I Üldsätted

 1. Seltsi nimetus on Akadeemiline Rahvaluule Selts, inglise keeles Academic Folklore Society. Selts on aastatel 1925–1940 tegutsenud Akadeemilise Rahvaluule Seltsi õigusjärglane (asutatud 28.11.1925, taasasutatud 25.01.1996; sundlõpetatud 15.06.1999; taasasutatud 27.01.2000).
 2. Akadeemilise Rahvaluule Seltsi (edaspidi ARS) juhatuse asukoht: Eesti Vabariik, Tartu linn, Vanemuise 42.
 3. ARS on mittetulundusühing, mille eesmärk on kaasa aidata rahvaluule kogumisele, uurimisele ja tutvustamisele, kirjastada ja levitada rahvaluule-alaseid publikatsioone. Selts ühendab nii oma algaastate kui hilisema Emakeele Seltsi rahvaluulesektsiooni (1966–1995) traditsioone ja kogemusi, koondades kutselisi folkloriste, üliõpilasi ja kõiki teisi folkloorist huvituvaid isikuid.

Oma eesmärkide täitmiseks ARS
 1. 1. koondab liikmeid, kes oma tegevusega tahavad seltsi ülesannete täitmisest osa võtta;
 1. 2. korraldab koosolekuid, seminare, konverentse, rahvaluulepäevi, rahvaluule kogumisvõistlusi jm üritusi ning annab välja rahvaluule-alaseid publikatsioone jm materjale;
 1. 3. teeb koostööd teiste seltside, teadusasutuste ja kõrgkoolidega kodu- ja välismaal.
 2. ARS on juriidiline isik kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustustega. Seltsi üldkoosoleku nõusolekul võib moodustada ARS-i sektsioone.
 3. ARS-il on oma logo, pitsat, kirjablankett ja pangaarve. ARS-i logol on hoburaudsõlg ning tekst Akadeemiline Rahvaluule Selts, pitsatil kordub hoburaudsõle kujund, selle ümber tekst Akadeemiline Rahvaluule Selts.
 4. ARS juhindub oma tegevuses mittetulundusühingute ja nende liitude seadusest, teistest Eesti Vabariigi territooriumil kehtivatest normatiivaktidest ning käesolevast põhikirjast.

II Liikmed

 1. ARS-il on tegevliikmed, toetajaliikmed ja auliikmed.
 1. 1. ARS-i tegevliikmeteks on füüsilised isikud, kes oma tegevusega aitavad kaasa ARS-i eesmärkide saavutamisele.
 1. 2. ARS-i auliikmeteks on füüsilised isikud, kelle teened rahvaluule uurimisel, kogumisel ja tutvustamisel on eriti silmapaistvad.
 1. 3. ARS-i toetajaliikmeks on füüsilised või juriidilised isikud, kes oma liikmemaksuga või mõnel muul viisil ARS-i toetavad.
 2. Liikmeks vastuvõtmine ja seltsist väljaarvamine.
 1. 1. ARS-i tegevliikme võtab vastu juhatus kandidaadi kirjaliku avalduse põhjal ja kahe liikme soovitusel.
 1. 2. ARS-i auliikme valib üldkoosolek kas seltsi juhatuse ettepanekul või vähemalt viie tegevliikme kirjalikult põhjendatud ettepanekul.
 1. 3. ARS-i toetajaliikme võtab vastu üldkoosolek tema kirjaliku avalduse põhjal juhatuse ettepanekul.
 1. 4. Liige arvatakse ARS-ist välja tema kirjaliku avalduse alusel. Liikmemaksu tasumata jätmisel kolme aasta jooksul kustutatakse liige nimekirjast juhatuse otsusega, millest teatatakse järgmisel üldkoosolekul.

 2. Liikmete õigused.
 1. 1. ARS-i tegev- ja auliikmel on õigus võtta osa ARS-i tegevusest, valida selle juht- ja kontrollorganeid ning võtta hääleõigusega osa üldkoosolekutest. Tegev- ja auliikmed võivad olla valitud mistahes ARS-i organitesse.
 1. 2. Toetajaliikmel on õigus ise või volitatud esindaja kauda osa võtta üldkoosolekust sõnaõigusega. Toetajaliikme poolt antud toetuse kasutamist ei saa otsustada ilma toetajaliikme või ta volitatud esindaja osavõtuta.

 2. Liikmete kohustused.
 1. 1. ARS-i tegevliikmed maksavad iga-aastast liikmemaksu üldkoosoleku poolt kindlaks määratud suuruses. Erandjuhtudel võib juhatus liikmeid liikmemaksu tasumisest vabastada. Üliõpilased ja pensionärid saavad liikmemaksusoodustusi.
 1. 2. ARS-i toetajaliikme liikmemaksu suurus määratakse liikme või tema volitatud esindaja ja juhatuse läbirääkimistel. Toetajaliikme liikmemaksu miinimum on kümme korda suurem tegevliikme liikmemaksusummast.
 1. 3. ARS-i auliige on liikmemaksust vabastatud.

III Organisatsioon

 1. ARS-i juhtorganid on üldkoosolek ja selle poolt valitud juhatus.
 2. ARS-i kõrgeim organ on üldkoosolek, mis toimub vähemalt üks kord aastas.

 3. Üldkoosolek
 1. 1. Korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Üldkoosoleku aeg, koht ja päevakord teatatakse liikmeile vähemalt 7 päeva enne üldkoosolekut. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku kas juhatuse või revisjonikomisjoni algatusel või vähemalt 1/3 tegevliikmete kirjalikul nõudmisel.
 1. 2. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumatult osavõtjate arvust, välja arvatud küsimustes, mis käsitlevad ARS-i tegevuse lõpetamist või põhikirja muutmist. Nende küsimuste otsustamisel on vajalik vähemalt poolte + ühe ARS-i hääleõiguslike liikmete kohalviibimine või esindatus üldkoosolekul kas oma eelnevalt esitatud kirjaliku seisukoha või volitatud isiku kaudu.
 1. 3. Üldkoosolek teeb otsused lihthäälteenamusega.
 1. 4. Üldkoosolekut juhatab ARS-i juhatuse liige, välja arvatud juhatuse ja revisjonikomisjoni valimise protseduur, mida juhatab koosoleku poolt valitud juhatusse mittekuuluv liige.
 1. 5. Üldkoosolek kinnitab ARS-i põhikirja ja selle muudatused ning täiendused;
 1. 6. otsustab ARS-i põhilisi organisatsioonilisi ja tegevust puudutavaid küsimusi;
 1. 7. kinnitab kodukorra;
 1. 8. valib salajasel hääletusel juhatuse ja revisjonikomisjoni ning viib läbi muid valimisi vastavalt kodukorrale;
 1. 9. kuulab ära ja kinnitab juhatuse ja revisjonikomisjoni aruanded;
 1. 10. määrab liikmemaksu suuruse ning seltsi rahaliste vahendite kasutamise;
 1. 11. kinnitab seltsi auliikmed;
 1. 12. otsustab ARS-i tegevuse lõpetamise ja reorganiseerimisega seotud küsimusi.

 2. Juhatus
 1. 1. ARS-i tegevuse juhtimiseks valib üldkoosolek kaheks aastaks 5-liikmelise juhatuse, kelle õigused on võrdsed. Lubatud on juhatuse liikmete tagasikutsumine enne volituste lõpptähtaja möödumist. Juhatuse liikmete ülesanded on fikseeritud ARS-i kodukorras.
 1. 2. Juhatus tegutseb üldkoosolekult saadud volituste piires, lähtudes põhikirjast, kodukorrast ja üldkoosoleku otsustest, ning on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.
 1. 3. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui koos on vähemalt kolm liiget. Juhatus otsustab küsimusi lihthäälteenamusega.
 1. 4. Allkirjaõigus ARS-i nimel on kõigil juhatuse liikmetel, kelle allkiri on selleks otstarbeks notariaalselt kinnitatud. Pangadokumentidele allakirjutamine toimub seadusandlusega ettenähtud korras.
 1. 5. Juhatus koostab ja kinnitab ARS-i tööplaani ja tegevuse aruande;
 1. 6. juhib ARS-i tegevust koosolekute vahelisel ajal;
 1. 7. peab arvestust seltsi liikmeskonna üle ning kogub sisseastumis- ja liikmemaksu;
 1. 8. haldab ARS-i materiaalseid ja rahalisi varasid;
 1. 9. seab sisse ja hoiab korras raamatupidamise vastavalt kehtivale korrale;
 1. 10. esindab ARS-i;
 1. 11. sõlmib lepinguid;
 1. 12. suunab oma otsusega avaldamisele ARS-i väljaandeid;
 1. 13. kutsub kokku üldkoosoleku.

 2. Revisjonikomisjon
 1. 1. ARS-i varade kasutamise revideerimiseks valib üldkoosolek kaheks aastaks tegevliikmete hulgast lihthäälteenamusega salajasel hääletusel kolmeliikmelise revisjonikomisjoni. Revisjonikomisjoni ei või kuuluda juhatuse liikmed.
 1. 2. Revisjonikomisjon revideerib ARS-i tegevust mitte harvemini kui kord aruandeperioodil ja esitab tulemused üldkoosolekule. Revisjonikomisjoni liikmed võivad nõuandva hääleõigusega osaleda juhatuse koosolekuil.
 1. 3. Revisjonikomisjonil on õigus igal ajal tutvuda ARS-i majandustegevust ja raamatupidamist puudutavate dokumentidega.

IV Majandustegevus ja varad

 1. ARS-i varad tekivad liikmemaksudest, varalistest annetustest, sihtotstarbelistest toetustest ja muudest allikatest.
 2. ARS-i varade kasutamise ja käsutamise korra määrab juhatus, kes kannab vastutust nende otstarbeka ja sihipärase kasutamise eest. Seltsi varasid kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
 3. ARS-i juhatus teostab raamatupidamist vastavalt kehtivale seadusandlusele ja esitab seadusandlusega ettenähtud korras aruandeid pädevatele riigiorganitele ning võimaldab oma majandustegevuse kontrollimist.

V Põhikirja kinnitamine. Seltsi reorganiseerimine ja tegevuse lõpetamine

 1. ARS-i põhikirja ja selle muudatused võtab üldkoosolek vastu salajasel hääletusel, silmas pidades käesoleva põhikirja punktide 18, 19, 20 sätteid. Küsimuse arutamine peab olema teavitatud koosoleku kutses.
 2. ARS-i tegevust võidakse lõpetada või reorganiseerida üldkoosoleku otsusel salajasel hääletusel, pidades silmas punktide 13, 14, 15 sätteid. Lõpetamise või reorganiseerimise ettepaneku võib teha juhatus, revisjonikomisjon või 1/10 ARS-i tegevliikmetest. Ettepanek peab olema esitatud kirjalikult. Küsimuse arutamine peab olema märgitud koosoleku kutses.
 3. ARS-i tegevuse lõpetamise korral antakse tema varad üldkoosoleku otsusel üle mõnele folklooriga tegelevale teadusasutusele, organisatsioonile või kõrgkoolile.
 4. ARS-i reorganiseerimine ja tegevuse lõpetamine toimub seaduses sätestatud korras.


Põhikiri vastu võetud seltsi taasasutamiskoosolekul 25. jaanuaril 2000. a.
Põhikirja muudatused (punktid 8.1., 13.2., 13.4., 14.1., 14.3., 14.4., 14.11., 15.1.) vastu võetud seltsi üldkoosolekul 29. mail 2008. a.
Põhikirja muudatused (juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine kaheks aastaks: punktid 14.1., 15.1.) vastu võetud seltsi üldkoosolekul 28. mail 2009. a.

AVALEHT | ÜRITUSED | LIIKMED | PÕHIKIRI | AJALUGU
Copyright © Aivo Põlluäär