Kultuuriprotsessid muutuvas ühiskonnas: Traditsioon ja loovus postsotsialistlikus huumoris, ETF 8149

Agressiivsus. Foto: Liisi Laineste

Projekti juht: Liisi Laineste.
Projektilised:
Arvo Krikmann
Ilona Piriimägi
Martin Rebane
Piret Voolaid

Uurimisprojekt on jätkuks kahele ETF grandiperioodile aastatel 2001 - 2009 (Nr 4935 ja 6759, "Eesti kaasaegne rahvahuumor" ja "Folkloorne anekdoot tänapäeval: Postsotsialism - Internet - kognitiivsus", grandihoidja A. Krikmann). Edasine uurimisplaan võtab eesmärgiks laiendada eelnevast tööst välja kasvanud temaatikat, ja kirjeldab poliitilist huumorit / huumorikasutamise poliitikat ning uusi žanre noorte huumoris (nt internetihuumorit) globaalsete ühiskondlike ja kultuuriprotsesside taustal, keskendudes Ida-Euroopa regioonile. Sõlmküsimused: (1) Sallimatus. Uurimistöö annab ülevaate huumori rollist kultuuridevahelises konfliktis, loovuse ja traditsiooni osast postsotsialistliku "huumoriidentiteedi" loomisel, anekdootidest poliitilises diskursuses (L. Laineste); kultuurierinevustest huumori kasutamisel ja mõistmisel (A. Krikmann & L. Laineste); väärtushinnangute muutumise peegeldumisest huumoris (M. Rebane); (2) Internet: Eesmärgiks on kirjeldada uue meedia mõju (noorte)huumori sisu- ja vormiaspektidele, ning tõstatada anonüümsuse ja autorluse, suulise ja kirjaliku (L. Laineste), universaalsuse ja spetsiifilisuse küsimus internetimatejalis (A. Krikmann & L. Laineste), samuti arvestada saadud tulemusi huumorist ajendatud konfliktide analüüsil (L. Laineste); (3) Huumoriteooria ja selle kriitika. Kavatseme anda oma panuse täielikuma, integreerituma ja valiidsema huumoriteooria formuleerimisse: analüüsida sotsiaalse konteksti ja isiksuseomadeuste osa huumori loomisel ja mõistmisel, inkongruentsuse konstrukti kasutamise otstarbekust huumori põhimehhanismi kirjeldamisel (A. Krikmann); aksioloogiliste "hea" ja "halva" kategooriate olemust (etnilistes) naljades (A. Krikmann & L. Laineste); Uurimustes kombineeritakse kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid meetodeid (materjali esinemissageduse, jaotuse jm kirjeldust / sisuanalüüsi, (on-line) intervjuusid jms). Põhilise materjali moodustavad a) spetsiaalselt kogutud tekstid ja b) juba olemasolev Eesti kaasaegsete anekdootide andmebaas, mida plaanitakse täiendada Ida-Euroopa piirkonna kaasaegsete anekdootide valimiga. Projekt toetab akadeemilisi kontakte huumori ja kultuuriuuringute valdkonnas, tugevdades olemasolevaid suhteid ja otsides võimalusi uuteks koostööprojektideks. Kavas on avaldada vähemalt 10 eesti- ja inglisekeelset teadusartiklit, ning prioriteediks on kõrge tsiteeritavusega akadeemiline perioodika.EKM Fo ,
Kujundus cps 2008, mare 2010
Pilt Tõnno Jonuks
© 'mare 2010