Öpik, E[lina] Protestantlik kirik Eestis Rootsi koloniaalvõimu perioodil. Religiooni ja ateismi ajaloost Eestis [1]. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1956, 81-103, ill.

Öpik, E[lina] Suuline rahvalooming, kombed ja uskumused [: XIII-XVII sajand]. Eesti NSV ajalugu 1. Kõige vanemast ajast XIX sajandi 50-ndate aastateni. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1955, 375-381, ill.

Öpik, Elina Die ethnographische Entdeckung der Woten. Sprache und Volk im 18. Jh.: Symposium in Reinhausen bei Göttingen 3.-6. Juli 1979. Opuscula Fenno-Ugrica Gottingensia 1. Frankfurt am Main; Bern: Peter Lang, 1983, 109-115.

Öpik, Elina Fjodor Tumanski ülestähendused isurite ja vadjalaste kohta XVIII sajandi lõpul. Keel ja Kirjandus 1970:3, 142-146.

Öpik, Elina Kirjeldus Lauritsa kultusest Kagu-Eestis XVII sajandi lõpul. Keel ja Kirjandus 1980:2, 97-100.

Öpik, Elina Mõni sõna külvinädalatest, odrast ja ennemuistsest aja-arvamisest. Eesti ajaloo probleeme. ENSV TA korrespondentliikme Artur Vassara 70. sünniaastapäevale pühendatud teaduskonverentsi ettekannete teesid (18. november 1981). Tallinn 1981, 192-201.