Eelneval kokkuleppel on võimalik igal reedel tutvuda Kirjandusmuuseumi arhiivide ja osakondade tööga, kuulata 20-30 minutilist loengut eesti ja teiste soome-ugri rahvaste rahvaluulest, eesti kirjandus- ja raamatuloo vallast.
Kokkulepped telefonil 7737 730 või e-maili aadressil:kirmus@kirmus.ee
Vt ka teiste arhiivide ja osakondade loengute teemasid.


Eesti Rahvaluule Arhiivi loenguteemad


Eestlaste suulise pärimuse jäädvustamise lugu. Ülevaade ERA kogudest, nende kujunemisest, seostatuna eri ajastute kultuurimudelite ja kogumispõhimõtetega.

Tutvumine kas loengu- või ekskursioonivormis käsikirjalises, heli-, foto- ja filmikogus leiduvaga; vastavalt soovile võib enam tähelepanu pööratakindlast piirkonnast pärit või teatud teemaderingi esindavale materjalile.

Õpilastele (alates põhikooli lõpuklassidest)ja täiskasvanutele.

Janika Oras, Astrid Tuisk, Anu Korb jt

Kogumispäevikud – koguja ja kogumine: Mari-Ann Remmel


Laul, muusika

Meie kandi laulud ja pillilood

Võimalus tutvuda rahvalaulude ja pillilugudega kuulajaid huvitavast maakonnast, endisest kihelkonnast või kitsamast piirkonnast.

Vastavalt soovidele kuuleb ja näeb:

- ülevaadet kogumisloost, kohalikest lauljatest-pillimeestest, kogujatest, illustratsiooniks käsikirjad, näiteid heliarhiivist, pildilinematerjal (fotod, filmid);
- ülevaadet laulu- ja pillimängutraditsioonist tuhandeaastastest motiividest kuni 20. sajandil sündinud sõna ja muusikani.

Võimalikud on nii loengu- kui workshopi vorm (aktiivne osalemine laulude õppimisel ja esitustavadega tutvumisel). Kooliealistele ja vanematele. Janika Oras, Liina Saarlo, Mari Sarv

Rahvalaul läbi 3 aastatuhande ajastud, stiilid, tänapäev

Vastavalt soovile võib anda läbilõike võipiirduda kitsama perioodi ja/ või mõne konkreetse stiiliga (regilaulud; hõiked, itkud, loitsud; vanem ja uuem lastelaul; laulumängud voormängudest tantsuga ringmänguni; labajalalaulud; erineva päritolu ja temaatikaga lõppriimilised laulud jmt.). Soovi korral võibkäsitleda ka eri stiilide ja liikide poeetilise ja muusikasüsteemi põhitunnuseid.

Loengu või workshopi vormis. Kooliealistele ja vanematele.

Janika Oras.

Setu lauliku Anne Vabarna mõttemaailma peegeldused:

- Anne Vabarna palved ja vaimuliku sisuga tekstid;
- Anne Vabarna improvisatsioonid;
- Rahvapärase ortodoksia peegeldusi Anne Vabarna tekstides.

Andreas Kalkun


Rahvajutud

Kohapärimus piirkonniti, regionaalsed iseärasused

Võrumaa (Rõuge, Vastseliina jm); Setumaa; Lõuna-Tartumaa (Otepää, Nõo); Lääne-Virumaa; Läänemaa rannakihelkonnad jm.
Mari-Ann Remmel

Kohapärimus erinevatest objektidest

Kirikud jm ehitised; loodusobjektid; muistised vms. Kohanimede seletuslood. Hiiepärimus.
Mari-Ann Remmel

Kohapärimus ajaliste muutumisprotsesside peegeldajana

Koht ja inimene – paikade funktsionaalsus, tähtsus inimese jaoks ja selle kajastumine suulises traditsioonis. Pärimuse muutumine. Kohapärimuse uurimisseisust ja materjali sisestamisest arhiivis.
Mari-Ann Remmel

Muinasjutud

Eesti muinasjutud. Setu muinasjutuvestjad (videonäited ja kommentaar). Muinasjutud ja pedagoogika.
Risto Järv


Tavad, uskumused

Rahvakalender (eri tähtpäevade kaupa)

Kujunemine ja tähendus, kombestik eri aegadel, tänapäevaseid tähistamise võimalusi. MallHiiemäe; kalendrilaulude ja -mängude õppimine – Janika Oras

Loodus rahvaluules – loomad, linnud, putukad, kalad; jahimehed

Kohapärimus loodusest – kivid, veekogud, puud jne.
Mall Hiiemäe, Mari-Ann Remmel


Meie ja nemad, oma ja võõras

Siberi eestlaste pärimus

videofilm ja kommentaar (30-40 min.). Astrid Tuisk

Hõimusuhete kajastumine kohapärimuses

Mari-Ann Remmel


Tänapäeva folkloor

Kaasaegse ainese kogumisest ERA-s (metoodikast ja ERA tänapäeva folkloori kogudest)

Astrid Tuisk, Mari Sarv

Salmikupärimusest ja ERA albumitekogust

Kadri Tamm

Tänapäeva rahvajutust

Kadri Tamm, Astrid Tuisk, Risto Järv

Tänapäeva folkloorist üldisemalt ja kitsamalt tänapäeva lastepärimusest

Astrid Tuisk, Ave Tupits, Risto Järv


üles
HALDJAS
KIRMUS