K[ask], A[rnold] Paul Ariste elust ja tööst. Sõna sõna kõrvale. Paul Ariste teaduslikust tegevusest. Emakeele Seltsi Toimetised [7]. Tallinn 1965, 5-18.

K[ruus], H[ans] [Stender-Petersen, Ad. Die Varägersage als Quelle der alt-russischen Chronik. Aarhus; Leipzig 1934]. Ajalooline Ajakiri 1934:4, 144.

K[ull], R[ein] Õpilasfiloloogia [: Koosolek: 19.04.1985, Tallinn]. Looming 1985:5, 711-712.

K[ull], R[ein] Õpilasfiloloogia [: Koosolek: 19.10.1984, Tallinn]. Looming 1984:11, 1572-1573.

K[ull], R[ein] XXIX Kreutzwaldi päevad [: Konverents: 26.-27.12.1985, Tartu]. Looming 1986:2, 284-285.

K[urrik], H[elmi] Veri söögimajanduses. Rahvateaduslikud küsimuskavad 8. Sihtasutis E. R. Muuseumi väljaanne 7. Tartu 1933. 8 lk.

Kaagjärv, Leo Kristlus, ristiusk ja jõulud. Looming 1988:12, 1682-1686.

Kaal, H[elju] Emakeele Seltsis [: Koosolek: 27.01.1974, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1974:4, 256.

Kaal, H[elju] Emakeele Seltsis [: Koosolekud: 28.10.1980; 23.11.1980, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1981:2, 124.

Kaal, H[elju] Emakeele Seltsis. Juubeli tähistamine [: Koosolek: 23.03.1980, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1980:6, 377-378.

Kaal, H[elju] Märjamaa Keskkooli rahvaluulepäev [: Konverents: 2.11.1974, Märjamaa]. Keel ja Kirjandus 1975:1, 64.

Kaal, Helju Aino Källo 22.01.1909-30.05.1973. Kodumurre 12. Tallinn 1975, 99-102, ill.

Kaal, Helju Inimese keha ja selle osad. Kodumurre 2. Tallinn 1960, 58-75, ill.

Kaal, Helju Mõõdud. Kodumurre 6. Tallinn 1963, 44-49.

Kaal, Helju Rahvapäraseid väljendeid inimese kohta. Kodumurre 3/4. Tallinn 1962, 90-99, ill.

Kaal, Helju Theodor Saar (1906-1984). Keelest ja rahvaluulest. Emakeele Seltsi Aastaraamat 30.1984. Tallinn 1986, 227-230, ill.

Kaal, Helju Ühest innukast keelevara talletajast [: Julius Sildvee 85]. Kodumurre 10/11. Tallinn 1972, 93-96, ill.

Kaalep, A[in] Uurimus "Iliase" allikate üle [: Kulmann, Wolfgang Die Quellen des Ilias. Wiesbaden 1960]. Keel ja Kirjandus 1963:7, 447.

Kaalep, Ain (komment) Wilhelm Lehmann ja tema essee "Kalevipoeg" . Keel ja Kirjandus 1978:12, 744-747.

Kaalep, Ain [Krawczuk, Aleksander Trooja sõda: Müüt ja ajalugu. Tallinn 1989]. Akadeemia 1990:5, 1068-1070.

Kaalep, Ain 350 aastat eesti luulet. Ääremärkusi. Looming 1987:11, 1552-1555.

Kaalep, Ain Kolm päeva August Annistiga [: Annist, August Udres-Kudres, Päeva poeg. Rahvalegende ja mälestusi vanast orjaajast. Tallinn 1990]. Looming 1991:6, 845-846.

Kaalep, Ain Rein Sepp 60. Keel ja Kirjandus 1981:4, 251-252, ill.

Kaalep, Ain Riivamisi Rein Sepa "Nibelungide laulu" tõlkest. Kirjanduse jaosmaa ‘78. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 153-159, ill.

Käär, Vahur Hõissa, pulmad! Kultuur ja Elu 1982:8, 35-37, ill.

Kaasik, Ahto Hiis esivanemate elus. Kultuur ja Elu 1992:2, 36-43, ill; 1992:3, 60-65, ill. [Summary: Sacred groves in the lives of our ancestors 1992:2, 67].

Kaasik, Ülo; Laugaste, Ed[uard]; Ääremaa, Kuldev Tähtede ja silpide sagedus eestikeelsetes tekstides. Keel ja Kirjandus 1975:1, 21-29.

Kaasik, Ülo; Laugaste, Eduard Tähtede sagedus eestikeelsetes tekstides. Keel ja Kirjandus 1969:10, 600-605.

Kabur, V[aime] Elu- ja kalendritähtpäevad. Uusi ja vanu kombeid. Kirjan-duse nimestik / Ü. Tedre (toim); Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu. Tallinn 1971. 43 lk.

Kabur, V[aime] Muinasluule ilmingud moodsas kirjanduses [: 1960.-1970. aastate Soome kirjanduses]. Looming 1980:12, 1781-1782.

Kabur, V[aime]; Kivi, O[svald] Eesti kirjandus, kirjandusteadus ja kriitika 1954-1958. Bibliograafiline nimestik. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1958. 172 lk. [Rahvaluule, 42-43; 65].

Kabur, V[aime]; Kivi, O[svald] Eesti kirjandus, kirjandusteadus ja kriitika 1959-1962. Bibliograafia. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963. 360 lk. [Rahvaluule, 324-326].

Kabur, V[aime]; Kivi, O[svald] Eesti kirjandus, kirjandusteadus ja kriitika 1963-1966. Bibliograafia. Tallinn: Eesti Raamat, 1968. 308 lk. [Rahva-luule, 268-274].

Kaevando, T[iiu] Kalevipoeg kujutavas kunstis. Kirjanduse ja rahvaluule radadelt 1. Tartu 1963, 42-67.

Kaheksateistkümnes aruanne rahvaluulekogumisest (1. III -31. V 1940). Rahvapärimuste Selgitaja 2(9). Tartu 1940, 81-83.

Kahk, J[uhan] Keda kehastab Kalevipoeg? Keel ja Kirjandus 1960:8, 471-478.

Kahk, J[uhan]; Viires, A[nts] Talurahva ideoloogia [: 17. sajandist 19. sajandi keskpaigani]. Eesti talurahva ajalugu 1. Tallinn: Olion, 1992, 534-545.

Kahk, Juhan Eesti talupoegade religioossetest tõekspidamistest ja kultuuri-tasemest kahe sajandi eest. Keel ja Kirjandus 1979:1, 11-19.

Kahk, Juhan Fr. R. Kreutzwaldi järjekordne juubel [: 175. sünniaastapäev]. Kirjanduse jaosmaa ‘78. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 71-74.

Kahk, Juhan Inimesest ja elust eesti talutares XIX sajandi esimesel poolel. Keel ja Kirjandus 1980:3, 141-147.

Kahk, Juhan Nõidumisest ja nõiasõnadest Eestis XVII sajandil. Keel ja Kirjandus 1980:11, 673-681, ill.

Kahk, Juhan Ristiusk, teadus ja nõiaprotsessid XVII sajandil. Religiooni ja ateismi ajaloost Eestis. Artiklite kogumik 3. Tallinn: Eesti Raamat, 1987, 146-171, ill. [Zusammenfassung: Christentum, Wissenschaft und Hexenprozesse im 17. Jahrhundert, 277-278. Резюме: Христианство, наука и процессы над ведьмами в XVII веке, 259-261].

Kahk, Juhan; Salupere, Malle Nõiamoorid, pisuhännad ja maatargad. Tartu 1619. aasta nõiaprotsessist ja selle taustast. Akadeemia 1991:3, 588-614. [Zusammenfassung: Die fliegenden Hexen in Dorpat (Tartu): Ein Hexenprozess vom Jahr 1619, 642-643. Резюме: Летающие ведьмы в Тарту: О процессе над ведьмами в Тарту в 1619 г., 650-652].

Kahu, M[eelik] (koost / toim); Kõiva, O[ttilie] (koost); Laidvee, L[eida] (koost); Liiv, E[llen] (koost); Raud, L[iis] (koost) Fr. R. Kreutzwaldi nime-line Kirjandusmuuseum. Teatmik / M. Kahu (toim); Eesti NSV TA. Tartu 1970. 56 lk, ill. [Rahvaluule osakond, 25-34].

Kahu, M[eelik] (koost / toim); Veidemann, R[ein] (koost); Olesk, P[eeter] (koost) Fr. R. Kreutzwaldi nimeline Kirjandusmuuseum. Teatmik / M. Kahu (toim); Eesti NSV TA. Tallinn: Eesti Raamat, 1982. 64 lk, ill. [Rahvaluule osakond, 25-33].

Kahu, M[eelik] "Kreutzwaldi päev" [: Konverents: 26.-27.12.1969, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1970:3, 191-192.

Kahu, M[eelik] "Kreutzwaldi päev" üheksateistkümnendat korda [: Konve-rents: 26.-27.12.1975, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1976:4, 253-254.

Kahu, M[eelik] "Kreutzwaldi päeva" juubelikonverents [: Konverents: 26.-27.12.1976, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1977:3, 187-188.

Kahu, M[eelik] Das F. R. Kreutzwald-Literaturmuseum / M. Kahu (toim); Akademie der Wissenschaften der Estnischen SSR. Tartu 1970. 48 lk, ill. [Die Folkloreabteilung, 24-35].

Kahu, M[eelik] Kaheksateistkümnes "Kreutzwaldi päev" [: Konverents: 26.-27.12.1974, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1975:3, 190-191.

Kahu, M[eelik] Viieteistkümnes "Kreutzwaldi päev" [: Konverents: 26.-27.12.1971, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1972:3, 188-189.

Kahu, M[eelik]; Olesk, S[irje] I XXV Kreutzwaldi päevade konve-rentside ettekanded 1957-1981 = Каху М[еэлик]; Олеск С[ирье] Доклады конференций I XXV Дней Крейцвальда 1957-1981. XXV Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid = Тезисы докладов XXV конференции "Дни Крейцвальда". Tartu 1981, 30-45; 75-90.

Kahu, Meelik Kirjandusmuuseumi kohta trükisõnas avaldatu. Juurtega sajandite mullas. Kogumik F. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseumi 50. aastapäevaks. Tallinn: Eesti Raamat, 1990, 145-167.

Kahusk, Ülle Kolm päeva kontvõõraks Kihnumaal [: Festival: 15.-17.08.1986, "Kihnu päevad"]. Kultuur ja Elu 1986:12, 2-7, ill.

Kahusk, Ülle Piletiraha [: Rahvalaulurühm "Hellero" 15]. Kultuur ja Elu 1987:6, 37-38, ill.

Kala, Tiina Keskaegse tallinlase pühaderingist. Akadeemia 1992:11, 2243-2259. Summary: Feasts in medieval Tallinn, 2423].

Kalamees, Aleksander Eesti rahvamänge. [2. täiendatud trükk] Tallinn: Ilukirjandus ja Kunst, 1945. 84 lk, ill. [Varasem trükk: 1:1936].

Kalamees, Aleksander Eesti rahvamänge. [2. täiendatud trükk]. Tallinn: Eesti Raamat, 1973. 240 lk, ill. [Varasem trükk: 1:1960].

Kalamees, Aleksander Eesti rahvamänge. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1960. 232 lk, ill.

Kalamees, Aleksander Valik eesti rahvamänge koolile, kodule ja seltskonnale. Tartu: Noor-Eesti, 1936. 112 lk, ill.

Kalberg, Kalju Mõrtsuka järve nimi. Eesti Loodus 1979:2, 88. [(1) Simm, Jaak Veel Mõrtsuka järve nimest. Eesti Loodus 1979:7].

Kalda, Maie Mis mees ta on? [: Pajatused kaasaegses eesti proosas]. Keel ja Kirjandus 1983:8, 401-411.

Kalde, Enno Kuidas tajutakse veesooni? Eesti Loodus 1991:1/2, 88-93, ill. [Summary: How can we sense the presence of veins of water?, 127. Резюме: Как обнаружить водоносные жилы?, 124-125].

Kalevala 150 / E. Uuspõld (toim) et al; Tartu Riiklik Ülikool. Töid eesti filoloogia alalt. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 741. Tartu 1986. 148 lk.

Kalevala 150. Vabariikliku konverentsi ettekannete teesid / K. Muru (toim); Tartu Riiklik Ülikool. Tartu 1985. 37 lk, ill.

Kalevipoja küsimusi = Эпос "Калевипоэг" / E. Laugaste (toim) et al; Tartu Riiklik Ülikool. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 53. Tartu 1957. 244 lk, ill. [Summaries / Zusammenfassungen. Резюме]. Annist, A[ugust] "Kalevipoja" uurimise uueks tõusuks. Keel ja Kirjandus 1958:4/5, 304-310.

Kalevipoja küsimusi = Эпос "Калевипоэг" 2 / E. Laugaste (toim) et al; Tartu Riiklik Ülikool. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 138. Tartu 1963. 219 lk, ill. [Summaries / Zusammenfassungen. Резюме].

Kaleviste mailt / [Oskar Loorits (toim)]; Õpetatud Eesti Selts. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 3. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 1935. 320 lk, ill, kaart. [Summaries / Zusammenfassungen]. Sang, A[ugust] [Idem]. Eesti Kirjandus 1935:5, 237-239.

"Kalevala" saja-aastane [: Koosolekud: 21.02.1949, Moskva; 25.02.1949, Petrozavodsk]. Looming 1949:2, 250-251.

"Kalevipoja" 100 a. juubelile pühendatud teaduslik sessioon 27. novembril 1961. Ettekannete teesid = Научная сессия, посвященная 100-летию эстонского народного эпоса "Калевипоэг" 27 ноября 1961. Тезисы докладов / Eesti NSV TA Ühiskonnateaduste osakond. Tallinn 1961. 31 lk.

"Kalevipoja" 100 aasta juubeli teadusliku konverentsi Tartu ettekannete kokkuvõtted = Тезисы тартуских докладов на конференции, организуемой по случаю 100-летнего юбилея "Калевипоэга" / K. Taev (toim); Tartu Riiklik Ülikool; Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Tartu 1961. 16 lk.

"Kalevipoja" 100 aasta juubeli tähistamine raamatukogudes. Metoodilisi ja bibliograafilisi materjale / Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu. Tallinn 1961. 30 lk.

"Kalevipoja" juubeli pidustused [: Koosolek: 27.11.1961, Tallinn; Konverents: 27.-30.11.1961, Tallinn; Tartu]. Looming 1961:12, 1919.

"Kreutzwaldi päev" [: Konverents: 26.12.1958, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1959:2, 128.

"Kreutzwaldi päev" [: Konverents: 26.-27.12.1963, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1964:3, 188.

"Kreutzwaldi päev" TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseumis [: Konverents: 26.12.1957, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1958:1, 63.

"Kreutzwaldi päev" XII [: Konverents: 26.-27.12.1968, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1969:3, 188-189.

Kalits, Vilve Eesti pulmad. Traditsioon ja nüüdisaeg. Tallinn: Eesti Raamat, 1988. 120 lk, ill.

Kalits, Vilve Kaasaegsete pulmade kujunemisloost. Etnograafiamuuseumi Aastaraamat 29. Tallinn 1976, 7-28, ill. [Zusammenfassung: Zur Entwicklungsgeschichte der zeit-genössischen Hochzeiten. Резюме: О современных свадебных тра-дициях].

Kalits, Vilve Kollektive Hilfeleistungen bei der estnischen Hochzeit. Congressus Quartus Internationalis Fenno-Ugristarum Budapestini habitus 9.-15. Septembris 1975. 4. Acta sectionis ethnographicae. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981, 149-150.

Kalits, Vilve Tähtpäevatraditsioonide kujundamisest Tartu Riiklikus Üli-koolis. Etnograafiamuuseumi Aastaraamat 30. Tallinn 1977, 250-264. [Zusammenfassung: Einführung neuer Traditionen an der Staat-lichen Universität Tartu. Резюме: О формировании традиций в Тартуском государственном университете].

Kaljuvee, G[rigori] Eesti rahvapärased laste mänguasjad. Eesti NSV Riiklik Etnograafiamuuseum. Küsimusleht 99. Tartu 1964. 11 lk, ill.

Kaljuvee, G[rigori] Eesti rahvapäraseid laste mänguasju. Etnograafia-muuseumi Aastaraamat 19. Tallinn 1964, 210-237, ill. [Zusammenfassung: Estnisches volkstümliches Kinderspielzeug. Резюме: Об эстонских народных детских игрушках].

Kaljuvee, G[rigori] Eesti rahvapäraseid mänguasju / Eesti NSV Riiklik Etnograafiamuuseum. Tartu 1964. 28 lk, ill.

Kaljuvee, G[rigori] Rahva tähelepanekuid ja arvamusi optiliste nähtuste kohta taevalaotuses. Eesti Loodus 1960:3, 136-138, ill. [Summary: Optical phenomena in the sky and popular beliefs, [3]. Резюме: Наблюдения и мнения народа об оптических явлениях на небосклоне, [1]].

Kaljuvee, G[rigori] Töökuse kasvatamine lastes eesti rahvatraditsiooni järgi. Etnograafiamuuseumi Aastaraamat 17. Tartu 1960, 234-263, ill. [Zusammenfassung: Die Erziehung der Kinder zur Arbeitsamkeit in der estnischen Volkstradition. Резюме: Эстонская народная традиция о воспитании в детях трудолюбия].

Kaljuvee, Grigori Häll. Etnograafiamuuseumi Aastaraamat 22. Tallinn 1967, 265-301, ill, kaart. [Zusammenfassung: Die Wiege. Резюме: Детская колыбель].

Kaljuvee, Grigori Laste kasvatamisest. Rahvapärimuste koguja 4. Tartu 1965, 71-73.

Kaljuvee, Grigori Rahva tähelepanekuid ja arvamusi optiliste nähtuste kohta taevalaotuses. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 207-210. [Allikas: Eesti Loodus 1960:3].

Kallas, O[skar] Ph[ilipp] Scandinavian Elements in Estonian Folklore. London: Burlington House, 1928. 13 lk. [Äratrükk: Saga-Book of the Viking Society for Northern Research 10.1928:1].

Kallas, Oskar Ph[ilipp] Estonian folklore. Folk-Lore 34.1923:2, 101-116.

Kallas, Oskar Ph[ilipp] Scandinavian elements in Estonian folklore. Saga-Book of the Viking Society for Northern Research 10.1928:1, 100-112.

Kallas, Oskar Mälestisi Eesti arhiivinduse alalt. Eesti Kirjandus 1932:2, 74-81, ill.

Kallas, Oskar Paar kokkupuudet Eiseniga. M. J. Eiseni elu ja töö. Tartu: Noor-Eesti, 1938, 113-117.

Kallas, Oskar Runonkerääjänä ulkovirolaisten luona. Kalevalaseuran vuosikirja 16. Porvoo; Helsinki 1936, 168-174.

Kallas, Oskar Soomes olevat. Natuke minevikku. Tervitus lahe tagant. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura’le tema sajaaastaseks juubelipäevaks Eesti Kirjanduse Seltsilt. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1931, 53-55.

Kallas, Oskar Surnute austamine Kraasna maarahva juures. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 14-16. [Allikas: Eesti Üliõpilaste Seltsi Album 6. Tartu 1901].

Kallas, Oskar Vanaluule. Eduard Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 1. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 275-277. [Allikas: O. Kallas Lutsi Maarahvas. Helsinki 1894].

Kallas, Oskar Virolaisten kansansävelmäin keräyksestä. Helsinki: Otava, 1921. 8 lk. [Äratrükk: Kalevalaseuran vuosikirja 1.1921].

Kallas, Oskar Virolaisten kansansävelmäin keräyksestä. Kalevalaseuran vuosikirja 1. Helsinki 1921, 205-211, ill.

Kalmre, Eda "Tuhkatriinu" (AT 510 A) eesti rahvatraditsioonis. Jakob Hurda 150. sünniaastapäevaks. Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. Uurimusi 12. Tallinn: Eesti Raamat, 1989, 137-147, ill, kaart. [Zusammenfassung: "Aschenputtel" (AT 510 A) in der estnischen Volkstradition, 216-217. Резюме: "Золушка" (AT 510 A) в эстонской на-родной традиции, 206].

Kalmre, Eda Muinasjutt "Tuhkatriinu" (AaTh 510 A) Eesti traditsioonis. Kirjandusmuuseumi VI kevadsessioon. Ettekannete teesid. Tartu 1986, 7-10.

Kalmre, Eda Ühest elavast jutust [: Varjusurnu]. Kirjandusmuuseumi VII kevadsessioon. 20. aprill 1988. Ettekannete teesid. Tartu 1988, 8-9.

Kalmre, Eda; Tamkivi, Külli; Peebo, Kadri ES-i rahvaluulesektsioonis [: Koosolekud: 29.09.1988; 27.10.1988; 24.11.1988, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1989:2, 127-128.

Kals, Ado J. Hurda kaastööline H. Lusik. Jakob Hurda 150. sünniaasta-päevaks. Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. Uurimusi 12. Tallinn: Eesti Raamat, 1989, 101-103. [Zusammenfassung: H. Lusik, Mitarbeiter von J. Hurt, 214. Резюме: Хендрик Лузик корреспондент Якоба Хурта, 204].

Kampf, A[ugust] Saaremaa prohvet Habakuk II [: Aleksander Toom]. Eesti Kirjandus 1925:11, 498-506.

Kampmaa [Kampmann], Mihkel Tartu Toome varemed rahvaluules. Eduard Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 41-43. [Allikas: Eesti Kirjandus 1913:9].

Kampmaa, M[ihkel] Eesti rahvaluule. M[ihkel] Kampmaa Eesti kirjan-dusloo peajooned 1. 4., ümbertöötatud trükk. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1938, 10-130, ill, kaart.

Kampmann, M[ihkel]  Eesti muinasjutud. Näideteks kirjandusloo käsitlusel walinud ja korraldanud M. Kampmann. Tallinn: Gustaw Pihlakas, 1920. VIII + 208 lk.

Kampmann, M[ihkel] Eesti rahvaluule. M[ihkel] Kampmann Eesti kir-jandusloo peajooned 1. 3., parandatud trükk. Tallinn: G. Pihlakas, 1924, 5-142.

Kampmann, M[ihkel] Eesti rahwaluule. M[ihkel] Kampmann Eesti kir-janduseloo peajooned 1. 2., täiendatud trükk. Eesti Kirjanduse Seltsi Toimetused 10:1. Tallinn: G. Pihlakas, 1920, 4-145.

Kampmann, M[ihkel] Eestisõbraliste Saksa õpetlaste uurimised meie keele ja rahwa luule alal. M[ihkel] Kampmann Eesti kirjandusloo peajooned 2. 2., parandatud trükk. Eesti Kirjanduse Seltsi Toimetused 10:2. Tallinn: G. Pihlakas, 1921, 7-20, ill.

Kampmann, M[ihkel] Estofiilsete sakslaste uurimused eesti keele ja rahvaluule alal. M[ihkel] Kampmann Eesti kirjandusloo peajooned 2. 3., ümbertöötatud trükk. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1933, 16-22.

Kampmann, M[ihkel] Friedrich Reinhold Kreutzwald. M[ihkel] Kamp-mann Eesti kirjandusloo peajooned 2. 2., parandatud trükk. Eesti Kirjanduse Seltsi Toimetused 10:2. Tallinn: G. Pihlakas, 1921, 32-59, ill.

Kampmann, M[ihkel] Friedrich Reinhold Kreutzwald. M[ihkel] Kamp-mann Eesti kirjandusloo peajooned 2. 3., ümbertöötatud trükk. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1933, 29-62, ill.

Kampmann, M[ihkel] Friedrich Robert Faehlmann. M[ihkel] Kampmann Eesti kirjandusloo peajooned 2. 3., ümbertöötatud trükk. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1933, 23-29, ill.

Kampmann, M[ihkel] Friedrich Robert Fählmann; Õpetatud Eesti Selts; eestlaste elukord XIX. aastasaja teisel weerandil. M[ihkel] Kampmann Eesti kirjandusloo peajooned 2. 2., parandatud trükk. Eesti Kirjanduse Seltsi Toimetused 10:2. Tallinn: G. Pihlakas, 1921, 20-32, ill.

Kampmann, M[ihkel] Friedrich Robert Fählmann; Õpetatud Eesti Selts; eestlaste elukord XIX. aastasaja teisel weerandil. M[ihkel] Kampmann Eesti kirjandusloo peajooned 2. 2., parandatud trükk. Eesti Kirjanduse Seltsi Toimetused 10:2. Tallinn: G. Pihlakas, 1921, 20-32, ill.

Kampmann, M[ihkel] Jakob Hurt ja eesti rahvuslikud ettevõtted. M[ihkel] Kampmann Eesti kirjandusloo peajooned 2. 3., ümbertöötatud trükk. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1933, 95-101, ill.

Kampmann, M[ihkel] Jakob Hurt ja Eesti rahwuslikud ettewõtted. M[ihkel] Kampmann Eesti kirjandusloo peajooned 2. 2., parandatud trükk. Eesti Kirjanduse Seltsi Toimetused 10:2. Tallinn: G. Pihlakas, 1921, 104-111, ill.

Kampmann, M[ihkel] Matthias Johann Eisen. M[ihkel] Kampmann Eesti kirjandusloo peajooned 2. 2., parandatud trükk. Eesti Kirjanduse Seltsi Toimetused 10:2. Tallinn: G. Pihlakas, 1921, 232-240, ill.

Kampmann, M[ihkel] Matthias Johann Eisen. M[ihkel] Kampmann Eesti kirjandusloo peajooned 2. 3., ümbertöötatud trükk. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1933, 175-180, ill.

Kampmann, M[ihkel] Mihkel Veske. M[ihkel] Kampmann Eesti kirjan-dusloo peajooned 2. 3., ümbertöötatud trükk. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1933, 120-129, ill.

Kampmann, M[ihkel] Mihkel Weske. M[ihkel] Kampmann Eesti kirjan-dusloo peajooned 2. 2., parandatud trükk. Eesti Kirjanduse Seltsi Toime-tused 10:2. Tallinn: G. Pihlakas, 1921, 145-156, ill.

Kändler, Tiit Uut ja vana eesti rahvatarkuses [: Zavgorodni, Oleksander  Естонськi прислiв'я та приказки. Кiев 1973]. Vikerkaar 1989:4, 91-92.

Kanep, Konstantin Jõulud Saaremaal. Meie maa. Eesti sõnas ja pildis 2. Lääne-Eesti. Lund: Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1956, 106-108, ill.

Kangro, Bernard [Lönnrot, Elias Kalevala. Soome rahva eepos / August Annist (tõlk). Tartu 1939]. Eesti Kirjandus 1940:2, 88-91.

Kangro, Bernard K. A. Hindrey ja nõiad. Looming 1939:2, 154-158.

Kangur, Piret Õpilasteadurite kevadkonverents [: Konverents: 19.-21.04.1985, Tallinn]. Keel ja Kirjandus 1985:8, 510-511.

Känsälä, Risto Viron kansantanssitutkimuksen alkutaipaleelta. 100 vuotta Anna Raudkatsin syntymästä. Tanhuviesti 29.1986:4, 12-16.

Kaplinski, J[aan] Lugedes August Annisti lugulaule ja mõeldes eesti eeposest [: Annist, August Lauluema Mari. Kangelaslugu vanast orjaajast. Tallinn 1966]. Looming 1984:4, 572-575.

Kaplinski, Jaan Eesti rahvanalju [: Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandus-muuseumi kogudest]. Kultuur ja Elu 1973:5, 31; 1973:6, 30-31; 1973:8, 44; 1973:9, 50; 1973:10, 32; 1973:12, 39.

Kaplinski, Jaan Ikka labürintornamendist. Eesti Loodus 1979:1, 33-35, ill. [Summary: More about stone labyrinths, 62. Резюме: Еще о каменных лабиринтах, 60].

Kaplinski, Jaan Klassikaeepost tänapäevakeeles [: "Kalevala"]. Looming 1986:5, 639-643.

Kaplinski, Jaan Kui ring saab täis [: Jõulud]. Looming 1987:12, 1668-1670.

Kaplinski, Jaan Mõned "Tähe mõrsjast" virgutatud mõtted. Keel ja Kirjandus 1970:9, 543-550.

Kaplinski, Jaan Needki lood vääriksid kogumist. Rahvapärimuste koguja 9. Tartu 1974, 39-41.

Kaplinski, Jaan Parallelismist lingvisti pilguga. Keel ja Kirjandus 1972:3, 132-145. [(1) Jansen, Ea Kas tõesti "saksa malli" järgi? Keel ja Kirjandus 1972:6].

Karelson, Rudolf Feliks Vakk [: Nekroloog]. Советское финно-угроведение 23.1987:3, 235-236, ill.

Karelson, Rudolf Feliks Vakk. Keel ja Kirjandus 1987:6, 376-377, ill.

Karjala keelt ja rahvalaulu uurimas [: Väinö Kaukonen, Pertti Virtaranta Ekspeditsioon: 1968, Kalevala rajoon Nõukogude Karjalas]. Looming 1968:11, 1757-1758.

Karpa naese pühadekost [: Kodavere naljalugu]. Kultuur ja Elu 1965:7, 46.

Karu, E[llen] Eesti maaseltsid. Eesti NSV Riiklik Etnograafiamuuseum. Küsimusleht 134. [Tartu] 1974. [4] lk.

Karu, Ellen = Кару Эллен Eesti nõukogude etnograafia bibliograafia [2] 1967-1970 = Библиография эстонской советской этнографии [2] 1967-1970 / Eesti NSV TA Ajaloo Instituut. Tallinn 1974. 109 lk.

Karu, Ellen = Кару Эллен Eesti nõukogude etnograafia bibliograafia [3] 1971-1975 = Библиография эстонской советской этнографии [3] 1971-1975 / A. Viires (toim); Eesti NSV TA Ajaloo Instituut. Tallinn 1977. 112 lk. Feoktistova, Livija [Idem]. Demos 19.1979:2, 107-108.

Karu, Ellen = Кару Эллен Eesti nõukogude etnograafia bibliograafia [4] 1976-1980 = Библиография эстонской советской этнографии [4] 1976-1980 / A. Viires (toim); Eesti NSV TA Ajaloo Instituut. Tallinn 1985. 92 lk.

Karu, Ellen Abiajamine vana vastastikuse abistamise komme. Etno-graafia Muuseumi Aastaraamat 18. Tartu 1962, 276-290, kaart. [Zusammenfassung: Das Spendensammeln ein alter Brauch der gegenseitigen Hilfeleistung. Резюме: Собирание кусочками старинный обычай взаимопомощи].

Karu, Ellen Eesti maaseltsid ja külapeod. Kodumurre 16. Tallinn 1986, 79-82.

Kasemets, Anton Rahvalaulu ajastu. Anton Kasemets Eesti muusika arenemislugu. Tallinn: Eesti Lauljate Liit, 1937, 11-44, ill, noot.

Kasera, Airi Kanepi kapell. Kultuur ja Elu 1972:10, 24-25, ill.

Kasik, Reet Emakeele Seltsis. Kuuekümnes tegevusaasta [: Koosolek: 2.03.1980, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1980:5, 319.

Kask, A[rnold] Jakob Hurt keelemehena. Eesti Keel 1932:1/2, 1-17.

Kask, A[rnold] Valimik eesti murdenäiteid / Tartu Riiklik Ülikool. Tartu 1962. 147 lk, kaart.

Kask, A[rnold] Valimik eesti murdenäiteid / Tartu Riiklik Ülikool. 3. trükk. Tartu 1980. 152 lk, kaart. [Varasem trükk: 1:1962; 2:1966].

Kask, A[rnold] Valimik eesti murdenäiteid / Tartu Riiklik Ülikool. 4. trükk. Tartu 1987. 152 lk, kaart. [Varasem trükk: 1:1962; 2:1966; 3:1980].

Kask, Arnold F. R. Faehlmann Tartu ülikooli eesti keele lektorina. Keel ja Kirjandus 1982:9, 457-464.

Kask, Arnold Valimik eesti murdenäiteid / Tartu Riiklik Ülikool. 2. trükk. Tartu 1966. 147 lk, kaart. [Varasem trükk: 1:1962].

Kask, Arnold; Laanekask, Heli J. F. Helleri eesti-saksa sõnaraamat. Keel ja Kirjandus 1987:8, 468-479.

Kask, Edgar Kivid meres [: Titekivid Põhja-Eestis]. Eesti Loodus 1987:10, 664-665, ill.

Kask, Ilmar Miks Prossa järv oigab? Eesti Loodus 1979:3, 182-186, ill. [Summary: Why does lake Prossa "moan"?, 207. Резюме: "Стоны" озера Просса, 205].

Kask, Ilmar Paul Ariste leeb... [: Nekroloog]. Eesti Loodus 1990:5, 333, ill.

Kask, M[ihkel]; Villako, K[alju] Rahvameditsiini andmete kogumise vajalikkusest. [Tallinn 1959]. 8 lk. [Äratrükk: Nõukogude Eesti Tervishoid 1959:4].

Kassari Aadu tontide käes. Elmar Vrager Hiiumaa ja hiidlased. Ülevaade saarest ja rahvast. Toronto 1971, 264. [Allikas: P. Ariste Murdenäiteid Pühalepa kihelkonnast. Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli Toimetused. B: Humaniora 47:2. Tartu 1939 (1940), 19].

Kasterpalu, Margus; Olesk, Sirje XXXII Kreutzwaldi päevad [: Konve-rents: 26.-27.12.1988, Tartu]. Looming 1989:3, 420-423.

Kattai, Hillar Liivi laulud Raigastveres [: Konverents: 28.07.1973, Raigastvere]. Keel ja Kirjandus 1973:10, 640.

Kaukonen, Väinö Kantelettaren runo "Suomettaren kosiat". Virittäjä 75.1971:3, 297-303. [Zusammenfassung: Das Kanteletar-Gedicht "Die Freier der Suometar"].

Kaust, Loone 1901. aasta Oskar Kallase elus. Eesti rahvaluule käsitlusi. Töid eesti filoloogia alalt. Tartu Ülikooli Toimetised 943. Tartu 1992, 84-98, ill.

Kaust, Loone Müüdist Karl Ristikivi kahes ajaloolises triloogias. Rahvaluule. IX kevadsessioon. 26. apr. 1991. Teesid. Tartu 1991, 16-20.

Kaust, Loone Oskar Kallas kui kristlane. Rahvaluule. Noorteadlaste konverentsi teesid. Tartu 1992, 25-26.

Kaust, Loone Tüdruk vanasõnades. Kirjandusmuuseumi VIII kevad-sessioon. 27. aprill 1990. Ettekannete teesid. Tartu 1990, 13-15.

Kavald, A. Saagirikkaim retk [: Ekspeditsioon: 1972, Setumaa]. Kultuur ja Elu 1972:9, 45.

Keele ja Kirjanduse Instituudi mulluseid ekspeditsioone [: 1979]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused 29.1980:2, 199-202. [Rahvaluule, 200-202].

Keele ja Kirjanduse Instituudi mulluseid kogumismatku [: 1976]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused 26.1977:2, 186-188. [Rahvaluule, 188].

Keele ja Kirjanduse Instituudi mulluseid kogumismatku [: 1977]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused 27.1978:2, 196-198. [Rahvaluule, 197-198].

Keele ja Kirjanduse Instituudi mulluseid kogumismatku [: 1978]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused 28.1979:2, 176-177. [Rahvaluule, 177].

Keele ja Kirjanduse Instituudi mulluseid kogumismatku [: 1980]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused 30.1981:2, 205-208. [Rahvaluule, 206-208].

Keele ja Kirjanduse Instituudi mulluseid kogumismatku [: 1981]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused 31.1982:3, 304-306. [Rahvaluule, 305-306].

Keele ja Kirjanduse Instituudi mulluseid kogumismatku [: 1982]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused 32.1983:3, 260-263. [Rahvaluule, 261-263].

Keele ja Kirjanduse Instituudi mulluseid kogumismatku [: 1983]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused 33.1984:2, 168-172. [Rahvaluule, 170-172].

Keele ja Kirjanduse Instituudi mulluseid kogumismatku [: 1984]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused 34.1985:2, 229-232. [Rahvaluule, 230-232].

Keele ja Kirjanduse Instituudi mulluseid kogumismatku [: 1985]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused 35.1986:2, 187-190. [Rahvaluule, 188-190].

Keele ja Kirjanduse Instituudi mulluseid kogumismatku [: 1986]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused 36.1987:3, 337-340. [Rahvaluule, 339-340].

Keele ja Kirjanduse Instituudi mulluseid kogumismatku [: 1987]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused 37.1988:2, 192-194. [Rahvaluule, 193-194].

Keele ja Kirjanduse Instituudi mulluseid kogumismatku [: 1988]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused 38.1989:3, 284-286. [Rahvaluule, 285-286].

Keele ja Kirjanduse Instituudi mulluseid kogumismatku [: 1989]. Eesti Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused 39.1990:3, 371-373. [Rahvaluule, 372-373].

Keele, kirjanduse ja rahvaluule küsimusi / E. Ahven (toim) et al; Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut. Keele ja Kirjanduse Instituudi uuri-mused 6. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1961. 239 lk, ill.

Keelest ja rahvaluulest / Heino Ahven (toim) et al; Eesti NSV TA Emakeele Selts. Emakeele Seltsi Aastaraamat 30.1984. Tallinn 1986. 252 lk, ill. Klaus, Väino Emakeele Seltsi juubeliaastaraamat. Keel ja Kirjandus 1987:12, 753-756.

Keem, Hella Jakob Hurda "Setukeste laulude" keelest. Rahvaluulest. Emakeele Seltsi Toimetised 21. Tallinn 1987, 30-56. [Zusammenfassung: Über die Sprache in den "Setukesischen Liedern" von Jakob Hurt. Резюме: О языке "Песни сету" Якоба Хурта].

Keem, Hella Kahjast ja kahja jootmisest. Emakeele Seltsi Aastaraamat 7. Tallinn 1961, 86-107, kaart. [Резюме: О напитке кахи и его употреблении].

Keem, Hella Kuidas minust sai murdekoguja. Kodumurre 3/4. Tallinn 1962, 28-38, ill.

Keem, Hella Miina Praks alustas teist aastasada. Kodumurre 8. Tallinn 1967, 42-50, ill.

Keem, Hella Pajatajaid ja pajatusi [: (1) Puhja; (2) Võnnu]. Keel ja Kirjandus 1966:12, 745-754, ill.

Keem, Hella Tartu murde tekstid / M. Must (toim); S. Nigol (toim) et al; Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut. Eesti murded 3. Tallinn: Valgus, 1970. 480 lk, ill, kaart. [Zusammenfassung: Estnische Dialekte III. Texte im Tartu-Dialekt. Резюме: Эстонские диалекты III. Тексты тартуского диалекта]. Sivula, Jaakko Viron murrenäytteitä. Virittäjä 74.1970:4, 476-479. ©Valmet, Aino Eesti murrete kolmas raamat. Keel ja Kirjandus 1971:3, 187-188.

Keem, Hella Vestlus Marta Mäesaluga. Eesti keelest mustlaskeeleni. Emakeele Seltsi Aastaraamat 29.1983. Tallinn 1985, 84-93, ill.

Keevallik, Jüri Olevi torn ja kärnkonn [: Oleviste kirik]. Kultuur ja Elu 1978:6, 38-43, ill.

Kelch, Christian [Jörru! Jörru!]. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluule-teaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 76. [Allikas: C. Kelch Liefländische HISTORIA [---]. Revall 1695].

Keldrimägi, Pärja Setumaast, selle keelest ja kommetest. Saaremaast Sajaanideni ja kaugemalegi. Tallinn: Valgus, 1970, 51-61, ill.

Kello, Karl Tarabhiis? Kultuur ja Elu 1987:4, 32-35, ill.

Kerge, Krista; Kõiva, Mare; Tasa, Toivo Noored filoloogias 1983 [: Kon-verents: 18.05.1983, Tallinn]. Keel ja Kirjandus 1983:8, 457-459.

Kermik, Heino Peojuttu argitaustal [: Väitlus vabariikliku rahvatantsupeo teemadel: Ullo Toomi, Heino Aassalu, Ilma Adamson, Henn Tiivel, Kristjan Torop, Mait Agu]. Kultuur ja Elu 1981:9, 3-13, ill. 
 [(1) Torop, Kristjan Professionaalne taidlustants? Kultuur ja Elu 1982:4].

Kermik, Heino Ullo Toomi 80. Kultuur ja Elu 1982:9, 26-28, ill.

Kern, Katrin; Kukk, Tiina; Epner, Luule; Hagu, Paul; Limberg, Mati; Palm, Mari-Ann TÜ diplomitöid 1991 [: Rahvaluule: Nansi Erepuu, Alo Malt, Mari-Ann Remmel, Esta Salmistu, Taive Viiding]. Keel ja Kirjandus 1991:10, 636-639.

Kern, Katrin; Vaimann, Elle; Epner, Luule; Roll, Tiiu; Limberg, Mati; Palm, Mari-Ann TÜ diplomitöid 1990 [: Rahvaluule: Pille Aadel, Ülle Ahk, Tiiu Heldema, Loone Kaust, Ene Kõvatomas, Tiia Köss, Aile Laats, Maie Schmidt, Tiina Tael, Merike Toomas, Edna Tuvi, Ell Vahtramäe]. Keel ja Kirjandus 1990:11, 701-704.

Kesvatera, Helve Eesti vastlatoidud. Eesti kirjanduse ja rahvaluule uurimise probleeme. Eesti kirjanduse ja rahvaluule kateedri 40. aastapäevale pühendatud konverentsi teesid. 24. november 1984. a. Tartu 1984, 18-20.

Kettunen, Lauri "Rekilaulu" kansan etymologia. Kalevalaseuran vuosikirja 42. Porvoo; Helsinki 1962, 265-271.

Kettunen, Lauri Eesti kurat, liivi kure. Eesti Keel 1927:4, 84-89.

Kettunen, Lauri Eesti varrud ‘Kindtaufe, Taufschmaus’. Eesti Kirjandus 1920:1/2, 56-60.

Kettunen, Lauri Kreutzwald ja Kalevipoeg. Kalevalaseuran vuosikirja 35. Porvoo; Helsinki 1955, 205-220.

Kettunen, Lauri Liivi n#ra [: Mütoloogiline olend]. Album M. J. Eiseni 70. sünnipäevaks. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts ja Eesti Rahva Muuseum, 1927, 115-120.

Kettunen, Lauri Liivlaste mereneitsid noorad. Eesti Keel 1922:1, 3-7.

Kettunen, Lauri Muistumia Oskar Looritsista. Täytti 60 vuotta 9.11.60. Kalevalaseuran vuosikirja 41. Porvoo; Helsinki 1961, 350-363, ill.

Kettunen, Lauri Sai sõna algupärast [: Saajaleib]. Eesti Kirjandus 1920:11/12, 341-343.

Kettunen, Lauri Teekond karjalaste juurde [: Ekspeditsioon: 1922]. Eesti Keel 1923:1, 15-24.

Kettunen, Lauri Teine retk setude juurde (1911). Kodumurre 9. Tallinn 1969, 38-46, ill. [Allikas: Toinen käynti setukaisissa. L. Kettunen Tieteen matka-miehenä. Porvoo; Helsinki 1945].

Kettunen, Lauri Toinen käynti setukaisissa. Lauri Kettunen Tieteen matkamiehenä. Kaksitoista ensimmäistä retkeä 1907-1918. Porvoo; Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö, 1945, 172-182.*

Kiho, Merrit Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsioonis [: Koosolek: 26.09.1985, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1986:1, 63.

Kiho, Merrit ES-i rahvaluulesektsioonis [: Koosolek: 30.10.1986, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1987:1, 63.

Kiil, Arnold Pill vajab hellust nagu naine [: Pillimeister Uno Itter]. Kultuur ja Elu 1982:2, 30-31, ill.

Kikugawa, T[asuku] Estonian temperaments in three giant legends. Traditional Folk Belief Today. Conference dedicated to the 90th anniversary of Oskar Loorits. Tartu 1990, 56.

Kilvet, Krista Mõeldes Jaan Sarvele [: Nekroloog]. Kultuur ja Elu 1988:9, 26-28, ill.

Kingisepp, Valve "Kalevipoja" sõnavara selgituseks [: J. Peebo "Kalevi-poja" sõnavara Wiedemanni sõnaraamatus. Keel ja Kirjandus 1969:5; 1969:12]. Keel ja Kirjandus 1971:2, 101-103.

Kingisepp, Valve-Liivi Emakeele Seltsis [: Koosolek: 14.10.1984, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1985:2, 126.

Kingisepp, Valve-Liivi Emakeele Seltsis [: Koosolek: 28.02.1988, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1988:8, 512.

Kingisepp, Valve-Liivi Emakeele Seltsis. Ettekandekoosolekud [: Koosolek: 27.03.1983, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1983:6, 333.

Kingisepp, Valve-Liivi; Kaal, Helju Emakeele Seltsis [: Koosolek: 11.12.1986, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1987:3, 188-189.

Kingisepp, Valve-Liivi; Salve, Kristi Emakeele Seltsis [: Koosolekud: 23.11.1983, Tallinn; 22.01.1984, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1984:4, 252.

Kippar, P[ille] August Jakobsoni viimased raamatud [: (1) Jakobson, A. Suur onu ja väike vennapoeg. Eesti rahva muinasjutte ja muistendeid. Tallinn 1964; (2) A. Jakobson Puujalaga katk. Eesti rahva muinasjutte ja muisten-deid. Tallinn 1965]. Keel ja Kirjandus 1965:7, 442-443.

Kippar, P[ille] Das westliche und das östliche Weltbild in den Märchen den Völker Baltikums. 10th Congress of the International Society for Folk Narrative Research (ISFNR). Innsbruck, 4th July to 11th July 1992. Summaries = Résumés = Zusammenfassungen. Innsbruck 1992, [pagineeri-mata 1 lk].

Kippar, P[ille] Emakeele Seltsi rahvaluulesektsiooni... [: Koosolekud: 24.01.1968, Tallinn; 25.01.1968, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1968:4, 255.

Kippar, P[ille] Emakeele Seltsis [: Koosolek: 26.01.1969, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1969:4, 254.

Kippar, P[ille] Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsioonis [: Koosolek: 26.02.1970, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1970:5, 317-318.

Kippar, P[ille] ES-i rahvaluulesektsioonis [: Koosolek: 26.04.1973, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1973:8, 512.

Kippar, P[ille] Kümnes "Kreutzwaldi päev" [: Konverents: 26.-27.12.1966, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1967:3, 188-189.

Kippar, P[ille] Muinasjutu-uurijate nõupidamiselt [: Koosolek: 16.-18.09.1971, Ufaa]. Keel ja Kirjandus 1971:12, 763-764.

Kippar, P[ille] Rahvajutu-uurijad Bukarestis [: Kongress: 26.-31.08.1969, Bukarest]. Keel ja Kirjandus 1970:2, 125-127.

Kippar, P[ille] Rahvaluule kogujad Põlvas [: Konverents: 2.-03.07.1966, Põlva]. Keel ja Kirjandus 1966:9, 583.

Kippar, P[ille]; Mirov, R[uth]  Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsioonis [: Koosolekud: 25.05.1978; 14.06.1978, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1978:9, 573-574.

Kippar, Pille "Kalevipoeg" lasteväljaandena kahes keeles [: Ungari ja saksa keeles]. Keel ja Kirjandus 1971:11, 703-704, ill.

Kippar, Pille Ametialapärimuste avaldamisest ja uurimisest. Keel ja Kirjandus 1985:3, 176-178.

Kippar, Pille Antsu torupill. Lugusid rumalast Vanapaganast. Muinas-lugusid kogu maailmast. Tallinn: Kunst, 1987. 95 lk, ill.

Kippar, Pille Eesti loomamuinasjuttude tegelastest. Jakob Hurda 150. sünniaastapäevaks. Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. Uuri-musi 12. Tallinn: Eesti Raamat, 1989, 148-157. [Zusammenfassung: Zu den Figurentypen in den estnischen Tier-märchen, 217-218. Резюме: О персонажах эстонских сказок о живот-ных, 207].

Kippar, Pille Eesti loomamuinasjuttude vahekorrast vanapagana-muinasjuttudega. Rahvaluulest. Emakeele Seltsi Toimetised 21. Tallinn 1987, 57-75, ill. [Zusammenfassung: Über das Verhältnis der estnischen Tier-märchen zu den Märchen vom dummen Teufel. Резюме: О взаимо-отношениях эстонских сказок о животных со сказками о глупом черте].

Kippar, Pille Emakeele Seltsi rahvaluulesektsioonis [: Koosolek: 27.09.1979, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1979:12, 758.

Kippar, Pille Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsioonis [: Koosolek: 26.02.1981, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1981:5, 320.

Kippar, Pille Estnische Tiermärchen. Typen- und Variantenverzeichnis. Folklore Fellows Communications 237. Helsinki: Suomalainen Tiede-akatemia, 1986. 220 lk, kaart. Benedek, Katalin [Idem]. Fabula 33.1987:3/4, 353-354. ©Salve, Kristi Eesti loomamuinasjuttude kataloogist. Keel ja Kirjandus 1987:12, 749-753. ©Schellbach, Ingrid Estnische Tiermärchen katalogisiert. Finnisch-ugrische Forschungen 48.1988:2/3, 345-347. ©Uther, Hans-Jörg [Idem]. Ural-Altaische Jahrbücher. Neue Folge 8. Wiesbaden 1988, 242-243.

Kippar, Pille Idaslaavi rahvaste võrdlev muinasjutukataloog [: Багар Л. Г.; Березовский М. П.; Кабашников К. П.; Новиков Н. В. Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка. Ленинград 1979]. Keel ja Kirjandus 1980:8, 506-507.

Kippar, Pille King pigistab siit. Eesti rahvajuttude tutvustamisest muu-keelsele lugejale. Keel ja Kirjandus 1968:12, 705-716. [(1) Õiendus. Keel ja Kirjandus 1969:1].

Kippar, Pille Konna õpetused (AT 150 A*). Muinasjututüübi AT 150 lääne-meresoome-balti redaktsioon. Emakeele Seltsi Aastaraamat 19/20. 1973/1974. Tallinn 1975, 263-289, ill, kaart. [Резюме: Прибалтийско-финская редакция сказки АТ 150 (Совет лягушки)].

Kippar, Pille Konverents Petroskois [: Konverents: 23.-25.05.1989, Petroskoi]. Keel ja Kirjandus 1989:9, 573.

Kippar, Pille Läti folkloristika tubli saavutus [: Arjs, K.; Medne, A. Lat-viešu pasaku tipu rditjs = Указатель типов латышских народных сказок = The Types of the Latvian Folktales. Riga 1977]. Keel ja Kirjandus 1979:2, 119-120.

Kippar, Pille Mõnest muinasjutu-uurimise põhimõistest. Keel ja Kirjandus 1966:5, 302-308.

Kippar, Pille Muistenditest Keila kandis ja mujal. Harju kärajad. 2.-3. juulil Sauel. Tallinn: Eesti Raamat, 1988, 39-45.

Kippar, Pille On the compilation of a catalogue of Estonian animal-tales. Abstracts: VI Congress of the International Society for Folk-Narrative Research. June 16-21, 1974, Helsinki, Finland. Helsinki 1974, [pagineeri-mata 1 lk].

Kippar, Pille Rahvaluule lühivormidest loomamuinasjutus. Emakeele Seltsi Aastaraamat 14/15.1968/1969. Tallinn 1969, 205-218. [Резюме: Связь сказок о животных с пословицами и пого-ворками].

Kippar, Pille Rahvaluulepäev Jüris [: Konverents: 28.04.1983, Jüri]. Keel ja Kirjandus 1983:7, 398-399.

Kippar, Pille Rahvaluulepäev Tartus [: Konverents: 30.05.1985, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1985:9, 574-575.

Kippar, Pille Rahvusvahelist ja kohalikku eesti loomamuinasjuttudes = Киппар Пилле Интернациональное и локальное в эстонских сказках о животных. XXX Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid = Тезисы докладов XXX конференции "Дни Крейцвальда". Tartu 1986, 36-38; 70-72.

Kippar, Pille Soome novelli- ja legendilaadsed muinasjutud [: Rausmaa, Pirkko-Liisa Suomalaiset kansansadut 2. Legenda- ja novellisadut. Suoma-laisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 377. Pieksämäki 1982]. Keel ja Kirjandus 1983:5, 274-275.

Kippar, Pille Suurepärane muinasjutuväljaannete sari [: Volksmärchen Saksa DV TA Ajaloo Keskinstituudi kultuuriloo ja rahvateaduse sektori välja-anne]. Keel ja Kirjandus 1981:11, 697-700.

Kippar, Pille Täna täks ja homme täks küll suur tükk väheneb [: Rausmaa, Pirkko-Liisa Suomalaiset kansansadut 3. Sadut tyhmästä paholaisesta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 538. Helsinki 1990]. Keel ja Kirjandus 1991:4, 246-247.

Kippar, Pille Tere, tere, Tiipajalga! Eesti loomamuinasjutte. Muinas-lugusid kogu maailmast. Tallinn: Kunst, 1976. 104 lk, ill.

Kippar, Pille Tükk teooriat, praktika pealekauba [: Konverents: 11.-12.12.1971, Tallinn]. Keel ja Kirjandus 1972:2, 127-128.

Kippar, Pille Über das Verhältnis der estnischen Tiermärchen zu den Märchen vom dummen Teufel. Symposiumi 82. Suomalais-neuvosto-liittolainen itämerensuomalaisen filologian symposiumi 30.8.-2.9.1982, Jyväskylä. Esitelmien referaatit = Симпозиум 82. Тезисы докладов. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1982, 96-97.

Kippar, Pille Über dem internationale[n] Hintergrund der estnischen Tiermärchen. Folk Narrative and Cultural Identity = Narration populaire et identité culturelle = Volkserzählung und kulturelle Identität. 9th Congress of the International Society for Folk-Narrative Research [---]. Budapest, 10-17.6.1989. Summaries = Résumés = Zusammenfassungen 1. A K. Budapest 1989, 121.

Kippar, Pille Über den internationalen Hintergrund der estnischen Tiermärchen. Specimina Sibirica 3. Gedenkschrift für Irén N. Sebestyén (1890-1978). Pécs: Quinqueecclesiae, 1990, 97-104, kaart.

Kippar, Pille Über Veränderungen in den Traditionen der estnischen Landbewölkerung im 20. Jahrhundert. SIEF [: Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore] 4th Congress. Bergen, June 19th 23rd 1990. Papers 1. [Bergen] 1990, 255-263.

Kippar, Pille Über Veränderungen in den Traditionen der estnischen Landbevölkerung im 20. Jahrhundert. Abstracts SIEF [: Société Internatio-nale d’Ethnologie et de Folklore]. 4th Congress. Bergen, June 19th-23rd. Bergen 1990, 50-51.

Kippar, Pille Vadja muinasjutu viimane aastasada. Keelest ja rahvaluulest. Emakeele Seltsi Aastaraamat 30.1984. Tallinn 1986, 136-143.

Kippar, Pille Varese naisevõtt (AT 243*). Rahvasuust kirjapanekuni. Uurimusi rahvaluule proosaloomingust ja kogumisloost. Emakeele Seltsi Toimetised 17. Tallinn 1985, 83-100, kaart. [Zusammenfassung: Die Kräche heiratet (AT 243*). Резюме: Сказка АТ 243* "Женитьба вороны"].

Kippar, Pille; Viluoja, Eha Rahvajutu-uurimise rahvusvahelise ühingu IX kongress [: Kongress: 10.-17.06.1989, Budapest]. Keel ja Kirjandus 1990:4, 253.

Kipper, Enn Muinasjutt lapse psüühika arengus. Kirjandusmuuseumi III kevadsessioon. 23. aprillil 1981. a. Ettekannete teesid. Tartu 1981, 8-9.

Kirepe, L[ilian] Koguge teatri- ja muusikaajalugu käsitlevaid materjale! Koduümbruse uurimine matkadel ja ekskursioonidel 2. Tallinn 1959, 41-45, ill.

Kirjanduse ja rahvaluule radadelt 1 / K. Muru (toim); Tartu Riiklik Ülikool. Tartu 1963. 171 lk.

Kirjandusmuuseum 1967. aastal. Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. Uurimusi ja materjale 7. Tartu 1971, 207-213. [Rahvaluule osakond, 212-213].

Kirjandusmuuseum 1968. aastal. Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. Uurimusi ja materjale 7. Tartu 1971, 214-221. [Rahvaluule osakond, 219-221].

Kirjandusmuuseum 1969. aastal. Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. Uurimusi ja materjale 8. Tartu 1974, 173-182, ill. [Rahvaluule osakond, 180-182].

Kirjandusmuuseum 1970. aastal. Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. Uurimusi ja materjale 8. Tartu 1974, 183-195, ill. [Rahvaluule osakond, 192-195].

Kirjandusmuuseum 1971. aastal. Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. Uurimusi ja materjale 9. Tartu 1976, 199-210, ill. [Rahvaluule osa-kond, 207-210]. [Zusammenfassung: Das Literaturmuseum im Jahre 1971, 238. Резюме: Литературный музей в 1971 году, 230].

Kirjandusmuuseum 1972. aastal. Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. Uurimusi ja materjale 9. Tartu 1976, 211-221, ill. [Rahvaluule osa-kond, 218-221]. [Zusammenfassung: Das Literaturmuseum im Jahre 1972, 238. Резюме: Литературный музей в 1972 году, 230].

Kirjandusmuuseum 1973. aastal. Eesti rahvaluule aspekte. Paar sammu-kest eesti kirjanduse uurimise teed. Uurimusi 10. Tallinn: Eesti Raamat, 1984, 126-131, ill. [Rahvaluule osakond, 130-131].

Kirjandusmuuseum 1974. aastal. Eesti rahvaluule aspekte. Paar samm-ukest eesti kirjanduse uurimise teed. Uurimusi 10. Tallinn: Eesti Raamat, 1984, 132-136. [Rahvaluule osakond, 135-136].

Kirjandusmuuseum 1975. aastal. Eesti rahvaluule aspekte. Paar sammu-kest eesti kirjanduse uurimise teed. Uurimusi 10. Tallinn: Eesti Raamat, 1984, 137-141. [Rahvaluule osakond, 140-141].

Kirjandusmuuseum 1976. aastal. Eesti rahvaluule aspekte. Paar sammu-kest eesti kirjanduse uurimise teed. Uurimusi 10. Tallinn: Eesti Raamat, 1984, 142-146. [Rahvaluule osakond, 145-146].

Kirjandusmuuseum 1977. aastal. Tagasivaateid kirjanduslukku. Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. Uurimusi 11. Tallinn: Eesti Raamat, 1986, 118-125, ill. [Rahvaluuleosakond, 124-125]. [Zusammenfassung: Das Literaturmuseum in den Jahren 1977-1979, 154. Резюме: Литературный музей в 1977-1979 гг., 148].

Kirjandusmuuseum 1978. aastal. Tagasivaateid kirjanduslukku. Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. Uurimusi 11. Tallinn: Eesti Raamat, 1986, 126-133, ill. [Rahvaluuleosakond, 133]. [Zusammenfassung: Das Literaturmuseum in den Jahren 1977-1979, 154. Резюме: Литературный музей в 1977-1979 гг., 148].

Kirjandusmuuseum 1979. aastal. Tagasivaateid kirjanduslukku. Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. Uurimusi 11. Tallinn: Eesti Raamat, 1986, 134-143, ill. [Rahvaluuleosakond, 140-143]. 
 [Zusammenfassung: Das Literaturmuseum in den Jahren 1977-1979, 154. Резюме: Литературный музей в 1977-1979 гг., 148].

 Kirjandusmuuseumi I kevadsessioon. 30. mail 1978. a. Ettekannete teesid / Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Tartu 1978. 23 lk.

Kirjandusmuuseumi III kevadsessioon. 23. aprillil 1981. a. Ettekannete teesid / Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Tartu 1981. 28 lk.

Kirjandusmuuseumi IV kevadsessioon. 26.-27. aprill 1982. Ettekannete teesid / Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Tartu 1982. 29 lk.

Kirjandusmuuseumi kroonikat 1940-1980 = Хроника Литературного музея 1940-1980. XXIV Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid = Тезисы докладов XXIV конференции "Дни Крейцвальда". Tartu 1980, 26-58, kaart ; 77-102.

Kirjandusmuuseumi teaduslikult konverentsilt [: Konverents: 26.-27.12.1959, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1960:2, 126-127.

Kirjandusmuuseumi V kevadsessioon. 27. aprill 1984. Ettekannete teesid / Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Tartu 1984. 24 lk, ill.

Kirjandusmuuseumi VI kevadsessioon. Ettekannete teesid / Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Tartu 1986. 31 lk.

Kirjandusmuuseumi VII kevadsessioon. 20. aprill 1988. Ettekannete teesid / Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Tartu 1988. 32 lk.

Kirjandusmuuseumi VIII kevadsessioon. 27. aprill 1990. Ettekannete teesid / Eesti TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Tartu 1990. 20 + 2 lk.

Kitzberg, August Kuida Õisu ja Kariste järved sündinud. (Ennemuistene jut[t]). E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 261-262. [Allikas: Eesti Postimehe lisaleht ehk Juttutuba 1874].

Kitzberg, August Rahvajuttude riismed. Pöögli valla piirid. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 262-264. [Allikas: [A. Kitzberg] Kodu-kurukesest. Tartu 1878].

Kiuru, Eino Kultaneidon taonta. Paikallisia eroavuuksia ja kehityshistoriaa. Runo, alue, merkitys. Kirjoituksia vanhan kansanrunon alueellisesta muotoutu-misesta. Joensuun yliopisto, Karjalan Tutkimuslaitoksen julkaisuja 92. Joensuu 1990, 149-193. [Summary: The rune "Golden Virgin". Local differences and history of development, 199. Резюме: Руна о "Золотой деве". Локальные от-личия и история развития сюжета, 208-209].

Kiviranna, Rud[olf] Kuradi kujutamisest kristlikus kunstis. A. Kirjan-duslikult põhjustatud kuradi tüübid. Usuteadusline Ajakiri 1935:4, 127-131, ill; 1936:1, 18-21, ill.

Kiviranna, Rudolf "Kalevipoja" tõlkija 100 a. surmapäevaks. G. J. Schultz-Bertram 1808-1875. Tulimuld 26.1975:3, 166-167.

Klaus, V[äino] Lapi päev [: Konverents: 30.11.1979, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1980:4, 254-255.

Klaus, Väino = Клаус Вяйно Библиография [: Пауль Аристэ] = Bibliographie [: Paul Ariste]. Советское финно-угроведение 16.1980:2, 83-87.

Klaus, Väino = Клаус Вяйно Библиография [Пауль Аристэ] = Bibliographie [Paul Ariste]. Советское финно-угроведение 16.1980:2, 83-87.

Klein, Ernst Runö. Folklivet i ett gammalsvenskt sammhälle. Nordiska museet. Uppsala: J. A. Lindblad, 1924. 416 lk, ill.

Kleis, H[elmi]  Akadeemiline Ajaloo-Selts 10. tegevusaastal 1929-1930 [: Koosolek: 6.04.1930, Tartu]. Ajalooline Ajakiri 1930:3, 155-169.

Kleis, R[ichard] Eesti Kirjanduse Selts 1932-1937. Mõningaid jooni seltsi tegevusest ja kavatsusist. Eesti Kirjandus 1937:11, 524-533, ill.

Kodavere naljalugusid. Kultuur ja Elu 1965:6, 22-24.

Koemets, A[ino] Mõningaid tähelepanekuid parallelismi kohta Kreutzwaldi "Kalevipojas". Kalevipoja küsimusi = Эпос "Калевипоэг" 2. Tartu Riik-liku Ülikooli Toimetised 138. Tartu 1963, 45-52. [Zusammenfassung: Einige Beobachtungen über den Parallelismus in F. R. Kreutzwalds "Kalevipoeg". Резюме: Некоторые наблюдения над параллелизмом в эпосе "Калевипоэг" Фр. Р. Крейцвальда] .

Koemets, A[ino] Sisu ja vormi ühtsus eesti regivärsilise rahvalaulu parallelismis. Ajaloo-keeleteaduskonna töid. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 38. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1955, 145-166, ill. [Резюме: Единство содержания и формы в параллелизмах старинной эстонской народной песни].

Koemets, Aino Laulutüüp "Palve sakstele". Saaksin ma saksa sundijaks. Uurimusi eesti regivärsi ja rahvajutu alalt 1. Tallinn: Eesti Raamat, 1976, 179-222, ill, kaart, noot. [Zusammenfassung: Der Liedertyp "Palve sakstele" ("Bitte an die Herren"), 413. Резюме: Песня "Мольба господам", 407].

Koemets, Aino Naisori mõisas. Kui ma pääsen mõisast. Uurimusi eesti regivärsi ja rahvajutu alalt 2. Tallinn: Eesti Raamat, 1983, 63-118, ill, kaart. [Zusammenfassung: Die Fronmagd auf dem Gut. Резюме: Крепостная девушка на мызе].

Koern, Ella Eesti naise iluravist endistel aegadel. Eesti Kirjandus 1939:11, 505-512.

Kogugem teateid dr. Jakob Hurda kohta! [: Eesti Kirjanduse Selts]. Eesti Kirjandus 1938:9, 423.

Kogumistöö juhendaja rahvaluule alal 1 [: (1) Suure Isamaasõja rahvaluule; (2) Tööstustööliste rahvaluule; (3) Vanasõnad; (4) Põllunduskombed; (5) Kir-janduslooline materjal] / Eesti NSV TA Riiklik Kirjandusmuuseum. Tartu: Teaduslik Kirjandus, 1948. 36 lk.

Kohamuistendite kogumise võistlus 1938/39 / Eesti Rahvaluule Arhiiv. Tartu 1938. 4 lk.

Kõigile ERA kaastöölistele [: (1) "Rahvapärimuste Selgitajast"; (2) Heliplaadistamisest; (3) Eesti Rahvaluule Arhiivi väljaannetest; (4) Sõjaseisu-korrast ja Eesti Rahvaluule Arhiivi kogudest]. Rahvapärimuste Selgitaja 7. Tartu 1939, 247-248.

Kõigile ERA kaastöölistele [: (1) Kaastöö vormistamisest; (2) Tallinna üldlaulupeost; (3) Vene-Türgi sõjast rahvapärimustes]. Rahvapärimuste Selgitaja 4. Tartu 1938, 143-144.

Kõigile rahvaluulekogujaile [: (1) Rahaliste preemiate jagamisest; (2) "Rahvapärimuste Selgitajast"]. Rahvapärimuste Selgitaja 1. Tartu 1936. [Tagumisel sisekaanel, pagineerimata 1 lk].

Kõiv, Madis; Vahing, Vaino F. R. Faehlmanni ja Fr. R. Kreutzwaldi side-metest maanõunik Karl A. Chr. von Bruiningk’iga = Кыйв Мадис; Вахинг Вайно О связях Ф. Р. Фельмана и Ф. Р. Крейцвальда с ландс-ратом Карлом А. Х. фон Бруинингком. XXVI Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid = Тезисы докладов XXVI конференции "Дни Крейц-вальда". Tartu 1982, 14-15; 44-46.

Kõiva, [Ottilie] = Olli Aruanne korrespondentide kogumistööst 1971. a. Rahvapärimuste koguja 9. Tartu 1974, 47-52.

Kõiva, [Ottilie] = Olli Oskar Loorits Eesti Rahvaluule Arhiivi (ERA) rajajana. 34. Kreutzwaldi päevad "Kirjandusmuuseum 50" teesid. 20.-21. detsember 1990. Tartu 1990, 8-9.

Kõiva, [Ottilie] = Olli Veel kord rahvaluulekirjapanekute vormistamisest. Rahvapärimuste koguja 10. Tartu 1976, 3-9, ill.

Kõiva, M[are] From incantation to the rite. Traditional Folk Belief Today. Conference dedicated to the 90th anniversary of Oskar Loorits. Tartu 1990, 65.

Kõiva, M[are] Paleoastronoomiliselt müütidest ja muististest [: Konverents: 21.04.1983, Viljandi]. Looming 1983:6, 847-848.

Kõiva, Mare Aleksei Lesest ehk Tiitsu Seiust. Jakob Hurda 150. sünniaastapäevaks. Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. Uurimusi 12. Tallinn: Eesti Raamat, 1989, 80-100, ill. [Zusammenfassung: Aleksei Lesk oder Tiitsu Seiu, 213-214. Резюме: Об Алексее Леске и Тийтсу Сейу, 202-203].

Kõiva, Mare Dialoogvormelid eesti loitsudes. Kirjandusmuuseumi III kevadsessioon 23. aprillil 1981. a. Ettekannete teesid. Tartu 1981, 5-8.

Kõiva, Mare Eesti-Läti loitsusuhteist. Noored filoloogias 1985. Noorteadlaste XII konverents 22. mail. Teesid. Tallinn 1985, 17.

Kõiva, Mare Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsioonis [: Koosolek: 25.03.1982, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1982:6, 333-334.

Kõiva, Mare Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsioonis [: Koosolek: 31.03.1983, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1983:6, 333-334.

Kõiva, Mare Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsioonis [: Koosolek: 23.02.1984, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1984:6, 380-381.

Kõiva, Mare ES-i rahvaluulesektsiooni... [: Koosolek: 27.11.1986, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1987:3, 189.

Kõiva, Mare ES-i rahvaluulesektsioonis [: Koosolek: 24.09.1987, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1988:1, 62-63.

Kõiva, Mare ES-i rahvaluulesektsioonis [: Koosolek: 27.04.1989, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1989:9, 572-573.

Kõiva, Mare ES-i rahvaluulesektsioonis [: Koosolekud: 17.10.1985; 31.10.1985, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1986:2, 123-125.

Kõiva, Mare Fr. R. Kreutzwaldi ja A. H. Neusi väljaandest "Mythische und magische Lieder der Ehsten" = Кыйва Маре Об издании Ф. Р. Крейцвальда и А. Г. Нейса "Mythische und magische Lieder der Ehsten". XXV Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid = Тезисы докладов XXV конференции "Дни Крейцвальда". Tartu 1981, 12-13; 56-57.

Kõiva, Mare Legendary incantations. Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Debrecen 27. VIII. 2. IX. 1990. 4. Sessiones sectionum. Dissertationes. Ethnologica et folklorica. Debrecen 1990, 177-182, kaart.

Kõiva, Mare Legendary incantations. Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Debrecen 27. VIII. 2. IX. 1990. 2B. Summaria dissertationum. Debrecen 1990, 47.

Kõiva, Mare Loitsud ja rahvaarstid. Ida-Virumaa rahvakultuurist. Tallinn: Infotrükk, 1992, 117-131, ill, kaart. [Summary: Incantations and witch-doctors, 265-266. Резюме: Заклинания и народные лекари, 277-278].

Kõiva, Mare Mõningaid legendimotiive eesti loitsudes. Noored filoloogias 1983. Noorteadlaste X konverents 18. mail. Programm ja teesid. Tallinn 1983, 9.

Kõiva, Mare Noored filoloogias. Teine päev [: Konverents: 29.05.1986, Tallinn]. Vikerkaar 1986:4, 94-95.

Kõiva, Mare Õnnetu ja õnneliku aja mõistest. Folkloristika ja etnograafia. Noored filoloogias 1986:2. Noorteadlaste konverents 28. ja 29. mail. Teesid. Tallinn 1986, 8-10.

Kõiva, Mare Rahvaarst kogumismetoodika ja tegelikkus. Etnograafia ja folkloor. Eesti Rahva Muuseumi XXXIV teaduskonverentsi teesid. Tartu, 14.-15. aprill 1992. a. Tartu 1992, 33-35.

Kõiva, Mare Rahvaluulepäev Viljandi Kultuurikoolis [: Konverents: 29.04.1986, Viljandi]. Keel ja Kirjandus 1986:9, 570.

Kõiva, Mare Saaremaa rahvaarst Tiitsu Seiu [: Aleksei Lesk]. Kirjandus-muuseumi V kevadsessioon. 27. aprill 1984. Ettekannete teesid. Tartu 1984, 6-7.

Kõiva, Mare Sõnamaagia rahvajuttudes. Kirjandusmuuseumi IV kevadsessioon. 26.-27. aprill 1982. Ettekannete teesid. Tartu 1982, 7-9.

Kõiva, Mare Tähtkombinatsioonid nõidussõnadena. 33. Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid. 26.-27. detsember 1989. Tartu 1989, 21-23.

Kõiva, Mare Usundikonverents Pärnus ja Tartus [: Konverents: 27.-31.10.1990, Pärnu; Tartu]. Keel ja Kirjandus 1991:3, 191.

Kõiva, Mare Veel kord rahvaluulest. ("Eesti folkloristika täna ja homme"). Keel ja Kirjandus 1990:8, 451-455.

Kõiva, Mare Virolaiset dialogiloitsut. Kansa parantaa. Kalevalaseuran vuosikirja 63. Helsinki 1983, 217-224.

Kõiva, Mare; Hinrikus, Rutt  Kirjandusmuuseumi VII kevadsessioon [: Konverents: 20.-21.04.1988, Tartu]. Vikerkaar 1988:9, 81-84.

Kõiva, Mare; Mirov, Ruth ES-i rahvaluulesektsioonis [: Koosolekud: 30.01.1986; 6.02.1986; 27.02.1986, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1986:5, 320.

Kõiva, Mare; Salve, Kristi ES-i rahvaluulesektsioonis [: Koosolekud: 27.09.1984; 11.10.1984; 25.10.1984, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1985:1, 60-61.

Kõiva, Mare; Salve, Kristi ES-i rahvaluulesektsioonis [: Koosolekud: 25.05.1989; 26.10.1989; 26.11.1989; 30.11.1989, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1990:2, 126-127.

Kõiva, Mare; Vissel, Anu; Viluoja, Eha  ES-i rahvaluulesektsioonis [: Koosolekud: 25.02.1988; 31.03.1988, Tartu; 19.05.1988, Tallinn]. Keel ja Kirjandus 1988:7, 445-446.

Kõiva, O[ttilie] Aruanne rahvaluulekogumisest 1. VII -31. XII 1960. Rahvapärimuste koguja 2. Tartu 1961, 102-106.

Kõiva, O[ttilie] Esimene üleliiduline soome-ugri folkloristide konverents Saranskis [: Konverents: 17.-19.09.1969, Saransk]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused 19.1970:2, 240-241.

Kõiva, O[ttilie] Et "Vana kannel" lööks uuesti helisema... Keel ja Kirjandus 1971:5, 299-304.

Kõiva, O[ttilie] Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseumi 1966. aasta rahvaluuleekspeditsioonist [: Põhiekspeditsioon: Põlva, Räpina, Kanepi, Võnnu]. Rahvapärimuste koguja 6. Tartu 1968, 90-91, ill.

Kõiva, O[ttilie] Juhiseid helilindistamiseks. Rahvapärimuste koguja 7. Tartu 1970, 18-25, ill.

Kõiva, O[ttilie] Kihnu rahvalaulikutest / E. Laugaste (toim) et al. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 159. Tartu 1964. 72 lk, ill, kaart. [Summary: On folk-singers of Kihnu. Резюме: О народных певцах острова Кихну].

Kõiva, O[ttilie] Kihnu regivärsilise rahvalaulu funktsiooni ja esitamisviisi küsimustest. Paar sammukest eesti kirjanduse ja rahvaluule uurimise teed. Uurimusi ja materjale 2. Tartu 1961, 262-292, ill, noot. [Резюме: К вопросу о функции и способе исполнения народной песни на острове Кихну, 459-460].

Kõiva, O[ttilie] Kirjandusmuuseumi rahvaluulealased ekspeditsioonid 1967. ja 1968. aastal [: Põhiekspeditsioonid: 1967, Sangaste, Urvaste, Karula, Otepää, Kanepi; 1968, Lääne-Eesti (Lihula, Karuse, Hanila, Kirbla, Mihkli, Varbla, Kullamaa)]. Rahvapärimuste koguja 7. Tartu 1970, 73-74.

Kõiva, O[ttilie] Rahvalaulude esitamistavade jälgimisest kogumistöös. Rahvapärimuste koguja 8. Tartu 1972, 5-11, ill.

Kõiva, O[ttilie] Rahvaluulealane teaduslik konverents [: Konverents: 26.04.1959, Tartu]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateaduste seeria 8.1959:2, 207.

Kõiva, O[ttilie] Rahvaluule-alastest teaduslikest konverentsidest [: Konve-rentsid: 27.04.1955, Tartu; 1958-1960, Tartu]. Rahvapärimuste koguja 1. Tartu 1961, 85-86.

Kõiva, O[ttilie] Rahvamuusika konverents [: Konverents: 18.-19.02.1967, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1967:5, 318.

Kõiva, O[ttilie] Sinisirje linnukene. Eesti rahvalaule lastele. Tallinn: Eesti Raamat, 1971. 40 lk, ill.

Kõiva, O[ttilie] Sõnakera. Eesti rahvalaule lastele. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1961. [pagineerimata 24 lk], ill.

Kõiva, O[ttilie] Vastuväiteid mõnedele väidetele [: (1) J. Linnus Rahvakultuur ja "Vana kannel". Keel ja Kirjandus 1971:7; (2) Ü. Tedre Mitte ainult "Vana kannel". Keel ja Kirjandus 1971:9]. Keel ja Kirjandus 1971:11, 678-680.

Kõiva, Ottilie Eesti pulmalaulude esitamistavadest. Rahvaluulest. Emakeele Seltsi Toimetised 21. Tallinn 1987, 126-141, ill, noot. [Summary: On ways of performing Estonian wedding songs. Резюме: Об обычаях и способах исполнения эстонских свадебных песен].

Kõiva, Ottilie Improvisatsiooni ja traditsiooni suhetest regivärsilistes rahvalauludes. Läänemeresoome filoloogia sümpoosion 1973. Teesid. Tallinn 1973, 80-81.

Kõiva, Ottilie Kihnu rahvalaulikutest. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 237-243. [Allikas: Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 159. Tartu 1964].

Kõiva, Ottilie Kihnun vanha laulutapa. Viron veräjät. Näkökulmia folkloreen. SKS Tietolipas 105. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1987, 52-71, ill.

Kõiva, Ottilie Kirjandusmuuseumi rahvaluuleväljaannetest. Rahvapäri-muste koguja 1. Tartu 1961, 82-84, ill.

Kõiva, Ottilie Kristjan Raud ja rahvaluule. Rahvasuust kirjapanekuni. Uurimusi rahvaluule proosaloomingust ja kogumisloost. Emakeele Seltsi Toimetised 17. Tallinn 1985, 29-39, ill. [Zusammenfassung: Kristjan Raud und Volksdichtung. Резюме: Кристьян Рауд и фольклор].

Kõiva, Ottilie Martin Luu 85-aastane. Rahvapärimuste koguja 2. Tartu 1961, 87-91, ill.

Kõiva, Ottilie On ways of performing Estonian wedding-songs. Congressus Tertius Internationalis Fenno-Ugristarum. Tallinn, 17.-23. VIII 1970. Teesid = Тезисы = Thesen 2. Tallinn 1970, 121.

Kõiva, Ottilie Pulmalaulud "Kalevalas" = Кыйва Оттилие Свадебные песни в "Калевале". XXVIII Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid = Тезисы докладов XXVIII конференции "Дни Крейцвальда". Tartu 1984, 10-11; 34-35.

Kõiva, Ottilie Pulmalaulude tüpoloogiast. Eesti rahvaluule aspekte. Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. Uurimusi 10. Tallinn: Eesti Raamat, 1984, 31-57, ill. [Zusammenfassung: Zur Typologie der Hochzeitslieder, 151-152. Резюме: О типологии свадебных песен, 147-148].

Kõiva, Ottilie Regilaulude liitmisviisist ja anripiiridest. Jakob Hurda 150. sünniaastapäevaks. Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. Uuri-musi 12. Tallinn: Eesti Raamat, 1989, 104-118. [Zusammenfassung: Verknüpfungsweise und Gattungsgrenzen der Runolieder, 214-215. Резюме: О способах контаминации и жанровых границах рунических песен, 204-205].

Kõiva, Ottilie; Tampere, Herbert; Põldmäe, Rudolf; Proodel, Mall Juhendeid helisalvestuseks. Kodu-uurimise teateid. Metoodilisi materjale 10. Tallinn 1974, 53-67, ill, noot.

Kõivumägi, K[ersti]; Lubi, S[alme] Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaal-muuseum / A. Krull (toim); Eesti NSV Kultuuriministeerium. Võru 1964. 54 lk, ill.

Kõivumägi, K[ersti]; Lubi, S[alme] Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaal-muuseum / A. Krull (toim); Eesti NSV Kultuuriministeerium. Võru 1965. 56 lk, ill.

Kõivupuu, M[arju] Pilguheit eesti rahvausundisse läbi M. J. Eiseni ja O. Looritsa vastavasisulise trükisõna. Rahvaluule. IX kevadsessioon. 26. apr. 1991. Teesid. Tartu 1991, 6-7.

Kõivupuu, M[arju] The healers in South Estonia. Traditional Folk Belief Today. Conference dedicated to the 90th anniversary of Oskar Loorits. Tartu 1990, 66-68.

Kõivupuu, Marju Minu unistuste Võrumaa [: Ekspeditsioon: 1990, Hargla]. Kultuur ja Elu 1991:10, 58-63, ill. [Summary: The Võrumaa of my dreams, 53].

Kokamägi, H[ilja] Albumitest ja nende kogumisest. Rahvapärimuste koguja 6. Tartu 1968, 59-61.

Kokamägi, H[ilja] Eduard Laugaste 60. teetähisel. Keel ja Kirjandus 1969:5, 302-303.

Kokamägi, H[ilja] Emakeele Seltsi rahvaluulesektsiooni... [: Koosolek: 27.02.1969, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1969:5, 316-317.

Kokamägi, H[ilja] Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsioonis [: Koosolek: 28.03.1974, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1974:6, 383.

Kokamägi, H[ilja] Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsioonis [: Koosolek: 31.03.1977, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1977:6, 380-381.

Kokamägi, H[ilja] Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsioonis [: Koosolek: 29.04.1982, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1982:8, 447.

Kokamägi, H[ilja] Rahvaluule uurimisele pühendatud elu. Eduard Laugaste 70. Keel ja Kirjandus 1979:5, 294-296, ill.

Kokamägi, H[ilja] Rahvaluulealane teaduslik konverents [: Konverents: 5.-06.05.1962, Tartu]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateaduste seeria 11.1962:2, 211.

Kokamägi, H[ilja] Vangilauludest. Rahvapärimuste koguja 7. Tartu 1970, 12-16.

Kokamägi, Hilja "Mõisast pääs". Kui ma pääsen mõisast. Uurimusi eesti regivärsi ja rahvajutu alalt 2. Tallinn: Eesti Raamat, 1983, 13-62, ill, kaart. [Zusammenfassung: "Aus dem Gut entkommen". Резюме: "Из-бавление от мызы"].

Kokamägi, Hilja "Vana kannel": tööjärg ja ülesanded. Keel ja Kirjandus 1971:6, 364-365.

Kokamägi, Hilja Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsioonis [: Koosolek: 26.04.1984, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1984:7, 445.

Kokamägi, Hilja Kaleidoskoop. (Tüpologiseerimise probleeme "Vana Kandle" puhul). Eesti kirjanduse ja rahvaluule uurimise probleeme. Eesti kirjanduse ja rahvaluule kateedri 40. aastapäevale pühendatud konverentsi teesid. 24. november 1984. a. Tartu 1984, 11-14.

Kokamägi, Hilja Kuusalu kahe rahvalauliku Els Mikiveri ja Ann Tootseli laulurepertuaari võrdlus. Õigus- ja ajaloo-keeleteaduskonna üliõpilaste tea-duslikke töid. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 47. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1957, 57-73, ill. [Резюме: Сравнение репертуаров двух народных певиц Эльс Микивер и Анн Тоотсель из Куусалу].

Kokamägi, Hilja Kuusalu rahvalaulik Mai Kravtsov. Keel ja Kirjandus 1971:1, 13-19, ill.

Kokamägi, Hilja Meremehe- ja kalapüügilaulud. Rahvapärimuste koguja 5. Tartu 1967, 9-16, ill.

Kokamägi, Hilja Mõisa ja valla suhted regilauludes. Saaksin ma saksa sundijaks. Uurimusi eesti regivärsi ja rahvajutu alalt 1. Tallinn: Eesti Raamat, 1976, 223-272, kaart, noot. [Zusammenfassung: Die Beziehungen zwischen Gutshof und Gemeinde in den Runoliedern, 413-414. Резюме: Взаимоотношения между мызой и волостью в аллитерационных песнях, 407-408].

Kokamägi, Hilja Purjetan punasta merda. Valik regivärsilisi merelaule. Loomingu Raamatukogu 1980:1/2. Tallinn: Perioodika, 1980. 71 lk.

Kokamägi, Hilja Rahvalaulikute jälgedel. Rahvapärimuste koguja 3. Tartu 1962, 43-47, ill.

Kokamägi, Hilja Saksad surevad, mõisad põlevad... E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 289-297, noot. [Allikas: Keel ja Kirjandus 1967:11].

Kokamägi, Hilja Saksad surevad, mõisad põlevad... Keel ja Kirjandus 1967:11, 663-669, noot.

Kokamägi, Hilja; Rüütel, Ingrid "Saksad surevad..." Priiusel’ raiume rada... Artiklite kogumik eesti revolutsioonilauludest. Tallinn: Eesti Raamat, 1970, 165-186, ill, kaart, noot. [Zusammenfassung: Herrschaften sterben..., 343. Резюме: "Помещики умирают...", 319].

Kokamägi, Hilja; Rüütel, Ingrid Mõned revolutsioonilised paroodiad. Priiusel’ raiume rada... Artiklite kogumik eesti revolutsioonilauludest. Tallinn: Eesti Raamat, 1970, 187-215, ill, noot. [Zusammenfassung: Parodien, 344-346. Резюме: Пародии, 320-322].

Kokamägi, Hilja; Rüütel, Ingrid Risanda Kravtsov, lauliku-Maie pojatütar. Kultuur ja Elu 1986:3, 26-31, ill.

Kokamägi, Hilja; Rüütel, Ingrid Täiendavaid küsimusi ajaloolisi sündmusi ja ühiskondlikke vahekordi kajastavate laulude kohta. Rahvapärimuste koguja 4. Tartu 1965, 8-20.

Kokamägi, Hilja; Tuvi, Edna Jõhvi ja Iisaku kihelkonna regilauludest ja -viisidest. Ida-Virumaa rahvakultuurist. Tallinn: Infotrükk, 1992, 176-206, ill, noot. [Summary: Runo songs and melodies of Jõhvi and Iisaku parishes, 268-270. Резюме: Рунические песни и напевы приходов Йыхви и Йизаку, 280-281].

Kokare, Elsa Entsprechungen zwischen lettischen und estnischen Sprichwörtern. Congressus Quartus Internationalis Fenno-Ugristarum Budapestini habitus 9.-15. Septembris 1975. 4. Acta sectionis ethno-graphicae. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981, 28-32.

Kokku saavad Mait Agu ja Heino Kermik [: Vestlus rahvatantsust ja tantsu-juhtide koolitamisest]. Kultuur ja Elu 1984:4, 10-13, ill.

Kokla, P[aul]; Viluoja, E[ha]; Bassel, N[aftoli] XVI üleliiduline fennougristide konverents [: Konverents: 26.-29.06.1979, Sõktõvkar]. Keel ja Kirjandus 1979:11, 699-702.

Kokla, Paul [Alhoniemi, Alho; Saarinen, Sirkka Timofej Jevsevjevs Folklore-Sammlungen aus dem Tscheremissischen 1. Märchen, Sagen und Volkserzählungen. Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimituksia 184. Helsinki 1983]. Советское финно-угроведение 20.1984:1, 63-66.

Kokla, Paul Gábor Bereczki 60. Советское финно-угроведение 24.1988:2, 124-126, ill.

Kolk, Madis Vastab Karl Leichter. Teater. Muusika. Kino 1984:7, 4- 11, ill. [Summary: Karl Leichter answers, 94. Резюме: Отвечает Карл Лейхтер, 92-93].

Kolk, Madis Veljo Tormis ei vasta. Teater. Muusika. Kino 1990:9, 4-11, ill. [Summary: Veljo Tormis does not answer, 94].

Kolk, Raimond Mõned mälestuslikud read Oskar Looritsast. Keel ja Kirjandus 1990:11, 688-689.

Kolk, U[do] Heino Elleri rahvaviisitöötluste meloodikast. Heino Eller sõnas ja pildis. Tallinn: Eesti Raamat, 1967, 64-88, noot.

Kolk, U[do] Juhendeid rahvaviiside kogumiseks / Teatri- ja Muusika-muuseum. Tallinn 1962. 20 lk, noot.

Kolk, U[do] Kuku sa, kägu, kuldalindu! [: K. A. Hermanni "Kalevipoja" värsside viisistusest]. Kalevipoja küsimusi = Эпос "Калевипоэг". Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 53. Tartu 1957, 220-242, noot. [Zusammenfassung: Künde, Kuckuck, goldner Vogel! Резюме: Ты кукуй, кукуй, кукушка!].

Kolk, U[do] Rahvalauluvariandi mõistest. Keel ja Kirjandus 1959:2, 65-73.

Kolk, U[do] Rahvaluulest kirjandusteooria kursuses [: Sööt, Bernard Kirjandusteooria lühikursus. Tallinn 1959]. Keel ja Kirjandus 1959:10, 636-638.

Kolk, U[do] Regivärsi stereotüüpiast. Eesti rahvaluule anriprobleemid = Жанровые проблемы эстонского фольклора. Töid eesti filoloogia alalt 7. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 528. Tartu 1980, 25-48, ill. [Резюме: О стереотипности аллитерационного стиха].

Kolk, U[do] Regiviiside varieerumisest. Õppemetoodiline materjal eri-kursusele eesti rahvamuusikast / P. Hagu (toim); Tartu Riiklik Ülikool. Tartu 1984. 84 lk, ill, noot.

Kolk, U[do] Värsisisesed vormelid eesti regivärsilises rahvalaulus. Töid filoloogia alalt 1. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 117. Tartu 1962, 71-155. [Zusammenfassung: Formeln im Versinnern des estnischen allite-rierenden Volksliedes. Резюме: Внутристиховые формулы старинной эстонской народной песни].

Kolk, U[do]; Laugaste, E[duard] Rahvaluule välipraktika / K. Taev (toim); Tartu Riiklik Ülikool. Tartu 1963. 128 lk, ill, kaart, noot.

Kolk, U[do]; Laugaste, E[duard] Rahvaluule välipraktika / Tartu Riiklik Ülikool. 2., täiendatud trükk. Tartu 1969. 130 lk, ill, kaart, noot. [Varasem trükk: 1:1963].

Kolk, U[do]; Ritsing, R[ichard]; Valmet, A[ino] Leegajused. Soome-ugri rahvaste laule. Loomingu Raamatukogu 1970:29/30. Tallinn: Perioodika, 1970. 200 lk, noot. Asplund, Anneli Suomalais-ugrilainen laulukirja. Virittäjä 74.1970:4, 490-491. ©Kaplinski, J[aan] Mõni sõna ühest isemoodi antoloogiast. Keel ja Kirjandus 1971:7, 438-440. ©V[eenker], W[olfgang] [Idem]. Ural-Altaische Jahrbücher 43. Wiesbaden 1971, 287.

Kolk, Udo "Kalevala" ja "Kalevipoeg" . Kalevala 150. Vabariikliku konverentsi ettekannete teesid. Tartu 1985, 16-18.

Kolk, Udo "Kalevala" ja "Kalevipoeg". Kalevala 150. Töid eesti filoloogia alalt. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 741. Tartu 1986, 78-91.

Kolk, Udo Der Melodietypus als Grundbegriff in der vergleichenden Volks-musikforschung. Congressus Quartus Internationalis Fenno-Ugristarum Budapestini habitus 9.-15. Septembris 1975. 2. Acta sessionum. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1980, 156-157.

Kolk, Udo Friedrich Menius ja eesti rahvaviisid. Filoloogiateadused Tartu ülikoolis. (Konverentsi teesid, 15. dets. 1982) = Филологические науки в Тартуском университете (Тезисы конференции, 15 дек. 1982 г.). Tartu 1982, 61-63.

Kolk, Udo Kontaminatsioonide tähendus J. Hurda "Setukeste lauludes". Dr. Jakob Hurda 150. sünniaastapäevale pühendatud ettekandekoosolek 22. aprillil 1989. a. Tartu 1989, 8-9.

Kolk, Udo Rahvalauluvariandi mõistest. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 197-206. [Allikas: Keel ja Kirjandus 1959:2].

Kolk, Udo Rahvamuusika õpetamisest TRÜ eesti kirjanduse ja rahvaluule kateedris. Eesti kirjanduse ja rahvaluule uurimise probleeme. Eesti kirjan-duse ja rahvaluule kateedri 40. aastapäevale pühendatud konverentsi teesid. 24. november 1984. a. Tartu 1984, 10-11.

Kolk, Udo Setu surnuitkud. Läänemeresoome filoloogia sümpoosion 1973. Teesid. Tallinn 1973, 76-77.

Kolk, Udo Setu suurlaulik Anne Vabarna. Põlva rajoonis. Kodu-uurijate seminarkokkutulek 17.-20. augustini 1978. Artiklite kogumik. Tallinn 1978, 220-222, ill.

Kolk, Udo Variabilität der estnischen Volksweisen. Congressus Tertius Internationalis Fenno-Ugristarum. Tallinn, 17.-23. VIII 1970. Teesid = Тезисы = Thesen 2. Tallinn 1970, 119.

Kolk, Udo Viron kansantanssin ja -musiikin seura. Kotiseutu 1989:2, 117.

Kolk, Udo; Laugaste, Eduard Rahvaluule välipraktika / A. Järv (toim); Tartu Riiklik Ülikool. 3., täiendatud trükk. Tartu 1984. 124 lk, ill, kaart, noot. [Varasem trükk: 1:1963; 2:1969].

Kõllamaa, Vello Vähetuntud kivihiid [: Tuudi küla]. Eesti Loodus 1973:2, 116, ill.

Kolmele teadlasele filoloogiadoktori kraad [: (1) Nirk, Endel Kreutzwald ja eesti rahvusliku kirjanduse algus; (2) Laugaste, Eduard Sõnaalguline ja sisealliteratsioon eesti rahvalauludes]. Keel ja Kirjandus 1970:9, 581-582, ill.

Koloskova, Tiina Tormis, rahvalaul ja aja tajumise vormid. Teater. Muusika. Kino 1990:7, 17-23, ill, noot [Summary: Tormis, folk song and the perception of time, 94].

Konsin, Kalju Surguti hantide olme eripära. Etnograafiamuuseumi Aasta-raamat 31. Tallinn 1978, 149-176, ill. [Zusammenfassung: Besonderheiten in der Lebensweise der Chanten im Rayon Surgut. Резюме: Об особенностях быта сургутских ханты].

Konverents 26. ja 27. XII 62 [: Konverents: 26.-27.12.1962, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1963:2, 125.

Kool-Eestivend, Joh[annes] Ühe Sürjanimaa legenda kohta. Eesti Kirjan-dus 1918/1919:5/6, 121-126.

Koosoleku protokoll 1878. Eesti ärkamisaja tegelaste koosolek 11. septembril 1878. Jakob Hurt Kõned ja kirjad. Loomingu Raamatukogu 1989:1/2. Tallinn: Perioodika, 1989, 72-74.

Kõpp, J[ohan] Eesti Kirjanduse Selts 1907-1917. Eesti Kirjandus 1918/1919:1/2, 1-19.

Kõpp, Johan Kirik ja rahvas. Sugemeid eesti rahva vaimse palge kujunemise teelt. Lund: Eesti Vaimulik Raamat, 1959. 320 lk. Loorits, Oskar "Kirik ja rahvas". Peapiiskop Kõpu juubeliteose puhul. Eesti Kirik 10.1960:3, 50-52. ©Paulson, Ivar Kirik ja usundid murrangulisel ajastul. Mana 1960:2/3, 166-167.

Koppel, H[einrich] (komment) Lühike ülevaade õpetaja Jakob Hurda ametiaja üle Otepääl 1872-1880. Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 9/10.1933/1934. Tartu 1934, 123-138, ill. [Summary: A short review of pastor Jacob Hurt’s incumbency at Otepää, 298].

Koppel, H[einrich] Dr. J. Hurda poliitilist seisukohta ja tegevust mõjutavaist asjaoludest. Eesti Kirjandus 1939:7, 289-293, ill.

Koppel, H[einrich] Kas on dr. J. Hurt Aleksandri-kooli kassast laenu saanud? Eesti Kirjandus 1939:7, 326-327. [Allikas: Postimees 1934].

Koppel, H[einrich]; Linnus, F[erdinand] Sihtasutis Eesti Rahva Muuseumi tegevuse aruanne 1937./1938. a. kohta (1. IV 37-31. III 38). Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 14.1938. Tartu 1939, 141-158. [Eesti Rahvaluule Arhiiv (ERA), 152-155]. 
 [Summary: Annual report of the Estonian National Museum for the year 1937/38 (1. IV 1937-31. III 1938), 175-177].

Korb, Anu Eesti legendilauludest. Noored filoloogias 1983. Noorteadlaste X konverents 18. mail. Programm ja teesid. Tallinn 1983, 7-8.

Korb, Anu Ida-Virumaa rahvaluulekogujad. Ida-Virumaa rahvakultuurist. Tallinn: Infotrükk, 1992, 44-55, ill. [Summary: The East-Virumaa folklore collectors, 261. Резюме: Идавирумааские собиратели фольклора, 273-274].

Korb, Anu Kiigelaulude tüpologiseerimisest. Kirjandusmuuseumi I kevadsessioon. 30. mail 1978. a. Ettekannete teesid. Tartu 1978, 4-6.

Korb, Anu Kirjandusmuuseumi rahvaluulekogude üld- ja lauluregistrite koostamise probleeme. Kirjandusmuuseumi V kevadsessioon. 27. aprill 1984. Ettekannete teesid. Tartu 1984, 3-4.

Korb, Anu Laulust "Harja otsimine" ja selle tüpoloogilistest suhetest = Корб Ану О песне "Поиск гребня" и ее типологических отношениях. XXX Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid. Tartu 1986, 28-31; 43, ill; 64-66.

Korb, Anu Rahvaluule osakonna kartoteekide kujunemisest, süsteemist ja sisust. Juurtega sajandite mullas. Kogumik F. R. Kreutzwaldi nim. Kirjan-dusmuuseumi 50. aastapäevaks. Tallinn: Eesti Raamat, 1990, 102-126, ill.

Korb, Anu Venna otsimine regilauludes. Folkloristika ja etnograafia. Noored filoloogias 1986:2. Noorteadlaste konverents 28. ja 29. mail. Teesid. Tallinn 1986, 5-7.

Korb, Anu; Oras, Janika; Tedre, Ülo The Estonian Folklore Archive / Ingrid Rüütel (toim); Estonian Academy of Sciences, Institute of Language and Literature; [Estonian Academy of Sciences,] Kreutzwald Literary Museum. Tallinn 1990. 28 lk, ill.

Kõressaar, Victor Friedrich Robert Faehlmann ja eesti rahvusliku kirjanduse algus. Tulimuld 41.1990:1, 20-27.

Kõressaar, Viktor (komment) Fr. R. Kreutzwaldin kirje Elias Lönnrotille [: 1851]. Virittäjä 72.1968:4, 397-399.

Kõressaar, Viktor Eesti rahvaluulest ja tema suhteist eesti kirjandusega. Mana 38.1971, 45-56.

Kõressaar, Viktor Eesti regivärsi uuestisünd [: Annist, August Lauluema Mari. Kangelaslugu vanast orjaajast. Tallinn 1966]. Tulimuld 19.1968:1, 22-27.

Kõressaar, Viktor F. R. Kreutzwaldi kiri E. Lönnrotile [: A. Adson Fr. R. Kreutzwaldi kiri Stokholmi Kuninglikus Raamatukogus. Tulimuld 19.1968:1]. Tulimuld 19.1968:3, 184-185.

Kõressaar, Viktor Regivärsiline eepos elab [: Annist, August Karske Pireta, maheda Mareta ja mehetapja Maie lood. Perekonnaballaade vanast orjaajast. Tallinn 1970]. Tulimuld 22.1971:1, 12-18, ill.

Korhonen, Arvi Vakkalaitos. Yhteiskuntahistoriallinen tutkimus. Mit einem Auszug in deutscher Sprache. Historiallisia tutkimuksia 6. Helsinki: Suomen Historiallinen Seura, 1923. XII + 235 + 17 lk.* [Zusammenfassung]. C[ederberg], A[rno] R[afael] [Idem]. Ajalooline Ajakiri 1923:3, 114. ©Kettunen, L[auri] [Idem]. Eesti Kirjandus 1923:11, 541-543. ©Voionmaa, [Kaarle] V[äinö] [Idem]. Historiallinen Aikakauskirja 21.1923, 465-467.*

Kõrnas, Leonida Võõrastest maadest ja rahvastest eesti rahvalauludes. Tulimuld 29.1978:3, 149-155, ill.

Korrespondendid meenutavad. Aadu Toomessalu. Etnograafiamuuseumi abilised. Tallinn: Valgus, 1971, 38-40, ill.

Korrespondendid meenutavad. August Melso. Etnograafiamuuseumi abilised. Tallinn: Valgus, 1971, 34-35, ill.

Korrespondendid meenutavad. Jakob Luka. Etnograafiamuuseumi abilised. Tallinn: Valgus, 1971, 36-37, ill.

Korrespondendid meenutavad. Mari Sarv. Etnograafiamuuseumi abilised. Tallinn: Valgus, 1971, 32-33, ill.

Korrespondendid meenutavad. Marta Mäesalu. Etnograafiamuuseumi abilised. Tallinn: Valgus, 1971, 41-43, ill.

Kõrv, A[ugust] V[oldemar] Värsimõõt Veske "Eesti rahvalauludes". Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli Toimetused. B: Humaniora 13:3. Tartu 1928. 36 lk. [Résumé: Le mètre des "Chansons populaires estoniennes" de Veske].

Kösler, Anne Vanaemade ja vanaisade mängud. Õpilaste kodu-uurimislikke töid. Tallinn: Valgus, 1972, 77-78.

Köss, Tiia Surmaended Virumaal. Rahvaluule. IX kevadsessioon. 26. apr. 1991. Teesid. Tartu 1991, 8-9.

Kraut, Einar Värsiehituse aabits 10. Kultuur ja Elu 1984:10, 25-26. [Regivärss, 25].

Kraut, Einar Värsiehituse aabits 11. Kultuur ja Elu 1984:11, 39-40. [(1) Kalevipojavärss; (2) Regivärss, 40].

Kreutzwald, F[riedrich] R[einhold] Eesti rahva ennemuistsed jutud. Rahva suust korjanud ja üles kirjutanud F. R. Kreutzwald / August Annist (toim). Tekstikriitiline, täiendatud väljaanne. Tallinn: Eesti Raamat, 1967. 432 lk, ill. [Varasem trükk: 1:1866; 2:1875; 3:1901; 4:1924; 5:1951; 6:1953].

Kreutzwald, F[riedrich] R[einhold] Esimese trüki eessõna (1857). (Tõlge saksa keelest). Fr[iedrich] R[einhold] Kreutzwald Kalevipoeg. Üks ennemuistne jutt kahekümnes laulus. 7. trükk. Toronto: Orto, 1954, 277-283.

Kreutzwald, Fr[iedrich] R[einhold] Esimese trüki eessõna (1857). (Tõlge saksa keelest). Fr[iedrich] R[einhold] Kreutzwald Kalevipoeg. Üks enne-muistne jutt kahekümnes laulus. 5. trükk. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1935 [/1936], 277-283.

Kreutzwald, Fr[iedrich] R[einhold] Esimese trüki eessõna (1857). (Tõlge saksa keelest). Fr[iedrich] R[einhold] Kreutzwald Kalevipoeg. Üks ennemuistne jutt kahekümnes laulus. 6. trükk. Vadstena: Orto, 1947, 277-283.

Kreutzwald, Fr[iedrich] R[einhold]; Annist, A[ugust]; Peegel, J[uhan]; Laugaste, E[duard]; Pino, V[eera]; Laidvee, H[erbert]; Piir, E[nno] Kalevipoeg. Tekstikriitiline väljaanne ühes kommentaaride ja muude lisadega 1 / P. Ariste (toim); A. Annist (toim) et al; Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1961. 512 lk, kaart. K[auko]nen, V[äinö] Kalevipoegin tekstikriitillinen laitos. Virittäjä 66.1962:4, 457. ©Tedre, Ü[lo] Esimene akadeemiline väljaanne. Keel ja Kirjandus 1964:11, 692-696.©Viidalepp, Richard [Idem]. Demos 5.1964:1, 123-124.

Kreutzwald, Fr[iedrich] R[einhold]; Annist, A[ugust]; Peegel, J[uhan]; Laugaste, E[duard]; Pino, V[eera]; Laidvee, H[erbert]; Piir, E[nno] Kalevipoeg. Tekstikriitiline väljaanne ühes kommentaaride ja muude lisadega 2 / P. Ariste (toim); A. Annist (toim) et al; Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963. 516 lk, ill. Tedre, Ü[lo] Esimene akadeemiline väljaanne. Keel ja Kirjandus 1964:11, 692-696.

Kreutzwald, Friedrich Reinhold "Angervaksade" eessõna. Lugejale. Friedrich Reinhold Kreutzwald Maailm ja mõnda. Teosed [4]. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1953, 336-337. [Allikas: Viru-Laulik Angervaksad. Tartu 1861].

Kreutzwald, Friedrich Reinhold "Eesti rahva ennemuistsete juttude" I trüki eessõna. Friedrich Reinhold Kreutzwald Maailm ja mõnda. Teosed [4]. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1953, 340-343. [Allikas: Eesti rahva ennemuistsed jutud. Helsinki 1866].

Kreutzwald, Friedrich Reinhold "Kalevipoja" I trüki eessõna. Friedrich Reinhold Kreutzwald Maailm ja mõnda. Teosed [4]. Tallinn: Eesti Riik-lik Kirjastus, 1953, 323-333. [Allikas: Kalevipoeg. Eine estnische Sage. Vorwort. Verhand-lungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat 4:1. Dorpat 1857].

Kreutzwald, Friedrich Reinhold "Kalevipoja" teise trüki eessõna. Friedrich Reinhold Kreutzwald Maailm ja mõnda. Teosed [4]. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1953, 338-339. [Allikas: Fr. R. Kreutzwald Kalevipoeg. Kuopio 1862].

Kreutzwald, Friedrich Reinhold ["Alg-Kalevipoja" saatesõna]. Kõrge-aulisele Õpetatud Eesti Seltsile Tartus. Friedrich Reinhold Kreutzwald Maailm ja mõnda. Teosed [4]. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1953, 316-322. [Allikas: An die hochpreisliche Gelehrte Estnische Gesellschaft zu Dorpat. 1853; (1) osaliselt: Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesell-schaft zu Dorpat 3:1. Dorpat 1854; (2) tervikuna: M. Lepik Faehlmanni ja Kreutzwaldi kirjavahetus. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 4. Tartu 1936].

Kreutzwald, Friedrich Reinhold [Hoiduge silmade pimestajate eest!]. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 165-166. [Allikas: Fr. R. Kreutzwald Kodutohter. Tartu 1879].

Kreutzwald, Friedrich Reinhold [Suude sulg]. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 150-151, ill. [Allikas: Wina-katk. Tarto 1840].

Kreutzwald, Friedrich Reinhold Alulinn, mälestusmärk Eesti muinasajast [: Lüganuse]. Friedrich Reinhold Kreutzwald Maailm ja mõnda. Teosed [4]. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1953, 79-80. [Allikas: Fr. Kr. Allo linn. Inland 1838:36].

Kreutzwald, Friedrich Reinhold Artiklist "Visandeid ja anripilte Eesti rahvaelust". Esimene osa: Mõned kuradilood. Friedrich Reinhold Kreutzwald Maailm ja mõnda. Teosed [4]. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjas-tus, 1953, 99-101. [Allikas: Skizzen und Genrebilder aus dem Volksleben der Esthen. Erste Lieferung: Einige Teufelgeschichten der Esthen (käsikiri 1846)].

Kreutzwald, Friedrich Reinhold Dr. Friedrich Robert Faehlmanni elu. Friedrich Reinhold Kreutzwald Maailm ja mõnda. Teosed [4]. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1953, 11-55. [Allikas: Dr. Friedrich Robert Fählmanns Leben. Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft 2:4. Dorpat 1852].

Kreutzwald, Friedrich Reinhold Eesti lõikuskommetest [: Kreutzwaldi vastused dr. J. W. E. Mannhardt’i ankeedile, esitatud Õpet. Eesti Seltsis 13. aprillil 1866]. Friedrich Reinhold Kreutzwald Maailm ja mõnda. Teosed [4]. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1953, 146-148. [Allikas: Erntegebräuche in Estland. Sitzungsberichte der Gelehr-ten Estnischen Gesellschaft 1866].

Kreutzwald, Friedrich Reinhold Eesti muinaslugu inimestest koerakoonuga. Täienduseks "Inlandi" II aastakäigu nr. 2-le. Friedrich Reinhold Kreutzwald Maailm ja mõnda. Teosed [4]. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1953, 67. [Allikas: Fr. Kr. Estnische Sage von Menschen mit Hunde-schnauzen. Inland 1837:8].

Kreutzwald, Friedrich Reinhold Eesti mütoloogia iseloomust. Friedrich Reinhold Kreutzwald Maailm ja mõnda. Teosed [4]. Tallinn: Eesti Riik-lik Kirjastus, 1953, 113-126. [Allikas: Über den Charakter der Estnischen Mythologie. Verhand-lungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft 2:3. Dorpat 1850].

Kreutzwald, Friedrich Reinhold Eesti rahva ennemuistsed jutud ja vanad laulud. I jagu. Eeskõne. Friedrich Reinhold Kreutzwald Maailm ja mõnda. Teosed [4]. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1953, 334-335. [Allikas: Fr. R. Kreutzwald Eesti rahva ennemuistsed jutud ja vanad laulud 1. 1860].

Kreutzwald, Friedrich Reinhold Eesti rahva lauludest ja ennemuistesest juttudest. Eduard Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 1. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 155-164, ill. [Allikas: (1) Sippelgas 2. Tartu 1861; (2) Fr. R. Kreutzwald Maailm ja mõnda. Teosed [4]. Tallinn 1953].

Kreutzwald, Friedrich Reinhold Eestlaste kombed surijate ja surnute juures. Friedrich Reinhold Kreutzwald Maailm ja mõnda. Teosed [4]. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1953, 68-69. [Allikas: Fr. Kr. Ehstnische Gebräuche bei den Sterbenden und Todten. Inland 1837:18].

Kreutzwald, Friedrich Reinhold Kuidas inimesed iseennast petavad. Friedrich Reinhold Kreutzwald Maailm ja mõnda. Teosed [4]. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1953, 280-312. [Allikas: Maa-rahva Kasuline Kalender 1855. a. peale].

Kreutzwald, Friedrich Reinhold Kuidas Olev Tallinnas kirikut ehitas. Eesti rahvajutt. Friedrich Reinhold Kreutzwald Maailm ja mõnda. Teosed [4]. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1953, 102-104. [Allikas: F. K. Wie Ollew die Kirche in Reval erbaute. Inland 1847:45].

Kreutzwald, Friedrich Reinhold Lapse esimesest kehalisest kasvatusest [: Kreutzwaldi vastused Moskvas a. 1879 korraldatud antropoloogilise näituse osakonnajuhataja dr. Pokrovski ankeedile; esitatud Õpetatud Eesti Seltsis 6. juunil 1879]. Friedrich Reinhold Kreutzwald Maailm ja mõnda. Teosed [4]. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1953, 149-151. [Allikas: Über die erste physische Erziehung des Kindes. Sitzungs-berichte der Gelehrten Estnischen Gesellschaft 1879].

Kreutzwald, Friedrich Reinhold Lisand eestlaste mütoloogiale [: (1) Kuu austamine; (2) Eesti madalamat liiki jumalused]. Friedrich Reinhold Kreutz-wald Maailm ja mõnda. Teosed [4]. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjas-tus, 1953, 75-78. [Allikas: Fr. Kr. Beitrag zur Mythologie der Ehsten. Inland 1838:8].

Kreutzwald, Friedrich Reinhold Lugejale. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 164-165. [Allikas: Viru-Laulik Angervaksad. Tartu 1861].

Kreutzwald, Friedrich Reinhold Maailm ja mõnda. Teosed [4] / H. Lepik (toim); K. Taev (toim) et al. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1953. 496 lk, ill.

Kreutzwald, Friedrich Reinhold Mõnest eestlaste pidulikust kombest [: (1) Pulmad; (2) Jõulud; (3) Uusaasta (ja muud kalendritähtpäevad)]. Friedrich Reinhold Kreutzwald Maailm ja mõnda. Teosed [4]. Tallinn: Eesti Riik-lik Kirjastus, 1953, 57-66. [Allikas: Fr. Kr. Über einige festliche Gebräuche bei den Ehsten. Inland 1837:12; 1837:25; 1837:27].

Kreutzwald, Friedrich Reinhold Muinasjutu "Tänulik vürstipoeg" eessõna. Friedrich Reinhold Kreutzwald Maailm ja mõnda. Teosed [4]. Tal-linn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1953, 313-315. [Allikas: Fr. Kreutzwald Der dankbare Fürstensohn. Estnisches Volksmärchen. Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat 2:3. Dorpat 1850].

Kreutzwald, Friedrich Reinhold Taevaskäijad. Ajalooline visand eesti rahvaelust. Friedrich Reinhold Kreutzwald Maailm ja mõnda. Teosed [4]. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1953, 87-98. [Allikas: (1) Die Himmelsgänger. (käsikiri 1846); (2) R. Põldmäe Taevakäijad. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 3. Tartu 1935 (osa artiklist)].

Kreutzwald, Friedrich Reinhold Tartu [Aruküla] labürindi muinaslooline seletus. Friedrich Reinhold Kreutzwald Maailm ja mõnda. Teosed [4]. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1953, 81-84. [Allikas: Kreutzwald Mythische Beleuchtung des Labyrinths bei Dorpat. Inland 1844:44].

Kreutzwald, Friedrich Reinhold Teateid rahvalauludest Pihkva kubermangus asuvate eestlaste juures. Friedrich Reinhold Kreutzwald Maailm ja mõnda. Teosed [4]. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1953, 105-112. [Allikas: Fr. R. Kreutzwald Mittheilungen über Volkslieder bei den im Pleskauschen Gouvernement angesiedelten Esten, nebst einer Beilage mit Liederproben. Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft 2:2. Dorpat 1848].

Kreutzwald, Friedrich Reinhold Teosest "Eestlaste ebausukombed, viisid ja harjumused". Friedrich Reinhold Kreutzwald Maailm ja mõnda. Teosed [4]. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1953, 127-140. [Allikas: Der Ehsten abergläubische Gebräuche, Weisen und Gewohnheiten, von Johann Wolfgang Boecler. Mit auf Gegenwart bezüglichen Anmerkungen beleuchtet von Dr. Fr. R. Kreutzwald. St. Petersburg 1854].

Kreutzwald, Friedrich Reinhold Üht ja teist eestlaste ebauskumustest, kommetest ja muinaslugudest. Friedrich Reinhold Kreutzwald Maailm ja mõnda. Teosed [4]. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1953, 70-74. [Allikas: Einiges über Aberglauben, Sitten und Sagen der Ehsten. Inland 1837:41; 1837:42].

Kreutzwald, Friedrich Reinhold Üht ja teist eestlaste muinaslugude aja-looks. Friedrich Reinhold Kreutzwald Maailm ja mõnda. Teosed [4]. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1953, 141-145. [Allikas: Fr. Kr. Etwas zur Sagengeschichte der Ehsten. Inland 1856:39].

Kreutzwald, Friedrich Reinhold Üks küsimine. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 152, ill. [Allikas: (1) Sippelgas 1. Tartu 1843; (2) Fr. R. Kreutzwald Maailm ja mõnda. Teosed [5]. Tallinn 1953].

Kreutzwald, Friedrich Reinhold Veel üks seletus labürindi küsimuses [: Aruküla labürint. Lühendatult]. Friedrich Reinhold Kreutzwald Maailm ja mõnda. Teosed [4]. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1953, 84-86. [Allikas: Kreutzwald Nochmals eine Erklärung über die Labyrinth-Frage. Inland 1844:51].

Kreutzwald, Friedrich Reinhold Vorerinnerung = Eessõna. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 152-155. [Allikas: (1) Fr. Kreu(t)zwald Der dankbare Fürstensohn. Est-nisches Volksmärchen. Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesell-schaft zu Dorpat 2:3. Dorpat 1850; (2) Fr. R. Kreutzwald Maailm ja mõnda. Teosed [4]. Tallinn 1953].

Kreutzwald, Friedrich Reinhold; Neus, Alexander Heinrich Mythische und magische Lieder der Ehsten. Gesammelt und herausgegeben von Fr. Kreutzwald und H. Neus. [2. Auflage]. Hannover; Döhren: Hirschheydt, 1975. VIII + 131 lk.* [Varasem trükk: 1:1854].

Kreutzwaldi päev Kirjandusmuuseumis [: Konverents: 26.-27.12.1963, Tartu]. Looming 1964:1, 156.

Kreutzwaldi päevad Tartus [: Konverents: 26.-27.12.1966, Tartu]. Looming 1967:2, 316-317.

Krikman[n], Arvo Märgi ja tausta suhtest folkloristlikus kartograafias (eesti vanasõnade põhjal). XX Kreutzwaldi päev 26.-27. detsembril 1976. a. Ettekannete teesid. Tartu 1976, 18-20.

Krikmann, A[rvo] Küsimusi rahvanaljandite alalt I [: Inimese eluperioodid]. Rahvapärimuste koguja 4. Tartu 1965, 21-57, ill.

Krikmann, A[rvo] Küsimusi rahvanaljandite alalt III [: Mõis]. Rahva-pärimuste koguja 6. Tartu 1968, 30-43.

Krikmann, A[rvo] Küsimusi rahvanaljandite alalt IV [: Usk ja kirik]. Rahvapärimuste koguja 7. Tartu 1970, 29-43.

Krikmann, A[rvo] Lahemaa vanasõnade iseloomustuseks. Lahemaa uurimused 2. Rahvuspargi asustusajalugu ja etnograafia. Tallinn: Valgus, 1985, 87-110, ill, kaart. [Summary: Features of the Lahemaa proverbs. Резюме: О пословицах Лахемаа].

Krikmann, A[rvo] Some aspects of proverb distribution. Symposium: Mathematical Processing of Cartographic Data (Tallinn, December 18-19, 1979). Summaries. Tallinn 1979, 28-44, ill, kaart.

Krikmann, A[rvo] Tähelepanekuid eesti rahvanaljandite struktuurist. Kirjanduse ja rahvaluule radadelt 1. Tartu 1963, 68-124.

Krikmann, A[rvo] Väitekiri metshaldjatekstidest [: Laagus, Aino Eesti metshaldjatekstide struktuur ja semantika]. Keel ja Kirjandus 1990:9, 572-574, ill.

Krikmann, A[rvo]; Sarv, I[ngrid]; Briedis, L[ilia]; Hussar, A[nne]; Pino, V[eera]; Rivis, E[ls]; Saukas, R[ein] Eesti vanasõnad 4. Lisad = Proverbia Estonica 4 / A. Krikmann (toim); I. Sarv (toim); Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut; Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjan-dusmuuseum. Monumenta Estoniae Antiquae 3. Tallinn: Eesti Raamat, 1988. 532 lk, ill. Kuusi, Matti Monumentum aere perennius. Proverbium: Yearbook of International Proverb Scholarship 7. Ohio 1990, 269-272.
 Kuusi, Matti Virolainen monumentti. Virittäjä 93.1989:2, 251-255.

Krikmann, A[rvo]; Sarv, I[ngrid]; Hussar, A[nne]; Normann, E[rna]; Pino, V[eera]; Saukas, R[ein] Eesti vanasõnad 1 (1 5000) = Proverbia Estonica 1 / A. Krikmann (toim); I. Sarv (toim); Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut; Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandus-muuseum. Monumenta Estoniae Antiquae 3. Tallinn: Eesti Raamat, 1980. 911 lk. Kuusi, Matti Monumentum aere perennius. Proverbium: Yearbook of International Proverb Scholarship 7. Ohio 1990, 269-272.
 Kuusi, Matti Rahvusvahelise parömioloogia tippsaavutus. Keel ja Kirjandus 1981:4, 240-242. ©Kuusi, Matti Virolainen monumentti. Virittäjä 93.1989:2, 251-255. 
 Laukkanen, Kari Ein parömiologisches Monument. Finnisch-ugrische Forschungen 44.1982:1/3, 247-256. 
 Laukkanen, Kari Sananlaskukirjoja Virosta. Kotiseutu 1983:1, 55-56. 
 Leino, Pentti Virolaisten ja liiviläisten sananlaskut kaksi merkkiteosta. Virittäjä 85.1981:4, 367-372.

Krikmann, A[rvo]; Sarv, I[ngrid]; Hussar, A[nne]; Normann, E[rna]; Pino, V[eera]; Saukas, R[ein] Eesti vanasõnad 2 (5001 10000) = Proverbia Estonica 2 / A. Krikmann (toim); I. Sarv (toim); Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut; Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjan-dusmuuseum. Monumenta Estoniae Antiquae 3. Tallinn: Eesti Raamat, 1983. 868 lk. Kuusi, Matti Monumentum aere perennius. Proverbium: Yearbook of International Proverb Scholarship 7. Ohio 1990, 269-272.
 Kuusi, Matti Virolainen monumentti. Virittäjä 93.1989:2, 251-255.

Krikmann, A[rvo]; Sarv, I[ngrid]; Hussar, A[nne]; Normann, E[rna]; Pino, V[eera]; Saukas, R[ein] Eesti vanasõnad 3 (10001 15140) = Proverbia Estonica 3 / A. Krikmann (toim); I. Sarv (toim); Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut; Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjan-dusmuuseum. Monumenta Estoniae Antiquae 3. Tallinn: Eesti Raamat, 1985. 912 lk. Kuusi, Matti Monumentum aere perennius. Proverbium: Yearbook of International Proverb Scholarship 7. Ohio 1990, 269-272.
 Kuusi, Matti Virolainen monumentti. Virittäjä 93.1989:2, 251-255.

Krikmann, A[rvo]; Sarv, I[ngrid]; Hussar, A[nne]; Normann, E[rna]; Pino, V[eera]; Saukas, R[ein] Estnische Sprichwörter 5:2 (1 15140) = Proverbia Estonica 5:2 / A. Krikmann (toim); I. Sarv (toim); Akademie der Wissenschaften der Estnischen SSR, Institut für Sprache und Literatur; Literaturmuseum Fr. R. Kreutzwald. Monumenta Estoniae Antiquae 3. Tallinn: Eesti Raamat, 1987. 440 lk. Kuusi, Matti Monumentum aere perennius. Proverbium: Yearbook of International Proverb Scholarship 7. Ohio 1990, 269-272. ©Kuusi, Matti Virolainen monumentti. Virittäjä 93.1989:2, 251-255.

Krikmann, Arvo "Mécanismes sémantiques" de l’énoncé proverbial (Essai d’interprétation). Tel grain tel pain. Poétique de la sagesse populaire. Moscou: Progrès, 1988, 82-113, ill.

Krikmann, Arvo "Veerev kivi ei sammaldu". Keel, mida me harime. Tallinn: Valgus, 1976, 130-140.

Krikmann, Arvo "Vierivä kivi ei sammaloidu". Viron veräjät. Näkökulmia folkloreen. SKS Tietolipas 105. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1987, 113-124.

Krikmann, Arvo 1001 Frage zur logischen Struktur der Sprichwörter. Kodikas/Code. Ars Semeiotica 7. 1984:3/4, 387-408.

Krikmann, Arvo 1001 küsimust vanasõnade loogilise struktuuri kohta. Dialoogi mudelid ja eesti keel. Töid eesti filoloogia alalt. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 795. Tartu 1987, 120-150, ill. [Резюме: 1001 вопрос о логической структуре пословиц].

Krikmann, Arvo Compiling the scientific edition of Estonian proverbs. Congressus Tertius Internationalis Fenno-Ugristarum. Tallinn, 17.-23. VIII 1970. Teesid = Тезисы = Thesen 2. Tallinn 1970, 96.

Krikmann, Arvo Folkloristliku kartograafia töömailt. Eskiis hobuse ja härja geograafiast. Keel ja Kirjandus 1978:11, 665-674, kaart.

Krikmann, Arvo Fraseoloogiline aines eesti vanimais grammatikates ja sõnastikes / Ü. Tedre (toim); Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut. Tallinn: Valgus, 1986. 128 lk, ill, kaart. B[artens], H[ans]-H[ermann] [Idem]. Ural-Altaische Jahr-bücher. Neue Folge 10. Wiesbaden 1991, 276.

Krikmann, Arvo Fraseoloogilisi elemente Georg Mülleri jutlustes. Keel ja Kirjandus 1992:3, 144-150.

Krikmann, Arvo Grigori Permjakovi folkloristlikust pärandist. Keel ja Kirjandus 1984:6, 364-366.

Krikmann, Arvo Härjamari, vähirasv. (Zoohübriididest ja -absurdidest paröömikas). Keel ja Kirjandus 1992:11, 667-682.

Krikmann, Arvo Keelestatistikat eesti vanasõnadest. Emakeele Seltsi Aastaraamat 13.1967. Tallinn 1968, 127-154, ill. [Резюме: О статистике языка эстонских пословиц]. Leino, Pentti Suum cuique 29. Proverbium 11. Helsinki 1968, 302. ©Leino, Pentti Suum cuique 29. Proverbium 1 (1965)-15 (1970). Sprichwörterforschung 9:1. Bern; Frankfurt am Main; New York; Paris: Peter Lang AG, 1987, 302.

Krikmann, Arvo Küsimusi rahvanaljandite alalt II [: Talutöö- ja majandus]. Rahvapärimuste koguja 5. Tartu 1967, 17-34, ill.

Krikmann, Arvo Meri andab, meri ottab. Valimik Lahemaa vanasõnu. Tallinn: Valgus, 1981. 116 lk, ill, kaart. [Summary. Tiivistelmä. Резюме].

Krikmann, Arvo Metafoor ja metonüümia. Generatiivse grammatika grupi juubelikoosolek 27.12.1990. Teesid. Tartu 1990, 10.

Krikmann, Arvo Muutama sana metonymiasta. Metafora. Ikkuna kieleen, mieleen ja kultuuriin. Suomi 162. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1992, 79-90.

Krikmann, Arvo On denotative indefiniteness of proverbs. Proverbium: Yearbook of International Proverb Scholarship 1. Ohio 1984, 47-91. [Allikas: Preprint KKI 1. Tallinn 1974].

Krikmann, Arvo On Denotative Indefiniteness of Proverbs. Remarks on Proverb Semantics 1 / Ü. Tedre (toim); Academy of Sciences of the Estonian SSR, Institute of Language and Literature. Preprint KKI 1. Tallinn 1974. 48 lk. [Резюме Денотативная неопределимость пословиц]. Leino, Pentti Suum cuique 66. Proverbium 25. Helsinki 1975, 985-986. ©Leino, Pentti Suum cuique 66. Proverbium 16 (1971)-25 (1975). Sprichwörterforschung 9:2. Bern; Frankfurt am Main; New York; Paris: Peter Lang AG, 1987, 985-986.

Krikmann, Arvo On operations with good and bad. Generatiivse grammatika grupi aastakoosolek = Annual Meeting of the Research Group for Generative Grammar 27. XII 1972. Teesid = Abstracts. Tartu 1972, 15-22, ill.

Krikmann, Arvo On the semantic indefiniteness of proverbs. Generatiivse grammatika grupi aastakoosolek = Annual Meeting of the Research Group for Generative Grammar 1971. Teesid = Abstracts. Tartu 1971, 16-18.

Krikmann, Arvo Paröömilise fondi tüpoloogilisest ja semantilisest kontinuatiivsusest. XXXI Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid. Tartu 1987, 27-28.

Krikmann, Arvo Seitse korda on mõõdetud millal tuleb aeg lõigata? ("Eesti folkloristika täna ja homme"). Keel ja Kirjandus 1990:12, 705-711.

Krikmann, Arvo Some Additional Aspects of Semantic Indefiniteness of Proverbs. Remarks on Proverb Semantics 2 / Ü. Tedre (toim); Academy of Sciences of the Estonian SSR, Institute of Language and Literature. Preprint KKI 2. Tallinn 1974. 36 lk, ill. [Резюме: Дополнительные аспекты семантической неопреде-лимости пословиц]. Leino, Pentti Suum cuique 66. Proverbium 25. Helsinki 1975, 985-986. ©Leino, Pentti Suum cuique 66. Proverbium 16 (1971)-25 (1975). Sprichwörterforschung 9:2. Bern; Frankfurt am Main; New York; Paris: Peter Lang AG, 1987, 985-986.

Krikmann, Arvo Some additional aspects of the semantic indefiniteness of proverbs. Proverbium: Yearbook of International Proverb Scholarship 2. Ohio 1985, 58-85. [Allikas: Preprint KKI 2. Tallinn 1974].

Krikmann, Arvo Some difficulties arising at semantic classifying of proverbs. Proverbium 23. Helsinki 1974, 865-879.

Krikmann, Arvo Some difficulties arising at semantic classifying of proverbs. Proverbium 16 (1971)-25 (1975). Sprichwörterforschung 9:2. Bern; Frankfurt am Main; New York; Paris: Peter Lang AG, 1987, 865-879.

Krikmann, Arvo Some Statistics on Balto-Finnic Proverbs / M. Remmel (toim); Academy of Sciences of the Estonian S.S.R., Division of Social Sciences. The Sixth International Finno-Ugric Congress (Syktyvkar, July 24-30, 1985). Preprint KKI 36. Tallinn 1985. 53 lk, ill.

Krikmann, Arvo Statistilisi vaatlusi populaarsemaist läänemeresoome vanasõnadest. Rahvaluulest. Emakeele Seltsi Toimetised 21. Tallinn 1987, 76-125, ill. [Summary: Statistical observations on the Finnic favourite proverbs. Резюме: Статистические наблюдения о наиболее популярных пословицах прибалтииско-финских народов].

Krikmann, Arvo Towards the Typology of Estonian Folklore Regions / M. Remmel (toim); Academy of Sciences of the Estonian S.S.R., Division of Social Sciences. Paper presented to the Fifth International Finno-Ugric Congress (Turku 1980). Preprint KKI 16. Tallinn 1980. 16 lk, ill, kaart.

Krikmann, Arvo Troobid läänemeresoome vanasõnades = Крикманн Арво Тропы в прибалтийско-финских пословицах. XXVII Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid = Тезисы докладов XXVII конфе-ренции "Дни Крейцвальда". Tartu 1983, 11; 37.

Krikmann, Arvo Väitekiri Kodavere pajatuste kohta [: Hiiemäe, Mall Pajatuste teke ja koht eesti rahvajututraditsioonis (Kodavere materjali põhjal)]. Keel ja Kirjandus 1984:4, 250-252, ill.

Krikmann, Arvo Vanasõnade sisulis-tüpoloogilisest klassifitseerimisest. Symposiumi 71. 15.-19.09.1971. Referaatit = Sümpoosion 71. Teesid. Helsinki 1971, [pagineerimata 1 lk].*

Krikmann, Arvo Vanasõnaparoodiatest. Keel ja Kirjandus 1985:8, 474-483.

Krikmann, Arvo Vanasõnateksti denotatiivsest määramatusest. Keel ja Kirjandus 1974:1, 22-29; 1974:2, 93-98.

Krikmann, Arvo Zur Problematik der Metasprache als Ausdruck der Bedeutungsstreuung der Sprichwörter. Proverbium 17. Helsinki 1971, 624-626.

Krikmann, Arvo Zur Problematik der Metasprache als Ausdruck der Bedeutungsstreuung der Sprichwörter. Proverbium 16 (1971)-25 (1975). Sprichwörterforschung 9:2. Bern; Frankfurt am Main; New York; Paris: Peter Lang AG, 1987, 624-626.

Krohn, Kaarle Das finnisch-estnische Lied von der verkauften Jungfrau. Festschrift Eugen Mogk zum 70. Geburtstag 19. Juli 1924. Halle an der Saale 1924, 575-581.*

Krohn, Kaarle Das Lazarusthema in der finnisch-estnischen Volksdichtung. Kieli- ja kansatieteellisiä tutkielmia. Juhlakirja professori E. N. Setälän kuusikymmenvuotispäiväksi 1927/II24. Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimi-tuksia 52. Helsinki: Suomalais-ugrilainen Seura, 1924, 116-143.

Krohn, Kaarle Eesti rahvalaulude värsimõõdust. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 110-114. [Allikas: M. J. Eisen (toim) et al Eesti rahvalaulud Dr. Jakob Hurda ja teiste kogudest 1. Tartu 1926].

Krohn, Kaarle Kaleva und seine Sippe. M. A. Castrénin satavuotismuisto 192/XII 13. Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 30:35. Helsinki 1913/1918. 43 lk.

Krohn, Kaarle Kalevalan kertomarunojen opas. Suomalaisen Kirjalli-suuden Seuran Toimituksia 192. Helsinki 1932. 168 lk.

Krohn, Kaarle Kalevalankysymyksiä. Opas Suomen kansan vanhojen runojen tilaajille ja käyttäjille ynnä suomalaisen kansanrunouden opiskelijoille ja harrastajille 1. Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 35. Helsinki 1918. 232 lk.

Krohn, Kaarle Kalevalankysymyksiä. Opas Suomen kansan vanhojen runojen tilaajille ja käyttäjille ynnä suomalaisen kansanrunouden opiskelijoille ja harrastajille 2. Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 36. Helsinki 1918. 256 lk.

Krohn, Kaarle Kalevalastudien I. Einleitung. Folklore Fellows Communi-cations 53. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1924. VI + 148 lk, kaart. Eisen, M[atthias] J[ohann] [Idem]. Eesti Kirjandus 1927:6, 343-344. ©Väisänen, A[rmas] O[tto] Kansanrunouden tutkimusta. Valvoja-Aika 2. Helsinki 1924, 426-429.*

Krohn, Kaarle Kalevalastudien II. Lemminkäinen. Folklore Fellows Communications 67. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1926. 200 lk. Eisen, M[atthias] J[ohann] [Idem]. Eesti Kirjandus 1927:6, 343-344.

Krohn, Kaarle Kalevalastudien III. Ilmarinen. Folklore Fellows Communications 71. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1927. 151 lk, kaart.

Krohn, Kaarle Kalevalastudien IV. Sampo. Folklore Fellows Communications 72. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1927. 136 lk, kaart.

Krohn, Kaarle Kalevalastudien V. Väinämöinen. Folklore Fellows Communications 75. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1928. 196 lk.

Krohn, Kaarle Kalevalastudien VI. Kullervo. Folklore Fellows Communications 76. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1928. 132 lk.

Krohn, Kaarle Lainarunon suomentamisesta. Satakunta 6. Helsinki 1926, 202-205.*

Krohn, Kaarle Laula, suukene! Album M. J. Eiseni 70. sünnipäevaks. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts; Eesti Rahva Muuseum, 1927, 19-28.

Krohn, Kaarle Luomisruno Inkerissä. Kalevalaseuran vuosikirja 10. Porvoo 1930, 5-25.

Krohn, Kaarle Mälestusi M. J. Eisenist. Eesti Kirjandus 1925:9, 337-339, ill.

Krohn, Kaarle Soome-Eesti vanast rahvalaulust. Eesti Kirjandus 1923:9, 385-402; 1923:10, 433-450; 1923:11, 481-494; 1923:12, 545-556; 1924:1, 26-40; 1924:2, 67-76.

Krohn, Kaarle Uurimisviisi näide [: "Kannel"]. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 115-123. [Allikas: M. J. Eisen (toim) et al Eesti rahvalaulud Dr. Jakob Hurda ja teiste kogudest 1. Tartu 1926].

Krohn, Kaarle Zaubermacht des Gesanges. Statistisch-geographische Untersuchung. Juhlakirja Yrjö Wichmannin kuusikymmenvuotispäiväksi. Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimituksia 58. Helsinki: Suomalais-ugrilainen Seura, 1928, 96-108.

Kroonik Soome-ugri II kongress [: Kongress: 22.-28.08.1965, Helsinki]. Tulimuld 16.1965:4, 258-259.

Kross, Kristiina Metafoor mitme pilgu läbi [: Konverents: 1.03.1984, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1984:6, 381-382.

Krull, A[leksander]; Lubi, S[alme] Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaal-muuseum / S. Lubi (toim); Eesti NSV Kultuuriministeeriumi Kultuur-haridus-like Asutuste Valitsus; Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum. Võru 1959. 58 lk, ill.

Kruus, H[ans] Eesti ja läti rahvusliku liikumise kokkupuuteist 1860-80-ndail aastail. H[ans] Kruus Eesti ajaloost XIX sajandi teisel poolel. 60-80-ndad aastad. Lühiuurimusi. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1957, 221-233.  [Allikas: Eesti Kirjandus 1938:5].

Kruus, H[ans] Eesti rahvuslike põhikeskuste suhtlemine 1860-ndail aastail. H[ans] Kruus Eesti ajaloost XIX sajandi teisel poolel. 60-80-ndad aastad. Lühiuurimusi. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1957, 116-137. [Allikas: Ajalooline Ajakiri 1934:2; 1934:3].

Kruus, Hans Ärkamisaja pärandus Eesti ajaloo uurimisele. Ajalooline Ajakiri 1930:3, 129-138.

Kruus, Hans Eesti Aleksandri-kooli asutamise mõtte arenemisloo algjärk (1860-1869). Ajalooline Ajakiri 1935:4, 145-174.

Kruus, Hans Eesti ja läti rahvusliku ärkamisliikumise kokkupuuteist. Eesti Kirjandus 1938:5, 225-241.

Kruus, Hans Eesti rahvuslikkude põhikeskuste suhtlemine 1860-ndail aastail. Ajalooline Ajakiri 1934:2, 49-64; 1934:3, 97-106.

Kruus, Hans Jakob Hurda kõned ja avalikud kirjad. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1939. 246 lk, ill. Palm, August [Idem]. Eesti Kirjandus 1939:12, 565-567.©Rebane, H[ugo] [Idem]. Ajalooline Ajakiri 1939:4, 236-238.

Kruus, Hans Väikerahvalik tunnetus eesti ühiskondlikus mõttes. Jakob Hurda 100. sünnipäeva puhul. Ajalooline Ajakiri 1939:3, 136-147. [Zusammenfassung: Das kleinvölkische Bewußtsein in der nationalen Ideologie der Esten].

Kruus, O[skar] XIV "Kreutzwaldi päev" [: Konverents: 26.-27.12.1970, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1971:3, 191-192.

Kruus, Oskar Hella Wuolijoe kirjandusliku tegevuse algus. Keel ja Kirjandus 1986:7, 394-402.

Kruus, R[ein]; Salupere, M[alle] XXX Kreutzwaldi päevad [: Konverents: 26.-27.12.1986, Tartu]. Looming 1987:2, 275-277.

Kruus, Rein Milleks meile see arhiivikraam? [: Issakov, Sergei Arhiivide peidikuist. Tallinn 1983]. Looming 1984:2, 274-277.

Kruusberg, A[leksander] Esiisade enneajalooline õigus. 1. Perekond. Tartu: Postimees, 1920. 116 lk. [Äratrükk: Eesti Kirjandus 1920:1/2-9/10].

Kruusberg, A[leksander] Esiisade enneajalooline õigus. Eesti Kirjandus 1920:1/2, 15-30; 1920:3/4, 65-80; 1920:5, 129-145; 1920:6, 177-195; 1920:7/8, 225-248; 1920:9/10, 273-284.

Kruusberg, A[leksander] Sugemeid Maltsveti kui "prohveti" tegevuse kohta. Ajalooline Ajakiri 1928:4, 177-187.

Kruuspere, A[leksander] Rechtsgewohnheiten und ihre Sammlung. Litterarum Societas Esthonica 1838-1938. Liber Saecularis. Õpetatud Eesti Seltsi Toimetused 30:1. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 1938, 301-310. [Resümee: Õigustavad ja nende kogumine].

Kubjas, A[lviine] Parallelism J. Hurda rahvalaulude kogus "Vana kannel" I. Kalevipoja küsimusi = Эпос "Калевипоэг". Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 53. Tartu 1957, 195-219, ill. [Zusammenfassung: Der Parallelismus in der Volksliedersammlung von J. Hurt "Vana kannel" I ("Alte Harfe" I). Резюме: Параллелизм в сборнике народных песен "Вана каннел" 1 ("Старинные гусли") Я. Хурта].

Kubjas, E[duard] Sõna sekka "Vana kandle" jutus. Keel ja Kirjandus 1971:6, 366.

Kubjas, Eduard Märkmeid Chr. Kelchi kroonikas 1695 trükitud rahvalaulu "Jörru, Jörru..." kohta. Emakeele Seltsi Aastaraamat 17. Tallinn 1971, 135-144. [Резюме: Заметки о помещенной в хронике Хр. Кельха 1695 года народной песне "Jörru, Jörru..."].

Kubjas, Eduard Rahvalaulule kohta esteetilises kultuuris! E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 270-281. [Allikas: Keel ja Kirjandus 1967:6].

Kubjas, Eduard Rahvalaulule kohta esteetilises kultuuris! Keel ja Kirjandus 1967:6, 321-332.

Kudas rahabot maa seest löittud. Elmar Vrager Hiiumaa ja hiidlased. Ülevaade saarest ja rahvast. Toronto 1971, 268. [Allikas: P. Ariste Murdenäiteid Pühalepa kihelkonnast. Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli Toimetused. B: Humaniora 47:2. Tartu 1939 (1940)].

Kudu, E[lsa] Fr. R. Kreutzwald Tartu ülikooli raamatukogu kasutajana. Kalevipoja küsimusi = Эпос "Калевипоэг" 2. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 138. Tartu 1963, 150-162, ill. [Zusammenfassung: Fr. R. Kreutzwald als Leser der Bibliothek der Tartuer Universität. Резюме: Фр. Р. Крейцвальд как читатель библио-теки Тартуского университета].

Kudu, Elsa (komment) Friedrich Robert Faehlmann gümnaasiumi õpetajate hinnanguis. Keel ja Kirjandus 1975:11, 678-679.

Kudu, Elsa F. R. Kreutzwaldi üliõpilasaastaist. Keel ja Kirjandus 1978:12, 721-725.

Kudu, Kalev "Laul läts läbi Setomaa hõpõhelmi helinäl". IV setu leelopäev Obinitsas [: Kirmask: 9.-10.08.1986, Obinitsa]. Kultuur ja Elu 1986:11, 26-30, ill.

Kudu-Lukk, Ella Rahvatantsust. Kauge Kodu 1946:6/7, 53-54, ill.

Kui ma pääsen mõisast / Eduard Laugaste (toim); Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut. Uurimusi eesti regivärsi ja rahvajutu alalt 2. Tallinn: Eesti Raamat, 1983. 160 lk, ill, kaart. [Zusammenfassungen. Резюме]. Pino, Veera Arvestatav lisa meie rahvaluulekirjandusele. Keel ja Kirjandus 1984:8, 503-504.

Kukk, Kalli Kirjandusmuuseumi kroonika 1981-1990. 34. Kreutzwaldi päevad "Kirjandusmuuseum 50" teesid. 20.-21. detsember 1990. Tartu 1990, 23-51.

Kukk, T[iit] Näiteid karjala keele Vesjegonski murrakust. Soome-ugri ja samojeedi keelte grammatika ja sõnavara küsimusi = Вопросы грамматики и лексики финно-угорских и самодийских языков. Fenno-ugristica 11. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 673. Tartu 1984, 118-132. [Резюме: Образцы речи весьегонского говора карельского языка].

Kukk, Tiina; Vääri, Eduard Rahvaluulealaseid tekste liivi keeles. Uurali keelte sõnavara ja grammatiline ehitus = Лексика и грамматический строй уральских языков. Fenno-ugristica 14. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 776. Tartu 1987, 136-149. [Резюме: Образцы ливской речи фольклорного содержания].

Kukk, Tiit Näiteid karjala keele Vesjegonski murrakust III. Soome-ugri keelte grammatika ja sõnavara küsimusi = Вопросы грамматики и лексики финно-угорских языков. Fenno-ugristica 15. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 860. Tartu 1989, 163-169. [Резюме: Образцы речи весьегонского говора карельского языка].

Kukk, Tiit Paul Ariste mustlaskeele uurijana. Keel ja Kirjandus 1983:8, 433-440.

Kukk, Tiit Vesjegonskin karjalaisten tšastuškoja. Castrenianumin toimitteita 32. Helsinki 1989. 96 lk, ill, kaart, noot.

Kulmar, Tarmo Eesti muinasusundi hingefenomenoloogiast I. Animism ja preanimism. Akadeemia 1992:7, 1379-1392. [Summary: On phenomenology of soul in Estonian ancient religion: I. Animism and preanimism, 1532].

Kulmar, Tarmo Eesti muinasusundi hingefenomenoloogiast II. Hinge-kujutelmad eesti muinasusundi vanimates kihistustes. Akadeemia 1992:8, 1601-1620, ill. [Summary: On phenomenology of soul in ancient Estonian religion: II. Soul in the oldest strata of ancient Estonian religion] .

Kulmar, Tarmo Eesti muinasusundi hingefenomenoloogiast III. Hinge-kujutlused Eesti kiviaja arheoloogiaaineses. Akadeemia 1992:9, 1870-1887. [Summary: On phenomenology of soul in ancient Estonian religion: III. Reflections of the notion of soul in Stone Age archeological finds in Estonia].

Kulmar, Tarmo Kümme aastat üliõpilasorientalistikat [: Kollokvium: 17.02.1980, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1980:8, 508-509.

Kulmar, Tarmo Orientalistide tööaasta [: Kollokvium: 02.1981, Tartu. Konverents: 24.-25.04.1981, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1981:10, 639-640.

Kulpa, Helene (komment) Oskar Kallase kaks kirja [: (1) Jurjevi Linna Volikogule (1911); (2) Emma Laossonile (1916)]. Paar sammukest eesti kirjan-duse uurimise teed. Uurimusi ja materjale 8. Tartu 1974, 141-144. [Zusammenfassung: Zwei Briefe von Oskar Kallas, 228. Резюме: Два письма Оскара Калласа, 216].

Kulpa, Helene Oskar Kallas ja arhiivraamatukogu. Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. Uurimusi ja materjale 8. Tartu 1974, 59-92, ill. [Zusammenfassung: Oskar Kallas und die Archivbibliothek, 224-225. Резюме: Оскар Каллас и архивная библиотека, 212-213].

Kumari, Aadu "...Kus peal leski leina nutnud..." [: Linda kivi]. Horisont 1976:6, 26-27, ill.

Kumari, Aadu Kalevipoja kive. Eesti Loodus 1984:11, 728-731, ill.

Kumari, Aadu Kalevipoja kivid Pärnu rajoonis. Eesti Loodus 1982:3, 174-176, ill.

Kumari, Aadu Kümme suuremat rändrahnu. Eesti Loodus 1979:7, 462-465, ill. [Summary: The ten biggest erratic boulders, 479. Резюме: О крупнейших валунах Эстонии, 477].

Kumari, Aadu Neljakuningakivi [: Kuusalu]. Eesti Loodus 1980:4, 242-243, ill.

Kumari, Aadu Suurte rändrahnude teine kümme. Eesti Loodus 1981:10, 670-676, ill.

Kunder, J[uhan] Eesti muinasjutud. Korjanud ja üles kirjutanud J. Kunder / D. Palgi (toim). 2. trükk. Eesti Kirjanduse Seltsi Koolikirjanduse-toim-kond. Noorsoo kirjavara 99. Tartu: Eesti Kirjanduse Seltsi Kooli-kirjanduse-toimkond, 1924. 145 lk. [Eisen, M. J. Sissejuhatuseks, 5-8]. [Varasem trükk: 1:1885].

Kunder, Juhan Mõnda eesti rahva luuletusest. Eesti Kirjameeste Seltsis 17. juunil 1886 peetud kõne. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse aja-lugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 251-252. [Allikas: Meelejahutaja 6.1886].

Kuningas, O[skar] "Tungib Kalevi tunnistus..." Kultuur ja Elu 1961:12, 34-35.

Kuningas, O[skar] Paul Ariste kirjandusloolasena. Looming 1975:2, 346-348.

Kuningas, Oskar (komment) E. Lönnroti viibimisest Rõuges [: 1844]. Keel ja Kirjandus 1977:4, 239-240.

Kuningas, Oskar (komment); Männik, Maris (komment) Miina Härma oma kirjade peeglis Kaarle Krohnile [: 1895-1896]. Teater. Muusika. Kino 1984:7, 74-80. [Summary: Miina Härma in the mirror of her letters to Kaarle Krohn, 95. Резюме: Мийна Хярма в свете своих писем к Каарле Крону, 93].

Kuningas, Oskar Folkloor sotsiaalse kriitika vahendina Jakob Tamme luules. Looming 1948:2, 240-246.

Kuningas, Oskar Friedrich Robert Faehlmanni rahvuspoliitilised vaated. Looming 1948:12, 1518-1523.

Kuningas, Oskar Libahundi motiive Aadu Hindi loomingus. Keel ja Kirjandus 1985:1, 13-18.

Kuningas, Oskar Ühest läti-eesti kultuurisuhete algatajast [: Kaspars Ernst Biezbrdis]. Keel ja Kirjandus 1986:12, 736-739.

Künnap, A[go] [Сказки народов Сибирского Севера. Томск 1980]. Вопросы грамматики и лексики уральских языков. Fenno-ugristica 9. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 611. Tartu 1982, 132.

Künnap, A[go]; Tedre, Ü[lo] Soome suurest uurimisprogrammist [: Rahvateaduste arendamise programm 1966-1980]. Keel ja Kirjandus 1966:5, 325-328.

Künnap, Ago Benennungen der selkupischen l#s-Wesen am Tym im Jahre 1912. Specimina Sibirica 3. Gedenkschrift für Irén N. Sebestyén (1890-1978). Pécs: Quinqueecclesiae, 1990, 113-117.

Künnap, Ago Kamassilainen itkuvirsi 1914 ja 1965. Fenno-ugristica 18. Tartu Ülikooli Toimetised 938. Tartu 1992, 119-122. [Резюме: Каманский плач в 1914 г. и в 1965 г.].

Künnap, Ago Kamassilaisia arvoituksia. Fenno-ugristica 18. Tartu Ülikooli Toimetised 938. Tartu 1992, 123-127. [Резюме: Камасинские загадки].

Künnap, Ago Neenetsi keele Jamali murrakust. Emakeele Seltsi Aastaraamat 10. Tallinn 1964, 265-272. [Резюме: Некоторые заметки о ямальском говоре ненецкого языка].

Künnap, Ago Paul Ariste 80. Советское финно-угроведение 21.1985:1, 58-60, ill.

Künnap, Ago Paul Ariste in memoriam. In memoriam Paul Ariste. Fenno-ugristica 17. Tartu Ülikooli Toimetised 902. Tartu 1990, 3-6, ill.

Künnap, Ago Selkupi l#s-olendite nimetused avaldamata ainestikus. Uurali keelte aktuaalseid probleeme = Актуальные проблемы уральских языков. Fenno-ugristica 16. Tartu Ülikooli Toimetised 876. Tartu 1990, 180-182. [Tiivistelmä: Selkupin l#s-olentojen nimet julkaisemattomassa aineistossa].

Künnap, Ago Selkupi l#s-olendite nimetused Tõmil 1912. In memoriam Paul Ariste. Fenno-ugristica 17. Tartu Ülikooli Toimetised 902. Tartu 1990, 238-243. [Tiivistelmä: Selkupin l#s-olentojen nimet Tymillä 1912].

Künnap, Ago Selkupin Iidjä-satu Tšajan murteella vuodelta 1913. Fenno-ugristica 18. Tartu Ülikooli Toimetised 938. Tartu 1992, 141-147. [Резюме: Селькупская сказка об Ийде на чаяском диалекте с 1913 года].

Künnapas, Udo T. Linguistics, History of Literature, Theatre 1944-1988. A Bibliography of Works Published by Estonian Scholars in Exile. Folia Bibliographica 8. Stockholm: Institutum Litterarum Estonicum, 1990. 252 lk.

Kurfeldt-Hanko, Justa Nõiamärkidest. Eesti Kirjandus 1938:8, 365-377, ill; 1938:9, 403-415, ill.

Kurlents, A[lfred] Saateks kuuendale trükile. Fr[iedrich] R[einhold] Kreutzwald Kalevipoeg. Üks ennemuistne jutt kahekümnes laulus. 6. trükk. Vadstena: Orto, 1947, 290-292.

Kurlents, A[lfred] Saateks kuuendale trükile. Fr[iedrich] R[einhold] Kreutzwald Kalevipoeg. Üks ennemuistne jutt kahekümnes laulus. 7. trükk. Toronto: Orto, 1954, 290-292.

Kurlents, Alfred "Vanemate vara". Monograafia ühest joomalaulust. Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli Toimetused. B: Humaniora 31:3. Tartu 1933 [: köi-te kaanel: 1934]. 64 lk, kaart, noot. [Zusammenfassung: "Der Eltern Schatz". (Monographie über ein Trinklied)].

Kurman, George Lisateateid Kreutzwaldi hiljuti leitud kirjast [: A. Adson Fr. R. Kreutzwaldi kiri Stokholmi Kuninglikus Raamatukogus. Tulimuld 19.1968:1]. Mana 34.1968:2, 98-99.

Kurman, Jüri Hiobi Raamat, Goethe Faust ja Kreutzwaldi Kalevipoeg. Tulimuld 25.1974:4, 202-212.

Kurman, Jüri Notes. Afterword. Fr[iedrich] R[einhold] Kreutzwald Kalevipoeg: An Ancient Estonian Tale. Compiled by Fr. R. Kreutzwald. Moorestown, New Jersey: Symposia, 1982, 269-291.

Kurman, Jüri Üks ennemuistne eesti jutt ulmeromaanina [: Goble, Lou The Kalevide. Bantam Books. Toronto; New York; London; Sidney 1982]. Mana 52.1983, 62-64.

Kurrik, H[elmi] Muhu pulmatutid ja -paelad. Lisateateid Muhu pulma-kommetest. Litterarum Societas Esthonica 1838-1938. Liber Saecularis. Õpetatud Eesti Seltsi Toimetused 30:2. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 1938, 960-965, ill. [Zusammenfassung: Hochzeitsbänder und -troddeln. Beiträge zu den Hochzeitsbräuchen auf Muhu].

Kurrik, H[elmi] Näärikroonid. Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 4. Tartu 1928, 57-77, ill, kaart. [Zusammenfassung: Deckengehänge, 160].

Kurrik, H[elmi] Vorstid. Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 8.1932. Tartu 1934, 112-154, ill, kaart. [Résumé: Les boudins, 200-201].

Kurrik, Helmi Estoskie Muzeum Narodowe w Dorpacie (Tartu). Baltoslavica 2. Wilno 1936, 150-159.

Kurrik, Helmi M. J. Eisen ja Eesti Rahva Muuseum. M. J. Eiseni elu ja töö. Tartu: Noor-Eesti, 1938, 179-184, ill.

Kurrik, Juhan Ilomaile. Anthology of Estonian Folk Songs with Translations and Commentary. Studia Estonica, Fennica, Baltica 3. Toronto: Maarjamaa, 1985. 366 lk, kaart. Oinas, Felix J[ohannes] [Idem]. Aja Kiri 45.1986, 21.[Äratrükk: Vaba Eesti Sõna 1986]. Oinas, Felix J[ohannes] [Idem]. Journal of Baltic Studies 17.1986:1, 67-68. ©Salve, Kristi; Lange, Anne Huvitav ja õpetlik matk ilomaile. Keel ja Kirjandus 1987:2, 119-122.

Kurrik, Juhan The Estonian folksong: A structural interpretation. Journal of Baltic Studies 8.1977:1, 22-27.

Küsimusi mitmelt alalt. Eesti Rahva Muuseum. Rahvateaduslikud küsimus-kavad 12. Tartu: Eesti Rahva Muuseum, 1940. 16 lk, ill.

Kutsar, Kuulo Elias Lönnrot "Kajaani tohter". Akadeemia 1989:4, 747-763. [Summary: Elias Lönnrot "the doctor of Kajaani", 857-858].

Kutsumuseks rahvamuusika. Korrespondentsintervjuu KKI rahvamuusika-sektori juhataja Ingrid Rüütliga. Keel ja Kirjandus 1985:11, 673-676.

Kutti, S[elma]; Loorits, O[skar]; Tampere, H[erbert] Valimik eesti rahvalaule / P. Hamburg (toim) et al. Keel ja Kirjandus. Emakeele õppe-raamatud keskkoolidele ja gümnaasiumidele 32. Tartu: Loodus, 1935. 144 lk, ill. Enäjärvi-Haavio, Elsa Viron "Kanteletar". Virittäjä 39.1935:4, 507-513.

Kutti-Lätt, S[elma] Küsimusi rahvakalendri alalt [: (1) Nuudipäev; (2) Annepäev; (3) Klaasmusepäev; (4) Maretapäev]. Rahvapärimuste Selgitaja 3. Tartu 1937, 88-90.

Kuueteistkümnes aruanne rahvaluule kogumisest (2.-31. XII 1939). Rahvapärimuste Selgitaja 1(8). Tartu 1940, 36-37.

Kuusberg, Paul; Ariste, Paul; Peegel, Juhan; Adams, Valmar "Keelele ja Kirjandusele" kahekümne viienda aastapäeva puhul. Keel ja Kirjandus 1983:2, 57-60.

Kuusi, Anna-Leena Symposium on paremiology. Helsinki, June 19-21, 1974. NIF Newsletter 2.1974:3, 14-15.

Kuusi, Matti Ein estnisches Mythenrelikt. Folklorica: Festschrift for Felix J. Oinas. Indiana University, Uralic and Altaic Series 141. Bloomington, Indiana: Research Institute for Inner Asian Studies, 1982, 155-164.

Kuusi, Matti Felix J. Oinas and his essays. Felix J[ohannes] Oinas Studies in Finnic Folklore. Homage to the Kalevala. Suomalaisen Kirjalli-suuden Seuran Toimituksia 387. Indiana University, Uralic and Altaic Series 147. Mänttä: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1985, 213-214.

Kuusi, Matti Itämerensuomalaisuuden profiili Viron yleisimmissä sanan-laskuissa. Virittäjä 80.1976:1, 108-125, ill. [Summary: Estonian proverbs: a Balto-Finnic profile].

Kuusi, Matti Kalevalakielen kysymyksiä. Virittäjä 82.1978:3, 209-225.
 [Zusammenfassung: Fragen der Kalevala-Sprache].

Kuusi, Matti Kantele ja viulu. Kotiseutu 1975:4/5, 138-141.

Kuusi, Matti Kyllä-küll-gal-alkuisista sananlaskuista. Virittäjä 92.1988:1, 143-154, ill. [Summary: Proverbs beginning with kyllä, küll, gal].

Kuusi, Matti Laivassa surmattu veli. Kalevalaseuran vuosikirja 46. Porvoo; Helsinki 1966, 168-195.

Kuusi, Matti Muinaisrunon epimyyttejä. Kalevalaseuran vuosikirja 48. Porvoo; Helsinki 1968, 5-18.

Kuusi, Matti Symposiumi 73 Tallinnassa. Kansanperinteen sektio [: Süm-poosion: 15.05.1973, Tallinn]. Seulaset 1973:2, 8-9.

Kuusi, Matti Torjutut virolaissuosikit. Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugristarum. Turku 20.-27. VIII. 1980. 4. Dissertationes symposiorum ad ethnologiam, folklore et mythologiam, archaeologiam et anthropologiam, litteras pertinentium. Turku: Suomen Kielen Seura, 1980, 321-330.

Kuusi, Matti Tuuti lasta tuonelahan. Kalevalaseuran vuosikirja 50. Porvoo; Helsinki 1970, 123-134.

Kuusi, Matti Tuuti lasta tuonelahan. Matti Kuusi Perisuomalaista ja kansainvälistä. SKS Tietolipas 99. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1985, 100-109. [Allikas: Kalevalaseuran vuosikirja 50.1970].

Kuusi, Matti Über die Wiederholungstypen in der Volksepik unter Berücksichtigung der Edda, der Bylinen und der finnisch-estnischen Volks-dichtung. Studia Fennica 6. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1952, 59-138.* P[elto]la, R[eino] Kielen- ja kansanrunoudentutkimusta. Virittäjä 57.1953:4, 426.

Kuusi, Matti Vanhojen runojen julkaisuhankkeet Virossa ja Suomessa. Virittäjä 76.1972:1, 59-60.

Kuusi, Matti Virolais-suomalainen Maailmansyntyruno. Kalevalaseuran vuosikirja 36. Porvoo; Helsinki 1956, 49-84.

Kuusi, Matti; Joalaid, Marje; Kokare, Elsa; Krikmann, Arvo; Laukkanen, Kari; Leino Pentti; Mälk, Vaina; Sarv, Ingrid Proverbia Septentrionalia. 900 Balto-Finnic Proverb Types with Russian, Baltic, German and Scandinavian Parallels / Matti Kuusi (toim). Folklore Fellows Communications 236. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1985, 451 lk, ill, kaart. Endstrasser, Vilko [Idem]. Narodna umjetnost 25. Zagreb 1988, 236-237. ©Grober, Gerda [Idem]. Fabula 33.1987:3/4, 356-358. ©Hakamies, Pekka Die Sprichwörter der Ostseefinnen. Finnisch-ugrische Forschungen 48.1987:1, 63-68. ©Harvilahti, Lauri Itämerensuomalaisen kansanviisauden suosikit. Virittäjä 90.1986:1, 103-107. ©Harvilahti, Lauri Läänemeresoome rahvatarkuse soosikud. Keel ja Kirjandus 1986:4, 239-242. ©Järvinen, Irma-Riita Itämerensuomalaisten sananlaskut. Suomen Antropologi 11.1986:2, 86-87. ©Schellbach-Kopra, Ingrid [Idem]. Ural-Altaische Jahrbücher. Neue Folge 9. Wiesbaden 1990, 300-303.

Kuusi, Matti; Tedre, Ülo Dialogi Suomenlahden yli. Viron ja Suomen vanhan runomitan suhteista. Viron veräjät. Näkökulmia folkloreen. SKS Tietolipas 105. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1987, 36-50.

Kuusi, Matti; Tedre, Ülo Regivärsilise ja kalevalamõõdulise laulutradit-siooni vahekorrast. Dialoog üle lahe. Keel ja Kirjandus 1979:2, 70-78.

Kuusk, Edith Cyrillus Kreek viisikogujana Läänemaal. Cyrillus Kreek 100. Juubeliürituste koondkava [: Konverentsi teesid]. Tallinn 1989, 22.

Kuusk, Priit Cyrillus Kreek ja eesti rahvamuusika. Muusikalisi lehekülgi 3. Tallinn: Eesti Raamat, 1983, 45-68, noot.

Kuuskemaa, Jüri Eesti lohelised [: Tallinna Vanalinna hoonekaunistused]. Kultuur ja Elu 1979:9, 29-33, ill.

Kuuskemaa, Jüri Jüripäeva pärand... Kultuur ja Elu 1982:4, 37-39, ill.

Kuuskemaa, Jüri Viimane kummitustorn [: Tallinn, Lühikese jala värava-torn]. Kultuur ja Elu 1979:12, 40-43, ill.

Kuutma, Kristin; Tõnurist, Igor; Torop, Kristjan; Sarv, Vaike Eesti laulud, mängud, pillilood ja tantsud = Estonian Songs, Tunes and Dances / Kristin Kuutma (toim); Eesti Rahvakultuuri Keskus. Tallinn 1992. 36 lk, ill, noot.