Eelkoolipärimus_2014

Lasteaiaõpetajate eesti keele veebiseminar

Hobustega tuli, härgadega läheb: Lasteaed õpetab ka epideemiate ajal

7. oktoobril 2020. aastal veebikeskkonnas


Veebiseminari eesmärk on tutvustada lasteaiaõpetajatele võimalusi emakeelepõhiste kultuuriväärtuste kujundamisel. Seminari keskmes on eesti keel ja selle õpetamine ja omandamine lasteaias. 

2020. aasta märtsikuu tõi meile COVID-19 kriisiolukorra, millega kaasnesid suured muudatused kogu maailma elukorralduses. Koroonakriisist sai suur katsumus haridusasutustele, sh koolidele ja lasteaedadele. Seekordne seminar ongi pühendatud lasteaedade toimetulekule olukorras, kus epideemia jõudis meile õigupoolest üleöö, kuid sellega kaasnevad uued töötamis- ja õppemeetodid (nt distantsõpe, lasteaiaõpetajate ja lapsevanemate tihedam õppesuhe) jäävad kontaktõppe kõrvale ilmselt pikalt püsima.

Seminaril saavad sõna teadlased, muuseumitöötajad, kirjanikud ja alushariduse praktikud. Ettekannetes on tähelepanu all ideed ja mõtted, kuidas laste igakülgset arengut ja keeleoskust toetada ka keerulistel haiguste perioodidel, kui tähelepanu on ühiskonnas koondunud haiguse ennetamisele, toimetulekule. Kõneks tulevad keelega seotud väljendusviisid, sealhulgas tervisega seotud nüansid meie kultuuripärandis ja lastefolklooris laiemalt.

Toimuvad töötoad, milles tutvustatakse praktilisi väljundeid ja õpitakse mänge, mille eesmärk on omandada teadmisi selle kohta, kuidas rikastada lapse sõnavara ja mõttemaailma, ühtlasi edendada eesti keele õpetamist, laste suhtlus- ja eneseväljendusoskuse arengut.

KAVA
    Videod   

11.00 Avamine, tervitussõnad
Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert Tiina Peterson
Eesti Kirjandusmuuseumi direktori kt Martin Eessalu
11.15-12.45 Pille Lille (Lõimitud aine- ja keeleõppe koolitaja): Lapse ja õpetaja inimlik kontakt
12.45-13.15 Kerda Eiert (Toila valla abivallavanem): Eriolukord lasteaias nõuab tihedat koostööd kohaliku omavalitsusega: Toila valla näide

13.15–13.45 Lõuna
13.45–14.15 Piret Voolaid (Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur): A-B hakka pähe, kui ei hakka, lükkan takka! Salmitraditsioonist ja keelelisest lastepärimusest
14.15–14.30 Kelly Lilles (ALPA Kids): Eesti keele oskuse arendamisest läbi digiõppemängu. ALPA mobiilirakenduse näitel

14.30–16.45 Töötoad

14.30–15.15 Janika Oras (Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur): Ringmängu rõõm
15.15–16.00 Virve Tuubel (Eesti Rahva Muuseumi giid-metoodik): Märka märki!
16.00–16.45 Velle Rohelpuu ja Maali Kaasik (Jänesselja lasteaia õpetajad): Pärijata pole pärandit! Õuesõppe töötuba

16.45–17.05 Seminari lõpetamine ja lõpuarutelu

Iseseisev ülesanne. Seminaril osalejal palume kirjalikult ette valmistada lugu sellest, kuidas koroonaviiruse tõkestamisega seotud eriolukord sundis nutikaid lahendusi välja mõtlema. Milliste raskustega põrkasite eriolukorra ajal lasteaias kokku? Millisest abist tundsite kriisiajal või tunnete praegu puudust?
Palume vormistage iseseisev töö arvutifailina, lisage juurde nimi ja lasteaed ning saatke märksõnaga "Kolleegilt kolleegile" 6. oktoobriks meiliaadressile piret@folklore.ee. Lood koondame anonüümselt ühte faili ja jagame pärast seminari kõigile osalejatele. Teie lahkel loal säilitame kirjapandud lood pärast seminari Eesti Kirjandusmuuseumi arhiivikogus.

Koolitusseminari koduleht asub aadressil http://folklore.ee/kp/lp/2020. Varasemate õppepäevade kohta vt http://folklore.ee/kp/lp


Seminari korraldavad Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Eesti-uuringute Tippkeskus, Haridus- ja Teadusministeerium, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Toila Lasteaed Naerumeri. 
Seminari toetavad Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakond ja Euroopa Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute Tippkeskus).


Info: Leena Tukkia, naerumeri@lasteaed.eu; Virve Tuubel, Virve.Tuubel@erm.ee; Piret Voolaid, piret@folklore.ee


   EKM FO, cps