H[altso]nen, S[ulo] Ivar Paulson 1922-1966. Kalevalaseuran vuosikirja 47. Porvoo; Helsinki 1967, 376-378, ill.

Haan, K[alju] "Kreutzwaldi päev" [: Konverents: 26.-27.12.1964, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1965:3, 190.

Haan, K[alju] ENSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nimelise Kirjandusmuuseumi juubelikonverentsilt [: Konverents: 26.-27.12.1965, Tartu]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateaduste seeria 15.1966:1, 140-141.

Haan, K[alju] Kirjandusmuuseumi juubelikonverents [: Konverents: 26.-27.12.1965, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1966:3, 197-199.

Haan, K[alju] Kogugem teatritraditsiooni! Rahvapärimuste koguja 7. Tartu 1970, 44-45.

Haan, K[alju] Kreutzwaldi päev Kirjandusmuuseumis [: Konverents: 26.-27.12.1963, Tartu]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateaduste seeria 13.1964:1, 90.

Haan, Kalju ENSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum 1963. aastal. Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. Uurimusi ja materjale 4. Tartu 1966, 183-195. [Rahvaluule osakond, 189-191].

Haan, Kalju Kirjandusmuuseum (KM) 1964. aastal. Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. Uurimusi ja materjale 5. Tallinn: Eesti Raamat, 1967, 219-230. [Rahvaluule osakond, 227-230].

Haan, Kalju Kirjandusmuuseum 1965. aastal. Paar sammukest eesti kir-janduse uurimise teed. Uurimusi ja materjale 6. Tallinn: Eesti Raamat, 1969, 205-217. [Rahvaluule osakond, 208-210]. [Zusammenfassung: Das Literaturmuseum im Jahre 1965, 251. Резюме: Литературный музей в 1965 году, 240].

Haan, Kalju Kirjandusmuuseum 1966. aastal. Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. Uurimusi ja materjale 6. Tallinn: Eesti Raamat, 1969, 218-227. [Rahvaluule osakond, 221-222]. [Zusammenfassung: Das Literaturmuseum im Jahre 1966, 251. Резюме: Литературный музей в 1966 году, 240].

Haavio, Martti "Etzei Suomet sorkeinda". Virolais-länsisuomalainen muinaisruno. Kalevalaseuran vuosikirja 14. Porvoo; Helsinki 1934, 22-47.

Haavio, Martti † M. J. Eisen. Virittäjä 38.1934:4, 449-455.

Haavio, Martti Kalev ja Kalevipoeg. Fr[iedrich] R[einhold] Kreutzwald Kalevipoeg. Eesti kangelaseepos. Parandatud ja illustreeritud väljaanne koolidele. Tallinn: Töökool, 1930, 20-26.

Haavio, Martti Leikarit. Vertaileva kansanrunoudentutkimus. Suomi 5:14. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1932. 170 lk. Päss, Elmar [Idem]. Eesti Kirjandus 1934:1, 47-48.

Haavio, Martti Oskar Kallas. Kalevalaseuran vuosikirja 25/26. 1945/1946. Porvoo; Helsinki 1946, 42-49, ill.

Haavio, Martti Taraphita. Virittäjä 74.1970:2, 120-132. [Zusammenfassung: Taraphita].

Haavio, Martti Vana eesti rahvaluulekogu Soomes [: Elias Raussi käsikiri Wirolaisiin tarinoita ja lauluja (~1850-1860)]. Litterarum Societas Esthonica 1838-1938. Liber Saecularis. Õpetatud Eesti Seltsi Toimetused 30:1. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 1938, 144-154. [Summary: An early collection of Estonian folklore in Finland].

Haavio, Martti Virolaisten sankarieepos. Valo 4:A. Porvoo 1928, 1349-1357.*

Haberman, A[lice] Riiklik Kirjandusmuuseum teadusliku uurimisbaasina. Riikliku Kirjandusmuuseumi Aastaraamat 1. Tartu 1949, 5-31. [Резюме: Государственный литературный музей Академии наук Эстонской ССР как научно-исследовательская база, 246-269].

Haberman, A[lice] Suure Isamaasõja-aegne eesti rindelaul võitlusrelvana. Nõukogude teaduse arengust Eesti NSV-s = О развитии советской науки в Эстонской СССР 1940-1950. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1950, 279-299. [Резюме: Роль эстонских фронтовых песен Великой Отечест-венной войны в борьбе с врагом].

Haberman, Alice Riiklik Kirjandusmuuseum Nõukogude Eesti kirjandusliku kultuuri varasalvena. Looming 1948:7, 887-891.

Habicht, Tamara Materjale elamu ja elamusisustuse kohta Jakob Hurda rahvaluulekogudes. NSV Liidu rahvaste etnograafia küsimusi. Etnograa-fiamuuseumi Aastaraamat 35. Tallinn 1984, 131-172, ill. [Zusammenfassung: Information über Wohnhaus und Wohnein-richtung in den von Jakob Hurt erfassten Sammlungen von Folklore. Резюме: О материалах, связанных с крестьянским жилищем и домаш-ней обстановкой в фольклорных собраниях Якоба Хурта].

Habicht, Tamara Veel kord ehitusalastest materjalidest Jakob Hurda rahvaluulekogudes = Habicht, Tamara Noch einmal über die das Gebäude betreffenden Materialien in den Folkloresammlungen von Jakob Hurt = Хабихт Тамара Еще раз об архитектурных материалах в фольклорных собраниях Якоба Хурта. J. Hurt 150; Eesti Rahva Muuseum 80. Eesti Rahva Muuseum; XXXI teaduskonverents. Ettekannete teesid = Estnisches Nationalmuseum; XXXI wissenschaftliche Konferenz. Thesen = Эстонский национальный музей; XXXI научная конференция. Тезисы докладов. Тарту 1989, [pagineerimata 5-6; 22-23; 41-42].

Hagar, Helmut A Bibliography of Works Published by Estonian Ethnologists in Exile 1945-1965 / Institutum Litterarum Estonicum. Stockholm 1965. 63 lk.

Hagu, P[aul] E. Lönnrot Eestis [: 1844-1845]. Kalevala 150. Vabariikliku konverentsi ettekannete teesid. Tartu 1985, 22-23.

Hagu, P[aul] Eitav parallelism regivärsi stiilivõttena. Eesti rahvaluule anriprobleemid = Жанровые проблемы эстонского фольклора. Töid eesti filoloogia alalt 7. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 528. Tartu 1980, 49-68. [Резюме: Отрицательный параллелизм как стилистический прием в эстонской народной аллитерационной песне].

Hagu, P[aul] Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsiooni... [: Koosolekud: 29.04.1976; 27.05.1976, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1976:9, 575.

Hagu, P[aul] Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsioonis [: Koosolek: 25.04.1974, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1974:7, 448.

Hagu, P[aul] Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsioonis [: Koosolek: 24.04.1975, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1975:7, 446.

Hagu, P[aul] Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsioonis [: Koosolekud: 29.01.1976; 29.02.1976, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1976:5, 320.

Hagu, P[aul] Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsioonis [: Koosolekud: 30.09.1976; 28.10.1976, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1977:1, 62.

Hagu, P[aul] ES-i rahvaluulesektsioonis [: Koosolekud: 25.09.1975; 30.10.1970, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1976:1, 62-63.

Hagu, P[aul] Setu rahvalaulud EKRK kogus. Tartu ülikool ja eesti kirjandusliku protsessi uurimine = Тартуский университет и изучение эстонского литературного процесса. Töid eesti filoloogia alalt 9. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 615. Tartu 1982, 92-106. [Zusammenfassung: Setukesische Volkslieder in der Folklore-sammlung des Lehrstuhls für estnische Literatur und Volksdichtung. Резюме: Сетуские народные песни в фольклорном архиве кафедры эстонской литературы и фольклора ТГУ].

Hagu, P[aul]; Liiv, E[llen] Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsiooni... [: Koosolekud: 28.09.1972; 25.10.1972, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1973:1, 62.

Hagu, Paul "Uba ja hernes" setu laulutraditsioonis. Keel ja Kirjandus 1987:9, 544-557.

Hagu, Paul Eesti folkloristika suur tamm [: Eduard Laugaste 80]. Keel ja Kirjandus 1989:5, 311, ill.

Hagu, Paul Elias Lönnrot Eestis [: Ekspeditsioon: 1844]. Kalevala 150. Töid eesti filoloogia alalt. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 741. Tartu 1986, 60-68.

Hagu, Paul Komparatiivse kombestikuuurimise küsimusi (setu karjandus-tavandi põhjal) = Хагу Паул Вопросы компаративного исследования обычаев (на основании сетуских скотоводческих обрядов). XXVI Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid. Tartu 1982, 23-24; 54-56.

Hagu, Paul Küsimusi karjandusest. Rahvapärimuste koguja 10. Tartu 1976, 43-46.

Hagu, Paul Ohverdamise reliktid setu kalendrikombestikus. Etnograafia ja folkloor. Eesti Rahva Muuseumi XXXIV teaduskonverentsi teesid. Tartu, 14.-15. aprill 1992. a. Tartu 1992, 22-23.

Hagu, Paul Professor E. Laugaste lisandusi folkloristliku üldteooria arengusse. Tartu Riikliku Ülikooli professori Eduard Laugaste 80. sünni-päevale pühendatud ettekandekoosolek 22. mail 1989. a. Tartu 1989, 3.

Hagu, Paul Rahvakalendri tähtpäevadega seotud ilmaended Setus. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 345-353. [Allikas: Emakeele Seltsi Aastaraamat 21.1975].

Hagu, Paul Rahvakalendri tähtpäevadega seotud ilmaended Setus. Emakeele Seltsi Aastaraamat 21.1975. Tallinn 1976, 125-140. [Резюме: Приметы, приуроченные к датам народного кален-даря в Сету].

Hagu, Paul Setu lauluema Miku Ode meenutuseks. Keel ja Kirjandus 1990:4, 216-222.

Hagu, Paul Setu lüroeepika geograafilisest levikust. Dr. Jakob Hurda 150. sünniaastapäevale pühendatud ettekandekoosolek 22. aprillil 1989. a. Tartu 1989, 5-8.

Hagu, Paul Setu viljakusjumal Peko. Keel ja Kirjandus 1975:3, 166-173.

Hagu, Paul Setude etnogenees agraartavandi valgusel. Keel ja Kirjandus 1978:10, 616-623, kaart.

Hagu, Paul Setukaisten sadonjumala Peko. Viron veräjät. Näkökulmia folkloreen. SKS Tietolipas 105. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1987, 145-159, ill.

Hagu, Paul Tähtpäevajuttu setu ts’urast Ivost [: Armas Otto Aapo Väisänen]. Keel ja Kirjandus 1990:7, 430-432.

Hain, Jüri Sünkretismist ja... Kolm küsimust Kaljo Põllule [: Ekspeditsioonid soome-ugri rahvaste juurde]. Teater. Muusika. Kino 1983:2, 32-34, ill. Summary: Three questions put to Kaljo Põllu, 94. Резюме: Три вопроса Калье Пыллу, 92].

Haljaspõld, H[erbert] "Reinuvader Rebane" ja maailmakirjandus. Eesti Kirjandus 1932:10, 481-486.

Hallap, V[almen]; Annist, A[ugust] Üleliiduline soome-ugri filoloogia alane konverents [: Konverents: 26.-30.06.1961, Petroskoi]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateaduste seeria 10.1961:3, 289-292.

Hallap, V[almen]; Tedre, Ü[lo] II rahvusvaheline fennougristide kongress [: Kongress: 23.-26.08.1965, Helsinki]. Keel ja Kirjandus 1965:11, 698-703.

Hallap, Valmen; Kalda, Maie; Säärits, Ello; Pino, Veera Sümpoosion 71 Symposiumi 71 [: Sümpoosion: 15.-19.09.1971, Helsinki]. Keel ja Kirjandus 1971:11, 698-701.

Hallik, Anne-Malle 150 aastat "Kalevala" eepost, 171 aastat "Kalevala" kangelasi kunstis. Kultuur ja Elu 1985:2, 30-33, ill.

Haltsonen, S[ulo] "Kalevipoeg" ja Ahlqvist. Keel ja Kirjandus 1962:8, 464-467.

Haltsonen, Sulo Kalevipoeg ja Ahlqvist. Kuopiolaisen Kalevipoegin satavuotismuisto. Kalevalaseuran vuosikirja 42. Porvoo; Helsinki 1962, 134-144, ill.

Haltsonen, Sulo Oskar Loorits 9.11.1900-12.12.1961. Kalevalaseuran vuosikirja 42. Porvoo; Helsinki 1962, 347-351, ill.

Haltsonen, Sulo Suomalaisista kehruulauluista. Kalevalan satavuotis-päiväksi. Kalevalaseuran vuosikirja 15. Porvoo; Helsinki 1935, 22-37.

Haltsonen, Sulo Suomalaisista taikamerkeistä. Kansatieteellinen tutkielma. Kansatieteellinen arkisto 2:1. Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys, 1937. 109 lk. [Zusammenfassung: Über finnische Zauberzeichen]. Ariste, P[aul] [Idem]. Eesti Kirjandus 1937:7, 374-375, ill.

Hamburg, P[aul] [Krohn, Kaarle Die folkloristische Arbeitsmethode. Oslo 1926]. Eesti Kirjandus 1929:3, 139-141.

Hameri, A[sta] Eduard Laugaste 60. Looming 1969:5, 793.

Hameri, A[sta] Rudolf Põldmäe 70. Looming 1978:2, 346-347.

Hansson, R[udolf] M. J. Eisen 40 aastat karskusetöös. Eesti Kirjandus 1925:9, 340-343.

Harju kärajad. 2.-3. juulil Sauel / Vaike Sarv (koost); Puhkeparkide Direktsioon. Tallinn: Eesti Raamat, 1988. 71 lk, ill, kaart, noot.

Haruldasemate sõnade ja nimede seletusi. Friedrich Reinhold Kreutzwald Kalevipoeg. Üks ennemuistne jutt kahekümnes laulus. Tallinn: Ilukirjandus ja Kunst, 1946, 239-244.

Hatto, Viive Jüripäevast. Kultuur ja Elu 1988:4, 19-20, ill.

Hautala, Jouko Virolaisen kansanrunouden kopiokokoelmat Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistossa. Virittäjä 43.1939:2, 239-248. [Zusammenfassung: Die Kopiensammlungen estnischer Volkspoesie im Archiv der Finnischen Literaturgesellschaft, 316-317].

Heikinmäki, Maija-Liisa Die Gaben der Braut bei den Finnen und Esten 1. Kansatieteellinen arkisto 21. Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys, 1970. 268 lk, kaart.* Oinas, Felix J[ohannes] [Idem]. Journal of Baltic Studies 8.1977:1, 90-91. ©Vilkuna, Kustaa Anopinpaita. Kotiseutu 1973:1, 37-39.

Heikinmäki, Maija-Liisa Die Gaben der Braut bei den Finnen und Esten 2. Brauchformen, Motive der Traditionsträger und die diesbezüglichen Veränderungsprozesse. Kansatieteellinen arkisto 22. Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys, 1971. 163 lk.* Oinas, Felix J[ohannes] [Idem]. Journal of Baltic Studies 8.1977:1, 90-91. ©Vilkuna, Kustaa Anopinpaita. Kotiseutu 1973:1, 37-39.

Heinapuu, Andres Ei ole need laste laulud. "Kalevala" ja "Rauaaeg" [: Holmberg, K. (reissöör); Haavikko, P. (stsenarist) Rauaaeg ("Oy Yleisradio Ab" telefilm, 1982)]. Teater. Muusika. Kino 1985:2, 35-41, ill. [Summary: These are not songs for children. Kalevala and Iron Age, 95. Резюме: Не детские это песни. "Калевала" и "Железный век", 93].

Heinsalu, Ü[lo]; Kurik, E. Põrguhauad ja Põrguaugud [: Sakala kõrgustik]. Eesti Loodus 1967:4, 211-217, ill. [Summary: Caves in the Sakala uplands, [3]. Резюме: Пещеры Сакалаской возвышенности, [1]].

Heinsalu, Ülo "Kalevipoja" põrguavad Kabalas on leitud [: Pilistvere]. Eesti Loodus 1987:11, 740-743, ill.

Heinsalu, Ülo Seal, kus Kalevipoja ratsu otsa sai [: Assamalla]. Horisont 1986:5, 30.

Heinsoo, H[einike] Vadjalaste teraviljakasvatuse alast sõnavara ja kombestikku. Uurali keelte grammatiline ja sõnavaraline ehitus = Грамма-тический и лексический строй уральских языков. Fenno-ugristica 8. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 566. Tartu 1981, 44-53. [Резюме: Полеводческая лексика и обычаи в водском языке].

Hellerma, Kärt Kimbuke (rahva)luulelist väikeproosat [: Raud, Anu Jutte, muist muinas-, muist muid. Tallinn 1985]. Keel ja Kirjandus 1985:12, 753-754.

Helme, Mart Jumalikest deemonitest, deemonlikest inimestest ja inimlikest jumalatest [: Narayan, R. K. Jumalad, deemonid ja teised. Tallinn 1990]. Vikerkaar 1990:10, 89-90.

Helme, Mart Orientalistikapäevad Tartus [: Konverents: 16.-18.02.1990, Tartu]. Vikerkaar 1990:6, 95-96.

Helminen, Helmi Kansantietouden harrastajan huomioita Virosta. Virittäjä 34.1930:1, 19-26.

Hennoste, Märt "Nõiad vihtlevad". Keel ja Kirjandus 1984:3, 163-167, kaart.

Hennoste, Märt "Nõiad vihtlevad". Murdegeograafiline etüüd. Emakeele lätteil 3. Kogumik VEKSA kolmanda kultuuriseminari materjale. Tallinn: Perioodika, 1982, 94-99.

Herbert Tampere [: Nekroloog]. Keel ja Kirjandus 1975:3, 188-189, ill.

Herder, Johann Gottfried [1] Einige Hochzeitlieder (Estnisch). [2] Klage über die Tyrannen der Leibeignen (Estnisch). [3] Lied vom Kriege (Estnisch). Johann Gottfried Herder Stimmen der Völker in Liedern. Eine Auswahl. Berlin: Verlag der Nation, 1978, 140-141; 142-143; 211.*

Herder, Johann Gottfried [1] Nachrichten zu einigen folgenden Liedern. 1. Zu den estnischen Liedern. [2] 1. Einige Hochzeitlieder (Estnisch). 2. Klage über die Tyrannen der Leibeignen (Estnisch). Johann Gottfried Herder Stimmen der Völker in Liedern. [Seit 1945: 3. Auflage]. Reclams Univer-sal-Bibliothek 336.- Leipzig: Philipp Reclam jun., 1968, 214-216; 221-224.

Herder, Johann Gottfried [1] Nachrichten zu einigen folgenden Liedern. 1. Zu den estnischen Liedern. [2] 1. Einige Hochzeitlieder (Estnisch). 2. Klage über die Tyrannen der Leibeignen (Estnisch). Johann Gottfried Herder Stimmen der Völker in Liedern. [Seit 1945: 4. Auflage]. Reclams Univer-sal-Bibliothek 336.- Leipzig: Philipp Reclam jun., 1972, 214-216; 221-224.

Herder, Johann Gottfried [1] Nachrichten zu einigen folgenden Liedern. 1. Zu den estnischen Liedern. [2] 1. Einige Hochzeitlieder (Estnisch). 2. Klage über die Tyrannen der Leibeignen (Estnisch). Johann Gottfried Herder Stimmen der Völker in Liedern. [Seit 1945: 5. Auflage]. Reclams Univer-sal-Bibliothek 336.- Leipzig: Philipp Reclam jun., 1978, 214-216; 221-224. [Ibid (1) Frankfurt am Main: Röderberg-Verlag, 1978; (2) Wiesbaden: WMA-Verlag, 1979*].

Herder, Johann Gottfried [1] Nachrichten zu einigen folgenden Liedern. 1. Zu den estnischen Liedern [: Estnische Sprichwörter]. Johann Gottfried Herder Stimmen der Völker in Liedern. [Seit 1945: 3. Auflage]. Reclams Universal-Bibliothek 336.- Leipzig: Philipp Reclam jun., 1968, 215-216.

Herder, Johann Gottfried [1] Nachrichten zu einigen folgenden Liedern. 1. Zu den estnischen Liedern [: Estnische Sprichwörter]. Johann Gottfried Herder Stimmen der Völker in Liedern. [Seit 1945: 4. Auflage]. Reclams Universal-Bibliothek 336.- Leipzig: Philipp Reclam jun., 1972, 215-216.

Herder, Johann Gottfried [1] Nachrichten zu einigen folgenden Liedern. 1. Zu den estnischen Liedern [: Estnische Sprichwörter]. Johann Gottfried Herder Stimmen der Völker in Liedern. [Seit 1945: 5. Auflage]. Reclams Universal-Bibliothek 336.- Leipzig: Philipp Reclam jun., 1978, 215-216. [Ibid (1) Frankfurt am Main: Röderberg-Verlag, 1978; (2) Wiesbaden: WMA-Verlag, 1979*].

Hermann, Karl August Tähtjas palve ja soov. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 249-250. [Allikas: Postimees 1888].

Hermann, Miina Rahvaviiside-toimkonna 1929. a. aruanne. Eesti Kirjanduse Seltsi Aastaraamat 13.1929. Tartu 1930, 18.

Hermann, Miina Rahvaviiside-toimkonna aruanne 1928. a. Eesti Kirjanduse Seltsi Aastaraamat 12.1928. Tartu 1929, 18.

Hermann, Uno Kaarli pärn Laiusel. Eesti Loodus 1971:12, 715-716, ill.

Hermann, Uno Kus asub kuningas Ingvari haud? Eesti Loodus 1971:11, 653-654, ill.

Hermann, Uno Kuusalu Lauritsakivi ja Silmaallikas. Eesti Loodus 1973:6, 347, ill.

Hermann, Uno Laiuse Siniallikas. Eesti Loodus 1970:4, 244, ill.

Hermann, Uno Loodus- ja muid muistiseid Angerjalt. Eesti Loodus 1975:3, 151, ill.

Hermann, Uno Massu Liukivi [: Hanila]. Eesti Loodus 1970:12, 747, ill.

Hermann, Uno Miks Pühajõge peeti pühaks. Eesti Loodus 1973:2, 108-110, ill.

Hermann, Uno Muistne pelgupaik Kukelinn [: Avinurme]. Eesti Loodus 1970:11, 665, ill.

Hermann, Uno Piksepalve. Eesti Loodus 1973:9, 543, ill. [Allikas: J. Gutslaff Kurtzer Bericht und Unterricht Von der Falsch-heilig genandten Bäche in Lieffland Wöhhanda. Dorpt 1644].

Hermann, Uno Soekivi jälgedel [: Vastseliina]. Eesti Loodus 1981:11, 713-716, ill, kaart.

Hermann, Uno Vatla allikas [: Hanila]. Eesti Loodus 1981:12, 765, ill.

Hermlin, K[aarel] Sõdurite erikeelest Eestis. Eesti Keel 1928(1929):5/6, 90-102.

Hiärn[e], Thomas Kuu teretus. G[ustav] Suits; M[art] Lepik Eesti kirjandusajalugu tekstides 1. Akadeemilise Kirjandusühingu Toimetised 4. Tartu: Akadeemiline Kirjandusühing, 1932, 126. [Allikas: T. Hiärn Ehst-, Lyv- und Lettländische Geschichte 1. Miitav 1794].

Hiärne, Thomas [Eestlaste uskumustest ja kommetest] = [Tõlge]. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 71-75. [Allikas: Thomas Hiärns Ehst-, Liv- und Lettländische Geschichte 1. Mitau 1794].

Hiidlaste nalju. Kultuur ja Elu 1960:12, 54.

Hiiemäe, M[all] Emakeele Seltsis [: Koosolek: 24.02.1983, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1983:5, 278-279.

Hiiemäe, M[all] Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsiooni... [: Koosolek: 29.03.1973, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1973:6, 380.

Hiiemäe, M[all] Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsioonis [: Koosolek: 27.11.1975, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1976:2, 128.

Hiiemäe, M[all] Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsioonis [: Koosolek: 29.11.1979, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1980:2, 127-128.

Hiiemäe, M[all] Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsioonis [: Koosolek: 23.09.1981, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1982:1, 54.

Hiiemäe, M[all] Estonian traditional calendar and its development under impact of cultures of Slavonic, Germanic and other peoples. Problems of the European Ethnography and Folklore. Summaries by the Congress Participants [: II Congress of the International Society for European Ethnology and Folklore (USSR, Suzdal, September, 30 October, 6, 1982)]. Moscow 1982, 161-163.

Hiiemäe, M[all] Koerakoonlaste-kujutelm eesti muistendites. XX Kreutzwaldi päev 26.-27. detsembril 1976. a. Ettekannete teesid. Tartu 1976, 16-18.

Hiiemäe, M[all] Rahvaluulekogujate seminar [: Seminar: 14.-15.04.1971, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1971:6, 382.

Hiiemäe, M[all] Rahvausund ja ökoloogia. Looming 1987:6, 850-852.

Hiiemäe, M[all] Teenekas eesti rahvajutu uurija Richard Viidalepp 70. Keel ja Kirjandus 1974:1, 43-45, ill.

Hiiemäe, M[all] Väitekiri loomajuttudest [: Kippar, Pille Eesti loomamuinasjutud]. Keel ja Kirjandus 1991:1, 59-60, ill.

Hiiemäe, Mall "Kalevala" juubelikonverentsist Karjalas [: Konverents: 30.-31.01.1985, Petroskoi]. Keel ja Kirjandus 1985:5, 319-320.

Hiiemäe, Mall "Kui selili sitika jalgade peale aitad..." Eesti Loodus 1991:7, 420-425, ill.

Hiiemäe, Mall Aastajaotustähistest eestlaste rahvakalendris. Keel ja Kirjandus 1986:2, 90-96.

Hiiemäe, Mall Aastavahetuse ilmingutest eestlaste sügiseses rahvakalendris = Хийемяэ Малл Отражение деления года в осеннем народном календаре эстонцев. XXIX Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid. Tartu 1985, 26-28; 69-71.

Hiiemäe, Mall Aruanne korrespondentide kogumistööst 1969. aastal. Rahvapärimuste koguja 8. Tartu 1972, 53-58.

Hiiemäe, Mall Aruanne korrespondentide kogumistööst 1973. aastal. Rahvapärimuste koguja 10. Tartu 1976, 60-68.

Hiiemäe, Mall Der Typus der Alltagsgeschichte und seine Beständigkeit. Symposiumi 82. Suomalais-neuvostoliittolainen itämerensuomalaisen filolo-gian symposiumi 30.8.-2.9.1982, Jyväskylä. Esitelmien referaatit = Симпозиум 82. Тезисы докладов. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1982, 89-90.

Hiiemäe, Mall Detsember. Eesti Loodus 1970:12, 705.

Hiiemäe, Mall Die heutige Anwendung der Prinzipien des Folkloresammelns von J. Hurt. Jakob Hurt. Vier Abhandlungen über seine folkloristische Tätigkeit. Preprint KKI 63. Tallinn 1989, 38-47.

Hiiemäe, Mall Eesti rahvakalender 2 [: Kevadine pööripäev kevadpühad] / Ellen Liiv (toim) et al; Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandus-muuseum. Tallinn: Eesti Raamat, 1981. 292 lk, ill, kaart. Tedre, Ü[lo] Kaua tehtud kaunikene. Keel ja Kirjandus 1982:8, 438-439.

Hiiemäe, Mall Eesti rahvakalender 3 [: Jüripäev viidipäev] / Ellen Liiv (toim) et al; Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Tallinn: Eesti Raamat, 1984. 256 lk, ill, kaart. Tedre, Ülo "Eesti rahvakalendri" järjekordsetest köidetest. Keel ja Kirjandus 1988:8, 508-510.

Hiiemäe, Mall Eesti rahvakalender 4 [: Suvine pööripäev olevipäev] / Ellen Liiv (toim) et al; Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandus-muuseum. Tallinn: Eesti Raamat, 1985. 304 lk, ill, kaart. Tedre, Ülo "Eesti rahvakalendri" järjekordsetest köidetest. Keel ja Kirjandus 1988:8, 508-510.

Hiiemäe, Mall Eesti rahvakalender 5 [: August november] / Ellen Liiv (toim) et al; Eesti TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Tallinn: Eesti Raamat, 1991. 288 lk, ill, kaart. Tedre, Ü[lo] Rahvakalendri väljaanne hakkab lõpule liginema. Keel ja Kirjandus 1991:10, 633-635.

Hiiemäe, Mall Eestlaste külviaegadest. Jakob Hurda 150. sünniaasta-päevaks. Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. Uurimusi 12. Tallinn: Eesti Raamat, 1989, 158-176, ill. [Zusammenfassung: Zu den Saatzeiten der Esten, 218. Резюме: О посевных сроках у эстонцев, 208].

Hiiemäe, Mall Ei tohi pesa peale hingata. Uskumusi linnupesadest. Eesti Loodus 1982:6, 390-395, ill.

Hiiemäe, Mall Eks see koer käuksatab, kelle pihta kaigas käib. ("Eesti folkloristika täna ja homme"). Keel ja Kirjandus 1990:10, 584-586.

Hiiemäe, Mall Emand kaseladvas. Tallinn: Eesti Raamat, 1988. 96 lk, ill.

Hiiemäe, Mall Estonian present folk-narrative tradition. Abstracts: VI Congress of the International Society for Folk-Narrative Research. June 16-21, 1974, Helsinki, Finland. Helsinki 1974, [pagineerimata 1 lk].

Hiiemäe, Mall Hea puu, palki ei saa [: Kadakas]. Eesti Loodus 1984:4, 226.

Hiiemäe, Mall Heinakuu. Eesti Loodus 1970:7, 385.

Hiiemäe, Mall Herbert Tampere kui arhiivitöötaja. 34. Kreutzwaldi päevad "Kirjandusmuuseum 50" teesid. 20.-21. detsember 1990. Tartu 1990, 6-8.

Hiiemäe, Mall Ida-Virumaa rahvakalendri erijoontest. Ida-Virumaa rahvakultuurist. Tallinn: Infotrükk, 1992, 67-81, ill, kaart, noot. [Summary: On the special features of East Virumaa’s folk calendar, 262-263. Резюме: Об особенностях народного календаря восточной части Вирумаа, 274-275].

Hiiemäe, Mall Jaanikuu. Eesti Loodus 1970:6, 383.

Hiiemäe, Mall Jahimehejutud. Horisont 1976:9, 34-36, ill; 1977:3, 29-31, ill; 1978:1, 25-26.

Hiiemäe, Mall Jakob Hurda rahvaluulekogumise printsiibid tänapäeval. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused 38.1989:4, 310-315. [Zusammenfassung: Die Prinzipien von Jakob Hurts Folklore-sammlung heutzutage. Резюме: Принципи собирания фольклора Якоба Хурта в наши дни].

Hiiemäe, Mall Jumala-, kuradi- ja teised käpad [: Käpalised]. Eesti Loodus 1987:9, 575-580, ill.

Hiiemäe, Mall Jürikuu. Eesti Loodus 1970:4, 255.

Hiiemäe, Mall Karusepäeva nimest. Keel ja Kirjandus 1982:10, 531-533.

Hiiemäe, Mall Kas mälestused ahmi esinemisest Eestis? Eesti Loodus 1971:11, 664-669, ill, kaart. [Summary: Possible lingering memories of the glutton in Estonia, [3]. Резюме: Обитала ли росомаха в Эстонии?, [1]].

Hiiemäe, Mall Kertoja puijaa kuulijaa. Kertojat ja kuulijat. Kalevala-seuran vuosikirja 60. Helsinki 1980, 104-109.

Hiiemäe, Mall Kodavere pajatused. Kujunemine ja koht rahvajutu-traditsioonis / E. Liiv (toim); Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Tallinn: Eesti Raamat, 1978. 196 lk, ill, kaart. [Zusammenfassung: Die Alltagsgeschichten von Kodavere. Ihre Entstehung, Entwicklung und Rolle in der volkserzählerischen Tradition. Резюме: Кодавереские сказы. Их возникновение и место в традиции народных рассказов]. Ariste, P[aul] Uurimisobjektiks pajatus rahvajutuliigina. Keel ja Kirjandus 1979:4, 248-250. ©Knuuttila, Seppo Juttujen muotoutumisesta ja asemasta suullisessa kansanperinteessä. Suomen Antropologi 4.1979:2, 102-107, ill.

Hiiemäe, Mall Kodaveren jutut. Viron veräjät. Näkökulmia folkloreen. SKS Tietolipas 105. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1987, 73-96, ill.

Hiiemäe, Mall Kuhu on jäänud rukkirääk? Eesti Loodus 1992:6, 332-333, ill.

Hiiemäe, Mall Külvinädalad eesti rahvatraditsioonis. Läänemeresoomlaste etnokultuuri küsimusi. Tallinn: Valgus, 1982, 106-109. [Zusammenfassung: Die Saatwochen in der estnischen Volks-tradition. Резюме: Посевные недели в эстонской народной традиции].

Hiiemäe, Mall Küünlakuu. Eesti Loodus 1970:2, 65.

Hiiemäe, Mall Läänemeresoome rahvaste maahingusepäevast. Keelest ja rahvaluulest. Emakeele Seltsi Aastaraamat 30.1984. Tallinn 1986, 144-148, kaart.

Hiiemäe, Mall Lauritsapäev külvipüha ja tulepäev. XXXI Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid. Tartu 1987, 17-18.

Hiiemäe, Mall Lehekuu. Eesti Loodus 1970:5, 257.

Hiiemäe, Mall Lepp ennustus- ja ravivahendina. Eesti Loodus 1971:9, 532-533, ill.

Hiiemäe, Mall Linnud ilmaennetes. Eesti Loodus 1985:12, 792-797, ill, kaart. [Summary: Birds in weather lore, 823. Резюме: Птицы и про-гноз погоды, 821].

Hiiemäe, Mall Lõikuskuu. Eesti Loodus 1970:8, 449.

Hiiemäe, Mall Määgimaskäimine ja ketrajasandi laul eesti kadripäeva kombestikus. Etnograafia ja folkloor. Eesti Rahva Muuseumi XXXIV teaduskonverentsi teesid. Tartu, 14.-15. aprill 1992. a. Tartu 1992, 20-21.

Hiiemäe, Mall Mare Kõiva filoloogiakandidaadiks [: Kõiva, Mare Eesti nõidussõnad. Klassifikatsioon ja anrilised iseärasused]. Keel ja Kirjandus 1990:6, 377-378, ill.

Hiiemäe, Mall Mihklikuu. Eesti Loodus 1970:9, 513.

Hiiemäe, Mall Minategelane jahimehejuttudes. Jaht ja ulukid. Jahimeeste Seltsi Aastaraamat 1967/1968. Tallinn 1970, 181-188, ill.

Hiiemäe, Mall Näärikuu. Eesti Loodus 1970:1, 1.

Hiiemäe, Mall Neid mände öeldakse nimepidi. Eesti Loodus 1973:4, 211-214, ill.

Hiiemäe, Mall Õlekõrtest näärikroon. Eesti Loodus 1982:12, 811-814, ill. [Summary: Yuletide decorations of straw, 823. Резюме: Соло-менные рождественские короны, 821].

Hiiemäe, Mall Paastukuu. Eesti Loodus 1970:3, 129.

Hiiemäe, Mall Rahvakalender V [: Juuni-juuli]. Rahvapärimuste koguja 8. Tartu 1972, 19-23, ill.

Hiiemäe, Mall Rahvakalender VI [: August-september]. Rahvapärimuste koguja 9. Tartu 1974, 16-21.

Hiiemäe, Mall Rahvakalender VII [: September-detsember]. Rahva-pärimuste koguja 10. Tartu 1976, 35-42.

Hiiemäe, Mall Rahvakalendri talvepühad. Looming 1987:12, 1676-1681.

Hiiemäe, Mall Rahvakalendri väljaandmise probleeme = Хийемяэ Малл Проблемы издания эстонского народного календаря. XXV Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid = Тезисы докладов XXV конференции "Дни Крейцвальда". Tartu 1981, 13-15; 57-59.

Hiiemäe, Mall Rahvaluule-ekspeditsioon Rakvere ja Harju rajooni [: Põhiekspeditsioon: 1969, Kadrina, Rakvere, Viru-Jaagupi; Haljala, Kuusalu]. Rahvapärimuste koguja 8. Tartu 1972, 38-48, ill.

Hiiemäe, Mall Saaremaa rahvakalendri omapärast. Kingissepa rajoonis. 15. vabariiklik kodu-uurijate seminarkokkutulek Saaremaal. Tallinn 1985, 145-150, ill.

Hiiemäe, Mall Sõnajalg rahvauskumustes. Eesti Loodus 1987:6, 403-407, ill.

Hiiemäe, Mall Sood rahvapärimustes. Eesti sood. Tallinn: Valgus, 1988, 221-223.

Hiiemäe, Mall Souls’ visiting time in the Estonian folk calendar. Traditional Folk Belief Today. Conference dedicated to the 90th anniversary of Oskar Loorits. Tartu 1990, 35-38, kaart.

Hiiemäe, Mall Talvekuu. Eesti Loodus 1970:11, 641.

Hiiemäe, Mall Tamm rahva arvamises. Eesti Loodus 1972:10, 601-602, ill. [Summary: The oak in folk tradition, [3]. Резюме: Дуб в эстонс-ких народных верованиях, [1]].

Hiiemäe, Mall Vähetuntut veebruarikuu rahvakalendris. Keel ja Kirjandus 1989:2, 94-96.

Hiiemäe, Mall Vahva punasõduri ustaav / Mart Arold (toim). [Tartu]: Tungal, 1992. 26 lk.

Hiiemäe, Mall Vainoköis. Valik Kodavere pajatusi. Loomingu Raamatu-kogu 1974:1. Tallinn: Perioodika, 1974. 74 lk.

Hiiemäe, Mall Vainuköis rahvapärimustes ja looduses. Eesti Loodus 1984:7, 452-457, ill, kaart.  [Summary: The army-worm in folk tradition and in nature, 478-479. Резюме: Ратный червь в народных преданиях и в природе, 476].

Hiiemäe, Mall Vares vaagub vihma. Eesti Loodus 1983:5, 313-314, ill, kaart.

Hiiemäe, Mall Viinakuu. Eesti Loodus 1970:10, 577.

Hiiemäe, Mall; Krikmann, Arvo On stability and variation on type and genre level. Folklore Processed in Honour of Lauri Honko on His 60th Birthday 6th March 1992. Studia Fennica. Folkloristica 1. NIF Publications 24. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1992, 127-140, ill.

Hiiemäe, Mall; Rüütel, Ingrid Türgi sõda. Rahvapärimuste koguja 9. Tartu 1974, 35-38.

Hiiumaalt talletatud rahvaluule ainestik. Elmar Vrager Hiiumaa ja hiidlased. Ülevaade saarest ja rahvast. Toronto 1971, 249. [Allikas: R.Viidalepp Rahvaluule. Läänemaa. Maateaduslik, majanduslik ja ajalooline kirjeldus 1. Üldosa. Eesti 8. Tartu 1938].

Hindrey, K[arl] A[ugust] Odin, Thor ja Taara [: Ed. Laaman Eesti muinasusust ja kultuuri lähtekohtadest. Looming 1936:9]. Looming 1936:10, 1195-1196.

Hint, D[ebora] [Vahtra, Jaan Ohvrikivi. Tartu 1937]. Eesti Kirjandus 1938:5, 273-274.

Hint, M[ati] Ariste fenomen [: Paul Ariste 80]. Looming 1985:2, 281-283.

Hint, Mati PΡtõr Damberg 9. III 1909-25. IV 1987. Keel ja Kirjandus 1987:8, 507-508, ill.

Holberg, S[elma] Kreutzwaldi usundlik maailmavaade. Akadeemilise Kirjandusühingu Toimetised 10. Tartu: Akadeemiline Kirjandusühing, 1933. 116 lk. [Zusammenfassung: Kreutzwalds religiöse Weltanschauung].

Holmberg-Harva, Uno Para. Vertaileva tutkimus. Annales Universitatis Aboensis B:7. Turku: Turun yliopisto, 1928. 175 lk.* Eisen, M[atthias] J[ohann] [Idem]. Eesti Kirjandus 1928:6, 343-345.

Honko, Lauri Balto-Finnic lament poetry. Finnish Folkloristics 1. Studia Fennica 17. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1974, 9-61, ill.

Honko, Lauri Itämerensuomalaisen itkuvirsirunouden tutkimus. Sampo ei sanoja puutu. Kalevalaseuran vuosikirja 54. Porvoo; Helsinki 1974, 112-131.

Horila, Tapio Sananlasku karkuteillä [: "Jaagup viskab heina sisse liiva"]. Kotiseutu 1986:4, 180-182.

Horn, Hans Kes need Sarved on? Kultuur ja Elu 1991:1, 21-25, ill. [Summary: Who are these Sarvs, 63].

Hornung, Johann [Lausenäiteid grammatikast]. Die estnischen Grammatiken des 17. Jahrhunderts 3: Johann Hornung: Grammatica Esthonica, brevi, Perspicua tamen methodo ad Dialectum Revaliensem. Riga 1693. [Unveränderter Nachdruck der Ausgabe] / Eingeleitet und heraus-gegeben von Harald Haarmann. Fenno-Ugrica 4. Hamburg: Helmut Buske, 1977, 110-111.

Hornung, Johann Lausenäiteid grammatikast. Albert Saareste; A[rno] R[afael] Cederberg Valik eesti kirjakeele vanemaid mälestisi a. 1524-1739. Akadeemilise Emakeele Seltsi Toimetised 16. Tartu: Akadeemiline Ema-keele Selts, 1925-1931, 211. [Allikas: J. Hornung Grammatica Esthonica, brevi, Perspicuâ tamen methodo ad Dialectum Revaliensem. Riga 1693].

Hornung, Johann Lausenäiteid grammatikast. Albert Saareste; A[rno] R[afael] Cederberg Valik eesti kirjakeele vanemaid mälestisi a. 1524-1739. Faksiimileväljaanne [: 2. trükk]. Tartu: Tartu Ülikool, 1992, 211. [Allikas: J. Hornung Grammatica Esthonica, brevi, Perspicua tamen methodo ad Dialectum Revaliensem. Riga 1693].

Hultkrantz, Åke Ivar Paulson 1922-1966. Selective bibliography. Temenos 2. Helsinki 1966, 183-187, ill.

Humal, Mart Cyrillus Kreek rootsi koraalivariantide töötlejana. Cyrillus Kreek 100. Juubeliürituste koondkava [: Konverentsi teesid]. Tallinn 1989, 27-28.

Humal, Mart H. Elleri rahvaviisitöötluste harmooniast. Mart Humal Heino Elleri harmooniast. Tallinn: Eesti Raamat, 1984, 110-120, noot. [Allikas: Muusikalisi lehekülgi 2. Tallinn 1979].

Humal, Mart Heino Elleri rahvaviisitöötluste harmooniast. Muusikalisi lehekülgi 2. Tallinn: Eesti Raamat, 1979, 88-100, noot.

Humal, Mart Heino Elleri teostes kasutatud rahvaviisid. Muusikalisi lehekülgi 2. Tallinn: Eesti Raamat, 1979, 101-116, noot.

Humal, Mart Vaimulikest kaanonitest Cyrillus Kreegi hilisloomingus. Teater. Muusika. Kino 1989:11, 43-46. [Summary: On religious canons in the later work of Cyrillus Kreek, 95].

Hunnius, Carl Adolf Henselt ja Dr. Georg Schultz-Bertram. Eesti Kirjandus 1920:11/12, 360-366.

Hupel, August Wilhelm [Eestlaste lauludest]. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 84-85, ill. [Allikas: Lühhike öppetus [---] 1767].

Hupel, August Wilhelm Beitrag zu den Nachrichten von den Esten und Letten = Täiendus teadete juurde eestlastest ja lätlastest. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 84-94, ill. [Allikas: A. W. Hupel Der nordischen Miscellaneen 3. Riga 1781].

Hupel, August Wilhelm Von der Dichtkunst oder den Volksliedern = Luulekunstist ehk rahvalauludest. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluule-teaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 94-97. [Allikas: A. W. Hupel Ehstnische Sprachlehre für die beyden Hauptdialekte [---]. Mitau 1818].

Hurt, J[akob] Annan vanavara sõbradele ja korjajatele teada. Jakob Hurt Mida rahvamälestustest pidada. Artiklite kogumik. Tallinn: Eesti Raamat, 1989, 131. [Allikas: Uus Aeg 1901].

Hurt, J[akob] Eesti vanavara korjamisest ja keelemurrete uurimisest. Jakob Hurt Mida rahvamälestustest pidada. Artiklite kogumik. Tallinn: Eesti Raamat, 1989, 61-62. [Allikas: Postimees 1893].

Hurt, J[akob] Eesti vanavara. Jakob Hurt Mida rahvamälestustest pidada. Artiklite kogumik. Tallinn: Eesti Raamat, 1989, 138-139. [Allikas: Uus Aeg 1902].

Hurt, J[akob] Eesti vanavara. Jakob Hurt Mida rahvamälestustest pidada. Artiklite kogumik. Tallinn: Eesti Raamat, 1989, 140-141. [Allikas: Uus Aeg 1902].

Hurt, J[akob] Eestirahva ajaraamat. Jakob Hurt Mida rahvamälestustest pidada. Artiklite kogumik. Tallinn: Eesti Raamat, 1989, 31-35. [Allikas: Eesti Postimehe lisaleht 1876].

Hurt, J[akob] Hüüdja hääl. Jakob Hurt Mida rahvamälestustest pidada. Artiklite kogumik. Tallinn: Eesti Raamat, 1989, 63-65. [Allikas: Olevik 1894].

Hurt, J[akob] Kalendritegijä pallep Kalendri lugejit. Jakob Hurt Mida rahvamälestustest pidada. Artiklite kogumik. Tallinn: Eesti Raamat, 1989, 29-30. [Allikas: Tarto Kalender 1872].

Hurt, J[akob] Kiri auustatud ajaloo-uurijale V. Reiman’ile [: "Setukeste laulud"]. Jakob Hurt Mida rahvamälestustest pidada. Artiklite kogumik. Tallinn: Eesti Raamat, 1989, 145-149. [Allikas: Linda 1904:21].

Hurt, J[akob] Kiri ja palve teaduse sõbradele. Jakob Hurt Mida rahva-mälestustest pidada. Artiklite kogumik. Tallinn: Eesti Raamat, 1989, 66-68. [Allikas: Olevik 1894].

Hurt, J[akob] Kirjandusest [: "Setukeste laulud"]. Jakob Hurt Mida rahvamälestustest pidada. Artiklite kogumik. Tallinn: Eesti Raamat, 1989, 137. [Allikas: Uus Aeg 1902].

Hurt, J[akob] Kõne Eesti vanavara korjamisest muinasaja uurijate kongressil Riias Augusti kuus 1896. Jakob Hurt Mida rahvamälestustest pidada. Artiklite kogumik. Tallinn: Eesti Raamat, 1989, 75-90. [Allikas: Olevik 1896/1897].

Hurt, J[akob] Kuidas tuleb vanu rahvalaulusid ilulugemiseks välja anda. Jakob Hurt Mida rahvamälestustest pidada. Artiklite kogumik. Tallinn: Eesti Raamat, 1989, 152-155. [Allikas: Eesti Kirjandus 1906; Postimees 1906].

Hurt, J[akob] Kuidas tuleb vanu rahvalaulusid ilulugemiseks välja anda. Jakob Hurt Neli keelt "Vanast kandlest". Tallinn: Kunst, 1989, 39-41. [Allikas: Postimees 1906].

Hurt, J[akob] Lühikene teadus ja tähtis palumine. Jakob Hurt Mida rahvamälestustest pidada. Artiklite kogumik. Tallinn: Eesti Raamat, 1989, 42-44. [Allikas: Meelejahutaja 1887; Olevik 1887].

Hurt, J[akob] Mis lugu rahva mälestustest pidada. Jakob Hurt Mida rahvamälestustest pidada. Artiklite kogumik. Tallinn: Eesti Raamat, 1989, 9-25. [Allikas: Eesti Postimehe lisaleht 1871].

Hurt, J[akob] Paar palvid Eesti ärksamaile poegadele ja tütardele. Jakob Hurt Mida rahvamälestustest pidada. Artiklite kogumik. Tallinn: Eesti Raamat, 1989, 45-56. [Allikas: Olevik 1888].

Hurt, J[akob] Palve neile, kes jutustusi isamaa sündinud asjost armastavad. Jakob Hurt Mida rahvamälestustest pidada. Artiklite kogumik. Tallinn: Eesti Raamat, 1989, 26-28. [Allikas: Eesti Postimehe lisaleht 1871].

Hurt, J[akob] Palve Viljandi kihelkonna rahvale. Jakob Hurt Mida rahvamälestustest pidada. Artiklite kogumik. Tallinn: Eesti Raamat, 1989, 59-60. [Allikas: Sakala 1888].

Hurt, J[akob] Sõbralik kiri vanavara korjamise ja keelemurrete uurimise pärast. Jakob Hurt Mida rahvamälestustest pidada. Artiklite kogumik. Tallinn: Eesti Raamat, 1989, 57-58. [Allikas: Olevik 1888].

Hurt, J[akob] Tähtis mälestus Eestirahvale. Jakob Hurt Mida rahva-mälestustest pidada. Artiklite kogumik. Tallinn: Eesti Raamat, 1989, 39-41. [Allikas: Eesti Postimees. Jututuba 1879].

Hurt, J[akob] Teadaandmine [: Setukeste laulud 2]. Jakob Hurt Mida rahvamälestustest pidada. Artiklite kogumik. Tallinn: Eesti Raamat, 1989, 150-151. [Allikas: Eesti Postimees 1905].

Hurt, J[akob] Teadaandmine [: Setukeste laulud]. Jakob Hurt Mida rahvamälestustest pidada. Artiklite kogumik. Tallinn: Eesti Raamat, 1989, 132-136. [Allikas: Eesti Postimees 1902].

Hurt, J[akob] Teadaandmine Setukeste laulude ilmumisest. Jakob Hurt Mida rahvamälestustest pidada. Artiklite kogumik. Tallinn: Eesti Raamat, 1989, 143-144. [Allikas: Eesti Postimees 1904].

Hurt, J[akob] Vanavara korjamine. Jakob Hurt Mida rahvamälestustest pidada. Artiklite kogumik. Tallinn: Eesti Raamat, 1989, 142. [Allikas: Uus Aeg 1903].

Hurt, Jakob Eesti astronomia. Kõne Eesti Jaani koguduse Noortemeeste Seltsis 10. J a a n u a r i l 1899. Jakob Hurt Mida rahvamälestustest pidada. Artiklite kogumik. Tallinn: Eesti Raamat, 1989, 91-130, ill. [Allikas: Postimehe eralisa 1899].

Hurt, Jakob Kaks keelt "Vanast kandlest". (Ainult eessõna). Jakob Hurt Neli keelt "Vanast kandlest". Tallinn: Kunst, 1989, 13. [Allikas: Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 23.1906].

Hurt, Jakob Kaks keelt "Vanast kandlest". E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 22. [Allikas: Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 23.1906].

Hurt, Jakob Kõne eesti vanavara korjamisest muinasaja uurijate kongressil Riias augustikuus 1896. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 214-226. [Allikas: Olevik 1896/1897].

Hurt, Jakob Kõned ja kirjad / Mart Laar (koost / komment). Loomingu Raamatukogu 1989:1/2. Tallinn: Perioodika, 1989. 96 lk.

Hurt, Jakob Kuidas tuleb vanu rahvalaulusid ilulugemiseks välja anda? E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 23-25. [Allikas: Postimees 1906].

Hurt, Jakob Kurat ja Kratt. Jakob Hurt Mida rahvamälestustest pidada. Artiklite kogumik. Tallinn: Eesti Raamat, 1989, 69-74. [Allikas: Olevik 1896].

Hurt, Jakob Lühikene teadus ja tähtis palumine. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 200-202. [Allikas: Olevik 1887].

Hurt, Jakob Mida rahvamälestustest pidada. Artiklite kogumik / Ülo Tedre (koost / komment). Tallinn: Eesti Raamat, 1989. 176 lk, ill.

Hurt, Jakob Mis lugu rahva mälestustest pidada. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 192-200. [Allikas: Eesti Postimehe lisaleht 1871].

Hurt, Jakob Neli keelt "Vanast kandlest" / Ruth Mirov (koost / toim). Tallinn: Kunst, 1989. 112 lk, ill. [Zusammenfassung: Vier Saiten der Alten Harfe. Tiivistelmä: Neljä kieltä Vanhasta kanteleesta. Резюме: Четыре струны "Старого каннеля"].

Hurt, Jakob Paar palvid eesti ärksamaile poegadele ja tütardele. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 202-210. [Allikas: Olevik 1888].

Hurt, Jakob Seitsmekümnes neljas aruanne Eesti vanavara korjamisest ja keelemurrete uurimisest 24. oktoobril 1891. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 210-213. [Allikas: Olevik 1891].

Hurt, Jakob Setukaisten elinalueet ja perinne [: vuonna 1902]. Setumaalta Harjumaalle. A. O. Väisäsen tutkimusmatka Viroon vuonna 1913. Tampereen yliopisto. Kansanperinteen laitos, Julkaisuja 16. Tampere 1992, 205-208. [Allikas: J. Hurt Setukeste elukohad ja arv. Setukeste laulud 1. Helsinki 1904].

Hurt, Jakob Vana "hea" aeg [: Rahvalaulu "Oleks see minu olemine" autentsusest]. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 2. Vali-tud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 20-21. [Allikas: Eesti Postimees 1905].

Hurt, Jakob; Laar, Mart (komment) Mõni sõna meelde-halgatamises, perrä-mõtlemises ja meelen-pidämises. Looming 1989:7, 933-935. [Allikas: Käsikiri ~ 1864].

Hussar, A[nne]; Krikmann, A[rvo]; Sarv, I[ngrid] Vanasõnaraamat. Tallinn: Eesti Raamat, 1984. 624 lk, ill, kaart. Mälk, Vaina Veel üks vanasõnaraamat. Keel ja Kirjandus 1986:5, 309-312.

Hussar, Anne Gemeinsame Sprichwörter im estnischen und mordwinischen. Шестой Международный конгресс финно-угроведов. Сыктывкар 24-30 VII 1985. Тезисы 3: Фольклористика. Литературоведение = Congressus Sextus Internationalis Fenno-Ugristarum. Syktyvkar 24-30 VII 1985. Thesen 3: Folkloristik. Literaturwissenschaft = Abstracts 3: Folklore. Literature. Сыктывкар 1985, 20.

Hussar, Anne Ida-Virumaa vanasõnadest. Ida-Virumaa rahvakultuurist. Tallinn: Infotrükk, 1992, 56-66, kaart. [Summary: On the proverbs of East Virumaa, 262. Резюме: Пословицы Ида-Вирумаа, 274].

Hussar, Anne; Krikmann, Arvo; Margus, Malle; Saukas, Rein Eesti mõistatuste teaduslikust väljaandest. 34. Kreutzwaldi päevad "Kirjandus-muuseum 50" teesid. 20.-21. detsember 1990. Tartu 1990, 10-11.