A. S. Liivlaste pärandus [: Konverents: 30.05.1985, Tartu]. Looming 1985:6, 855.

A[hven], H[eino] Marta Mäesalul seitsekümmend eluaastat. Kodumurre 6. Tallinn 1963, 71-73, ill.

Aarne, Antti Das estnisch-ingermanländische Maie-Lied. Eine vergleichende Untersuchung. Folklore Fellows Communications 47. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1922. 255 lk. Eisen, M[atthias] J[ohann] [Idem]. Eesti Kirjandus 1924:4, 171-173.

Aarne, Antti Das Lied vom Angeln der Jungfrau Vellamos. Eine vergleichende Untersuchung. Folklore Fellows Communications 48. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1923. 92 lk.

Aarne, Antti Estnische Märchen- und Sagenvarianten. Verzeichnis der zu den Hurt’schen Handschriftsammlungen gehörenden Aufzeichnungen, mit der Unterstützung der Finnish-Ugrischen Gesellschaft ausgearbeitet von Antti Aarne. Folklore Fellows Communications 25. Hamina: Suomalainen Tiedeakatemia, 1918. 160 lk.

Aarne, Antti Miehentappaja neidon runo. Vertaileva tutkimus. Suomi 4:20:2. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1921. 95 lk.

Aarne, Antti Vergleichende Rätselforschungen 1. Folklore Fellows Communications 26. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1918. 178 lk.

Aarne, Antti Vergleichende Rätselforschungen 2. Folklore Fellows Communications 27. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1919. 216 lk.

Aarne, Antti Vergleichende Rätselforschungen 3. Folklore Fellows Communications 28. Hamina: Suomalainen Tiedeakatemia, 1920. 61 lk.

Aassalu, Heino Õnnesoovid. Kes ta on Kai Leete? [: Rahvatantsujuht Kai Leete 70]. Kultuur ja Elu 1980:5, 33, ill.

Aassalu, Heino Tantsuansamblid Narvas. Kultuur ja Elu 1978:9, 20-22, ill.

Aassalu, Heino Tantsurahvas Pärnus. Kultuur ja Elu 1971:8, 32-33, ill.

Aassalu, Heino Tartu ja Viljandi tantsumurult. Kultuur ja Elu 1962:9, 12-14, ill.

Aassalu, Heino Võistlesid tantsuansamblid. Kultuur ja Elu 1983:10, 16-17.

Aastakümnete kutsumus ja missioon. Korrespondentsintervjuu Rudolf Põldmäega. Keel ja Kirjandus 1983:2, 91-97.

Aavastik, A. Paosauna mägi [: Karksi]. Eesti Loodus 1967:8, 503.

Aaver, E[va] (koost); Laanekask, H[eli] (koost); Lepik, M[art] (esialgselt trükivalmis seadnud) F. R. Faehlmanni kaks avalikku esinemist aastail 1842 ja 1849. Pühendatud Õpetatud Eesti Seltsi 150. aastapäevale [: (1) F. R. Faehl-manni eesti keele lektorikursuse avaloengu sissejuhatav osa. (2) F. R. Faehlmanni kõne ÕES-i kümnendal aastapäeval 19. jaanuaril 1849]. Litteraria. Eesti kirjandusloo allikmaterjale 5 / M. Kahu (toim); Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Tallinn: Eesti Raamat, 1988. 76 lk, ill.

Aaver, E[va] (koost); Laanekask, H[eli] (koost); Nagelmaa, A[bel] (koost) Fr. R. Kreutzwaldi kirjavahetus 6. Kirjad J. Hurdale, J. Kölerile, C. R. Jakob-sonile ja teistele 1862-1882 / E. Ertis (toim) et al; Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Tallinn: Eesti Raamat, 1979. 711 lk, ill. Põldmäe, R[udolf] Kreutzwaldi kirjavahetuse viimane köide. Keel ja Kirjandus 1979:12, 753-755.

Aaver, E[va] (koost); Nagelmaa, A[bel] (koost); Raud, L[iis] (koost) Fr. R. Kreutzwaldi kirjavahetus 1. Kirjad Fr. R. Faehlmannile, D. H. Jürgensonile ja teistele 1833-1866 / E. Ertis (toim) et al; Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Tallinn: Eesti Raamat, 1976. 628 lk, ill. Kuningas, Oskar Väärtuslik täiendus Kreutzwaldi tundma-õppimiseks. Keel ja Kirjandus 1977:8, 503-505.

Aaver, Eva (komment); Laanekask, Heli (komment) Kaks Õpetatud Eesti Seltsi aastakoosolekul peetud F. R. Faehlmanni ettekannet. Keel ja Kirjandus 1988:8, 497-504.

Aaver, Eva (komment); Lepik, Mart (komment) F. J. Wiedemanni kirjad F. R. Kreutzwaldile [: 1861-1875]. Tagasivaateid kirjanduslukku. Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. Uurimusi 11. Tallinn: Eesti Raamat, 1986, 56-98, ill. [Zusammenfassung: Briefe von F. J. Wiedemann an F. R. Kreutz-wald, 152-153. Резюме: Письма Ф. И. Видемана Ф. Р. Крейцвальду, 146-147].

Aavik, A. "Kalevala" sõnasilbistatistiline uurimus. Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli Toimetused. B: Humaniora 46:2. Tartu 1939 [köite kaanel: 1940]. 76 lk, ill. [Zusammenfassung: Wortsilbenstatistische Untersuchung des "Kalevala"].

Aavik, Joh[annes] Rahvalauluvärsi ja selle lugemise küsimus [: Suitsmaa Meie rahvalaulu skandeerimine. Looming 1924:7; 1924:8]. Looming 1925:1, 92-95.

Aavik, Joh[annes] Villem Grünthal-Ridala 50-aastaseks saamise puhul. Eesti Keel 1935:2/3, 41-45, ill.

Aavik, Johannes Eesti rahvalaule koolidele ja üldsusele. Täiendanud mag. L[ucie] Põdras. 2., täiendatud trükk. Tartu: Noor-Eesti, 1935, 171 lk, ill, noot. [Varasem trükk: 1:1919].

Aavik, Johannes Eesti rahvalaule. [3., täiendatud trükk]. New York: Eesti Kultuurfond, 1970. 168 lk, ill, noot. 
 [Varasem trükk: 1:1919; 2:1935]. Terras, Victor J. Aaviku rahvaluule valimik. Tulimuld 22.1971:4, 216.

Aavik, Johannes Kuidas suhtuda "Kalevipojale". "Kalevipoja" arvustus keelelises, värsitehnilises, stiililises ja sisulises suhtes. Tallinn; Tartu: Istandik, 1933. 36 lk.

Aavik, Johannes Rahvalauluvärsi ja selle lugemise küsimus. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 94-96. [Allikas: Looming 1925:1].

Aavik, Johannes Valik rahvalaule. Valind ja seletavate lisade ning sõnastikuga varustand Johannes Aavik. Keelelise Uuenduse Kirjastik 24. Tartu: Istandik, 1919. 202 lk.

Aavik, Juhan Lühike ülevaade eesti rahva muusikalisest arengust. Laulupeo album. Tallinn: Eesti Lauljate Liit, 1928, 61-83, ill.

Aavik, Juhan Rahvamuusika. Eesti muusika ajalugu 1. Stockholm: Eesti Lauljaskond Rootsis, 1965. 191 lk, ill, noot.

Aavik, Juhan Rahvaviiside korjamise üheksanda aasta aruanne. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 62. [Allikas: Eesti rahvaviiside korjamine. Üheksas aruanne, 27. märt-sist 1912 kuni 26. märtsini 1913. Tartu 1913].

Abriss der estnischen Volkskunde / H. Moora (toim); A. Viires (toim) et al; Akademie der Wissenschaften der Estnischen SSR, Institut für Geschichts-forschung. Tallinn: Estnischer Staatsverlag, 1964. 308 lk, ill, kaart, noot. Ränk, Gustav Eesti rahvakultuuri uurimine ja marksistlik meetod. Mana 1965:1/2, 58-60.

Abruka saar. Eesti Loodus 1979:11, 699.

Abruka saare tekkimine. Eesti Loodus 1979:11, 699, ill.

Adder, Evi Valgehobuse mäele [: Kõrvemaa]. Eesti Loodus 1969:10, 642, ill.

Adler, Elna Vadjalaste endisajast 1. Idavadja murdetekste / M. Leppik (toim); Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut. Tallinn 1968. 216 lk. [Резюме: О былых временах води 1. Восточно-водские диалект-ные тексты]. Suhonen, Seppo Unohduksiin vaipuvaa vatjaa. Virittäjä 74. 1970:4, 480-481.

Adson, A[rtur] Teine vastus Hildegard Musta teisele kirjutisele [: A. Adson Fr. R. Kreutzwaldi kiri Stokholmi Kuninglikus Raamatukogus. Tulimuld 19.1968:1]. Tulimuld 21.1970:1, 52-53.

Adson, Artur F. R. Kreutzwaldi kiri Stokholmi Kuninglikus Raamatukogus [: 1857]. Tulimuld 19.1968:1, 9-12, ill [(1) Kurman, George Lisateateid Kreutzwaldi hiljuti leitud kirjast [: E. Lönnrotile]. Mana 34.1968:2; (2) Kõressaar, Viktor F. R. Kreutzwaldi kiri E. Lönnrotile. Tulimuld 19.1968:3; (3) Must, Hildegard Märkmeid Stokholmist leitud Kreutzwaldi kirja kohta. Tulimuld 19.1968:3; (4) Adson, Artur Vastuseks Hildegard Mustale. Tulimuld 19.1968:4; (5) Must, Hildegard Vastus härra Artur Adsonile. Tulimuld 20.1969:3; (6) Adson, Artur Teine vastus Hildegard Musta teisele kirjutisele. Tulimuld 21.1970:1].

Adson, Artur Isikulist Jakob Hurdast ja ta abikaasast. Eesti Keele ja Kirjanduse Instituudi Aastaraamat 1. Toimetised 14. Stokholm 1973, 85-91. [Zusammenfassung: Jakob Hurt].

Adson, Artur Jakob Hurda ja ta mõrsja kirjavahetusest. Tulimuld 19.1968:4, 234-237.

Adson, Artur Jälgi eesti ürgteatrist. Artur Adson Teatri raamat. Ajalugu ja isiklikke kogemusi. Stockholm: Vaba Eesti, 1958, 11-20.

Adson, Artur Kreutzwald lähemalt nähtuna. Tulimuld 14.1963:1, 49-61, ill.

Adson, Artur Rahvatantsust Iseseisvuse ajal. Artur Adson Teatri raamat. Ajalugu ja isiklikke kogemusi. Stockholm: Vaba Eesti, 1958, 203-205.

Adson, Artur Vanast rahvatantsust. Rahvatantsude repertuaarist ja laadidest. Artur Adson Teatri raamat. Ajalugu ja isiklikke kogemusi. Stockholm: Vaba Eesti, 1958, 21-28.

Adson, Artur Vastuseks Hildegard Mustale [: A. Adson Fr. R. Kreutzwaldi kiri Stokholmi Kuninglikus Raamatukogus. Tulimuld 19.1968:1]. Tulimuld 19.1968:4, 255.

Agnes Reitsak [: Nekroloog]. Keel ja Kirjandus 1974:12, 766-767, ill.

Ahrens, Eduard Volkslieder = Rahvalaulud. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 171-172. [Allikas: E. Ahrens Grammatik der Ehstnischen Sprache Revalschen Dialektes 1. Reval 1853].

Ahven, E[eva] "Kalevipoja" ilmumisele pühendatud sessioon [: Konverents: 28.05.1957, Tallinn]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateaduste seeria 6.1957:3/4, 371-372.

Ahven, E[eva] 25 aastat [: Keele ja Kirjanduse Instituut]. Looming 1972:4, 695-696.

Ahven, E[eva] Institut für Sprache und Literatur / E. Ahven (toim); Akademie der Wissenschaften der Estnischen SSR. Tallinn 1985. 32 lk. [Abteilung für Folkloristik, 19-20; Abteilung für Volksmusik, 21-22].

Ahven, E[eva] Institute of Language and Literature / E. Sõgel (toim); Academy of Sciences of the Estonian SSR. Tallinn 1970. 55 lk, ill. [Folklore Sektor (Ü. Tedre), 37-41].

Ahven, E[eva] Keele ja Kirjanduse Instituut / E. Ahven (toim); Eesti NSV TA. Tallinn 1980. 24 lk. [Rahvaluulesektor, 16-17; Rahvamuusikasektor, 18].

Ahven, E[eva] Keele ja Kirjanduse Instituut / E. Sõgel (toim); Eesti NSV TA. Tallinn 1970. 48 lk, ill. [Rahvaluule sektor (Ü. Tedre), 32-35].

Ahven, E[eva] Viisteist aastat neljakümnest. Keele ja Kirjanduse Instituut. Keel ja Kirjandus 1987:2, 101-103.

Ahven, Eeva Kaks ja pool aastakümmet Keele ja Kirjanduse Instituuti. Keel ja Kirjandus 1972:3, 176-178.

Ahven, H[eino] Gustav Vilbaste 75-aastane. Kodumurre 2. Tallinn 1960, 76-78, ill.

Ahven, H[eino] Pajatusi põhjarannikult [: Jõelähtme, Jõhvi, Kuusalu] / M. Must (toim); P. Palmeos (toim); Eesti NSV TA Emakeele Selts. Valimik korrespondentide murdetekste 2. Tallinn 1957. 240 lk, ill, kaart. Kask, A[rnold] Eesti murdetekstide väljaannetest. Keel ja Kirjandus 1958:12, 771-772. ©Viires, A[nts] Järjekordne murdetekstivalimik. Eesti NSV Tea-duste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateaduste seeria 8.1959:1, 78-80.

Ahven, Heino Loreida Raudsep 60. Läänemeresoome keeltest. Emakeele Seltsi Aastaraamat 28.1982. Tallinn 1984, 100-102, ill.

Ahven, Heino Marta Mäesalu. In memoriam (1893-1984). Keelest ja rahvaluulest. Emakeele Seltsi Aastaraamat 30.1984. Tallinn 1986, 231-232, ill.

Ahven, Heino Paul Ariste ja Emakeele Selts. Keelest ja rahvaluulest. Emakeele Seltsi Aastaraamat 30.1984. Tallinn 1986, 17-27, ill.

Ahven, Heino Theodor Saar ja Marta Mäesalu lahkunud. Keel ja Kirjandus 1984:6, 375-377.

Ahven, Heino Üle üheksanda aastakümne raja [: Gustav Vilbaste 80]. Kodumurre 7. Tallinn 1965, 5-7, ill.

Aino Tamme rahvalaulude kava. Album I. Looming 1924:2, 143-144.

Ajaloolisi sündmusi ja ühiskondlikke vahekordi käsitlevate laulude kogumise võistlus / Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandus-muuseum. Tartu 1961. 70 lk.

Ajaloopärimuse küsimustik / Eesti Muinsuskaitse Seltsi ajalootoimkond. Tallinn 1988. 8 lk.

Akadeemik Paul Ariste sai 60-aastaseks. Kodumurre 7. Tallinn 1965, 85-87, ill.

Album M. J. Eiseni 70. sünnipäevaks. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts; Eesti Rahva Muuseum, 1927. 174 lk, ill.

Allese, E[rnst] Näkikivi [: Kaave jõgi]. Eesti Loodus 1967:11, 686, ill.

Allese, E[rnst] Saduküla karst [: Jõgeva rajoon]. Eesti Loodus 1967:9, 567, ill.

Allese, Ernst Kaarnakivi [: Vainupea rand]. Eesti Loodus 1975:8, 494, ill.

Allik, C. Tallinna keskkooliõpilaste erikeelest. Eesti Keel 1928:1/2, 3-11.

Allik, Eha Surmaended. Rahvapärimuste koguja 8. Tartu 1972, 27-35.

Allikapublikatsioon: Jakob Hurda poolt aastatel 1863-1878 kalendrites publitseeritud regivärsid ja pöördumised. Jakob Hurda teened rahvaluule-teaduse arendamisel. Töid eesti filoloogia alalt. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 848. Tartu 1989, 74-81.

Allpere, Anne Cantometrics Applied on Estonian Runo Songs / I. Rüütel (toim); Academy of Sciences of the Estonian S.S.R., Section of Social Sciences. Preprint KKI 59. Tallinn 1988. 27 lk, ill.

Allpere, Anne Die Stilprofile der estnischen Volkslieder. Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Debrecen 27. VIII. 2. IX. 1990. 2B. Summaria dissertationum. Debrecen 1990, 7.

Allpere, Anne Estonian Cantometric Attempt II. The Sacred and the Profane Can It Be Heard? / Ingrid Rüütel (toim); Academy of Sciences of the Estonian S.S.R., Section of Social Sciences. Preprint KKI 62. Tallinn 1989. 36 lk, ill.

Allpere, Anne Kantomeetrikaskaalade rakendusvõimalusi eesti regilaulude uurimisel. Noored filoloogias 1988. Noorteadlaste XV konverents. Teesid. Tallinn 1988, 3-4.

Allpere, Anne Rahvamuusikast tänapäeval [: Konverents: 10.-13.06.1989, Tallinn]. Teater. Muusika. Kino 1989:12, 46-49. 
 [Summary: On folk music today, 94].

Allpere, Anne Select bibliography of Estonian folk music. Anne Allpere Cantometrics Applied on Estonian Runo Songs. Preprint KKI 59. Tallinn 1988, 20-24.

Allpere, Anne The style profiles of Estonian songlore. International Conference "Folk Music Today". Tallinn, July 10-13, 1989. Abstracts. Tallinn 1989, 19-20.

Allpere, Anne The style profiles of the Estonian songlore. Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Debrecen 27. VIII. 2. IX. 1990. 4. Sessiones sectionum. Dissertationes. Ethnologica et folklorica. Debrecen 1990, 250-254.

Altmann, Julius Beiträge zum Sprichwörter- und Räthselschatz der Ehsten. Gesammelt auf verschiedenen Reisen durch Livland und Ehstland von Dr. Julius Altmann = Lisandeid eestlaste vanasõnade ja mõistatuste varamusse. Mitmel viisil läbi Liivi- ja Eestimaa kogunud Dr. Julius Altmann. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 173-177. [Allikas: Erman Archiv 14:1. (1855)].

Alttoa, Villem Marie Underi ballaadiloomingust. Looming 1973:3, 489-501.

Alvre, P[aul] Doktoriväitekiri mitme eriala piirimailt [: Ткаченко О. Б. Сопоставительно-историческая фразеология славянских и финно-угорских языков. Киев 1979]. Uurali filoloogia küsimusi = Вопросы уральской филологии. Fenno-ugristica 10. Tartu Riikliku Ülikooli Toime-tised 643. Tartu 1983, 84-85.

Alvre, P[aul] Vepsa regivärsi mõistatus. Värsiõpetuse aktuaalseid probleeme ja soome-ugri värsitehnika küsimusi = Актуальные проблемы стиховедения и вопросы финно-угорского стихосложения. Studia metrica et poetica. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 587. Tartu 1981, 3-12. [Резюме: Загадка вепсского рунического стиха].

Alvre, P[aul]; Kull, R[ein] Väitekirjad eesti keele alalt [: Peebo, Jaak "Kalevipoja" sõnavara]. Keel ja Kirjandus 1973:8, 509-511, ill.

Alvre, Paul "Tähe mõrsja" oletatavaist kohanimedest. Keel ja Kirjandus 1970:3, 161-162.

Alvre, Paul Eesti ja liivi keeleaines Henriku Liivimaa kroonikas (I). Laused ja üksiksõnad. Keel ja Kirjandus 1984:6, 335-342.

Alvre, Paul Kitsaskohti Kreutzwaldi sõnaloomingu tõlgendamisel [: J. Peebo "Kalevipoja" sõnavara Wiedemanni sõnaraamatus. Keel ja Kirjandus 1969:5; 1969:12]. Keel ja Kirjandus 1970:6, 346-349.

Alvre, Paul Pildikesi Soome Kirjanduse Seltsi ajaloost [: 15 vuosikymmentä kirjallisia dokumentteja erään seuran historiasta / Maija Hirvonen (toim); Anna Makkonen (toim); Anna Nybondas (toim). Suomalaisen Kirjalli-suuden Seuran Toimituksia 368. Helsinki 1981]. Keel ja Kirjandus 1981:10, 635-636.

Alvre, Paul Problemaatilist rahvalaulude omastusliiteis. Keel ja Kirjandus 1992:10, 618-620.

Alvre, Paul Sõnust tuusija, tuuseldaja. Keel ja Kirjandus 1980:1, 29-33.

Alvre, Paul Soome keelenäiteid. Emakeele Seltsi Aastaraamat 17. Tallinn 1971, 173-186, ill. [Резюме: Образцы финской речи].

Alvre, Paul Tähelepanekuid ladinakeelse "Kalevala" kohta [: Lönnrot, Elias Kalevala Latina. Carmen epicum nationis Finnorum in perpetuam memoriam anniversari centesimi quinquagesimi transtulit Tuomo Pekkanen. Helsinki 1986]. Keel ja Kirjandus 1989:8, 506-509.

Alvre, Paul Tänapäeva kõnekäände [: Kuusi, Matti (toim) Rapatessa roiskuu. Nykysuomen sananparsikirja. Helsinki 1988]. Keel ja Kirjandus 1989:6, 382-383.

Alvre, Paul Uut slaavi ja soome-ugri keelesuhete alalt [: Ткаченко О. Б. Сопоставительно-историческая фразеология славянских и финно-угорских языков. Киев 1979]. Keel ja Kirjandus 1981:3, 185-186.

Alvre, Paul Vadjamaal, Tartus, Tallinnas... [: Paul Ariste 80]. Horisont 1985:2, 20-22, ill.

Alvre, Paul Veel kord karuse(päeva) keelelisest taustast. Keel ja Kirjandus 1983:3, 132-133.

Alvre, Paul Zum Jubiläum von Pertti Virtaranta [: Pertti Virtaranta 70]. Советское финно-угроведение 24.1988:3, 207-211, ill.

Ambus, A[da] Vadja memmeks... [: Maria Baranova]. Keel ja Kirjandus 1965:2, 126, ill.

Ambus, Ada Dialoogivormilised nõidussõnad vadjalastel. Emakeele Seltsi Aastaraamat 8. Tallinn 1962, 224-228. [Резюме: Заклинания в форме диалога у води].

Ambus, Ada Vadja fraseoloogiat. Emakeele Seltsi Aastaraamat 10. Tallinn 1964, 253-258. [Резюме: Примеры водской фразеологии].

Ambus, Ada Vadja tubakaD soome tupakaiset. Läänemeresoomlaste etnokultuuri küsimusi. Tallinn: Valgus, 1982, 31-35. [Zusammenfassung: Wotisches tubakaD finnisches tupakaiset. Резюме: Водское tubaka финское tupakaiset].

Anderkopp, Ilmar Ridase Hiiekivi [: Lihula]. Eesti Loodus 1970:2, 114-115, ill.

Anders, O. "Kuljus" 25 [: Rahvatantsurühm]. Kultuur ja Elu 1974:3, 34-38, ill.

Anders, O. Ei tule tuska tantsides, vanane ei veeredes [: Vastseliina rahva-tantsurühm]. Kultuur ja Elu 1975:5, 10-13, ill.

Anderson, W[alter] Ankeedileht Eesti lastelaulude kohta. 2. trükk. Tartu 1924. [2] lk.

Anderson, W[alter] Ankeedileht Eesti lastelaulude kohta. Tartu 1924. [2] lk.*

Anderson, W[alter] Volkskunde. Jahresbericht der estnischen Philologie und Geschichte = Eesti filoloogia ja ajaloo aastaülevaade 2.1919. Dorpat: Gelehrte Estnische Gesellschaft, 1923, 45-99.

Anderson, W[alter] Volkskunde. Jahresbericht der estnischen Philologie und Geschichte = Eesti filoloogia ja ajaloo aastaülevaade 3.1920. Dorpat: Gelehrte Estnische Gesellschaft, 1926, 59-114.

Anderson, W[alter] Volkskunde. Kritisch-bibliographischer Jahresbericht der estnischen Philologie = Eesti filoloogia kriitiline ja bibliograafiline aastaülevaade 1.1918. Dorpat: Gelehrte Estnische Gesellschaft, 1922, 23-60.

Anderson, W[alter]; Loorits, O[skar] Eesti Rahvaluule Arhiivi aruanded 1936/37. Tartu: Eesti Rahvaluule Arhiiv, 1937. 9 lk. [Äratrükk: Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 13.1937].

Anderson, W[alter]; Loorits, O[skar] Eesti Rahvaluule Arhiivi aruanded 1937/38. Tartu: Eesti Rahvaluule Arhiiv, 1938. 8 lk.

Anderson, W[alter]; Loorits, O[skar] Eesti Rahvaluule Arhiivi aruanded 1938/39. Tartu: Eesti Rahvaluule Arhiiv, 1939. 8 lk.

Anderson, W[alter]; Loorits, O[skar] Eesti Rahvaluule Arhiivi tegevuse aruanne 1931/32 ja 1932/33. Tartu 1934. 8 lk. [Äratrükk: Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 8.1932; 9.1933].

Anderson, W[alter]; Loorits, O[skar] Eesti Rahvaluule Arhiivi tegevuse aruanne 1933/34. Tartu 1934. IV lk. [Äratrükk: Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 10.1934].

Anderson, W[alter]; Loorits, O[skar] Eesti Rahvaluule Arhiivi tegevuse aruanne 1934/35. Tartu: Eesti Rahvaluule Arhiiv, 1935. VIII lk. [Äratrükk: Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 11.1935].

Anderson, W[alter]; Loorits, O[skar] Eesti Rahvaluule Arhiivi tegevuse aruanne 1935/36. Tartu: Eesti Rahvaluule Arhiiv, 1935. VIII lk. [Äratrükk: Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 11.1935].

Anderson, W[alter]; Loorits, O[skar] Riigivanema auhinnad paremaile rahvaluulekogujaile [: I auhind: Johannes Raidla]. Rahvapärimuste Selgitaja 2. Tartu 1937, 51-52, ill.

Anderson, W[alter]; Loorits, O[skar] Vabariigi presidendi auhinnad paremaile rahvaluulekogujaile [: I auhinnad: Priidu Tammepuu; Kodutütarde Pärnumaa ringkond]. Rahvapärimuste Selgitaja 6. Tartu 1939, 192-193, ill.

Anderson, W[alter]; Loorits, O[skar] Volkskunde. Eesti filoloogia ja ajaloo aastaülevaade = Jahresbericht der estnischen Philologie und Geschichte 4.1921. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 1934, 65-128; 293-297.

Anderson, Walter "Kalamehe ja tema naise" muinasjutu tšeremissi teisend aastast 1894. Kaleviste mailt. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 3. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 1935, 11-15. [Zusammenfassung: Eine tscheremissische Variante des Märchens "Der Fischer und seine Frau" aus dem Jahre 1894, 301-302].

Anderson, Walter [Berze Nagy, János Magyar népmesetípusok 1-2. A bevezet# tanulmányt írta és a tudományos szerkesztést végezte Dr. Banó István. Pécs 1957]. Fabula 2.1959:3, 281-289.

Anderson, Walter [Berze Nagy, János Régi magyar népmesék Berze Nagy János hagyatékaból / István Banó (toim); Sándor Dömötör (toim). Pécs 1960]. Fabula 4.1961, 188-190.

Anderson, Walter [Berze Nagy, János Régi magyar népmesék Berze Nagy János hagyatékaból / István Banó (toim); Sándor Dömötör (toim). 2. Auflage. Pécs 1961]. Fabula 5.1962, 252-253.

Anderson, Walter [Calvino, Italo Fiabe italiane raccolte dalla tradizione popolare durante gli ultimi cento anni e trascritte in lingua dai vari dialetti da Italo Calvino. Torino 1956]. Fabula 1.1958:3, 283-287.

Anderson, Walter [Chertudi, Susana Cuentos folklóricos de la Argentina. Primera serie. Introducción, clasificación y notas por Susana Chertudi. Buenos Aires 1960]. Fabula 4.1961, 276-278.

Anderson, Walter [Dorson, Richard M. Negro Folktales in Michigan. Collected and edited by Richard M. Dorson. Cambridge 1956]. Fabula 1.1957:1/2, 168-169.

Anderson, Walter [Kamphoevener, Elsa Sophia von An Nachtfeuern der Karawan-Serail. Märchen und Geschichten alttürkischer Nomaden. Zweite Folge. Hamburg 1957]. Fabula 2.1959:3, 292-294.

Anderson, Walter [Kosko, Maria Le thème de Mateo Falcone. Paris 1960]. Fabula 5.1962, 175-176.

Anderson, Walter [Lo Nigro, Sebastiano Racconti popolari siciliani. Classificazione e bibliografia. Biblioteca dell’ "Archivum Romanieum" 1:51. Firenze 1958]. Fabula 3.1959:1/2, 191-193.

Anderson, Walter [Nedo, Paul Sorbische Volksmärchen. Systematische Quellenausgabe mit Einführung und Anmerkungen. Bearbeitet von Paul Nedo. Schriftenreihe des Instituts für sorbische Volksforschung 4. Bautzen 1956]. Fabula 1.1957:1/2, 175-176.

Anderson, Walter [Nevermann, Hans Die Stadt der tausend Drachen. Götter- und Dämonengeschichten, Sagen und Volkserzählungen aus Kam-bodscha. Übersetzt und herausgegeben von Prof. Dr. Hans Nevermann. Das Gesicht der Völker. Eisenach; Kassel 1956]. Fabula 1.1957:1/2, 177.

Anderson, Walter [Pires de Lima Fernando de Castro. A mulher vestida de homen. (Contribuição para o estudo do romance "A Donzela que vai à Guerra".) Prefácio do Prof. Dr. Raffaele Corso. Colecção Cultura e Recreio. Coimbra 1958]. Fabula 2.1959:3, 297-300.

Anderson, Walter [Roberts, Warren E. The Tale of the Kind and the Unkind Girls: Aa-Th 480 and Related Tales. Fabula, Supplement-Serie B: Untersuchungen 1. Berlin 1958]. Fabula 2.1959:3, 307-310.

Anderson, Walter [Sobhî, Fazlollâh Mohtadî Persidskije narodnyje skazki. Perevod s persidskogo i predislovije A. Z. Rozenfel’d. Taškent 1958]. Fabula 3.1960:3, 323-324.

Anderson, Walter [Tille, V. Soupis Φeských pohádek 2:1. Rozpravy Εeské Akademie VΝd a UmΝ 3:72. Prag 1934]. Zeitschrift für Slavische Philologie 14.1937:1/2, 227-228.

Anderson, Walter [Tille, V. Soupis Φeských pohádek. Rozpravy Εeské Akademie VΝd a UmΝ 3:66. Prag 1929]. Zeitschrift für Slavische Philo-logie 9.1932:3/4, 509-516.

Anderson, Walter Agnostische Theorie Bédiers. Handwörterbuch des deutschen Märchens 1. Berlin; Leipzig: Walter de Gruyter, 1930-1933, 22-24.

Anderson, Walter Anmärkningar till Selim Perkléns på Nuckö och Ormsö insamlade berättelser [: S. Perklén Texter på Ormsömål upptecknade 1895. Svio-Estonica 12(3).1954, 3-24]. Svio-Estonica 12(3). Lund 1954, 25-30.

Anderson, Walter Anmerkungen [: M. J. Eisen Peko. Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1934. Tartu 1936]. Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1934. Tartu 1936, 16-28.

Anderson, Walter Buchvariante. Handwörterbuch des deutschen Märchens 1. Berlin; Leipzig: Walter de Gruyter, 1930-1933, 347-349.

Anderson, Walter Buße des Räubers. Handwörterbuch des deutschen Märchens 1. Berlin; Leipzig: Walter de Gruyter, 1930-1933, 356-358.

Anderson, Walter Das Hermannsliedchen im Baltikum. Zeitschrift für Volkskunde 50.1953, 125.*

Anderson, Walter Das Lied von den zwei Königskindern in der estnischen Volksüberlieferung. Õpetatud Eesti Seltsi Toimetused 26. Tartu 1932, 1-130, ill, kaart, noot. Päss, Elmar [Idem]. Eesti Kirjandus 1932:1, 42-43.

Anderson, Walter Das sechste und siebente Buch Mosis in Norwegen. Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1928. Tartu 1930, 203-204.

Anderson, Walter Der Schwank vom alten Hildebrand. Eine vergleichende Studie I. Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli Toimetused. B: Humaniora 21:1. Dorpat [: köite kaanel: Tartu] 1931. 176 lk, ill, noot. Päss, Elmar [Idem]. Eesti Kirjandus 1932:4, 206-208.

Anderson, Walter Der Schwank vom alten Hildebrand. Eine vergleichende Studie II. Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli Toimetused. B: Humaniora 23:1. Dorpat [: köite kaanel: Tartu] 1931. XIV + 177-329, ill, kaart, noot. Päss, Elmar [Idem]. Eesti Kirjandus 1932:4, 206-208.

Anderson, Walter Der Schwank von Kaiser und Abt bei den Minsker Juden. Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli Toimetused. B: Humaniora 1:4. Dorpat [: köite kaanel: Tartu] 1921. 39 lk. B[olte], J[ohannes] [Idem]. Zeitschrift des Vereins für Volkskunde 30/32.1920/1922. Berlin 1922, 80.

Anderson, Walter Diamantberg. Handwörterbuch des deutschen Märchens 1. Berlin; Leipzig: Walter de Gruyter, 1930-1933, 386.

Anderson, Walter Die Marspanik in Estland 1921. Zeitschrift des Vereins für Volkskunde 35/36.1925/1926. Berlin 1926, 229-252. Päss, Elmar [Idem]. Eesti Kirjandus 1928:4, 239-240.

Anderson, Walter Die Textgestalt der Byline vom Kaufmann Terentij. Zeitschrift für Slavische Philologie 21.1952, 225-269.*

Anderson, Walter Die Universität Dorpat in der estnischen Volks-überlieferung. Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1928. Tartu 1930, 9-44, ill.

Anderson, Walter Die wepsische Märchensammlung von E. N. Setälä und J. H. Kala [: 1951]. Fabula 4.1961, 267-269.

Anderson, Walter Dritter Bericht über die Sammlung deutscher Kinderreime und Kinderlieder im Auftrage der Gelehrten Estnischen Gesellschaft. Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1927. Tartu 1929, 287-292.

Anderson, Walter Eelmise puhul [: A. Palm Eesti-liivi mütoloogia-uurimise teaduslikust tasapinnast. Prof. M. J. Eisen’i ja dr. O. Loorits’a uuemate mütoloogiliste teoste puhul. Eesti Kirjandus 1927:12]. Eesti Kirjandus 1927:12, 657-660.

Anderson, Walter Eesti rahvaluule. Eesti. Maa. Rahvas. Kultuur. Eesti Kirjanduse Seltsi Toimetused 19. Tartu: Haridusministeerium, 1926, 228-233.

Anderson, Walter Eesti rahvaluule-kirjandus 1918-1922. Eesti Kirjandus 1923:4, 162-166.

Anderson, Walter Ein französisches Zauberbuch in estnischer Übersetzung. Liber semisaecularis Societatis Fenno-Ugricae. Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimituksia 67. Helsinki: Suomalais-ugrilainen Seura, 1933. 1-11.

Anderson, Walter Ein Vexiermärchen aus San Marino. Zeitschrift für Volkskunde 46(8).1936/1937. -Berlin; Leipzig 1938, 15-21.

Anderson, Walter Ein volkskundliches Experiment. Folklore Fellows Communications 141. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1951. 45 lk.

Anderson, Walter Eine neue Arbeit zur experimentellen Volkskunde [: Schier, Kurt Praktische Untersuchungen zur mündlichen Weitergabe von Volkserzählungen. München 1955]. Folklore Fellows Communications 168. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1956. 24 lk.

Anderson, Walter Eine neue Monographie über Amor und Psyche [: Swahn, Jan-Öjvind The Tale of Cupid and Psyche. Lund 1955]. Hessische Blätter für Volkskunde 46.1955, 118-130.*

Anderson, Walter Eisen ja Hurt rahvaluulekogujaina. M. J. Eiseni elu ja töö. Tartu: Noor-Eesti, 1938, 130-132, ill.

Anderson, Walter Entstehungsort. Handwörterbuch des deutschen Märchens 1. Berlin; Leipzig: Walter de Gruyter, 1930-1933, 560.

Anderson, Walter Entstehungszeit. Handwörterbuch des deutschen Märchens 1. Berlin; Leipzig: Walter de Gruyter, 1930-1933, 560.

Anderson, Walter Erster Bericht über die Sammlung deutscher Kinderreime und Kinderlieder im Auftrage der Gelehrten Estnischen Gesellschaft. Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesellschaft 1922. Dorpat 1923, 148-150.

Anderson, Walter Esimene aruanne Eesti lastelaulude ja -salmikute korja-mise kohta. Tartu 1922. 4 lk.* [Äratrükk: Postimees 1922].

Anderson, Walter Ewigkeit. Handwörterbuch des deutschen Märchens 1. Berlin; Leipzig: Walter de Gruyter, 1930-1933, 636.

Anderson, Walter Geographisch-historische Methode. Handwörterbuch des deutschen Märchens 2. Berlin; Leipzig: Walter de Gruyter, 1934-1938, 508-522.

Anderson, Walter Imelik paralleel [: Laulutüüp "Kits ja hunt"]. Album M. J. Eiseni 70. sünnipäevaks. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts; Eesti Rahva Muuseum, 1927, 28-36.

Anderson, Walter J. H. Rosenplänteri eesti muinasjutud. Kirjoituksia isänmaallisista aiheista. Juhlakirja professori Kaarle Krohnin seitsenkymmen-vuotis-päiväksi 10. V. 1933. Suomi 5:16. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1933, 15-37.

Anderson, Walter Joan Amades (1890-1959). Fabula 3.1959:1/2, 186-187.

Anderson, Walter Johannes Bolte. Ein Nachruf. Folklore Fellows Communications 124. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1939. 16 lk.

Anderson, Walter Kaarle Krohn. In memoriam. Eesti Kirjandus 1933:9, 401.

Anderson, Walter Kaiser und Abt. Die Geschichte eines Schwanks. Folklore Fellows Communications 42. Helsinki: Suomalainen Tiede-akatemia, 1923. VI + 449 lk, ill. : [Idem]. Nederlandsch Tijdschrift voor Volkskunde 28. Antwer-pen 1923, 187.* ©H[aavi]o, M[artti] [Idem]. Virittäjä 27.1923:4/5, 77-78. ©Löwis of Menar, A[ugust von] [Idem]. Literarisches Zentralblatt 74. Leipzig 1923, 581.*

Anderson, Walter Kettenbriefe in Estland. Eesti Rahvaluule Arhiivi Toimetused 7. Tartu 1937. 23 lk. [Resümee: Ahelkirju Eestis]. [Äratrükk: Õpetatud Eesti Seltsi Toimetused 30:1. Tartu 1938].

Anderson, Walter Kettenbriefe in Estland. Litterarum Societas Esthonica 1838-1938. Liber Saecularis. Õpetatud Eesti Seltsi Toimetused 30:1. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 1938, 1-23. [Resümee: Ahelkirju Eestis].

Anderson, Walter Kolmas aruanne Eesti lastelaulude ja -salmikute korjamise kohta. Tartu 1923. 7 + (1) lk.* [Äratrükk: Postimees 1923].

Anderson, Walter Läti mõjust eesti vanemas ilukirjanduses. Fr. W. v. Willmann’i "Juttud ja Moistatussed". Eesti Kirjandus 1925:9, 385-396; 1925:10, 408-413. [(1) Lepik, M[art] Veel kord Fr. W. v. Willmann’i "Juttud ja Moistatussed". Eesti Kirjandus 1928:9].

Anderson, Walter M. J. Eisen †. (1857-1934). E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 162-165. [Allikas: Eesti Kirjandus 1934:9].

Anderson, Walter M. J. Eisen †. (1857-1934). Eesti Kirjandus 1934:9, 394-397.

Anderson, Walter M. J. Eisen folkloristina. Album M. J. Eiseni 70. sünnipäevaks. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts; Eesti Rahva Muuseum, 1927, 16-19.

Anderson, Walter Mit Beiträgen von Walter Anderson [: Levin, Isidor Die Volkserzählungen der Wotjaken (Udmurten)]. Fabula 5.1962, 101-155.

Anderson, Walter Nachtrag [: Levin, Isidor Eine wepsische Märchen-sammlung]. Fabula 4.1961, 176-178.

Anderson, Walter Noch zwei wepsische Märchensammlungen [: (1) Kettu-nen, L.; Siro, P. (1935); (2) Andrejev, F. A. (1935)]. Fabula 5.1962, 90-93.

Anderson, Walter Nordasiatische Flutsagen. Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli Toimetused. B: Humaniora 4:3. Dorpat [: köite kaanel: Tartu] 1923. 44 lk, kaart.

Anderson, Walter Novelline popolari sammarinesi I. Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli Toimetused. B: Humaniora 10:5. Tartu (Dorpat) [: köite kaanel: Tartu] 1927. 25 lk, kaart.

Anderson, Walter Novelline popolari sammarinesi II. Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli Toimetused. B: Humaniora 19:3. Tartu (Dorpat) 1929 [: köite kaanel: Tartu 1930]. 80 lk. : [Idem]. Il Folklore Italiano 4.1929, 141-142.* ©: [Idem]. Zeitschrift für Volkskunde 39.1929, 96.*

Anderson, Walter Novelline popolari sammarinesi III. Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli Toimetused. B: Humaniora 31:2. Tartu 1933 [: köite kaanel: 1934]. 92 lk.

Anderson, Walter Oskar Loorits (1900-1961). Fabula 5.1962, 156-161.

Anderson, Walter Prof. Kaarle Krohn ja tema uurimismeetod. Eesti Kirjandus 1923:5/6, 193-197. [(1) Anderson, Walter Seletus. Eesti Kirjandus 1923:5/6].

Anderson, Walter Seletus [: W. Anderson Prof. Kaarle Krohn ja tema uurimismeetod. Eesti Kirjandus 1923:5/6]. Eesti Kirjandus 1923:5/6, 288.

Anderson, Walter Soome-mongoli keelte akadeemikukoha kaotamisloo puhul [: J. Tamm Kuidas kaotati soome-mongoli keelte akadeemikukoht Vene Teadusteakadeemias. Eesti Kirjandus 1933:1]. Eesti Kirjandus 1933:2, 79-80.

Anderson, Walter Studien zur Wortsilbenstatistik der älteren estnischen Volkslieder. Eesti Rahvaluule Arhiivi Toimetused 2. Tartu 1935. 232 lk, ill. [Ilmunud samaaegselt: Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli Toimetused B 34:1. Tartu 1935]. Päss, Elmar [Idem]. Eesti Kirjandus 1935:10, 479-480.

Anderson, Walter Studien zur Wortsilbenstatistik der älteren estnischen Volkslieder. Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli Toimetused. B: Humaniora 34:1. Tartu 1935. 232 lk, ill [Ilmunud samaaegselt: Eesti Rahvaluule Arhiivi Toimetused 2. Tartu 1935]. Päss, Elmar [Idem]. Eesti Kirjandus 1935:10, 479-480.

Anderson, Walter Teine aruanne Eesti lastelaulude ja -salmikute korjamise kohta. Tartu 1923. 4 lk.* [Äratrükk: Postimees 1923].

Anderson, Walter Typenregister [: Fabula. Zeitschrift für Erzählforschung]. Fabula 1.1958:3, 305-310.

Anderson, Walter Typenregister [: Fabula. Zeitschrift für Erzählforschung]. Fabula 2.1959:3, 315-324.

Anderson, Walter Typenregister [: Fabula. Zeitschrift für Erzählforschung]. Fabula 3.1960:3, 325-334.

Anderson, Walter Typenregister [: Fabula. Zeitschrift für Erzählforschung]. Fabula 4.1961, 292-307.

Anderson, Walter Über P. Jensens Methode der vergleichenden Sagen-forschung. Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli Toimetused. B: Humaniora 21:3. Dorpat 1930 [: köite kaanel: Tartu 1931]. 48 lk.

Anderson, Walter Vastuseks hr. A. Palm’i vastusele. (Eesti-liivi mütoloogia-uurimise teaduslikust tasapinnast) [: A. Palm Eesti-liivi mütoloogia-uurimise teaduslikust tasapinnast. Prof. M. J. Eisen’i ja dr. O. Loorits’a uuemate mütoloogiliste teoste puhul. Eesti Kirjandus 1927:12]. Eesti Kirjandus 1928:1, 42-44.

Anderson, Walter Zu Albert Wesselski’s Angriffen auf die finnische folkloristische Forschungsmethode. Eesti Rahvaluule Arhiivi Toimetused 4. Tartu 1935. 52 lk, ill. [Ilmunud samaaegselt: Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli Toimetused B 38:3. Tartu 1935].

Anderson, Walter Zu Albert Wesselski’s Angriffen auf die finnische folkloristische Forschungsmethode. Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli Toime-tused. B: Humaniora 38:3. Tartu 1935 [: köite kaanel: 1936]. 52 lk, ill. [Ilmunud samaaegselt: Eesti Rahvaluule Arhiivi Toimetused 4. Tartu 1935].

Anderson, Walter Zwei neuentdeckte Fassungen von "Kaiser und Abt" (1693). Fabula 4.1961, 260-263.

Anderson, Walter Zweiter Bericht über die Sammlung deutscher Kinderreime und Kinderlieder im Auftrage der Gelehrten Estnischen Gesell-schaft. Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesellschaft 1922. Dorpat 1923, 151-154.

Andersson, Otto Bröllop på Ormsö (Estland). Budkavlen 1922. Helsingfors; Åbo 1922, 34.*

Andersson, Otto Bröllopsmusik på säckpipa. Studier tillägnade Carl-Allan Moberg. Svensk Tidskrift för Musikforskning 1961, 17-36, ill.*

Andersson, Otto Folkmusiken i Svenskestland. Nordisk kultur 25. Stockholm 1934, 159-170.*

Andresen, Lembit Alged ulatuvad muinasaega [: Rahvapedagoogika]. Horisont 1987:8, 28-30, ill.

Andresen, Lembit Kasvatamine rahvatarkuste ja traditsioonide abil. Lembit Andresen Eesti rahvakooli vanem ajalugu. Tallinn: Valgus, 1991, 29-31.

Andresen, Lembit Kuhu vallutajate võim ei küündinud [: Rahvapeda-googika]. Horisont 1988:1, 24-26, ill.

Andresen, Lembit Risti ja tulega tavade vastu. Horisont 1988:6, 28-29, ill.

Andresen, Nigol "Kalevala" mälestuspäevade puhul. Looming 1949:3, 352-358.

Angõrjas. Eesti Loodus 1979:11, 730.

Anne Vabarna surnud. Looming 1965:1, 156.

Anni[st], A[ugust] "Kalevipoja" eelkäijaid ja paralleele Kesk- ning Põhja-Euroopas. Eesti Kirjandus 1933:9, 401-412.

Anni[st], A[ugust] "Kanteletari" tõlke nimetuse asjus. (Märkmeid eelavaldatu puhul) [: H. Paukson Kanteletar I. Eesti Kirjandus 1931:4]. Eesti Kirjandus 1931:4, 251-253.

Anni[st], A[ugust] [Ridala, Villem Toomas ja Mai. Lugulaul orjaajast neljas loos. Tallinn 1924]. Looming 1925:5, 422-426.

Anni[st], A[ugust] Huvitav hüpoteeside raamat soome soo muinasajast. See õige iseäralik teos on mereväe-ohvitserist ajaloolase R. Dillström’i soomekeelne "Kalevala ja meri". Eesti Kirjandus 1927:12, 678-680.

Anni[st], A[ugust] Kalevala eesti keeles. Eesti Kirjandus 1922:4, 113-126.

Anni[st], A[ugust] Kolm Eino Leino hõimuballaadi. Looming 1926:10, 1121-1125.

Anni[st], A[ugust] Kreutzwald’i kalendrijutud. Eesti Kirjandus 1931:11, 567-577; 1931:12, 625-638.

Anni[st], A[ugust] Kreutzwaldi saksakeelsed ballaadid. Eesti Kirjandus 1926:11, 562-576; 1926:12, 629-634.

Anni[st], A[ugust] Paar märget eeloleva kohta [: J. Pert Fr. R. Kreutzwald’i mõtteid usu ja "Kalevipoja" üle ning Suntsi Mari küsimus. Eesti Kirjandus 1932:10]. Eesti Kirjandus 1932:10, 491-492.

Anni[st], A[ugust] Runolüürika hing. Kanteletar 2. Soome rahva tundelaule, tarkus- ning nõidusluulet. Tõlkind ja sissejuhatuse kirjutand August Anni. Maailmakirjanduse valimikud. Soome antoloogia 2. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1931, 5-30.

Anni[st], A[ugust] Runomaailma alustest, iseloomust ja uuestisünnist. Sissejuhatus. Kanteletar 1. Soome rahva kangelaslugusid, ballaade ja legende. Tõlkind ja sissejuhatand August Anni. Maailmakirjanduse valimikud. Soome antoloogia 1. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1930, 17-57.

Anni[st], A[ugust] Soome kirjandusuudiseid. Kaks rahvusteaduslikku täht-väljaannet [: (1) Kalevalaseuran vuosikirja 8.1928]. Eesti Kirjandus 1928:6, 327-329.

Anni[st], A[ugust] Soome ringvaade [: Folkloristlik-etnograafilisel alal: (1) Kalevalaseuran vuosikirja 11.1931; (2) Krohn, Kaarle Tunnelmarunojen tutkimuksia 1. Laulusta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 189. Helsinki 1931]. Eesti Kirjandus 1931:6, 342-344.

Anni[st], A[ugust] Uusi teoseid ja hinnanguid "Kalevalast". Eesti Kirjandus 1935:4, 178-184.

Anni[st], Aug[ust] F. R. Kreutzwald’i 50-ndal surmapäeval. Eesti Kirjandus 1932:12, 581-595.

Anni[st], Aug[ust] F. R. Kreutzwaldi "Kalevipoeg" I. Kalevipoeg eesti rahvaluules. Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli Toimetused. B: Humaniora 32:1. Tartu 1934. XV + 250 lk, ill, kaart. [Zusammenfassung: F. R. Kreutzwalds "Kalevipoeg" I. Kalevipoeg in den estnischen Volksüberlieferungen].

Anni[st], Aug[ust] F. R. Kreutzwaldi "Kalevipoeg". Esimene osa. Kalevi-poeg eesti rahvaluules. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1934. XV + 250 lk, ill, kaart. [Zusammenfassung: F. R. Kreutzwalds "Kalevipoeg" I. Kalevipoeg in den estnischen Volksüberlieferungen]. [Äratrükk: Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli Toimetused. B: Humaniora 32:1. Tartu 1934]. Palm, August [Idem]. Eesti Kirjandus 1935:2, 94-96. ©Põldmäe, R[udolf] [Idem]. Baltoslavica 3. Wilno 1938, 488-489.

Anni[st], Aug[ust] Kalevala ja Viro. Suomalainen Suomi 1935:1, 19-25.

Anni[st], Aug[ust] Kalevala kui kunstiteos. Looming 1935:2, 179-189, ill; 1935:3, 315-326.

Anni[st], Aug[ust] Soome kirjanduselust ja teadmislikest uudisteoseist. 4 [: Teadmislik kirjandus: (1) Kalevalaseuran vuosikirja 10.1930]. Eesti Kirjandus 1930:12, 591-593.

Anni[st], Aug[ust] Tähtteoseid Soome teaduslikus kirjanduses [: Etno-graafiline ja folkloristlik kirjandus: (1) Setälä, E. N. Sammon arvoitus. Isien runous ja usko 1. Suomen Suku laitoksen julkaisuja 1. Helsinki 1932; (2) Salminen, Väinö Suomalaisten muinaisrunojen historia 1. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 198. Helsinki 1934; (3) Kalevalaseuran vuosikirja 14.1934; (4) Harva-Holmberg, Uno Altain suvun uskonto. Porvoo; Helsinki 1933]. Eesti Kirjandus 1935:2, 85-86.

Anni[st], Aug[ust] Uudiseid soome essee- ja teaduslikust kirjandusest 7 [: Folkloristlik kirjandus: (1) Krohn, Kaarle Kalevalastudien 6. Kullervo. Folklore Fellows Communications 76. Helsinki 1928; (2) Kalevalaseuran vuosikirja 9.1929]. Eesti Kirjandus 1930:3, 138-140.

Anni[st], August "Kalevala" ja Eesti. Eesti Kirjandus 1935:2, 49-58.

Anni[st], August Kanteletare hing. Soome muinasrunode elutundest ja temaatikast. Looming 1931:1, 74-85.

Annist, A[ugust] "Kalevipoeg" ja balti saksa kriitika. Keel ja Kirjandus 1960:5, 270-280.

Annist, A[ugust] "Kalevipoja" sissejuhatus. Litterarum Societas Esthonica 1838-1938. Liber Saecularis. Õpetatud Eesti Seltsi Toimetused 30:1. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 1938, 24-39. [Summary: The introduction to the "Kalevipoeg"].

Annist, A[ugust] "Kalevipoja" teadusliku väljaande probleeme. Keel ja Kirjandus 1959:6, 321-334.

Annist, A[ugust] Kalevi(poja)-pärimuste algupärast ja arengust = Аннист А[угуст] О происхождении и развитии сказаний о Калеве и Калеви-поэге. "Kalevipoja" 100 a. juubelile pühendatud teaduslik sessioon 27. novembril 1961. Ettekannete teesid = Научная сессия, посвященная 100-летию эстонского народного эпоса "Калевипоэг" 27 ноября 1961. Тезисы докладов. Tallinn 1961, 5-8; 20-23.

Annist, A[ugust] Kommentaarid. "Kalevipoja" motiivide algupära. Fr[iedrich] R[einhold] Kreutzwald Kalevipoeg. Eesti rahva eepos. Kogunud ja ümber töötanud Fr. R. Kreutzwald. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1961, 363-367, ill.

Annist, A[ugust] Märkmeid mõne soomekeelse teose kohta [: (1) Pentikäinen, Juha Marina Takalon uskonto. Uskontoantropologinen tutki-mus. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 299. Helsinki 1971; (2) Simonsuuri, Lauri Kansa tarinoi. Tutkielmia kansantarinoiden sala-peräisestä maailmasta. Porvoo 1950; (3) Nickul, Karl Saamelaiset kansana ja kansalaisina. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 297. Helsinki 1970]. Looming 1971:11, 1755-1756.

Annist, A[ugust] Märkusi eeloleva puhul [: F. Ederberg Tume koht "Kalevipojas". Eesti Kirjandus 1936:12]. Eesti Kirjandus 1936:12, 574-575.

Annist, A[ugust] Meie rahvalaulude avaldamise võimalusist. Eesti Kirjandus 1937:5, 235-249, kaart.

Annist, A[ugust] Meie rahvalaulude avaldamise võimalusist. Eesti Kirjanduse Seltsi Aastaraamat 20.1936. Tartu 1937, 54-68, kaart. [Äratrükk: Eesti Kirjandus 1937:5].

Annist, A[ugust] Soomeski valmib suur kirjanduslugu [: Suomen kirjallisuus 1-7. Helsinki 1963-1968]. Looming 1969:10, 1590-1592.

Annist, A[ugust] Üleliidulistelt folkloristide nõupidamistelt Moskvas ja Leningradis [: Koosolekud: 20.-23.11.1958, Moskva; 24.-27.11.1958, Leningrad]. Looming 1959:1, 153-157.

Annist, A[ugust] Uurimus soome-ugri ja altai hõimude rahvaeepika alalt [: Volksepen der uralischen und altaischen Völker. Ural-Altaische Bibliothek 16. Wiesbaden 1968]. Keel ja Kirjandus 1968:10, 637-638.

Annist, A[ugust] Uus suur uurimus soome muinasusundist [: Haavio, Martti Suomalainen mytologia. Porvoo; Helsinki 1967]. Keel ja Kirjandus 1968:8, 504-510.

Annist, A[ugust]; Niit, H[eldur] Järelsõna. Friedrich Reinhold Kreutz-wald Eesti rahva ennemuistsed jutud. Rahva suust korjanud ja üles kirjutanud Friedrich Reinhold Kreutzwald. Tallinn: Eesti Raamat, 1978, 354-368.

Annist, Aug[ust] F. R. Kreutzwaldi "Kalevipoeg" II. "Kalevipoja" saamis-lugu. Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli Toimetused. B: Humaniora 33:1. Tartu 1936. VII + 241 lk, ill. [Zusammenfassung: F. R. Kreutzwalds "Kalevipoeg" II. Die Ent-stehungsgeschichte des "Kalevipoeg"].

Annist, Aug[ust] F. R. Kreutzwaldi "Kalevipoeg" III. "Kalevipoeg" kui kunstiteos. A (1. anne). [Eesti Vabariigi] Tartu Ülikooli Toimetused. B [: Humaniora] 50:6. Tartu/Dorpat 1944. 137 lk, ill. [Zusammenfassung: F. R. Kreutzwalds "Kalevipoeg". III Teil. "Kalevipoeg" als Kunstwerk. A (1. Lieferung). Der thematische Bestand und Aufbau des "Kalevipoeg"].

Annist, Aug[ust] F. R. Kreutzwaldi "Kalevipoeg". Teine osa. "Kalevipoja" saamislugu. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1936. 241 lk, ill. [Zusammenfassung: F. R. Kreutzwalds "Kalevipoeg". Zweiter Teil. Die Entstehungsgeschichte des "Kalevipoeg"]. [Äratrükk: Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli Toimetused. B: Humaniora 33:1. Tartu 1936]. Palm, August [Idem]. Eesti Kirjandus 1937:4, 223-224.

Annist, Aug[ust] Kantelettaren-käännökseni johdosta. Kalevalan satavuotisjuhlain muisto. Kalevalaseuran vuosikirja 16. Porvoo; Helsinki 1936, 192-194.

Annist, Aug[ust] Viienda trüki saatesõna. Fr[iedrich] R[einhold] Kreutzwald Kalevipoeg. Üks ennemuistne jutt kahekümnes laulus. 5. trükk. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1936, 285-290.

Annist, Aug[ust] Viienda trüki saatesõna. Fr[iedrich] R[einhold] Kreutz-wald Kalevipoeg. Üks ennemuistne jutt kahekümnes laulus. 6. trükk. Vadstena: Orto, 1947, 285-290.

Annist, Aug[ust] Viienda trüki saatesõna. Fr[iedrich] R[einhold] Kreutzwald Kalevipoeg. Üks ennemuistne jutt kahekümnes laulus. 7. trükk. Toronto: Orto, 1954, 285-289.

Annist, August (komment) Fr. R. Kreutzwaldi Rootsist leitud kiri. Kreutzwaldi ja Elias Lönnroti vahekord [: 1857]. Looming 1968:9, 1406-1408.

Annist, August "Kalevala" kui kunstiteos. Tallinn: Eesti Raamat, 1969. 220 lk, ill. Kurman, George [Idem]. Mana 38.1971, 110. ©Kuusi, Matti Erikoisalana kansalliseepokset. Virittäjä 74.1970:4, 486-488. ©Tedre, Ü[lo] Veel lisa "Kalevala" raamatukokku. Keel ja Kirjandus 1970:8, 508-509.

Annist, August "Vana Kalevi tarkuseraamat" [: Vana Kannel]. Keel ja Kirjandus 1971:8, 484-485.

Annist, August ["Kalevala"] värsistus- ja sõnastusstiil. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 307-317. [Allikas: A. Annist "Kalevala" kui kunstiteos. Tallinn 1969].

Annist, August Die genesis der "Estnischen Volksmärchen" von Fr. R. Kreutzwald. Congressus Secundus Internationalis Fenno-Ugristarum Helsingae habitus 23.-28. VIII. 1965. 2. Acta ethnologica. Helsinki: Societas Fenno-Ugrica, 1968, 86-93.

Annist, August Eesti rahvausundi uurimise olukorrast. Keel ja Kirjandus 1966:8, 457-467.

Annist, August Fr. R. Kreutzwald kui teadlane ja publitsist. August Annist Elu ja luule. Artikleid ja mälestusi. Tallinn: Eesti Raamat, 1987, 127-167.

Annist, August Friedrich Reinhold Kreutzwaldi muinasjuttude algupära ja kunstiline laad / Ü. Tedre (toim); Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut. Tallinn: Eesti Raamat, 1966. 452 lk, ill, kaart. [Zusammenfassung: Der Ursprung und der künstlerische Charakter der "Estnischen Märchen" von F. R. Kreutzwald. Резюме: Генезис и художественные особенности "Эстонских сказок" Ф. Р. Крейцвальда]Laugaste, E[duard] Suur samm edasi Fr. R. Kreutzwaldi uurimises. Keel ja Kirjandus 1967:8, 504-507. ©Rausmaa, Pirkko-Liisa Fr. R. Kreutzwaldin satujen alkuperästä. Virittäjä 73.1969:1, 92-94.

Annist, August Kalevala taideteoksena. Porvoo; Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö, 1944. 207 lk. A[nttila], A[arne] Tutkimus Kalevalasta taideteoksena. Virittäjä 48.1944:3, 295-298.

Annist, August Kalevipoja jumalavastasus ja Maksim Gorki. Looming 1967:3, 455-468. [(1) Issakov, Sergei Veel kord M. Gorkist ja tema Kalevipoja-kontseptsioonist. Looming 1967:8].

Annist, August Kommentaarid. "Kalevipoja" motiivide algupära. Fr[ied-rich] R[einhold] Kreutzwald Kalevipoeg. Eesti rahva eepos. Kogunud ja ümber töötanud Fr. R. Kreutzwald. Tallinn: Eesti Raamat, 1975, 275-279.

Annist, August Kommentaarid. "Kalevipoja" motiivide algupära. Fr[ied-rich] R[einhold] Kreutzwald Kalevipoeg. Eesti rahva eepos. Kogunud ja ümber töötanud Fr. R. Kreutzwald. Tallinn: Eesti Raamat, 1977, 275-279.

Annist, August Lyyrilliseepillisen kansanrunoutemme tyylistä. Virittäjä 40.1936:4, 397-408. [Zusammenfassung: Über den Stil der estnisch-finnischen lyrisch-epischen Volksdichtung, 499].

Annist, August Meie rahvalaulu stiili küsimusi. Looming 1936:7, 781-788.

Annist, August Meie rahvalaulude avaldamise võimalusist. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1937. 16 lk, kaart. [Äratrükk: Eesti Kirjandus 1937:5].

Annist, August Nipet-näpet eesti folkloristika alalt [: Värss "Kits kile karja"]. Keel ja Kirjandus 1971:2, 90-91.

Annist, August Rahvalaulude ja eeposte tõlkimisest. Emakeele Seltsi Aastaraamat 13.1967. Tallinn 1968, 155-168. [Резюме: О переводе народных песен и эпосов].

Annist, August Rahvalooming ja kaasaeg. Looming 1962:12, 1897-1909.

Annist, August Viron Kalevipoika-perinteen historiasta. Nimi ja asia. Juhlakirja Kustaa Vilkunan 60-vuotispäiväksi 26.10.1962. Helsinki: Kotikielen Seura, 1962, 216-222, kaart. [Zusammenfassung: Aus der Geschichte der Überlieferung über den estnischen Kalevipoeg].

Annist, August Viron Kalevipoika-perinteen historiasta. Virittäjä 66.1962:4, 412-418, kaart. [Zusammenfassung: Aus der Geschichte der Überlieferung über den estnischen Kalevipoeg].

Annist, August; Niit, Heldur Järelsõna. F[riedrich] R[einhold] Kreutz-wald Eesti rahva ennemuistsed jutud. Rahva suust korjanud ja üles kirjutanud F. R. Kreutzwald. Tekstikriitiline, täiendatud väljaanne. Tallinn: Eesti Raamat, 1967, 397-410.

Annus, Endel Veel kord muinasjutust "Puusepp ja maaler" [: U. Masing Eesti ja india "Puusepp ja maaler" (AaTH 980*). Keel ja Kirjandus 1979:7]. Keel ja Kirjandus 1980:11, 685-687.

Antik, Richard M. J. Eiseni raamatuharrastus ja raamatukogu. M. J. Eiseni elu ja töö. Tartu: Noor-Eesti, 1938, 163-166, ill.

Anvelt, Leo Ferdinand Löwe, Kreutzwaldi tõlkija. Keel ja Kirjandus 1973:4, 213-222.

Araste, Nele Eesti vaimulikud rahvalaulud C. Kreegi kogudes. Cyrillus Kreek 100. Juubeliürituste koondkava [: Konverentsi teesid]. Tallinn 1989, 23-24.

Arens, Ilmar Jaan Jungist ja "pseudopärimusist" Eesti kinnismuististe alal. Tulimuld 20.1969:2, 100-103. [(1) Arens, Ilmar Järelmärge. Tulimuld 20.1969:4].

Arens, Ilmar Järelmärge [: I. Arens Jaan Jungist ja "pseudopärimusist" Eesti kinnismuististe alal. Tulimuld 20.1969:2]. Tulimuld 20.1969:4, 255-256.

Arens, Ilmar Maarahva prohveteist ja ennustajaist. Kauge Kodu 1946:4/5, 42-44, ill.

Arens, Ilmar Muistseist vakupidustusist Eestis. Kauge Kodu 1946:3, 38-39.

Ariste, Erna Die estnischen Liigulieder. Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1931. Tartu 1932, 19-48.

Ariste, Erna Etnografiska särdrag hos Dagösvenskarna. Svio-Estonica 3. Tartu 1936, 133-140, ill, kaart. [Resümee: Hiiu-rootsi etnograafilisi omapärasusi].

Ariste, Erna Lokulaud. Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 8.1932. Tartu 1934, 1-27, ill, kaart, noot. [Summary: The knocker-board, 193-195].

Ariste, Erna Lokulaud. Tartu 1933. IV + 27 lk, ill, noot.[Äratrükk: Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 8.1932].

Ariste, P[aul] (komment) Ühest "Kalevipoja" kohta käivast kirjavahetusest [: A. E. Ahlqvist, C. E. Sachssendahl, P. Tikkanen]. Kalevipoja küsimusi = Эпос "Калевипоэг" 2. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 138. Tartu 1963, 163-204, ill. [Zusammenfassung: Ein Briefwechsel über das estnische Epos "Kalevipoeg". Резюме: Об одной переписке по поводу издания эпоса "Калевипоэг"].

Ariste, P[aul] "Kalevipoeg" kui rahvusvaheliselt tuntud eesti kirjanduse suurteos = Аристэ П[ауль] "Калевипоэг" как широко известное произ-ведение эстонской литературы. "Kalevipoja" 100 a. juubelile pühendatud teaduslik sessioon 27. novembril 1961. Ettekannete teesid = Научная сессия, посвященная 100-летию эстонского народного эпоса "Калевипоэг" 27 ноября 1961. Тезисы докладов. Tallinn 1961, 3-5; 17-20.

Ariste, P[aul] "Kalevipoja" tõlgetest. Kalevipoja küsimusi = Эпос "Кале-випоэг". Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 53. Tartu 1957, 7-59, ill. [Summary: Translations of the "Kalevipoeg". Резюме: Пере-воды эпоса "Калевипоэг"].

Ariste, P[aul] "Kalevipojast" ja selle uurimisest Ukrainas. Looming 1956:8, 2096-2097.

Ariste, P[aul] "Vainu vettä vaeldama". Keel ja Kirjandus 1966:1, 34-36.

Ariste, P[aul] Aarne-Thompson 752 A vadja teisend. Uurali keelte gram-matiline ja sõnavaraline ehitus = Грамматический и лексический строй уральских языков. Fenno-ugristica 8. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 566. Tartu 1981, 21-26. [Резюме: Аарне-Томпсон 752 А как водская сказка].

Ariste, P[aul] Eesti keelt rootsiaegsete kohtute protokollidest. Eesti Keel 1936:1, 1-14, ill; 1936:2, 42-46.

Ariste, P[aul] Eine wotische Benennung des Gründonnerstags [: MaллassΡ päivä ~ maллassei]. Acta Linguistica Akademiae Scientiarum Hungaricae 24.1974:1/4, 69-71.

Ariste, P[aul] Einige Märchen der Εuchný-Zigeuner. Töid orientalistika alalt 2:1. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 309. Tartu 1973, 5-40. [Resümee: Mõningaid tšuhni-mustlaste muinasjutte. Резюме: Некоторые сказки цыган-чухны].

Ariste, P[aul] Isuri keelenäiteid. Keele ja Kirjanduse Instituudi uurimused 5. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1960, 7-68. [Резюме: Диалектные тексты ижорского языка].

Ariste, P[aul] Komi-Permisches aus Gaincovo. Uurali keelte grammatiline ehitus = Грамматический строй уральских языков. Fenno-ugristica 5. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 456. Tartu 1978, 81-100. [Резюме: Образцы коми-пермяцкой речи деревни Гайнцово].

Ariste, P[aul] Komi-Syrjänisches aus dem Dorfe Nivšera. Uurali keelte sõnavara ja grammatilise ehituse probleeme = Проблемы словарного состава и грамматического строя уральских языков. Fenno-ugristica 7. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 550. Тарту 1980, 25-29. [Резюме: О говоре коми-зырянского языка деревни Нившера].

Ariste, P[aul] Komi-Syrjänisches aus Puzla. Fenno-ugristica 2. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 382. Tartu 1976, 92-115. [Резюме: Образцы коми-зырянской речи деревни Пузла].

Ariste, P[aul] Kritische Bemerkungen zu J. Gahlnbäcks Artikel: "Das Zinn bei den Esten und Finnen nach den Mythen des Kalewipoeg und des Kalewala und den noch erhaltenen Zinngegenständen späterer Zeit" [: Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1924. Tartu 1926]. Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1927. Tartu 1928, 66-77, ill.

Ariste, P[aul] Luigamaa der setukesischen Volkslieder. Baltistica 7.1971:2, 183-184.

Ariste, P[aul] Mustlastest. Eesti Loodus 1959:1, 22-28, ill. [Summary: The Gypsies, [3-4]. Резюме: О цыганах, [1-2]].

Ariste, P[aul] Muutamia vatjalaisia arvoituksia. Kalevalaseuran vuosikirja 44. Porvoo; Helsinki 1964, 284-288.

Ariste, P[aul] Naamal ja naamik. Вопросы грамматики и лексики уральских языков. Fenno-ugristica 9. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 611. Tartu 1982, 16-19. [Резюме: Naamal и naamik].

Ariste, P[aul] Rahvaluule kaugsiirdest [: Soome jutumotiivid Lätis]. Keel ja Kirjandus 1976:10, 638.

Ariste, P[aul] Romenge paramiši = Mustlaste muinasjutte. Tartu: P. Arumaa, 1938. 22 + (4) lk.

Ariste, P[aul] Tänapäeva vadjalastest. Etnograafiamuuseumi Aastaraamat 17. Tartu 1960, 203-224, ill. [Zusammenfassung: Über die Woten von Heute. Резюме: О современной води].

Ariste, P[aul] Tartu üliõpilaste uurimisretked Ingerimaale. Humanitaar-teaduste arengust Tartu ülikoolis. Tartu ülikooli ajaloo küsimusi (TRÜ ajaloo komisjoni ja ajaloo muuseumi materjalid) 13. Tartu 1983, 101-104.

Ariste, P[aul] Ühest vadja rahvalaulude tüübist. Virittäjä 63.1959:1, 69-74. [Zusammenfassung: Eine Art wotischer Volkslieder]. Szabó, László Új vót népköltési gyüjtemények. Nyelvtudományi Közlemények 63.1961:1, 232-233.

Ariste, P[aul] Ühest vadja rahvalaulust [: "Awita minnu arma toita..."]. Ajaloo-keeleteaduskonna töid. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 43. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1956, 89-99. [Резюме: Об одной древней водской народной песне].

Ariste, P[aul] Uut vadjalaste ja isurite minevikust [: Öpik, Elina Vadja-lastest ja isuritest XVIII saj. lõpul. Etnograafilisi ja lingvistilisi materjale Fjodor Tumanski Peterburi kubermangu kirjelduses. Tallinn 1970]. Keel ja Kirjandus 1971:2, 114-115.

Ariste, P[aul] Vadja muinasjutte ja muistendeid. Töid eesti filoloogia alalt 4. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 323. Tartu 1974, 3-34. [Zusammenfassung: Wotische Märchen und Sagen. Резюме: Водские народные сказки и сказания].

Ariste, P[aul] Vadja rahvajutte Mati külast. Keele ja Kirjanduse Instituudi uurimused 2. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1958, 148-166, ill. [Zusammenfassung: Wotische Volksmärchen aus dem Dorfe Mati. Резюме: Водские народные сказки из деревни Матии].

Ariste, P[aul] Vadjalaste istjatsed. Töid eesti filoloogia alalt 1. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 162. Tartu 1964, 161-170. [Zusammenfassung: Wotische Spinnstuben. Резюме: Водские посиделки].

Ariste, P[aul] Vepsa muinasjutte. (Äänis- ja keskvepsa keelenäiteid). Töid läänemeresoome ja volga keelte alalt = Труды по прибалтийско-финским и волжским языкам. Tallinn 1964, 5-23. [Резюме: Вепсские сказки].

Ariste, P[aul] Wolfgang Steinitzi mälestuseks. Keel ja Kirjandus 1967:6, 381.

Ariste, P[aul] Wotische Ursprungssagen. Soome-ugri ja samojeedi keelte grammatika ja sõnavara küsimusi = Вопросы грамматики и лексики финно-угорских и самодийских языков. Fenno-ugristica 11. Tartu Riikliku Üli-kooli Toimetised 673. Tartu 1984, 17-26. [Резюме: Водские этиологические сказания].

Ariste, Paul (komment) Ferdinand Johann Wiedemanni kirjad Jakob Hurdale [: 1863-1887]. Töid eesti filoloogia alalt 3. Tartu Riikliku Ülikooli Toime-tised 259. Tartu 1970, 5-54, ill. [Zusammenfassung: Die Briefe Ferdinand Johann Wiedemanns an Jakob Hurt. Резюме: Письма Фердинанда Йоханна Видеманна Якобу Хурту].

Ariste, Paul  Etleche jidiše folkslider in dem lider-repertuar fun di estn. Jivo-bleter 3.1932:2, 148-157.

Ariste, Paul "Kalevipoeg" läti keeles. Looming 1958:3, 459-463.

Ariste, Paul "Kogemata eesti keel". Keel ja Kirjandus 1963:5, 274-275. [(1) Parbus, Ü[lo] Pisirepliik keeltevõistluse muistendi asjus. Keel ja Kirjandus 1975:7].

Ariste, Paul [Kallio, O. A. Elias Lönnrot. Soome rahvuskultuuri rajaja. Suurmeeste elulood. Eesti Kirjanduse Seltsi biograafiline seeria 18. Tartu 1934]. Eesti Kirjandus 1934:7, 336.

Ariste, Paul [Parallelismus und Etymologie. Studien zu Ehren von Wolfgang Steinitz anläßlich seines 80. Geburtstags am 28. Februar 1985 / Ewald Lang (toim); Gert Sauer (toim). Akademie der Wissenschaften der DDR. Zentral-institut für Sprachwissenschaft. Linguistische Studien A: Arbeitsberichte 161:1/2. Berlin 1987]. Советское финно-угроведение 24.1988:2, 127-129.

Ariste, Paul [Pulikowski, Julian von Geschichte des Begriffes Volkslied im musikalischen Schrifttum. Heidelberg 1933]. Eesti Kirjandus 1933:11, 557-558.

Ariste, Paul [Setälä, E. N. Sammon arvoitus. Isien runous ja usko 1. Suomen Suku laitoksen julkaisuja 1. Helsinki 1932]. Eesti Kirjandus 1935:2, 87-88.

Ariste, Paul [Steinitz, Wolfgang Der Parallelismus in der finnisch-karelischen Volksdichtung. Untersucht an der Liedern des karelischen Sängers Arhippa Perttunen. Folklore Fellows Communications 115. Helsinki 1934]. Eesti Kirjandus 1935:8, 384.

Ariste, Paul [Virtaranta, Pertti Suru virret suuhun tuopi. Tverin karjalainen itkuvirsi, jonka Anna Andrejeva Šutjajeva lauloi äitinsä haudalla. Helsinki 1989]. Linguistica Uralica 26.1990:2, 125.

Ariste, Paul Aarne-Thompson MT 161 A* ja MT 163 B* vatjalaisena satuna. Kalevalaseuran vuosikirja 47. Porvoo; Helsinki 1967, 49-53.

Ariste, Paul Ahikotus. Eesti Keel 1937:1/2, 34-38. [Summary].

Ariste, Paul Baabino ehk Jarvigoištšülä. (Ühest vadja külanimest). Emakeele Seltsi Aastaraamat 10. Tallinn 1964, 167-172. [Резюме: Бабино или Jarvigoištšülä ].

Ariste, Paul Congressus tertius internationalis fenno-ugristarum 17.-23. VIII 1970, Tallinn. Советское финно-угроведение 6.1970:3, 161-167.

Ariste, Paul Das wotische Kriegslied. Nyelvtudományi Közlemények 86.1984:1, 216-220.

Ariste, Paul Die Darstellungsweise einiger Zigeunerlieder. Tekstilingvistika ja stilistika = Лингвистика текста и стилистика. Linguistica 14. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 585. Tartu 1981, 3-8. [Резюме: Приемы исполнения некоторых цыганских песен].

Ariste, Paul Die Epithesis in wotischen Volksliedern. Советское финно-угроведение 14.1978:1, 15-19. [Резюме: Эпитеза в водских народных песнях].

Ariste, Paul Eemil Nestor Setälä †. Eesti Kirjandus 1935:2, 59-61, ill.

Ariste, Paul Eesti keelt rootsiaegsete kohtute protokollidest. Eesti Keele Arhiivi Toimetised 6. Tartu: Eesti Keele Arhiiv, 1936. 22 lk, ill. [Résumé: La langue estonienne dans les procès-verbaux des tribu-naux à l’époque suèdoise].

Ariste, Paul Eesti keelt rootsiaegsetes kohtutes. Eesti Kirjandus 1938:8, 352-364, ill.

Ariste, Paul Eesti rootslaste juures [: Ekspeditsioon 1927, Noarootsi]. Kodumurre 12. Tallinn 1975, 77-84.

Ariste, Paul Eine Sage oder eine auf dem Konkreten basierende Erzählung? Советское финно-угроведение 13.1977:2, 135-137.

Ariste, Paul Einige Märchen und Sagen in der schwedischen Mundart von Risti. Linguistica 5. Tartu 1974, 5-18.

Ariste, Paul Einige Sprichwörter der Εuchny-Zigeuner. Proverbium 18. Helsinki 1972, 692-693.

Ariste, Paul Einige Sprichwörter der Εuchny-Zigeuner. Proverbium 16 (1971)-25 (1975). Sprichwörterforschung 9:2. Bern; Frankfurt am Main; New York; Paris: Peter Lang AG, 1987, 692-693.

Ariste, Paul Emä ja isä vatjan kansanuskossa. Kalevalaseuran vuosikirja 38. Porvoo; Helsinki 1958, 29-38.

Ariste, Paul Erinnerungen an meine Feldforschungen bei den Estland-schweden [: Ekspeditsioonid: 1927, Noarootsi; 1928, Reigi; 1929, Risti]. Linguistica Uralica 26.1990:1, 57-61.

Ariste, Paul Esimestest kogumisretkedest [: Ekspeditsioonid: 1926, Kursi; 1926/1927, Setumaa; 1927, Noarootsi]. Kodumurre 16. Tallinn 1986, 50-56.

Ariste, Paul Estlandschwedische folkloristische Miscellen [: (1) Kratt; (2) Koerakoonlane]. [Eesti Vabariigi] Tartu Ülikooli Toimetused. B: Humaniora 50:3. Tartu/Dorpat 1941. 11 lk, ill.

Ariste, Paul Etümoloogiaid. 3. poornapäev. Eesti Keel 1938:3/5, 96-97. [Summary: Some Etymologies].

Ariste, Paul Fennougristika Eesti NSV-s. Horisont 1970:2, 19-20.

Ariste, Paul Folkloristische Miscellen aus dem Gebiete der Schweden Estlands. Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1931. Tartu 1932, 1-18.

Ariste, Paul Gyula Ortutay mälestuseks. Keel ja Kirjandus 1978:7, 444-445.

Ariste, Paul Hädavaresest ja teistest lindudest [: Några finsk-ugriska fåglar till Lars-Gunnar Larsson den 9 december 1987. Uppsala 1987]. Keel ja Kirjandus 1988:4, 251-252.

Ariste, Paul Haruldane sõnatüvi eestis [: Peelelime]. Eesti Keel 1933:4/5, 136.

Ariste, Paul Hiiu penik ~ pennik [: Pruudi tanu]. Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 9/10.1933/1934. Tartu 1934, 75-80, ill. [Summary: The Hiiu-Estonian penik ~ pennik, 292-293].

Ariste, Paul In memoriam Gyula Ortutay. Советское финно-угроведение 14.1978:3, 238-240, ill.

Ariste, Paul Jaan Bergmann’i "Igavene Juut". (Lisandeid igavese juudi motiivile eesti rahvausundis). Eesti Kirjandus 1934:6, 271-274.

Ariste, Paul Juut eesti rahvausus. Eesti Kirjandus 1932:1, 1-17, ill; 1932:3, 132-150; 1932:5, 219-228.

Ariste, Paul Juut eesti rahvausus. Tartu: Postimees, 1932. 43 lk. [Äratrükk: Eesti Kirjandus 1932:1; 1932:3; 1932:5].

Ariste, Paul Kahi. Kirjoituksia isänmaallisista aiheista. Juhlakirja profes-sori Kaarle Krohnin seitsenkymmenvuotis-päiväksi 10. V. 1933. Suomi 5:16. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1933, 46-55, ill.

Ariste, Paul Kalevist. Looming 1946:7/8, 922-925.

Ariste, Paul Kalevist. Sõna sõna kõrvale. Paul Ariste teaduslikust tegevusest. Emakeele Seltsi Toimetised [7]. Tallinn 1965, 111-114. [Allikas: Looming 1946:7/8].

Ariste, Paul Karl Leichteriga rahvaluuleretkel [: Ekspeditsioon: 1930, Alutaguse]. Teater. Muusika. Kino 1988:8, 81-85, ill. [Summary: Together with Karl Leichter on a folklore collecting trip, 95. Резюме: Собирание фольклора с Карлом Лейхтером, 92].

Ariste, Paul Kas vadjalased on tundnud Kalevipoega? Keel ja Kirjandus 1967:9, 549-554.

Ariste, Paul Komi-Syrjänisches aus dem Dorfe Koni. Uurali keelte aktuaalseid probleeme = Актуальные проблемы уральских языков. Fenno-ugristica 16. Tartu Ülikooli Toimetised 876. Tartu 1990, 156-163. [Резюме: Примеры коми-зырянского диалекта деревни Кони.].

Ariste, Paul Korjamismatkal poluvertsikute maal [: Ekspeditsioon: 1930, Alutaguse]. Eesti Kirjandus 1930:8, 364-370.

Ariste, Paul Kui mets on vaikne [: Memuaarid]. Kultuur ja Elu 1966:9, 16-19, ill.

Ariste, Paul Külalisraamat on ajaraamat [: Memuaarid]. Kultuur ja Elu 1968:12, 2-3.

Ariste, Paul Laiuse mustlasi meenutades. Keel ja Kirjandus 1984:4, 223-225.

Ariste, Paul Lingvisti ja etnograafi koostööst [: Ekspeditsioon: 1931, Hiiumaa]. Kodumurre 18. Tallinn 1986, 19-21.

Ariste, Paul Lisaandmeid Jõgõperä vadjalaste laulude keele kohta. Ema-keele Seltsi Aastaraamat 12. Tallinn 1966, 227-236. [Резюме: Новые данные о языке народных песен води в деревне Краколье].

Ariste, Paul Lisiä vatjalaisiin sananlaskukokoelmiin. Kalevalaseuran vuosikirja 39. Porvoo; Helsinki 1959, 73-76. Szabó, László Új vót népköltési gyüjtemények. Nyelvtudományi Közlemények 63.1961:1, 233.

Ariste, Paul M. J. Eisen nimedeuurijana. M. J. Eiseni elu ja töö. Tartu: Noor-Eesti, 1938, 161-162.

Ariste, Paul Mõista, mõista, mis see on. Kultuur ja Elu 1968:1, 12-14, ill.

Ariste, Paul Mõni lehekülg memuaaridest [: Tartu Ülikool]. Looming 1982:9, 1258-1262.

Ariste, Paul Mõni sõna Herman Sergo romaanist "Näkimadalad" [: Sergo, Herman Näkimadalad 1-2. Tallinn 1984]. Keel ja Kirjandus 1984:10, 628-630.

Ariste, Paul Murdenäiteid Pühalepa kihelkonnast. Eesti Keele Arhiivi Toimetised 16. Tartu: Eesti ja Sugukeelte Arhiiv, 1939. 63 lk, kaart. [Zusammenfassung: Dialektproben aus dem Kirchspiel Pühalepa].

Ariste, Paul Murdenäiteid Pühalepa kihelkonnast. Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli Toimetused. B: Humaniora 47:2. Tartu 1939 [: köite kaanel: 1940]. 63 lk, kaart.

Ariste, Paul Mustlas-sõnu eesti keeles. Eesti Keel 1934:6, 161-169.

Ariste, Paul Natuke Eesti mustlaste usuelust. Tartu 1940. 6 lk. [Äratrükk: Usuteaduslik Ajakiri 1940:1/2].

Ariste, Paul Natuke eesti mustlaste usuelust. Usuteaduslik Ajakiri 1940:1/2, 8-14.

Ariste, Paul Nichtestnische Sammlungen des Estnischen Volkskundlichen Archivs. Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1930. Tartu 1932, 122-134, noot.

Ariste, Paul Noarootsi eestlastest ja rootslastest [: Ekspeditsioon: 1927, Noarootsi]. Sõna ja termin. Emakeele Seltsi Aastaraamat 34.1988. Tallinn 1991, 93-96.

Ariste, Paul Nook [: Mütoloogiline olend]. Eesti Kirjandus 1930:2, 49-60; 1930:3, 112-126.

Ariste, Paul Nook [: Mütoloogiline olend]. Tartu: Postimees, 1930. 26 lk. [Äratrükk: Eesti Kirjandus 1930:2; 1930:3].

Ariste, Paul Omaa ja vierasta vatjalaisten kalenterissa. Kalevalaseuran vuosikirja 46. Porvoo; Helsinki 1966, 196-205.

Ariste, Paul Oudekki Figurova. Keel ja Kirjandus 1978:6, 348-350.

Ariste, Paul Paar Hiiu kodukäija nimetust [: (1) Kadu; (2) Kaave]. Eesti Kirjandus 1935:4, 176-178.

Ariste, Paul Paljust kõnelev kaaslane [: Memuaarid]. Kultuur ja Elu 1965:2, 32-35, ill.

Ariste, Paul Puhkus [: Memuaarid]. Kultuur ja Elu 1971:7, 2-4, ill.

Ariste, Paul Risti kihelkonna rootslased [: Ekspeditsioon: 1929, Risti]. Eesti Kirjandus 1929:10, 425-433, ill, kaart.

Ariste, Paul Robert Austerlitz feierte seinen 60. Geburtstag. Советское финно-угроведение 20.1984:2, 136-138, ill.

Ariste, Paul Setu jõulumängudest. Album M. J. Eiseni 70. sünnipäevaks. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts; Eesti Rahva Muuseum, 1927, 121-133.

Ariste, Paul Sõna ja mõtlemine. Kultuur ja Elu 1975:2, 26-29, ill.

Ariste, Paul Sõnaseletusi. 2. Liivi nùϕniρkàD [: Pruudi sugulased]. Eesti Keel 1939:3/4, 82-83. [Summary: Etymological notes, 84].

Ariste, Paul Suum cuique 30. Zwei mordwinische Sprichwörtersammlungen [: (1) Самородов Кирил Устно-поэтическое творчество мордовского народа 4:1. Пословицы, присловья и поговорки. Саранск 1967; (2) Самородов Кирил Мордовские пословицы и присловья. Саранск 1968]. Proverbium 12. Helsinki 1969, 331-333.

Ariste, Paul Suum cuique 30. Zwei mordwinische Sprichwörtersammlungen [: (1) Самородов Кирил Устно-поэтическое творчество мордовского народа 4:1. Пословицы, присловья и поговорки. Саранск 1967; (2) Самородов Кирил Мордовские пословицы и присловья. Саранск 1968]. Proverbium 1 (1965)-15 (1970). Sprichwörterforschung 9:1. Bern; Frankfurt am Main; New York; Paris: Peter Lang AG, 1987, 331-333.

Ariste, Paul Ühest lasteraamatute seeriast [: Mägiste, Julius (koost / toim): (1) Hunt ja ute; (2) Õde-venda, rebane ja Vanapagan; (3) Rebase vembud; (4) Kanapetja rebane; (5) Nõmm põleb; (6) Hunt ja kitsetalled; (7) Rebane hanekarjas; (8) Härja maja; (9) Vana häätegu pole vaja mäletada; (10) Tõrvane härg]. Eesti Kirjandus 1939:11, 513-515.

Ariste, Paul Ühest vadja ja setu küsisõnast. Keel ja Kirjandus 1986:9, 553-555.

Ariste, Paul Ühest Vaipoole vadja laulust. Emakeele Seltsi Aastaraamat 16. Tallinn 1970, 207-210, noot. [Резюме: Об одной водской песне в Кракольском сельсовете].

Ariste, Paul Ühest viimasest [: Oudekki (Jevdokia) Figurova]. Kodumurre 10/11. Tallinn 1972, 97-101, ill.

Ariste, Paul Uku Masing. In memoriam. Lähedalt ja kaugelt. Emakeele Seltsi Aastaraamat 31.1985. Tallinn 1987, 184-187, ill.

Ariste, Paul Vadja järvehaldjas vezikko. Emakeele Seltsi Aastaraamat 21.1975. Tallinn 1976, 95-98. [Резюме: Водская русалка vezikko].

Ariste, Paul Vadja kalmolain, kalmolliin [: Mütoloogiline olend]. Centum. Emakeele Seltsi Toimetised 9. Tallinn: Valgus, 1974, 255-257.

Ariste, Paul Vadja keele lugemik eesti filoloogia üliõpilastele [: Naljandid] / Tartu Riiklik Ülikool. Tartu 1980. 36 lk.

Ariste, Paul Vadja keelenäiteid. Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli Toimetused. B: Humaniora 49:6. Tartu 1941 [: köite kaanel: 1942]. 92 lk, ill. [Zusammenfassung: Wotische Sprachproben. Резюме: Материалы по водьскому языку].

Ariste, Paul Vadja lemmüz [: Mütoloogiline olend]. Virittäjä 47.1943:3, 302-310.

Ariste, Paul Vadja mõistatusi / T.-R. Viitso (toim); Eesti NSV TA Emakeele Selts. Emakeele Seltsi Toimetised 13. Tallinn: Valgus, 1979. 72 lk. Viikberg, Jüri Peoga vadja pähkleid. Keel ja Kirjandus 1980:12, 753-754.

Ariste, Paul Vadja muinasjutte / Eduard Vääri (toim); Eesti NSV TA Ema-keele Selts. Emakeele Seltsi Toimetised 4. Tallinn 1962. 120 lk. Szabó, L[ászló] Zwei Sammlungen wotischer Volksdichtung. Ural-Altaische Jahrbücher 37. Wiesbaden 1966, 158-162.

Viidalepp, R[ichard] Vadjalaste muinasjutuvara. Keel ja Kirjandus 1962:11, 701-702.

Ariste, Paul Vadja muistendeid / T.-R. Viitso (toim); S. Ootsing (toim); Eesti NSV TA Emakeele Selts. Emakeele Seltsi Toimetised 12. Tallinn: Valgus, 1977. 188 lk. Laukkanen, Kari Vatjan tarinoita ja sananparsia virolaisissa kansissa. Virittäjä 82.1978:4, 390-393. ©Viikberg, Jüri Järjekordne publikatsioon vadja folkloori. Keel ja Kirjandus 1978:11, 701-702.

Ariste, Paul Vadja pajatusi / P. Alvre (toim); H. Rajando (toim); Eesti NSV TA Emakeele Selts. Emakeele Seltsi Toimetised 18. Tallinn: Valgus, 1982. 124 lk.

Ariste, Paul Vadja rahva usundist. Virittäjä 36.1932:2, 127-145.

Ariste, Paul Vadja rahvakalender / E. Adler (toim); Eesti NSV TA Emakeele Selts. Emakeele Seltsi Toimetised 8. Tallinn: Valgus, 1969. 159 lk. Suhonen, Seppo Kielen- ja perinteentutkijan käsikirja. Virittäjä 74.1970:4, 481-482. ©Tedre, Ü[lo] Vadja kombestikust. Keel ja Kirjandus 1969:10, 635-636.

Ariste, Paul Vadja rahvalaulud ja nende keel / M. Leppik (toim); H. Rajando (toim); Eesti NSV TA Emakeele Selts. Emakeele Seltsi Toimetised 22. Tallinn: Valgus, 1986. 108 lk. B[artens], H[ans]-H[ermann] [Idem]. Ural-Altaische Jahr-bücher. Neue Folge 8. Wiesbaden 1988, 264.©Klaus, Väino [Idem]. Советское финно-угроведение 24.1988:1, 51-52.

Ariste, Paul Vadja rahvaluule võlus. Nykyviron lukemisto. SKS Tietolipas 82. [Pieksämäki]: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1979, 246-254. [Allikas: Saaremaast Sajaanideni ja kaugemalegi. Tallinn 1970].

Ariste, Paul Vadja rahvaluule võlus. Saaremaast Sajaanideni ja kauge-malegi. Tallinn: Valgus, 1970, 89-99, ill.

Ariste, Paul Vadjalane kätkist kalmuni / T.-R. Viitso (toim); Eesti NSV TA Emakeele Selts. Emakeele Seltsi Toimetised 10. Tallinn 1974. 188 lk. Suhonen, Seppo Vatjalaisen elämänkaari. Virittäjä 81.1977:2, 212-213. ©Tedre, Ü[lo] Vadjalane hällist hauani. Keel ja Kirjandus 1975:2, 121-122.

Ariste, Paul Vadjalased Vaiamaal. Jõgeva rajoonis. [---] Kodu-uurijate seminar-kokkutulek 23.-27. juunini 1965. a. Ettekannete lühikokkuvõtted. Tallinn 1965, 20-22.

Ariste, Paul Vadjalaste laule / Eduard Vääri (toim); Eesti NSV TA Ema-keele Selts. Emakeele Seltsi Toimetised 3. Tallinn 1960. 87 lk, ill. P[entti]lä, A[arni] Vaimenevaa vatjaa. Virittäjä 65.1961:3, 334-335.©Szabó, L[ászló] Zwei Sammlungen wotischer Volksdichtung. Ural-Altaische Jahrbücher 37. Wiesbaden 1966, 158-162.©Tedre, Ü[lo] Väärtuslikku lisa vadja folkloori publikatsioonidele. Keel ja Kirjandus 1961:3, 184-185.

Ariste, Paul Vadjalaste puu- ja metsakultusest. Etnograafiamuuseumi Aastaraamat 30. Tallinn 1977, 147-156, ill. [Zusammenfassung: Baum- und Waldkult der Woten. Резюме: Культ леса и деревьев у води].

Ariste, Paul Vadjalaste rahvalauludest. E[duard] Laugaste Eesti rahva-luuleteaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 181-189. [Allikas: Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 77. Tartu 1959].

Ariste, Paul Vadjalaste rahvalauludest. Keeleteaduslikke töid. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 77. Tartu 1959, 56-67. [Zusammenfassung: Über wotische Volkslieder. Резюме: О водских народных песнях].

Ariste, Paul Väinämöise sünd M. J. Eiseni tõlkes. Kalevala 150. Töid eesti filoloogia alalt. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 741. Tartu 1986, 69-77.

Ariste, Paul Väitekiri mari muinasjuttudest [: Sabitov, Silanti Mari nõidusmuinasjutud]. Keel ja Kirjandus 1986:4, 246.

Ariste, Paul Väitekiri setude kombestikust ja uskumustest [: Hagu, Paul Setude agraarkombestik ja uskumused]. Keel ja Kirjandus 1984:2, 125-126, ill.

Ariste, Paul Valame õnne. Kultuur ja Elu 1969:12, 2-3.

Ariste, Paul Valge-toonekurg kratina. Eesti Loodus 1984:5, 325, ill.

Ariste, Paul Vanaküla isuri murrakust. Emakeele Seltsi Aastaraamat 14/15.1968/1969. Tallinn 1969, 173-180. [Резюме: Ижорские тексты из дер. Илкино].

Ariste, Paul Vatjalainen mkΤhtB. Virittäjä 71.1967:3, 312-314. [Zusammenfassung: Wotisch mkΤhtB].

Ariste, Paul Vatjalaisia sananlaskuja. Kalevalaseuran vuosikirja 43. Porvoo; Helsinki 1963, 194-199.

Ariste, Paul Vatjalaisia sananlaskuja. Kalevalaseuran vuosikirja 50. Porvoo; Helsinki 1970, 221-243.

Ariste, Paul Vatjalaisten loitsuista. Sampo ei sanoja puutu. Kalevala-seuran vuosikirja 54. Porvoo; Helsinki 1974, 46-59.

Ariste, Paul Vatjalaisten nykyisyydestä. Virittäjä 61.1957:1, 119-124. [Résumé: Les Votes à l’heure actuelle, 123-124].

Ariste, Paul Vatjalaisten vesiämmä. Erän toimi. Juhlakirja R. E. Nirvin 60-vuotispäiväksi 16.12.1965. Helsinki: Kotikielen Seura, 1965, 82-84. [Zusammenfassung: Die vesiämmä ‘Wassergrossmutter’ der Woten].

Ariste, Paul Vatjalaisten vesiämmä. Virittäjä 69.1965:4, 430-432. [Zusammenfassung: Die vesiämmä ‘Wassergrossmutter’ der Woten].

Ariste, Paul Veidi keelelisest ümberlülitumisest rahvalauludes. Rahvaluulest. Emakeele Seltsi Toimetised 21. Tallinn 1987, 5-12. [Zusammenfassung: Zum Switching in Volksliedern. Резюме: Некоторые данные о языковой мене в народных песнях].

Ariste, Paul Viilima. Emakeele Seltsi Aastaraamat 19/20.1973/1974. Tallinn 1975, 129-134. [Резюме: Эстонское слово viilima].

Ariste, Paul Viimeisten vatjalaisten etnologinen anti. Kotiseutu 1968:7/8, 172-175, ill.

Ariste, Paul Wotisch Φürü. Советское финно-угроведение 4.1968:3, 165-168. [Резюме: Водское слово Φürü].

Ariste, Paul Wotische Sprachproben. Eesti Keele Arhiivi Toimetised 4. Tartu: Eesti Keele Arhiiv, 1935. 85 lk. [Äratrükk: Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1933]. Posti, Lauri Vatjalaisia kielennäytteitä. Virittäjä 40.1936:1, 69-72. ©Päss, Elmar [Idem]. Eesti Kirjandus 1935:11, 528.

Ariste, Paul Wotische Sprachproben. Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1933. Tartu 1935, 1-85.

Ariste, Paul Zum Jubiläum Pertti Virtarantas [: Pertti Virtaranta 60]. Советское финно-угроведение 14.1978:2, 153-156, ill.

Ariste, Paul; Muru, Karl; Rätsep, Huno Ühe elutöö tahkusid [: Uku Masing]. Keel ja Kirjandus 1985:8, 505-506, ill.

Arjakas, Küllo; Kippar, Pille Eesti Vabariigi pühad ja tähtpäevad / Eesti Rahvaülikoolide Metoodikakabinet. Tallinn 1991. 24 lk.

Arraste, Angela Mõttepaus: Tantsujuht tantsija. Kultuur ja Elu 1984:12, 16.

Arro, Elmar Eesti kannel. Eesti Muusika Kuukiri 1929:1, 10-16, ill. [Zusammenfassung: Die Kannel bei den Esten, 35-36].

Arro, Elmar Vanim ajalooline teade meie rahva muusikaarmastusest. Eesti Muusika Kuukiri 1929:3, 69-71, ill. [Zusammenfassung: Eine älteste historische Nachricht über die Musikliebe des estnischen Volkes, 99].

Arro, Elmar Zum Problem der Kannel. Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1929. Tartu 1931, 158-190, ill, kaart, noot.

Arst, Harivald Pulmad Rakvere rajooni Eduard Vilde nimelises kolhoosis. Etnograafiamuuseumi Aastaraamat 19. Tallinn 1964, 20-36, ill. [Zusammenfassung: Hochzeitsfeste im Kolchos "Eduard Vilde". Резюме: Свадьбы в колхозе имени Эдуарда Вильде].

Aru, Krista Professor Juhan Peegli trükitööde nimestik [: 1937-1988] / Tartu Riiklik Ülikool. Tartu 1989. 80 lk.

Aruanne E. Rahvaluule Arhiivi tegevusest 1. IV 29.-31. III 30. Rahvapärimuste Selgitaja 3. Tartu 1937, 67-70.

Aruanne ERA tegevusest 1. IV -1. X 27. Rahvapärimuste Selgitaja 3. Tartu 1937, 64-65.

Aruanne ERA tegevusest 1. IV 1930-31. III 1931. Rahvapärimuste Selgitaja 3. Tartu 1937, 70-72.

Aruanne ERA tegevusest 1. IV 28.-1. IV 29. Rahvapärimuste Selgitaja 3. Tartu 1937, 66-67.

Aruanne ERA tegevusest 1. X 27.-1. IV 28. Rahvapärimuste Selgitaja 3. Tartu 1937, 65-66.

Aruanne korrespondentide kogumistööst 1965. aastal. Rahvapärimuste koguja 6. Tartu 1968, 78-80.

Aruanne korrespondentide kogumistööst 1966. a. Rahvapärimuste koguja 6. Tartu 1968, 81-84.

Aruanne rahvaluule kogumisest 1. VI -30. IX 1936. Rahvapärimuste Selgitaja 1. Tartu 1936, 15-16.

Aruanne rahvaluule kogumisest 1928. a. [ Eesti Rahvaluule Arhiiv]. Eesti Kirjandus 1929:1, 47.

Aruanne rahvaluule kogumisest 1929 [: Eesti Rahvaluule Arhiiv]. Eesti Kirjandus 1930:1, 47-48.

Aruanne rahvaluule kogumisest 1930. a [: Eesti Rahvaluule Arhiiv]. Eesti Kirjandus 1931:1, 63-64.

Aruanne rahvaluule kogumisest 1931 [: Eesti Rahvaluule Arhiiv]. Eesti Kirjandus 1932:1, 47-48.

Arumaa, P[eeter] Litauische mundartliche Texte aus der Wilnaer Gegend. Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli Toimetused. B: Humaniora 23:3. Dorpat [: köite kaanel: Tartu] 1931. 78 lk, kaart.

Arumaa, Peeter Zur Poetik der litauischen und ostslavischen Volksdichtung. Festschrift für Dmytro Εuevskyj zum 60. Geburtstag. Wiesbaden 1954, 51-58.*

Arvo Krikmann. Generatiivse grammatika grupi juubelikoosolek 27.12.1990. Teesid. Tartu 1990, 26.

Aspel, A[leksander] Lähtekohti Kreutzwaldi stiili iseloomustamiseks [: "Eestirahva Ennemuistesed jutud"]. Eesti Kirjandus 1937:8, 380-393; 1937:9, 437-459.

Ast, Orvo Te Pito O Te Henua [: Lihavõttesaare monumendid]. Tulimuld 33.1982:4, 214-217.

Astel, Eevi Vöö eestlaste rahvatraditsioonis. Soomeugrilaste etnokultuuri küsimusi. Etnograafiamuuseumi Aastaraamat 32. Tallinn 1981, 136-145. [Zusammenfassung: Der Gürtel in Glaube und Bräuchen der Esten. Резюме: Пояс в народных представлениях и обычаях].

Asugem Vabadussõja mälestusi koguma! Rahvapärimuste Selgitaja 1. Tartu 1936. [Tagumisel sisekaanel, pagineerimata 1 lk].

Asutati Emakeele Seltsi rahvaluulesektsioon [: Koosolek: 9.10.1966, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1966:12, 773-774.

August Annist [: Nekroloog]. Keel ja Kirjandus 1972:6, 383-384, ill.

August Annist [: Nekroloog]. Looming 1972:4, 702-703.

August Annist = Аугуст Аннист [: Nekroloog]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused 21.1972:3, 344-345, ill.

August Annist 60-aastane. Keel ja Kirjandus 1959:1, 52, ill.

Aukia, Markku Ilmar Talve. Markku Aukia; Virpi Nurmi Bibliography of Ilmar Talve 1934-1979. [Scripta Ethnologica 32]. Turku 1979, 5-10.

Aukia, Markku; Nurmi, Virpi Bibliography of Ilmar Talve 1934-1979. [Scripta Ethnologica 32]. Turku 1979. 48 lk.

Aukirju rahvaluulekogujaile [: Theodor Saar; Paulopriit Voolaine]. Rahva-pärimuste koguja 5. Tartu 1967, 79-80.

Aun, Elise Setude seltslikust elust. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluule-teaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 266-268. [Allikas: Postimees 1888].

Aun, Karl Tartu Ülikooli usuteaduskond ja Uku Masing. Mana 48.1980, 66-68.

Aunver, J[akob] Dr. Fr. R. Kreutzwaldi religioosne ilmavaade. Eesti Kirjandus 1923:5/6, 244-255; 1923:7, 313-323.