N[iilu]s, V[alter] Dr. Oskar Kallas 70-aastane. Eesti Keel 1938:7/8, 193-196.

N[iit], H[eldur] Kandidaadist doktoriks [: Kippar, Pille Eesti looma-muinasjutud]. Keel ja Kirjandus 1992:12, 751.

N[iit], H[eldur] Seitsmeteistkümnes "Kreutzwaldi päev" [: Konverents: 26.-27.12.1973, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1974:3, 189-190.

N[iit], H[eldur] XXII "Kreutzwaldi päevad" [: Konverents: 26.-27.12.1978, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1979:4, 253-254.

N[iit], H[eldur] XXIII "Kreutzwaldi päevad" [: Konverents: 26.-27.12.1979, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1980:3, 190.

N[iit], H[eldur] XXIV "Kreutzwaldi päevad" [: Konverents: 26.-27.12.1980, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1981:3, 190-191.

N[iit], H[eldur] XXIX Kreutzwaldi päevad [: Konverents: 26.-27.12.1985, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1986:3, 188-189.

N[iit], H[eldur] XXV "Kreutzwaldi päevad" [: Konverents: 26.-27.12.1981, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1982:4, 222-223.

N[iit], H[eldur] XXVI "Kreutzwaldi päevad" [: Konverents: 26.-27.12.1982, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1983:4, 218-219.

N[iit], H[eldur] XXVII "Kreutzwaldi päevad" [: Konverents: 26.-27.12.1983, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1984:3, 191-192.

N[iit], H[eldur] XXVIII Kreutzwaldi päevad [: Konverents: 26.-27.12.1984, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1985:4, 251.

N[iit], H[eldur] XXX Kreutzwaldi päevad [: Konverents: 26.-27.12.1986, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1987:3, 191-192.

N[iit], H[eldur] XXXI Kreutzwaldi päevad [: Konverents: 26.-27.12.1987, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1988:3, 191-192.

N[iit], H[eldur] XXXII Kreutzwaldi päevad [: Konverents: 26.-27.12.1988, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1989:3, 191-192.

N[iit], H[eldur] XXXIII Kreutzwaldi päevad [: Konverents: 26.-27.12.1989, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1990:3, 189-190.

N[iit], H[eldur] XXXIV Kreutzwaldi päevad [: Konverents: 20.-21.12.1990, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1991:4, 252-253.

N[iit], H[eldur] XXXV Kreutzwaldi päevad [: Konverents: 19.-20.12.1991, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1992:4, 256.

Naaber, Grete Juttu "Kajaka" peakajakaga [: Rahvatantsujuht Naima Ebrok]. Kultuur ja Elu 1981:6, 26-28, ill.

Naan, G[ustav] Friedrich Reinhold Kreutzwald. Fr. R. Kreutzwaldi maa-ilmavaade ja tegevus. Artiklite kogumik. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1953, 3-6.

Naber, R[eet] Lucky voyage! Old beliefs met with in shipbuilding. Traditional Folk Belief Today. Conference dedicated to the 90th anniversary of Oskar Loorits. Tartu 1990, 88-90.

Naelapea, Yri Dr. Jakob Hurt ja ta saatusetraagika. Kauge Kodu 1946:3, 41-42.

Nagelmaa, A[bel] (koost / toim); Laidvee, L[eida] (koost); Palm, A[ugust] (koost); Põldmäe, R[udolf] (koost); Tampere, H[erbert] (koost) Fr. R. Kreutzwaldi nimeline Kirjandusmuuseum. Teatmik / A. Nagelmaa (toim); Eesti NSV TA. Tartu 1960. 60 lk, ill. [Rahvaluule osakond, 24-35]. : Teatmik "Fr. R. Kreutzwaldi nimeline Kirjandusmuuseum". Looming 1960:10, 1598.

Nagelmaa, A[bel] "Kreutzwaldi päev" Kirjandusmuuseumis [: Konverents: 26.-27.12.1959, Tartu]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateaduste seeria 9.1960:1, 97.

Nagelmaa, A[bel] Fr. R. Kreutzwald akadeemik P. Köppeni kaastöölisena. XVII Kreutzwaldi päev 26.-27. detsembril 1973. a. Ettekannete teesid. Tartu 1973, 3-5.

Nagelmaa, A[bel] Fr. R. Kreutzwaldi 154-ndale sünni-aastapäevale pühendatud teaduslik konverents [: Konverents: 26.12.1957, Tartu]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateaduste seeria 7.1958:1, 78.

Nagelmaa, A[bel] Kreutzwaldi kirjavahetuse viimane köide valminud. Keel ja Kirjandus 1977:10, 638-639.

Nagelmaa, Abel "Fr. R. Kreutzwaldi kirjavahetuse" lõpetuseks. Kirjanduse jaosmaa ‘77. Tallinn: Eesti Raamat, 1979, 93-95.

Nagelmaa, Abel Fr. R. Kreutzwaldi ja J. Hurda suhetest = Nagelmaa, Abel Zu den Beziehungen von Fr. R. Kreutzwald und J. Hurt = Нагельмаа А[бель] О взаимоотнощениях Ф. Р. Крейцвальда и Я. Хурта. XXII Kreutzwaldi päevade konverentsi teesid = Thesen zur Konferenz der XXII Kreutzwald Tage = Тезисы XXII конференции "Дни Крейцвальда". Tartu 1978, 12-15; 46-50; 80-82.

Neemekuru, Hendrik Kuradi kujutamisest kristlikus kunstis. B. Kuradi tüübid tingituna aja arusaamisest ja maitsest. Usuteadusline Ajakiri 1936:1, 21-32, ill.

Neetar, Helmi Aadu Toomessalu 60. Emakeele Seltsi Aastaraamat 22.1976. Tallinn 1977, 217-219, ill.

Neithal, Martin Müütiloovast algest August Jakobsoni "Andruksonide suguvõsas". Looming 1979:9, 1301-1309.

Neli teenelist kultuuritegelast [: Rahvatantsujuhid Erna Kaasik, Helju Mikkel, Salme ja Otto Valgemäe]. Kultuur ja Elu 1964:1, 26-27, ill.

Neljateistkümnes aruanne rahvaluule kogumisest (18. V -4. XI 1939). Rahvapärimuste Selgitaja 7. Tartu 1939, 241-243.

Nenola, Aili Itkuvirret valokuvissa. Runon ja rajan teillä. Kalevalaseuran vuosikirja 68. Helsinki 1989, 165-174, ill.

Nenola-Kallio, Aili Itämerensuomalaiset itkuvirret. Kansanmusiikki. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 366. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1981, 44-52, ill, noot.

Nenola-Kallio, Aili Symposium of Balto-Finnic scholars in Tallinn, 14-20. 5.73. NIF Newsletter 1.1973:2, 5-6.

Neuman, L[eenart] Veerud eesti muusika ajaloost. Looming 1924:4, 282-287.

Neuman, Leenart Meie err: Mitu halba ilma peal (esiettekanne) 28. XI 1919. Teater. Muusika. Kino 1989:11, 47. [Varem publitseeritud: Päevaleht 1919].

Neumann, Leonhard Teritage labidaid, kullakaevajad! E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 63. [Allikas: L. Neumann Eesti rahvaviiside korjamine. Kümnes aruanne. 27. märtsist 1913 kuni 26. märtsini 1914. Peipsi rannal 1914].

Neumann, Leonhard Vanavara, iseäranis rahvaviiside korjamise tähtsusest. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 55-61. [Allikas: Eesti Kultura 2.1913].

Neus, Alexander Heinrich [Vana laulumees Virumaalt] = [Tõlge]. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 169-170. [Allikas: H. Neus Ehstnische Volkslieder 1. Reval 1850].

Niemi, A[ukusti] R[obert] Runotutkimuksemme metodista. Kalevala-seuran vuosikirja 9. Porvoo 1929, 22-51.

Niemi, A[ukusti] R[obert] Vellamon neidon onginta. Kalevalaseuran vuosikirja 5. Porvoo 1925, 48-81, ill.

Niemi, Aukusti Robert Jaakko Hurt. Akadeemia 1989:4, 737-746. [Allikas: Aika 1.1907].

Nigol, S[alme]; Juhkam, E[evi] Eesti murdepalu [: Tekstid heliplaadi "Eesti murdepalu" juurde] / M. Must (toim); Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut. Tallinn 1975. 44 lk, ill, kaart. [Summary: Specimens of Estonian dialects. Резюме: Образцы эстонской диалектной речи].

Nigol, Salme Aadu Toomessalu. Kodumurre 21. Tallinn 1989, 91-95, ill.

Niilus, V[alter] Choix de textes dialectaux leivu = Valimik leivu murdetekste. Akadeemilise Emakeele Seltsi Toimetised 31. Tartu: Akadeemiline Emakeele Selts, 1937. 75 lk, ill. Kettunen, Lauri Kaksi eestiläistä murrenäytekokoelmaa. Virittäjä 43.1939:2, 272-274.

Niilus, V[alter] Leivu rahvas [: Koiva maarahvas]. Eesti Kirjandus 1935:8, 365-381, ill, kaart.

Niilus, Valter Choix de textes dialectaux leivu. Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1936. Tartu 1938, 93-163, ill.

Niinemägi, Helle Aktuaalsest liigendusest parallelismis ja mujal. Keel ja struktuur. Töid strukturaalse ja matemaatilise lingvistika alalt 9. Tartu 1976, 69-91, ill. [Summary: On functional analysis in the group of parallelism and the other places of the texts. Резюме: К вопросу об актуальном членении параллелизма и прочих видов текста].

Niinemägi, Helle On functional analysis in the group of parallelism. Generatiivse grammatika grupi aastakoosolek = Annual Meeting of the Research Group for Generative Grammar 27. XII 1972. Teesid = Abstracts. Tartu 1972, 23-24, ill.

Niinemägi, Helle On the structure of syntactic-analogical parallelism in Estonian alliterative verse. Generatiivse grammatika grupi aastakoosolek = Annual Meeting of the Research Group for Generative Grammar 1971. Teesid = Abstracts. Tartu 1971, 24-26.

Niinemägi, Helle Süntaktilisest analoogiaparallelismist eesti regilaulus. Keel ja struktuur. Töid strukturaalse ja matemaatilise lingvistika alalt 7. Tartu 1972, 16-27, ill. [Zusammenfassung: Über den syntaktischen Analogparallelismus im altestnischen alliterierenden Volkslied].

Niinemägi, Helle Über die syntaktische Struktur der Hauptverse der altestnischen alliterierenden Volkslieder. Generatiivse grammatika grupi aastakoosolek = Annual Meeting of the Research Group for Generative Grammar 1970. Teesid = Abstracts. Tartu 1970, 23.

Niinemägi, O[ttilie] Diskussioonikoosolek eesti rahvalaulude väljaandmise põhimõtete kohta [: Koosolek: aprill 1955, Tartu]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised 4.1955:2, 328-329.

Niinivaara, Eeva "Wäike Kalewala". Kolmesta eestinkielisestä Kalevala-lyhennelmästä (vuosilta 1883, 1920 ja 1924) sekä niiden kuvituksesta. Lännen maita ja Karjalan kyliä. Kalevalaseuran vuosikirja 58. Porvoo; Helsinki; Juva 1978, 247-256, ill.

Niinivaara, Eeva "Wäike Kalewala". Kolmesta vironkielisestä Kalevala-lyhennelmästä vuosilta 1883, 1920 ja 1924. Kasvumaa. Eeva Niinivaaran kirjoituksia vuosilta 1923-1981. Castrenianumin toimitteita 23. Helsinki 1981, 198-205. [Äratrükk: "Wäike Kalewala". Kolmesta eestinkielisestä Kalevala-lyhennelmästä (vuosilta 1883, 1920 ja 1924) sekä niiden kuvituksesta. Lännen maita ja Karjalan kyliä. Kalevalaseuran vuosikirja 58.1978].

Niinivaara, Eeva Eestikeelne Kalevala. Tulimuld 11.1960:2, 100-105.

Niinivaara, Eeva F. R. Kreutzwaldin merkityksestä ja arvioinneista. Kalevalaseuran vuosikirja 34. Porvoo; Helsinki 1954, 116-119, ill.

Niinivaara, Eeva Kalevala viroksi. Kalevalaseuran vuosikirja 40. Porvoo; Helsinki 1960, 323-332, ill.

Niinivaara, Eeva Kalevala viroksi. Kasvumaa: Eeva Niinivaaran kirjoi-tuksia vuosilta 1923-1981. Castrenianumin toimitteita 23. Helsinki 1981, 103-110. [Äratrükk: Kalevalaseuran vuosikirja 40.1960].

Niinivaara, Eeva Satavuotias Kalevipoeg. Kasvumaa. Eeva Niinivaaran kirjoituksia vuosilta 1923-1981. Castrenianumin toimitteita 23. Helsinki 1981, 96-102. [Äratrükk: Helsingin Sanomat 1957].

Niinivaara, Eeva Villem Ridalan folkloristiset balladit. Kasvumaa. Eeva Niinivaaran kirjoituksia vuosilta 1923-1981. Castrenianumin toimitteita 23. Helsinki 1981, 220-229. [Äratrükk: Virittäjä 85.1981:1].

Niinivaara, Eeva Villem Ridalan folkloristiset balladit. Virittäjä 85. 1981:1, 61-66.

Niit, E[llen] Marta Mäesalu 85. Keel ja Kirjandus 1978:1, 64, ill.

Niit, H[eldur] Fr. R. Kreutzwaldi "Eesti rahva ennemuistsed jutud". Looming 1952:10, 1166-1175.

Niit, H[eldur] Meie rahvajuttude kirjanduslikust kasutamisest [: Raud, Eno Kaval-Ants ja Vanapagan. Tallinn 1958]. Keel ja Kirjandus 1958:12, 765-767.

Niit, Heldur "Vana kandle" diskussiooni vastukaja. Keel ja Kirjandus 1972:7, 444-445.

Niit, Heldur A Documentary film about the ethnic history, folklore and customs of the Fenno-Ugric peoples [: Meri, Lennart (dokumentaalfilm) Vee-linnurahvas (1970)]. Советское финно-угроведение 7.1971:2, 157-159.

Niit, Heldur Ikka ja ikka "Vana kannel". Keel ja Kirjandus 1979:7, 431-433.

Niit, Heldur Järelsõna. Friedrich Reinhold Kreutzwald Eesti rahva ennemuistsed jutud. Teosed [2]. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1953, 461-487.

Niit, Heldur Lisaandmeid Elias Lönnroti Eestis käigu kohta [: 1844]. Keel ja Kirjandus 1986:6, 321-329; 1986:7, 403-411.

Niit, Heldur Nachwort. Friedrich Reinhold Kreutzwald Estnische Märchen. Aus dem Estnischen übertragen von Ferdinand Löwe, bearbeitet von Aivo Kaidja. Tallinn: Perioodika, 1981, 409-414.

Niit, Heldur Ühe soome rahvalaulu lõunaeestikeelsest tõlkest [: "Jos mun tuttuni tulisi"]. Keel ja Kirjandus 1985:1, 49-53.

Niit, Heldur Veel kord eeposte ümberjutustustest. Keel ja Kirjandus 1981:12, 744-745.

Nilbe, Sirje Poeetilistest sünonüümidest setu regilaulus. Sõnasõel. Uurimusi ja materjale eesti keele sõnavara alalt 4. Tartu 1980, 8-14.

Nirk, E[ndel] "Kalevipoeg" kahe kultuuri vahelises võitluses. E[ndel] Nirk Laias laastus. Kirjanduslikke artikleid 1948-1956. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1957, 66-107.

Nirk, E[ndel] "Kalevipoja" ilmumise 100. aastapäeval. Keel ja Kirjandus 1961:8, 449-452.

Nirk, E[ndel] "Kalevipoja" osast eesti rahvusliku kirjanduse kujunemises = Нирк Э[ндель] О значении эпоса "Калевипоэг" в формировании эстонской национальной литературы. "Kalevipoja" 100 a. juubelile pühendatud teaduslik sessioon 27. novembril 1961. Ettekannete teesid = Научная сессия, посвященная 100-летию эстонского народного эпоса "Калевипоэг" 27 ноября 1961. Тезисы докладов. Tallinn 1961, 1-3; 15-17.

Nirk, E[ndel] "Kalevipoja" osast eesti rahvusliku kirjanduse kujunemises = Нирк Э[ндель] О значении эпоса "Калевипоэг" в формировании эстонской национальной литературы. "Kalevipoja" 100 a. juubelile pühendatud teaduslik sessioon 27. novembril 1961. Ettekannete teesid = Науч-ная сессия, посвященная 100-летию эстонского народного эпоса "Кале-випоэг" 27 ноября 1961. Тезисы докладов. Tallinn 1961, 1-3; 15-17.

Nirk, E[ndel] "Kalevipoja" ühiskondlik ja kirjanduslik tähtsus. (Materjal loenguteks "Kalevipoja" ilmumise 100-ndaks aastapäevaks.) / E. Tulps (toim); Eesti NSV Poliitiliste ja Teadusalaste Teadmiste Levitamise Ühing. Abiks lektorile 78. Tallinn 1961. 27 lk.

Nirk, E[ndel] Eesti kirjanduse esimene suurteos [: "Kalevipoeg"]. E[ndel] Nirk Laias laastus. Kirjanduslikke artikleid 1948-1956. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1957, 108-135.

Nirk, E[ndel] Friedrich Reinhold Kreutzwald. Eesti kirjanduse ajalugu 2. XIX sajandi teine pool. Tallinn: Eesti Raamat, 1966, 60-127, ill.

Nirk, E[ndel] Järelsõna. Eesti rahva eepos "Kalevipoeg". Fr[iedrich] R[einhold] Kreutzwald Kalevipoeg. Eesti rahva eepos. Kogunud ja ümber töötanud Fr. R. Kreutzwald. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1961, 351-362, ill.

Nirk, E[ndel] Kreutzwald ja eesti kirjandus. E[ndel] Nirk Laias laastus. Kirjanduslikke artikleid 1948-1956. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1957, 9-65. [Äratrükk: Fr. R. Kreutzwaldi maailmavaade ja tegevus. Artiklite kogumik. Tallinn 1953].

Nirk, E[ndel] Kreutzwald ja eesti kirjandus. Fr. R. Kreutzwaldi maailmavaade ja tegevus. Artiklite kogumik. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1953, 36-92.

Nirk, E[ndel] Kreutzwaldi rahvalaulutöötlustest 1840-ndail aastail. Keel ja Kirjandus 1958:10, 589-599; 1958:11, 650-664.

Nirk, E[ndel] Paar lisakildu Kreutzwaldi põlvnemisloost. Keel ja Kirjandus 1961:7, 399-403.

Nirk, E[ndel] Rahva ootuste ja lootuste kajastus. "Eesti rahva ennemuistsed jutud". E[ndel] Nirk Laias laastus. Kirjanduslikke artikleid 1948-1956. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1957, 136-147.

Nirk, Endel "Kalevipoeg" eesti kirjanduse esimene suurteos. Looming 1953:12, 1503-1517.

Nirk, Endel "Kalevipoja" osast eesti kirjanduse arengus. Looming 1961:12, 1900-1910.

Nirk, Endel Eesti rahvuseepos "Kalevipoeg". Fr[iedrich] R[einhold] Kreutzwald Kalevipoeg. Eesti rahva eepos. Kogunud ja ümber töötanud Fr. R. Kreutzwald. Tallinn: Eesti Raamat, 1975, 263-274.

Nirk, Endel Eesti rahvuseepos "Kalevipoeg". Fr[iedrich] R[einhold] Kreutzwald Kalevipoeg. Eesti rahva eepos. Kogunud ja ümber töötanud Fr. R. Kreutzwald. Tallinn: Eesti Raamat, 1977, 263-274.

Nirk, Endel Folklore the unwritten literature of the Estonian people. Endel Nirk Estonian Literature. Historical Survey with Bibliographical Appendix. Tallinn: Eesti Raamat, 1970, 20-34, ill.

Nirk, Endel Folklore the unwritten literature of the Estonian people. Endel Nirk Estonian Literature. Historical Survey with Bibliographical Appendix. 2. edition. Tallinn: Perioodika, 1987, 19-29, ill.

Nirk, Endel Fr. R. Kreutzwaldi pärand tänapäeval = Nirk, Endel Zur gegenwärtigen Pflege des Erbes von Fr. R. Kreutzwald = Нирк Э[ндель] Наследие Ф. Р. Крейцвальда сегодня. XXII Kreutzwaldi päevade konve-rentsi teesid = Thesen zur Konferenz der XXII Kreutzwald Tage = Тезисы XXII конференции "Дни Крейцвальда". Tartu 1978, 18-20; 53-55; 83-84.

Nirk, Endel Friedrich Reinhold Kreutzwald. Endel Nirk Eesti kirjandus. Arengulooline ülevaade. Tallinn: Perioodika, 1983, 46-53, ill; 314.

Nirk, Endel Friedrich Reinhold Kreutzwald. Endel Nirk Estonian Literature. Historical Survey with Bibliographical Appendix. Tallinn: Eesti Raamat, 1970, 68-77, ill; 387-388.

Nirk, Endel Friedrich Reinhold Kreutzwald. Endel Nirk Estonian Literature. Historical Survey with Bibliographical Appendix. 2. edition. Tallinn: Perioodika, 1987, 55-64, ill; 366-367.

Nirk, Endel Friedrich Reinhold Kreutzwald. Endel Nirk Viron kirjalli-suus. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 439. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1986, 53-58, ill; 361-362.

Nirk, Endel Friedrich Reinhold Kreutzwald. Lauluisa elulugu. Eesti kirjamehi. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1961. 128 lk, ill. Jansen, E[a] Hea populaarteaduslik teos. Keel ja Kirjandus 1961:12, 764-765.

Nirk, Endel Friedrich Robert Faehlmann. Endel Nirk Eesti kirjandus. Arengulooline ülevaade. Tallinn: Perioodika, 1983, 43-46, ill; 308.

Nirk, Endel Friedrich Robert Faehlmann. Endel Nirk Estonian Lite-rature. Historical Survey with Bibliographical Appendix. 2. edition. Tal-linn: Perioodika, 1987, 52-55, ill; 356.

Nirk, Endel Friedrich Robert Faehlmann. Endel Nirk Estonian Literature. Historical Survey with Bibliographical Appendix. Tallinn: Eesti Raamat, 1970, 64-68, ill; 382.

Nirk, Endel Friedrich Robert Faehlmann. Endel Nirk Viron kirjallisuus. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 439. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1986, 50-52, ill; 357-358.

Nirk, Endel Kirjoittamaton kirjallisuus kansanrunous. Endel Nirk Viron kirjallisuus. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 439. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1986, 18-26, ill.

Nirk, Endel Kirjutamata kirjandus rahvaluule. Endel Nirk Eesti kirjandus. Arengulooline ülevaade. Tallinn: Perioodika, 1983, 16-25, ill.

Nirk, Endel Kreutzwald ja eesti rahvusliku kirjanduse algus (katkelma). Nykyviron lukemisto. SKS Tietolipas 82. [Pieksämäki]: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1979, 236-238.

Nirk, Endel Kreutzwald ja eesti rahvusliku kirjanduse algus. Monograafia. Tallinn: Eesti Raamat, 1968. 548 lk, ill. [Zusammenfassung: Kreutzwald und die Entstehung der estnischen Nationalliteratur. Резюме: Крейцвальд и возникновение эстонской национальной литературы] Annist, A[ugust] Ligineme Kreutzwaldi põhjalikule eluloole. Keel ja Kirjandus 1969:4, 247-252.©Kurman, George [Idem]. Books Abroad 1970, 157.* 
 Kurman, George [Idem]. Mana 36.1969:2, 113.

Noored filoloogias 1983. Noorteadlaste X konverents 18. mail. Programm ja teesid / Krista Kerge (toim); Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut. Tallinn 1983. 28 lk.

Noored filoloogias 1984. Noorteadlaste XI konverents 23. mail. Teesid / Hille Piir (toim); Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut. Tallinn 1984. 25 lk.

Noored filoloogias 1985. Noorteadlaste XII konverents 22. mail. Teesid / Hille Piir (toim); Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut. Tallinn 1985. 91 lk.

Noored filoloogias 1988. Noorteadlaste XV konverents. Teesid / Mai Loog (toim); Piret Viires (toim); Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut. Tallinn 1988. 33 lk, ill.

Norlind, Tobias Den folkliga koraltraditionen. Folkliga svenska koralmelodier från Gammalsvenskby och Estland. Stockholm 1945, 7-16.*

Normann, E[rna] Küsimusi vanasõnadest II. Rahvapärimuste koguja 6. Tartu 1968, 62-66.

Normann, E[rna] M. J. Eiseni mõistatuste ja vanasõnade trükiväljaanded. Paar sammukest eesti kirjanduse ja rahvaluule uurimise teed. Uurimusi ja materjale 2. Tartu 1961, 422-434. [Резюме: Народные загадки и пословицы в изданиях М. И. Эйзена, 462-463].

Normann, E[rna] Rahvaluulematerjali säilitamise ja korraldamise metoodiline juhend. Rahvapärimuste koguja 5. Tartu 1967, 65-71.

Normann, E[rna] Rahvusvahelisest vanasõnade väljaandest. Keel ja Kirjandus 1964:9, 567-568.

Normann, E[rna] Sotsiaalsete vahekordade kajastusi eesti vanasõnades. Riikliku Kirjandusmuuseumi Aastaraamat 1. Tartu 1949, 159-187, kaart. [Резюме: Отражение социальных условий в эстонских пословицах, 284-286].

Normann, E[rna] Valimik eesti vanasõnu. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1955. 279 lk. [Resümee eraldi väljaandena: [E. Normann] = Э. Норманн Об эстонских пословицах. Таллин 1956].

Normann, E[rna]; Lätt, S[elma] Sada saarelehte, tuhat toomelehte. Valimik eesti rahvajutte, -laule, mõistatusi ja vanasõnu. Tallinn: Eesti Raamat, 1968. 184 lk, ill.

Normann, E[rna]; Lätt, S[elma] Üle õue õunapuu. Valimik eesti rahvajutte, -laule, mõistatusi ja vanasõnu / Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1955. 139 lk, ill.

Normann, E[rna]; Tampere, H[erbert] Marjakobar ja teisi setu muinasjutte / Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1959. 112 lk, ill.

Normann, E[rna]; Tampere, H[erbert] Marjakobar ja teisi setu muinasjutte. 2. trükk. Tallinn: Eesti Raamat, 1989. 136 lk, ill. [Varasem trükk: 1:1959].

Normann, Erna Eesti mõistatuste repertuaarist. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 169-174, kaart. [Allikas: Eesti Keel ja Kirjandus 1941:3].

Normann, Erna Eesti mõistatuste-repertuaarist. Eesti Keel ja Kirjandus 1941:3, 206-213, kaart.

Normann, Erna Kurg kündmas. Kaleviste mailt. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 3. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 1935, 34-73, kaart. [Zusammenfassung: Der pflügende Storch, 305-306].

Normann, Erna Küsimusi lausumissõnade alalt. Rahvapärimuste koguja 3. Tartu 1962, 35-38.

Normann, Erna Küsimusi mõistatustest. Rahvapärimuste Selgitaja 6. Tartu 1939, 188-191.

Normann, Erna Küsimusi mõistatustest. Tartu: Eesti Rahvaluule Arhiiv, 1939. 4 lk. [Äratrükk: Rahvapärimuste Selgitaja 6.1939].

Normann, Erna Küsimusi Suure Isamaasõja rahvaluule kogumiseks. Rahvapärimuste koguja 3. Tartu 1962, 9-17, ill.

Normann, Erna Küsimusi tervitamise ja tänamise kohta. Rahvapärimuste koguja 3. Tartu 1962, 32-34.

Normann, Erna Küsimusi vanasõnade tähendusest. Rahvapärimuste koguja 2. Tartu 1961, 49-50.

Normann, Erna Küsimusi vanasõnadest I. Rahvapärimuste koguja 1. Tartu 1961, 35-38.

Normann, Erna Vanasõnad J. Ch. Clare eesti-saksa sõnaraamatus. Emakeele Seltsi Aastaraamat 5. Tallinn 1959, 18-40, ill. [Резюме: Пословицы в эстонско-немецком словаре И. Х. Кларэ].

Normann, Erna Von der Herkunft der Sprichwörter im F. J. Wiedemanns Werk "Aus dem inneren und äusseren Leben der Ehsten" (1876). Congressus Tertius Internationalis Fenno-Ugristarum. Tallinn, 17.-23. VIII 1970. Teesid = Тезисы = Thesen 2. Tallinn 1970, 105.

Normann, Erna Zur Korrespondents von Prof. Matti Kuusi mit Herrn Isidor Levin [: Diskussionsbeiträge zur Frage von Ordnungsprinzipien eines Sprich-wortarchivs]. Proverbium 5. Helsinki 1966, 110-111.

Normann, Erna Zur Korrespondents von Prof. Matti Kuusi mit Herrn Isidor Levin [: Diskussionsbeiträge zur Frage von Ordnungsprinzipien eines Sprich-wortarchivs]. Proverbium 1 (1965)-15 (1970). Sprichwörterforschung 9:1. Bern; Frankfurt am Main; New York; Paris: Peter Lang AG, 1987, 110-111.

Normet, L[eo] "Kalevipoeg" ja eesti muusika. Muusikalisi lehekülgi [1]. Artikleid helikunstist. Tallinn: Eesti Raamat, 1965, 24-30.

Normet, Leo "Kalevalast" kui muusikast. Teater. Muusika. Kino 1986:4, 20-31, ill. [Summary: Kalevala and music, 94. Резюме: О "Калевале" как о музыке, 92].

Norvik, M[adis] Kolmas fennougristide kongress, FU 1970 [: Kongress: 17.-23.08.1970, Tallinn]. Keel ja Kirjandus 1968:9, 574-575.

Norvik, M[adis] Kolmas fennougristide kongress, FU 1970 [: Kongress: 17.-23.08.1970, Tallinn]. Keel ja Kirjandus 1968:11, 703.

Norvik, M[adis] Kolmas fennougristide kongress, FU 1970 [: Kongress: 17.-23.08.1970, Tallinn]. Keel ja Kirjandus 1969:9, 573-574.

Norvik, M[adis] Kolmas fennougristide kongress, FU 1970 [: Kongress: 17.-23.08.1970, Tallinn]. Keel ja Kirjandus 1969:11, 701-702.

Norvik, Madis Teist korda Nõukogude liidus. FU Сыктывкар 1985 [: Kong-ress: 24.-30.07.1985, Sõktõvkar]. Keel ja Kirjandus 1985:3, 190-191.

Norvik, Piret Djoran karjalaisten kansanlääkinnästä. Kansa parantaa. Kalevalaseuran vuosikirja 63. Helsinki 1983, 225-230.

Norvik, Piret Esinesid õpilasteadurid [: Konverents: 21.04.1984, Tallinn]. Keel ja Kirjandus 1984:7, 446-447.

Norvik, Piret Vadjamaal "Linnutee tuuli" filmimas [: Ekspeditsioon: 1976, 1977]. Kodumurre 19. Tallinn 1988, 48-53, ill.

Nõuandeid ilmalike kombetalituste kohta / O. Utt (toim); Tartu Linna TSN Täitevkomitee kultuuriosakond. Tartu 1959. 23 lk.

Nõukogude Liidu soome-ugri filoloogide järjekordne kongress [: Kongress: 25.-30.06.1965, Sõktõvkar]. Looming 1965:8, 1275.

Nõupidamine eesti rahvalaulude väljaandmise jätkamise kohta. Eesti Rahva Muuseumi ruumides (Aia t. 42), 12. jaan. 1929 kl. 6 õ. Eesti Kirjandus 1929:3, 123-126.

Novgorodi kroonika [: Novgorodlane tšuudi ennustaja juures] = [Tõlge]. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 11-14, ill. [Allikas: Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. Москва; Ленинград 1950].

Nurk, Ahto Mängutükke külakapellidele 3 / Eesti NSV Rahvaloomingu Keskus. Tallinn 1987. 44 lk, noot.

Nurk, Ahto Torupillimängijad Strakonices [: Festival: 1978, Strakonice (Lõuna-Tšehhimaa)]. Kultuur ja Elu 1978:12, 46-47, ill.

Nurk, Ahto; [Tõnurist, Igor] Mängutükke külakapellidele 2 / Eesti NSV Rahvaloomingu Maja. Tallinn 1979. 40 lk, noot.

Nurkse, Lea Muinasjutu-probleemist lastekirjanduses. Eesti Keel ja Kirjandus 1941:5/6, 394-412.

Nurmik, M[adis] Pilke- ja naljalaulud. Rahwalaulu-kogudest põiminud M. Nurmik. Haapsalu: Lääne, 1921. 32 lk.

Nüüdisaja tavandeid / V. Ehatamm (koost). Tallinn: Eesti Raamat, 1976. 159 lk, noot. Soova, Liivi Rahvakommetest tavanditeni. Kultuur ja Elu 1986:3, 25, ill.

Nyberg, Bo Folk music traditions among the Swedes in Estonia. Eight Conference on Baltic Studies in Scandinavia. Stockholm, June 7-11, 1985. [Stockholm] 1985, [pagineerimata 2 lk].