Faehlmann, Friedrich Robert Koit und Ämmarik [Morgenroth und Abendroth]. Eine estnische Volkssage = Koit ja Hämarik. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 145-149, ill. [Allikas: (1) Verhandlungen der gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat 1:3. Dorpat 1844; (2) Fr. R. Faehlmann Müüdilised muistendid. Tallinn 1941].

Feldstein, Ronald F. Additions to F. J. Oinas’ Bibliography. Ural-Altaische Jahrbücher 60. Berlin; Bloomington; London; Paris; Toronto 1988, 69-80.

Feldstein, Ronald F. Biography of Felix J. Oinas. Ronald F. Feldstein Felix Johannes Oinas. Bibliography. Indiana University Folklore Institute, Monograph Series 32. Köln: E. J. Brill, 1981, 35-38.

Feldstein, Ronald F. Felix J. Oinas teaching at Indiana University. Ronald F. Feldstein Felix Johannes Oinas. Bibliography. Indiana University Folklore Institute, Monograph Series 32. Köln: E. J. Brill, 1981, 38-39.

Feldstein, Ronald F. Felix J. Oinas’ research. Ronald F. Feldstein Felix Johannes Oinas. Bibliography. Indiana University Folklore Institute, Monograph Series 32. Köln: E. J. Brill, 1981, 39-43.

Feldstein, Ronald F. Felix Johannes Oinas. Bibliography. Indiana University Folklore Institute, Monograph Series 32. Köln: E. J. Brill, 1981. 51 lk, ill. Wildhaber, [Robert] [Idem]. Schweizerisches Archiv für Volks-kunde 77.1981:1/2, 123.

Festivla viesi. Igaunija = Festival guests. Estonia = Гости фестиваля. Эстония [: (1) Obinitsa Folk Choir; (2) Perepill Family Music; (3) Mägise Family Folklore group]. Baltica ‘91. Starptautiskais folkloras festivls, 9.-14. VII. Latvija = International Folklore Festival, 9.-14. VII. Latvia. Rηga: E. Melngaiξa Tautas mkslas centrs, 1991, 25-26, ill.

Filoloogi tee Westholmi koolipoisist Harvardi doktoriks. Prof. Jaan Puhveli intervjuu ajakirjale "Keel ja Kirjandus". Keel ja Kirjandus 1992:4, 229-233.

Filoloogiateadused Tartu ülikoolis. (Konverentsi teesid, 15. dets. 1982) = Филологические науки в Тартуском университете (Тезисы конференции, 15 дек. 1982 г.) / P. Alvre (toim) et al; Tartu Riiklik Ülikool. Tartu 1982. 160 lk.

Folkloor ja poeetika = Фольклор и поэтика / J. Põldmäe (toim) et al; Tartu Riiklik Ülikool. Tartu 1976. 84 lk.

Folklorica: Festschrift for Felix J. Oinas / Egle Victoria ygas (toim); Peter Voorheis (toim). Indiana University, Uralic and Altaic Series 141. Bloomington, Indiana: Research Institute for Inner Asian Studies, 1982. 348 lk, ill. Gustafsson, Anne Miscellanea solemnia. Sananjalka 26. Turku 1984, 224-227.

Folkloristide konverents [: Konverents: 30.-31.05.1964, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1964:9, 571-572.

Folkloristika ja etnograafia. Noored filoloogias 1986:2. Noorteadlaste konverents 28. ja 29. mail. Teesid / Hille Pajupuu (toim); Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut. Tallinn 1986. 32 lk.

Forselius, J[ohann]; Boecler, J[ohann] W[olfgang] Vom Viehe und andern vierfüßigen Thieren = Veistest ja teistest neljajalgsetest elajatest. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 63-66, ill. [Allikas: (1) J. W. Boecler Der Einfältigen Ehsten Abergläubische Gebräuche, Weisen und Gewohnheiten. Reval 1685; (2) K. A. Hermann Eesti kirjanduse ajalugu esimesest algusest meie ajani. Tartu 1898; (3) J. Forselius Eestlaste ebausu kombed, viisid ja harjumised. Vanemad Eesti kirjanikud. Tartu [1914]].

Fr. R. Kreutzwald. 150. sünni-aastapäevaks (26. dets. 1803-25. aug. 1882). Kirjanduse soovitusnimestik / Eesti NSV Riiklik Avalik Raamatukogu. Tallinn 1953. 16 lk.

Fr. R. Kreutzwaldi "Elukäik" ja kolm kirja. Seniavaldamata materjale [: (1) Elias Lönnrotile (1851); (2) Õpetatud Eesti Seltsile (1853); (3) Anton Schief-nerile (1859)]. Looming 1953:12, 1461-1474.

Fr. R. Kreutzwaldi kaks kohamuistendit ja "Kalevipoja" "Lõpusõna". Seniavaldamata materjale. Looming 1953:12, 1447-1448.

Fr. R. Kreutzwaldi kiri J. Kölerile [: 1864]. Kirjanduse jaosmaa ‘77. Tallinn: Eesti Raamat, 1979, 96-101.

Fr. R. Kreutzwaldi maailmavaade ja tegevus. Artiklite kogumik / G. Naan (toim) et al; Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1953. 256 lk, ill.

Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Eesti NSV Teaduste Aka-deemia aastail 1956-1964. Tallinn 1965, 272-276. [Eesti rahvaluule ajaloo uurimine, 273-274].

Friedrich Robert Faehlmann’i album. Tartu: F. R. Faehlmann’i mälestuse jäädvustamise Komitee, 1929. 108 + 4 lk, ill. Libe, Juhan [Idem]. Looming 1929:5, 647-649.

Fromm, Hans [: Nibelungide laul / Rein Sepp (tõlk); Ülo Tedre (toim). Tallinn: Eesti Raamat, 1977]. Mitteilungen aus der Deutschen Bibliothek 11. Helsinki 1977, 102-104.