L[ai]d, E[erik] Küsimusi liukividest. R[iiklik] E[tnograafiline] M[uu-seum]. Küsimusleht 30. Tartu 1941. [1] lk.

L[einbock], F[erdinand] Kombeid ja ebausku. Mesindus. Rahvateadus-likud küsimuskavad 6. Sihtasutis E[esti] R[ahva] Muuseumi väljaanne 5. Tartu 1932, 17-19.

L[einbock], F[erdinand] Musée National Estonien = Eesti Rahva Muuseum. Tartu 1929. 14 lk. [Les Archives de Folklore estonien, 12-13].

L[innus], F[erdinand] Küsimusi linutamise kohta. E[esti] R[ahva] M[uuseum]. Küsimusleht 26. Tartu 1939. [1] lk.

L[oorits], O[skar] Euroopa rahvateaduslikust atlasest. Rahvapärimuste Selgitaja 5. Tartu 1938, 158-159.

L[oorits], O[skar] Liigaasta. Rahvapärimuste Selgitaja 1. Tartu 1936, 7.

Laagus, A[ino]; Allik, J[üri] Küps ja toores eesti rahvausundis. Studia metrica et poetica 2. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 420. Tartu 1977, 21-39, kaart. [Резюме: Вареное и сырое во верованиях эстонцев].

Laagus, Aino Eesti ja soome metshaldjatekstide võrdlev analüüs. Symposium 1988. Turku 30.8.-2.9.1988. Itämerensuomalaisen filologian symposiumi. Referaatit. [Turku] 1988, 42-43.

Laagus, Aino Eesti metshaldjas. Studia metrica et poetica 1. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 396. Tartu 1976, 20-30. [Резюме: Эстонский лесной дух (metshaldjas)].

Laagus, Aino Eksimise motiiv eesti mütoloogias. Folkloor ja poeetika = Фольклор и поэтика. Tartu 1976, 25-40. [Summary: The motive of go-astray in Estonian mythology].

Laagus, Aino Kaalukas uurimus folkloori vallast [: Pentikäinen, Juha The Nordic Dead-Child Tradition. Nordic Dead-Child Beings. A Study in Comparative Religion. Folklore Fellows Communications 202. Helsinki 1968]. Keel ja Kirjandus 1971:12, 760-761.

Laagus, Aino Metshaldjas. Rahvapärimuste koguja 8. Tartu 1972, 24-26.

Laagus, Aino Muinasjutu morfoloogia [: Пропп В. ЯМорфология сказки. Москва 1969]. Keel ja Kirjandus 1974:11, 697-701.

Laagus, Aino Situatsioonianalüüsist folkloristikas. Keel ja Kirjandus 1973:7, 404-412.

Laagus, Aino Strukturalismi kriitika [: Nathhorst, Bertel Formal or Structu-ral Studies of Traditional Tales. The Usefulness of Some Methodological Proposals Advanced by Vladimir Propp, Alan Dundes, Claude Lévi-Strauss and Edmund Leach. Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Comparative Religion 9. Stockholm 1970]. Keel ja Kirjandus 1972:4, 248-250.

Laagus, Aino Ühest vanast kihistusest eesti metshaldjauskumustes. Folkloor ja poeetika = Фольклор и поэтика. Tartu 1976, 41-52. [Summary: On an old substratum of Estonian forest-spirit folk-beliefs].

Laakmann, Heinrich; Anderson, Walter Ein neues Dokument über den estnischen Metsik-Kultus aus dem Jahre 1680. Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli Toimetused. B: Humaniora 32:5. Tartu 1934. 37 lk, ill, kaart.

Laaman, Ed[uard] Eesti muinasusust ja kultuuri lähtekohtadest. Looming 1936:9, 1017-1026. [(1) Hindrey, K[arl] A[ugust] Odin, Thor ja Taara. Looming 1936:10].

Laan, Maimu Uustulnuk sõnaraamatute seas [: Liiv, V.; Haberman, A.; Paivel, M. Saksa-eesti fraseologismide ja väljendite sõnaraamat. Tallinn 1973]. Keel ja Kirjandus 1974:11, 694-697.

Lääne, P. Mõnda Fr. R. Kreutzwaldi saksakeelsete kirjutiste keelest. Filo-loogiateadused Tartu ülikoolis. (Konverentsi teesid, 15. dets. 1982) = Филологические науки в Тартуском университете (Тезисы конференции, 15 дек. 1982 г.). Tartu 1982, 82-86.

Laanekask, Heli F. R. Kreutzwaldi meieni jõudmata kirjavahetusest. Keel ja Kirjandus 1981:12, 731-737.

Laanekask, Heli Fr. R. Kreutzwaldi kirjavahetuse meieni jõudmata osast = Лаанекаск Хели Не дошедшая до нас переписка Ф. Р. Крейцвальда. XXIV Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid = Тезисы докладов XXIV конференции "Дни Крейцвальда". Tartu 1980, 7-11; 62-65.

Läänelaid, Alar; Vahtre, Sulev Kas Rootsi kuningas istutas Laiusele puid? Eesti Loodus 1976:12, 807-808, ill. [Summary: Did the King of Sweden plant any trees at Laiuse?, 823. Резюме: Занимался ли Карл Х11 посадкой деревьев в Лайузе?, 821].

Läänemeresoomlaste etnokultuuri küsimusi / J. Linnus (koost / toim); Eesti NSV Riiklik Etnograafiamuuseum. Tallinn: Valgus, 1982. 136 lk, ill. [Zusammenfassungen. Резюме].

Läänemeresoomlaste rahvakultuurist = О народной культуре прибалтийско-финских народов / J. Linnus (toim) et al; Eesti NSV Riik-lik Etnograafiamuuseum. Tallinn: Valgus, 1970. 263 lk, ill, kaart, noot. [Zusammenfassungen. Резюме].

Laanepõld, N[eeme] Loengkontsert: Veljo Tormis / V. Mölder (toim); Eesti NSV Rahvaloomingu Maja. Tallinn: Eesti NSV Kultuuriministeerium, 1965. 16 lk, ill.

Laanepõld, N[eeme] Orelid ja osjapillid, pasunad ja parmupillid. Muusika-instrumente Teatri- ja Muusikamuuseumis = Музыкальные инструменты в Музее театра и музыки = Musical Instruments in the Theatre and Music Museum = Musikinstrumente im Theater- und Musikmuseum / Eesti NSV Kultuuriministeerium, Teatri- ja Muusikamuuseum. Tallinn 1972. 80 lk, ill, noot.

Laanepõld, N[eeme] Orelid ja osjapillid, pasunad ja parmupillid. Muusika-instrumente Teatri- ja Muusikamuuseumis = Музыкальные инструменты в Музее театра и музыки = Musical Instruments in the Theatre and Music Museum = Musikinstrumente im Theater- und Musikmuseum / Eesti NSV Kultuuriministeerium, Teatri- ja Muusikamuuseum. 2. trükk. Tallinn 1978. 80 lk, ill, noot. [Varasem trükk: 1:1972].

Laanes, R[udolf] Jakob Hurt eesti õigekeelsuse muutmiskäigus. Eesti Kirjandus 1939:7, 312-320.

Laanest, A.; Annist, A[ugust] Fennougristid Sõktõvkaris [: Konverents: 25.-30.06.1965, Sõktõvkar]. Keel ja Kirjandus 1965:9, 572-574.

Laanest, A.; Leppik, M.; Piir, H.; Nemvalts, P.; Viluoja, E[ha]; Veidemann; R. Läänemeresoome filoloogia sümpoosion 1982 [: Sümpoosion: 30.08.-2.09.1982, Jyväskylä]. Keel ja Kirjandus 1982:11, 609-616.

Laanest, A[rvo] = Лаанест А[рво] Isuri murdetekste = Ижорские диалект-ные тексты / P. Kokla (toim); Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut. Tallinn 1966. 243 lk, kaart.

Laanest, Arvo Fennougrist Paul Ariste. Keel ja Kirjandus 1975:2, 73-80.

Laanest, Arvo Isuri rahvalauliku tähtpäev [: Jekaterina Aleksandrova 80]. Keel ja Kirjandus 1982:12, 669-670, ill.

Laanest, Arvo Isurid ja isuri keel meie lähemaid sugulaskeeli / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut. Tallinn 1964. 36 lk, ill, kaart. [Rahvalaulude varaait, 12-14].

Laar, M[art]; Saukas, R[ein]; Tedre, Ü[lo] Jakob Hurt 1839-1907. Tallinn: Eesti Raamat, 1989. 352 lk, ill, kaart. [Summary. Zusammenfassung. Tiivistelmä. Резюме]. Mirov, Ruth Emotsionaalne kommentaar retsensiooni asemel. Keel ja Kirjandus 1990:5, 311-314.©Ränk, Gustav [Idem]. Tulimuld 42.1991:3, 165-167.

Laar, Mart A. Grenzsteini Kirjakogust. Keel ja Kirjandus 1984:6, 359-363.

Laar, Mart Carl Robert Jakobson ja Jakob Hurt. Suhted aastail 1874-78. Vikerkaar 1987:7, 59-64.

Laar, Mart J. Hurt elu ja aated = Laar, Mart J. Hurt sein Leben und seine hehren Ideen = Лаар Март Жизнь и устремления Якоба Хурта. J. Hurt 150; Eesti Rahva Muuseum 80. Eesti Rahva Muuseum; XXXI teaduskonverents. Ettekannete teesid = Estnisches Nationalmuseum; XXXI wissenschaftliche Konferenz. Thesen = Эстонский национальный музей; XXXI научная конференция. Тезисы докладов. Тарту 1989, [pagineerimata 3-4; 19-20; 39-40].

Laar, Mart Jakob Hurda katsest asutada ajaleht "Mesilane" 1878. aastal. Keel ja Kirjandus 1987:12, 725-731.

Laar, Mart Jakob Hurda viimane eluaasta. Keel ja Kirjandus 1987:3, 161-168.

Laar, Mart Jakob Hurt aastal 1867. Keel ja Kirjandus 1989:7, 392-400.

Laar, Mart Jakob Hurt aastal 1867. XXXI Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid. Tartu 1987, 11-12.

Laar, Mart Jakob Hurt ja meie. Looming 1989:7, 942-947.

Laar, Mart Rudolf Põldmäe [: Nekroloog]. Looming 1988:2, 267-269.

Laar, Mart Ühest J. Hurda tundmatust kirjutisest [: Hurt, Jakob Einige Worte zum Frieden in der baltischen Heimat]. Jakob Hurda 150. sünniaasta-päevaks. Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. Uurimusi 12. Tallinn: Eesti Raamat, 1989, 178-199. [Zusammenfassung: Ein unbekannter Aufsatz von J. Hurt, 218-219. Резюме: О статье Я. Хурта для "St. Petersburger Zeitung", 208-210].

Laarman, J. Mõnedest haruldaste taevanähtuste kirjeldustest minevikus [: Halo]. Eesti Loodus 1963:6, 354, ill.

Laarmann, J. Rahvapärased arstimisvahendid. Eesti Kirjandus 1923:2, 95-96.

Laasimer, Ingmar Ussikuningast ehk madude kestumisest. Eesti Loodus 1984:10, 672-673, ill. [Summary: About the snake king or sloughing, 687. Резюме: "Царь-змея", или о линьке змей, 685].

Labe, L[eili] Eesti rahva ennemuistsed jutud. Fr. R. Kreutzwaldi ja ta kaasaegsete mõtteavaldusi ning valimik illustratsioone / L. Labe (toim); Eesti NSV Kultuuriministeerium; Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum. Võru 1969. 40 lk, ill.

Labe, L[eili] Eesti rahva ennemuistsed jutud. Fr. R. Kreutzwaldi ja ta kaasaegsete mõtteavaldusi ning valimik illustratsioone / V. Taalveld (toim); Eesti NSV Kultuuriministeerium; Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum. Võru 1973. 43 lk, ill.

Labe, L[eili] Eesti rahva ennemuistsed jutud. Fr. R. Kreutzwaldi ja ta kaasaegsete mõtteavaldusi ning valimik illustratsioone / A. Krull (toim); Eesti NSV Kultuuriministeerium; Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum. Võru 1978. 44 lk, ill.

Labe, L[eili] Võrdluse kasutamine "Kalevipojas". Kalevipoja küsimusi = Эпос "Калевипоэг" 2. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 138. Tartu 1963, 53-83. [Summary: The use of similes in the "Kalevipoeg". Резюме: Сравнения в эпосе "Калевипоэг"].

Lach, Robert Eesti rahvalaulu arengulooline missioon. Eesti Muusika Kuukiri 1929:1, 6-9, noot. [Zusammenfassung: Die entwicklungsgeschichtliche Mission des estnischen Volksliedes, 35].

Lahkunuid mälestades [: Juhan Karma; Helene Kukk; Selma Lätt (Kutti); Adolf Merk; Ann Toompalu; Gustav Vilbaste]. Rahvapärimuste koguja 7. Tartu 1970, 75-83, ill.

Lahkunuid mälestades [: Liisa Kümmel; Mats Laarmann; Martin Luu; Jakob Mikiver; Anne Vabarna]. Rahvapärimuste koguja 5. Tartu 1967, 81-84, ill.

Lahkunuid mälestades [: Rein Koppel; Ernst Raudsepp]. Rahvapärimuste koguja 6. Tartu 1968, 92-94, ill.

Lahkunuile mõeldes [: Peeter Avarsoo (Tatz); Hans Kurvits; Maria Männik; Aleksei Rand; Jaak P. Sõggel; Aleksander Timm; Robert Viisimaa; Reet Viljandi]. Rahvapärimuste koguja 4. Tartu 1965, 110-111.

Laid, E[erik] "Pirru-Jaak". Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 4. Tartu 1928, 98-100, ill. [Zusammenfassung: Kienspanhalter, der s. g. "Pirru-Jaak" ("Kien-span-Jaak"), 163].

Laid, E[erik] Kodumaa muistsed pelgupaigad. Ajalooline Ajakiri 1925:1, 1-13, ill; 1925:2, 45-56, ill.

Laid, E[erik] Petseri laat etnograafiliselt seisukohalt. Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 11.1935. Tartu 1937, 55-82, ill, kaart. [Summary: The Petseri fair from the ethnographic point of view, 205-208].

Laid, E[erik] Usund [: Noorem raua-aeg (800-1200 p. Kr.)]. Eesti ajalugu 1. Esiajalugu ja muistne vabadusvõitlus. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1935, 237-247, ill.

Laid, Eerik Estniska nationalmuseet i Dorpat 50 år. Folk-Liv 23.1959:2. Stockholm 1960, 61-63.

Laid, Eerik Zwei glaubenskundliche Bodenaltertümer. Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1936. Tartu 1938, 77-92, ill, kaart.

Laido, E[vi] "Kreutzwaldi päev" [: Konverents: 26.-27.12.1967, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1968:3, 189-190.

Laidvee, H[erbert]  "Kalevipoja" bibliograafia 1860-1969. H[erbert] Laidvee Fr. R. Kreutzwaldi bibliograafia 1833-1969. Personaalbiblio-graafiad 1:1. Tallinn: Eesti Raamat, 1978, 339-386.

Laidvee, H[erbert] "Kalevipoja" bibliograafia 1836-1961. Personaalbibliograafiad 1:2 / Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjan-dusmuuseum.. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1964. 120 lk, ill.

Laidvee, H[erbert] Fr. R. Kreutzwaldi bibliograafia 1833-1969. Personaalbibliograafiad 1:1 / Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjan-dusmuuseum. Tallinn: Eesti Raamat, 1978. 423 lk, ill. Kuningas, O[skar] Teejuht Lauluisa vaimse pärandi juurde. Keel ja Kirjandus 1978:12, 754-755.

Laiho, Lauri Viron Inkeri kansanrunouden maana. Virittäjä 44.1940:2, 218-236, kaart. [Zusammenfassung: Das estnische Ingermanland in folkloristischer Hinsicht, 277-278].

Lang, Ewald; Metslang, Helle; Schulze, Brigitte; Hartung, Liselotte Auswahlbibliographie zum Parallelismus. Teil II. Parallelismus und Etymologie. Studien zu Ehren von Wolfgang Steinitz anläßlich seines 80. Geburtstags am 28. Februar 1985. Akademie der Wissenschaften der DDR. Zentralinstitut für Sprachwissenschaft. Linguistische Studien A: Arbeits-berichte 161:2. Berlin 1987, 181-186.

Lang, J[uhan]; Leinbock, F[erdinand] Sihtasutis Eesti Rahva Muuseumi tegevuse aruanne 1931./32. a. eest. Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 8.1932. Tartu 1934, 181-192. [Eesti Rahvaluule Arhiiv (ERA), 188-192]. Summary: Annual report of the Estonian National Museum (1. IV. 1931-31. III. 1932), 204-207].

Lang, J[uhan]; Leinbock, F[erdinand] Sihtasutis Eesti Rahva Muuseumi tegevuse aruanne 1932./33. a. eest (1. IV 32-31. III 33). Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 9/10.1933/1934. Tartu 1934, 255-267. [Eesti Rahvaluule Arhiiv (ERA), 261-265]. [Summary: Annual report of the Estonian National Museum (1. IV 1932-31. III 1933), 307-308].

Lang, J[uhan]; Leinbock, F[erdinand] Sihtasutis Eesti Rahva Muuseumi tegevuse aruanne 1933./34. a. eest (1. IV 33-31. III 34). Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 9/10.1933/1934. Tartu 1934, 268-282. [Eesti Rahvaluule Arhiiv (ERA), 276-280]. [Summary: Annual report of the Estonian National Museum (1. IV 1933-31. III 1934), 309-311].

Lang, J[uhan]; Leinbock, F[erdinand] Sihtasutis Eesti Rahva Muuseumi tegevuse aruanne 1934./1935. a. eest (1. IV 34-31. III 35). Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 11.1935. Tartu 1937, 161-177. [Eesti Rahvaluule Arhiiv (ERA), 169-174]. [Summary: Annual report of the Estonian National Museum for the year 1934/35 (1. IV 1934-31. III 1935), 213-215].

Lang, J[uhan]; Linnus, F[erdinand] Sihtasutis Eesti Rahva Muuseumi tegevuse aruanne 1935./1936. a. kohta (1. IV 35-31. III 36). Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 11.1935. Tartu 1937, 178-197. [Eesti Rahvaluule Arhiiv (ERA), 188-194]. [Summary: Annual report of the Estonian National Museum for the year 1935/36 (1. IV 1935-31. III 1936), 215-217].

Lang, J[uhan]; Linnus, F[erdinand] Sihtasutis Eesti Rahva Muuseumi tegevuse aruanne 1936./1937. a. kohta (1. IV 36-31. III 37). Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 14.1938. Tartu 1939, 121-140. [Eesti Rahvaluule Arhiiv (ERA), 131-136]. [Summary: Annual report of the Estonian National Museum for the year 1936/37 (1. IV 1936-31. III 1937), 173-175].

Lang, M[erike] Küsimusi matusekommetest. Eesti NSV Riiklik Etno-graafiamuuseum. [Küsimusleht 172]. [Tartu] 1985. [8] lk.

Lang, Valter Rahva mälu võib usaldada [: J. Põldmäe Kas rahva mälu võib usaldada. Kultuur ja Elu 1989:10]. Kultuur ja Elu 1990:1, 20-21, ill.

Laosson, M[ax] Kolgata ristisurm paganlike müsteeriumide asendajana. Kultuur ja Elu 1961:5, 16-18.

Lapp, A[nu]-R[eet] Komidest ja nende keelest [: Ekspeditsioonid: 1963, 1964, Komi ANSV]. Keel ja Kirjandus 1965:1, 35-38, ill.

Lapp, Anu-[Reet] Kümme päeva komilaste külaliseks. Meenutusi 1963. a. suvest [: Ekspeditsioon: Komi ANSV]. Kodumurre 7. Tallinn 1965, 45-51, ill.

Larsson, Gunnar Die estnisch-schwedische Streichleier, ihre Spieltechnik und ihr Repertoire. Studia instrumentorum musicae popularis 6. Musikhistoriska museets skrifter 8. Stockholm 1979, 87-92, ill.*

Laste kasvatamisest tänapäeval. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Etno-graafia Muuseum. Küsimusleht 80. Tartu 1961. [4] lk.

Laste kasvatamisest. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Etnograafia Muuseum. Küsimusleht 57. Tartu 1958. [4] lk.

Läti Henrik [Liivlaste ja eestlaste uskumustest ja kommetest] = [Tõlge]. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 17-21. [Allikas: HEINRICI, CHRONICON LIVONIAE [: ~ 1224-1228]. Hannoverae 1955].

Lätt, S[elma] Aruanne rahvaluulekogumisest 1. I 1962-31. XII 1963. Rahvapärimuste koguja 4. Tartu 1965, 89-96.

Lätt, S[elma] Eesti rahvakalender 1 [: Korjusepäev pendipäev] / E. Normann (toim); Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Tallinn: Eesti Raamat, 1970. 239 lk, ill, kaart. Tedre, Ü[lo] Esimene kombelooline publikatsioon. Keel ja Kirjandus 1971:6, 377-379.

Lätt, S[elma] Eesti rahvanaljandid. Mõis ja kirik / Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1957. 319 lk. Tedre, Ü[lo] Ühe rahvaluuleteose ilmumise puhul. Keel ja Kirjandus 1958:1, 54-55.

Lätt, S[elma] ERA kahest naiskogujast [: Emilie Poom; Marie Sarv]. Rahvapärimuste Selgitaja 6. Tartu 1939, 199-200, ill.

Lätt, S[elma] Kirjandusmuuseumi rahvaluulealased ekspeditsioonid 1962. ja 1963. aastal [: Põhiekspeditsioonid: 1962, Helme, Tarvastu; 1963, Tori]. Rahvapärimuste koguja 4. Tartu 1965, 97-99, ill.

Lätt, S[elma] Kollektiivne abistamine eesti pulmakommetes. Paar sammu-kest eesti kirjanduse ja rahvaluule uurimise teed. Uurimusi ja materjale 1. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1958, 213-249, ill.

Lätt, S[elma] Laste kiirkõned. Rahvapärimuste koguja 2. Tartu 1961, 84-85.

Lätt, S[elma] M. J. Eiseni stipendiaatide rahvaluulekogu. Paar sammukest eesti kirjanduse ja rahvaluule uurimise teed. Uurimusi ja materjale 2. Tartu 1961, 405-421, kaart. [Резюме: Собирание фольклорного материала стипендиатами М. И. Эйзена, 461-462].

Lätt, S[elma] Märkmeid rahvaluule kogumise ekspeditsioonilt Karksist [: 1960]. Keel ja Kirjandus 1960:10, 618-624, ill.

Lätt, S[elma] Rahvaluule kogumise ekspeditsioon 1965. a. [: Põhi-ekspeditsioon: Anna, Järva-Jaani, Järva-Madise]. Rahvapärimuste koguja 6. Tartu 1968, 85-86.

Lätt, S[elma] Rahvaluule kogumisest 1964. aastal [: Korrespondentide kogumistööst; põhiekspeditsioon: Audru, Tõstamaa]. Rahvapärimuste koguja 5. Tartu 1967, 72-75, ill.

Lätt, S[elma] Võtt õppuss [: Kodavere naljalugu]. Kultuur ja Elu 1965:3, 35.

Lätt, S[elma]; Rüütel, I[ngrid] Kelle peale sa loodad? Valimik usu ja kiriku vastaseid rahvaluuletekste / M. Juske (toim). Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963. 200 lk, ill. Sikemäe, I[lmar] Teretulnud raamat. Keel ja Kirjandus 1963:9, 567-569.

Lätt, S[elma]; Tampere, H[erbert] Ekspeditsioone 1960. a. sügisel [: Kark-si, Kuusalu, Tartu rajoon]. Rahvapärimuste koguja 2. Tartu 1961, 107-108.

Lätt, S[elma]; Tampere, H[erbert] ENSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseumi rahvaluule-alased ekspeditsioonid 1960. a. suvel [: Põhi-ekspeditsioonid: Abja rajoon, Häädemeeste, Saaremaa]. Rahvapärimuste koguja 1. Tartu 1961, 79-81, ill.

Lätt, Selma Aletule põletamine vana pulmakomme. Eesti Kirjandus 1940:6/7, 282-288.

Lätt, Selma Aruanne rahvaluulekogumisest 1. I -31. XII 1961. Rahvapärimuste koguja 3. Tartu 1962, 51-57, ill.

Lätt, Selma Kollektiivne abistamine eesti pulmakommetes. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 175-180. [Allikas: Paar sammukest eesti kirjanduse ja rahvaluule uurimise teed. Uurimusi ja materjale 1. Tallinn 1958].

Lätt, Selma Küsimusi pulmakommetest. Rahvapärimuste Selgitaja 5. Tartu 1938, 153-158.

Lätt, Selma Küsimusi pulmakommetest. Tartu: Eesti Rahvaluule Arhiiv, 1939. 8 lk. [Äratrükk: Rahvapärimuste Selgitaja 5.1938].

Lätt, Selma Küsimusi pulmalaulikuist. Rahvapärimuste Selgitaja 4. Tartu 1938, 123-124.

Lätt, Selma Küsimusi rahvakalendri alalt II [: (5) Aastajaotusest; (6) Pööri-päevadest; (7) Künnipäev; (8) Ristipäevad]. Rahvapärimuste Selgitaja 4. Tartu 1938, 124-127.

Lätt, Selma Küsimusi rahvakalendri alalt III [: (1) Simunapäev; (2) Nigula-päev; (3) Andresepäev; (4) Luutsinapäev; (5) Toomapäev]. Rahvapärimuste Selgitaja 5. Tartu 1938, 152-153.

Lätt, Selma Küsimusi rahvakalendri alalt IV [: (1) Süütalastepäev; (2) Kaepäev-kaiepäev; (3) Kolmekuningapäev; (4) Paavlipäev; (5) Korjusepäev]. Rahvapärimuste Selgitaja 6. Tartu 1939, 186-188.

Lätt, Selma Küsimusi rahvakalendri alalt V [: (1) Tõnisepäev; (2) Küünla-päev; (3) Luuvalupäev; (4) Peetripäev; (5) Maarjapäevad; (6) Paastu-maarjapäev; (7) Heinamaarjapäev; (8) Rukkimaarjapäev; (9) Ussimaarjapäev]. Rahvapärimuste Selgitaja 1(8). Tartu 1940, 18-22.

Lätt, Selma Rahvakalender I [: Jaanuar-veebruar]. Rahvapärimuste koguja 1. Tartu 1961, 47-54, ill.

Lätt, Selma Rahvakalender II [: Märts-aprill]. Rahvapärimuste koguja 2. Tartu 1961, 72-81.

Lätt, Selma Rahvakalender III [: Jüripäev]. Rahvapärimuste koguja 4. Tartu 1965, 58-63, ill.

Lätt, Selma Rahvakalender IV [: Aprill-mai]. Rahvapärimuste koguja 5. Tartu 1967, 44-49, ill.

Lätt, Selma Rahvaluulekoguja Mari Sarv. Rahvapärimuste koguja 2. Tartu 1961, 92-99, ill.

Lätt, Selma Tõnisepäeva traditsioonidest. Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. Uurimusi ja materjale 7. Tartu 1971, 123-134, kaart. [Zusammenfassung: Zu den Traditionen des Antoniustages, 248-249. Резюме: О традициях, связанных с Тынисовым днем, 231-232].

Lattik, V[ello] Kuidas meil pulmi peetakse. Kultuur ja Elu 1962:3, 33-35, ill.

Laudilt alla [: Üks vana jutt armsaks ajaviiteks]. Kultuur ja Elu 1987:4, 28. Allikas: Kõrtsi-raamat. Tartu 1896].

Laugaste(-Treu), Eduard Die estnischen Vogelstimmendeutungen. Folklore Fellows Communications 97. Helsinki: Suomalainen Tiede-akatemia, 1931. 96 lk. Vilberg, G[ustav] [Idem]. Loodusevaatleja 3.1932:3, 89-90.

Laugaste(-Treu), Eduard Ööbiku laul. Vanavara vallast. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 1. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 1932, 120-152, kaart. [Zusammenfassung: Das Lied der Nachtigall, Anhang, 7-10].

Laugaste, [Gerda] = Gerta "Kalevala" Kullervo ja A. Kivi "Kullervo". Kalevala 150. Vabariikliku konverentsi ettekannete teesid. Tartu 1985, 19-21.

Laugaste, [Gerda] = Gerta Fr. R. Kreutzwald rebasejuttude vahendajana. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 190-196. [Allikas: Fr. R. Kreutzwaldi osa rebasejuttude vahendajana. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 77. Tartu 1959].

Laugaste, E[duard] (koost / komment) Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963. 444 lk, ill, kaart, noot. Paulson, Ivar [Idem]. Zeitschrift für Volkskunde 61.1965:1, 86-87. ©Talve, Ilmar [Idem]. Finnisch-ugrische Forschungen 35.1965:3, 316-324.©Talve, Ilmar [Idem]. Temenos 1. Helsinki 1965, 180.©Tedre, Ülo Rahvaluuleteaduse esiajaloo materjale. Keel ja Kirjandus 1963:11, 696-698.

Laugaste, E[duard] (koost / komment) Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980. 460 lk, ill, kaart, noot.

Laugaste, E[duard] "Kalevala" uusväljaanne eesti keeles [: Lönnrot, Elias Kalevala. Tallinn 1959]. Keel ja Kirjandus 1960:2, 117-120.

Laugaste, E[duard] "Kalevipoja" etnograafilisest miljööst. Kalevipoja küsimusi = Эпос "Калевипоэг" 2. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 138. Tartu 1963, 95-149, ill. [Summary: The ethnographical environment of the folk epic "Kalevipoeg". Резюме: "Калевипоэг" и его этнографическая среда].

Laugaste, E[duard] "Vana kandle" kolleegiumis [: Koosolek: 11.01.1974]. Keel ja Kirjandus 1974:4, 255-256.

Laugaste, E[duard] "Vana kandle" kolleegiumis [: Koosolek: 3.04.1975]. Keel ja Kirjandus 1975:6, 384.

Laugaste, E[duard] Ajakirjanduse abist eesti rahvaluule kogumisel 19. sajandi teisel poolel. Läbi kahe sajandi. Tallinn: Eesti Raamat, 1971, 141-155.

Laugaste, E[duard] Alexander Heinrich Neus. Haapsalu läbi aegade ja inimeste. Tallinn: Eesti Raamat, 1979, 90-95, ill.

Laugaste, E[duard] Arvud eesti rahvaluules. Matemaatika ja kaasaeg. Abimaterjale matemaatika õpetajatele ja õppijatele 4. Tartu 1964, 82-89.

Laugaste, E[duard] Carl Friedrich Wilhelm Russwurm. Haapsalu läbi aegade ja inimeste. Tallinn: Eesti Raamat, 1979, 99-102, ill.

Laugaste, E[duard] Der Parallelismus in den älteren estnischen Volksliedern. Congressus Tertius Internationalis Fenno-Ugristarum. Tallinn, 17.-23. VIII 1970. Teesid = Тезисы = Thesen 2. Tallinn 1970, 99.

Laugaste, E[duard] Dr. Jakob Hurda töö eesti rahvaluule kogumisel. Jakob Hurda teened rahvaluuleteaduse arendamisel. Töid eesti filoloogia alalt. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 848. Tartu 1989, 4-43, ill, kaart.

Laugaste, E[duard] Eesti alliteratsioonist ja assonantsist. Keel ja Kirjandus 1962:9, 531-537.

Laugaste, E[duard] Eesti rahvakalendri ning rahvaastronoomia termino-loogia. Juhend eesti filoloogia eriala üliõpilastele rahvateaduslikkude tekstide lugemiseks / Tartu Riiklik Ülikool. Tartu 1982. 36 lk.

Laugaste, E[duard] Eesti rahvaluule. 2., parandatud ja täiendatud trükk. Tallinn: Valgus, 1977. 300 lk, ill, kaart. [Varasem trükk: 1:1975].

Laugaste, E[duard] Eesti rahvaluule. 3., parandatud ja täiendatud trükk. Tallinn: Valgus, 1986. 312 lk, ill, kaart. [Varasem trükk: 1:1975; 2:1977].

Laugaste, E[duard] Eesti rahvaluule. Tallinn: Valgus, 1975. 300 lk, ill, kaart. Ariste, P[aul] Kõrgkoolide rahvaluuleõpik. Keel ja Kirjandus 1976:7, 439-442.©Pino, Veera Uus rahvaluuleõpik kõrgkoolidele. Looming 1976:5, 869-874.

Laugaste, E[duard] Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu / R. Kleis (toim); Tartu Riiklik Ülikool. Tartu 1961. 205 lk, ill, noot.

Laugaste, E[duard] Eesti regivärsi struktuuriküsimusi. Töid filoloogia alalt 1. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 117. Tartu 1962, 25-70. [Zusammenfassung: Über die Struktur des estnischen Volksliedes. Резюме: О структуре эстонских народных песен].

Laugaste, E[duard] Eesti üliõpilaste osast kirjandus- ja rahvaluuleteaduses 19. sajandil. Tartu ülikool ja eesti kirjandusliku protsessi uurimine = Тартуский университет и изучение эстонского литературного процесса. Töid eesti filoloogia alalt 9. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 615. Tartu 1982, 11-21. [Zusammenfassung: Der Anteil der estnischen Studenten an der Förderung der Literaturwissenschaft und Volkskunde des 19. Jahrhunderts. Резюме: О роли эстонских студентов в литературоведении и фольк-лоре Х1Х столетия].

Laugaste, E[duard] Fr. R. Faehlmanni ja Fr. R. Kreutzwaldi sidemed Tartu ülikooliga. Ajaloo-keeleteaduskonna töid. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 35. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1954, 109-129, ill. [Резюме: Связи Фр. Р. Фельмана и Фр. Р. Крейцвальда с Тар-туским университетом].

Laugaste, E[duard] Fr. R. Kreutzwald folkloristina. Teaduslikud tööd, pühendatud Tartu Riikliku Ülikooli 150. aastapäevale. 1802-1952 = Научные труды посвященные 150-летию Тартуского государственного универси-тета 1802-1952. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1952, 43-80. [Резюме: Фр. Р. Крейцвальд как фольклорист].

Laugaste, E[duard] Fr. R. Kreutzwald teadlasena. XX Kreutzwaldi päev 26.-27. detsembril 1976. a. Ettekannete teesid. Tartu 1976, 4-6.

Laugaste, E[duard] Haljala regilaulud / E. Laugaste (toim) et al; Tartu Riiklik Ülikool. Vana Kannel 6:1. Estonum carmina popularia 6:1. Monumenta Estoniae Antiquae 1. Tallinn: Eesti Raamat, 1989. 803 lk, ill, kaart, noot. Tedre, Ülo Monumentum küll, aga kas aere perennius? Keel ja Kirjandus 1991:6, 373-379.

Laugaste, E[duard] Haljala regilaulud / E. Laugaste (toim) et al; Tartu Riiklik Ülikool. Vana Kannel 6:2. Estonum carmina popularia 6:2. Monumenta Estoniae Antiquae 1. Tallinn: Eesti Raamat, 1989. 984 lk, noot. [Zusammenfassung: Zusammenfassung der Lieder. Резюме: Краткое изложение содержания песенных типов]. Tedre, Ülo Monumentum küll, aga kas aere perennius? Keel ja Kirjandus 1991:6, 373-379.

Laugaste, E[duard] Harjutusmaterjale rahvaluulepraktikaks [: Helme khk lauliku Eeva Krotniku regilaulud. (Fotokoopiad Karl Ruut’i käsikirjast 1892)] / Tartu Riiklik Ülikool. Tartu 1970. 64 lk, ill.

Laugaste, E[duard] Jakob Hurt rahvaluuleteadlasena. Keel ja Kirjandus 1966:11, 670-682.

Laugaste, E[duard] Kalevi (Kalevipoja) nime esinemisest eesti rahva-lauludes. Keel ja Kirjandus 1959:4, 202-208; 1959:5, 274-282.

Laugaste, E[duard] Kalevipoeg rahvasuus. Kultuur ja Elu 1961:10, 29.

Laugaste, E[duard] Kalevipoja kujust eesti hiiumuistendeis. Keel ja Kirjandus 1961:8, 458-468, ill.

Laugaste, E[duard] Kalevipoja-muistendite tüpologiseerimise küsimusi. Kalevipoja küsimusi = Эпос "Калевипоэг". Tartu Riikliku Ülikooli Toime-tised 53. Tartu 1957, 60-112, ill, kaart. [Summary: Some problems of type-classification of the myths about Kalevipoeg. Резюме: Вопросы типологизации сказаний о Калевипоэге].

Laugaste, E[duard] Kinofilm rahvaluule õpetamisel. Programmõpe ja tehniliste vahendite kasutamise metoodika 2. Tartu 1967, 36-41.

Laugaste, E[duard] Kreutzwaldi käsikirjalised rahvalaulukogud. Eesti rahvaluule anriprobleemid = Жанровые проблемы эстонского фольклора. Töid eesti filoloogia alalt 7. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 528. Tartu 1980, 3-24. [Резюме: Рукописные собрания народных песен, сделанные Крейцвальдом].

Laugaste, E[duard] Kust king pigistab [: (1) Rahvalaulukogud; (2) Rahva-luule õpetamine koolides]. Keel ja Kirjandus 1973:3, 172-173.

Laugaste, E[duard] Kust king veel pigistab [: (1) Üld- ja erialabibliograafia; (2) Litereerimata magnetlindid]. Keel ja Kirjandus 1975:3, 176-177.

Laugaste, E[duard] Marginaale regivärsi sisust ja vormist. Lahemaa uurimused 2. Rahvuspargi asustusajalugu ja etnograafia. Tallinn: Valgus, 1985, 111-124, ill. [Summary: Form and contents of the alliterative verse. Резюме: Маргиналии о форме и содержании аллитерационных стихов].

Laugaste, E[duard] Mõni sõna "Kalevipoja" käsikirjalise ja trükiversiooni võrdluseks. Keel ja Kirjandus 1961:4, 204-216, ill.

Laugaste, E[duard] Mõningaid märkmeid rahvaluule õpetamisest kesk-koolis. Kirjanduse õpetamise metoodika küsimusi 2. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1962, 22-43.

Laugaste, E[duard] Mõningaid selgitusi eesti regivärsside suurväljaandest. Eesti NSV Riikliku Etnograafiamuuseumi XVIII teadusliku konverentsi teesid. 14. ja 15. aprill 1976. a. Tartu 1976, 27-28.

Laugaste, E[duard] Mõningaid sõnatähenduslikke küsimusi seoses Kreutzwaldi "Kalevipojaga". Emakeele Seltsi Aastaraamat 3. Tallinn 1957, 116-129. [Резюме: К вопросу о семантике слов в "Калевипоэге" Фр. Р. Крейцвальда].

Laugaste, E[duard] Mõningatest "Kalevipoja" kunstilistest iseärasustest = Лаугасте Э[дуардО некоторых художественных особенностях эпоса "Калевипоэг" . "Kalevipoja" 100 aasta juubeli teadusliku konverentsi Tartu ettekannete kokkuvõtted = Тезисы тартуских докладов на конференции, организуемой по случаю 100-летнего юбилея "Калевипоэга". Tartu 1961, 8; 15-16.

Laugaste, E[duard] Nõia ja nõiduse nimetusi eesti murdeis. Eesti Keele Arhiivi Toimetised 8. Tartu: Eesti Keele Arhiiv, 1937. 32 lk. [Résumé: Les noms des sorciers et de la sorcellerie dans les dialectes estoniens].

Laugaste, E[duard] Pajatus kui eesti rahvaloomingu anr. Filoloogia-teadused Tartu ülikoolis. (Konverentsi teesid, 15. dets. 1982) = Филологи-ческие науки в Тартуском университете (Тезисы конференции, 15 дек. 1982 г.). Tartu 1982, 73-76.

Laugaste, E[duard] Peeter Südda ja Suure Tõllu lood. Keel ja Kirjandus 1980:3, 170-173, ill.

Laugaste, E[duard] Pildisari eesti rahvaluule ainevallast. Õppevahend rah-valuule üldkursuse kuulajatele / Tartu Riiklik Ülikool. Tartu 1973. 156 lk, ill, kaart, noot.

Laugaste, E[duard] Rahvaluule ja rahvakombed. Kodu-uurija käsiraamat. Tallinn: Eesti Raamat, 1966, 428-435.

Laugaste, E[duard] Rahvaluule probleemid Nõukogude Eestis. Teaduslik sessioon, pühendatud Suure sotsialistliku oktoobrirevolutsiooni 40-ndale aastapäevale. Ettekannete teesid = Научная сессия, посвященная 40-ой годовщине Великой октябрьской социалистической революции. Тезисы докладов. Tartu 1957, 22-23.

Laugaste, E[duard] Rahvaluulelisi aineid S. H. Vestringi eesti-saksa sõnaraamatu käsikirjas. Ajaloo-keeleteaduskonna töid. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 38. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1955, 167-180, ill. [Резюме: Фольклорный материал в рукописи эстонско-немец-кого словаря С. Х. Вестринга].

Laugaste, E[duard] Rahvaluulet. Eduard Laugaste Stiilikursuse harju-tusmaterjale. Tartu 1961, 12-24.

Laugaste, E[duard] Rahvaluuleteadus Tartu Riiklikus Ülikoolis 1944-1982. Humanitaarteaduste arengust Tartu ülikoolis. Tartu ülikooli ajaloo küsi-musi (TRÜ ajaloo komisjoni ja ajaloo muuseumi materjalid) 13. Tartu 1983, 105-118.

Laugaste, E[duard] Rahvapärastest mõõtudest ja kaaludest. Matemaatika ja kaasaeg. Abimaterjale matemaatika õpetajatele ja õppijatele 13. Tartu 1967, 109-116.

Laugaste, E[duard] Saksad põrgu! Probleeme eesti regilaulude alalt = Проблемы эстонской народной аллитерационной песни. Töid eesti filoloogia alalt 10. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 699. Tartu 1985, 5-18, kaart. [Резюме: Помещики, в ад!].

Laugaste, E[duard] Sõnaalguline ja sisealliteratsioon eesti rahvalauludes. Eesti rahvalaulu struktuur ja kujundid I. Töid eesti filoloogia alalt 2. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 234. Tartu 1969, 3-356, ill. [Zusammenfassung: Anfangsreim und Binnenalliteration im alt-estnischen Volkslied. Резюме: Начальная и внутренная аллитерация в эстонских старинных народных песнях]. Leino, Pentti Alliteratsioon ja regivärsiline rahvalaul. Keel ja Kirjandus 1970:8, 504-507.

Laugaste, E[duard] Soome Kirjanduse Selts 1831-1981. Keel ja Kirjandus 1981:3, 173-176.

Laugaste, E[duard] XIX sajandi ajakirjanduse abi rahvaluuleteaduse arendamisel. Teaduslik konverents "Eesti ajakirjandus 1766-1966". 11.-12. XI 1966. Ettekannete teesid. Tartu 1966, 9-10.

Laugaste, E[duard]; Järv, A[nts] Eesti kirjanduse ja rahvaluule kateedri teaduslikust tööst. Tartu ülikool ja eesti kirjandusliku protsessi uurimine = Тартуский университет и изучение эстонского литературного процесса. Töid eesti filoloogia alalt 9. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 615. Tartu 1982, 5-10. [Zusammenfassung: Über die wissenschaftliche Arbeit des Lehr-stuhls für estnische Literatur und Folklore. Резюме: О научной работе кафедры эстонской литературы и фольклора].

Laugaste, E[duard]; Liiv, E[llen] Muistendid Vanapaganast / E. Ertis (toim) et al; Tartu Riiklik Ülikool; Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Eesti muistendid. Hiiu- ja vägilasmuistendid 3. Monumenta Estoniae Antiquae 2. Tallinn: Eesti Raamat, 1970. 608 lk, ill, kaart. [Zusammenfassung: Die Sagen von Vanapagan. Резюме: Сказания о Ванапагане]. Kubjas, E[duard] Vanapagana mitu nägu. Keel ja Kirjandus 1972:11, 696-698. ©[Kubjas, Eduard] = Кубьяс Э[дуард] [Idem]. Советская этно-графия 1972:1, 188-190. 
 Oinas, Felix J[ohannes] [Idem]. Journal of Baltic Studies 7.1976:1, 87. 
 Rausmaa, Pirkko-Liisa Jättiläistarinoiden monumentti. Virittäjä 74.1970:4, 489-490.

Laugaste, E[duard]; Liiv, E[llen]; Normann, E[rna] Muistendid Suurest Tõllust ja teistest / E. Ertis (toim) et al; Tartu Riiklik Ülikool; Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Eesti muistendid. Hiiu- ja vägilasmuistendid 2. Monumenta Estoniae Antiquae 2. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963. 468 lk, ill, kaart. [Zusammenfassung: Die Sagen von Suur Tõll und anderen. Резюме: Эстонские сказания о Большом Тылле и других богатырях]. [Kubjas, Eduard] = Кубьяс Э[дуард] [Idem]. Советская этно-графия 1972:1, 188-190.

Laugaste, E[duard]; Normann, E[rna] Muistendid Kalevipojast / U. Kolk (toim) et al; Tartu Riiklik Ülikool; Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Eesti muistendid. Hiiu- ja vägilasmuistendid 1. Monumenta Estoniae Antiquae 2. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1959. 671 lk, ill, kaart. [Zusammenfassung: Die estnischen Volkssagen von Kalevipoeg. Резюме: Эстонские народные сказания о Калевипоэге]. [Kubjas, Eduard] = Кубьяс Э[дуард] [Idem]. Советская этно-графия 1972:1, 188-190. ©Kuusi, Matti Uutta virolaista kansanrunouskirjallisuutta. Virittäjä 64.1960:3, 225-226. ©Paulson, Ivar Rahvaluuleteadust kodumaalt. Mana 1960:4, 267-269. ©Viidalepp, R[ichard] Kalevipoja-muistendid on ilmunud. Keel ja Kirjandus 1960:4, 248-251.

Laugaste, E[duard]; Rõõm, A[nita] Kalevipoja jälgedel. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1958. 88 lk, ill, kaart. Tedre, Ü[lo] Teejuht Kalevipoja mälestiste juurde. Keel ja Kirjandus 1958:12, 767-768.

Laugaste, E[duard]; Rõõm, A[nita] Paar näidet "Kalevipoja" eri trükkide redaktsioonilistest erinevustest. Kalevipoja küsimusi = Эпос "Калевипоэг" 2. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 138. Tartu 1963, 205-216. [Summary: A collation of some extracts from the 1st-3rd editions of the "Kalevipoeg". Резюме: Примеры для сравнения I-III изданий эпоса "Калевипоэг"].

Laugaste, Ed[uard] Arhailised jooned eesti rahvalaulude keeles. Ajaloo-keeleteaduskonna töid. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 38. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1955, 95-144. [Резюме: Архаические черты в языке эстонских народных песен].

Laugaste, Ed[uard] Die Arten der Alliteration und der Assonanz sowie ihre Häufigkeit im altestnischen Volkslied. Congressus Secundus Internationalis Fenno-Ugristarum Helsingae habitus 23.-28. VIII. 1965. 2. Acta ethno-logica. Helsinki: Societas Fenno-Ugrica, 1968, 211-216.

Laugaste, Ed[uard] Die Arten der Alliteration und der Assonanz sowie ihre Häufigkeit im altestnischen Volkslied. Zweiter Internationaler Finno-ugristenkongress, Helsinki 23.-28.8.1965. Referate der Vorträge und Mitteilungen = Deuxième congrès International des Finno-Ougristes. Résumés des Exposés et des communications = Esitelmien ja tiedonantojen tiivistelmät. Helsinki 1965, 65.

Laugaste, Ed[uard] Eesti rahvaluule. Eesti kirjanduse ajalugu 1. Tartu: Teaduslik Kirjandus, 1946. 140 lk, ill.

Laugaste, Ed[uard] Järelsõna. Fr[iedrich] R[einhold] Kreutzwald Kalevipoeg. Eesti rahva eepos. Kogunud ja ümber töötanud Fr. R. Kreutzwald. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1951, 319-346.

Laugaste, Ed[uard] Järelsõna. Friedrich Reinhold Kreutzwald Kalevi-poeg. Teosed [1]. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1953, 325-383.

Laugaste, Ed[uard] Kokkuvõtteid ja hinnanguid eesti rahvaluuleuurimise seniste saavutuste kohta. Teaduslik sessioon 23.-29. aprillini 1947. Ühis-konnateaduste osakonna istungid = Научная сессия 23-29 апреля 1947 г. Заседания отделения общественных наук. Tartu: Teaduslik Kirjandus, 1948, 114-134. [Резюме: Итоги и оценка работы по исследованию эстонского фольклора].

Laugaste, Ed[uard] Kreutzwaldi muinasjutt "Lopi ja Lapi". Eesti Kirjandus 1940:4, 179-182.

Laugaste, Ed[uard] Loenguid eesti rahvaluule üldkursusest / Tartu Riiklik Ülikool. Tartu 1965. 179 lk, ill.

Laugaste, Ed[uard] Nõia ja nõiduse nimetusi eesti murdeis. Eesti Kirjandus 1936:11, 515-526; 1936:12, 558-572.

Laugaste, Ed[uard] Prof. W. Andersoni teaduslikust tegevusest. Eesti Kirjandus 1935:10, 439-444.

Laugaste, Ed[uard] Raamat folkloristliku rahvatraditsiooni edasikandjana. Eesti Kirjandus 1935:10, 445-454.

Laugaste, Ed[uard] Seletuseks. Kommentaarid. Friedrich Reinhold Kreutzwald Kalevipoeg. Teosed [1]. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1953, 385-427.

Laugaste, Ed[uard] Tookemees ja tükimees [: Nõid]. Eesti Keel 1936:4, 112-115.

Laugaste, Ed[uard] Ühe Liivimaad käsitleva alamsaksakeelse laulu ajaloost ("Ick bin een Lieffländisch Buer"). Ajaloo-keeleteaduskonna töid. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 43. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1956, 136-151, noot. [Резюме: К истории одной песни о Ливонии на нижненемецком языке ("Ick bin een Lieffländisch Buer")].

Laugaste, Ed[uard] Vaksimees [: Nõid]. Eesti Keel 1935:2/3, 62-64.

Laugaste, Ed[uard] Valimik eesti rahvalaule. Tallinn: Ilukirjandus ja Kunst, 1948. 416 lk, ill. Keerdo, Ida Formalistlike tendentside kahjustav mõju meie kujutava kunsti arengule [: B. Lukatsi illustratsioonidest]. Looming 1948:8, 999.

Laugaste, Eduard (komment) Allikapublikatsioon: M. J. Eiseni kolm kirja J. H. Hahnssonile Soomes 1882-1883. Kalevala 150. Töid eesti filoloogia alalt. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 741. Tartu 1986, 138-147.

Laugaste, Eduard "Kalevala" eesti kultuuris. Kalevala 150. Töid eesti filoloogia alalt. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 741. Tartu 1986, 5-31.

Laugaste, Eduard "Kalevala" ja "Kalevipoja" osast eesti kultuuris = Лаугасте Эдуард О роли "Калевалы" и "Калевипоэга" в эстонской культуре. XXVIII Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid = Тезисы докладов XXVIII конференции "Дни Крейцвальда". Tartu 1984, 6-10; 31-34.

Laugaste, Eduard "Kalevala"osa eesti kultuuris. Kalevala 150. Vabariikliku konverentsi ettekannete teesid. Tartu 1985, 12-15.

Laugaste, Eduard [Kalevipoja paigad] = Лаугасте Эдуард По местам Калевипоэга = Laugaste, Eduard Sites connected with Kalevipoeg. Helmut Joonuks Kalevipoja paigad. Tallinn: Eesti Raamat, 1982, 5-8; 101-105; 106-110.

Laugaste, Eduard A million pages of old Estonian folk songs. Estonia ‘78. Tallinn: Perioodika, 1978, 46-49, ill.

Laugaste, Eduard Alexander Heinrich Neusi osa eesti rahvaluuleteaduse ajaloos. Töid eesti filoloogia alalt 3. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 259. Tartu 1970, 95-148, ill. [Zusammenfassung: Alexander Heinrich Neus als Folklorist. Резюме: Александр Генрих Нейс (Alexander Heinrich Neus) как фольклорист].

Laugaste, Eduard Ballaad "Nurganaine" eesti vanemas laulutraditsioonis. Eesti rahvaluule käsitlusi. Töid eesti filoloogia alalt. Tartu Ülikooli Toimetised 943. Tartu 1992, 3-29, ill, kaart.

Laugaste, Eduard Dr. Jakob Hurda luigelaul [: "Kaks keelt vanast kandlest"]. Tartu ja kultuur. Tallinn 1990, 140-144.

Laugaste, Eduard Dr. Oskar Kalda tegevusest rahvaluule alal. Keel ja Kirjandus 1968:10, 607-614.

Laugaste, Eduard Eduard Kubjas 75. Emakeele Seltsi Aastaraamat 17. Tallinn 1971, 210-211, ill.

Laugaste, Eduard Eesti rahvalaulude uurimise metodoloogilisi lähtekohti. Looming 1946:4, 476-486.

Laugaste, Eduard Eesti regivärsi tüpologiseerimise alustest. Regivärss. Töid eesti filoloogia alalt 6. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 501. Тарту 1979, 5-56. [Резюме: Об основах типологизации эстонских народных аллитерационных песен].

Laugaste, Eduard Eestin kansanrunouden kysymyksiä. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1958. 91 lk, ill, kaart, noot.

Laugaste, Eduard Eine Million Seiten estnischer Volkslieder. Estland ‘78. Tallinn: Perioodika, 1978, 46-49, ill.

Laugaste, Eduard Faehlmanni muistendite kasutamine Kreutzwaldi "Kalevipojas". Looming 1952:10, 1157-1165.

Laugaste, Eduard Fr. R. Kreutzwald ja Peterburi akadeemikud. XVIII Kreutzwaldi päev 26.-27. detsembril 1974. a. Ettekannete teesid. Tartu 1974, 3-4.

Laugaste, Eduard Fr. R. Kreutzwaldi "Kilplaste" algallika küsimus. Eesti Kirjandus 1933:12, 563-586.

Laugaste, Eduard Fr. R. Kreutzwaldi käsikirjalistest rahvaluulekogudest. XXIII Kreutzwaldi päevade konverentsi teesid. Tartu 1979, 30-31.

Laugaste, Eduard Gustav Suits rahvaluule käsitlejana ja kasutajana. Tartu Ülikooli eesti ja üldise kirjanduse professori Gustav Suitsu 100. sünni-aastapäevale pühendatud ettekandekoosolek, 19. november 1983. a. Tartu 1983, 10-13.

Laugaste, Eduard Gustav Suitsu sidemetest rahvaluulega. Eesti rahvaluule käsitlusi. Töid eesti filoloogia alalt. Tartu Ülikooli Toimetised 943. Tartu 1992, 109-126.

Laugaste, Eduard Hajamõtteid rahvateaduse alalt Tartu ülikoolis. Looming 1982:9, 1262-1265.

Laugaste, Eduard Hans Christian Andersen (1805-1875). Looming 1955:4, 499-503.

Laugaste, Eduard Iseloomustavat eesti regivärsist. Looming 1980:11, 1617-1632.

Laugaste, Eduard Jakob Hurda rahvaluulealane tegevus esimesel perioodil 1860-1871. Eesti rahvaluule käsitlusi. Töid eesti filoloogia alalt. Tartu Ülikooli Toimetised 943. Tartu 1992, 79-83.

Laugaste, Eduard Jakob Hurt ja Põlva. Põlva rajoonis. Kodu-uurijate seminarkokkutulek 17.-20. augustini 1978. Artiklite kogumik. Tallinn 1978, 175-177.

Laugaste, Eduard Johannes Aavik "Kalevipoja" ja eesti rahvaluule käsitle-jana. Üheksa aastakümmet. Pühendusteos Johannes Aavikule. Tallinn: Valgus, 1971, 137-141, ill.

Laugaste, Eduard Kalevala ja Kalevipoeg. Kalevala ja maailman eepokset. Kalevalaseuran vuosikirja 65. NIF Publications 16. Helsinki 1987, 209-222.

Laugaste, Eduard Kalevipoja-muistendid Rakvere rajoonis ja selle naabru-ses. Rakvere rajoonis. [---] Kodu-uurijate seminar-kokkutulek 3.-7. juulini 1967. a. Ettekannete lühikokkuvõtted. Tallinn 1967, 163-164.

Laugaste, Eduard Kättemaksumotiiv eesti regivärsilistes orjuslauludes. Saaksin ma saksa sundijaks. Uurimusi eesti regivärsi ja rahvajutu alalt 1. Tallinn: Eesti Raamat, 1976, 47-177, kaart, noot. [Zusammenfassung: Das Rachemotiv im Estnischen Runolied, 412-413. Резюме: "В отместку барам", 406-407].

Laugaste, Eduard Kirjandusloolaste esimene suur ühistöö [: Eesti kirjanduse ajalugu 1. Esimestest algetest XIX sajandi 40-ndate aastateni / A. Vinkel (toim); E. Sõgel (toim) et al. Tallinn 1965]. Keel ja Kirjandus 1966:4, 257-259.

Laugaste, Eduard Kogugem täiendavalt loodushäälitsuste imitatsioone ja looduskõnelusi! Rahvapärimuste koguja 3. Tartu 1962, 26-31.

Laugaste, Eduard Kokkuvõtteid ja hinnanguid eesti rahvaluuleuurimise seniste saavutuste kohta. Looming 1947:8, 995-1003.

Laugaste, Eduard Kolmsada aastat esimese eesti regilauluteksti kirjapanekust [: "Nõelamängulaul"]. Tartu ja ülikool. Tallinn 1983, 57-61.

Laugaste, Eduard Kuidas kujunes eesti rahvalaulude teaduslik tekstiväljaanne "Vana kannel". Keel ja Kirjandus 1976:1, 37-41.

Laugaste, Eduard Lisamärkmeid pajatuse kui rahvajutuliigi kohta. Keel ja Kirjandus 1972:8, 474-477.

Laugaste, Eduard Lisandusi regivärsi tüpoloogiale. Läänemeresoomlaste rahvakultuurist = О народной культуре прибалтийско-финских народов. Tallinn: Valgus, 1970, 138-168, ill, kaart. [Zusammenfassung: Zusätzliches zur Typologie des Runoliedes. Резюме: К типологии рунических стихов].

Laugaste, Eduard Lüürilise rahvalaulu uurimisest. Läänemeresoome filoloogia sümpoosion 1973. Teesid. Tallinn 1973, 82.

Laugaste, Eduard Mida teatakse puudest ja muist loodusobjektidest seoses meie kultuuritegelastega? Rahvapärimuste koguja 1. Tartu 1961, 33- 34, ill.

Laugaste, Eduard Mõnda A. F. J. Knüpfferi folkloristlikust tegevusest. Keel ja Kirjandus 1977:7, 416-421.

Laugaste, Eduard Mõni sõna "Vana kandle" väljaandmise probleemistikust. Keel ja Kirjandus 1971:4, 201-204.

Laugaste, Eduard Mõni sõna Kirjandusmuuseumi juubeli puhul. Looming 1965:11, 1746-1749.

Laugaste, Eduard Mõningaid "Vana kandle" väljaandmise põhiküsimusi. Keel ja Kirjandus 1974:9, 521-525.

Laugaste, Eduard Peoleo-laulu suhteist. Kaleviste mailt. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 3. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 1935, 108-122, kaart. [Zusammenfassung: Über die Beziehungen des Pirol-Liedes, 307-308].

Laugaste, Eduard Pidagem silmas dr. Jakob Hurda kirju oma korres-pondentidele. Rahvapärimuste koguja 5. Tartu 1967, 55-58, ill.

Laugaste, Eduard Professor Walter Andersoni tööst Tartus. Keel ja Kirjandus 1985:10, 605-613.

Laugaste, Eduard Rahvalaulik eesti rahvatraditsioonis. Emakeele Seltsi Aastaraamat 18. Tallinn 1972, 235-262, ill. [Резюме: Народный певец в эстонской народной традиции].

Laugaste, Eduard Rahvuslik ja internatsionaalne Fr. R. Kreutzwaldi kultuuriloolises tegevuses = Laugaste, Eduard Nationales und Inter-nationales in der kulturgeschichtlichen Wirksamkeit Fr. R. Kreutzwalds. = Лаугасте Э[дуардНациональное и интернациональное в культурно-исторической деятельности Ф. Р. Крейцвальда. XXII Kreutzwaldi päevade konverentsi teesid = Thesen zur Konferenz der XXII Kreutzwald Tage = Тезисы XXII конференции "Дни Крейцвальда". Tartu 1978, 3-7; 35-40; 72-74.

Laugaste, Eduard Regivärsiline rahvalaul ühiskondlike suhete peegeldajana. Saaksin ma saksa sundijaks. Uurimusi eesti regivärsi ja rahvajutu alalt 1. Tallinn: Eesti Raamat, 1976, 11-46, ill. [Zusammenfassung: Das Runolied als Widerspiegelung der sozialen Beziehungen, 411-412. Резюме: Аллитерационная эстонская народная песня как отражение общественных отношений, 405-406].

Laugaste, Eduard Sõnaalguline ja sisealliteratsioon eesti regivärssides. Looming 1968:12, 1873-1882.

Laugaste, Eduard Suur tamm. Allikmaterjale iseseisvaks tööks eesti keele ja kirjanduse eriala üliõpilastele [: Regilaulud] / A. Järv (toim) et al; Tartu Riiklik Ülikool. Tartu 1988. 76 lk.

Laugaste, Eduard Tagasivaateid folkloristi teele. Sõnavara probleeme. Emakeele Seltsi Aastaraamat 25.1979. Tallinn 1981, 112-116, ill.

Laugaste, Eduard Tartu kujunemine rahvaluule uurimise keskuseks XIX sajandil. Kodulinn Tartu. Artiklite kogumik. Tallinn 1980, 145-153.

Laugaste, Eduard Teritada senisest rohkem tähelepanu olustikulistele jutustustele (pajatustele). Rahvapärimuste koguja 1. Tartu 1961, 26-32, ill.

Laugaste, Eduard The systematic publication of old Estonian folk-songs to be continued. Советское финно-угроведение 9.1973:2, 155.

Laugaste, Eduard Ühest Jakob Hurda kaastöölisest [: Karl Ruut]. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 298-303. [Allikas: Keel ja Kirjandus 1968:8]

Laugaste, Eduard Ühest Jakob Hurda kaastöölisest [: Karl Ruut]. Keel ja Kirjandus 1968:8, 468-472.

Laugaste, Eduard Uuest laulukultuurist folklooris [: Riimiline rahvalaul]. Tartu minevik, tänapäev. Tallinn 1985, 153-163.

Laugaste, Eduard Vaksimees [: Nõid]. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 129-130. [Allikas: Eesti Keel 1935:2/3].

Laugaste, Eduard Välismõjudest eesti pääsukeselauludes. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 124-128. [Allikas: E. Treu Välismõjudest eesti pääsukeselauludes. Eesti Kirjandus 1931:10].

Laugaste, Eduard Vanhat virolaiset alkusoinnulliset tuuditus- ja kehtolaulut. Sampo ei sanoja puutu. Kalevalaseuran vuosikirja 54. Porvoo; Helsinki 1974, 205-217.

Laugaste, Eduard Walter Andersoni teaduslikust pärandist. Keel ja Kirjandus 1964:7, 412-420.

Laugaste, Eduard Zur Widerspiegelung des Vogelreiches in der Synonymik der estnischen alliterierenden Lieder. Советское финно-угроведение 17.1981:2, 91-96. [Резюме: О пернатых в синонимике эстонской аллитера-ционной песни] .

Laugaste, G[erda] Fr. R. Kreutzwaldi osa rebasejuttude vahendajana. Keeleteaduslikke töid. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 77. Tartu 1959, 68-100. [Zusammenfassung: Fr. R. Kreutzwald als Vermittler der Fuchs-geschichten. Резюме: Роль Фр. Р. Крейцвальда в обработке рассказов о лисе].

Laugaste, Gerda "Kalevala" Kullervo ja Aleksis Kivi "Kullervo". Kalevala 150. Töid eesti filoloogia alalt. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 741. Tartu 1986, 129-137.

Lauk, Epp Jakob Hurt ajakirjanikuna. Dr. Jakob Hurda 150. sünniaasta-päevale pühendatud ettekandekoosolek 22. aprillil 1989. a. Tartu 1989, 12-15.

Laukkanen, Kari Kuusalun sananparsistoa itämerensuomalaisessa perinnekentässä. Kalevalaseuran vuosikirja 46. Porvoo; Helsinki 1966, 214-255, ill.

Laul, S.; Lõugas, V.; Mark, K.; Sõgel, E.; Tõnisson, E.; Tõnurist, I[gor] Congressus Sextus Internationalis Fenno-Ugristarum habitus est. Etnograafia, arheoloogia, antropoloogia [: Kongress: 24.-30.07.1985, Sõktõvkar]. Keel ja Kirjandus 1985:12, 754-760.

Launis, Armas Eesti runoviisid = Estnische Runenmelodien = Mélodies runiques estoniennes. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1930. XXIV + 409 lk, noot. Müller-Blattau, J. [Idem]. Eesti Kirjandus 1934:1, 45-46. ©Sööt, K[arl] E[duard] Järelsõna. Eesti Kirjandus 1934:1, 46-47.

Lauringson, Arvi Kalevipoja künnimail [: Pandivere kõrgustik]. Horisont 1986:8, 26-27.

Lauringson, Arvi Seamäe Lohukivi Lahemaal... Eesti Loodus 1982:5, 316-318, ill. [(1) Eelsalu, Heino Kommentaar: ...ja tehislohkudega kivide otstarbest üldse. Eesti Loodus 1982:5].

Lauriste, H. Püksitamm [: Harju rajoon, Lehola küla]. Eesti Loodus 1966:3, 158, ill.

Lauristin, Marju Mitu rolli, üks isiksus. Ääremärkusi Juhan Peegli biblio-graafiale. Keel ja Kirjandus 1979:5, 257-262.

Lauritsapäev tulehaldja püha. Kultuur ja Elu 1988:8, 34-35, ill. [Allikas: M. Hiiemäe Eesti rahvakalender 5. (käsikiri)].

Lavi, A. Paganlike matmistraditsioonide püsimisest Eestis 13.-18. saj. Eesti NSV Riikliku Etnograafiamuuseumi XVII teaduslik konverents = XVII научная конференция Государственного этнографического музея Эстонской ССР. 14.-15. IV 1975. Tartu 1975, 25-26.

Leeltsa rahu tekkimine [: Saaremaa]. Eesti Loodus 1979:11, 726.

Leetberg, K[aarel] Veel "Ristitantsi laulu" tumedaist sõnadest [: F. Eder-berg Tume koht "Kalevipojas". Eesti Kirjandus 1936:12]. Eesti Kirjandus 1937:1, 64.

Leete, Art Graffitist Eestis 1991-1992. Rahvaluule. Noorteadlaste konve-rentsi teesid. Tartu 1992, 5-7.

Lehekülgi meie murdekogudest. 1. Surnu kaob teele (Kirde-eesti ranniku-murre, Jõhvi) / Endel Mets (kogunud). Kodumurre 8. Tallinn 1967, 55-56.

Lehekülgi meie murdekogudest. 11. Tondilugusid (Mulgi murre, Karksi) / Salme Tanning (kogunud). Kodumurre 8. Tallinn 1967, 64-65.

Lehekülgi meie murdekogudest. 12. Vanakurat magamisasemel (Tartu murre, Rannu) / Agu Tamm (kogunud). Kodumurre 8. Tallinn 1967, 65-66.

Lehekülgi meie murdekogudest. 14. Rebane ja hunt (Võru murre, Hargla) / Salme Tanning (kogunud). Kodumurre 8. Tallinn 1967, 68-69.

Lehekülgi meie murdekogudest. 15. Sinine särk (Võru murre, Setu) / Veera Pino (kogunud). Kodumurre 8. Tallinn 1967, 69-70.

Lehekülgi meie murdekogudest. 3. Mereneitsi haud (Saarte murre, Muhu) / Juhan Peegel (kogunud). Kodumurre 8. Tallinn 1967, 57.

Lehekülgi meie murdekogudest. 4. Näkk (Saarte murre, Käina) / Lehte Rannut (Tammeste) (kogunud). Kodumurre 8. Tallinn 1967, 58.

Lehekülgi meie murdekogudest. 5. Hobuserohtu otsimas (Läänemurre, Hanila) / Iida Aavekukk (kogunud). Kodumurre 8. Tallinn 1967, 59.

Lehekülgi meie murdekogudest. 9. Tondirehi (Keskmurre, Väike-Maarja) / Vello Saage (kogunud). Kodumurre 8. Tallinn 1967, 62.

Lehestik, L. Anne Vabarna 100. sünniaastapäevaks. Kultuur ja Elu 1978:3, 39, ill.

Lehiste, Ilse Tammsaare, Kangro and the Devil. Baltic Literature and Linguistics. Publications of the Association for the Advancement of Baltic Studies 4. Columbus, Ohio: Association for the Advancement of Baltic Studies; The Ohio State University, 1973, 69-74.

Lehiste, Ilse The Estonian translation of the Elder Edda: Problems of metric equivalence. Journal of Baltic Studies 14.1983:3, 179-184.

Lehiste, Ilse The metric structure of a recited Finnish spell. Ural-Altaische Jahrbücher. Neue Folge 4. Wiesbaden 1984, 83-89, ill.

Lehiste, Ilse The well-formedness of an Estonian folk song line. Baltic Literature and Linguistics. Publications of the Association for the Advancement of Baltic Studies 4. Columbus, Ohio: Association for the Advancement of Baltic Studies; The Ohio State University, 1973, 135-139, ill.

Lehiste, Ilse; Bond, Dzintra The phonetic realization of trochaeic meter in Latvian and Estonian. Journal of Baltic Studies 15.1984:4, 293-302, ill.

Lehtonen, Juhani U. E. Ilmar Talve 70-vuotias. Virittäjä 93.1989:1, 99-101, ill.

Leichter, Karl Kreutzwald ja muusika. Karl Leichter Valik artikleid. Tallinn: Eesti Raamat, 1982, 100-124.

Leichter, Karl Rahvaviiside korjamisest Eestis. Vanavara vallast. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 1. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 1932, 153-178, ill, noot. [Zusammenfassung: Von Sammeln der Volksweisen in Estland, Anhang, 10-13].

Leichter, Karl Seitse sajandit eestlaste lauluteel. Kultuuriloolisi andmeid aastaist 1172-1871. Tallinn: Eesti Raamat, 1991. 140 lk, ill, noot. [Zusammenfassung: Sieben Jahrhunderte estnischen Gesang. Резюме: Семь веков песенного пути эстонцев]. Taska, Artur Seitse sajandit eestlaste lauluteel. Tulimuld 43.1992:4, 196-197.

Leichter, Karl Torupill eestlaste lemmikpill. Karl Leichter Valik artikleid. Tallinn: Eesti Raamat, 1982, 125-141.

Leichter, Karl Uurigem rahvaviise! Karl Leichter Valik artikleid. Tallinn: Eesti Raamat, 1982, 56-58. [Allikas: Postimees 1933].

Leinbock, F[erdinand] Eesti Rahva Muuseum 1909-1934. Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 9/10.1933/1934. Tartu 1934, 1-48, ill, kaart. [Summary: The Estonian National Museum 1909-1934, 283-290].

Leinbock, F[erdinand] Eesti rahvusteaduste areng. Tuleviku ülesanded ja nende tähtsus eesti rahvuskultuuri arendamisel. Eesti rahvuskultuur. Koguteos Eesti Vabariigi 15. aasta juubeliks. Tartu: Eesti Rahvuskultuuriline Ühing, 1933, 50-55.

Leinbock, F[erdinand] Linnumunade korjamisest. Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 8.1932. Tartu 1934, 155-180, ill, kaart. [Summary: On the gathering of the eggs of wild birds, 201-204].

Leinbock, F[erdinand] Musik, Tanz und Spiel. F[erdinand] Leinbock Die materielle Kultur der Esten. Tartu: Akadeemiline Kooperatiiv, 1932, 82-85, kaart.

Leinbock, F[erdinand] Rahvaomastest mõõtudest Eestis. Album M. J. Eiseni 70. sünnipäevaks. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts; Eesti Rahva Muuseum, 1927, 155-163.

Leisiö, Timo Armas Otto Väisäsen elämäntyön ääriviivoja. Setumaalta Harjumaalle. A. O. Väisäsen tutkimusmatka Viroon vuonna 1913. Tampe-reen yliopisto. Kansanperinteen laitos, Julkaisuja 16. Tampere 1992, XI-XVIII.

Lembke, Ave Eestlaste jõulutavadest. Eesti Õpilaste Teadusliku Ühingu X teaduskonverentsi teesid. (Tallinnas, 14. aprillil 1990). Tallinn 1990, 35.

Lender, Henno Alfons Hintzeri mälestusi Jakob Hurdast. Tulimuld 39.1988:4, 212-213.

Lepajõe, Leida Filoloogiavaegusest ehk miks ma tahan sügavalt tunda Tori Vanapaganat. Kultuur ja Elu 1983:5, 25-27.

Lepik, Ester Kõnedefektidest. Kodumurre 8. Tallinn 1967, 77-79.

Lepik, M[art] (komment) Viis Fr. R. Faehlmanni kirja. Litterarum Societas Esthonica 1838-1938. Liber Saecularis. Õpetatud Eesti Seltsi Toimetused 30:2. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 1938, 966-980. [Zusammenfassung: Fünf Briefe von Fr. R. Faehlmann].

Lepik, M[art] (toim) et al Fr. R. Kreutzwaldi kirjavahetus 2. Kirjad A. H. Neusile, E. Sachssendahlile ja teistele 1847-1866 / M. Lepik (toim) et al; Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1956. 612 lk, ill. H[altso]nen, S[ulo] Kreutzwald kirjeenvaihtajana. Virittäjä 61.1957:1, 150.©Põldmäe, R[udolf] Fr. R. Kreutzwaldi kirjavahetusest tema loomingulisel kõrgperioodil. Looming 1956:6, 860-867.

Lepik, M[art] (toim) et al Fr. R. Kreutzwaldi kirjavahetus 3. Fr. R. Kreutz-waldi ja A. Schiefneri kirjavahetus 1853-1879 / M. Lepik (toim) et al; Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1953. 544 lk, ill. H[altso]nen, S[ulo] Kreutzwaldin kirjeenvaihtoa. Virittäjä 59.1955:1, 78.

Lepik, M[art] (toim) et al Fr. R. Kreutzwaldi kirjavahetus 4. Kirjad G. Schultz-Bertramile ja teistele 1859-1874 / M. Lepik (toim) et al; Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjas-tus, 1959. 447 lk, ill. Jansen, E[a] Ühe kirjavahetuse puhul. Keel ja Kirjandus 1959:11, 693-697.

Lepik, M[art] (toim) et al Fr. R. Kreutzwaldi kirjavahetus 5. Fr. R. Kreutz-waldi ja L. Koidula kirjavahetus 1867-1873 / M. Lepik (toim) et al; Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1962. 548 lk, ill, noot H[altso]nen, S[ulo] Kreutzwaldin ja Koidulan kirjeenvaihto. Virittäjä 67.1963:1, 96-97.©Undla-Põldmäe, A[ino] Kreutzwaldi kirjade V köide. Looming 1963:6, 948-952.

Lepik, M[art] (toim) Faehlmanni ja Kreutzwaldi kirjavahetus. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 4. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 1936. XIII + 219 lk, ill. Kangro, Bernard Kaks uut teost Kreutzwaldist. Eesti Kirjandus 1937:3, 174-176.©Laiho, Lauri Viron kansallisen heräämisajan asiakirja-ainestoa julkisuuteen. Virittäjä 41.1937:3, 355-356.©Liiv, O[tto] [Idem]. Looming 1937:2, 242-244.©Põldmäe, R[udolf] [Idem]. Baltoslavica 3. Wilno 1938, 489-490.

Lepik, M[art] F. R. Faehlmann’i osast "Kalevipojas". Eesti Kirjandus 1931:8, 416-424.

Lepik, M[art] Õpetatud Eesti Seltsi eelajaloost ja asutamisest. Eesti Kirjandus 1938:1, 47-57.

Lepik, M[art] Õpetatud Eesti Seltsi eelajaloost ja asutamisest. Õpetatud Eesti Selts 1838-1938. Lühike tegevus-ülevaade. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 1938, 1-12, ill. [Summary: The origins of the Learned Estonian Society, 58-61].

Lepik, M[art] Üks lõik Kreutzwaldi kirjavahetusest. Keel ja Kirjandus 1961:1, 60-63.

Lepik, M[art] Veel kord Fr. W. v. Willmann’i "Juttud ja Moistatussed" [: W. Anderson Läti mõjust eesti vanemas ilukirjanduses. Fr. W. v. Willmann’i "Juttud ja Moistatussed". Eesti Kirjandus 1925:9; 1925:10]. Eesti Kirjandus 1928:9, 482-489.

Lepik, M[art]; Raud, L[iis] Fr. R. Kreutzwald 1803-1882. Elu ja tegevus sõnas ja pildis / E. Sõgel (toim) et al; Eesti NSV TA Kirjandusmuuseum. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1953. 260 lk, ill.

Lepiksaar, Johannes Rahvalikest linnunimedest. Tulimuld 8.1957:5, 250-254.

Lepp, Kaljo Ülevaade minu senisest kogumistööst. (Algusest kuni 3. dets. 1939) [: Saaremaa]. Rahvapärimuste Selgitaja 1(8). Tartu 1940, 30-35.

Lepste, M. Tänavune suvi Liivi rannikul [: Ekspeditsioon: 1926, Läti Vabariik]. Eesti ja Soome üliõpilaskondade hõimualbum = Suomen ja Eestin ylioppilaskuntien heimoalbumi 1. Tartu: Postimees, 1926, 68-71, ill.

Levin, Isidor Annist, August. Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung 1. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1977, 560-562.

Levin, Isidor Hurt, Jakob. Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung 6. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1990, 1407-1411.

Levin, Isidor Uku Masing (11.8.1909-25.4.1985). Berlin; Bloomington; London; Paris; Toronto: Eurolingua, 1987. 7 lk. [Äratrükk: Ural-Altaische Jahrbücher 59.1987].

Levin, Isidor Uku Masing (11.8.1909-25.4.1985). Ural-Altaische Jahrbücher 59. Berlin; Bloomington; London; Paris; Toronto 1987, 1-8.

Ligi, Herbert Kaali katastroof ja Püha kihelkonna kohanimed. Keel ja Kirjandus 1984:5, 286-293.

Ligi, Herbert Kuidas Õpetatud Eesti Seltsist sai eesti selts (ÕES aastail 1919-1928). 70 aastat eesti ülikooli. Tartu ülikooli ajaloo küsimusi (TÜ ajaloo muuseumi materjalid) 22:1. Tartu 1989, 102-108.

Ligi, Herbert Õpetatud Eesti Selts 1938-1950. Keel ja Kirjandus 1988:8, 449-459, ill.

Ligi, Herbert Pythease avastusretk [: Thule asukoht]. Eesti Loodus 1988:11, 731-736, ill; 1988:12, 804-810, ill. [Summary: Pytheas’ discovery voyage, 751. Резюме: Открытие Пифея, 749].

Lihavõttepühad eesti rahvakalendris. Kultuur ja Elu 1989:3, 32. [Allikas: M. Hiiemäe Eesti rahvakalender 2. Tallinn 1981].

Liimets, Airi Viiulipalade muusikaline vorm eesti rahvatraditsioonis / Ingrid Rüütel (toim); Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut. Ars Musicae Popularis [6]. Tallinn: Valgus, 1988. 144 lk, ill, noot. [Summary: The musical structure of the fiddle tunes in the Estonian folk tradition. Резюме: Форма эстонских народных скрипочных наигрышей]. H[asselblatt], C[ornelius] [Idem]. Ural-Altaische Jahrbücher. Neue Folge 8. Wiesbaden 1988, 270.

Liimets, Airi Viiulipalade muusikaline vorm eesti rahvatraditsioonis. Eesti kirjanduse ja rahvaluule uurimise probleeme. Eesti kirjanduse ja rahvaluule kateedri 40. aastapäevale pühendatud konverentsi teesid. 24. november 1984. a. Tartu 1984, 14-17, noot.

Liimets, Airi Viiulipalade muusikaline vorm. Noored filoloogias 1984. Noorteadlaste XI konverents 23. mail. Teesid. Tallinn 1984, 9.

Liiste rahva maja säädus [: Lammaste tapmine mihklipäeval (Käina)]. Elmar Vrager Hiiumaa ja hiidlased. Ülevaade saarest ja rahvast. Toronto 1971, 265-267. [Allikas: A. Saareste Murdeproov Hiiust. Liiste rahva maja säädus. Eesti Kirjandus 1921:9].

Liiv, E[llen] [Marjakorjamine ja herneste puhastamine mõisas]. Rahva-pärimuste koguja 3. Tartu 1962, 49.

Liiv, E[llen] 20 aastat "Kreutzwaldi päevi". XX Kreutzwaldi päev 26.-27. detsembril 1976. a. Ettekannete teesid. Tartu 1976, 3.

Liiv, E[llen] Aruanne korrespondentide kogumistööst 1968. aastal. Rahvapärimuste koguja 7. Tartu 1970, 69-72.

Liiv, E[llen] Emakeele Seltsi rahvaluulesektsiooni... [: Koosolek: 26.03.1971, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1971:6, 381-382.

Liiv, E[llen] Emakeele Seltsi rahvaluulesektsioonis [: Koosolek: 27.01.1972, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1972:4, 256.

Liiv, E[llen] Emakeele Seltsi rahvaluulesektsioonis [: Koosolek: 26.09.1974, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1974:12, 768.

Liiv, E[llen] Emakeele Seltsi rahvaluulesektsioonis [: Koosolekud: 29.11.1972; 22.02.1973, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1973:4, 255-256.

Liiv, E[llen] Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsiooni... [: Koosolek: 26.05.1977, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1977:8, 509.

Liiv, E[llen] Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsioonis [: Koosolek: 28.02.1974, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1974:5, 319.

Liiv, E[llen] Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsioonis [: Koosolek: 27.05.1982, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1982:8, 447.

Liiv, E[llen] Folkloor [: Eesti järved]. Eesti järved. Tallinn: Valgus, 1968, 30; 40; 45; 54; 56; 60; 63; 66; 68; 76; 79; 83; 86; 92; 101; 104; 106; 110; 123; 128; 135; 143; 146; 160; 164; 173; 186; 195; 200; 203; 207; 216; 219; 226; 232; 235; 237; 240; 243; 267; 269; 276; 280; 285; 290; 293; 305; 308; 311; 314; 316; 324-325; 337; 346; 348; 360; 370; 372; 375; 380; 386; 392; 395; 398; 401; 404-405; 408; 411; 414; 422; 426; 433; 436; 440; 444-445.

Liiv, E[llen] Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Eesti NSV Teaduste Akadeemia aastail 1965-1972. Tallinn 1973, 257-259.

Liiv, E[llen] Kooliõpilaste osa meie rahvaluulekogumistöös. Rahvapäri-muste koguja 3. Tartu 1962, 71-73.

Liiv, E[llen] Korrespondentide tööst 1967. a. ja rahvaluule kogumise võistluse tulemustest. Rahvapärimuste koguja 7. Tartu 1970, 63-68, ill.

Liiv, E[llen] Muistendite topograafilisest jälgimisest. Keel ja Kirjandus 1962:6, 360-362, ill, kaart.

Liiv, E[llen] Rahvaluule kogumise võistluse tulemused. Keel ja Kirjandus 1968:3, 190.

Liiv, E[llen] Rahvaluulealane teaduslik konverents Tartus [: Konverents: 7.-08.05.1960, Tartu]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateaduste seeria 9.1960:3, 318.

Liiv, E[llen] Valmib rahvaluulekogude säilitamise ja korraldamise instruktsioon. Keel ja Kirjandus 1962:8, 511.

Liiv, E[llen]; Hiiemäe, M[all]  Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsioonis [: Koosolekud: 31.10.1974; 28.11.1974, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1975:2, 127-128.

Liiv, E[llen]; Hussar, A[nne]  Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsioonis [: Koosolekud: 24.04.1980; 29.05.1980, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1980:8, 511-512.

Liiv, E[llen]; Kokamägi, H[ilja]  Emakeele Seltsi rahvaluulesektsioonis [: Koosolekud: 9.10.1979; 25.10.1979, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1980:1, 61.

Liiv, E[llen]; Salve, K[risti] Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsioonis [: Koosolekud: 27.10.1971; 25.11.1971, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1972:1, 64.

Liiv, Ellen Eesti muistendite süstematiseerimisest ja muistendikataloogi ettevalmistustöödest. Symposiumi 77. Helsinki 5.-11.9.1977. Esitelmien ja tiedonantojen tiivistelmät = Ettekannete ja sõnavõttude teesid = Тезисы докладов и сообщений. Helsinki 1977, 38-39.

Liiv, Ellen Eesti rahvajuttude läbitöötamise probleemidest (arhiivindus ja kogumine) = Лийв Эллен О проблемах проработки эстонских народных сказаний (архивное дело и собирание). XXVI Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid = Тезисы докладов XXVI конференции "Дни Крейцвальда". Tartu 1982, 26; 58.

Liiv, Ellen Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsioonis [: Koosolek: 28.10.1982, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1983:1, 53-54.

Liiv, Ellen Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsioonis [: Koosolekud: 30.10.1980; 27.11.1980, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1981:2, 125-126.

Liiv, Ellen Fotovõistlus "Rahvaluulega seotud kohad ja nähtused". Rahvapärimuste koguja 8. Tartu 1972, 51-52, ill.

Liiv, Ellen Koguge muistendeid Vanapaganast! Rahvapärimuste koguja 1. Tartu 1961, 19-25, ill.

Liiv, Ellen Kohamuistendid veekogudest I [: Järved]. Rahvapärimuste koguja 3. Tartu 1962, 21-25, ill.

Liiv, Ellen Kooliõpilaste osa meie rahvaluule kogumistöös. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 218-220. [Allikas: Rahvapärimuste koguja 3.1962].

Liiv, Ellen Kristjan Raua organiseerimisel kogutud mütoloogilised rahvapärimused. Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. Uurimusi ja materjale 7. Tartu 1971, 173-180. [Zusammenfassung: Die auf Anregung von Kristjan Raud gesammelten mythologischen Volksüberlieferungen, 251. Резюме: Мифологические предания, собранные под руководством Кристьяна Рауда, 235].

Liiv, Ellen Läänemaa kohamuistendid. Eesti Loodus 1984:11, 725-727, ill. [Summary: Local legends of Läänemaa, 751. Резюме: Предания Ляэнемаа, 749].

Liiv, Ellen Muistenditega seotud paigad. Räpina radadel. Artikleid. Tallinn 1984, 170-175, kaart.

Liiv, Ellen On prose narratives collected during recent field trips. Symposiumi 82. Suomalais-neuvostoliittolainen itämerensuomalaisen filologian symposiumi 30.8.-2.9.1982, Jyväskylä. Esitelmien referaatit = Симпозиум 82. Тезисы докладов. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1982, 102-103.

Liiv, Ellen On systematization of Estonian legends. Abstracts: VI Congress of the International Society for Folk-Narrative Research. June 16-21, 1974, Helsinki, Finland. Helsinki 1974, [pagineerimata 1 lk].

Liiv, Ellen On the problem of collecting folklore. (Based on the experience of the Fr. R. Kreutzwald Literary Museum, Academy of Sciences, ESSR). Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugristarum. Turku 20.-27. VIII. 1980. 4. Dissertationes symposiorum ad ethnologiam, folklore et mythologiam, archaeologiam et anthropologiam, litteras pertinentium. Turku: Suomen Kielen Seura, 1980, 349-356.

Liiv, Ellen Pildistamisest ja fotode kogumisest. Rahvapärimuste koguja 2. Tartu 1961, 3-6, ill.

Liiv, Ellen Rahvaluule kogumise ekspeditsioonist kirjandusmuuseumis 1971. a. [: Põhiekspeditsioon: Kolga-Jaani, Viljandi, Suure-Jaani, Karksi]. Rahvapärimuste koguja 9. Tartu 1974, 42.

Liiv, Ellen RO osast eesti folkloristikas = Лийв Эллен О роли отдела фольклора в Эстонской фольклористике. XXIV Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid = Тезисы докладов XXIV конференции "Дни Крейцвальда". Tartu 1980, 5-7; 61-62.

Liiv, Ellen Suvistest välitöödest 1970. aastal [: Põhiekspeditsioon: Viljandi, Kõpu, Suure-Jaani, Paistu]. Rahvapärimuste koguja 8. Tartu 1972, 49-50.

Liiv, Ellen Vanaema teab. Rahvalaule lastele. Tallinn: Eesti Raamat, 1987. 33 lk, ill.

Liiv, O[tto] Mõningaid mälestusi ja sõnalisi traditsioone Lüganuse kihelkonnast. Eesti Kirjandus 1924:8, 348-360. [(1) Liiv, O[tto] Õienduseks ja täienduseks. Eesti Kirjandus 1924:12].

Liiv, O[tto] Õienduseks ja täienduseks [: O. Liiv Mõningaid mälestusi ja sõnalisi traditsioone Lüganuse kihelkonnast. Eesti Kirjandus 1924:8]. Eesti Kirjandus 1924:12, 560.

Liiv, O[tto] Õpetatud Eesti Selts 1838-1938. Õpetatud Eesti Selts 1838-1938. Lühike tegevus-ülevaade. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 1938, 13-18, ill. [Summary: The origins of the Learned Estonian Society, 58-61].

Liiva, A.; Selirand, J[üri] Muistne ehitis Koorküla Valgjärves. Eesti Loodus 1967:4, 238-240, ill.

Lill, Anne Jaan Puhvel philologo excellentissimo salutem plurimam peractis annis sexaginta. Keel ja Kirjandus 1992:1, 52-53, ill.

Lill, Anne Unenäod ja nende tähendus: mida arvati antiikajal. Vikerkaar 1992:5, 71-77.

Linde, Bernhard Mälestusi Eesti Kirjanduse Seltsi algaastailt. Eesti Kirjandus 1932:9, 442-450, ill.

Linde, Bernhard Tõnu Sander. Eesti Kirjandus 1928:6, 289-294.

Lindi, Kalle Kas tõesti "igavesti rõõmsameelsed paganad"? Kultuur ja Elu 1988:12, 23-24.

Linkrus, Elle Huntkivist, Kotkemäest ja muust [: Palmse]. Eesti Loodus 1968:9, 567-571, ill. [Summary: About the Huntkivi Boulder, Kotkemägi Hill and other things, [4]. Резюме: О камне Хуньткиви, холме Коткемяэ и прочем, [2]].

Linnus, F[erdinand] Eestlaste rahvausund. Eesti ajalugu 2. Eesti keskaeg. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1937, 370-382, ill.

Linnus, F[erdinand] Rahvausundist ja kommetest ühenduses metsamesin-dusega. F[erdinand] Linnus Eesti vanem mesindus 1. Metsamesindus. Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 12/13.1936/1937. Tartu 1939, 462-466.

Linnus, J[üri] Etnograafia Muuseumi teatmematerjali kogudest. Etnograafia Muuseumi Aastaraamat 16. Tallinn 1959, 300-313. [Zusammenfassung: Über die Angabensammlungen des Ethno-graphischen Museums. Резюме: О коллекциях справочного материала Этнографического музея].

Linnus, J[üri] Rahvakultuur ja "Vana kannel". Keel ja Kirjandus 1971:7, 418-419. [(1) Kõiva, O[ttilie] Vastuväiteid mõnedele väidetele. Keel ja Kirjandus 1971:11].

Linnus, Jüri Jakob Hurt ja Eesti Rahva Muuseum. Dr. Jakob Hurda 150. sünniaastapäevale pühendatud ettekandekoosolek 22. aprillil 1989. a. Tartu 1989, 16-17.

Linnus, Jüri Küsimusi küla ühiskondlikust elust. Eesti NSV Riiklik Etnograafiamuuseum. Küsimusleht 151. [Tartu] 1979. [4] lk.

Linnus, Jüri Noorte suvepäevadest. Eesti NSV Riiklik Etnograafia-muuseum. Küsimusleht 174. [Tartu] 1986. [3] lk.

Linnus, Jüri Sepp eesti rahvatraditsioonis. Etnograafiamuuseumi Aasta-raamat 20. Tallinn 1965, 170-183. [Zusammenfassung: Der Schmied in der estnischen Volkstradition. Резюме: Традиционный образ кузнеца в эстонском народном твор-честве].

Linnus, Jüri; Liiv, Ellen Sepp ja sepatöö rahvatraditsioonis. Rahva-pärimuste koguja 3. Tartu 1962, 39-42.

Linnus, Tanel Kuramaa liivlaste põllundus. NSV Liidu rahvaste etno-graafia küsimusi. Etnograafiamuuseumi Aastaraamat 33. Tallinn 1983, 150-155.

Lintrop, A[ado] Pagan sacrificing manners of the Udmurts. Traditional Folk Belief Today. Conference dedicated to the 90th anniversary of Oskar Loorits. Tartu 1990, 71-73.

Lintrop, Aado Film ja teadus. Teel visuaalse antropoloogia poole. Rahvaluule ja etnograafia. Noored filoloogias 1987:2. Noorteadlaste konve-rents 8. ja 9. detsembril. Teesid. Tallinn 1987, 11-14.

Lintrop, Aado Mõnest "Hobuse pulmaks" kutsutud udmurdi rituaali türgi-tatari paralleelist. Etnograafia ja folkloor. Eesti Rahva Muuseumi XXXIV teaduskonverentsi teesid. Tartu, 14.-15. aprill 1992. a. Tartu 1992, 25-26.

Lippus, U[rve] Rahvaviisidest Eduard Tubina klaveritsüklis "Süit eesti karjaseviisidest". Soome-ugri rahvaste muusikapärandist = Музыкальное наследие финно-угорских народов. Tallinn: Eesti Raamat, 1977, 39-67, noot. [Zusammenfassung: Zu den Volksmelodien im Klavierzyklus "Suite estnischer Hirtenweisen" von E. Tubin. Резюме: О народных мелодиях в фортепианном цикле Эдуарда Тубина "Сюита из эстонских пасту-шеских напевов"].

Lippus, U[rve] Soomeugrilaste rahvamuusika konverents [: Konverents: 22.-25.10.1976, Tallinn]. Keel ja Kirjandus 1977:1, 59-61.

Lippus, U[rve] The manifestation of some phonetic correlates of stress in the Estonian folk song. Estonian Papers in Phonetics = Публикации эстонских фонетиков 1977. Tallinn 1977, 39-51, ill, noot. [Резюме: Проявление некоторых фонетических коррелятов уда-рения в эстонской народной песне].

Lippus, U[rve] Valimik regilaule / E. Niit (toim); Eesti NSV Kõrg- ja Kesk-erihariduse Ministeerium, Teaduslik-Metoodiline Kabinet. Tallinn 1988. 120 lk, noot.

Lippus, Urve Analüütiline etüüd "Raua needmisest" [: Tormis, Veljo Raua needmine]. Teater. Muusika. Kino 1985:2, 20-29, ill, noot. [Summary: The Curse Upon Iron by Veljo Tormis, 92. Резюме: "Заклинание железа" Вельо Тормиса, 94].

Lippus, Urve Folkloor ja taidlus [: Koosolek: 1.06.1977, Tallinn]. Keel ja Kirjandus 1977:8, 508-509.

Lippus, Urve Kahehäälsed laulud Lõuna-Eestis. Teater. Muusika. Kino 1987:7, 31-36, noot. [Summary: Two-part song in South Estonia, 94. Резюме: Двух-голосные песни в Южной Эстонии, 92].

Lippus, Urve Kalevalamittaisen runonlaulun rytmilaeista 1. Etno-musikologian vuosikirja 3.1989/1990. Helsinki 1990, 96-111, ill, noot.

Lippus, Urve On the Formal Description of Monodic Melodies / M. Remmel (toim); Academy of Sciences of the Estonian S.S.R., Division of Social Sciences. Paper Presented to the Fifth International Finno-Ugric Congress (Turku 1980). Preprint KKI 13. Tallinn 1980. 21 lk, ill.

Lippus, Urve On the formal description of monodic melodies. Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugristarum. Turku 20.-27. VIII. 1980. 8. Dissertationes sectionum: Ethnologica, folkloristica et mythologica, archaeologica et anthropologica. Turku: Suomen Kielen Seura, 1981, 239-244, ill.

Lippus, Urve On the possibility of historical study of Estonian traditional melodies. Musikometrika 2. Quantitative Linguistics 43. Bochum: Uni-versitätsverlag Dr. N. Brockmeyer, 1990, 187-195, ill.

Lippus, Urve On the representation on pitch contours in phonetic transcription systems. 14. akusticá konferencia. Akustika reΦi a vnímanie zvuku 1. Bratislava 1976, 101-104.*

Lippus, Urve Räägiti soome-ugri rahvamuusikast [: Konverents: 11.-14.05.1979, Tallinn]. Keel ja Kirjandus 1979:9, 571-572.

Lippus, Urve Rahvapärane koraalide laulmine eestirootslaste külades. Teater. Muusika. Kino 1988:12, 27-39, ill; noot. [Summary: Popular chorale singing in Estonian Swedish communi-ties, 94. Резюме: Исполнение в народном стиле хоралов в деревнях эстонских шведов, 94].

Lippus, Urve Rahvaviis eesti muusikas. Kauni emakeele lätteil. Keele ja kirjanduse seminar väliseestlastele Tallinnas, 26. juuni 3. juuli 1977. Tallinn: Perioodika, 1978, 51-53.

Lippus, Urve Regiviiside heliread. Muusikalisi lehekülgi 5. Tallinn: Eesti Raamat, 1988, 88-130, ill, noot. [Summary: The scales of runic melodies. Резюме: Звукоряды рунической песни].

Lippus, Urve Ringist ringi [: Veljo Tormise kantaat-ballett "Eesti ballaadid" kahes osas, sõnad ja viisid rahvaluulest, stsenaariumi koostanud Lea Tormis, tekstid seadnud Ülo Tedre, koreograafia loonud Mai Murdmaa. Esietendus 27. juulil 1980. a. teatris "Estonia"]. Teater. Muusika. Kino 1983:1, 14-20, ill. [Summary: From round to round, 94. Резюме: Из круга в круг, 92].

Lippus, Urve Rootsi koraalivariandid Cyrillus Kreegi kogus ja loomingus. Cyrillus Kreek 100. Juubeliürituste koondkava [: Konverentsi teesid]. Tallinn 1989, 25-26.

Lippus, Urve Rütmireeglid regilaulule ja keskaegne rütmiteooria. Arvutuslingvistika Sektori Aastaraamat 1988. Tallinn 1990, 108-144, ill, noot.

Lippus, Urve Soomeugri ürgüminast eesti kultuuris. Teater. Muusika. Kino 1987:9, 27-34. [Summary: On Finno-Ugric primeval murmur in Estonian culture, 94. Резюме: О древних угро-финских напевах в эстонской культуре, 92].

Lippus, Urve Tutkielma "Raudan kirouksesta" [: Tormis, Veljo Raua need-mine]. Musiikin suunta 11. 1989:3, 45-57, ill, noot. [Allikas: Analüütiline etüüd "Raua needmisest". Teater. Muusika. Kino 1985:2].

Lippus, Urve Versuch der formalen Beschreibung monodischer Melodik. Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugristarum. Turku 20.-27. VIII. 1980. 2. Summa dissertationum. Turku: Suomen Kielen Seura, 1980, 285.

Lippus, Urve; Ross, Jaan; Lange, Anne Vastab Alan Lomax. (Intervjuu Carol Kuligi ja Alan Lomaxiga. A. Lomax kanto- ja koreomeetrikast). Teater. Muusika. Kino 1988:2, 4-15, ill. [Summary: Alan Lomax answers. Alan Lomax and Carol Kulig in Estonia, 94. Резюме: Отвечает Алан Ломакс. Алан Ломакс и Карол Кулиг в Эстонии, 92].

Lõhmus, Jaak I Eesti rahvusvaheline visuaalse antropoloogia festival Pärnus [: Festival: 28.10.-03.11.1987, Pärnu]. Teater. Muusika. Kino 1988:1, 2-3, ill.

Lõhmus, Jaak Kirjud linnud kirstu päälla [: Kivi, K. (reissöör); Sarv, T. (stsenarist) Tähemõrsja (multifilm-kolla, 1984)]. Teater. Muusika. Kino 1985:2, 33-34, ill. [Summary: Bright-coloured birds on a chest [: collage cartoon The Star’s Bride], 95. Резюме: Пестрые птицы на ларе [: мультиколлаж "Небесная невеста"], 93].

Loit, Juuli Pulmad, varrud ning haigused ja nende ravimine endises Rapla kihelkonnas. Etnograafiamuuseumi Aastaraamat 28. Tallinn 1975, 224-235.

Lokulaud. E[esti] R[ahva] M[uuseum]. Küsimusleht 4. Tartu 1933. [4] lk.

Lonn, Varje Pajatusi Kihelkonnalt. Kodumurre 17. Tallinn 1985, 93-96.

Lönnqvist, Bo En i Nyland funnen kalenderstav från det svenska Estland. Finskt museum 72. Helsingfors 1965, 81-95.* [Sammanfattning].

Lönnrot, Elias Suomen kansan arwoituksia ynnä 135 Wiron Arwoituksen kanssa. Espoo: Weilin & Göös, 1982. 246 lk, ill. [Kaukonen, Väinö Lukijalle, 5-7]. [Varasem trükk: 1844].

Loog, Mai Laensõnad Tallinna koolinoorte slängis ehk ida pole ilmakaar. Keel ja Kirjandus 1990:3, 167-169.

Loone [Treumuth], Nigolas Maakuningas ja mängutoad. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 143-145. [Allikas: N. Treumuth Maakuningas ja mängutoad. Eesti Kirjandus 1932:1].

Loone, N[igolas] Fr. R. Kreutzwald’i isa vabastamine pärisorjusest. Eesti Kirjandus 1934:4, 160-163.

Looring, A[leksander] M. J. Eisen karsklasena. M. J. Eiseni elu ja töö. Tartu: Noor-Eesti, 1938, 185-190.

Looring, A[leksander] M. J. Eiseni vanemad, noorpõlv ja kooliaastad. M. J. Eiseni elu ja töö. Tartu: Noor-Eesti, 1938, 11-36, ill.

Looring, A[leksander] Mattias Johann Eisen. Kirjamees ja rahvaluulekoguja. Eesti rahvuslikud suurmehed. Elulooline kirjastik noorsoole 2:10. Tallinn: Kooli-Kooperatiiv, 1936. 48 lk, ill.

Looring, Al[eksander] Prof. M. J. Eiseni vanemad ja noorpõlv. Eesti Kirjandus 1934:12, 539-555.

Loorits, Aleks (komment) Täiendavat Oskar Kalda ja Mihkel Veske kohta [: Oskar Kalda kiri Oskar Looritsale (1937)]. Keel ja Kirjandus 1970:12, 753-754.

Loorits, Aleksander Rahvapärimus ja tõelus. Ühest eesti kerjusnaise tütrest, kellest sai paruniproua. Rahvaluulest. Emakeele Seltsi Toimetised 21. Tallinn 1987, 142-158. [Zusammenfassung: Volkstradition und Wirklichkeit. Von der Tochter einer estnischen Bettelfrau, die später Baronin wurde. Резюме: Народное предание и действительность. О дочери одной нищей эстонки, ставшей баронессой].

Loorits, O[skar] About the baptism of novices as practised by the Baltic sailors. Tautosakos Darbai 1. Kaunas 1935, 128-141.

Loorits, O[skar] Das Märchen vom gestohlenen Donnerinstrument bei den Esten. Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1930. Tartu 1932, 47-121, ill.

Loorits, O[skar] Das misshandelte und sich rächende Feuer. Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1932. Tartu 1935, 121-206, ill, kaart. Fischer, A. [Idem]. Baltic Countries 2.1936:1, 117-118.

Loorits, O[skar] Die bisherigen Errungenschaften der estnischen Sprachwissenschaft und Volkskunde. Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1928. Tartu 1930, 45-66, ill. N[iinivaara], M[artti] [Idem]. Virittäjä 34.1930:3, 402.

Loorits, O[skar] Eesti rahvaluuleteaduse päevaprobleemidest. ERK 1937:7/8, 174-181, ill.

Loorits, O[skar] Eesti rahvaluuleteaduse seniseid saavutisi. Laulupeo album. Tallinn: Eesti Lauljate Liit, 1928, 33-42, ill.

Loorits, O[skar] Kaarle Krohn †. Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1933. Tartu 1935, 331-336.

Loorits, O[skar] M. J. Eisen †. Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1934. Tartu 1936, 339-344.

Loorits, O[skar] Prof. J. Mark ERA kolleegiumi uus esimees. Rahva-pärimuste Selgitaja 1(8). Tartu 1940, 22-23, ill.

Loorits, O[skar] Rahvaluule. Saaremaa. Maadeteaduslik, majanduslik ja ajalooline kirjeldus. Eesti 6. Eesti Kirjanduse Seltsi Kodu-uurimise Toim-konna väljaanne 11. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1934, 141-158, ill, kaart.

Loorits, O[skar] Rahvaluule. Tartu Ülikool sõnas ja pildis 1919-1932. Tartu: E. V. Tartu Ülikool, 1932, 82-85, ill, kaart.

Loorits, O[skar] Rahvaluule-korjanduse 1929. a. aruanne. Eesti Kirjanduse Seltsi Aastaraamat 13.1929. Tartu 1930, 23.

Loorits, O[skar] Rahvaluule-korjanduse 1930. a. aruanne. Eesti Kirjanduse Seltsi Aastaraamat 14.1930. Tartu 1931, 17.

Loorits, O[skar] Rahvaluule-korjanduse aruanne 1928. a. Eesti Kirjanduse Seltsi Aastaraamat 12.1928. Tartu 1929, 18.

Loorits, O[skar] Rahvaluulelisest tegevusest naabermais [: Leedu, Läti, Soome]. Rahvapärimuste Selgitaja 3. Tartu 1937, 105-106.

Loorits, O[skar] Tuli meie usus ja kombestikus. Rahvapärimuste Selgitaja 1. Tartu 1936, 10.

Loorits, O[skar] Vanaisa jutustab oma pulmadest. Vikerlane 17. Stockholm 1949, 15-18, ill.

Loorits, O[skar] Vanarahva pärimusi. 2., täiendatud trükk. Keel ja Kir-jandus. Emakeele õpperaamatud keskkoolidele ja gümnaasiumidele 2A. Tartu: Loodus, 1936. 160 lk, ill, kaart. [Varasem trükk: 1:1934].

Loorits, O[skar] Vanarahva pärimusi. Keel ja Kirjandus. Emakeele õppe-raamatud keskkoolidele ja gümnaasiumidele 2A. Tartu: Loodus, 1934. 112 lk, ill.

Loorits, O[skar] Vanasõnade ja kõnekäändude päästeaktsioon. Rahva-pärimuste Selgitaja 2(9). Tartu 1940, 86-88.

Loorits, O[skar] Volkskunde. Eesti filoloogia ja ajaloo aastaülevaade = Jahresbericht der estnischen Philologie und Geschichte 5/6.1922/1923. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 1934, 72-105.

Loorits, O[skar] Volkskunde. Eesti filoloogia ja ajaloo aastaülevaade = Jahresbericht der estnischen Philologie und Geschichte 12.1929. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 1933, 73-123.

Loorits, O[skar] Volkskunde. Eesti filoloogia ja ajaloo aastaülevaade = Jahresbericht der estnischen Philologie und Geschichte 13.1930. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 1935, 78-117.

Loorits, O[skar] Volkskunde. Eesti filoloogia ja ajaloo aastaülevaade = Jahresbericht der estnischen Philologie und Geschichte 14.1931. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 1938, 70-106.

Loorits, Oskar (komment) Yrjö-Koskinens Briefwechsel mit seinen estnischen Freunden [: 1866-1882]. Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1934. Tartu 1936, 29-133.

Loorits, Oskar [Afanasiev, A. N. Narodnyje russkie skazki 1. Leningrad 1936]. Acta Ethnologica 2.1937:1, 82.

Loorits, Oskar [Harva, Uno Die religiösen Vorstellungen der Mordwinen. Folklore Fellows Communications 142. Helsinki 1952]. The Slavonic and East European Review 23:78. London 1953, 245-247.*

Loorits, Oskar [Jahrbuch für Volkskunde der Heimatvertriebenen 1. Salz-burg 1955]. Arv 11.1955. Uppsala 1956, 158-160.

Loorits, Oskar [Latviešu tautasdziesmas 1. Rηg 1955]. Zeitschrift für Philologie 23.1954. Heidelberg 1955, 234-235.*

Loorits, Oskar [Liungman, Waldemar Sveriges samtliga folksagor i ord och bild 1-2. Stockholm 1949-1950]. Arv 6.1950. Uppsala 1951, 166-168.

Loorits, Oskar [Liungman, Waldemar Sveriges samtliga folksagor i ord och bild 3. Varifrån kommer våra sagor? Djursholm 1952]. Arv 7.1951. Uppsala 1952, 157-158.

Loorits, Oskar [Salminen, Väinö Suomalaisten muinaisrunojen historia 1. Helsinki 1934]. Acta Ethnologica 2.1937:1, 81.

Loorits, Oskar [Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legends 1 / Maria Leach (toim). New York 1949]. Erasmus 4. Darmstadt; Aarau 1951, 101-104.*

Loorits, Oskar [Tautosakos darbai (Folk-Lore Studies) 1-2. Kaunas 1935-1936]. Acta Ethnologica 2.1937:3, 191-192.

Loorits, Oskar A study of ballad tradition [: Kemppinen, Iivar The Ballad of Lady Isabel and the False Knight. [Åbo] 1954]. Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen 32.1956:3, 107-118.

Loorits, Oskar About the religious concretism of the Setukesians. Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 61:5. Helsinki 1959, 1-49.

Loorits, Oskar Amerikkalainen kansanrunouden sanakirja [: Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legends 1 / Maria Leach (toim). New York 1949]. Virittäjä 54.1950:4, 451-455.

Loorits, Oskar Anna BΡrzkalne (1891-1956). The Slavonic and East European Review 25:84. London 1956, 268-269.*

Loorits, Oskar Az észt nyelvtudomány és folklore eddigi eredményei. Fenno-Ugrica 3. Suomalais-ugrilainen kultuurikongressi = Soome-ugri hariduskongress = Finnugor közmvel#dési kongresszus. Budapest 1931, 155-169.

Loorits, Oskar Contributions to the material concerning Baltic-Byzantic cultural relations. Folk-Lore 45.1934:1, 47-73.*

Loorits, Oskar Das livische Kalendarium. Arv 6.1950. Uppsala 1951, 100-144.

Loorits, Oskar Das misshandelte und sich rächende Feuer I. Eesti Rahvaluule Arhiivi Toimetused 1. Tartu 1935. 90 lk, ill, kaart. [Äratrükk: Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1932]. B[olte], J[ohannes] [Idem]. Zeitschrift für Volkskunde 44.1934. Neue Folge 6. Berlin; Leipzig 1936, 76.

Loorits, Oskar Das sog. Weiberfest bei den Russen und Setukesen in Estland. Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1938:2. Tartu 1940, 259-330, ill.

Loorits, Oskar Das sog. Weiberfest bei den Russen und Setukesen in Estland. Eesti Rahvaluule Arhiivi Toimetused 14. Tartu 1940. 74 lk, ill. [Äratrükk: Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1938:2].

Loorits, Oskar Der heilige Georg in der russischen Volksüberlieferung Estlands. Osteuropa-Institut an der Freien Universität Berlin. Slavistische Veröffentlichungen 7. Berlin 1955. XIII + 144 lk. H[altso]nen, S[ulo] Venäläisen kansantietouden tutkimusta. Virittäjä 59.1955:3, 295-296. ©Webermann, Otto A[lexander] Der heilige Georg in Estland. Ural-Altaische Jahrbücher 27:3/4. Wiesbaden 1955, 249-250.

Loorits, Oskar Der heilige Georg in der russischen Volksüberlieferung Estlands. Veröffentlichungen der Abteilung für Slavische Sprachen und Literaturen des Osteuropa-Instituts (Slavisches Seminar) an der Freien Universität Berlin 7. Berlin; Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1955. XIII + 144 lk, ill.

Loorits, Oskar Der heilige Kassian und die Schaltjahrlegende. Folklore Fellows Communications 149. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1954. 205 lk, ill, kaart. Kuusi, Matti [Idem]. Virittäjä 59.1955:2, 135-137.

Loorits, Oskar Der norddeutsche Klabautermann im Ostbaltikum. Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1929. Tartu 1931, 76-125, ill, kaart.

Loorits, Oskar Der Tod in der livischen Volksüberlieferung. Õpetatud Eesti Seltsi Toimetused 26. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 1932, 170-200.

Loorits, Oskar Der Volksgeist als Forschungsobjekt. Die Nachbarn 2. Göttingen 1954, 7-14.*

Loorits, Oskar Det nordiska kriget i estnisk folktradition. Svio-Estonica 2. Tartu 1935, 17-26. [Resümee: Põhjasõda eesti rahvatraditsioonis].

Loorits, Oskar Die Christophorus-Legende im Ost-Baltikum. Die Nachbarn 2. Göttingen 1954, 89-93.*

Loorits, Oskar Die Geburt in der livischen Volksüberlieferung. Õpetatud Eesti Seltsi Toimetused 26. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 1932, 131-169, ill.

Loorits, Oskar Die sog. Naturreden in der estnischen Volksüberlieferung. Arv 7.1951. Uppsala 1952, 96-128.

Loorits, Oskar Eesti esiajaloo keerdküsimusi. Virittäjä 50.1946:4, 421-441. [(1) Indreko, R[ichard] Soome-ugrilaste päritolust ja asualast. Virittäjä 51.1947:3].

Loorits, Oskar Eesti rahvalaulu elutundest. Koguja 2. Kirjandus-kultuuri koguteos. Ülemaailmse Eesti Kirjanduse Seltsi Toimetused 2. Geislingen: Ülemaailmne Eesti Kirjanduse Selts, 1949, 67-90.

Loorits, Oskar Eesti rahvalaulu elutundest. Varamu 1938:2, 217-224, noot.

Loorits, Oskar Eesti Rahvaluule Arhiivi 10. aastapäevaks. Rahvapärimuste Selgitaja 3. Tartu 1937, 57-62, ill.

Loorits, Oskar Eesti rahvaluuleteaduse tänapäev. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 135-142. [Allikas: Vanavara vallast. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 1.1932].

Loorits, Oskar Eesti rahvaluuleteaduse tänapäev. Olevase ülevaade ja tulevase töökava. Vanavara vallast. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 1. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 1932, 7-34, ill. [Zusammenfassung: Die estnische Folkloristik von Heute, Anhang, 1-4].

Loorits, Oskar Eesti rahvaluuleteaduse tänapäev. Vanavara kultuuriloo teenistusse. Tartu 1932. 58 lk, ill, kaart. [Äratrükk: Vanavara vallast. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 1.1932].

Loorits, Oskar Eesti rahvausundi maailmavaade. [3. trükk]. Tallinn: Perioodika, 1990. 80 lk. [Varasem trükk: 1:1932; 2:1948].

Loorits, Oskar Eesti rahvausundi maailmavaade. 2., täiendatud trükk. Stockholm: Eesti Raamat, 1948. 120 lk, ill. [Varasem trükk: 1:1932]. Talve, Ilmar Eesti kultuurajaloo sünteesi. Sõna 1949:1, 67-68.

Loorits, Oskar Eesti rahvausundi maailmavaade. Elav Teadus. Eesti Kirjanduse Seltsi populaarteaduslik seeria 12. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1932. 110 lk. Ariste, Paul [Idem]. Eesti Kirjandus 1933:2, 95-96.

Loorits, Oskar Eesti tänusõnade tekkimisest. Eesti Kirjandus 1929:12, 505-507.

Loorits, Oskar Eesti-liivi kalurite sõnakeeld ja salakeel. Virittäjä 35.1931:4, 447-468.

Loorits, Oskar Eestlaste üldine vaimulaad ja uued mõjud. Eesti rahva ajalugu 1. Tartu: Loodus, 1932, 559-564, ill.

Loorits, Oskar Eestluse elujõud. Iseseisvuslaste kirjavara 5. Stockholm: Tõrvik, 1951. 132 lk. Ruoppila, Veikko Kansallista itsetutkistelua. Virittäjä 57.1953:3, 225.

Loorits, Oskar Eestluse elujõud. Kultuur ja Elu. Raamatukogu [: ajakirja Kultuur ja Elu lisapoogen] 1989:7, 1-30; 1989:8, 31-62; 1989:9, 63-94; 1989:10, 95-126; 1990:1, 127-132. [Allikas: Iseseisvuslaste kirjavara 5. Stockholm 1951].

Loorits, Oskar Eine altrussische Tradition bei den Liven und Letten. Commentationes Balticae. Jahrbuch des Baltischen Forschungsinstituts 4/5.1956/1957:5. Bonn 1958, 115-167 (53 lk), ill.

Loorits, Oskar Eine Beschreibung der livischen Beerdigungsbräuche. Zeitschrift für Volkskunde 51.1954. Stuttgart 1955, 252-258.*

Loorits, Oskar Einige neuere Arbeiten zur baltischen Folklore und Volks-kunde [: (1) Balys, Jonas Lithuanian Narrative Folksongs. Washington 1954; (2) Biezais, Haralds Die Religionsquellen der baltischen Völker und die Ergebnisse der bisherigen Forschungen. Arv 1953. Uppsala 1954]. Zeitschrift für Slavische Philologie 25.1956:2. Heidelberg 1957, 397-405.

Loorits, Oskar Elupiltide maalimisest. Rahvapärimuste Selgitaja 7. Tartu 1939, 201-204.

Loorits, Oskar Empli. Eesti Kirjandus 1925:9, 379-382.

Loorits, Oskar Endis-Eesti elu-olu I. Lugemispalu kaluri ja meremehe elust. Eesti Rahvaluule Arhiivi Toimetused 11. Tallinn: Kultuurkoondis, 1939. 344 lk, ill. [Zusammenfassung: Altestnisches Leben und Weben I].

Loorits, Oskar Endis-Eesti elu-olu II. Lugemispalu metsaelust ja jahin-dusest. Tartu: Teaduslik Kirjandus, 1941. 520 lk, ill.

Loorits, Oskar Estnische Geistigkeit im Lichte des Volksglaubens. Scholar 1948:2/3, 53-59.

Loorits, Oskar Estnische Volksdichtung und Mythologie. Tartu: Akadeemiline Kooperatiiv, 1932. 109 lk, ill, kaart. Ariste, Paul [Idem]. Eesti Kirjandus 1932:11, 572-575.©ga, W. [Idem]. Baltic Countries 2.1936:1, 116-117.

Loorits, Oskar Estnische Volkserzählungen. Supplement-Serie zu Fabula. Zeitschrift für Erzählforschung. Reihe A: Texte 1. Berlin: Walter de Gruyter, 1959. VIII + 227 lk.

Loorits, Oskar Estonian [: Proverbs]. Racial Proverbs. A Selection of the World’s Proverbs Arranged Linguistically. London: George Routledge & Sons, 1938, 117-133.

Loorits, Oskar Estonian folklore of today. Acta Ethnologica 1.1936:1, 34-52.

Loorits, Oskar Finnisch- (Finno-)Ugrische religionen. Die Religion in Geschichte und Gegenwart 2. 2. trükk. Tübingen 1958, 958-960.*

Loorits, Oskar Folkloristlikust tööst Skandinaavia mais. Rahvapärimuste Selgitaja 5. Tartu 1938, 173-175.

Loorits, Oskar Folklorystyka w Estonji. Baltoslavica 1. Wilno 1933, 12-17.

Loorits, Oskar Förhistoriska kulturförbindelser mellan ester och germaner. Svio-Estonica 7.1944-1948. Lund 1948, 125-129. [Resümee: Eelajaloolised eestlaste ja germaanlaste vahelised kul-tuurisuhted].

Loorits, Oskar Gedanken-, Tat- und Worttabu bei den estnischen Fischern. Eesti Rahvaluule Arhiivi Toimetused 9. Tartu 1939. 128 lk, kaart. [Ilmunud samaaegselt: Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli Toimetused B 45:2. Tartu 1939] Kaal, Aira [Idem]. Eesti Kirjandus 1939:11, 519-520.

Loorits, Oskar Gedanken-, Tat- und Worttabu bei den estnischen Fischern. Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli Toimetused. B: Humaniora 45:2. Tartu 1939. 128 lk, kaart. [Ilmunud samaaegselt: Eesti Rahvaluule Arhiivi Toimetused 9. Tartu 1939].

Loorits, Oskar Grundzüge des estnischen Volksglaubens 1. Skrifter Utgivna av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för Folklivsforskning 18:1. Lund: Carl Blom, 1949. XVI + 591 lk, ill, kaart. Annist, A[ugust]; Moora, H[arri] Teos eesti rahvausundi uurimise alalt. Keel ja Kirjandus 1965:8, 501-508. ©Paulson, Ivar [Idem]. Folk-Liv 23.1959:2. Stockholm 1960, 51-54. ©Ränk, Gustav Usund vaimsuse mõõdupuuna. Tulimuld 12.1961:4, 316-319. ©Simonsuuri, Lauri Viron kansan muinaisusko. Virittäjä 54.1950:3, 340-342.

Loorits, Oskar Grundzüge des estnischen Volksglaubens 2. Skrifter Utgivna av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för Folklivsforskning 18:2. Lund: Carl Blom, 1951. 490 lk, ill, kaart. Annist, A[ugust]; Moora, H[arri] Teos eesti rahvausundi uurimise alalt. Keel ja Kirjandus 1965:8, 501-508. ©Paulson, Ivar [Idem]. Folk-Liv 23.1959:2. Stockholm 1960, 51-54. ©Ränk, Gustav Usund vaimsuse mõõdupuuna. Tulimuld 12.1961:4, 316-319. ©Simonsuuri, Lauri Uskontotieteellinen suurteos. Virittäjä 57.1953:4, 420-422.

Loorits, Oskar Grundzüge des estnischen Volksglaubens 3. Skrifter Utgivna av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för Folklivsforskning 18:3. Lund: Carl Blom, 1957. 691 lk, ill, kaart. Annist, A[ugust]; Moora, H[arri] Teos eesti rahvausundi uurimise alalt. Keel ja Kirjandus 1965:8, 501-508. ©Paulson, Ivar [Idem]. Folk-Liv 23.1959:2. Stockholm 1960, 51-54. ©Ränk, Gustav Usund vaimsuse mõõdupuuna. Tulimuld 12.1961:4, 316-319.

Loorits, Oskar Hauptzüge und Entwicklungswege der uralischen Religion. Folklore Studies 17. Tokyo 1958, 137-140.*

Loorits, Oskar Iiriläisen kansanrunouden keruusta. Virittäjä 57.1953:3, 303-305.

Loorits, Oskar Insamlingen och ordnandet av Estlands folkminnen. Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv 1952. Uppsala 1953, 87-105, ill. [Résumé: Le folklore estonien est rassemblé et classé].

Loorits, Oskar Introduction to the proverbs of Estonia. Racial Proverbs. A Selection of the World’s Proverbs Arranged Linguistically. London: George Routledge & Sons, 1938, XLIII-XLV.

Loorits, Oskar Istota i duch Kalewali. Jantar 2. Gdynia 1937, 37-39.* [Äratrükk: The spirit of the Kalevala. Baltic Countries 2.1936:1].

Loorits, Oskar Jakob Hurdale kahekümneviiendaks surmapäevaks austavalt järelpõlvelt. Vanavara vallast. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 1. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 1932, 3-6.

Loorits, Oskar Koit ja Hämarik. Virittäjä 39.1935:1, 45-47.

Loorits, Oskar Kolm esialgset kildu punaparadiisist [: Memuaarid]. Kultuur ja Elu. Raamatukogu [: Ajakirja Kultuur ja Elu lisapoogen]. 1990:1, 176-191.

Loorits, Oskar Kontaminaatiot ja kulkusäkeet. Kalevalaseuran vuosikirja 44. Porvoo; Helsinki 1964, 187-198.

Loorits, Oskar Koodi Jaan. Kuidas tekivad kangelasmüüdid [: Jaan Tõnisson]. Akadeemia 1989:9, 1949-1963. [Allikas: Päevaleht 1933].

Loorits, Oskar Kujutelmade ja motiivistiku päritolust ja vanadusest. Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 9/10.1933/1934. Tartu 1934, 165-175. [Résumé: De l’origine et de l’âge des représentations et des sujets folkloriques, 300-301].

Loorits, Oskar Kultaneidon taonta Virossa ja Suomessa. Kalevalaseuran vuosikirja 25/26.1945/1946. Porvoo; Helsinki 1946, 164-177.

Loorits, Oskar Kunstiväärtusliku keele miinimum. Looming 1928:1, 28-36.

Loorits, Oskar Le folklore et la radiodiffusion dans les états Baltes: Estonie. Radiodiffusion 5. Geneve 1937, 77-78.*

Loorits, Oskar Libju folklora un mitologija. Latviešu konverscijas vrdnηca 12. Rηg 1935, 23298-23307.*

Loorits, Oskar Liivi lauluemade iseloomustusi. Oskar Loorits Liivi rahva mälestuseks. Reisivesteid ja ülevaateid. Tartu; Tallinn: Loodus, 1938, 97-121, ill.

Loorits, Oskar Liivi rahva mälestuseks. Reisivesteid ja ülevaateid. Tartu; Tallinn: Loodus, 1938. 180 lk, ill. Urgart, Oskar [Idem]. Eesti Kirjandus 1939:9, 418-420.

Loorits, Oskar Liivi rahva olevik. Eesti Kirjandus 1923:1, 37-46; 1923:2, 73-82; 1923:3, 129-139; 1923:4, 166-182.

Loorits, Oskar Liivi rahva usund 1. Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli Toimetused. B: Humaniora 11:1. Tartu 1926 [: köite kaanel: 1927]. XVI + 270 lk, ill. [Zusammenfassung: Der Volksglaube der Liven]. Eisen, M[atthias] J[ohann] [Idem]. Eesti Kirjandus 1926:12, 667-668. ©Haavio, Martti [Idem]. Virittäjä 32.1928:7/8, 371-374.

Loorits, Oskar Liivi rahva usund 2. Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli Toimetused. B: Humaniora 12:1. Tartu 1927 [: köite kaanel: 1928]. XVI + 280 lk. [Zusammenfassung: Der Volksglaube der Liven]. Eisen, M[atthias] J[ohann] [Idem]. Eesti Kirjandus 1927:5, 295.
 Haavio, Martti [Idem]. Virittäjä 32.1928:7/8, 371-374.

Loorits, Oskar Liivi rahva usund 3. Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli Toimetused. B: Humaniora 16:1. Tartu 1928 [: köite kaanel: 1929]. XV + 284 lk, ill. [Zusammenfassung: Der Volksglaube der Liven]. H[aavi]o, M[artti] [Idem]. Virittäjä 33.1929:4/5, 164-165.

Loorits, Oskar Liivi rahvaetymoloogiaid. Keelekultuur 1. Tartu: Tartu Keeleuuendusyhing, 1928-1929, 47-53.

Loorits, Oskar Liivi usundi kultuurilooline taust. Virittäjä 49.1945:2, 248-259. [Zusammenfassung: Die kulturgeschichtliche Hintergrund des livischen Volksglaubens, 306].

Loorits, Oskar Liivi usundi mandumisprotsess. Virittäjä 49.1945:3, 432-438. [Zusammenfassung: Der Degenerationsprozess des livischen Volks-glaubens, 509-510].

Loorits, Oskar Liivluse tõusust ja hukutusest. Oskar Loorits Liivi rahva mälestuseks. Reisivesteid ja ülevaateid. Tartu; Tallinn: Loodus, 1938, 123-179, ill.

Loorits, Oskar Lind eesti omakultuuri ja vaimsuse vapp. Varamu 1938:3, 343-357.

Loorits, Oskar Livische Märchen- und Sagenvarianten. Folklore Fellows Communications 66. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1926. 101 lk. Anderson, Walter [Idem]. Eesti Kirjandus 1927:7, 409.

Loorits, Oskar Livonian folk-lore and mythology. Baltic Countries 2.1936:2, 187-190.

Loorits, Oskar Liwonska mitologia i poezja ludowa. Jantar 2. Gdynia 1937, 99-102.*

Loorits, Oskar Looduse häälitsusi ja kõnelusi. Kümme aastat noorpõlve. Album Ülemaalise Eesti Noorsoo Ühenduse 10-a. juubeli puhul 1919-1929. Tallinn: ÜENÜ keskjuhatus, 1929, 55-69.

Loorits, Oskar Maagilisest mõtteviisist. Rahvapärimuste Selgitaja 1(8). Tartu 1940, 1-10.

Loorits, Oskar Max Hurda mälestuseks. Rahvapärimuste Selgitaja 5. Tartu 1938, 165-166, ill.

Loorits, Oskar Meie Isa palve usufilosoofiast. Eesti Kirik 1956:12, 189-194.

Loorits, Oskar Meie rahvaluule trükkitoimetamise teelahkmel. Vanavara vallast. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 1. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 1932, 220-222.

Loorits, Oskar Meie sisetööst ja välisabist [: Eesti Rahvaluule Arhiiv]. Rahvapärimuste Selgitaja 2(9). Tartu 1940, 41-52.

Loorits, Oskar Meie usund ja ühiskond, kristlus ja baltlus, juhid ja mass. ERK 1933:7, 187-190.

Loorits, Oskar Meie vanasõnade keerdküsimus. Rahvapärimuste Selgitaja 4. Tartu 1938, 109-114, kaart.

Loorits, Oskar Melk ja Mälk [: Mütoloogiline olend]. Eesti Keel 1930:3, 51-56.

Loorits, Oskar Mõningad läti laensõnad eestis [: (1) Jaanilauludes; (2) Lastelauludes ja -mängudes]. Eesti Keel 1929(1930):7/8, 168-189, ill.

Loorits, Oskar Mõttetuse luulest. Meie Tee 1949:1, 5-6; 1949:2, 37-38.

Loorits, Oskar Mulgimaa ohvrikohad. Kaleviste mailt. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 3. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 1935, 225-300, ill. [Zusammenfassung: Die Opferstätten in Mulgimaa, 315-319].

Loorits, Oskar Några estniska vattendemoner. Bäckahästen 1. Djurs-holm 1945, 27-28.*

Loorits, Oskar Natuke eesti rahvajuttude statistikat. Eesti Kirjandus 1928:12, 638-642, ill.

Loorits, Oskar Neue Beiträge zum Vogelbetrug-Motiv. Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 57.1953/1954:8. Helsinki 1954, 1-16.

Loorits, Oskar Okupatsioon rahvapilke kõverpeeglis. Iseseisvuslaste kirjavara 1. [Stockholm]: Tõrvik, 1950. 71 lk.

Loorits, Oskar Paar sõna Saaremaa vanavarast ja rahvaluule järelkorjandusest. Eesti Kirjandus 1930:1, 26-28, ill.

Loorits, Oskar Paar sõna Saaremaa vanavarast ja rahvaluule järelkorjandusest. Tartu 1930. 4 lk. [Äratrükk: Eesti Kirjandus 1930:1].

Loorits, Oskar Par folkloras moderniem uzdevumiem vispar un seviški Igaunija = Folkloristika moodsaist ülesandeist üldse ja eriti Eestis. Latvijas-Igaunijas Biedribas Menešraksts 2. Rηga 1933, 20-24.*

Loorits, Oskar Par Krtas izcelsmi. Ceξa zηmes 33. London 1957, 400.*

Loorits, Oskar Pharaos Heer in der Volksüberlieferung I. Eesti Rahva-luule Arhiivi Toimetused 3. Tartu 1935. 194 lk, ill. [Ilmunud samaaegselt: Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli Toimetused B 33:4. Tartu 1935].

Loorits, Oskar Pharaos Heer in der Volksüberlieferung I. Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli Toimetused. B: Humaniora 33:4. Tartu 1935 [: köite kaanel: 1936]. VIII + 194 lk, ill, kaart. [Ilmunud samaaegselt: Eesti Rahvaluule Arhiivi Toimetused 3. Tartu 1935].

Loorits, Oskar Pime rahvalaulik. Meie Tee 1957:9/10, 159-161.*

Loorits, Oskar Poeedi ja professori prototüübid massis. Hans Anton Schults ja Jaan Sandra. Meie Tee 1955:7/8, 91-93; 1956:1/2, 6-8.

Loorits, Oskar Rahvaluulelisi küsimusi. Jõulu almanak. Tallinn 1928, 12-16, [ill].

Loorits, Oskar Rahvaluulelisi küsimusi. Tallinn 1929. 4 lk. [Äratrükk: Jõulu almanak. Tallinn 1928].

Loorits, Oskar Rahvapärimuste kultuuriväärtus. Meie Tee 1953:4/5, 50-51.

Loorits, Oskar Rahvapärimustekoguja kutsumusest. Rahvapärimuste Selgitaja 6. Tartu 1939, 177-183, ill.

Loorits, Oskar Reis liivlaste juurde 1920 [: Ekspeditsioon: Läti Vabariik]. Oskar Loorits Liivi rahva mälestuseks. Reisivesteid ja ülevaateid. Tartu; Tallinn: Loodus, 1938, 7-96, ill.

Loorits, Oskar Sõjad eesti rahvatraditsioonis. Tartu 1935. 8 lk. [Äratrükk: Sõjad, eriti Põhjasõda eesti rahvatraditsioonis. Eesti rahva ajalugu 3. Tartu 1935].

Loorits, Oskar Sõjad, eriti Põhjasõda eesti rahvatraditsioonis. Eesti rahva ajalugu 3. Tartu: Loodus, 1935, 1277-1285, ill.

Loorits, Oskar Some Notes On the Repertoire of the Estonian Folk-Tale. Eesti Rahvaluule Arhiivi Toimetused 6. Tartu 1937. 29 lk. [Resümee: Mõned märkmed eesti rahvajuttude repertuaarist]. [Ilmunud samaaegselt: Õpetatud Eesti Seltsi Toimetused 30:1. Tartu 1938].

Loorits, Oskar Some notes on the repertoire of the Estonian folk-tale. Õpetatud Eesti Seltsi Toimetused 30:1. Tartu 1938, 415-441. [Resümee: Mõned märkmed eesti rahvajuttude repertuaarist]. [Ilmunud samaaegselt: Eesti Rahvaluule Arhiivi Toimetused 6. Tartu 1937].

Loorits, Oskar Sotarosvojen nimityksiä Viron kansantietoudessa. Virittäjä 34.1930:2, 228-233.

Loorits, Oskar Suomalais-virolaisen kulttuuriperinnön merkitys. Kalevala-seuran vuosikirja 16. Porvoo; Helsinki 1936, 182-184.

Loorits, Oskar Surma- ja patu-probleem eestluse maailmavaates. Kodukolle 1946:10/11, 7.

Loorits, Oskar The development of the Uralian culture-area. The Slavonic and East European Review 31:76. London 1952, 1-19.*

Loorits, Oskar The Jews in Estonian folk-belief. Yeda-àm. Journal of the Israel Folklore Society 3.1955, 98-100.*

Loorits, Oskar The renascence of the Estonian nation. The Slavonic and East European Review 33:80. London 1954, 25-43.

Loorits, Oskar The spirit of the Kalevala. Baltic Countries 2.1936:1, 64-66.

Loorits, Oskar The stratification of Estonian folk-religion. The Slavonic and East European Review 35:85. London 1957, 360-378.

Loorits, Oskar Tulede vestlus. Kodukirik. Stockholm 1948, 56-59.*

Loorits, Oskar Tuuslar. Kirjoituksia isänmaallisista aiheista. Juhlakirja professori Kaarle Krohnin seitsenkymmenvuotis-päiväksi 10. V. 1933. Suomi 5:16. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1933, 190-200, ill.

Loorits, Oskar Über den sog. Vogelbetrug bei den Esten und Liven. Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 56:3. Helsinki 1952, 1-19.

Loorits, Oskar Uku. Virittäjä 40.1936:3, 256-267, kaart.

Loorits, Oskar Ülevaade rahvaluule ja -usundi eri aladest. Tartu 1936. 16 lk. [Äratrükk: Eesti Entsüklopeedia 6. Tartu 1936].

Loorits, Oskar Ununevast kultuurimiljööst. Eesti Rahvaluule Arhiivi Toimetused 12. Tartu 1940. 124 lk, ill. [Zusammenfassung: Aus verschollenem Kulturmilieu]. [Äratrükk: Eesti Teaduste Akadeemia Aastaraamat 1.1940].

Loorits, Oskar Ununevast kultuurimiljööst. Eesti Teaduste Akadeemia Aastaraamat 1. Tartu 1940, 221-339, ill, kaart. [Zusammenfassung: Aus verschollenem Kulturmilieu].

Loorits, Oskar Usund ja vaimulaad [: Eestlaste sisemise olukorra kujune-mine XIII sajandini]. Eesti rahva ajalugu 1. Tartu: Loodus, 1932, 152-169, ill.

Loorits, Oskar Uue ülesande haarangul. Rahvapärimuste Selgitaja 2. Tartu 1937, 17-20.

Loorits, Oskar Vägilaste prototüüpe. Album M. J. Eiseni 70. sünnipäevaks. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts; Eesti Rahva Muuseum, 1927, 37-71.

Loorits, Oskar Vaimse kultuuri paraaditsejaist ja vaimse töö tegijaist. Mõt-teid soome teaduse uusima hiilgeteose puhul [: Harva-Holmberg, Uno Altain suvun uskonto. Porvoo; Helsinki 1933]. ERK 1934:2, 34-37.

Loorits, Oskar Valik liivi muistendeid 1. Viljandi: Leelo, 1927. 71 lk.

Loorits, Oskar Vanarahva aumõistest. Meie Tee 1958:1/2, 3-5.

Loorits, Oskar Vanavara kultuuriloo teenistusse! Teeme ja probleeme üksikasjalikumaks uurimiseks. Vanavara vallast. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 1. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 1932, 35-58, ill, kaart. [Zusammenfassung: Die Volksüberlieferungen in den Dienst der Kulturgeschichte!, Anhang, 4-5].

Loorits, Oskar Vielä viron maki(h)ak [: O. Loorits Zwerge in der estnischen Volksüberlieferung. Festschrift für Max Vasmer zum 70. Geburtstag am 28. Februar 1956. Veröffentlichungen der Abteilung für slavische Sprachen und Literaturen des Osteuropa-Instituts (Slavisches Seminar) an der Freien Universität Berlin 9. Wiesbaden 1956]. Virittäjä 61.1957:2, 206. [Résumé: Encore à propos de l’estonien makihak].

Loorits, Oskar Viiskümmend aastat süstemaatset rahvaluule kogumist Eestis. Rahvapärimuste Selgitaja 5. Tartu 1938, 145-147.

Loorits, Oskar Virolaisen kansalliskulttuurin olemuksesta. Valvoja-Aika 17. Helsinki 1939, 67-81.

Loorits, Oskar Viron kansanrunouden elämäntunteesta. Kalevalaseuran vuosikirja 33. Porvoo; Helsinki 1953, 88-118.

Loorits, Oskar Volkslieder der Liven. Õpetatud Eesti Seltsi Toimetused 28. Tartu 1936. XXIV + 688 lk, ill. Laiho, Lauri Liivin kansan laulut. Virittäjä 41.1937:1, 107-111.

Loorits, Oskar Wir Volkskundler als Geisteswissenschaftler. Actes du Congrès international d’Ethnologie Regionale Arnhem 1955. Arnhem 1956, 32-37.*

Loorits, Oskar Zaduszki w Estonji. Ziemia 17.1932:2, 44-45.*

Loorits, Oskar Zu den Quellen und zur Methode der Religionsforschung. Charisteria Iohanni Kõpp octogenario oblata. Eesti Usuteadlaste Seltsi Paguluses Toimetused 7. Holmiae MCMLIV [= Stockholm 1954], 181-199.

Loorits, Oskar Zum Kulturbilde des ostbaltischen Lebensraumes. Fest-schrift für Will-Erich Peuckert. Berlin 1955, 86-99.*

Loorits, Oskar Zum Problem der lettischen Schicksalsgöttinnen [: Biezais, H. Die Hauptgöttinnen der alten Letten]. Zeitschrift für Slavische Philologie 26.1957. Heidelberg 1958, 78-104.*

Loorits, Oskar Zwerge in der estnischen Volksüberlieferung. Festschrift für Max Vasmer zum 70. Geburtstag am 28. Februar 1956. Veröffent-lichungen der Abteilung für slavische Sprachen und Literaturen des Osteuropa-Instituts (Slavisches Seminar) an der Freien Universität Berlin 9. Wiesbaden 1956, 264-272.* 
 [(1) Mägiste, Julius Viron maki(h)ark ja madjaari. Virittäjä 61.1957:1; 
 (2) Loorits, Oskar Vielä viron
maki(h)ak. Virittäjä 61.1957:2].

Loorits, Oskar; Laarmann, Märt (ill) Piksepalve [: 1644]. Tallinn 1939. 31 lk, ill. [Äratrükk: G. Suits; M. Lepik Eesti kirjandusajalugu tekstides 1. Tartu 1932].

Loosalu, Jaagup; Konsin, Kalju Taliteed. Eesti NSV Riiklik Etnograafia-muuseum. Küsimusleht 167. [Tartu] 1983. [1] lk.

Loot, E.; Kelder, J. Mänge näärideks. Kultuur ja Elu 1967:12, 52.

Lõõtspilli mees [: Üks vana lugu Kadrinast]. Kultuur ja Elu 1987:2, 4-5. [Allikas: Kõrtsi-raamat. Tartu 1896].

Loru, Oku Setu vanavarakogujate päev Petseris 26. mail 1940. Rahvapärimuste Selgitaja 2(9). Tartu 1940, 77-80, ill.

Lõugas, Vello Esimesi tagasivaateid. Rahvapärimuste koguja 4. Tartu 1965, 78-81.

Lõugas, Vello Hiiumaa muinasasustusest ja muististest. Eesti Loodus 1975:2, 101-106, ill, kaart.  [Summary: Hiiumaa island its earliest inhabitants and artifacts, [4]. Резюме: Археологические памятники и древнее заселение острова Хийумаа, [2]].

Lõugas, Vello Kaali: legendid ja leiud. Horisont 1979:9, 13-17, ill.

Lõugas, Vello Kana ja muna Baltimaade arheoloogilises materjalis. Eesti ajaloo probleeme. ENSV TA korrespondentliikme Artur Vassara 70. sünniaastapäevale pühendatud teaduskonverentsi ettekannete teesid (18. november 1981). Tallinn 1981, 96-103.

Lõugas, Vello Kõuekividest ja piksenooltest "vaia rahvani". Horisont 1980:3, 14-16, ill.

Lõugas, Vello Kust tuli Alutaguse? Horisont 1978:3, 10-13, ill.

Lõugas, Vello Nagu välk selgest taevast. Horisont 1980:4, 40-45, ill.

Lõugas, Vello Väikeste lohkudega kultusekivid. Eesti Loodus 1972:12, 729-732, ill, kaart. [Summary: Relics of the holed-stone cult, [3-4]. Резюме: Куль-товые камни с небольшими искусственными углублениями, [1-2]].

Lõugas, Vello Vette ohverdamine ja rabaleiud. Horisont 1974:1, 29-31, ill.

Löwis of Menar, A[ugust] von Finnische und estnische Volksmärchen. Die Märchen der Weltliteratur. Jena: E. Diederichs, 1922. XV + 301 lk.

Löwis of Menar, August von Finnische und estnische Märchen / Friedrich von der Leyen (toim). Die Märchen der Weltliteratur. Düsseldorf; Köln: Eugen Diederichs, 1962. 333 lk.

Löwis of Menar, August von Finnische und estnische Märchen / Friedrich von der Leyen (toim). Die Märchen der Weltliteratur. Düsseldorf; Köln: Eugen Diederichs, 1981. 333 lk.*

Lugusid Peipsi lähistelt [: Kodavere pajatusi]. Kultuur ja Elu 1964:12, 40-43.

Luhats, Toivo Tallinnan koululaisten Harrastuskeskuksen folkloreryhmä "Piibar". Pelimanni 1990:2, 27.

Lühemaid küsimusi. Rahvapärimuste koguja 2. Tartu 1961, 86.

Luht, Aime Bibliographisches Verzeichnis von Schriften und Werken von Oskar Loorits (1900-1961). Ural-Altaische Jahrbücher 37.1965. Mainz 1966, 70-109.*

Luht, Aime Estnische Sammlungen im Volkskundearchiv der Finnischen Literaturgesellschaft. Finnisch-ugrische Forschungen 34.1962:2/3, 174-199.

Luht, Ülo "Kuljus" [: Rahvatantsurühm]. Kultuur ja Elu 1978:10, 38-40, ill.

Luht, Ulvi Ansambel "Lee": esivanemate kunst ja nüüdne noortepära. Kultuur ja Elu 1987:2, 12-15, ill.

Luht, Ulvi Ärge kaotage elurõõmu! [: Rahvatantsurühma "Randlane" juht Heino Aassalu 50]. Kultuur ja Elu 1982:7, 32-33, ill.

Luht, Ulvi Ilusti, kenasti... [: Ullo Toomi 75]. Kultuur ja Elu 1977:9, 30-32, ill.

Luht, Ulvi Küünlaballist kultuuriprogrammini [: Rahvatantsurühm "Sõprus"]. Kultuur ja Elu 1980:5, 22-24, ill.

Luht, Ulvi Linda Niinemetsa rahvatantsutõed [: Tootmiskoondise "Kommu-naar" rahvatantsurühma juht]. Kultuur ja Elu 1986:9, 26-27, ill.

Luht, Ulvi Simmanisuvi Sassi-Jaanil [: Rahvatantsurühm "Leigarid"]. Kultuur ja Elu 1978:5, 12-16, ill.

Luht, Ulvi Tantsivad vanaemad [: Laulukoor "Kungla" rahvatantsurühm]. Kultuur ja Elu 1979:1, 22-23, ill.

Luht, Ulvi Tantsupaarist abielupaarini [: Tiia ja Lembo Võsa tantsurühmast "Randlane"]. Kultuur ja Elu 1982:12, 16-17, ill.

Luiga, J[uhan] Rattama kalmed. Lembitu maleva hauad 1217. aasta lahinguväljal. Eesti Kirjandus 1921:3, 65-71.

Luiga, J[uhan] Soome sugu usk. III. Tao. Eesti Kirjandus 1918/1919:1/2, 20-38.

Luiga, J[uhan] Soome sugu usk. IV. Usu psühholoogilised sugemed. Eesti Kirjandus 1918/1919:7, 129-155.

Luik, Hans [H.] Millega võlub vanem rahvalaul. Kultuur ja Elu 1984:7, 32-34, ill.

Luik, Hans H. Rahvusvaheline jaanik Altja külas. Reportaa CIOFF-i Pea-assamblee väljasõidust Lahemaale. Kultuur ja Elu 1985:9, 15-19, ill.

Luik, Hans H. Tribüün: Tantsujuhtimine ja tantsijate juhtimine [: TRÜ rah-vakunstiansambli juht Henn Tiivel]. Kultuur ja Elu 1984:12, 14-16, ill.

Luik, Mart Mida me teame Muinas-Põhjast? [: Rein Sepp]. Kultuur ja Elu 1990:7, 19-20, ill.

Lukin, Boriss F. R. Kreutzwaldi muinasjutu kauge ränd [: Muinasjutt "Vägev vähk ja täitmatu naine" prantslase Édouard Laboulaye töötluses]. Keel ja Kirjandus 1977:2, 88-100.

Lukka, Ene Klubi rahvusliku kultuuri säilitaja ja edasiarendaja. Kultuur ja Elu 1987:7, 17-19, ill.

Lukka, Ene; Ots, Külli Edasi kihelkondliku mõtlemise juurde. Kultuur ja Elu 1991:3, 8-11, ill. [Summary: Considering the parish, 62].

Lukkarinen, J. Suomalaisten naimatapoja. Aineksia suomalaisten kansojen avioliiton historiaan 1. Kansatieteellisiä kuvauksia 4. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 186. Helsinki: Suomalaisen Kirjalli-suuden Seura, 1933. 188 lk.* Päss, Elmar [Idem]. Eesti Kirjandus 1934:9, 431-432. ©Reponen, Astrid Kirja-arvostelu. Virittäjä 38.1934:1, 61-64.

Lumiste, Leho Muinas-eestlaste usund. L. Lumiste; K. Ristikivi; H. Jänes; A. Adson; H. Kerstell Meie kodumaa maast, ajaloost ja kirjandusest. Stokholm: Rootsi-Eesti Õpperaamatud, 1963, 95-96.

Luts, A[rved] Die neuen Familientraditionen in Südostestland. Zweiter Internationaler Finnougristenkongress, Helsinki 23.-28.8.1965. Referate der Vorträge und Mitteilungen = Deuxième congrès International des Finno-Ougristes. Résumés des Exposés et des communications = Esitelmien ja tiedonantojen tiivistelmät. Helsinki 1965, 71.

Luts, A[rved] Eesti randlaste kalastusega seotud tavade sotsiaalne funktsioon. Eesti NSV Riikliku Etnograafiamuuseumi XVII teaduslik konverents = XVII научная конференция Государственного этнографи-ческого музея Эстонской ССР. 14.-15. IV 1975. Tartu 1975, 12.

Luts, A[rved] Neue Familienbräuche in Südostestland. Congressus Secundus Internationalis Fenno-Ugristarum Helsingae habitus 23.-28. VIII. 1965. 2. Acta ethnologica. Helsinki: Societas Fenno-Ugrica, 1968, 217-224.

Luts, Arved Eesti randlaste kalastusega seotud tavade sotsiaalne funktsioon. Etnograafiamuuseumi Aastaraamat 31. Tallinn 1978, 121-148. [Zusammenfassung: Die soziale Bedeutung der Organisations-formen der Meeresfischerei an der estnischen Küste. Резюме: Социальная функция связанных с рыболовством обычаев эстонских рыбаков].

Luts, Arved Endisaegne kalapüük meie sisevetel. Eesti Loodus 1969:6, 357-362, ill.

Luts, Arved Kuidas purikat püüti. Eesti Loodus 1972:4, 213-217, ill. [Summary: Methods of catching pike, [3]. Резюме: Как ловили щуку, [1]].

Luts, Arved Kuidas räim eestlaste toidulauale jõudis. Eesti Loodus 1969:5, 301-305, ill. [Summary: How the Baltic Herring found its way onto the Estonian table, [4]. Резюме: Салака на столе эстонцев, [2]].

Luts, Arved Mänd paadi- ja laevapuuna. Eesti Loodus 1973:4, 217-220, ill. [Summary: The pine as a source of timber for ship-building, [3]. Резюме: Сосна материал для кораблестроения, [1]].

Luts, Arved Pilk Eesti merekalastuse ajalukku. Eesti Loodus 1969:4, 213-219, ill. [Summary: A glance at the history of Estonian sea fisheries, [3]. Резюме: Взгляд в историю морского рыболовства Эстонии, [1]].

Lüüs, Aadu Rahvahaigused ja rahva ravimisviisid Võrumaal 19. sajandi viimsel veerandil. Mana 1959:3, 184-187; 1960:1, 34-35.