Lahkumine neiu kodust

31. Peiu kaasanaine kutsub pruuti: „Ehi, imme, eks sina jõua!“ – Jaanika Ventsel

varsi one aig käess, kuss peigme poolle tuleb talluda. mõrsi viivittab tulemist. pulmalised algavad vassassutte laulada:

Varsti on aeg peigmehe poole minna. Pruut viivitab tulemisega. Pulmalised hakkavad vastastikku laulma:

ehi imme eks sinä jõuva
saa salme riide’eje
ehi meije meeste kaasa
valmista vanemma kaasa
jo kippub kü’ü hobone
vävi täkko väänäb päädä

32. Neiu laulik hoiatab neidu: „(Siis) oled silmist sinine“ – Leanne Barbo

järäll tulev laul sai neijolle lauldu, kui tämä pruut õli. muidugi tegiväd sedä kaasikkod, ke neijolle aviss pulmide vasto valmistammass käisiväd:

Järgmine laul lauldi neiule õpetuseks, kui ta veel pruut oli. Muidugi tegid seda kaasikud, kes aitasid neidu pulmadeks valmistuda:

Mari Marja neitsikeine
miks pidid heledad helmed
miks pidid kullad kumedad
sest sinu sirgu silmättije
hõbepärgä õssettije
nüüd sina su’ed hiussijasi
kui näid kullakeerde’eidä
hõbeniidi õigijeida
tulevalla neill aigulla
su’ed kui kuusista käbijä
nüüd õled silmistä siledä
nüüd õled põskista punaine
nüüd one kõrged kõrvaäered
tulevalla neill aigulla
lähäd karja saattamaje
küsiväd külätsed naised
miks õled silmistä sinine
miks õled põskista põdenu
kõrvaäered kõllettaned
mokkad mussasta vedaned
ütled puije puuttuvaje
lakkast maha lanqevaje
ed tõhi kõhe kõnella
ed tõhi tõesta üellä
nee onvad peijo piitsa-armid
ja kaasa karikka-armid

33. Mõõgaema kiirustab neidu tulema: „Kas kood küdile särki?“ – Janika Oras

kui mõrsi kauvast jäi riide ehtidess, siis laulid peigme poold naised edeväst:

Kui pruut jäi liiga kauaks riide panema, siis laulsid peigmehepoolsed naised kärsitult:

m’dä veedäd neitsikkeine
kas ku’ud kü’ülle särki
na’o paigast narmasteled
kui õled tüttär tehnud töödä
keri nee lõngad kerälle
too meille tullessasi
tee meillä õllessasi
meill on piirad peijo tehtod
niijed ämmä nikkerdettod
suga äiä sooridetto
kui ‘t õle hella enne tehnud
vaine enne valmistannud
ku ‘i õle valmis õle vajagi

34. Pruuttüdruk õigustab viivitamist: „Teil on hirmus pere“ – Mari Mae

mõrsi viivib ikke veel. neijo-poolised kaasanaised laulavad edesi:

Pruut viivitab ikka veel. Pruudipoolsed kaasanaised laulavad edasi:

emma tõhi teille tulla
teill on isä pitkähändä
peksab piitsalla perettä
teill on emä raudakäppä
kisub roobitta süsijä
teije na’od narmasjalad
pühkväd luuvatta põrmandad

35. Mõõgaema julgustab neidu: „Ära sureb kuri ämm“ – Janika Oras

peigme kaasikked ja kaasanaised laulavad:

Peigmehe kaasikud ja kaasanaised laulavad:

älä kurda älä karda
erä sureb ämmä kurja
küdi lähäb külävä’iksä
nado viijasse mehelle
siis jääd hellaga elämä
marjaga maja pidama

36. Pulmalised ja lapulised paluvad pruuti nutta oma viimased nutud: „Nuta nutukesed koju“ – Karoliina Kreintaal

neijolle lauletti kõik pulmalised ühess:

Pruudile laulsid kõik pulmalised koos:

neitsikkeine neitsijeni
nutta nuttuksed kodoje
itkemed isä majassa
kui ed nutta mennessäsi
külläp nuttad õllessasi

37. Pruut itkeb: „Karja annan karu kätte“ – Eeva Talsi

ärä pian mina menemä
asemegi annan muille
paigad tõisille tõuttan
karja annan karu käde
põllud põtra pöörittellä
aromaad jänäste joossa
oi kääd minu kälised
sõrmed mu sõsarukkeised
laska käijä kaksi kättä
kaksi kättä kümme küüntä
veerdä viisi sõrmekkeista
kää tõttu käidänessi
sõrme tõttu sõidanessi
ei isä ivije tõttu
ei venna veiste tõttu
ehk õles isä ilmirikkas
veli Kuramaa kuningas
ei tule minu tu’esta
ei assu hane avista
ehk õles ürjell üksi lehmä
kaasalla kanada kaksi
küll tuleb minu tu’esta
veereb värvu vaagenaje
kargab kana kattelaje

38. Mõõgaisa lohutab: „Ära itke, neitsikene!“ – Timo Kalmu

älä itke neitsikkeine
sõisa servi peijo poolle
ei sinu viija veski’estä
käänettä käsikivestä
küll õli vilja velje’ellä
hiired uppusid hernesalve
kassid kadosid kaurasalve

39. Pulmalised ja lapulised paluvad pruudi ema jätta hüvasti: „Kui ei sina, eit, enne ei nuta“ – Karoliina Kreintaal

neijo emälle lauletti kõik pulmalised ja lapulised ühess:

Pruudi emale laulsid kõik pulmalised ja lapulised koos:

kui ‘t sinä eitte enne ed nutta
nuttad homme hommikkolla
lähäd aitta katsomaje
ait one harva riijestesta
nurka kirstosta tühüjä
siis tuleb tüttär meelesi
veel pidid tüttärdä pidämä
kui ‘t sinä eitte enne ed nutta
nuttad homme õhtu’enna
lähäd kalja laskemaje
kaljaastij’ haugutteleb
enne minud veellä pijeti
nüüd m’nä kuivilla kobisen
siis tuleb tüttär meelesi

40. Pruudi ema nutab: „Kes nüüd peseb eide pesu?“ – Leanne Barbo

küll õli vaide naisukkeised
küll õli hale andessani
paha õli väljä pannessani
ken nüüd peseb eide põugu
uhub eide uuved särgid
pere riided pehmitteleb
udu see uhub uuved särgid
kaste kannab kuivama
halla aijalle asuttab

41. Mõõgaisa ajab peigu pruudiga teele: „Hari kinni, hakka kaela!“ – Timo Kalmu

mõrsi istub isä sülless ninq oottab, kõõs tämädä sääld tulla toomaje. peigme-poolised laulajad laulavad peigmehelle:

Pruut istub isa süles ning ootab, millal teda sealt tullakse tooma. Peigmehepoolsed lauljad laulavad peigmehele:

m’dä sa veedäd velvideni
pijad kauva kallistasi
külä külmissä tubissa
kõledissa kammerissa
hari* kinni hakka kaula
kui susi sijalihalle
karu tõuraskarju’eje

*hari – haara

sene päälle tuleb peigmees, kisub neijo isä kaisust ja kannab vankrille. sene hobose lookka, kuss mõrsi pääll issub, sijotta paar kindaid. ke ruttemb looga peigme kodo maha saab, selle saavad kindad, aga et kindad tõisille eväd saises, sijob pruudisõittaja looga kõvast päälle, hovost resti rakkendade.

Selle peale tuleb peigmees, kisub pruudi isa kaisust välja ja kannab vankrile. Selle hobuse looga külge, millega pruuti veetakse, seotakse paar kindaid. Kes kõige rutem looga peigmehe kodus lahti jõuab rakendada, see saab kindad endale, aga et teised kindaid ei saaks, seob pruudi sõidutaja hobust rakendades looga kõvasti kinni.


42. Polka 2 parmupillil Ruuben Kesleri esituses