B. K. Virolaisseuroilla monipuolinen Kalevala-juhla Sidneyssa. Karjalan Heimo 1985:7/8, 160-161.*

Babenko, V. N.; Allpere, A[nne]; Beljaeva, I. Z.; Etova, O. V.; Heinapuu, A[ndres]; Mirov, R[uth]; Pavlova, E. A.; Raudalainen, T[aisto]-K[alevi]; [Ribenis, Karin]; Ryskin, Ju. D.; Tamkivi, K[ülli]; Tjurina, I. M. = Бабенко В. Н.; Аллпере А[нне]; Беляева И. З.; Миров Р[утхь]; Павлова Е. А.; Раудалайнен Т[айсто]-К[алеви]; [Рибенис Карин]; Рыскин Ю. Д.; Тамкиви К[юлли]; Тюрина И. М.; Хейнапуу А[ндрес]; Этова О. В. Фольклористика = Folkloristics. Bibliographia Studiorum Uralicorum 1917-1987. Библиография по уралистике = Bibliography on Uralic Studies 2:2 / Н. В. Бабенко (toim) et al; Институт научной информации по общественным наукам АН СССР; Институт языка и литературы АН ЭССР et al. Москва: Академия наук СССР, 1990. X + 230 lk.

Baltica’89. Rahvusvaheline folkloorifestival = Международный фол[ь]к-лорный фестиваль = International Folklore Festival. Tallinn, 4.-9.07. 1989 / [Kristin Kuutma (toim)]. [Tallinn 1989]. [pagineerimata 64 lk], ill.

Baltica’92. Rahvusvaheline folkloorifestival = International Folklore Festival. Tallinn, 14.-19.07. 1992 / [Kristin Kuutma (toim)]. [Tallinn 1992]. [pagineerimata 32 lk], ill.

Barkalaja, Anzori Riivamisi rahvaluulest. Rahvaluule. Noorteadlaste konverentsi teesid. Tartu 1992, 3-5, ill.

Barley, Nigel Some comments on Krikmann. Proverbium 16 (1971)-25 (1975). Sprichwörterforschung 9:2. Bern; Frankfurt am Main; New York; Paris: Peter Lang AG, 1987, 991-992.

Barley, Nigel Some comments on Krikmann. Proverbium 25. Helsinki 1975, 991-992.

Barons, Krišjnis Igau#u tautas dziesmas. K Emmas upe cΡlusΡs = Eesti rahvalaulud. Kuidas Emajõgi tekkinud. Eduard Laugaste Eesti rahvaluule-teaduse ajalugu 1. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 180-188, ill. [Allikas: Mjas Viesis 1857].

Baturin, I[nna] Kas leer on isaisade komme? Tallinn: Eesti Raamat, 1971. 48 lk.

Baturin, I[nna] Kogugem materjale tänapäeva traditsioonide kohta. Rahva-pärimuste koguja 6. Tartu 1968, 18-24.

Baturin, I[nna] Kogugem materjale tänapäeva traditsioonide kohta. Kogu-mistöö juhend / I. Baturin (toim); Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Tartu 1967. 7 lk.

Becker, Lorentz [Kaks vanasõna Hiiumaalt]. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 32. [Allikas: (1) P. Johansen Analecta estonica. Ajalooline Ajakiri 1930:4, 213; (2) A. Saareste; A. R. Cederberg Valik eesti kirjakeele vane-maid mälestisi 1524-1739. Tartu 1925-1931].

Becker, Lorentz Kaks vanasõna. Albert Saareste; A[rno] R[afael] Cederberg Valik eesti kirjakeele vanemaid mälestisi a. 1524-1739. Akadee-milise Emakeele Seltsi Toimetised 16. Tartu: Akadeemiline Emakeele Selts, 1925-1931, 358. [Allikas: P. Johansen Analecta estonica. Ajalooline Ajakiri 1930:4, 213].

Becker, Lorentz Kaks vanasõna. Albert Saareste; A[rno] R[afael] Cederberg Valik eesti kirjakeele vanemaid mälestisi a. 1524-1739. Faksii-mileväljaanne [: 2. trükk]. Tartu: Tartu Ülikool, 1992, 358. [Allikas: P. Johansen Analecta estonica. Ajalooline Ajakiri 1930:4, 213].

Berg, M.; Heapost, L.; Klaus, V.; Laanest, A.; Salve, K[risti]; Tõnisson, E.; Uibo; U. Seitsmes rahvusvaheline fennougristide kongress [: Kongress: 27.08.-02.09.1990, Debrecen]. Keel ja Kirjandus 1990:12, 753-760.

Bergmann, J[aan] Sõnakene luuldest. K[arl] Taev; V[elli] Verev Eesti kirjanduskriitika 1875-1900. Kommenteeritud tekstivalimik. Tallinn: Eesti Raamat, 1984, 23-30. [Allikas: Sakala Lisaleht 1878].

Bergmann, Jaan Luuletuskunst. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluule-teaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 253-254. [Allikas: Eesti Kirjameeste Seltsi Aastaraamat 6.1878].

Blumfeldt, E[vald] Saare-Lääne piiskopkonna visitatsiooniprotokolle aastaist 1519-1522. Ajalooline Ajakiri 1933:1, 44-55; 1933:2, 116-125; 1933:3, 160-164.

Blumfeldt, E[vald]; Loone, N[igolas] Rahvaluule = Volkskunde. E[vald] Blumfeldt; N[igolas] Loone Bibliotheca Estoniae historica MDCCCLXXVII-MCMXVII = Eesti ajaloo bibliograafia 1877-1917. Akadeemilise Ajaloo Seltsi Toimetised 8. Tartu: Loodus, 1933-1939, 354-374.

Blumfeldt, Evald Eesti Kirjanduse Seltsi arhiiv. Eesti Kirjandus 1936:6, 272-284, ill.

Brand, Johan Arnold v[on] Der Lieffländer Begräbniß-Ceremonien = Liivi-maalaste matusetseremooniad. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 77-80. [Allikas: J.-A. von Brand Reisen durch die Marck Brandenburg, Preussen, Churland, Liefland, Pleßcovien, Groß-Naugardien, Tweerien und Moscovien. Wesel 1702].

Brandt, Carl Anfang des Jahres 1842 in Reval und Fahrt nach Dorpat = 1842. aasta algus Tallinnas ja sõit Tartusse. Eduard Laugaste Eesti rahva-luuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 142-144. [Allikas: C. Brandt Reminiscenzen aus meiner Vergangenheit oder Reise-Beschreibungen eines seines Amts entlassenen Curländischen Evangelisch-Lutherischen Krons-Predigers 1. Reval 1842].

Briedis, Lilia Kogugem tänapäeval mängitavaid rahvamänge. Rahva-pärimuste koguja 5. Tartu 1967, 39-43, ill.

Bruiningk, Hermann von Der Werwolf in Livland und das letzte im Wendenschen Landgericht und Dörptschen Hofgericht im Jahre 1692 deshalb stattgehabte Strafverfahren. Nebst einer Beilage. Mitteilungen aus der liv-ländischen Geschichte 22. Riga: Nicolai Kymmel, 1924, 163-220. Anderson, Walter Uus töö Balti libahundiprotsesside kohta. Ajalooline Ajakiri 1924:2, 151-154. ©Eisen, M[atthias] J[ohann] [Idem]. Eesti Kirjandus 1925:1, 30-31.

Burmeister, Triinu; Lõhmus, Ele; Hagu, Paul; Kukk, Tiina; Olesk, Peeter TRÜ diplomitöid 1986 [: Rahvaluule: Aili Jaaniso, Marju Kuldre, Piret Lutsoja, Nele Reimann, Ülo Valk, Piret Vilks]. Keel ja Kirjandus 1986:10, 637-639.