E[listo], E. Akad. Emakeele Seltsi koosolekuteateid. Korraline peakoosolek 1. märtsil 1936. Eesti Keel 1936:3, 93-96.

Ebrok, A[rnold] Kellele toetuda? [: Rahvatantsurühmade koosseisudest]. Kultuur ja Elu 1968:10, 30-31.

Ebrok, Arnold Kuhu läheb rahvatants. Kultuur ja Elu 1969:1, 39.

Ederberg, F[riedrich] W[ilhelm] M. J. Eisen emeeritusena Tartus. M. J. Eiseni elu ja töö. Tartu: Noor-Eesti, 1938, 100-107, ill.

Ederberg, F[riedrich] W[ilhelm] M. J. Eiseni rännuaastad. M. J. Eiseni elu ja töö. Tartu: Noor-Eesti, 1938, 58-65, ill.

Ederberg, F[riedrich] W[ilhelm] Matthias Eisen üliõpilasena. M. J. Eiseni elu ja töö. Tartu: Noor-Eesti, 1938, 37-57, ill.

Ederberg, F[riedrich] Tume koht "Kalevipojas". Eesti Kirjandus 1936:12, 572-574. 
 [(1) Annist A[ugust] Märkusi eeloleva puhul. Eesti Kirjandus 1936:12; 
 (2) Leetberg, K[aarel] Veel "Ristitantsi laulu" tumedaist sõnadest. Eesti Kirjandus 1937:1].

Eelsalu, H[eino] Kaljutaide seminar Kotkas [: Seminar: 6.09.1986, Kotka]. Looming 1986:11, 1566-1567.

Eelsalu, H[eino] Rahvakronomeetria ja rahvalikud kalendrielemendid Etnograafiamuuseumi korrespondentide kirjeldustes. Eesti NSV Riikliku Etnograafiamuuseumi XVIII teadusliku konverentsi teesid. 14. ja 15. aprill 1976. a. Tartu 1976, 21-22.

Eelsalu, H[eino]; Lang, J.; Miller, V.; Treumann, H. Astronoomia areng Eestis kultuuriloolise probleemina. Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist 2. Kogumik. Tallinn: Valgus, 1976, 69-99, ill. [Zusammenfassung: Die Entwicklung der Astronomie in Estland als kulturgeschichtliches Problem. Резюме: Развитие астрономии в Эстонии в качестве культуроведческой проблемы].

Eelsalu, Heino Ajastult ajastule. Tallinn: Valgus, 1985. 120 lk, ill. [Summary: From age to age. Zusammenfassung: Von einem Zeitalter zum anderen. Tiivistelmä: Aikakaudesta aikakauteen. Резюме: От эпохи к эпохе].

Eelsalu, Heino Andromeeda tähtkuju kiviaja vaatlusprotokollides. Eesti Loodus 1986:3, 167-168, ill. [Summary: The constellation Andromeda in the observation records of the stone age, 207. Резюме: Созвездие Андромеды в протоколах наблюдений каменного века, 205].

Eelsalu, Heino Astroarheoloogia postuumne tunnustus kiviaja taeva-vaatlejatele. Eesti Loodus 1975:2, 73-78, ill. [Summary: Astroarchaeology a posthumous tribute to the sky-gazers of the stone age, [3]. Резюме: Астроархеология посмертный памятник древним наблюдателям неба, [1]].

Eelsalu, Heino Astroloogiakeskne tagasipilk kristlusekesksele teadusloole. Akadeemia 1992:4, 703-712. [Summary: Astrology-centred retrospect on Christianity-centred scientology, 856-857].

Eelsalu, Heino Ekliptika ja esivanemad. Eesti Loodus 1988:2, 110-111, ill. [Summary: The ecliptic and our ancestors, 127. Резюме: Эклиптика и предки, 125].

Eelsalu, Heino Jääaeg ja mõistatuslik Sõnn. Eesti Loodus 1983:2, 113-115, ill, kaart. [Summary: The Ice Age and the enigmatic Bull, 127. Резюме: Оледенение и загадочный Телец, 125].

Eelsalu, Heino Kalendrikorralduse põhietapid. Eesti Loodus 1976:5, 319-323, ill. [Summary: On the main stages of calendar development, 351. Резюме: Основные этапы становления календаря, 349].

Eelsalu, Heino Kalendrilt kalendrile. Keel ja Kirjandus 1987:11, 663-666.

Eelsalu, Heino Kaljuraiendite lindude mõistatus. Eesti Loodus 1990:5, 316-317, ill. [Summary: The enigma of petroglyphic birds, 334. Резюме: Загадка петроглифических птиц, 332].

Eelsalu, Heino Koit ja Hämarik ning tanabata-õhtu. Keel ja Kirjandus 1991:8, 489-490.

Eelsalu, Heino Kolletamispäevale mõeldes. Keel ja Kirjandus 1981:9, 548-550.

Eelsalu, Heino Kommentaar: ...ja tehislohkudega kivide otstarbest üldse [: A. Lauringson Seamäe Lohukivi Lahemaal... Eesti Loodus 1982:5]. Eesti Loodus 1982:5, 319, ill.

Eelsalu, Heino Meteoriidikraatrid ja kultuurilugu. Eesti Loodus 1982:9, 591-592, ill. [Summary: Meteorite craters and cultural history, 623. Резюме: Метеоритные кратеры и история культуры, 621].

Eelsalu, Heino Missugune oli meie esivanemate päikesekalender ja millal ta kujunes? Eesti Loodus 1976:12, 796-798. [Summary: How was the calendar of our ancestors arranged and when did it originate?, 823. Резюме: О солнечном календаре наших предков, 821].

Eelsalu, Heino Mõtteiil [: Müüdist ja mütoloogiast]. Looming 1982:11, 1568-1569.

Eelsalu, Heino Paleoastronomian nykyiset tavoitteet Virossa. Suomen Antropologi 4.1979:2, 77-82.

Eelsalu, Heino Planeet Veenus muinasvaatlejate protokollides. Eesti Loodus 1987:1, 38-40, ill.[Summary: Planet Venus in the records of prehistoric observers, 63. Резюме: Планета Венера в протоколах древних наблюдателей, 61].

Eelsalu, Heino Põhjala kaljumaalingud ja tähekalender. Eesti Loodus 1989:2, 111-113, ill. [Summary: The rock paintings and star calendar of the Northland, 127. Резюме: Наскальная живопись Севера и звездный календарь, 125].

Eelsalu, Heino Sampo mõistatuse loodusloolised võtmed. Eesti Loodus 1980:12, 785-787, ill. [Summary: Natural scientific clues to the Sampo puzzle, 822. Резюме: Естественнонаучные ключи загадки Сампо, 820].

Eelsalu, Heino Talihari ja Linnutee. Keel ja Kirjandus 1979:4, 226-228.

Eelsalu, Heino Tulemärk ja Põlvitaja ajastu. Eesti Loodus 1991:1/2, 34-35, ill. [Summary: The sign of Fire and the age of the Kneeler, 62. Резюме: Знак Огня и эпоха Стоящего на коленях, 60].

Eelsalu, Heino; Ernits, Enn Keeleandmed soome-ugri varase kalendriloo pidepunktidena. Keel ja Kirjandus 1978:5, 280-282.

Eelsalu, Heino; Ernits, Enn Mida aimame esivanemate kuukalendrist. Eesti Loodus 1977:12, 779-781, ill. [Summary: What we can conjecture as to the Lunar calendar of our ancestors, 823. Резюме: Что мы знаем о лунном календаре предков, 821].

Eelsalu, Heino; Hamel, Jürgen Väikeste tehislohkudega kivid ja paleo-astronoomia. Eesti Loodus 1980:6, 379-381, ill. [Summary: Stones with small artificial cup-marks and palaeo-astronomy, 414. Резюме: Камни с искусственными ямками и палео-астрономия, 412].

Eelsalu, Heino; Stöör, Ülo Looduse värvid ja loomise lugu. Eesti Loodus 1984:3, 156-158, ill. [Summary: The colours of nature and the story of the creation, 206. Резюме: Цвета природы и миф о сотворении мира, 204].

 Литературный музей им. Ф. Р. Крейцвальда. История народного творчества. Академия наук Эстонской ССР в годы 1956-1964. Таллин 1965, 295-299. [Отдел устного народного творчества, 296-297].

Eesti ärkamiseaja tegelaste koosolek 11. septembril 1878 [: Protokoll]. Eesti Kirjandus 1921:4, 124-127.

Eesti dialektoloogia ja rahvaluule kontuurkaardid / Tartu Riiklik Ülikool. Tartu 1968. [pagineerimata 32 lk], kaart.

Eesti Folkloori Seltsi põhikiri. Folkloor. Meie Repertuaar 1989:4. Tallinn: Eesti Raamat, 1989, 7-8.

Eesti folkloristika. Eesti NSV Teaduste Akadeemia aastail 1956-1964. Tallinn 1965, 269-271.

Eesti Kirjameeste Seltsi koosolekud. Kaheksas koosolek 26. ja 27. septembril Tartus [1875]. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 230. Allikas: Eesti Kirjameeste Seltsi Aastaraamat 3.1875].

Eesti Kirjameeste Seltsi koosolekud. Kolmekümne kolmasas koosolek 30. augustil 1882 Tartus. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 232-233. [Allikas: Eesti Kirjameeste Seltsi Aastaraamat 10.1882].

Eesti Kirjameeste Seltsi koosolekud. Kümnes koosolek 15. ja 16. juunil 1876. a. Põltsamaal. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 230-232. [Allikas: Eesti Kirjameeste Seltsi Aastaraamat 5.1877].

Eesti Kirjameeste Seltsi koosolekud. Tõine koosolek 30. juunil 1872 Tartus. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 229-230. [Allikas: Eesti Kirjameeste Seltsi Aastaraamat 1.1873].

Eesti kirjanduse ja rahvaluule uurimise probleeme. Eesti kirjanduse ja rahvaluule kateedri 40. aastapäevale pühendatud konverentsi teesid. 24. november 1984. a. / K. Muru (toim); Tartu Riiklik Ülikool. Tartu 1984. 24 lk.

Eesti mõistatusi. Kultuur ja Elu 1970:10, 52.

Eesti mõistusõnu a. 1864. Kultuur ja Elu 1971:2, 52-53.

Eesti Rahva Muuseumi aruanded 1934./1935. a. eest. Tartu: Sihtasutis Eesti Rahva Muuseum, 1935. 25 lk. [Sihtasutis Eesti Rahva Muuseumi tegevuse aruanne 1934./1935. a. eest (1. IV 34-31. III 35) [: Eesti Rahvaluule Arhiiv (ERA), 11-16] (J. Lang; F. Leinbock); ERA rahaline aruanne, 23-24 (W. Anderson; O. Loorits)]. [Äratrükk: Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 11.1935].

Eesti Rahva Muuseumi aruanded 1935./1936. a. eest. Tartu: Sihtasutis Eesti Rahva Muuseum, 1936. 28 lk. [Sihtasutis Eesti Rahva Muuseumi tegevuse aruanne 1935./1936. a. eest (1. IV 35-31. III 36) [: Eesti Rahvaluule Arhiiv (ERA), 13-19] (J. Lang; F. Linnus); ERA rahaline aruanne, 26-27 (W. Anderson; O. Loorits)]. [Äratrükk: Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 11.1935].

Eesti Rahva Muuseumi aruanded 1936./1937. a. eest. Tartu: Sihtasutis Eesti Rahva Muuseum, 1937. 32 lk. [Sihtasutis Eesti Rahva Muuseumi tegevuse aruanne 1936./1937. a. eest (1. IV 36-31. III 37) [: Eesti Rahvaluule Arhiiv (ERA), 13-18] (J. Lang; F. Linnus); ERA rahaline aruanne, 27-29 (W. Anderson; O. Loorits)]. [Äratrükk: Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 13.1937].

Eesti Rahva Muuseumi aruanded 1937./1938. a. kohta. Tartu: Sihtasutis Eesti Rahva Muuseum, 1938. 30 lk. [Sihtasutis Eesti Rahva Muuseumi tegevuse aruanne 1937./1938. a. kohta (1. IV 37-31. III 38) [: Eesti Rahvaluule Arhiiv (ERA), 14-17] (H. Koppel; F. Linnus); ERA rahaline aruanne, 26-27 (W. Anderson; O. Loorits)].

Eesti Rahva Muuseumi aruanded 1938./1939. a. kohta. Tartu: Sihtasutis Eesti Rahva Muuseum, 1939. 32 lk. [Sihtasutis Eesti Rahva Muuseumi tegevuse aruanne 1938./1939. a. kohta (1. IV 38-31. III 39) [: Eesti Rahvaluule Arhiiv (ERA), 14-18] (H. Koppel; F. Linnus); ERA rahaline aruanne, 28-29 (W. Anderson; O. Loorits)].

Eesti Rahva Muuseumi aruanded 1939./1940. a. kohta. Tartu: Sihtasutis Eesti Rahva Muuseum, 1940. 32 lk. [Sihtasutis Eesti Rahva Muuseumi tegevuse aruanne 1939./40. a. kohta (1. IV 39-31. III 40) [: Eesti Rahvaluule Arhiiv (ERA), 15-18] (H. Koppel; F. Linnus); ERA rahaline aruanne, 28-29 (J. Mark; O. Loorits)]. [Summary: Annual report of the Estonian National Museum for the year 1939/40 (1. IV 1939-31. III 1940)].

Eesti Rahvaluule Arhiivi (ERA) kolleegiumi kodukord. Rahvapärimuste Selgitaja 3. Tartu 1937, 63-64, ill.

Eesti Rahvaluule Arhiivi küsimuskava uuemate rahvalaulude kohta. Tartu 1934. 8 lk.

Eesti rahvaluule aspekte / E. Liiv (toim) et al; Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Paar sammukest eesti kirjanduse uuri-mise teed. Uurimusi 10. Tallinn: Eesti Raamat, 1984. 168 lk, ill. [Zusammenfassungen. Резюме]. Tedre, Ülo Kaunikene küll, aga miks nii kaua tehtud? Keel ja Kirjandus 1984:11, 698-699.

Eesti rahvaluule käsitlusi / A. Järv (toim) et al; Tartu Ülikool. Töid eesti filoloogia alalt. Tartu Ülikooli Toimetised 943. Tartu 1992. 128 lk, ill, kaart, noot.

Eesti rahvaluule anriprobleemid = Жанровые проблемы эстонского фольклора / E. Laugaste (toim) et al; Tartu Riiklik Ülikool. Töid eesti filoloogia alalt 7. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 528. Tartu 1980. 122 lk, ill, kaart.[Резюме].

Eesti rahvaluulest = Об эстонском фольклоре / V. Pino (toim); Ü. Tedre (toim); R. Viidalepp (toim); Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut. Tallinn 1964. 127 lk, ill. [Резюме].

Eesti rahvapärastest loomaarstimisviisidest. Eesti Rahva Muuseum. Küs-imusleht 36. Tartu 1946. [4] lk.

Eesti rahvaviiside trükkimine päevakorral. Looming 1924:2, 143.

Egerton, William B. Felix J. Oinas and the Slavic Department of Indiana University. Ronald F. Feldstein Felix Johannes Oinas. Bibliography. Indiana University Folklore Institute, Monograph Series 32. Köln: E. J. Brill, 1981, 46-47.

Ehin, Andres Kostab Veljo Tormis. Kultuur ja Elu 1971:1, 17-21, ill.

Ehted (metallist ja klaasist). Eesti Rahva Muuseum. Küsimusleht 41. Tartu 1947. [4] lk.

Eighth Conference on Baltic Studies in Scandinavia [: Konverents: 7.-11.06.1985, Stockholm]. Journal of Baltic Studies 16.1985:2, 173-176.

Eilart, J[aan] "Kalevipoeg" ja looduskaitse. Eesti Loodus 1961:4, 216-223, ill. [Summary: The folk epic"Kalevipoeg" and nature conservation, [1]. Резюме: "Калевипоэг" и охрана природы, [3]].

Eilart, Jaan "Siin meie seltsis selle aasta..." [: Theodor Saar]. Kultuur ja Elu 1976:6, 24-25, ill.

Eilart, Jaan Laulikud, laevameistrid, meremehed... [: Lahemaa Rahvuspark]. Eesti Loodus 1972:11, 675-681, ill. [Summary: Folk-singers, shipwrights, seamen... [4]. Резюме: Народные певцы, корабельные мастера, моряки... [2]].

Einer, Väino; Heinsalu, Ülo Põrgu-Nähri koopad [: Valga rajoon]. Eesti Loodus 1978:8, 490-491, ill. [Summary: The Põrgu-Nähri caves, 542. Резюме: Пещеры Пыргу-Няхри, 540].

Eisen, M[atthias] J[ohann] "Lõppude lõpuks". Eesti Kirjandus 1923:11, 543.

Eisen, M[atthias] J[ohann] [Kurtz, Edith Ebereschenzauber der Letten. Riga 1926]. Eesti Kirjandus 1927:4, 252.

Eisen, M[atthias] J[ohann] [Qvigstad, J. Lappiske eventyr og sagn 1. L. eventyr og sagn fra Varanger. Oslo 1927]. Eesti Kirjandus 1927:7, 408-409.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Ääremärkused J. Jõgeveri kirjatööde nimestikule [: M. J. Eisen Jaan Jõgever. Eesti Kirjandus 1924:11]. Eesti Kirjandus 1924:12, 542.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Antti Lönnbohm. Eesti Kirjandus 1928:1, 24-27.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Doctor phil. O. Kalda 60-aastase sünnipäeva puhul. Eesti Kirjandus 1928:10, 513-521, ill.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Ebamõrsja. Eesti Rahva Muuseumi Aasta-raamat 4. Tartu 1928, 78-97, ill. [Zusammenfassung: Die unterschobene Braut, 161-163].

Eisen, M[atthias] J[ohann] Eesti ennemuistsed jutud. Suurest kogust kokku põiminud M. J. Eisen. 2. trükk. Eesti Kirjanduse Seltsi Koolikirjanduse toimekond. Nooresoo kirjawara 1. Tartu: G. Roht, 1920. 158 lk. [Varasem trükk: 1:1911].

Eisen, M[atthias] J[ohann] Eesti imede ilmast. Eesti ennemuistsed jutud 2. Tartu: Loodus, 1926. 316 lk, ill.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Eesti kohalikud muistejutud. Tallinn: Eestimaa Kooliõpetajate Wastastikku Abiandmise Selts, 1920. 80 lk, ill.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Eesti muistne usund. Eesti. Maa. Rahvas. Kultuur. Eesti Kirjanduse Seltsi Toimetused 19. Tartu: Haridus-ministeerium, 1926, 234-238.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Eesti muistsed jumalad ja vägimehed. 2., täiendatud trükk. Eesti Kirjanduse Seltsi Koolikirjanduse toimekond. Noore-soo kirjavara 30. Tartu: G. Roht (K. Sööt), 1918. 174 lk, ill. [Varasem trükk: 1:1913].

Eisen, M[atthias] J[ohann] Eesti muistsed jumalad ja wägimehed. 3. trükk. Eesti Kirjanduse Seltsi Koolikirjanduse toimekond. Nooresoo kirjawara 30. Tartu: G. Roht (K. Sööt), 1920. 178 lk, ill. [Varasem trükk: 1:1913; 2:1918].

Eisen, M[atthias] J[ohann] Eesti mütoloogia. Tallinn: Eestimaa Kooliõpetajate Vastastiku Abiandmise Selts, 1919 [: kaanel: 1920]. 255 lk.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Eesti nalja. Tallinn: Kool, 1922. 120 lk.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Eesti prohwet Järwe Jaan. M. J. Eisen Eesti prohwet Järwe Jaan. Rootsiaegsed köstrid. Kaks peatükki kodumaa lähemast minewikust. Tartu: Postimees, 1918, 3-52.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Eesti prohwet Järwe-Jaan. 2., täiendatud trükk. Tallinn: A. Keisermann, 1921. 47 lk. [Varasem trükk: 1:1918].

Eisen, M[atthias] J[ohann] Eesti rahwalaulud. Põiminud M. J. Eisen. Eesti Kirjanduse Seltsi Koolikirjanduse toimekond. Nooresoo kirjavara 46. Kuresaare: T. Liiw (trükkija), 1919 [: kaanel: Tallinn: G. Pihlakas (kirjastaja)]. 176 lk.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Eesti uuem mütoloogia. Eesti mütoloogia 2. Tallinn: Rahvaülikool, [1920]. 190 lk.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Eesti vana usk. Eesti mütoloogia 4. Eesti Kirjanduse Seltsi Toimetused 21. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1926 [: kaanel: 1927]. 342 lk.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Eesti vanasõnad. Suurest korjandusest kokku põiminud M. J. Eisen. 2., täiendatud trükk. Eesti Kirjanduse Seltsi Kooli-kirjanduse toimkond. Noorsoo kirjavara 38. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1929. 107 lk. Varasem trükk: 1:1914]. Palm, August [Idem]. Eesti Kirjandus 1931:6, 344-348. ©Päss, Elmar [Idem]. Eesti Kirjandus 1929:4, 187-188.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Eestlaste sugu. 2., täiendatud trükk. Eesti Kirjanduse Seltsi rahvakirjanduse toimekond. Rahvakirjandus 3. Tallinn: Eesti Kirjastuse-Ühisus, 1922. VII + 239 lk. [Varasem trükk: 1(1):1906; 1(2):1911]. M[ä]g[iste], J[ulius] [Idem]. Eesti Keel 1922(1923):3/4, 83-86.

Eisen, M[atthias] J[ohann] EKS-i rahvaluule korjamise aruanne 1922.-1926. a. Eesti Kirjanduse Seltsi Aastaraamat 11.1923/1927. Eesti Kirjan-duse Seltsi Toimetused 25. Tartu 1928, 24-25.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Elias Lönnrot Eestis [: Ekspeditsioon: 1844]. Eesti Kirjandus 1923:8, 337-346.

Eisen, M[atthias] J[ohann] En svensk kung i estniskt folkminne. Svio-Estonica 2. Tartu 1935, 7-16. [Resümee: Rootsi kuningas eesti rahvamälestuses].

Eisen, M[atthias] J[ohann] Endise põlwe pärandus. Kogu rahwa suust kogutud juttusid. 2. trükk. Tartu: Hermann, [1920]. 96 lk. [Varasem trükk: 1:1883].

Eisen, M[atthias] J[ohann] Endise põlwe pärandus. Kogu rahwa suust kogutud juttusid. 3. trükk. Tartu: Hermann, [1921]. 96 lk. [Varasem trükk: 1:1883; 2:1920].

Eisen, M[atthias] J[ohann] Esimene teineteisele lähenemine soome ja eesti üliõpilaste vahel. Eesti ja Soome üliõpilaskondade hõimualbum = Suomen ja Eestin ylioppilaskuntien heimoalbumi 1. Tartu: Postimees, 1926, 16-20, ill.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Esivanemate ohverdamised. Eesti mütoloogia 3. [2. trükk]. Tartu: Postimees, 1918 [: kaanel: Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1920]. 155 lk. [Varasem trükk: 1:1917-1919 (Eesti Kirjandus)].

Eisen, M[atthias] J[ohann] Esivanemate ohverdamised. Eesti mütoloogia 3. 3., täiendatud trükk. Eesti Kirjanduse Seltsi Toimetused 19. Tallinn: Varrak, 1920 [: kaanel: 1922]. 159 lk. [Varasem trükk: 1:1917-1919 (Eesti Kirjandus); 2:1918 (1920)].

Eisen, M[atthias] J[ohann] Esivanemate varandus / H. Tampere (koost / toim); Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1958. 252 lk, ill.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Esiwanemate warandus. Kohalised Eesti muinasjutud. 3. trükk. Tartu: Hermann, [1922]. 64 lk. [Varasem trükk: 1:1882; 2:1908].

Eisen, M[atthias] J[ohann] Estnische Mythologie [: Vom Verfasser revi-dierte und mit Anmerkungen versehene Übertragung aus dem Estnischen von Eduard Erkes]. Leipzig: Otto Harrassowitz, 1925. 223 lk. Künzig, Johannes [Idem]. Zeitschrift für Volkskunde 8.1930, 254.*

Eisen, M[atthias] J[ohann] F. R. Faehlmann folkloristina. Friedrich Robert Faehlmann’i album. Tartu: F. R. Faehlmann’i mälestuse jäädvus-tamise Komitee, 1929, 66-88, ill.

Eisen, M[atthias] J[ohann] F. R. Faehlmann folkloristina. Tartu: Postimees, 1929. 24 lk, ill. [Äratrükk: Friedrich Robert Faehlmann’i album. Tartu 1929].

Eisen, M[atthias] J[ohann] Hans ja wanapagan. Rahwa jutud Kawala-Hansu wiguritest wanapaganaga. 4., täiendatud trükk. Tartu: G. Roht, 1920. 119 lk. [Varasem trükk: 1:1896; 2:1903; 3: ?].

Eisen, M[atthias] J[ohann] Hansu-raamat. Kawala Hansu wigurid sakstega ja talupoegadega. 2., täiendatud trükk. Tallinn: Eestimaa Kooliõpetajate Wastastikku Abiandmise Selts, 1920. 84 lk. [Varasem trükk: 1:1894].

Eisen, M[atthias] J[ohann] Heimokannel 1 [: Väisänen, A. O. Viron kansan runoja. Heimokannel 1. Kalevalaseuran julkaisuja 3. Porvoo 1924]. Eesti Kirjandus 1924:11, 511-512.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Helme tilpajad. Eesti Kirjandus 1921:12, 419-422.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Hõbedased apostlid ja kuldne Kristus. Eesti Kirjandus 1930:11, 513-520.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Hobuseraud. Eesti Kirjandus 1926:11, 576-580.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Imerohi. Eesti Kirjandus 1921:3, 71-76.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Ingeri pulmalaulud [: Salminen, Väinö Länsi-Inkerin häärunot: synty- ja kehityshistoriaa. Häärunotutkimuksia 1. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 158. Helsinki 1917]. Eesti Kirjandus 1918/1919:1/2, 55-59.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Inimesenahast pastlad ja inimeserasvast küünlad. Eesti Kirjandus 1934:1, 16-24.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Inimessüdame ja ülepea inimesliha söömine. Eesti Kirjandus 1934:4, 174-179.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Isiklikke mälestusi soome-eesti kultuurilistest kokkupuutumistest 50 aasta eest ja neile järgneval ajal. Eesti Kirjandus 1931:3, 169-185, ill.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Isiklikke mälestusi Soome-Eesti kultuurilistest kokkupuutumistest 50 aasta eest ja neile järgneval ajal. Tervitus lahe tagant. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura’le tema sajaaastaseks juubelipäevaks Eesti Kirjanduse Seltsilt. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1931, 56-72.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Jaan Jõgever. Eesti Kirjandus 1924:11, 465-475, ill.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Jõuluõled. Eesti Rahva Muuseumi Aasta-raamat 6.1930. Tartu 1931, 67-80, ill. [Zusammenfassung: Die Weihnachtsstroh, 162-164].

Eisen, M[atthias] J[ohann] Jumalate viisnurk. Eesti Kirjandus 1924:11, 509-510.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Kalevipoja esi-isad. 2., täiendatud trükk. Tallinn: Eestimaa Kooliõpetajate Vastastikku Abiandmise Selts, [1920]. 124 lk. [Varasem trükk: 1:1910].

Eisen, M[atthias] J[ohann] Kalevipoja kinnismuistised. Fr[iedrich] R[ein-hold] Kreutzwald Kalevipoeg. Eesti kangelaseepos. Parandatud ja illust-reeritud väljaanne koolidele. Tallinn: Töökool, 1930, 217-221, kaart.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Kalevipoja sängid. Eesti Kirjandus 1924:4, 143-153, ill, kaart; 1924:5, 202-210, ill.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Kaleviste muna. Eesti Kirjandus 1924:5, 190-194. [(1) Eisen, M[atthias] J[ohann] Väike ääremärkus. Eesti Kirjandus 1924:8].

Eisen, M[atthias] J[ohann] Kalewipoja album. A. Adamsoni, O. Hoffmanni, A. Prometi ja A. Siwardi pildid. Tartu: Eesti Kunstikirjastus Konze, 1926. 61 lk, ill.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Kanapää ja Kanepi. Eesti Kirjandus 1923:2, 82-88.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Karjane. Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 1. Tartu 1925, 9-34, ill. [Zusammenfassung: Der Hirt, 145-148].

Eisen, M[atthias] J[ohann] Kas on Eestis muiste vanaduse pärast inimesi surma saadetud? Eesti Kirjandus 1926:4, 202-206.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Kaval-Antsu ja Vanapagana lugu / V. Konsa (toim). 3. trükk. Stockholm: Välis-Eesti, 1982. 131 lk, ill. [K[onsa], V. Saateks, 3]. [Varasem trükk: 1:1905; 2:1920].

Eisen, M[atthias] J[ohann] Kawala Hansu ja wanapagana lugu. 2. trükk. Tallinn: G. Pihlakas, 1920. 215 lk, ill. [Varasem trükk: 1:1905].

Eisen, M[atthias] J[ohann] Kellad. Eesti Kirjandus 1931:8, 424-431; 1931:9, 464-472; 1931:10, 519-528.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Kevadised pühad. Eesti Vabariigi Tartu Üli-kooli Toimetused. B: Humaniora 27:3. Tartu 1932. 97 lk. [Zusammenfassung: Frühlingsfeste]. Päss, Elmar [Idem]. Eesti Kirjandus 1932:12, 624-626.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Kirjanduslikud küsimused Kreutzwaldi kirjades dr. Bertramile. Looming 1925:8, 649-656.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Kivistunud inimesed. Eesti Kirjandus 1924:10, 453-464; 1924:11, 491-501.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Kodumaa ajaloolised ja rahvaluulelised kloostrid. Eesti Kirjandus 1925:1, 1-14, kaart; 1925:2, 56-61; 1925:4, 146-153; 1925:6, 240-249, ill.  [(1) Prants, H[endrik] Lisandusi, täiendusi ja õiendusi mõnede kirjutiste kohta "Eesti Kirjanduses" a. 1925, 1926 ja 1927. I. Eesti Kirjandus 1927:7].

Eisen, M[atthias] J[ohann] Kolmandad Eesti kohalikud muistejutud. Tallinn: Eestimaa Kooliõpetajate Wastastikku Abiandmise Selts, 1920, 145-224, ill.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Kõrtsiraamat. Vanu jutte ja nalju armsaks ajaviiteks kõrtsiskäijatele. 2., täiendatud trükk. Tartu: Hermann, [1931]. 96 lk. [Varasem trükk: 1:1896].

Eisen, M[atthias] J[ohann] Kosjad. Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 7.1931. Tartu 1932, 1-47, ill, kaart. [Zusammenfassung: Werbung und Verlobung, 126-129].

Eisen, M[atthias] J[ohann] Kreutzwald ja keeleküsimus. (Bertramile saadetud kirjade valgustusel). Eesti Keel 1925:3/4, 49-56.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Kreutzwaldi luuletused Bertrami kogus. Eesti Kirjandus 1925:11, 449-453.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Kuidas ma kirjameheks sain. Eesti Kirjandus 1925:9, 343-350, ill.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Kuidas mind ajakirjandusest eemale tõrjuti. Eesti Kirjandus 1925:9, 396-400.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Kukk kirikutorni otsas. Eesti Kirjandus 1926:7, 351-358.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Kuninga-jutud. Kuningatest, kuninga poegadest, kuninga tütardest ja kuninga tütarde wäimeestest. Rahwa suust kokkukorjatud. 4. trükk. Tartu: Hermann, [1922]. 96 lk, ill. [Varasem trükk: 1:1894; 2:1906; 3:1908].

Eisen, M[atthias] J[ohann] Kuradi sünonüümid. Eesti Kirjandus 1927:4, 216-221.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Kuri silm. Eesti Kirjandus 1927:1, 34-43; 1927:3, 153-160.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Kust tulevad lapsed? Eesti Kirjandus 1926:1, 36-40.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Linnud rahvausus. Eesti Kirjandus 1922:9, 318-324; 1922:10/11, 348-364; 1922:12, 407-416.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Luupainaja. Arutused ja jutud luupainajast. 2., täiendatud trükk. Eesti Kirjanduse Seltsi Koolikirjanduse toimkond. Noorsoo kirjavara 72. Tallinn: Kool, 1922. 88 lk. [Varasem trükk: 1:1896].

Eisen, M[atthias] J[ohann] Maa-alused teed. Eesti Kirjandus 1920:11/12, 332-333.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Mägede rändamine. Eesti Kirjandus 1924:12, 537-542.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Meie jõulud. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1931. 148 lk. Päss, Elmar [Idem]. Eesti Kirjandus 1932:8, 415-416.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Meie wanad jõulukombed. Jõulu album 1929. Viljandi [1929], 3-6, ill.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Mets vanarahva arvamises. Eesti Metsanduse Aastaraamat 5. Tartu 1931, 14-26. [Zusammenfassung: Wald in der Volkstradition].

Eisen, M[atthias] J[ohann] Mets vanarahva arvamises. Tartu: Akadeemi-line Metsaselts, 1931. 15 lk. [Zusammenfassung: Wald in der Volkstradition]. [Äratrükk: Eesti Metsanduse Aastaraamat 5.1931].

Eisen, M[atthias] J[ohann] Mida on mullu rahvaluule korjamise alal tehtud? [: 1926]. Eesti Kirjandus 1927:1, 64.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Miten minusta tuli kansanrunouden kerääjä ja Kalevalan harrastaja. Kalevalaseuran vuosikirja 1. Helsinki 1921, 194-202, ill.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Mõista, mõista, mis see on. Mõistatused, keeru-lised küsimised ja mõistatuse-jutud. 2., täiendatud trükk. Eesti Kirjanduse Seltsi Koolikirjanduse toimekond. Nooresoo kirjawara 44. Tartu: G. Roht, 1920. 56 lk. [Varasem trükk: 1:1914].

Eisen, M[atthias] J[ohann] Näkiraamat. Arutused ja jutud näkist. 2., täiendatud trükk. Eesti Kirjanduse Seltsi Koolikirjanduse toimkond. Noorsoo kirjavara 73. Tallinn: Kool, 1922. 148 lk. [Varasem trükk: 1:1897].

Eisen, M[atthias] J[ohann] Noogid [: Mütoloogilised olendid]. Eesti Kirjandus 1925:7, 303-304.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Ohverdamise aeg ja ohvrisaajad. Eesti Kirjandus 1918/1919:11, 257-268.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Ohvrivakad. Eesti Kirjandus 1918/1919:3/4, 65-76; 1918/1919:5/6, 97-100.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Omalt poolt seletuseks [: A. Palm Eesti-liivi mütoloogia-uurimise teaduslikust tasapinnast. Prof. M. J. Eisen’i ja dr. O. Loorits’a uuemate mütoloogiliste teoste puhul. Eesti Kirjandus 1927:12]. Eesti Kirjandus 1927:12, 657.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Õnneraha. Eesti Kirjandus 1929:1, 11-19.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Pea pöialt! Eesti Kirjandus 1933:1, 22-27.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Peata Tõll. Eesti Kirjandus 1926:1, 40-44.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Peko [: Mütoloogiline olend]. Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1934. Tartu 1936, 1-16. [(1) Anderson, Walter Anmerkungen. Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1934. Tartu 1936].

Eisen, M[atthias] J[ohann] Pell [: Mütoloogiline olend]. Eesti Kirjandus 1925:5, 203-204.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Poostel ja vilpus [: Mütoloogiline olend]. Eesti Keel 1924:5/6, 174-176.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Preestrid ja targad. Eesti Kirjandus 1918/1919:12, 289-303.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Pro domo [: M. J. Eiseni kogutud mõistatuste teisendite müümisest Soome Kirjanduse Seltsile]. Eesti Kirjandus 1932:10, 528.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Professor Antti Aarne. Eesti Kirjandus 1925:3, 65-69, ill.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Pühad kivid. Eesti Kirjandus 1918/1919:7, 155-166.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Pühad kohad. Eesti Kirjandus 1918/1919:8/9, 177-191.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Pulmamõõk. Eesti Rahva Muuseumi Aasta-raamat 5. Tartu 1929, 5-31, ill, kaart. [Zusammenfassung: Hochzeitsdegen, 190-193].

Eisen, M[atthias] J[ohann] Pulmamõõk. Tartu: Postimees, 1929. 36 lk. [Zusammenfassung: Hochzeitsdegen]. [Äratrükk: Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 5.1929].

Eisen, M[atthias] J[ohann] Raha-augu jutud. Rahwa suust kokku korjatud. 4., suurendatud trükk. Tartu: Hermann, [1920]. 80 lk. [Varasem trükk: 1:1894; 2:1900; 3:1906].

Eisen, M[atthias] J[ohann] Rahvaluule korjamine 1924. Eesti Kirjandus 1925:1, 32.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Rahvaluule korjamine 1925. Eesti Kirjandus 1926:1, 63.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Rahvamälestiste päästmine [: Rahvaluule korjamine 1927]. Eesti Kirjandus 1928:1, 63-64.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Rändavad järved. Eesti Kirjandus 1920:9/10, 305-317; 1920:11/12, 321-332.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Rist. Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 2. Tartu 1926, 85-102, ill. [Zusammenfassung: Das Kreuz, 207-208].

Eisen, M[atthias] J[ohann] Rootsi kulda Eestis. Eesti Kirjandus 1928:4, 211-220.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Rootsi kuninga puud. Eesti Kirjandus 1925:10, 426-435.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Rootsi kuningate hauad Eestis. Eesti Kirjandus 1928:7, 378-387.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Saarde neitsi. Eesti Kirjandus 1925:11, 459-463.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Sator-nõiasõnad. Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 9/10.1933/1934. Tartu 1934, 81-96, ill. [Zusammenfassung: Die Satorformel, 293-294].

Eisen, M[atthias] J[ohann] Saun ja vihtlemine. Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 8.1932. Tartu 1934, 28-70, ill. [Zusammenfassung: Über Badestube und Quästen, 195-197].

Eisen, M[atthias] J[ohann] Seletuseks [: D. Palgi Fr. Rob. Fählmann’i osa eesti ilukirjanduses. Eesti Kirjandus 1928:11]. Eesti Kirjandus 1928:12, 688.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Stahl, kurat ja kalev. Eesti Keel 1925:1/2, 35-39. [(1) S[aares]te, A[ndrus] Veel kord kalev Stahlil. Eesti Keel 1925:5/6].

Eisen, M[atthias] J[ohann] Talupoisid kuningate wäimeesteks. Wanad jutud imede maailmast. 2. trükk. Tallinn: Eestimaa Kooliõpetajate Wastastikku Abiandmise Selts, 1920. 96 lk. [Varasem trükk: 1:1908].

Eisen, M[atthias] J[ohann] Tartumaa muinasjutud. Tartu: Hermann, [1926]. 96 lk.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Teised Eesti kohalikud muistejutud. Tallinn: Eestimaa Kooliõpetajate Wastastikku Abiandmise Selts, 1920, 81-144, ill.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Tõll ja ta sugu. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1927. 160 lk, ill, kaart.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Tulekultus. Eesti Kirjandus 1918/1919:10, 225-236.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Türi. Eesti Keel 1927(1928):8, 205-207.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Turja. Eesti Kirjandus 1934:9, 397-404.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Über den Pekokultus bei den Setukesen. Finnisch-ugrische Forschungen 6.1936:7, 104-111.*

Eisen, M[atthias] J[ohann] Vahakujud ja pildid. Eesti Kirjandus 1926:6, 307-311.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Vahetatud lapsed. Eesti Kirjandus 1928:8, 430-438.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Väike ääremärkus [: M. J. Eisen Kaleviste muna. Eesti Kirjandus 1924:5]. Eesti Kirjandus 1924:8, 368.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Väike Kalevala. 2. trükk. Eesti Kirjanduse Seltsi Koolikirjanduse toimekond. Nooresoo kirjavara 50. Tallinn: Rahva-ülikool, [1919]. 97 lk, ill. [Allikas: 1:1883].

Eisen, M[atthias] J[ohann] Väike Kalevala. 3. trükk. Eesti Kirjanduse Seltsi Koolikirjanduse toimkond. Nooresoo kirjavara 50. Tallinn: Rahva-ülikool, 1924. 91 lk, ill. [Varasem trükk: 1:1883; 2:1919].

Eisen, M[atthias] J[ohann] Vändra Tõnn 1932. a. teadete valgustusel. Usuteadusline Ajakiri. Lisavihik 4. Tartu: Akadeemiline Usuteadlaste Selts, 1933. 46 lk.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Vanu ülestõusmise-pühade kombeid. Kevade-pühade album 1930. Tartu: Postimees, 1930, 9-11, ill.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Vaskväravad. Eesti Kirjandus 1921:5, 129-141.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Viisnurk. Eesti Kirjandus 1923:12, 556-559.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Vikerkaar. Kaleviste mailt. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 3. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 1935, 5-10. [Zusammenfassung: Der Regenbogen, 301].

Eisen, M[atthias] J[ohann] Viljaneitsid. Eesti Kirjandus 1922:3, 104-109.

Eisen, M[atthias] J[ohann] Virmalised. Kirjoituksia isänmaallisista aiheista. Juhlakirja professori Kaarle Krohnin seitsenkymmenvuotis-päiväksi 10. V. 1933. Suomi 5:16. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1933, 61-78.

Eisen, M[atthias] J[ohann]; Kallas, Oskar; Alava, Vihtori; Anderson, Walter; Grünthal, V[illem]; Krohn, Kaarle; Loorits, Oskar; Päss, Elmar Eesti rahvalaulud Dr. Jakob Hurda ja teiste kogudest = Estonum Carmina Popularia ex D:ris Jacobi Hurt aliorumque thesauris 2. Monumenta Estoniae Antiquae 5. Eesti Kirjanduse Seltsi Toimetused 21. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1932. XXVII + 559 lk, kaart. [Zusammenfassung: Inhalt und Verbreitung der einzelnen Lieder]. Palm, August [Idem]. Eesti Kirjandus 1932:12, 620-622.©Semper, J[ohannes] [Idem]. Looming 1932:8, 960-962.

Eisen, M[atthias] J[ohann]; Krohn, Kaarle; Alava, Vihtori; Kallas, Oskar; Anderson, Walter; Grünthal, V[illem] Eesti rahvalaulud Dr. Jakob Hurda ja teiste kogudest = Estonum Carmina Popularia ex D:ris Jacobi Hurt aliorumque thesauris 1. Eesti Kirjanduse Seltsi Toimetused 21. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1926. LXXIII + 487 lk, kaart. [Zusammenfassung: Inhalt und Verbreitung der einzelnen Lieder]. Päss, Elmar [Idem]. Eesti Kirjandus 1929:4, 185-187.

Eisen, M[atthias] J[ohann]; Wöhrmann, Eduard L. Kawala-Hansu wigurid Wanapaganaga. Rahwa suust üleskirjutud jutud Hansust ja Wana-paganast [: Ümber töötanud M. J. Eiseni "Hans ja Wanapagan" järele Eduard L. Wöhrmann]. Tartu: Hermann, [1921]. 107 lk.

Eisen, Matt[h]ias Johann [Üleskutse mõistatuste kogumiseks]. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 269. [Allikas: Olevik 1887].

Eisen, Matt[h]ias Johann Eessõna [teosele "Vanad jutud"]. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 269-270. [Allikas: M. J. Eisen Vanad jutud. Paide 1894].

Eisen, Matt[h]ias Johann Rahvaluule korjamine. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 270. [Allikas: Linda 1896].

Eisen, Matt[h]ias Johann Rahvaluule korjamise kohta. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 270-274, ill. [Allikas: Isamaa Kalender 1896. aastaks. Jurjev 1895].

Eisen, Matthias Johann Helme tilpajad. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 72-74. [Allikas: Eesti Kirjandus 1921:12].

Eisen, Matthias Johann Päevaraamat 1918 lõpu ja 1919 alguse kohta. Looming 1992:11, 1553-1568.

Ekspeditsioone 1969. aastal. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused 19.1970:2, 236-240. [Rahvaluule, 239-240].

Ekspeditsioone 1970. aastal. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused 20.1971:2, 224-229. [Rahvaluule, 228-229].

Ekspeditsioone 1971. aastal. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused 21.1972:2, 218-224. [Rahvaluule, 223-224].

Ekspeditsioone 1972. aastal. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused 22.1973:2, 202-211. [Rahvaluule, 208-211].

Ekspeditsioone 1973. aastal. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused 23.1974:2, 212-220. [Rahvaluule, 218-220].

Ekspeditsioonid 1967. aasta suvel. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused 17.1968:2, 199-204. [Rahvaluule, 203-204].

Ekspeditsioonid 1968. aasta suvel. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused 18.1969:1, 91-95. [Rahvaluule, 94-95].

Ekston, Anna Tantsupäevad Tallinnas [: Eesti rahvatantsurühmade üle-vaatus]. Kultuur ja Elu 1972:7, 41.

Ekston, Anna; Põder, Inge; Kasak, Naima; Torop, Kristjan; Aassalu, Heino Kuue ansambli ülevaatus [: (1) "Kullaketrajad"; (2) "Narva"; (3) "Kajakas"; (4) "Sõprus"; (5) TRÜ rahvakunstiansambel; (6)"Kuljus"]. Kultuur ja Elu 1969:8, 36-40, ill.

Elberg, Kaupo Tulukesed jaaniöös [: Jaaniuss/jaanimardikas]. Eesti Loodus 1989:6, 375-377, ill.

Eller, Mart "Kalevala" ja "Kalevipoeg" soome ning eesti kunstnike loomingu inspiratsiooniallikana. Kalevala 150. Vabariikliku konverentsi ettekannete teesid. Tartu 1985, 24.

Elstrok, Helmut Pilguheit kodurajooni süngesse sajandisse [: Nõiaprotsessid XVII sajandil Viru-Nigulas]. Kultuur ja Elu 1986:8, 32-34, ill.

Emakeele Seltsis [: Koosolek 26.02.1967, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1967:5, 318-319.

Emakeele Seltsis [: Koosolek: 12.04.1959, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1959:5, 320.

Emilie Poom [: Nekroloog]. Keel ja Kirjandus 1961:5, 318-319, ill.

Emilie Poom 30. VII 1874-20. III 1961. Rahvapärimuste koguja 2. Tartu 1961, 100-101, ill.

Enäjärvi [-Haavio], Elsa "Paistin syöminen". Suomalainen joululeikki ja sen kansainvälistä taustaa. Kirjoituksia isänmaallisista aiheista. Juhlakirja professori Kaarle Krohnin seitsenkymmenvuotis-päiväksi 10. V. 1933. Suomi 5:16. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1933, 79-101, ill.

Enäjärvi [-Haavio], Elsa Nukke. Kalevalaseuran vuosikirja 8. Porvoo 1928, 232-280, ill.

Enäjärvi-Haavio, Elsa A. R. Niemi. Soome rahvaluuleuurija. Eesti Kirjandus 1932:2, 49-65, ill.

Enäjärvi-Haavio, Elsa The Game of Rich and Poor. A Comparative Study in Traditional Singing Games. Folklore Fellows Communications 100. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1932. 343 lk.

ENSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseumi rahvaluuleosakonna üleskutse / Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuv Kultuurharidustöö Metoodiline Keskkabinet. Tallinn 1955. 5 lk. [Rotaprint].

ERA kirjastustegevusele alus pandud. Rahvapärimuste Selgitaja 4. Tartu 1938, 143.

ERA vahekordadest teistega. 1. Kultuurteatmete Arhiiv. Rahvapärimuste Selgitaja 2. Tartu 1937, 44-46.

ERA vahekordadest teistega. 2. Kes kõlbab ERA kaastööliseks ja kes mitte? Rahvapärimuste Selgitaja 3. Tartu 1937, 96-98.

Erenberg, Menda Iisaku kihelkonna venelaste poluvertsikute mütoloogi-list terminoloogiat. Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 9/10.1933/1934. Tartu 1934, 105-112, kaart. [Résumé: Quelques notes sur la terminologie mythologique chez les russes "poluvertsiks" de la paroisse d’Iisaku, 295-296].

Erenberg, Menda Kaldun eesti keeles. Kaleviste mailt. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 3. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 1935, 177-185, kaart. [Zusammenfassung: Kaldun im Estnischen, 312].

Erm, Anne Virolainen kansansävelmä kepeässä asussa. Musiikin suunta 11.1989:3, 18-29, ill, noot.

Erna Normanni tähtpäeval. Keel ja Kirjandus 1964:9, 570-571.

Ernits, Enn F. Tumanski kogutud vadja rahvalauludest. Keelest ja kultuuriloost. Emakeele Seltsi Aastaraamat 33.1987. Tallinn 1989, 89-92.

Ernits, Enn Kust pärineb osm? Keel ja Kirjandus 1977:8, 478-480.

Ernits, Enn Läänemeresoome kalendrisõnavarast. Läänemeresoome keel-test. Emakeele Seltsi Aastaraamat 28.1982. Tallinn 1984, 76-81, ill. [Резюме: О прибалтийско-финской календарной лексике].

Ernits, Enn Lisa eesti kalendriloole. Eesti Loodus 1981:2, 91-95, ill. [Summary: A contribution to the history of the Estonian calendar, 126. Резюме: В дополнение к истории эстонского календаря, 124].

Ernits, Enn Muukeelsetest mugandustest eesti folklooris. Rahvaluulest. Emakeele Seltsi Toimetised 21. Tallinn 1987, 13-29, ill. [Zusammenfassung: Fremdsprachige adaptierte Elemente in der estnischen Folklore. Резюме: Иноязычные приспособленные элементы в эстонском фольклоре].

Ernits, Tiiu; Ernits, Enn Vadjalaste ja isurite tähelepanekuid taevakehade kohta. Eesti Loodus 1984:9, 577-581, ill. [Summary: The Votians and Izhorians about heavenly bodies, 623. Резюме: Знания и поверья води и ижорцев о небесных телах, 621].

Ernits, Villem M. J. Eisen hõimutegelasena. M. J. Eiseni elu ja töö. Tartu: Noor-Eesti, 1938, 174-178, ill.

Ertis, E[duard] "Kreutzwaldi päevi" juba 30. Looming 1987:2, 277-280.

Ertis, E[duard] Fr. R. Kreutzwaldi nimeline Kirjandusmuuseum. Kümme aastat Eesti NSV Teaduste Akadeemiat (1946-1956). Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1956, 187-192. [Rahvaluuleosakond, 189-191].

Ertis, E[duard] Fr. R. Kreutzwaldi nimelise Kirjandusmuuseumi tänapäevast ja homsest. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateaduste seeria 8.1959:2, 198-201.

Ertis, E[duard] Kirjandusmuuseum 25 aastane. Keel ja Kirjandus 1965:11, 684-687, ill.

Ertis, E[duard]; Olesk, S[irje] Kirjandusmuuseum 1986. aastal. XXXI Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid. Tartu 1987, 28-30.

Ertis, E[duard]; Olesk, S[irje] Kirjandusmuuseum 1987. aastal. XXXII Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid. Tartu 1988, 37-40.

Ertis, E[duard]; Olesk, S[irje] Kirjandusmuuseum 1988. aastal. 33. Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid. 26.-27. detsember 1989. Tartu 1989, 34-37.

Ertis, Eduard "Süük söögi, lüük löögi peale". Mõnda Oudovamaa eestlaste keelepruugist ja rahvapärastest ütlemistest. Keel ja Kirjandus 1992:9, 553-555.

Ertis, Eduard Esimene veerandsada [: Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum]. Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. Uurimusi ja materjale 5. Tallinn: Eesti Raamat, 1967, 7-12, ill.

Ertis, Eduard Jakob Hurda korrespondent Joosep Tamm. Keel ja Kirjan-dus 1990:2, 88-89.

Ertis, Eduard Kolmkümmend aastat Kreutzwaldi päevi Kirjandusmuuseumis (1957-1986) = Эртис Эдуард 30 лет Дням Крейцвальда в Литературном музее. XXX Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid = Тезисы докладов XXX конференции "Дни Крейцвальда". Tartu 1986, 3-5; 44-45.

Ertis, Eduard Rahva kujundlikust mõtlemisest ja ütlemisest. Rahvapärimuste koguja 5. Tartu 1967, 59-62.

Ertis, Eduard; Olesk, Sirje Kirjandusmuuseum 1980. aastal = Эртис Эдуард; Олеск Сирье Литературный музей в 1980 году. XXVI Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid = Тезисы докладов XXVI конференции "Дни Крейцвальда". Tartu 1982, 27-29; 59-61.

Ertis, Eduard; Olesk, Sirje Kirjandusmuuseum 1981. aastal = Эртис Эдуард; Олеск Сирье Литературный музей в 1981 году. XXVI Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid = Тезисы докладов XXVI конференции "Дни Крейцвальда". Tartu 1982, 29-31; 61-64.

Ertis, Eduard; Olesk, Sirje Kirjandusmuuseum 1982. aastal = Эртис Эдуард; Олеск Сирье Литературный музей в 1982 году. XXVII Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid = Тезисы докладов XXVII конференции "Дни Крейцвальда". Tartu 1983, 25-27; 51-53.

Ertis, Eduard; Olesk, Sirje Kirjandusmuuseum 1983. aastal = Эртис Эдуард; Олеск Сирье Литературный музей в 1983 году. XXVIII Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid = Тезисы докладов XXVIII конференции "Дни Крейцвальда". Tartu 1984, 23-26; 49-51.

Ertis, Eduard; Olesk, Sirje Kirjandusmuuseum 1984. aastal = Эртис Эдуард; Олеск Сирье Литературный музей в 1984 году. XXIX Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid = Тезисы докладов XXIX конференции "Дни Крейцвальда". Tartu 1985, 34-37; 71-74.

Ertis, Eduard; Olesk, Sirje Kirjandusmuuseum 1985. aastal = Эртис Эдуард; Олеск Сирье Литературный музей в 1985 году. XXX Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid = Тезисы докладов XXX конференции "Дни Крейцвальда". Tartu 1986, 39-42; 72-75.

Esimene Kreutzwaldi-päev Võrus [: Konverents: 11.12.1966, Võru]. Looming 1967:1, 155-156.

Esko, Andrus Mees "Weltmeisteriga" [: Akordionist Arnold Kask 60]. Kultuur ja Elu 1982:6, 10-12, ill.

Esler, Peeter Riidaja mehel on juubel [: Torupillimängija Johannes Taul 60]. Kultuur ja Elu 1982:7, 34-35, ill.

Estonian Poetry and Language. Studies in Honor of Ants Oras / Viktor Kõressaar (toim); Aleksis Rannit (toim); Estonian Learned Society in America. Stockholm: Vaba Eesti, 1965. 301 lk.

Etnogeograafilisi küsimusi. Rahvateaduslikud küsimuskavad 4. Eesti Rahva Muuseumi väljaanne 29. Tartu 1928. 8 lk, ill. [Muusikariistad, 8].

Etnograafia / A. Ojalo (toim) et al; ENSV Rahvaloomingu ja Kultuuritöö Teaduslik Metoodikakeskus. Meie Repertuaar 1988:3. Tallinn: Eesti Raamat, 1988. 65 lk, ill, noot.

Etnograafia ja folkloor. Eesti Rahva Muuseumi XXXIV teadus-konverentsi teesid. Tartu, 14.-15. aprill 1992. a. / V. Tuubel (toim); H. Pärdi (toim); I. Tammaru (toim); Eesti Rahva Muuseum. Tartu 1992. 36 lk.

Эстонская фольклористика. Академия наук Эстонской ССР в годы 1956-1964. Таллин 1965, 291-294.