Viidatud kirjandus


Adler, E. 1968. Vadjalaste endisajast. I. Idavadja murdetekste. Tallinn.

Alava, V. 1901. "Iiliää kahchi". - Virittäjä 6, s. 83-86.

Ariste, P 1935. Wotische Sprachproben. - Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1933. Tartu, S. 1-85.

Ariste, P. 1941. Vadja keelenäiteid. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis (Dorpatensis) B XLIX (6). Tartu.

Ariste, P. 1961. Vadjalastest Narvas 1549. aastal. - Keel ja Kirjandus, lk. 543.

Ariste, P. 1962. Vadja muinasjutte. Emakeele Seltsi Toimetised 4. Tartu.

Ariste, P 1964. Baabino ehk Jarvigoishtshülä. (Ühest vadja külanimest.) - Emakeele Seltsi Aastaraamat X, lk. 167-171.

Ariste, P 1965. Vatjalaisten chivirõukko. - Kotiseutu, s. 155-157.

Ariste, P. 1967. Kas vadjalased on tundnud Kalevipoega?. - Keel ja Kirjandus, lk. 549-554.

Ariste, P 1967a. Vatjalainen maa kõhtaaB. - Virittäjä, s. 312-314.

Ariste, P 1967b. Über wotische Ortsnamen. - Sovetskoje finno-ugrovedenije 2, S. 77-83.

Ariste, P. 1969. Vadja rahvakalender. Emakeele Seltsi Toimetised 8. Tallinn.

Ariste, P. 1974. Vadjalane kätkist kalmuni. Emakeele Seltsi Toimetised 10. Tallinn.

Ariste, P. 1977. Vadja muistendid. Emakeele Seltsi Toimetised 12. Tallinn.

Ariste, P. 1977a. Vadjalaste puu- ja metsakultusest. - Etnograafiamuuseumi Aastaraamat XXX. Tallinn, lk.147-156.

Beyer, J. 1996. Lutheran Lay Prophets (ca. 1330-1700). - Copenhagen Folklore Notes 2, pp. 1-4.

Haavio, M. 1963. Heilige Heine in Ingermanland. Folklore Fellows Communications 189, Helsinki.

Jaago, T., Jaago, K. 1996. See olevat olnud... Rahvaluulekeskne uurimus esivanemate lugudest. Tartu.

Janneste, M. 1992. ...see on minu paik. (Ida-Virumaa kohamuistenditest.) - Ida-Virumaa rahvakultuurist. Tallinn, lk. 101-116.

Kahk, J. 1987. Ristiusk, teadus ja nõiaprotsessid XVII sajandil. - Religiooni ja ateismi ajaloost Eestis III. Tallinn, lk. 146-171.

Kalda, M. 1996. Teadaanne härradele Majandusministeeriumi mäeasjandusosakonda. - Vaga vares. Pro Folkloristica IV, Tartu, lk. 53-60.

Kettunen, L., Posti L. 1932. Näytteitä vatjan kielestä. - Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimituksia 63. Helsinki.

von Köppen, P. 1867. Erklärenden Text zu der ethnograpischen Karte des St. Peterburger Gouvernements. St. Peterburg.

Laidre, M. 1994. "Vana hea Rootsi aeg" -- müüt või tegelikkus. - Akadeemia 5, lk. 957-962.

Laugaste, E., Normann, E. 1959. Muistendid Kalevipojast. Tallinn.

Lensu, J. J. 1930. Materialõ po govorom vodi. - Zapadno-finski sbornik. Trudõ Komissii po izutseniju plemennogo sostava naselenija SSSR i sopredelnõhh stran, nr. 16. Leningrad 1930, s. 201-305.

Ligi, P. 1989. Vadjalastest arheoloogi pilguga. - Keel ja Kirjandus 1, lk. 22-25.

Ligi, P. 1992. Etnilistest oludest Alutagusel muinas- ja keskajal. - Ida-Virumaa rahvakultuurist. Tallinn, lk. 5-9.

Ligi, P. 1993. Vadjapärased kalmed Kirde-Eestis (9.-16. sajand). - Vadjapärased kalmed Eestis 9.-16. sajandil. Muinasaja teadus 2. Tallinn, lk. 7-152.

Ligi, P., Valk, H. 1993. Vadjapärased kalmistud Tartumaal (13.-15. sajand). - Vadjapärased kalmed Eestis 9.-16. sajandil. Muinasaja teadus 2. Tallinn, lk. 176-211.

Lukkarinen, J. 1912. Inkeriläisten praasnikoista. - Suomalaisen kansanrunousseminaarin julkaisuja II. Helsinki, s. 37-91.

Mikkola, J. J. 1932. Inkerimaan kriekanuskoisten käännytyksestä vuosina 1683-1700. Historiallinen Arkisto 39: 5. Helsinki.

Mikkola, J. J. 1932a. Muutamia tietoja vatjalais- ja inkerikkokylistä 1600-luvun lopulta. - Virittäjä, s. 26-31.

Moora, H., Moora, A. 1964. Lisandeid vadjalaste ja isurite etnilisele ajaloole. - Etnograafiamuuseumi Aastaraamat XIX, Tallinn, lk. 188-209.

Mägiste, J. 1959. Woten erzählen. Wotishe Sprachproben. Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimituksia 118. Helsinki.

Ojansuu, H. 1906. Henrik Gabriel Porthanin vatjalaisharrastukset. - Virittäjä, s. 1-5.

Paulaharju, S. 1919. Vatjalalsikylillä. - Kuva tuolta, toinen täältä kautta Suur-Suomeen. Helsinki, s. 98-108.

Remmel, M.-A. 1996. Muistendipaigad ja kohalood Meremäe vallas 1994. aasta suvel. - Palve, vanapatt ja pihlakas. Vanavaravedaja 4. Tartu, lk. 41-58.

Remmel, M.-A. 1997. "Püha" mõistest kohalugude kaudu. - Maa ja ilm. Pro Folkloristica V. Tartu, lk.75-91.

Ränk, G. 1942. Eesti teadlased uurimisreisil Vadjas. - Eesti Sõna, nr. 283, 284, 286, 287.

Ränk, G. 1960. Vatjalaiset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 267. Helsinki.

Ryabinin, E. A. 1987. The Chud of the Vodskaya Pyatina in the light of new discoveries. - Fennoscandia Archeologica IV, pp. 87-104.

Sedov, V.V. 1982. Vostotshnõje slavjanje v VI-VIII vv. Moskva.

Talve, I. 1981. Vatjalaista kansankulttuuria. Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimituksia 179. Helsinki.

Talve, I. 1990. Inkerin teillä. - Kalevalaseuran vuosikirja 69-70. Helsinki, lk. 46-66.

Tampere, H. 1965. Kirde-Eesti rahvakalendri iseärasusi I. (Kommentaare J. Truusmanni üleskirjutustele Iisakust 1886.a.) - Slaavi-läänemeresoome suhete ajaloost. Tallinn, lk. 205-249.

Trefurt, F. L. 1783. Von den Tschuden. - Fr. K. Gadebusch, Versuche in der livländischen Geschichtskunde und Rechtsgelehrsamkeit. I Band, 5. Stück, Riga 1783, S. 1-28.

Trefurt, F. L. 1785. Fortgesetzte Nachricht von den Tschuden. - Fr. K. Gadebusch, Versuch in der livländischen Geschichtskunde und Rechtsgelehrsamkeit. II Band, 2. Stück. Riga 1785, S. 89-122.

Tõnurist, A. 1924. Kuremägi. - Virumaa. Toim. E. Rosenberg, lk. 379-381.

Uspenskii, B. 1993. Soljarno-lunarnaja simvolika v oblike russkogo hrama. - California Slavic Studies 16: Slavic Cultures in the Middle Ages. California, pp. 241-250.

Valk, H. 1992. The burial grounds of Estonian villages from the 13th to the 18th senturies: Pagan or Christian? - Tor 24, Uppsala, pp. 203-228.

Valk, H. 1995. Lõuna-Eesti XIII-XVII/XVIII sajandi külakalmistud rahvatraditsioonis ja uskumustes. - Rahvausund tänapäeval. Tartu, lk. 454-471.

Valk, H. 1996. Aegadest ja ajatunnetusest Setomaal. - Palve, vanapatt ja pihlakas. Vanavaravedaja 4. Tartu, lk. 59-91.

Valk, H. 1997. Lõuna-Eesti kultuuriomapäradest 13.-17. sajandil. - Õdagumeresoomõ lõunapiir'. Võro Instituudi toimõtisõq 1. Võro, lk. 118-132.

Viikberg, J. 1993. Vadjalased. - M. Kolga, I. Tõnurist, L. Vaba, J. Viikberg, Vene impeeriumi rahvaste punane raamat. Tallinn, lk. 339-344.

Vinogradova, L. N., Usatsheva, V.V. 1995. Berjoza. - Slavjanskaja mifologija. Entsiklopeditseski slovar. Moskva, s. 45.

Virtaranta, P. 1967. Lähisukukielten lukemisto. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 287. Helsinki.

Öpik, E. 1970. Vadjalastest ja isuritest XVIII sjandi lõpul. Etnograafilisi ja lingvistilisi materjale Fjodor Tumanski Peterburi kubermangu kirjelduses. Tallinn.