Jaagosild, E[ndla] Lõikuskombed Eestis minevikus ja tänapäeval. Eesti NSV Riikliku Etnograafiamuuseumi XVI teaduslik konverents = XVI научная конференция Государственного этнографического музея Эстонской ССР. 15.-16. IV 1974. Tartu 1974, 27.

Jaagosild, E[ndla] Viljalõikustalgud Eestis. Eesti NSV Riikliku Etno-graafiamuuseumi XVII teaduslik konverents = XVII научная конференция Государственного этнографического музея Эстонской ССР. 14.-15. IV 1975. Tartu 1975, 13-14.

Jaagosild, Endla Viljakoristustöödega seotud traditsioone ja kombeid Eestis. Etnograafiamuuseumi Aastaraamat 29. Tallinn 1976, 29-46, ill, kaart. [Zusammenfassung: Erntebräuche und mit Erntearbeiten ver-bundene Traditionen. Резюме: Традиции и обычаи, связанные с уборкой урожая].

Jaagosild, Endla Viljalõikustalgud Eestis. Etnograafiamuuseumi Aasta-raamat 30. Tallinn 1977, 47-61, ill, kaart. [Zusammenfassung: Getreideerntetalkus in Estland. Резюме: Жатвенная толока в Эстонии].

Jaagosild, Ildike Pulmapäeval Ülenurmele. Kultuur ja Elu 1984:8, 36-39, ill.

Jaanits, L[embit] Jooni kiviaja uskumustest. Religiooni ja ateismi ajaloost Eestis. Artiklite kogumik 2. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1961, 5-70, ill.

Jaanus, Marja-Leena Aastavahetusest rahvakalendris. Eesti NSV Õpilaste Teadusliku Ühingu IV teaduskonverentsi teesid. (Tallinn, 21.-22. aprill 1984. a.). Tallinn 1984, 55.

Jahindusest. Eesti Rahva Muuseum. Küsimusleht 46. Tartu 1947. 15 lk, ill. [Küttimisega seotud kombeid ja uskumusi, 14-15].

Jakob Hurda 150. sünniaastapäevaks / M. Hiiemäe (toim) et al; Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Paar sammukest eesti kirjanduse uuri-mise teed. Uurimusi 12. Tallinn: Eesti Raamat, 1989. 232 lk, ill. [Zusammenfassungen. Резюме].

Jakob Hurda kirju professor A. Ahlqvistile [: 1876-1883]. Tulimuld 20.1969:3, 154-159.

Jakob Hurda teened rahvaluuleteaduse arendamisel / P. Hagu (toim) et al; Tartu Riiklik Ülikool. Töid eesti filoloogia alalt. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 848. Tartu 1989. 83 lk, ill, kaart.

Jakob Hurt. Vier Abhandlungen über seine folkloristische Tätigkeit / Ü. Tedre (toim); Eesti TA humanitaar- ja ühiskonnateaduste osakond. Preprint KKI 63. Tallinn 1989. 48 lk, ill.

Jalkanen, Pekka Avoin muoto. Veljo Tormisin puheenvuoroja Viron musiikin symposiumissa 1.3.1989. Musiikin suunta 11.1989:3, 58-64, ill.

Jänes, Henno Eelärkamisaeg. Esiromantika (1830-1860) [: Alexander Heinrich Neus]. Henno Jänes Ülevaade eesti kirjandusest. H. Jänese, A. Meiessaare, O. Parlo, B. Söödi ja P. Viirese "Eesti kirjandusloo" I-III alusel. Helsinki 1950, 21-22.

Jänes, Henno Fr. R. Faehlmann (1799-1850). Henno Jänes Ülevaade eesti kirjandusest. H. Jänese, A. Meiessaare, O. Parlo, B. Söödi ja P. Viirese "Eesti kirjandusloo" I-III alusel. Helsinki 1950, 22-24, ill.

Jänes, Henno Friedrich Reinhold Kreutzwald (1803-1882). Henno Jänes Ülevaade eesti kirjandusest. H. Jänese, A. Meiessaare, O. Parlo, B. Söödi ja P. Viirese "Eesti kirjandusloo" I-III alusel. Helsinki 1950, 32-45, ill.

Jänes, Henno Jakob Hurt (1839-1907). Henno Jänes Ülevaade eesti kirjandusest. H. Jänese, A. Meiessaare, O. Parlo, B. Söödi ja P. Viirese "Eesti kirjandusloo" I-III alusel. Helsinki 1950, 45-47, ill.

Jankelovitš, L. J. = [Янкелович Л. Ю]. Гердер о народных песнях Прибалтики. Советская этнография 1971:4, 141-148.

Janneste, Mare "...See on minu paik!" (Ida-Virumaa kohamuistenditest). Ida-Virumaa rahvakultuurist. Tallinn: Infotrükk, 1992, 101-116, ill. [Summary: The local legends of East Virumaa, 264-265. Резюме: Топонимические предания в восточной части Вирумаа, 276-277].

Janneste, Mare ES-i rahvaluulesektsioonis [: Koosolek: 28.05.1992, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1992:8, 512.

Janneste, Mare Kellele on kasulikud raha-augu jutud? Rahvaluule. Noorteadlaste konverentsi teesid. Tartu 1992, 23-25.

Janneste, Mare Muistendid ohvrist raha-augul. Kirjandusmuuseumi VII kevadsessioon. 20. aprill 1988. Ettekannete teesid. Tartu 1988, 9-11.

Janneste, Mare Reaalidest eesti aardemuistendites. Rahvaluule ja etnograafia. Noored filoloogias 1987:2. Noorteadlaste konverents 8. ja 9. detsembril. Teesid. Tallinn 1987, 3-4.

Janneste, Mare; Oras, Janika; Korb, Anu; Salve, Kristi ES-i rahvaluulesektsioonis [: Koosolekud: 26.01.1989; 9.02.1989; 23.02.1989; 30.03.1989, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1989:7, 447-448.

Jannsen, Johann Voldemar Kirjavastused 74 [: Ajalehele saadetud rahvalaulu sisust]. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 179. [Allikas: Eesti Postimees 1868].

Jannsen, Johann Voldemar Veel nattuke Tallinna laulo piddust. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 178. [Allikas: Perno Postimees 1857].

Jansen, E[a] 150 aastat A. Schiefneri sünnist. Keel ja Kirjandus 1967:6, 358-360, ill.

Jansen, E[a] Fr. R. Kreutzwaldi 150 aasta juubeliga seoses ilmunud teostest. Looming 1954:1, 112-116.

Jansen, E[a] Friedrich Reinhold Kreutzwaldi maailmavaatelisest välja-kujunemisest I. Paar sammukest eesti kirjanduse ja rahvaluule uurimise teed. Uurimusi ja materjale 2. Tartu 1961, 9-40, ill. [Резюме: О развитии мировоззрения Фр. Р. Крейцвальда I, 453-454].

Jansen, E[a] Kreutzwald kui valgustaja-demokraat. Fr. R. Kreutzwaldi maailmavaade ja tegevus. Artiklite kogumik. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1953, 7-35.

Jansen, E[a] Kreutzwaldi uurija tähtpäevaks. Endel Nirk 50. Keel ja Kirjandus 1975:12, 759-760, ill.

Jansen, Ea "No oli alles Plevna!..." [: Vene-Türgi sõda (1877-1878)]. Horisont 1978:3, 35-36.

Jansen, Ea Ants Viires 70. Keel ja Kirjandus 1988:12, 746-747, ill.

Jansen, Ea Fr. R. Kreutzwaldi kirjavahetuse publikatsioonist ja selle kasuta-misest = Янсен Эа О публикации и использовании переписки Ф. Р. Крейцвальда. XXIX Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid = Тезисы докладов XXIX конференции "Дни Крейцвальда". Tartu 1985, 18-19; 53-55.

Jansen, Ea Jakob Hurda rahvusemõistest ja tema kultuuriprogrammist. Eesti Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused 39.1990:1, 1-17. [Summary: On Jakob Hurt’s concept of nation and his cultural programme. Резюме: Взгляды Якоба Хурта на понятие "нация" и его программа развития национальной культуры].

Jansen, Ea Jakob Hurt 150: probleeme ja ülesandeid. Keel ja Kirjandus 1986:11, 691-693.

Jansen, Ea Jakob Hurt ja ühine isamaa töö. Looming 1988:2, 244-251.

Jansen, Ea Ka "Vanast kandlest". Keel ja Kirjandus 1971:10, 614-615.

Jansen, Ea Kas tõesti "saksa malli" järgi? [: J. Kaplinski Parallelismist lingvisti pilguga. Keel ja Kirjandus 1972:3]. Keel ja Kirjandus 1972:6, 364-366.

Jansen, Ea Suurpublikatsiooni lõpuleviimise puhul [: Fr. R. Kreutzwaldi kirjavahetus 1-6]. Keel ja Kirjandus 1979:12, 705-711.

Jansen, Ea Ühest huvitavast kogumikust [: National Movements in the Baltic Countries during the 19th Century / Aleksander Loit (toim). Acta Universi-tatis Stockholmiensis, Studia Baltica Stockholmiensia 2. Uppsala 1985]. Keel ja Kirjandus 1986:12, 756-757.

Jansson, Sam Owen De estlandssvenska kalenderstavarna. Svio-Estonica 16(7). Lund 1962, 126-149, ill.

Janulaitis, Kestutis Veelinnurahvad ekraanil [: Meri, Lennart (dokumentaal-filmid): Veelinnurahvas (1970); Linnutee tuuled (1977)]. Teater. Muusika. Kino 1985:11, 13-33, ill. [Summary: The Waterbird People on the screen, 95. Резюме: На экране народы водоплавающих птиц, 93].

Järg, Tiia Cyrillus Kreek: vaimu- ja loomelaadi kujunemine. Cyrillus Kreek 100. Juubeliürituste koondkava [: Konverentsi teesid]. Tallinn 1989, 14-15.

Järg, Tiia Lehitsedes käsikirjalist noodiraamatut [: Cyrillus Kreek]. Teater. Muusika. Kino 1989:11, 33-42, ill. [Summary: Turning the pages of a handwritten book of music, 94].

Järg, Tiia Rahvaviiside korjamine ja Peeter Süda. Muusikalisi lehekülgi 4. Tallinn: Eesti Raamat, 1987, 114-120.

Järg, Tiia Veljo Tormisele mõeldes. Valve Jürisson Veljo Tormis. Perso-naalnimestik. Tallinn 1990, 9-11.

Järjekordne rahvaluulekonverents [: Konverents: 11.-12.05.1963, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1963:7, 444-445.

Järv, A[nts] "Kalevipoeg" koolikirjanduses ja kirjanduslugudes. Kalevi-poja küsimusi = Эпос "Калевипоэг". Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 53. Tartu 1957, 113-144. [Zusammenfassung: "Kalevipoeg" in der Schulliteratur und in der Literaturgeschichte. Резюме: "Калевипоэг" в школьной литературе и в истории литературы].

Järv, Ants "Kalevala" ja "Kalevipoeg" Eesti koolides. Kalevala 150. Töid eesti filoloogia alalt. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 741. Tartu 1986, 100-112.

Järv, Ants "Kalevipoeg" ja "Kalevala" eesti koolides. Kalevala 150. Vabariikliku konverentsi ettekannete teesid. Tartu 1985, 29-30.

Järv, Ants "Kalevipoeg" XIX sajandi teise poole hinnangutes. Looming 1957:4, 591-604.

Järv, Ants "Kalevipoja" parandamise ajaloost. Töid eesti filoloogia alalt 3. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 259. Tartu 1970, 55-67. [Zusammenfassung: Über die Geschichte der am Text des "Kalevi-poeg" vorgenommenen Korrekturen. Резюме: Из истории генезиса текста "Калевипоэга"].

Järv, Ants Friedebert Tuglas ja rahvaluule. Eesti rahvaluule käsitlusi. Töid eesti filoloogia alalt. Tartu Ülikooli Toimetised 943. Tartu 1992, 99-108.

Järv, Ants Jakob Hurt koolisüsteemist ja hariduse sisust. Jakob Hurda teened rahvaluuleteaduse arendamisel. Töid eesti filoloogia alalt. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 848. Tartu 1989, 60-73.

Järv, Ants Kõrvalseisja mõttejuppe. ("Eesti folkloristika täna ja homme"). Keel ja Kirjandus 1991:3, 154-157.

Järv, Ants Ühe Jakob Hurda luuletuse algupärast [: Hurt, Jakob Karja-poiss]. Keel ja Kirjandus 1989:7, 430-431.

Järv, Ants; Roll, Tiiu Eduard Laugaste tööde bibliograafia / Tartu Riiklik Ülikool. Tartu 1989. 80 lk.

Järv, Harry The Sampo myth: a problem in Kalevala studies. Eight Conference on Baltic Studies in Scandinavia. Stockholm, June 7-11, 1985. Stockholm 1985, [pagineerimata 1 lk].

Järv, Harry The Sampo myth: a problem in Kalevala studies. Eight Conference on Baltic Studies in Scandinavia. Stockholm, June 7-11, 1985. Stockholm 1985, [pagineerimata 1 lk].

Joalaid, M[arje] Emakeele Seltsis [: Koosolek: 30.11.1975, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1976:2, 128.

Joalaid, M[arje] Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsioon [: Koosolek: 25.01.1979, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1979:5, 320.

Joalaid, M[arje] Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsioonis [: Koosolek: 28.04.1977, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1977:7, 448.

Joalaid, M[arje] Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsioonis [: Koosolek: 25.02.1982, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1982:6, 333.

Joalaid, M[arje] Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsioonis [: Koosolek: 25.11.1982, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1983:3, 167.

Joalaid, M[arje] Karjala päev [: Konverents: 27.10.1978, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1979:1, 61.

Joalaid, M[arje] Kombestikupäev [: Konverents: 26.05.1978, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1978:9, 575.

Joalaid, M[arje] Lõunavepsa ku´likod. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused 27.1978:2, 158-170, ill, kaart. [Summary: South Vepsian mummer visits. Резюме: Южно-вепсские ряженые].

Joalaid, M[arje] Vepsa päev [: Konverents: 25.03.1976, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1976:6, 382.

Joalaid, Marje Elamuga seotud kombestikust Lõuna-Vepsas. Etnograafiamuuseumi Aastaraamat 30. Tallinn 1977, 225-241, ill. [Zusammenfassung: Mit dem Wohnhaus verbundene Bräuche bei den Südwepsen. Резюме: О народных обычаях южных вепсов, связанных с жилищем].

Joalaid, Marje Küsimusi uue maja ehitamise ja uude majja (korterisse) kolimise kohta. Rahvapärimuste koguja 10. Tartu 1976, 47-50.

Joalaid, Marje Vanasõnu ja kõnekäände Djora karjalastelt. Emakeele Seltsi Aastaraamat 19/20.1973/1974. Tallinn 1975, 291-296. [Резюме: Пословицы и поговорки дёржаских карелов].

Joalaid, Marje Vepsa ja karjala ühised vanasõnad. Lähedalt ja kaugelt. Emakeele Seltsi Aastaraamat 31.1985. Tallinn 1987, 108-129, ill.

Joalaid, Marje Vepsa rahvaluule kogumisest Eestis. Läänemeresoomlaste etnokultuuri küsimusi. Tallinn: Valgus, 1982, 8-12, ill. [Zusammenfassung: Die Erfassung der wepsischen Volksdichtung in Estland. Резюме: Собирание фольклора вепсов в Эстонии].

Joalaid, Marje; Juhkam, Evi Reigi rootslaste järeltulijad Ukrainas [: Ekspeditsioon: 1981]. Keel ja Kirjandus 1982:5, 240-245.

Joalaid, Marje; Leivo, Maeve Esimest korda vepslaste juures [: Ekspeditsioon: 1968]. Kodumurre 10/11. Tallinn 1972, 88-92, ill.

Jõeäär, Hille Kuu rahvameditsiinis. Rahvaluule ja etnograafia. Noored filoloogias 1987:2. Noorteadlaste konverents 8. ja 9. detsembril. Teesid. Tallinn 1987, 5-6.

Jõeveer, Mihkel Miks koer kuupaistel ulub? (Kuu rahvapärimustes). Horisont 1972:9, 28-31, ill.

Jõgever, J[aan] Eesti muinasjutud koolidele. Eesti Kirjanduse Seltsi Koolikirjanduse toimekond. Noorsoo kirjavara 40. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1924. XVI + 280 lk.

Jõgewer, J[aan] Uurimisreisilt Saaremaale suvel 1920 [Ekspeditsioon: Jaani, Pöide]. Eesti Kirjandus 1921:1, 11-18.

Jõgi, O[lev] Silmapiiride avardaja. Sergei Issakov 50. Keel ja Kirjandus 1981:10, 637-639, ill.

Jõgise, Helja Algus ja lõpp eesti muinasjuttudes. Õigus- ja ajaloo-keele-teaduskonna üliõpilaste teaduslikke töid. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 47. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1957, 74-88, ill. [Резюме: Зачин и концовка в эстонских народных сказках].

Joki, Aulis J[ohannes] Julius Mark 1890-1959. Kalevalaseuran vuosikirja 40. Porvoo; Helsinki 1960, 354-357, ill.

Joonuks, H[elmut] Helme Orjakivi. Eesti Loodus 1965:6, 359, ill.

Joonuks, H[elmut] Liigvalla Orjakivi [: Rakvere rajoon]. Eesti Loodus 1965:6, 359, ill.

Joonuks, Helmut Assamalla luht. Eesti Loodus 1987:5, 342, ill.

Joonuks, Helmut Ebavere mägi [: Pandivere]. Eesti Loodus 1988:6, 371, ill.

Joonuks, Helmut Emumägi ja Peetla soo. Eesti Loodus 1987:5, 289, ill.

Joonuks, Helmut Helme Orjakivi. Eesti Loodus 1988:12, 797, ill.

Joonuks, Helmut Ilumäe pärn [: Palmse-Ilumäe maantee]. Eesti Loodus 1990:3, 179, ill.

Joonuks, Helmut Jõepere allikad. Eesti Loodus 1987:5, 336, ill.

Joonuks, Helmut Kalevipoja kivi [: Tudu küla]. Eesti Loodus 1987:7, 432, ill.

Joonuks, Helmut Kalevipoja kivi ehk Kalevipoja luisk Raplas. Eesti Loodus 1988:4, 255, ill.

Joonuks, Helmut Kalevipoja Lingukivi [: Prossa järv]. Eesti Loodus 1989:7, 433, ill.

Joonuks, Helmut Kalevipoja lingukivi ehk Suurkivi [: Saadjärve]. Eesti Loodus 1989:3, 150-151, ill.

Joonuks, Helmut Kalevipoja paigad. Tallinn: Eesti Raamat, 1982. 112 lk, ill, kaart. [Summary: The survey of the myths connected with Kalevipoeg and text under photos. Резюме: Пояснительный текст и подписи к фото-графиям].

Joonuks, Helmut Keskmise venna kivi [: Saadjärve]. Eesti Loodus 1989:4, 240, ill.

Joonuks, Helmut Kogugem muistendeid! Keel ja Kirjandus 1965:6, 359-362, ill.

Joonuks, Helmut Laanekivi Tõruveres [: Alatskivi]. Eesti Loodus 1988:7, 459, ill.

Joonuks, Helmut Lavi allikas [: Põlula]. Eesti Loodus 1987:5, 296, ill.

Joonuks, Helmut Lavi Pühamänd [: Põlula]. Eesti Loodus 1989:10, 669, ill.

Joonuks, Helmut Lindakivi [: Kadrina]. Eesti Loodus 1987:5, 343, ill.

Joonuks, Helmut Lootsikukivi [: Tartu-Võru maantee]. Eesti Loodus 1990:5, 328, ill.

Joonuks, Helmut Lõuna-Pandivere mägedel. Eesti Loodus 1968:6, 375-379, ill.

Joonuks, Helmut Õpilased abiks kirikuvastase rahvaluuleainestiku kogumisel. Keel ja Kirjandus 1963:4, 217-218.

Joonuks, Helmut Õpilased abiks kirikuvastase rahvaluuleainestiku kogumisel. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 224-226. [Allikas: Keel ja Kirjandus 1963:4].

Joonuks, Helmut Orutaguse männid. Eesti Loodus 1987:5, 339, ill.

Joonuks, Helmut Porkuni mänd. Eesti Loodus 1988:3, 159, ill.

Joonuks, Helmut Sahkjärv ja Ratasjärv. Eesti Loodus 1987:5, 325, ill.

Joonuks, Helmut Saula Siniallikad [: Tallinn-Tartu maantee]. Eesti Loodus 1988:10, 657, ill.

Joonuks, Helmut Savalduma nõiutud puud [: Savalduma karstijärv]. Eesti Loodus 1989:6, 386-387, ill.

Joonuks, Helmut Simuna allikas. Eesti Loodus 1988:5, 329, ill.

Joonuks, Helmut Sipa ohvripärn [: Rapla]. Eesti Loodus 1987:12, 804-805, ill.

Joonuks, Helmut Tagaküla Suurkivi [: Kunda]. Eesti Loodus 1988:8, 513, ill.

Joonuks, Helmut Tammispea rahn [: Eru laht]. Eesti Loodus 1988:1, 39, ill.

Joonuks, Helmut Tõruvere Sadulakivi [: Alatskivi-Pala maantee]. Eesti Loodus 1990:6, 381, ill.

Juhan Nurme sõnavõtt rahvaluulekogujate kokkutulekul Kadrinas 27. juunil 1965. a. Rahvapärimuste koguja 6. Tartu 1968, 74-77, ill.

Juhkam, Evi Murdetekste Kihelkonnalt [: Mütoloogilised olendid; Rahva-kalender]. Emakeele Seltsi Aastaraamat 16. Tallinn 1970, 243-257, ill.

Jung, Jaan Mõnesugusist eestlaste vanust kombedest, uskudest ja juttudest. Täht päävad. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 255-260. [Allikas: Kodu-maalt 6. Tartu 1879].

Junts, Eliise Aegade side [: Rõude küla pillimeestest ja külakapellist]. Kultuur ja Elu 1984:2, 36-38, ill.

Jürgen, Madis Eesti ja Põhjamaade kultuurisuhted tugevnevad. Intervjuu Ingrid Rüütliga [: Festivalid: 1988, "Nordleik" (Norra); 1989, "Baltica" (Eesti)]. Kultuur ja Elu 1988:11, 19-21, ill.

Jürgen, Madis Hobu-Folk ‘84. Kultuur ja Elu 1984:10, 34-35, ill.

Jürgen, Madis Tantsujutud Haldjatalus. Helju Mikkeli sünnipäevaks. Kultuur ja Elu 1985:3, 26-30, ill.

Jürgen, Madis Ullo Toomi preemiad Maie Oravale ja Heino Aassalule. Kultuur ja Elu 1989:2, 22-23, ill.

Jürgenstein, A[nton] F. R. Faehlmanni rahvuspolitilised vaated. Friedrich Robert Faehlmann’i album. Tartu: F. R. Faehlmann’i mälestuse jäädvus-tamise Komitee, 1929, 53-61, ill.

Jürgenstein, A[nton] Pilkeluulest eesti rahvalauludes ja kirjanduses. Lühike ajalooline ülevaade. Looming 1926:10, 1052-1062.

Jürgenstein, A[nton] Prof. M. J. Eiseni 70-daks sünnipäevaks. Eesti Kirjandus 1927:9, 481-483.

Jürima, Ülo Eesti vanasõnad. Toronto: Eesti Rahvuslaste Kogu Kanadas, 1972. 34 lk, ill.

Jürisson, J[ohannes] Mart Saare koorilaulud ja rahvalooming / Eesti NSV Ühing "Teadus". Tallinn 1982. 36 lk, noot.

Jürisson, Valve Veljo Tormis. Personaalnimestik / Rita Hillermaa (toim); Eesti Rahvusraamatukogu. Tallinn 1990. 208 lk.

Jürken, Viiu Aruanne rahvaluulekogumisest 1. I -30. VI 1960. Rahva-pärimuste koguja 1. Tartu 1961, 69-75, ill.

Juurtega sajandite mullas. Kogumik F. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandus-muuseumi 50. aastapäevaks / M. Kahu (toim) et al; Eesti TA Fr. R. Kreutz-waldi nim. Kirjandusmuuseum. Tallinn: Eesti Raamat, 1990. 192 lk, ill. [Summary: The F. R. Kreutzwald Literary Museum. Zusammen-fassung: Das Literaturmuseum "Friedrich Reinhold Kreutzwald". Tiivis-telmä: F. R. Kreutzwald-Kirjallisuusmuseo. Резюме: Литературный музей имени Ф. Р. Крейцвальда].

Juvas, Maija; Vilkuna, Kustaa Über die Kinderreime vom Marienkäfer und dessen Benennungen im Finnischen und Estnischen. Finnisch-ugrische Forschungen 24. Commentationes Instituti Fenno-Ugrici "Suomen suku" 7. Helsinki 1937, 154-231, kaart.

J. Hurt 150; Eesti Rahva Muuseum 80. Eesti Rahva Muuseum; XXXI teaduskonverents. Ettekannete teesid = Estnisches Nationalmuseum; XXXI wissenschaftliche Konferenz. Thesen = Эстонский национальный музей; XXXI научная конференция. Тезисы докладов / H. Sarv (toim); Eesti Rahva Muuseum. Тарту 1989. [pagineerimata 56 lk].

J. Hurti kuus kirja C. R. Jakobsonile [: 1872-1878]. Eesti Kirjandus 1924:5, 220-224.

J. W. Jannsen’i kiri Jakob Hurt’ile [: 1873]. Eesti Kirjandus 1921:5, 191.