"Eluring"


"Eluringi" tähtpäevade kogumise võistlus on lõppenud

Võistlusele laekus 76 võistlustööd (7 neist olid kollektiivsed) 327 inimeselt. Suure osavõtjate arvuga olid koolide tööd: sünnipäevakirjeldused Kärdla Keskkooli õpilastelt (233 õpilast, juhendas õpetaja Evi Rist), Metsküla algkoolist (5 õpilast), Tartu Reiniku Gümnaasiumist (8 õpilast).

Kaastöödele oli lisatud fotosid, üks fotoalbum, sünnipäevakaarte, kutseid, pulmalehti, videoid jm. Osa töid saabus meili teel, osa CD-l, lisamaterjali laekus ka minidiskidel salvestatuna.

Käsitlemist leidsid kõik pakutud teemad: suguvõsa ja küla kokkutulekud, tänapäeva initsiatsioonitavad, ametiasutuste ja töökollektiivide tavad, pulmad, matused, sünnipäevad ja sünnikombed. Proportsiooniliselt laekus rohkem materjali sünnipäevade ning küla ja suguvõsa kokkutulekute kohta, mõni võistlustöö hõlmas ühte, mõni mitut teemat. Osavõtjaid oli Eestimaa paljudest erinevatest paikadest. Heas mõttes torkas silma Ida-Virumaalt tulnud tööde rohkus.


ERA poolt kavandatud võistluse eesmärgiks polnud üksnes taustmaterjali (kutsete, videote, fotode jm) kogumine, vastajad taheti ärgitada arutlema valitud teemal ja kirjeldama oma kaasaja ning lähema mineviku eluringi tähtpäevi ja kombeid. Kogumisvõistluseks oli koostatud 7 küsimustikku, mis olid mõeldud abistavaks materjaliks tähelepanekute ja meenutuste suunamisel. Komisjoni poolt seati ühehäälselt hindamiskriteeriumiks see, kui ammendavalt ja sisukalt on vastaja valitud teema avanud. Alles seejärel tulid arvesse teemat täiendavad ja illustreerivad fotod, videod, kutsed jms. Arvesse tuli loomulikult ka töö maht.

Hindamiskomisjoni (Mall Hiiemäe, Eda Kalmre, Terje Potter) poolt pakuti erilist tunnustust väärivateks töödeks:

 • Hans Karro "25 aastat Rooside suguvõsa";
 • Urve Buschmanni "Surm ja matused";
 • Mariina Paesalu "Sünd ja sünnikombed, surm ja matused, pulmad jt tänapäeva traditsioonid";
 • Maret Luhari "Sünnipäevad".
 • Sisukaks tunnistati Salme Aasmäe, Tuuli Eksini, Tiiu Belimova, Ülle Parmu, Selma Vasara, Helma Kaevali, Anna Rinne ja Krista Sildoja tööd.

  Eesti Kultuurkapitali toetussummast (8000 kr) maksti erilist tunnustust väärivate tööde autoritele 1000 krooni ja sisukate tööde autoritele 500 krooni preemiat.

  Heade töödena märgiti ära Elle Raevere, Hillar Palametsa, Pirli Laanemäe, Viktor Sepmani, Ene Liiviku, Hilve Rebase, Ado Jõksi, Rein Villi, Karl Pettai, Erna Šutova, Evi Risti ja Kärdla Gümnaasiumi õpilaste, Krista Visase ja Heda Kofi, Anne Nurgamaa, Neeme Metsa, Tea Põderi, Väino Tiimuse, Valve Leisi, Helgi Suluste, Joosep ja Silva Jõulu ning Vahur Kuuse, Anu Soone, Taivi Lõhmuse, Mai Schröderi, Annika Krutto, Eha Annasti, Ene Raudkatsi ja Aino Olemi tööd.

  Palju tänu kõigile "Eluringis" osalenutele!  üles

  Eesti Kirjandusmuuseumi rahvaluule arhiivi Eesti Vabariigi presidendi rahvaluule kogumispreemia kätteandmine ning võistluse "Eluring" lõpetamine toimub 22. veebruaril kl 13 Eesti Kirjandusmuuseumi saalis.  Eesti Kirjandusmuuseumi rahvaluulearhiiv kuulutab välja tänapäeva folkloori kogumise aktsiooni koondnimetusega "Eluring"

  Kuni 1. veebruarini 2002 oodatakse Eesti Rahvaluule Arhiivi kaastöid tähtpäevadest  ja tavadest, mis on seotud kaasaja inimese eluringiga sünnist surmani.

  Kutsume üles kõiki soovijaid omaenda isiklike kogemuste põhjal kirjeldama kaasaegseid või lähimineviku sünnikombeid ja sünnipäevatraditsioone, katsikulkäimise ja ristimisega seotud tavasid; leeri ja laulatuse ning pulmade ja matustega seotud kombeid. Peale selle on arhiiv huvitatud küla- ja suguvõsa-kokkutulekutest ning kaasaja töökollektiivide ja huviklubide pärimusest.

  Iga eelpoolmainitud teema kohta on olemas küsitluslehed, mis saadetakse soovijatele posti või e-maili teel. Küsitluslehed ja täpsem info võistluse kohta on üleval ka Internetis aadressil http://haldjas.folklore.ee/rl/era/kysitlus

  Kogumisvõistluse tulemused tehakse teatavaks 22. veebruaril 2002. aastal. Parimatele vastajatele antakse välja rahalised preemiad. Teistele tublimatele on auhinnaks raamatud ja muud üllatused.

  Kogumisaktsiooni läbiviimist toetab Eesti Kultuurkapital.

  Kaastööd palume saata:

  Eesti Rahvaluule Arhiiv
  Eesti Kirjandusmuuseum
  Vanemuise 42
  Tartu 51003
  e-post: era@haldjas.folklore.ee
  tel: 7 377 730
  faks: 7 377 706


  üles
  ERA
  HALDJAS
  KIRMUS