M[ä]g[iste], J[ulius] [Beke, Ödön Tscheremissische Märchen, Sagen und Erzählungen. Gesammelt und herausgegeben von Ödön Beke. Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimituksia 76. Helsinki 1938]. Eesti Keel 1939:3/4, 90-92.

M[ä]g[iste], J[ulius] [Paasonen, H.; Ravila, Paavo Mordwinische Volksdichtung 1. Gesammelt von H. Paasonen. Herausgegeben und übersetzt von Paavo Ravila. Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimituksia 77. Helsinki 1938]. Eesti Keel 1939:1/2, 29-31.

M[ä]g[iste], J[ulius] [Setälä, E. N. Sammon arvoitus. Isien runous ja usko 1. Suomen Suku laitoksen julkaisuja 1. Helsinki 1932]. Eesti Keel 1933:1, 22-24.

M[ä]g[iste], J[ulius] Etümoloogilisi märkmeid. 1. Eesti õletama. Eesti Keel 1929:1/2, 8-10.

M[ä]g[iste], J[ulius] Kukkosi vadja mõistatusi. Eesti Keel 1931:3/4, 110.

M[äger], M[art] Aadu Toomessalu 23. X 1916-15. X 1990. Looming 1990:12, 1713-1714.

M[anninen], I[lmari]; L[innus], F[erdinand] Söögid, joogid, maitseained. Rahvateaduslikud küsimuskavad 10. Tartu: Eesti Rahva Muuseum, 1937. 11 lk.

M[ark], J[ulius] Rahvateaduslised küsimuskavad III. Matmiskombed. Eesti Kirjandus 1924:4, 173-176.

M[uuk], E[lmar] Akad. Emakeele Seltsi koosolekuteateid. Koosolek 3. X. 1926. Eesti Keel 1926(1927):7/8, 187-189.

M. J. Eiseni elu ja töö / F. Ederberg (toim); E. Päss (toim). Tartu: Noor-Eesti, 1938. 215 lk, ill. M[ansikka], V[iljo] J[ohannes] M. J. Eisenin elämäkertaa. Virittäjä 43.1939:2, 280-281.©Palm, August [Idem]. Eesti Kirjandus 1939:3, 139-142.©[(1) Roos, J[aan] A. Palmi arvustuse puhul "M. J. Eiseni elu ja töö" kohta. Eesti Kirjandus 1939:4].

M. J. Eiseni kirjutatud raamatute nimestik. Eesti Kirjandus 1925:9, 350-365.

Maagilisi tekste aastast 1632 [: (1) Hobusevigastuse ja nabavenituse sõnad; (2) Piksekahja sõnad]. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 37-38, ill. [Allikas: P. Ariste Eesti keelt rootsiaegsete kohtute protokollidest . Eesti Keel 1936:1].

Maagilisi tekste XVII sajandi lõpult [: "Nõelamängulaul"] = [Tõlge]. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 60-62, ill. [Allikas: H. Laakmann; W. Anderson Ein neues Dokument über den estnischen Metsik-Kultus aus dem Jahre 1680. Tartu 1934].

Maagilisi tekste XVII sajandi lõpult [: Vere- ja sünnisõnad]. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 60. [Allikas: V. J. Mansikka Virolaisista loitsuista. Virittäjä 33. 1929:6/7].

Maamägi, V[iktor] Eesti keele arenemine. Rahvaluule [: Nõukogude Eestis]. Eesti NSV ajalugu (kõige vanemast ajast tänapäevani). Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1952, 461-462.

Maastik, I[nge]; Palmeos, P[aula] Paul Ariste tööde bibliograafia (1965-1974). Fenno-ugristica 1. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 344. Tartu 1975, 380-416.

Maataidlus [: Vabariiklik küla kunstilise isetegevuse ülevaatus]. Kultuur ja Elu 1974:7, 14-19, ill.

Mackensen, Lutz Meister der Volksforschung [: Walter Anderson 50]. Baltische Monatshefte 1935:9, 510-516.

Mackensen, Lutz Nachwort. Stern, Carl von Estnische Volkssagen. Ins Deutsche übertragen von Carl von Stern. Veröffentlichungen der volks-kundlichen Forschungsstelle am Herderinstitut zu Riga 1. Rηg: Ernst Plates, 1935, 237-246.

Madar, Maia Nõiaprotsessid Eestis XVI sajandist XIX sajandini. Religiooni ja ateismi ajaloost Eestis. Artiklite kogumik 3. Tallinn: Eesti Raamat, 1987, 124-145, ill. [Zusammenfassung: Hexenprozesse in Estland vom 16. bis zum 19. Jahrhundert, 275-277. Резюме: Процессы над ведьмами в Эстонии в XVI-XIX веках, 257-259].

Mäemets, Aare Sügavaid väikejärvi Eestis [: Paganamaa Piirioru järved]. Eesti Loodus 1969:3, 168-170, ill. [Summary: Deep lakes in Estonia, [4]. Резюме: Глубокие озера в Эстонии, [2]].

Mäemets, Merike Tori kohamuistendid. Noored filoloogias 1983. Noor-teadlaste X konverents 18. mail. Programm ja teesid. Tallinn 1983, 21.

Mäesalu, Marta Murdeainestiku ja rahvaluule kogumisest. Eesti sõnavara. Emakeele Seltsi Aastaraamat 24.1978. Tallinn 1980, 63-65, ill.

Mäevälja, Aleksander M. J. Eisen eesti elu arvustajana. M. J. Eiseni elu ja töö. Tartu: Noor-Eesti, 1938, 108-112.

Mäger, M[art] Eesti linnunimetused / V. Pall (toim); Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut. Tallinn 1967. 271 lk, kaart. [Summary: Estonian bird names. Резюме: Эстонские названия птиц]. [Karelson, Rudolf] = Карельсон Рудольф [Idem]. Советское финно-угроведение 4.1968:4, 305-307. ©Kumari, E[erik] Linnud rahvakeeles. Keel ja Kirjandus 1969:1, 57-58. ©Mägiste, J[ulius] Ein willkommenes Werk über estnische Vogelbenennungen. Ural-Altaische Jahrbücher 40:3/4. Wiesbaden 1968, 236-239. ©Neetar, H[elmi] Linnud rahvakeeles. Keel ja Kirjandus 1969:1, 58-61.

Mäger, M[art] Eesti rahvapärastest linnunimetustest. Eesti Loodus 1958:5, 290-293, ill. [Summary: Popular Estonian bird names, XIX. Резюме: Об эстонских народных названиях птиц, XVII].

Mäger, M[art] Läänemeresoome filoloogia sümpoosion 1973 [: Süm-poosion: 15.-18.05.1973, Tallinn]. Looming 1973:6, 1050.

Mäger, M[art] Öösorr rahvalike nimetuste peeglis. Keel ja Kirjandus 1962:1, 41-47.

Mäger, M[art]; Veroman, H[einrich] Suitsupääsuke meie rahva lemmik-lind. Eesti Loodus 1966:4, 212-216, ill.

Mäger, Mart Aadu Toomessalu 60. Keel ja Kirjandus 1976:10, 639-640, ill.

Mäger, Mart Aadu Toomessalu tähtpäeva järeljuttu. Kodumurre 14. Tallinn 1980, 57-62, ill.

Mäger, Mart Eesti linnunimetuste alused. Emakeele Seltsi Aastaraamat 7. Tallinn 1961, 54-73. [Резюме: Основы названий птиц в эстонском языке].

Mäger, Mart Gustav Vilbaste 3. sept. 1885 21. veebr.1967. Kodumurre 8. Tallinn 1967, 119-121, ill.

Mäger, Mart Gustav Vilbastet meenutades. Keel ja Kirjandus 1985:9, 553.

Mäger, Mart Inimeste jõulud. Looming 1987:12, 1671-1675.

Mäger, Mart Kuidas linnunimetused ristuvad ja üle kanduvad. Nonaginta. Johannes Voldemar Veski 90. sünnipäevaks 27. juunil 1963. Emakeele Seltsi Toimetised 6. Tallinn 1963, 206-216.

Mäger, Mart Linnu häälitsus uskumuste alusena. (Assotsiatsiooniprintsiip uskumuste geneesis). Emakeele Seltsi Aastaraamat 10. Tallinn 1964, 81-107, kaart. [Резюме: Голоса птиц как основа поверий. (О принципе ассо-циации в генезисе поверий)].

Mäger, Mart Linnud rahva keeles ja meeles. Tallinn: Eesti Raamat, 1969. 272 lk, ill, kaart.

Mäger, Mart Linnunimetused ja rahvaetümoloogia. Emakeele Seltsi Aasta-raamat 8. Tallinn 1962, 63-74. [Резюме: Названия птиц и народная этимология].

Mäger, Mart Linnunimetused. Kodumurre 2. Tallinn 1960, 42-57, ill.

Mäger, Mart Paar etümoloogilist märkust seoses linnunimetustega. Emakeele Seltsi Aastaraamat 5. Tallinn 1959, 108-109. [Резюме: Некоторые этимологические заметки в связи с наз-ваниями птиц].

Mäger, Mart Sõnavara miimika ja kehaasendite kohta. Kodumurre 8. Tallinn 1967, 80-83.

Mäger, Mart Väitekiri eesti regilaulu värsiparallelismi kohta [: Metslang, Helle Süntaktilisi aspekte eesti regilaulu värsiparallelismis]. Keel ja Kirjandus 1979:3, 189-190, ill.

Mägi, Arvo Folk poetry. Arvo Mägi Estonian Literature. An Outline. Stockholm: The Baltic Humanitarian Association, 1968, 8-11.

Mägi, Arvo Rahvaluule. Arvo Mägi Lühike eesti kirjanduslugu 1. Algu-sest kuni iseseisvuseaja lõpuni. Meie kirjanikke 7. Lund: Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1965, 7-11.

Mägiste, J[ulius] Der ostseefinnische Osmo und seine Sippe. Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1936. Tartu 1938, 177-244.

Mägiste, J[ulius] Näiteid kk > kk, mpp > pp häälikuarengust. 1. E. puuk ~ sm. punkki. Eesti Keel 1934:5, 176-179.

Mägiste, Julius [Ruoppila, Veikko Kansa lastensa kasvattajana. Porvoo 1954]. Ural-Altaische Jahrbücher 27:1/2. Wiesbaden 1955, 122-123.

Mägiste, Julius Eesti rahvuslikest teadustest paguluses 1944-1968. Eesti Keele ja Kirjanduse Instituudi Aastaraamat 1. Toimetised 14. Stokholm 1973, 235-254. [Etnoloogia ja folkloristika, 249-252]. [Zusammenfassung: Über die sog. estnischnationalen Wissen-schaften im Exil].

Mägiste, Julius Eesti sõna äiätär ja feminiinsed lõpptunnused. Eesti Keel 1930:1/2, 31-33.

Mägiste, Julius Kalevipoeg ja kallivägine või kalivägine. Professor Julius Mägiste 75 år den 19 december 1975. Finsk-ugriska småskrifter 3. Lund 1975, 16-18. [Allikas: Välis-Eesti 1948].

Mägiste, Julius Kümme setu muinasjuttu lastele. Rahvasuust üles kirjutanud Julius Mägiste / Pille Kippar (koost / toim). Tallinn: Eesti Raamat, 1990. 96 lk, ill.

Mägiste, Julius Liiviläisiä tekstejä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 276. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1964. 76 lk, ill. [Zusammenfassung: Livischen Texte].

Mägiste, Julius Lmsm. keelte kuradinimestikust. Eesti Keel 1927:4, 66-84.

Mägiste, Julius Mihin menet, sen väärä vänttyrä? Virittäjä 63.1959:1, 123-134. [Zusammenfassung: Wohin gehst du, Vielgewundener?].

Mägiste, Julius Paul Ariste 60-aastane. Mana 28.1965:4, 50-52.

Mägiste, Julius Petserimaast, selle uurimisest ja setude päritolust. Meie maa. Eesti sõnas ja pildis 4. Lõuna-Eesti. Lund: Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1957, 165-173, ill.

Mägiste, Julius Rahvuslike teaduste edust Eestis. Looming 1937:3, 358-361; 1937:4, 470-486 [Rahvaluuleteadus, 482-486].

Mägiste, Julius Setukaistekstejä. Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimituksia 159. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1977. 271 lk. Raun, A[lo] [Idem]. Ural-Altaische Jahrbücher 54. Berlin; Bloomington; London; Paris; Toronto 1982, 164.

Mägiste, Julius Tooru (Taara) jälgi muistseil Koivajõe liivlasil? Tulimuld 27.1976:1, 14-17.

Mägiste, Julius Viron maki(h)ark ja madjaari [: O. Loorits Zwerge in der estnischen Volksüberlieferung. Festschrift für Max Vasmer zum 70. Geburtstag am 28. Februar 1956. Veröffentlichungen der Abteilung für slavische Sprachen und Literaturen des Osteuropa-Instituts (Slavisches Seminar) an der Freien Universität Berlin 9. Wiesbaden 1956]. Virittäjä 61.1957:1, 100-102. [Zusammenfassung: Est. maki(h)ark und magyar].

Mägiste, Julius Woten erzählen. Wotische Sprachproben gesammelt und herausgegeben von Julius Mägiste. Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimituksia 118. Helsinki: Suomalais-ugrilainen Seura, 1959. 225 lk. Kettunen, Lauri Sammuva savoa ja sammuva vatjaa. Sananjalka 5. Turku 1963, 124-129. ©Virtaranta, Pertti Viimeisten vatjalaisten kieltä ja kansanperinnettä. Virittäjä 64.1960:1, 59-60.

Makedoonia folkloristlik ajakiri [: Македонски фолклор = Le Folklore MaΔedonien]. Keel ja Kirjandus 1969:11, 703-704.

Makko, Maris Kevadel 1991 Marimaal. Soome-ugri rahvaste saatus. Kultuur ja Elu 1991:7, 6-12, ill. [Summary: The fate of the Finno-Ugric peoples. Spring 1991 in the land of the Mari, 63].

Mälk, V[aina] Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsioonis [: Koosolek: 30.03.1972, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1972:6, 382.

Mälk, V[aina] Rahvaluule kogumine Eesti Kirjameeste Seltsis aastail 1882-1891. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateaduste seeria 9.1960:1, 64-88, ill. [Zusammenfassung: Sammeln der Volksdichtung im Estnischen Literärischen Verein in den Jahren 1882-1891 . Резюме: О сборе фольклорных материалов Обществом эстонских литераторов в 1882-1891 годах].

Mälk, Vaina "Marseljees" Eestis. Keel ja Kirjandus 1967:4, 211-217.

Mälk, Vaina Eesti Kirjameeste Seltsi osa eesti folkloristika arengus / A. Annist (toim); Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut. Keele ja Kirjan-duse Instituudi uurimused 7. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963. 332 lk, ill, kaart. [Резюме: Роль Общества эстонских литераторов в развитии эстонской фольклористики]. Põldmäe, R[udolf] Peatükk eesti folkloristika ajaloost. Keel ja Kirjandus 1963:11, 698-701.©Talve, Ilmar [Idem]. Finnisch-ugrische Forschungen 35.1965:3, 324-329.

Mälk, Vaina Kümme aastat hiljem [: Paul Ariste 80]. Keel ja Kirjandus 1985:2, 83-87.

Mälk, Vaina Läti ja leedu vanasõnade võrdlev väljaanne eestipoolse pilgu läbi [: Kokare, E. Latviešu un lietuviešu sakmvrdu paralΡles. Rηga 1980]. Keel ja Kirjandus 1981:12, 751-755.

Mälk, Vaina Lenin ja revolutsioonilaul. Keel ja Kirjandus 1970:2, 90-93.

Mälk, Vaina Liivi vanasõnad. Läänemeresoomlaste etnokultuuri küsimusi. Tallinn: Valgus, 1982, 71-75. [Zusammenfassung: Livische Sprichwörter. Резюме: Ливские поговорки].

Mälk, Vaina Paul Ariste ja vadja rahvaluule [: Paul Ariste 70]. Keel ja Kirjandus 1975:2, 81-88.

Mälk, Vaina Ühe vepsa reisi märkmikust [: 1971]. Keel ja Kirjandus 1972:5, 294-300.

Mälk, Vaina Ühest revolutsioonipäevade laulust [: Grünfeldt, Peeter Tallinna turul 16. oktoobril langenute mälestuseks]. Looming 1967:5, 777-781.

Mälk, Vaina Vadja vanasõnad eesti, soome, karjala ja vene vastetega / Elna Adler (toim); Arvo Krikmann (toim); Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut. Tallinn: Eesti Raamat, 1976. 404 lk, ill, kaart. [Zusammenfassung: Wotische Sprichwörter mit estnischen, finnischen, karelischen und russischen Entsprechungen. Резюме: Водские пословицы с эстонскими, финскими, карельскими и русскими соответст-виями]. Ariste, Paul Uus teos vadjalaste vaimsest loomingust. Keel ja Kirjandus 1977:9, 568-571. ©Laukkanen, Kari Sananlaskukirjoja Virosta. Kotiseutu 1983:1, 55-56. ©Laukkanen, Kari Vatjan tarinoita ja sananparsia virolaisissa kansissa. Virittäjä 82.1978:4, 390-393.

Mälk, Vaina Zum Vergleich der estnischen und wotischen Sprichwörter. Congressus Tertius Internationalis Fenno-Ugristarum. Tallinn, 17.-23. VIII 1970. Teesid = Тезисы = Thesen 2. Tallinn 1970, 104.

Mälk, Vaina; Kährik, Aime; Viitso, Tiit-Rein; Hussar, Anne Vepsa vanasõnad eesti, vadja, liivi, karjala ja vene vastetega 1; 2 / Vaina Mälk (toim); Aime Kährik (toim); Tiit-ReinViitso (toim); Arvo Krikmann (toim); Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut. Tallinn 1992. 352; 353-683 lk, ill, kaart. [Zusammenfassung: Wepsische Sprichwörter mit estnischen, wotischen, livischen, karelischen und russischen Entsprechungen. Резюме: Вепсские пословицы с эстонскими, водскими, ливскими, карельскими и русскими соответствиями].

Mälk, Vaina; Krikmann, Arvo; Viitso, Tiit-Rein; Damberg, PΡtõr; Kokare, Elza; Vaba, Lembit; Vääri, Eduard Liivi vanasõnad eesti, vadja ja läti vastetega 1 / Vaina Mälk (toim); Arvo Krikmann (toim); Tiit-ReinViitso (toim); Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut. Tallinn: Eesti Raamat, 1981. 232 lk, ill. [Zusammenfassung: Livische Sprichwörter mit estnischen, wotischen und lettischen Entsprechungen. Резюме: Ливские пословицы с эстонскими, водскими и латышскими соответствиями]. Ariste, Paul Uus vanasõnade väljaanne. Keel ja Kirjandus 1981:10, 632-633. ©Kuusi, Matti Virolaisten ja liiviläisten sananlaskut kaksi merkkiteosta. Virittäjä 85.1981:4, 372-374. ©Laukkanen, Kari Sananlaskukirjoja Virosta. Kotiseutu 1983:1, 55-56.

Mälk, Vaina; Krikmann, Arvo; Viitso, Tiit-Rein; Damberg, PΡtõr; Kokare, Elza; Vaba, Lembit; Vääri, Eduard Liivi vanasõnad eesti, vadja ja läti vastetega 2 / Vaina Mälk (toim); Arvo Krikmann (toim); Tiit-ReinViitso (toim); Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut. Tallinn: Eesti Raamat, 1981. 255 lk, kaart. Ariste, Paul Uus vanasõnade väljaanne. Keel ja Kirjandus 1981:10, 632-633. ©Kuusi, Matti Virolaisten ja liiviläisten sananlaskut kaksi merkkiteosta. Virittäjä 85.1981:4, 372-374. ©Laukkanen, Kari Sananlaskukirjoja Virosta. Kotiseutu 1983:1, 55-56.

Mälk, Vaina; Rüütel, Ingrid Proletariaadi rahvusvahelisi võitluslaule. Priiusel’ raiume rada... Artiklite kogumik eesti revolutsioonilauludest. Tallinn: Eesti Raamat, 1970, 15-109, ill, noot. [Zusammenfassung: Internationale Kampflieder des Proletariats, 328-336. Резюме: Международные боевые песни пролетариата, 305-312].

Mälk, Vaina; Rüütel, Ingrid Revolutsioonisündmuste kajastusi. Priiusel’ raiume rada... Artiklite kogumik eesti revolutsioonilauludest. Tallinn: Eesti Raamat, 1970, 123-164, ill, kaart, noot. [Zusammenfassung: Widerspiegelungen revolutionärer Ereignisse, 339-342. Резюме: Песни, отражающие революционные события, 315-318].

Mälk, Vaina; Rüütel, Ingrid Vanade laulikute veergudelt. Priiusel’ raiume rada... Artiklite kogumik eesti revolutsioonilauludest. Tallinn: Eesti Raamat, 1970, 111-122, ill, noot. [Zusammenfassung: Aus den alten Liedersammlungen, 337-338. Резюме: По страницам старых песенников, 313-314].

Malt, Alo Eesti kalendrikombestikus esinevate sooliste erinevuste uurimisest. Rahvaluule. IX kevadsessioon. 26. apr. 1991. Teesid. Tartu 1991, 13-14.

Malviniemi, Rauno Kihlajaiset ja häät keskiajan lopun Tallinnassa ylellisyysrajoitusten valossa. Oulun yliopisto. Historian laitos. Eripainos-sarja 123. Oulu 1985, 73-89. [Zusammenfassung: Verlobung und Hochzeit im spätmittel-alterlichen Tal[l]inn (Reval) im Licht der Verordnungen gegen übertriebenen Luxus].

Mandel, Mati; Väljal, Enno Minevikult tänapäevale [: Eesti kinnis-muistised]. Tallinn: Eesti Raamat, 1984. 96 lk, ill, kaart. [Резюме: От прошлого к настоящему].

Mandel, Venda Küsimusi rahvapärase viiuliharrastuse kohta. Rahva-pärimuste koguja 4. Tartu 1965, 74-77, ill.

Mandel, Wenda Kui helises viiul [: Mõntsi kapell]. Kultuur ja Elu 1973:10, 41-42, ill.

Mandel, Wenda Sada küsimust viiulist. Eesti NSV Riiklik Etnograafia-muuseum. Küsimusleht 101. Tartu 1965. 11 lk.

Mängudest. Rahvapärimuste koguja 2. Tartu 1961, 85.

Männik, Maris Laulikud ja pillimehed Lõuna-Pärnumaalt [: Rahvamuusika-õhtu: 1976, Tallinn]. Kultuur ja Elu 1976:7, 51, ill.

Manninen, I[lmari] "Neelatud madu". Eesti Kirjandus 1926:6, 298-307.

Manninen, I[lmari] Jõululeibadest ja näärikakkudest Eestis. Album M. J. Eiseni 70. sünnipäevaks. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts; Eesti Rahva Muuseum, 1927, 134-146, ill.

Manninen, I[lmari] Kombed. Eesti rahvateaduslik ülevaade. Eesti. Maa. Rahvas. Kultuur. Eesti Kirjanduse Seltsi Toimetused 19. Tartu: Haridus-ministeerium, 1926, 216-218, ill.

Manninen, I[lmari] Paar seletust rahvaomase patoloogia alalt. Eesti Kirjandus 1924:5, 210-220, ill.

Manninen, I[lmari] Rahvariided. Rahvateaduslikud küsimuskavad 1 / Eesti Rahva Muuseum. Tartu 1923. 16 lk.

Manninen, I[lmari] Setude matusekommetest. Eesti Keel 1924:1, 10-19, ill.

Manninen, I[lmari] Toailustised. Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 14.1938. Tartu 1939, 90-97, ill. [Zusammenfassung: Zimmerschmuck, 170-171].

Manninen, I[lmari] Üldjooni meie rahvameditsiinist. Eesti Kirjandus 1925:11, 453-459.

Manninen, I[lmari] Virolaisia lasten leluja. Kalevalaseuran vuosikirja 8. Porvoo 1928, 117-131, ill.

Manninen, Ilmari Die dämonistischen Krankheiten im finnischen Volks-aberglauben. Vergleichende volksmedizinische Untersuchung. Folklore Fellows Communications 45. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1922. 269 lk H[aavi]o, M[artti] [Idem]. Virittäjä 27.1923:4/5, 78.

Manninen, Ilmari Paar seletust rahvaomase patoloogia alalt. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 75-79. [Allikas: Eesti Kirjandus 1924:5].

Mansikka, V[iljo] J[ohannes] Inkerin liekkulauluista. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Vähäisiä kirjelmiä 81. Helsinki: Suomalaisen Kirjalli-suuden Seura, 1932. 75 lk. [Äratrükk: Suomi 5:14. Helsinki 1932].

Mansikka, V[iljo] J[ohannes] Inkerin liekkulauluista. Suomi 5:14. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1932. 75 lk.

Mansikka, V[iljo] J[ohannes] Opferbräuche in der Volksmedizin. Litterarum Societas Esthonica 1838-1938. Liber Saecularis. Õpetatud Eesti Seltsi Toimetused 30:1. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 1938, 442-446. [Resümee: Ohvrikombed rahvameditsiinis].

Mansikka, V[iljo] J[ohannes] Parallels between the folk-lore of Finland and Estonia. Baltic and Scandinavian Countries. Toru 1938, 21-24.*

Mansikka, V[iljo] J[ohannes] Virolaisista loitsuista. Perinteen parissa. Tutkielmia kansanrunoustieteen alalta. SKS Tietolipas 10. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1957, 123-139.

Mansikka, V[iljo] J[ohannes] Virolaisista loitsuista. Virittäjä 33. 1929:6/7, 211-222.

Mansikka, V[iljo] J[ohannes] Virolais-suomalaisia pahan karkoituslukuja. Kalevalaseuran vuosikirja 17. Porvoo; Helsinki 1937, 65-72.

Mansikka, V[iljo] J[ohannes] Virolaisten "maa-alused" (maanaluset) tautien lähettäjinä. Kalevalan satavuotispäiväksi. Kalevalaseuran vuosikirja 15. Porvoo; Helsinki 1935, 131-141.

Mansikka, V[iljo] J[ohannes] Zur estnischen Volksheilkunde. Mitteilun-gen des Vereins für finnische Volkskunde 3.1945:1/2, 1-14.

Marahva loud. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 138. [Allikas: Eesti-ma rahva Kalender, ehk Täht-ramat 1829. aasta peale. Tallinn].

Marahva loud. Eduard Laugaste Suur tamm. Allikmaterjale iseseisvaks tööks eesti keele ja kirjanduse eriala üliõpilastele. Tartu 1988, 61. [Allikas: Eesti-ma rahva Kalender, ehk Täht-ramat 1829. aasta peale. Tallinn].

Mardiste, Malle East igine sui, põhjast põline tali [: Hiiumaa ilmastik]. Eesti Loodus 1974:11, 648-650, ill. [Summary: Climatic peculiarities of the island, [3]. Резюме: Особенности климата Хийумаа, [1]].

Margus, Malle Georg Julius Schultz-Bertrami osa Eesti teaduse ajaloos. Kirjandusmuuseumi VIII kevadsessioon. 27. aprill 1990. Ettekannete teesid. Tartu 1990, 11-12.

Margus, Malle; Kippar, Pille ES-i rahvaluulesektsioonis [: Koosolekud: 26.04.1990; 31.05.1990, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1990:8, 508.

Marguste, A[nti] Eesti rahvalooming / Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riik-liku Kõrgema ja Kesk-erihariduse komitee, Teaduslik-Metoodiline Kabinet. Tallinn 1967. 152 lk, ill, noot.

Mark, J[ulius]; Loorits, O[skar] Eesti Rahvaluule Arhiivi aruanded 1939./1940. Tartu: Eesti Rahvaluule Arhiiv, 1940. 8 lk.

Mark, Julius Einige mythische Gestalten bei den Utsjoki-Lappen. Õpetatud Eesti Seltsi Toimetused 26. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 1932, 201-231, ill.

Mark, Julius Lapi pulmakommetest. Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 4. Tartu 1928, 101-108. [Zusammenfassung: Hochzeitsbräuche der Lappen, 163-165].

Mark, Julius Nekrologe. Y. J. Wichmann. Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1932. Tartu 1935, 300-304.

Mark, Lemmit Nõiaprotsessidest Eestis XVIII sajandi lõpul ja XIX sajandi alguses. Ajalooline Ajakiri 1938:1, 20-34. [Résumé: Des procès de sorcellerie en Estonie à la fin du XVIII-e et au début du XIX-e siècle].

Marta Mäesalu sõnavõtt korrespondentide nõupidamisel Pärnus 7. VII 1963. Rahvapärimuste koguja 4. Tartu 1965, 82-85.

Martin, A[ugust] Paar palvet eesti ärksamaile poegadele ja tütardele. Viigem tähtis töö lõpule! [: Laulikute elulood]. Rahvapärimuste koguja 6. Tartu 1968, 69-73.

Martin, August J. Hurda kaastööliste jälgedel. Rahvapärimuste koguja 1. Tartu 1961, 55-68, ill.

Martin, Hans Helme kiriku kari eksinud neidudele. Eesti Kirjandus 1924:7, 310-312.

Martin, Hans Katkendid vanast Riidajast [: Pajatused (Helme)]. Eesti Kirjandus 1926:7, 364-373.

Martinson, Karl Ka teadlastel oma folkloor. Keel ja Kirjandus 1983:1, 32-35.

Marvet, Ann Ädallill sügisekuulutaja. Eesti Loodus 1968:7, 416, ill.

Masing, Hugo Ristitud mets. Eesti Kirjandus 1934:8, 374-377.

Masing, Oskar Volkslieder der baltischen Deutschen im 19. Jahrhundert. Jahrbuch der Volkskundlichen Forschungstelle 1.1937, 67-110.*

Masing, U[ku] Der Gegnersucher (AT 650 B). Varianten aus Kaukasien und Sibirien. Языки и культура народов Востока и их рецепция в Эстонии. Töid orientalistika alalt 6. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 558. Тарту 1981, 17-35. [Резюме: Ищущий противника (АТ 650 Б). Кавказские и сибирские варианты].

Masing, U[ku] Kõuelind ja veesarvik (AaTh 1148 B). Studia orientalia et antiqua 2. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 416. Тарту 1977, 117-169. [Summary: Thunderbird and Watermonster (AaTh 1148 B)].

Masing, U[ku] Some remarks on the mythology of the people of Catal Hüyük. Töid orientalistika alalt 3. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 392. Tartu 1976, 75-92. [Резюме: Некоторые замечания о мифологии народа Чатал Хуюка].

Masing, U[ku] Zur Erklärung der Entstehungsgeschischte der Legende von Barlaam und Joasaph. Töid orientalistika alalt 1. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 201. Tartu 1968, 123-139. [Resümee: Barlaami ja Joasafi tekkeloo selgituseks. Резюме: Пояснение к истории возникновения "Повести о Варлааме и Иоасафе].

Masing, Uku "Rosenplänteri käsikiri". Keel ja Kirjandus 1984:8, 478-491.

Masing, Uku Aarded tellistes (AT 887 A*). Lähedalt ja kaugelt. Ema-keele Seltsi Aastaraamat 31.1985. Tallinn 1987, 78-97.

Masing, Uku Alte: Die Alte auf dem Dach (AaTh 1479*). Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung 1. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1977, 354-357.

Masing, Uku Eesti ja india "Puusepp ja maaler" (AaTH 980*). Keel ja Kirjandus 1979:7, 423-430. [(1) Annus, Endel Veel kord muinasjutust "Puusepp ja maaler". Keel ja Kirjandus 1980:11].

Masing, Uku Eisen, Matthias Johann. Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung 3. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1981, 1300-1302.

Masing, Uku Esten [: (1) Einleitung; (2) Sammlungs- und Forschungs-geschichte; (3) Internat. Stellung der estn. Märchen und die häufigsten Typen; (4) Formale und stilistische Eigenarten; (5) Hauptzüge des Weltverständnisses; (6) Ausblick]. Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung 4. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1984, 479-491.

Masing, Uku Laen, uuslooming või relikt [: AT 301]. Keelest ja rahva-luulest. Emakeele Seltsi Aastaraamat 30.1984. Tallinn 1986, 149-162.

Masing, Uku Mõne mütoloogilise termini jõudmisest F. J. Wiedemanni sõnastikku. Emakeele Seltsi Aastaraamat 14/15.1968/1969. Tallinn 1969, 251-256.

Masing, Uku Mõnedest paralleelidest Kaukaasia ja Eesti folklooris. Rahvasuust kirjapanekuni. Uurimusi rahvaluule proosaloomingust ja kogumis-loost. Emakeele Seltsi Toimetised 17. Tallinn 1985, 101-121. [Zusammenfassung: Einige Parallelen zwischen der estnischen und kaukasischen Folklore. Резюме: О некоторых параллелях между эстонским фольклором и фольклором Кавказа].

Masing, Uku Muistse Lähis-Ida ja soome-ugri rahvaste ühest müüdist [: AT 1148 B "Pikseriista vargus"]. Soome-ugri rahvad ja Idamaad = Финно-угорские народы и Восток. Orientalistikakabineti teaduslik konverents 12.-14. XI 1975. Ettekannete teesid. Tartu 1975, 46. 
 [Резюме: Об одном общем мифе древнего Ближнего Востока и финно-угорских народов].

Masing, Uku Ocellot, Mal Ocellot. Folklorica: Festschrift for Felix J. Oinas. Indiana University, Uralic and Altaic Series 141. Bloomington, Indiana: Research Institute for Inner Asian Studies, 1982, 173-184.

Masing, Uku Osmi olemusest. Emakeele Seltsi Aastaraamat 3. Tallinn 1957, 134-152. [Резюме: Кто такой Осми?].

Masing, Uku Taevapõdra rahvaste meelest ehk juttu boreaalsest hoiakust. Akadeemia 1989:1, 193-223; 1989:2, 419-448; 1989:3, 641-672; 1989:4, 865-895.

Masing, Uku Usundiloo mõttest. Usuteadusline Ajakiri 1938:2, 53-79; 1938:3/4, 108-117.

Masing, Uku Yheksale pyhale mõeldes. Akadeemia 1992:10, 2213-2238; 1992:11, 2431-2462.

Masing, V[iktor] Põlispuud matkateedel. Eesti Loodus 1958:3, 178, ill.

Masso, N. Eesti prohvet Jaagori Jaan [: Jaan Pillman]. Eesti Kirjandus 1928:10, 561-565.

Mehest, kes palju mäletab [: August Pulst 85]. Kultuur ja Elu 1974:2, 26-28, ill.

Meikop, A. Tantsust ja rahvatantsust. Jõulu almanak. Tallinn 1928, 29-34, ill.

Melso, August Keldrisaare pärn [: Põltsamaa Suureraba]. Eesti Loodus 1971:1, 41, ill.

Menius, Friedrich [Eestlaste ja lätlaste laulmisest] = [Tõlge]. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 39-42, noot. [Allikas: (1) Fr. Menius Syntagma de origine Livonorum, Dorpati 1632. Scriptores rerum Livonicarum 2. Riga; Leipzig 1848; (2) W. Graf Eesti rahvalaulud 17-da sajandi alul. Eesti Muusika Kuukiri 1929:4/5; 1929:6/12].

Meri, Georg Kultuuritraditsioon ja historism [: Hamilton, Edith Antiik-mütoloogia / Hardi Tiidus (tõlk). Tallinn 1975]. Keel ja Kirjandus 1976:12, 751-752.

Meri, Lennart Pikk teekond Sampo juurde. Keel ja Kirjandus 1973:8, 475-479.

Meri, Lennart Registriga järelsõna "Veelinnurahvale". Keel ja Kirjandus 1971:9, 545-551, ill.

Meri, Mart Bear funeral feast of present-day Ostiaks. Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Debrecen 27. VIII. 2. IX. 1990. 2B. Summaria dissertationum. Debrecen 1990, 57.

Merihein, A[rnold] Nääripuu meil ja mujal. Eesti Loodus 1967:12, 713-717, ill. [Summary: The New Year’s tree in Estonia and elsewhere, [3] . Резюме: Новогодняя елка у нас и повсюду, [1]].

Merihein, Arnold Kadajas ja tema sugulased. Eesti Loodus 1973:7, 413-419, ill. [Summary: The common juniper and its relatives, [4]. Резюме: Можжевельник обыкновенный и его родственники, [2]].

Merila, Helbe Kohas, kus inimesed muutuvad jumalateks [: Reisimuljed: Mehhiko indiaanlaste kultusekeskus Teotihuacan]. Eesti Loodus 1983:9, 598-604, ill.

Merilai, Arne Ballaadist ja ballaadilisusest. Kirjandusmuuseumi VI kevad-sessioon. Ettekannete teesid. Tartu 1986, 22-24.

Merilai, Arne Ballaaditeooria küsimusi. Ballaadilisus. Keel ja Kirjandus 1986:12, 705-717.

Merilai, Arne Eesti ballaad kahekümnendail aastail ja kolmekümnendate hakul. Keel ja Kirjandus 1990:4, 202-215.

Merilo, Mati Aastaring [: Folkloorirühm "Lietuva"]. Kultuur ja Elu 1971:4, 37-42, ill.

Merilo, Mati Sõprus [: Rahvatantsurühm "Sõprus"]. Kultuur ja Elu 1973:5, 8-12, ill.

Merimaa, Tuuli Talveõhtu talutares [: Stiiliõhtu Nõmme Kultuurimajas]. Kultuur ja Elu 1988:4, 18-19, ill.

Meriste, Valev Kalevipoja lingukivid Saadjärve ääres. Eesti Loodus 1976:6, 408-410, ill, kaart.

Mets, Endel Mõnest endise Jõhvi kihelkonna hiiest. Kodumurre 6. Tallinn 1963, 32-40, ill.

Metsar, L[eo] Mikrofilm [: Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseumis]. Kultuur ja Elu 1961:10, 38-39.

Metsar, Leo Kolm kohtumist "Kalevipojaga". Looming 1961:11, 1697-1700.

Metslang, H[elle] Eesti regilaulu värsiparallelismi lingvistilise uurimise lähtekohti. Värsiõpetuse aktuaalseid probleeme ja soome-ugri värsitehnika küsimusi = Актуальные проблемы стиховедения и вопросы финно-угорского стихосложения. Studia metrica et poetica. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 587. Tartu 1981, 50-81. [Резюме: О предпосылках лингвистического изучения стихового параллелизма в эстонской рунической песне].

Metslang, Helle GGG 25 [: Koosolek: 27.12.1990, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1991:7, 441-443.

Metslang, Helle Parallelismi vaesus ja rikkus. Filoloogia võimalused [: Teesid]. Tallinn 1978, 5.

Metslang, Helle Syntaktische Aspekte des Versparallelismus im altestnischen alliterierenden Volkslied. Parallelismus und Etymologie. Studien zu Ehren von Wolfgang Steinitz anläßlich seines 80. Geburtstags am 28. Februar 1985. Akademie der Wissenschaften der DDR. Zentralinstitut für Sprach-wissenschaft. Linguistische Studien A: Arbeitsberichte 161:2. Berlin 1987, 147-169.

Metslang, Helle Über das Wirken der GGG an der Universität Tartu [: Koos-olek: 27.12.1990, Tartu]. Linguistica Uralica 27.1991:4, 305-308.

Metslang, Helle Über die Infostruktur des Parallelismus der altestnischen alliterierenden Volkslieder. Советское финно-угроведение 16.1980:4, 259-268. [Резюме: Об инфоструктуре параллелизма эстонских руничес-ких песен].

Metsma, Heidi Setu rahvalaulu otsimas [: Ekspeditsioon: 1976, Setumaa]. Regivärss. Töid eesti filoloogia alalt 6. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 501. Tartu 1979, 102-105.

Metstak, V[ilma] Tähelepanekuid algriimist Haljala regivärssides. Kirjanduse ja rahvaluule radadelt 1. Tartu 1963, 125-152, ill.

Metstak, Vilma Eesti mõistatuste käsitlemisest. Emakeele Seltsi Aasta-raamat 17. Tallinn 1971, 187-206. [Резюме: Об изучении эстонских загадок].

Metstak, Vilma Põgusaid tagasivaateid [: Memuaarid]. Sõnavara teemadel. Emakeele Seltsi Aastaraamat 32.1986. Tallinn 1988, 97-101, ill.

Metstak, Vilma Soome mõistatuste teaduslik väljaanne [: Virtanen, Leea; Kaivola-Bregenh;j, Annikki; Nyman, Aarre Arvoitukset = Finnish Riddles. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 329. Pieksämäki 1977]. Keel ja Kirjandus 1981:4, 243-245. [: Toimetuselt, 245-246].

Metste, Kristi Mälestades Rudolf Põldmäed. Sõna ja termin. Emakeele Seltsi Aastaraamat 34.1988. Tallinn 1991, 128-129, ill.

Mettus, Woldemar Baski Saski Naski [: Rahvatantsurühm "Saski Naski"]. Tulimuld 3.1952:6, 376-379.

Mihkla, K[arl] Dr. med. Friedrich Robert Fählmann keelemehena. Eesti Keel 1928(1929):5/6, 69-80.

Mihkla, K[arl] Mahtra sõda rahvamälestustes. Keel ja Kirjandus 1958:6, 346-351.

Mihkla, Karl F. R. Faehlmann keeleuurijana. Friedrich Robert Faehl-mann’i album. Tartu: F. R. Faehlmann’i mälestuse jäädvustamise Komitee, 1929, 62-65, ill.

Mikiver, I[lmar] Symposium on Finno-Ugric mythology in Toronto [: Süm-poosion: 20.-22.03.1981, Toronto]. Ural-Altaische Jahrbücher 54. Berlin; Bloomington; London; Paris; Toronto 1982, 142.

Mikkel, H[elju] Tartu Riikliku Ülikooli rahvakunstiansambli töökogemusi / Eesti NSV Rahvaloomingu Maja. Tallinn 1961. 32 lk, ill.

Mikkel, Helju Kantsikivi. Maa sool ehk järgimisväärne eeskuju [: (1) Rah-vatantsurühma "Tarvanpää" juht Maie Veldi; (2) Kuusalu kooli rahvatantsu-rühmade juht Tõnu Lindvet]. Kultuur ja Elu 1972:5, 26-28, ill.

Mikkel, Helju Karikakraid korjates, õnnetanu tikkides [: Rahvatantsu-pedagoog Salme Lill 60]. Kultuur ja Elu 1968:1, 41-42, ill.

Mikkel, Helju Kohtus tantsurahvas [: Balti vabariikide rahvatantsurühmade kohtumine]. Kultuur ja Elu 1966:7, 25-26, ill.

Mikkel, Helju Murumängud [: Rahvamänguõhtu Tartus]. Kultuur ja Elu 1971:8, 41-42, ill.

Mikkel, Helju Nurgakivist katuseharjani [: I üleliiduline kunstilise isetege-vuse festival]. Kultuur ja Elu 1977:5, 8-11, ill.

Mikkel, Helju Pähklipureja. Kiki [: (1) Rahvatantsujuht Henn Tiivel ("Pähklipureja"); (2) rahvatantsujuht Helgi Allik]. Kultuur ja Elu 1972:4, 43-45, ill.

Mikkel, Helju Seame sammu suureks peoks [: Karksi-Nuia Kultuurimaja rahvatantsurühma juht Lille Arraste]. Kultuur ja Elu 1963:3, 16-17, ill.

Mikkel, Helju Sinule rahvatantsija! Kultuur ja Elu 1965:6, 9-10, ill.

Mikkel, Helju Tantsijale ja pealtvaatajale. Kultuur ja Elu 1970:6, 6-7, ill.

Mikkel, Helju Teraloov suvi [: Karksi-Nuia Kultuurimaja rahvatantsurühma juht Lille Arraste]. Kultuur ja Elu 1972:6, 31, ill.

Mikkel, Helju Üleaedsed [: EPA rahvatantsurühma juhid Joll (Jolanthe) ja Enn Madi]. Kultuur ja Elu 1975:7, 29, ill.

Mikkel, Helju Urve [: Kohtla-Järve 1. Keskkooli rahvatantsurühma juht Urve Kilk]. Kultuur ja Elu 1977:6, 14-15, ill.

Mikkel, Helju; Kermik, Heino; Toomi, Ullo Eile ja homme Anna Raudkatsiga [: Anna Raudkats 100]. Kultuur ja Elu 1986:2, 14-15, ill.

Mikkola, J. J. Kannel ja sen vastaava balttilainen nimitys. Kalevalaseuran vuosikirja 5. Porvoo 1925, 89-91.

Mikkor, Marika Kaukaasia eestlaste matusekombestikust. Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 39. Tartu 1992, 167-188, ill. [Summary: Funeral customs of the Caucasian Estonians. Zusammenfassung: Über die Bestattungsbräuche der Kaukasien-Esten. Резюме: Обычаи, связанные со смертью человека у кавказских эстонцев].

Mikli, M.; Murumets, S.; Ross, E.; Rüütel, I[ngrid]; Seilenthal, T.; Tedre, Ü[lo]; Uibo; U. Congressus Sextus Internationalis Fenno-Ugristarum habitus est. Dialektoloogia ja keelesuhted, soome-ugri keelte ajalugu, folkloristika, kirjandusteadus [: Kongress: 24.-30.07.1985, Sõktõvkar]. Keel ja Kirjandus 1985:11, 691-700.

Miks, A[ugust] Märkusi eesti kultuuritegelaste päritolu kohta. Eesti Kirjan-dus 1938:3, 129-141, ill, kaart.

Miller, Voldemar Suur Tõll. Kingissepa rajoonis. 15. vabariiklik kodu-uurijate seminarkokkutulek Saaremaal. Tallinn 1985, 159-164.

Minas, Felix J[ohannes] The Search for the Lost Child. Felix J[ohannes] Oinas Studies in Finnic-Slavic Folklore Relations. Selected papers. Folklore Fellows Communications 205. Helsinki: Suomalainen Tiede-akatemia, 1969, 86-92. [Allikas: "Lapsenetsintävirren" alkuperästä. Kalevalaseuran vuosikirja 48.1968].

Minu lapsepõlvest: "Leigarid" [: Rahvatantsurühm "Leigarid" 15]. Kultuur ja Elu 1984:6, 18-19, ill.

Mirov, R[uth] = Миров Р[утхь] Публикации и исследования народной музыки финно-угорских народов СССР в Советском Союзе за 1941-1972 гг. Эстонский музыкальный фольклор = Eesti rahvamuusika. Soome-ugri rahvaste muusikapärandist = Музыкальное наследие финно-угорских народов. Tallinn: Eesti Raamat, 1977, 499-505.

Mirov, R[uth] Draamaelementidest vanemates laulumängudes. "Lamba-mängu" analüüs. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused 25.1976:1, 29-42, ill, kaart; 25.1976:2, 165-177. [Zusammenfassung: Drama-Elemente der alten Singspiele. Analyse des "Schafspiels". Резюме: О драматических элементах в старинных песенных играх. Анализ "Игры в овцу"].

Mirov, R[uth] Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsioonis [: Koosolekud: 20.10.1977; 27.10.1977, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1978:3, 188-189.

Mirov, R[uth] Folkloristide konverentsilt Tartus [: Konverents: 5.-06.05.1962, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1962:7, 446-447.

Mirov, R[uth] Folkloristide teaduslik konverents [: Konverents: 26.04.1959, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1959:6, 382.

Mirov, R[uth] Hella Wuolijoe "Sõja laul". Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused 30.1981:3, 327-335; 30.1981:4, 374-386, ill. [Zusammenfassung: "Das Lied vom Krieg" von Hella Wuolijoki. Резюме: "Песня войны" Х. Вуолийоки].

Mirov, R[uth] Järjekordselt rahvapärimuste põiminguid regivärsis [: Annist, August Karske Pireta, maheda Mareta ja mehetapja Maie lood. Perekonna-ballaade vanast orjaajast. Tallinn 1970]. Keel ja Kirjandus 1971:3, 180-182.

Mirov, R[uth] Muistset laulu jätkamas [: Annist, August Lauluema Mari. Kangelaslugu vanast orjaajast. Tallinn 1966]. Keel ja Kirjandus 1967:9, 566-569.

Mirov, R[uth] Pähkliotsijast [: Hainsalu, Lehte Siinpool Toone voolamist. Tallinn 1972]. Keel ja Kirjandus 1973:2, 114-116.

Mirov, R[uth] Rahvaluulekogujad Setumaal [: Ekspeditsioon: 1972]. Keel ja Kirjandus 1972:10, 640.

Mirov, R[uth] Rahvaluulepäev Viljandis [: Konverents: 7.12.1978, Viljandi]. Keel ja Kirjandus 1979:3, 191-192.

Mirov, R[uth] Rahvamuusika komisjon alustas tööd [: Koosolek: 19.03.1973, Tallinn]. Keel ja Kirjandus 1973:6, 380.

Mirov, R[uth] Teine rahvaluulepäev Elvas [: Konverents: 9.10.1976, Elva]. Keel ja Kirjandus 1976:12, 759-760.

Mirov, R[uth] Vanemate laulumängude struktuuritüüpidest. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused 23.1974:2, 179-186. [Zusammenfassung: Über die Strukturtypen der älteren Singspiele. Резюме: О структурных типах старинных песенных игр].

Mirov, R[uth] Varasem ja praegune [: Alver, Betti Eluhelbed. Tallinn 1971]. Keel ja Kirjandus 1972:5, 308-310.

Mirov, R[uth]; Rüütel, I[ngrid]; Tormis, V[eljo] Lahemaa vanad laulud. Tallinn: Eesti Raamat, 1977. 176 lk, ill, noot.

Mirov, R[uth]; Simm, J[aak] KKI noorteadlaste konverents [: Konverents: 22.04.1974, Tallinn]. Keel ja Kirjandus 1974:6, 381-382.

Mirov, Ruth "Hobusemäng" Setus ja mujal. Keelest ja rahvaluulest. Emakeele Seltsi Aastaraamat 30.1984. Tallinn 1986, 107-126.

Mirov, Ruth "Kanteletari" lüürika August Annisti tõlkes. Keel ja Kirjandus 1990:12, 712-719.

Mirov, Ruth August Annist ja regivärsiline rahvalaul. August Annisti 75. sünniaastapäeva puhul. Emakeele Seltsi Aastaraamat 19/20.1973/1974. Tallinn 1975, 251-262. [Резюме: Аугуст Аннист и руническая народная песня].

Mirov, Ruth August Annisti tööd 1919-1969. Emakeele Seltsi Aasta-raamat 16. Tallinn 1970, 307-334.

Mirov, Ruth August Annisti tööd 1919-1985. August Annist Elu ja luule. Artikleid ja mälestusi. Tallinn: Eesti Raamat, 1987, 278-318.

Mirov, Ruth Betti Alveri lüürikast. Looming 1981:11, 1613-1623.

Mirov, Ruth Folkloristi mõtteid Runneli "Lauluraamatust" [: Runnel, Hando Lauluraamat ehk Mõõganeelaja ehk Kurbade kaitseks. Loomingu Raamatu-kogu 1972:41/42. Tallinn 1972]. Looming 1987:8, 1137-1140.

Mirov, Ruth Folkloristikas on kõik korras. ("Eesti folkloristika täna ja homme"). Keel ja Kirjandus 1991:5, 268-271.

Mirov, Ruth Jakob Hurdast August Annistini rahvalauludest eeposeni? Akadeemia 1989:5, 1029-1050. [Summary: From Jakob Hurt to August Annist from folksongs to an epic?, 1096-1097. Резюме: От Якоба Хурта до Аугуста Анниста от народных песен до эпоса, 1101-1102].

Mirov, Ruth Juhan Jaigi "Võrumaa juttude" rahvaluuletaustast. Looming 1989:12, 1698-1704.

Mirov, Ruth Kandlekeeled: neli Jakob Hurda redigeeritud rahvalaulu. Keel ja Kirjandus 1989:7, 417-427.

Mirov, Ruth Kantelettaren lyriikka August Annistin tulkitsemana. Elias 1990:3, 14-17, ill.

Mirov, Ruth Kogugem laulumänge! I. Rahvapärimuste koguja 9. Tartu 1974, 8-15, ill.

Mirov, Ruth Kogugem laulumänge! II. Rahvapärimuste koguja 10. Tartu 1976, 29-34, ill.

Mirov, Ruth Laulame ligi külada. Valik rahvalaule. Loomingu Raamatu-kogu 1964:19. Tallinn: Ajalehtede-Ajakirjade Kirjastus, 1964. 94 lk.

Mirov, Ruth Laulikute soost [: Kuusalu rahvalaulikud]. Kultuur ja Elu 1985:1, 32-35, ill.

Mirov, Ruth Laulumängud Ida-Virumaal. Ida-Virumaa rahvakultuurist. Tallinn: Infotrükk, 1992, 148-175, noot. [Summary: Song-games in East Virumaa, 267-268. Резюме: Песенные игры восточной части Вирумаа, 279-280].

Mirov, Ruth Lisandusi August Annisti bibliograafiale. Rahvasuust kirjapanekuni. Uurimusi rahvaluule proosaloomingust ja kogumisloost. Emakeele Seltsi Toimetised 17. Tallinn 1985, 147-155.

Mirov, Ruth Lugu Päeva pojast [: Annist, August Udres-Kudres, Päeva poeg. Rahvalegende ja mälestusi vanast orjaajast. Tallinn 1990]. Keel ja Kirjandus 1992:1, 55-58.

Mirov, Ruth Neulasilla-leikki. Pelit ja leikit. Kalevalaseuran vuosikirja 61. Helsinki 1981, 164-176, ill.

Mirov, Ruth Põhjaveest ja pinnaveest [: Hainsalu, Lehte Põhjavesi. Ballaa-did. Tallinn 1974]. Looming 1974:8, 1396-1399.

Mirov, Ruth Regilauluelementidest nüüdisluules. Keel ja Kirjandus 1976:4, 199-209; 1976:5, 265-275.

Mirov, Ruth Regivärsilise rahvalaulu seostumine mänguvormidega. Läänemeresoome filoloogia sümpoosion 1973. Teesid. Tallinn 1973, 85-86.

Mirov, Ruth Richard Viidalepp ja mängude kogumine ERA-s. Keelest ja rahvaluulest. Emakeele Seltsi Aastaraamat 30.1984. Tallinn 1986, 204-208, ill.

Mirov, Ruth Ühest laulust ja muust [: Kuldkepp, Jaan Kannel]. Looming 1972:4, 669-675.

Mirov, Ruth Unimetsade luule [: Pervik, Aino Unimetsades. Luulet 1976-1977. Loomingu Raamatukogu 1977:49. Tallinn 1977]. Keel ja Kirjandus 1978:9, 557-560.

Mirov, Ruth Vier Saiten der Alten Harfe. (Jakob Hurts Anthologie der Volkslieder). Jakob Hurt. Vier Abhandlungen über seine folkloristische Tätigkeit. Preprint KKI 63. Tallinn 1989, 13-19.

Mirov, Ruth Villem Ridala lugulaulust "Toomas ja Mai". Keel ja Kirjandus 1985:5, 281-291.

Mitmesuguseid teateid [: (1) "Rahvapärimuste Selgitajast"; (2) Eesti Rahva-luule Arhiivi kaastööliste kursusest; (3) Eesti Rahvaluule Arhiivi välja-annetest]. Rahvapärimuste Selgitaja 6. Tartu 1939, 200.

Mitmesuguseid teateid [: (1) "Rahvapärimuste Selgitajast"; (2) Fotogra-feerimisest; (3) Karja rahvaluulekogujate organisatsioonist; (4) Läänemaa rahvaluulekogujate päevast; (5) Teosest "Endis-Eesti elu-olu" 2; (6) Uutest väljaannetest]. Rahvapärimuste Selgitaja 1(8). Tartu 1940, 39-40

Mitmesuguseid teateid [: (1) Heliplaadistamisest; (2) Eesti Rahvaluule Arhiivi kaastööliste kursusest; (3) Kohamuistendite kogumise võistlusest; (4) Teosest "Juhiseid rahvaluulekogujatele"; (5) "Rahvapärimuste Selgitajast"; (6) Rahaliste preemiate jagamistest]. Rahvapärimuste Selgitaja 5. Tartu 1938, 175-176.

Mitmesuguseid teateid [: Eesti Rahvaluule Arhiiv ja Eesti Rahva Muuseum]. Rahvapärimuste Selgitaja 2(9). Tartu 1940, 88.

Mitzka, W. Lieder und Zaubersprüche aus Hirschenhof in Livland. Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1928. Tartu 1930, 171-192.

Moberg, Carl-Allan Bröllopsmusiken på Runö. Om visor och låtar. Studier tillägnade Sven Salén. Stockholm 1960, 96-111.*

Moberg, Carl-Allan De folkliga koralvarianterna på Runö. Svensk Tidskrift för Musikforskning 21.1939, 9-47.*

Moberg, Carl-Allan De gamla koralerna från Runö. Kyrkosångsförbundet 18.1943, 39-41.*

Mohrfeldt, A[leksander] Jakob Hurt. Eesti ärkamisaja suurkujusid. Suurmeeste elulood. Eesti Kirjanduse Seltsi biograafiline seeria 20. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1934. 148 lk, ill. Palm, August [Idem]. Looming 1934:6, 710-711.©Päss, Elmar [Idem]. Eesti Kirjandus 1936:12, 586-587.

Mohrfeldt, A[leksander] Üleskutse [: Mälestused Jakob Hurdast]. Eesti Kirjandus 1930:3, 160.

Mölder, Malle Loodusest me laulud leitud. Tallinn 1991. 211 lk, ill, noot.

Mõned Hiiu kuntsid [: Rahvakalender; Karjandus-põllundus]. Elmar Vrager Hiiumaa ja hiidlased. Ülevaade saarest ja rahvast. Toronto 1971, 269-270. [Allikas: Valik murdetekstisid. 1. Rõigi / Helmi Mihkelson (kogu-nud). Eesti Keel 1925:3/4].

Mõnede etnograafiliste nähtuste maateaduslik levinemine. Rahvateadus-likud küsimuskavad 3. E[esti] R[ahva] Muuseumi väljaanne 23. Tartu 1925. 8 lk, ill. [(35) Näärikroon (pulmakroon); (36) torupill, 8].

Moor, Argo Mentaalsus kui teraapia. Rahvaluule. Noorteadlaste konverentsi teesid. Tartu 1992, 25.

Moora, A[liise] Eestlaste muistsest usundist. Religiooni ja ateismi ajaloost Eestis [1]. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1956, 7-41, ill.

Moora, A[liise] Rahvapärasest tervishoiust ja arstimisest [: XVIII sajandi lõpp ja XIX sajandi esimene pool]. Eesti NSV ajalugu 1. Kõige vanemast ajast XIX sajandi 50-ndate aastateni. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1955, 688-690.

Moora, A[liise] Tähtpäevad ja tavad [: (1) Rahvapärane ajaarvamine ja tähtajad; (2) Perekondlikud tavad. XVIII sajandi lõpp ja XIX sajandi esi-mene pool]. Eesti NSV ajalugu 1. Kõige vanemast ajast XIX sajandi 50-ndate aastateni. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1955, 682-687, ill.

Moora, A[liise] Über die alten rituellen Getreidespeisen der Esten und der anderen finnisch-ugrischen Völker. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused 21.1972:2, 176-184, ill. [Resümee: Eestlaste ja teiste soome-ugri rahvaste vanadest tera-viljast valmistatud tavanditoitudest. Резюме: Древняя ритуальная пища из зерна у эстонцев и других финно-угорских народов].

Moora, A[liise] Volksglaube. Verhältnis zur Kirche. Abriss der estnischen Volkskunde. Tallinn: Estnischer Staatsverlag, 1964, 250-260, ill.

Moora, Aliise Kuidas vanasti kasemahla võeti. Eesti Loodus 1982:4, 241-244, ill.

Moora, Aliise Kuidas vanasti marjul ja seenel käidi. Eesti Loodus 1980:9, 588-592, ill.

Moora, Aliise Tavandi- ja peotoitudest eesti külas. Etnograafiamuuseumi Aastaraamat 29. Tallinn 1976, 47-100, kaart. [Zusammenfassung: Über die Riten- und Festmahl-Speisen auf dem estnischen Dorf. Резюме: Об обрядовой и праздничной пище в эстонской деревне].

Moora, H[arri] Eestlaste, liivlaste ja lätlaste vaatest ristiusule nende kristianiseerimise algul. Ajalooline Ajakiri 1924:2, 81-90.

Moora, H[arri] Matmisviisist ja usundist [: Pronksiaeg]. Eesti ajalugu 1. Esiajalugu ja muistne vabadusvõitlus. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1935, 73-75.

Moora, H[arri] Usund [: Kiviaeg]. Eesti ajalugu 1. Esiajalugu ja muistne vabadusvõitlus. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1935, 53-58, ill.

Moora, H[arri] Usund ja rahvaluule [: X-XII sajand]. Eesti NSV ajalugu (kõige vanemast ajast tänapäevani). Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1952, 26-27.

Moora, H[arri] Usund ja vaimne rahvalooming [: I-IX sajand]. Eesti NSV ajalugu (kõige vanemast ajast tänapäevani). Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1952, 18-19.

Moora, H[arri] Usund ja vaimne rahvalooming [: Meie ajaarvamise I aastatuhat]. Eesti NSV ajalugu (kõige vanemast ajast tänapäevani). 2. trükk. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1957, 20-21.

Moora, H[arri]; Mägiste, J[ulius] Vaimne kultuur: usund, keel, luule [: Rooma raua-aeg (Kr. sünd-st kuni 400 p. Kr.)]. Eesti ajalugu 1. Esiajalugu ja muistne vabadusvõitlus. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1935, 115-121, ill.

Moora, H[arri]; Moora, A[liise] Volkstümliche Zeitrechnung, Arbeits-zyklen, Gedenk- und Festtage des Jahres. Abriss der estnischen Volkskunde. Tallinn: Estnischer Staatsverlag, 1964, 236-249, ill.

Moora, Henn Kas Madisepäeva lahing peeti Risti kabeli kohal? Horisont 1975:9, 26-29, ill.

Morrison, M[artin] Iruämma otsimas. Eesti Kirjandus 1921:5, 154-159.

Mõtsküla, Paul Kehalt koolitatuks, hingelt rikkaks [: Pärnu Kultuurimaja rahvatantsurühm]. Kultuur ja Elu 1970:6, 26-28, ill.

Mõtteid meie folkloristika olukorrast ja perspektiividest. Korrespondents-intervjuu Udo Kolgiga. Keel ja Kirjandus 1987:5, 298-301.

Muhel, Imbi Nääride ja uusaasta tähistamise kommetest ja traditsioonidest. Õppeabimaterjal pedagoogilistele koolidele / Eesti NSV Kõrg- ja Kesk-erihariduse Ministeerium. Teaduslik-Metoodiline Kabinet. Tallinn 1988. 116 lk, ill.

Mühlberg, H. Külade hävitamine Emmaste ja Keina kihelkondades Hiiumaal rahva suusõnalise traditsiooni põhjal. Ajalooline Ajakiri 1925:1, 14-17 .

Muinasjutuentsüklopeedia [: Enzyklopädie des Märchens. Handbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung. Berlin; New York]. Keel ja Kirjandus 1979:11, 704.

Müller, Georg [Kolmas jutlus laulu kohta]. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 33-34. [Allikas: Neununddreissig Estnische Predigten von Georg Müller aus den Jahren 1600-1606. [---] Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat 15. Dorpat 1891].

Münster, Sebastian Von seltzamen Breuchen, die in Lyfflandt sind = Iseära-likkudest kommetest, mis esinevad Liivimaal. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 22-26, ill. [Allikas: Cosmographey [---]. Erstlich durch Herrn Sebastian Munster mit grosser Arbeit in sechs Bücher verfasset. Basel [M.D.LXXXVIII = 1588]].

Murdetekst Audrust [: Rahvakalender] / E. Põldre (kogunud). Eesti Keel 1937:6, 183-184.

Murdetekst Jämajast [: Usundiline muistend] / Ks. Kurgvel (kogunud). Eesti Keel 1924:3/4, 96.

Murdetekst Kodaverest [: Pajatus] / August Tamm (kogunud). Eesti Keel 1935:4/6, 191.

Murdetekst Koerust [: Tont] / R. Toona (kogunud). Eesti Keel 1937 (1938):7/8, 251.

Murdetekst Kolga-Jaanist [: Umbluu] / Aug. Anni (kogunud). Eesti Keel 1924:5/6, 157.

Murdetekst Kraasnast [: Pulmad] / H. Ojansuu (kogunud); A. R[aun] (komment). Eesti Keel 1938:7/8, 249-250.

Murdetekst Setust [: Imemuinasjutt] / N. Remmel (kogunud). Eesti Keel 1931:1, 17-19.

Murdetekst Tartu-Maarjast (Vorbuse) [: Usundiline muistend] / A. S-te (kogu-nud). Eesti Keel 1924:5/6, 157.

Murdetekst Vaivarast [: Naljand] / M. Toomse (kogunud). Eesti Keel 1938:1, 22-23.

Murdetekste Emmastest [: Tulihänd] / Salme Soosaar (kogunud). Eesti Keel 1931(1932):6, 188.

Murdetekste Kodaverest [: Pajatused] / August Tamm (kogunud). Eesti Keel 1933:3, 96-97.

Murdetekste Lutsist [: Legendid] / August Sang (kogunud). Eesti Keel 1938:3/5, 145-147.

Murdetekste Nissist [: Pajatused] / Kristjan Meikop (kogunud). Eesti Keel 1933:2, 54-55.

Murdetekste Vändrast [: Tõnnivakk; Tuulispask] / Juhan Arike (kogunud). Eesti Keel 1933:3, 95-96.

Murdetekste. Hargla [: Pajatus] / Salme Tanning (kogunud). Eesti Keel 1935:2/3, 66-67.

Murdetekste. Käina [: Pajatus] / Pauliine Palmeos (kogunud). Eesti Keel 1935:2/3, 65-66.

Murdetekste. Mustjala [: Naljand] / Magnus Kindlam (kogunud). Eesti Keel 1935:2/3, 64-65.

Mürk, Herman Kas maksab uskuda rahva ilmatarkust? Eesti Loodus 1980:1, 9-17, ill. [Summary: Is it possible to believe in folk forecasting of atmospheric processes?, 62. Резюме: Можно ли верить предсказанию погоды по народным приметам?, 60].

Murti, K[arl] Orientalistide teaduslik konverents [: Konverents: 12.-14.11.1975, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1976:4, 253.

Muru, Karl "Kalevala" juubelikonverents Tartus [: Konverents: 5.-06.04.1985, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1985:7, 448.

Muru, Karl "Kalevala" tutvustusi eesti perioodikas. Kalevala 150. Vabariikliku konverentsi ettekannete teesid. Tartu 1985, 25-26.

Muru, Karl "Kalevalast" eesti perioodikas. Kalevala 150. Töid eesti filoloogia alalt. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 741. Tartu 1986, 92-99.

Muru, Karl Rahvaluuleprofessor Eduard Laugaste. Ants Järv; Tiiu Roll Eduard Laugaste tööde bibliograafia. Tartu 1989, 3-10.

Murumets, S[irje] Towards automatic auditing of discrete maps of proverb distribution. Symposium: Mathematical Processing of Cartographic Data (Tallinn, December 18-19, 1979). Summaries. Tallinn 1979, 67-69.

Must, Hildegard Märkmeid Stokholmist leitud Kreutzwaldi kirja kohta [: A. Adson Fr. R. Kreutzwaldi kiri Stokholmi Kuninglikus Raamatukogus. Tulimuld 19.1968:1]. Tulimuld 19.1968:3, 185-187.

Must, Hildegard Vastus härra Artur Adsonile [: A. Adson Fr. R. Kreutz-waldi kiri Stokholmi Kuninglikus Raamatukogus. Tulimuld 19.1968:1]. Tulimuld 20.1969:3, 191-192.

Must, M[ari]; Ahven, H[eino]; Palmeos, P[aula] Valimik Emakeele Seltsi korrespondentide murdetekste 1 [: Keskmurre, Kirde-eesti rannamurre, Saarte murre, Võru murre] / M. Must (toim); H. Ahven (toim); P. Palmeos (toim); Eesti NSV TA Emakeele Selts. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1956. 104 lk, ill. Kask, A[rnold] Eesti murdetekstide väljaannetest. Keel ja Kirjandus 1958:12, 771-772.

Must, Mari Kaastööline Priidu Tammepuu (1896-1976). Kodumurre 15. Tallinn 1982, 13-25.

Must, Mari Keskmurde tekstid / M. Must (toim); H. Viires (toim); Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut. Eesti murded 2. Tallinn 1965. 448 lk, ill, kaart. [Zusammenfassung: Estnische Mundarten II. Texte im Zentral-dialekt. Резюме: Эстонские диалекты II. Тексты среднесеверного диалекта]. Mäger, M[art] Eesti murrete teine raamat. Keel ja Kirjandus 1965:12, 761-762.

Must, Mari Lahemaa lugusid [: Haljala, Kadrina, Kuusalu] / Eevi Ross (toim) ; Eesti NSV TA Emakeele Selts. Valimik korrespondentide murde-tekste 4. Tallinn 1989. 236 lk, ill.

Must, Mari Theodor Saart mälestades. Kodumurre 19. Tallinn 1988, 113-116, ill.

Музыка в обрядах и трудовой деятельности финно-угров / И. Рюйтел (koost / toim) et al. Таллин: Ээсти раамат, 1986. 367 lk, ill, kaart, noot. [Summaries].

Музыка в свадебном обряде финно-угров и соседних народов / И. Рюйтель (toim) et al; АН ЭССР, Институт языка и литературы; Союз композиторов ЭССР. Таллин: Ээсти раамат, 1986. 361 lk, ill, kaart, noot. Bartens, Raija [Idem]. Ural-Altaische Jahrbücher. Neue Folge 9. Wiesbaden 1990, 303-308.

Музыкальный фольклор финно-угорских народов и их этномузыкальные связи с другими народами. Тезисы докладов / И. Рюйтель (toim) et al; Союз композиторов ЭССР, Фольклорная комиссия. Таллин 1976. 60 lk.

Музыкальный фольклор финно-угорских народов: архаика и современность. Тезисы докладов / И. Рюйтел (toim) et al; Союз композиторов ЭССР, Фольклорная комиссия. Таллин 1979. 64 lk.

Методическая записка по архивному хранению и систематизации фольклорных материалов / В. Я. Пропп (toim); Э. Норманн; Х. Тампере et al; АН ЛССР, Институт литовского языка и литературы. Вильнюс 1964. 106 lk, ill.