Seto naiste laulud väljarändamisest. Suuline ajalugu ja poeesia

Andreas Kalkun

Eesti Rahvaluule Arhiiv, Tartu

 

19. sajandi lõpus ja 20. sajandi esimesel kümnendil emigreerusid paljud pered ülerahvastatud ja vaeselt setode asualalt Ida-Siberisse tolleaegsesse Jenisseiski kubermangu. Kuna Siberisse emigreerumine toimus perioodil, mil setod polnud kirjaoskajad, oli emamaaga sidepidamine keeruline ning enamasti soikus peagi. Hiljem takistas kirjalike kontaktide hoidmist see, et ühed olid vene- ja teised eestikeelse kooliharidusega ning vastavalt sellele harjunud ka emakeelseid tekste kirjutama kirillitsas või ladina tähtedega. 2000. aastail toimunud välitöödel Siberi seto külades kogesime, et 21. sajandiks on enamus Siberisse emigreerunud setodest kaotanud kontakti oma emamaale jäänud sugulastega.

1920. aastast alates, kui setode asualad said Eesti Vabariigi osaks ning järjest rohkem seto noori oli omandamas eestikeelset kooliharidust, juhtus aina sagedamini, et setod panid ise oma rahvaluulet kirja. Sugulaste käest kogutud rahvaluule hulgas leidub erinevatel põhjustel (nt kogujate vähene teadlikkus tolleaegse folkloristika žanrieelistustest või lähedane suhe laulikutega) autobiograafilisi ja üldisemalt improvisatsioonilisi laule selgelt rohkem kui mitte-setode kogutud materjalis. Seto naiste poeetilisi elulugusid uurides panin tähele, et autobiograafilistes lauludes leidub muude ajaloosündmuste (sõjad, maareform jne) kõrval üllatavalt palju vihjeid väljarändamisele (eelkõige Siberisse, aga ka Lõuna-Ameerikasse ja Eestisse). Seoses kirjaoskuse hilise levikuga Setomaal täidavadki autobiograafilised ja improvisatsioonilised laulud väheste kirjapandud suuliste allikate rolli ning võiksid tänuväärsel moel seto kogukondade mälule toeks olla. Eluloolaulud valgustavad oma eriomasel moel setode väljarändamist ning annavad sündmustele pealtnägija või osaleja emotsionaalse vaate ja hinnangu.

Ettekandes uurin, kuidas peegeldavad seto naiste laulud väljarändamist ning milliseid poeetilisi vahendeid ajaloosündmuste kajastamiseks on kasutatud.