Kultuur ja loovus – Culture and Creativity

Konverents on pühendatud Kärt Summataveti 55. sünnipäevale 28.11.2018, Vanemuise 42, Eesti Kirjandusmuuseumi saalis Conference dedicated to Kärt Summatavet's 55. birthday 28.11.2018, Estonian Literary Museum 42 Vanemuise Str., Tartu


Kultuur on dünaamiline dialoog, mida loovad selles osalejad, vastavalt oma ajastu raamistikule ja kultuurilisele ning sotsiaalsele nõudmisele. Tänapäeval on kultuuris kesksel kohal loovus, st mitte üksnes oskamine, teadmine ja tegevus, vaid tuntud ja traditsiooni järgivasse loomesse oma kogemuste, tunnetuse, oskuste lisamine ja selle jagamine. Teatud määral on see dialoog ideaalse ja reaalse maailma, uskumise ja teadmise, uute lähenemiste ja vanade reeglite vahel (van Gulik 2009).

Konverents kutsub mõtlema muutuste ja loovuse üle kultuuris ja rahvakultuuris, müütides ja müüdiloomes, aga ka mõtisklema (müüdi)loojate ja/või elluäratajate-interpreteerijate üle.

Ootame osalema erinevate distsipliinide õpetlasi, neid kelle käsitlused põhinevad folklooril, etnoloogilistel allikatel, etnosemiootikal, rahvakunstil või antropoloogial, kuid ka kauniste kunstide esindajaid ja selle analüüsijaid. Konverents arutleb, kuidas ja missuguseks on muutunud loomingulisus, müüdid ja nende tõlgendused, missugused on visuaalse, muusikalise, sõnalise traditsiooni emakeelsed mustrid ja tõlgendused.

Soovime eriti keskenduda loovuse tänastele rakendustele ja seostele traditsiooni või keskse diskursiga.

 • Visuaalne emakeel – pärimus, looming, tõlge
 • Muusikaline emakeel
 • Etnosemiootilisi vaateid kultuurile
 • Usund ja uuenenud maailmapilt
 • Müüdireaalsus ja interpretatsioon
 • Unustatud keeled ja väikesed rahvad
 • Tehno- ja virtuaalreaalsus
 • Emakeel, müüt ja kujutlusvõime

Culture is a dynamic dialogue created by its participants according to the paradigm of the era and cultural and social demands. Today’s culture focuses on creativity, i.e., not merely know-how, knowledge, and activity, but adding one’s own experience, perception, and skills to the well-known creation following tradition as well as sharing it. To a certain extent, it is a dialogue between the ideal and real world, belief and knowledge, new approaches and old rules (van Gulik 2009).

The conference calls you to think about changes and creativity in culture and in folk culture, in myths and myth creation, as well as contemplate (myth) creators and/or revivalists/interpreters.

We invite scholars from different disciplines – those whose research is based on folklore, ethnological sources, ethnosemiotics, folk art, or anthropology as well as representatives and analysers of fine arts. The conference discusses how creativity, myths and their interpretations have changed and what has become of them, and what native-language patterns and interpretations of visual, musical, and oral tradition are like.

We would especially like to bring into focus today’s applications of creativity as well as its connections with tradition and central discourse.

 • Visual native language – lore, oeuvre, translation
 • Musical native language
 • Ethnosemiotic views on culture
 • Faith and renewed worldview
 • Reality and interpretation of myth
 • Forgotten languages and small nations
 • Techno- and virtual reality
 • Native language, myth, and imagination