Üheksas folkloristide talvekonverents
"Folkloor ja sidusus"

Toimumisaeg: 26.-27. veebruar 2014
Toimumispaik: Uhtjärve Ürgoru Nõiariik, http://noiariik.ee/


     ENG   

Alates 2005. aastast on Eesti rahvaluuleteadlased korraldanud iga-aastaseid talvekonverentse, mille eesmärk on ühendada Eesti eri institutsioonide folkloriste ning luua foorum ühisteks aruteludeks.

2014. aastal toimuva konverentsi üldteema on „Folkloor ja sidusus“. Konverentsil võtame vaatluse alla folkloori ühiskondliku ja kultuurilise sidususe, folkloori terviklikkuse, aga ka folkloristika ja ühiskonna vahelised suhted. Seda nii üldisemast-ühiskondlikust kui ka väiksemate kogukondade ja üksikisiku vaatepunktist, toetudes nii minevikus läbielatule kui ka olevikus lahendust ootavatele küsimustele. Nüüdisfolkloristika puutub kokku vajadusega hõlmata nii klassikalist kui ka tänapäeva folkloori, tuua esile seoseid nähtuste vahel, millel puudub mõnigi kord esmapilgul ühene seos. Nüüdisaegne kontekst erineb paljuski folkloori uurimise tekke ajastu kontekstist, seega ootavad (taas)mõtestamist ka uurimistraditsioonid. Näiteks vajab selgitamist, mil määral on ajaloolistes tekstides peegelduvad maailmapildid ja rituaalipraktikad rakendatavad, kasulikud ja tähenduslikud tänapäeva maailmas ning kuidas nüüdisaegsed tekstid peegeldavad tänapäeva maailmapilte ning kuidas luuakse seoseid mineviku ja oleviku vahel.

Kas ja mis nurga alt me saame vaadelda folkloori ja folkloristikat kui terviklikkust ja järjepidevust loovat sünergiat, kui võtame aluseks tegevuste, väärtuste, meetodite, mõõtmiste, põhimõtete, eelduste ja väljundite järjepidevuse? Kahtlemata on erinevate nähtuste vaheliste seoste tuvastamine ja hindamine osa terviklikkuse loomise protsessist. Eetikaga seotud otsuseid langetab folklorist välitöödel jäädvustades, intervjueerides, ainestikku valides ja andmeid tõlgendades. Samas võime küsida, kui suur osa on nende otsustuste langetamisel esteetikal. Kas meie otsused on üksnes terviklikkuse printsiibist lähtuvad, sidusust esile toovad ja eetilised või on nende taga ka esteetika jõujooned? Kuidas ja missuguste mehhanismidega tekivad välistatud uurimisteemad, välistatud liigid ja välistatud rühmad või isikud (resp väärtuslikud liigid ja vääritud liigid) ning kas selles mõttes pole tegemist folkloorse sidususe oluliste katkestustega? Oluline on ka erinevate kommunikatsioonikanalite roll seoste loomisel ja hoidmisel ning folkloorile kui sidestavale mehhanismile jõu andmisel.

Seega: kas folkloori kasutatakse pigem sidususe loomiseks või näiliselt olemasoleva sidususe küsimärgi alla panemiseks? Kui vastuvõtlik on folklooripärand ideoloogiliselt suunitletud sidususloomele ning kuivõrd annab ta võimalusi seda ennetada-kummutada. Mida teha, et sotsiokultuuriline sidusus ei jääks üldsõnaliseks ja retooriliseks eesmärgiks, vaid omandaks ka reaalelulisi üksikisikule mõistetavaid tähendusi? Kuidas avaldavad folkloori loomeprotsessidele mõju olulised ühiskondlikud sündmused? Milline on folkloori kui sidusust loova tähendussuhete süsteemi roll mõtte- ja elustiilimuutustes? Kuidas seostuvad sellega folkloori meelelahutuslikud aspektid? Kuidas väljendub folklooris üksikisikule või väikesele rühmale omase maailmavaate sidusus? Kas me oleme tänaseks jõudnud seisundisse, et ühitada nt erinevad visuaalsuse folkloorsed ilmingud terviklikuks tõlgenduseks või erinevad usundi tõlgendamise viisid Eesti pühapaikadest või usundist tervikliku pildi loomiseks?

Kahepäevane konverents on pühendatud folklorist Mare Kõiva 60. sünnipäevale. Seega on eriti oodatud ettekanded, mis seovad ülaltoodud küsimusi juubilari laialdaste uurimisteemadega. Viimaste hulka kuuluvad näiteks rahvameditsiin, rahvaastronoomia, rahvausund, arheoloogia, internet, väliseestlaste ja vähemusrahvaste kultuur ning tänapäeva folkloor.

Ettekannete teese (kuni 5000 tähemärki) ja registreerumist ootame hiljemalt 5. veebruariks 2014 Katre Kikase (katreki@folklore.ee) e-posti aadressile.

Konverentsi osavõtumaks on 10 eurot.

  

   Kava   

   Teesid   

   Fotod   

   Lisamaterjalid   


Folkloristide üheksanda talvekonverentsi korraldab Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond koostöös Akadeemilise Rahvaluule Seltsi ja Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnaga.

Info: Katre Kikas, katreki@folklore.ee; Piret Voolaid, piret@folklore.ee, 7377 742; Kristel Kivari, kristelkivari@hotmail.com.

Toetajad: Eesti Kultuurkapital ja A Le Coq.

© cps'13