm, V[aike] Soome-ugri etnograafia ja rahvaluule. Annoteeritud kirjanduse nimestik 1990 / E. Põllupüü (toim); V. Kumm (toim); Õ. Oviir (toim); Eesti Teaduste Akadeemia Raamatukogu. Tallinn 1991. 109 lk.

Põlma, Valve Feliks Vakk (1930-1987). Keelest ja kultuuriloost. Ema-keele Seltsi Aastaraamat 33.1987. Tallinn 1989, 148-150, ill.

Põlve Jüri veresõnad [: Äratrükk Tartu Maakohtu protokollist 1667]. Albert Saareste; A[rno] R[afael] Cederberg Valik eesti kirjakeele vanemaid mäles-tisi a. 1524-1739. Akadeemilise Emakeele Seltsi Toimetised 16. Tartu: Akadeemiline Emakeele Selts, 1925-1931, 361. [Allikas: V. J. Mansikka Virolaisista loitsuista. Virittäjä 33. 1929:6/7].

Põlve Jüri veresõnad [: Äratrükk Tartu Maakohtu protokollist 1667]. Albert Saareste; A[rno] R[afael] Cederberg Valik eesti kirjakeele vanemaid mäles-tisi a. 1524-1739. Faksiimileväljaanne [: 2. trükk]. Tartu: Tartu Ülikool, 1992, 361. [Allikas: V. J. Mansikka Virolaisista loitsuista. Virittäjä 33. 1929:6/7].

Põvvat, Lea Teaduslik meditsiin contra rahvameditsiin. Pilk ajalukku. Kultuur ja Elu 1992:12, 46-51, ill. [Summary: Scientific medicine contra folk medicine a glance into history, 80].

Päll, E[duard] Rahvaluule uurimine. Kümme aastat Eesti NSV Teaduste Akadeemiat (1946-1956). Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1956, 166-169.

Pärdi, H[eiki] Nahk ja parkal. Eesti NSV Riiklik Etnograafiamuuseum. Küsimusleht 143. [Tartu] 1977. [4] lk.

Pärt, Linda Liutaja ema Mai Kravtsov. Väljavõtteid Kuusalu murdepäevikust. Kodumurre 17. Tallinn 1985, 67-75. [Must, Mari Järelmärkus, 74-75].

Päss, E[lmar] About the customs at childbirth among the Ingers and the Votes. Litterarum Societas Esthonica 1838-1938. Liber Saecularis. Õpetatud Eesti Seltsi Toimetused 30:2. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 1938, 538-564. [Resümee: Ingeri ja vadja lapsesünni kommetest].

Päss, E[lmar] Aineid F. R. Faehlmanni bibliograafimiseks. Friedrich Robert Faehlmann’i album. Tartu: F. R. Faehlmann’i mälestuse jäädvusta-mise Komitee, 1929, 89-108, ill.

Päss, E[lmar] Death, burial and life beyond the grave with the Estonian Ingers and the Votes. Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1937:2. Tartu 1939, 193-259.

Päss, E[lmar] Eiseni enese rahvaluule-kirjapanekuist. E[lmar] Päss M. J. Eisen folkloristina. Tartu 1938, 16-20, ill. [Äratrükk: M. J. Eiseni elu ja töö. Tartu 1938].

Päss, E[lmar] Eiseni rahvaluulekogudest. E[lmar] Päss M. J. Eisen folkloristina. Tartu 1938, 9-15, ill. [Äratrükk: M. J. Eiseni elu ja töö. Tartu 1938].

Päss, E[lmar] Eiseni rahvaluuletrükingute süsteemist. E[lmar] Päss M. J. Eisen folkloristina. Tartu 1938, 21-36. [Äratrükk: M. J. Eiseni elu ja töö. Tartu 1938].

Päss, E[lmar] EÜS-i rahvaviisid ja rahvaluule. Eesti Üliõpilaste Seltsi Album 10. Tartu: Eesti Üliõpilaste Selts, 1934, 151-165, ill, kaart.

Päss, E[lmar] Kalevala laulikuid Soome Rahvusmuuseumis. Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 11.1935. Tartu 1937, 44-54, ill. [Summary: The Kalevala minstrels in the Finnish National Museum, 205].

Päss, E[lmar] Kalevala laulikuid Soome Rahvusmuuseumis. Festschrift des Ungarischen Wissenschaftlichen Instituts in Tartu. Bibliotheca Hungarico-Estica. Instituti Litterarum Hungarici Universitatis Tartuensis 16/27:10. Tartu 1936, 1-14, ill. [Äratrükk: Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 11.1935].

Päss, E[lmar] Kalevala laulikuid Soome Rahvusmuuseumis. Tartu: Eesti Rahva Muuseum, 1936. 54 lk, ill. [Äratrükk: Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 11.1935].

Päss, E[lmar] Lisandeid M. J. Eiseni bibliograafiale. E[lmar] Päss M. J. Eisen folkloristina. Tartu 1938, 37-59. [Äratrükk: M. J. Eiseni elu ja töö. Tartu 1938].

Päss, E[lmar] M. J. Eisen folkloristina. Tartu 1938. 59 lk, ill. [Äratrükk: M. J. Eiseni elu ja töö. Tartu 1938].

Päss, E[lmar] Rahvaluule. Viljandimaa. Maadeteaduslik, majanduslik ja ajalooline kirjeldus 1. Üldosa. Eesti 7. Eesti Kirjanduse Seltsi Kodu-uurimise Toimkonna väljaanne 12. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1939, 103-122, ill.

Päss, E[lmar] Rahvapäraseid kalastuskombeid Eesti-Ingeris. Eesti Kalandus 1940:2, 38-41; 1940:3, 68-70; 1940:4/5, 116-118.

Päss, E[lmar] Rahvapäraseid kalastuskombeid Eesti-Ingeris. Kalanduskoja Toimetised 9. Tallinn 1940. 16 lk, ill.[Zusammenfassung: Über die volkstümliche Fischereibräuche der Estnisch-Ingrier]. [Äratrükk: Eesti Kalandus 1940:2; 1940:3; 1940:4/5].

Päss, E[lmar] Vastuseks hr. Herbert Tamperele [: E. Päss [Tampere, Herbert Kuusalu vanad rahvalaulud 1. Vana Kannel 3. -Tallinn 1938]. Eesti Kirjandus 1938:12]. Eesti Kirjandus 1939:1, 47-48.

Päss, E[lmar] Õiendus [: E. Päss Joomasõnade aruanne II. Eesti Kirjandus 1928:6]. Eesti Kirjandus 1928:8, 464.

Päss, El[mar] Lihaheide Eestis. Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 6.1930. Tartu 1931, 5-40, ill, kaart. [Zusammenfassung: Fastnacht in Estland, 156-158].

Päss, Elmar [Андреев Н. ПУказатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание Государственного Русскаго Географическаго Общества. Отделение этнографии, сказочная комиссия. Ленинград 1929]. Eesti Kirjandus 1929:11, 477-478.

Päss, Elmar [Enäjärvi, Elsa Erään leikin historiaa. Äratrükk: Virittäjä 31.1927:7]. Eesti Kirjandus 1928:7, 400.

Päss, Elmar [Hoffmann, E. (toim) Volkskundliche Bibliographie für die Jahre 1923 und 1924. Berlin; Leipzig 1929]. Eesti Kirjandus 1930:11, 549-550.

Päss, Elmar [Kettunen, Lauri Vermlannin suomalaisten uskomuksia, taruja ja taikoja. Suomi 5:17. Helsinki 1935]. Eesti Kirjandus 1936:10, 488.

Päss, Elmar [Koskenjaakko, A. A. Virkamiehet ja herrat suomalaisissa sananlaskuissa. Suomi 5:8. Helsinki 1929]. Eesti Kirjandus 1930:12, 611-612.

Päss, Elmar [Krohn, Kaarle Tunnelmarunojen tutkimuksia I. Laulusta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 189. Hamina 1931]. Eesti Kirjandus 1931:11, 607-608.

Päss, Elmar [Lönnrot, Elias Kalevala / Yrjö Sirola (toim); Ivar Lassy (toim). Petroskoi 1935]. Eesti Kirjandus 1937:3, 176.

Päss, Elmar [Сидоров А. СЗнахарство, колдовство и порча у народа Коми. Ленинград 1928]. Eesti Kirjandus 1929:5, 238-240.

Päss, Elmar [Шлюбскi АлМатар'ялы да вывучэньня фольклёру i мовы вiцебшчыны. Выданьне Iнстытуту беларускае культуры у Менску. Аддзел гуманiтарных навук 1. Менск 1927]. Eesti Kirjandus 1929:2, 91-93.

Päss, Elmar [Penttilä, Aarni Suomen ja sen lähempien sukukielten paina-tusoppia. Kielipsykologinen tutkimuskoe. Turku 1926]. Eesti Kirjandus 1927:11, 636-640, ill.

Päss, Elmar [Pohjankanervo, T. Satakunnan runot. Suomen kansan vanhat runot 21. Helsinki 1933]. Eesti Kirjandus 1933:9, 463-464.

Päss, Elmar [Salminen, Väinö Kertovien runojen historiaa. Inkeri. Suomi 5:8. Helsinki 1929]. Eesti Kirjandus 1930:10, 508-511.

Päss, Elmar [Salminen, Väinö Tutkimus vatjalaisten runojen alkuperästä. Suomi 5:7. Helsinki 1929]. Eesti Kirjandus 1930:7, 351-352.

Päss, Elmar [Sööt, K. E. Vabadusrist. Lugu uusi vanal viisil. Tartu 1928]. Eesti Kirjandus 1929:3, 129-131. [Päss, E[lmar] Trükivigade õiendus. Eesti Kirjandus 1929:4, 192].

Päss, Elmar [Vries, Jan de Die Märchen von klugen Rätsellösern. Eine vergleichende Untersuchung. Folklore Fellows Communications 73. Helsinki 1928]. Eesti Kirjandus 1930:1, 45-47.

Päss, Elmar Aineid F. R. Faehlmanni bibliograafimiseks. Tartu: Postimees, 1929. 20 lk. [Äratrükk: Friedrich Robert Faehlmann’i album. Tartu 1929].

Päss, Elmar Akadeemilise Rahvaluule Seltsi tegevusest 1925-1940. Keel ja Kirjandus 1969:1, 36-39.

Päss, Elmar Death, Burial and Life beyond the Grave with the Estonian Ingers and the Votes. Akadeemiline Orientaalselts = La Société Orientale Académique 1935-1939. Akadeemilise Orientaalseltsi Kirjutised 2. Tartu 1939. 71 lk. [Äratrükk: Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1937:2].

Päss, Elmar Eesti liulaul. Runovõrdluse katse. Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli Toimetused. B: Humaniora 31:1. Tartu 1933 [: köite kaanel: 1934]. 129 lk, ill, kaart, noot. [Zusammenfassung: Das estnische Rodellied. Eine vergleichende Liedstudie].

Päss, Elmar Eesti Üliõpilaste Seltsi rahvaviisid ja rahvaluule. Tartu 1934. 16 lk, ill, kaart. [Äratrükk: EÜS-i rahvaviisid ja rahvaluule. Eesti Üliõpilaste Seltsi Album 10.1934].

Päss, Elmar Eesti-aineline osa prof. Kaarle Krohn’i teaduslikus töös. Eesti Kirjandus 1933:4, 161-163.

Päss, Elmar Eesti-aineline osa prof. Kaarle Krohni teaduslikus töös. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 159-161. [Allikas: Eesti Kirjandus 1933:4].

Päss, Elmar Eiseni enese rahvaluule-kirjapanekuist. M. J. Eiseni elu ja töö. Tartu: Noor-Eesti, 1938, 140-144, ill.

Päss, Elmar Eiseni rahvaluulekogudest. M. J. Eiseni elu ja töö. Tartu: Noor-Eesti, 1938, 133-139, ill.

Päss, Elmar Eiseni rahvaluule-trükingute süsteemist. M. J. Eiseni elu ja töö. Tartu: Noor-Eesti, 1938, 145-160.

Päss, Elmar Hilana Taarka †. Eesti Kirjandus 1934:1, 5-7, ill.

Päss, Elmar Ingeri noorik. Tartu 1932. 14 lk, ill. [Äratrükk: Eesti Hõim 5.1932:4].

Päss, Elmar Jakob Grimm eesti rebasejuttude tõlkija. Eesti Kirjandus 1933:12, 586-590.

Päss, Elmar Joomasõnade aruanne I. Eesti Kirjandus 1926:10, 540-543.

Päss, Elmar Joomasõnade aruanne II. Eesti Kirjandus 1928:6, 310-320. (1) Päss, E[lmar] Õiendus. Eesti Kirjandus 1928:8].

Päss, Elmar Kalevala "laevapuu" Setus. Eesti Kirjandus 1935:2, 61-67.

Päss, Elmar Laulatus ja peiupoolne pulm Eesti-Ingeris. Kaleviste mailt. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 3. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 1935, 16-33. [Summary: The wedding ceremony and the wedding feast at the bridegroom’s home in Estonian Ingeri, 302-304].

Päss, Elmar Lisandeid M. J. Eiseni bibliograafiale. M. J. Eiseni elu ja töö. Tartu: Noor-Eesti, 1938, 191-213.

Päss, Elmar Lutsi eestlaste vanasõnadest. Eesti Kirjandus 1926:3, 175-178.

Päss, Elmar Lutsi-Eesti parmumatuse-laulu vastastikusest suhtumisest [: "Parmu matused"]. Album M. J. Eiseni 70. sünnipäevaks. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts; Eesti Rahva Muuseum, 1927, 72-102, kaart.

Päss, Elmar M. J. Eiseni õppetööst Tartu ülikoolis. E[lmar] Päss M. J. Eisen folkloristina. Tartu 1938, 3-8, ill. [Äratrükk: M. J. Eiseni elu ja töö. Tartu 1938].

Päss, Elmar M. J. Eiseni õppetööst Tartu ülikoolis. M. J. Eiseni elu ja töö. Tartu: Noor-Eesti, 1938, 87-92, ill.

Päss, Elmar Mardipäeva mängudest. Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 8.1932. Tartu 1934, 71-89, ill, kaart. [Summary: Martinmas games, 197-198].

Päss, Elmar Mårtensmässa och mårtensgås i Sverige, Finland och Baltikum. Svio-Estonica 4. Tartu 1937, 88-137. [Resümee: Mardihani ja Mardimess Rootsis, Soomes ja Baltikumis].

Päss, Elmar Peakatted rahvalaulus. Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 9/10.1933/1934. Tartu 1934, 145-164, ill. [Summary: Head-gear in folk song, 299].

Päss, Elmar Päästke joomasõnu! Eesti Kirjandus 1925:12, 557-565.

Päss, Elmar Päästke joomasõnu! Tartu: Postimees, 1925. 8 lk.

Päss, Elmar Rahvalaulu ettekandelt Lõuna-Eestis. Eesti Kirjandus 1925:9, 382-385.

Päss, Elmar Rahvalaulu kirjanduslikust levimisest [: "Parmu matused"]. Eesti Kirjandus 1928:9, 470-482, kaart.

Päss, Elmar Setu rahvakombeid lapsest. Eesti Kirjandus 1939:8, 360-369.

Päss, Elmar Soome rahva vanad laulud [: (1) Krohn, Kaarle; Alava, V. Raja- ja Pohjois-Karjalan runot. Suomen kansan vanhat runot 7:4; 7:5. Helsinki 1933; (2) Salminen, Väinö Skandinavian Metsäsuomalaisten runot. Helsinki 1933]. Eesti Kirjandus 1935:2, 89-91.

Päss, Elmar The Estonian-Finnish text of the calendar of anniversaries. Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1937:1. Tartu 1938, 397-420, ill.

Päss, Elmar Vaimukultuurilist omapära eesti rahvaluules. Eesti rahvus-kultuur. Koguteos Eesti Vabariigi 15. aasta juubeliks. Tartu: Eesti Rahvuskultuuriline Ühing, 1933, 13-21.

Päss, Elmar Viljandimaa rahvaluule. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1936. 21 lk, ill. [Äratrükk: Rahvaluule. Viljandimaa. Maadeteaduslik, majanduslik ja ajalooline kirjeldus 1. Üldosa. Eesti 7. Tartu 1936].

Päss, Elmar Ääremärkusi Tartu Hõimuklubist 1920.-1925. aastal. Eesti ja Soome üliõpilaskondade hõimualbum = Suomen ja Eestin ylioppilaskuntien heimoalbumi 1. Tartu: Postimees, 1926, 164-170.

Päts, R[iho] Rahvuslik joon meie muusikas. Laulupeo album. Tallinn: Eesti Lauljate Liit, 1928, 22-27, ill.

Pöögelmann, H[ans] "Kalevipoja" juubeli puhul. Hans Pöögelmann Valitud teosed 1. (1895-1917). Tallinn: Eesti Raamat, 1974, 398-400.
 [Allikas: Edasi 1911].

Pöögelmann, Hans Tundelaulud eesti rahvaluules. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 11-13. [Allikas: Postimees 1901].