Suguvõsa kokkutulekud. Külakokkutulekud

Suguvõsa kokkutulekud, samuti külakokkutulekud on aidanud alal hoida ühtekuuluvustunnet “omadega”, tunda ennast tugevamana ja kuhugi kuuluvana.
Nõukogude ajal, mil sagenes inimeste mujale tööle ja elama asumine, muutusid sedalaadi üritused tähtsaks ka rahvusliku eneseteadvuse kandjaina.
Praegusel kiirete muudatuste ajal on saanud üheks märksõnaks globaliseerumine. Vähemalt linnades on senine elukorraldus kõikuma löönud, järjest rohkem tekib poolikuid perekondi ja näib, et elu juhtpositsiooni omavad üksikud edukad inimesed, kelle suhted sugulastega ja päritolupaigaga on minimaalsed. Kas see päriselt on ikka nii?
Suguvõsa kokkutulekud on tihedalt seotud sugupuu-uurimisega. Eesti Genealoogia Seltsi liikmete arv üha kasvab ning laialdase sugulaste võrgu teadvustamine aitab nii mõnelgi inimesel elus toetuspinda leida.
Kui oled osalenud mõnel suguvõsa või küla kokkutulekul (või siis nende korraldamises), võiksid järgnevaid küsimusi meenutamisel abiks võttes oma kogemused üles kirjutada. Ootame ka (pisi)trükiseid, fotosid ja videomaterjale.

Kokkutuleku korraldamine

Kuidas sündis kokkutuleku korraldamise idee? Milline on kokkutuleku eesmärk? Kas üritusel on mingi nimi või pealkiri, moto, juhtlause?
Kas kokkutulekud on teie külas või suguvõsas tavaks? Mis ajast alates ja kui tihti need toimuvad? Mis alusel valitakse päev? Kui kaua üks kokkutulek kestab?
Kes on olnud korraldajaiks-initsiaatoreiks?
Kui kaua võtsid aega ettevalmistused? Kuidas on lahendatud materiaalsete kulutustega seotud probleemid?

Osavõtjad

Milliseid kriteeriume arvestatakse osavõtjate kutsumisel (keda loetakse omade hulka kuuluvaks)? Kas suguvõsa kokkutuleku puhul on kutsutud ka ristivanemad jm lähedased isikud või jälgitakse rangelt veresugulust? Kas informeeritakse ka välismaal elavaid osalisi?
Kuidas toimub kokkutulekust teatamine (kutsed postiga, telefonitsi, teade ajalehes, raadios vms)?
Milline on osavõtjate huvi asja vastu, kas suhtumises tuleb esile põlvkondade erinevus? Kui palju rahvast kohale tuleb? Miks Sina osalesid kokkutulekul?

Kus kokkutulekud toimuvad?

Kas alati samas kohas või eri paigus?  (esivanemate talu, taluase, külaase, rahvamaja vm ühiskondlik hoone, vabas õhus vms)? Mille alusel valitakse toimumispaik?

Mida kokkutulekul tehakse?

Milline on ürituse programm, kui täpselt sellest kinni peetakse? Kes on eestvedajad, läbiviijad? Mida kindlasti sellisel koosviibimisel teha ei sobiks?

Näitused, trükised

Kas on koostatud seinalehti ja näitusi ning mis teemal (käsitöö, vanad asjad, fotod, sugupuud vms)? Kui pikalt on selline väljapanek üleval? Kas on mõeldud ruumide või ümbruse temaatilisele kaunistamisele kokkutuleku puhuks? Milliseid vahendeid ja millist sümboolikat on kasutatud (peremärgid, isamaalised sümbolid, pesa vms)?
Kas on laiali jagatud voldikuid, brošüüre, ajalehti, postkaarte, sugupuid vms? Kuidas need on tehtud? Mida need sisaldavad?
Kas midagi on raha eest müüdud?

Suhtlemine, jutuajamine

Millest omavahel räägiti? Kas ja kuidas jutustati lugusid küla või talu asutamisest, esivanemate päritolust, mõnest värvikamast esivanemast või külaelanikust, oma lapsepõlvest? Kas ka praegu elavate hulgas on markantseid isikuid, kelle ümber liigub “legende”, kellega alatasa midagi erilist juhtub? Meenutage ja pange kirja mõni kokkutulekul kuuldud lugu, anekdoot, mälestusjutt. Kellelt ja mis situatsioonis te neid kuulsite?

Iseäralikud juhtumid

Kas on tehtud endelisi järeldusi või oletusi (nt kes on järgmine lahkunu, kes järgmisena abiellub või lapse saab) seoses ilmaga või mõne situatsiooniga? Kas on juhtunud, et mõni esivanem on endast kuidagi “märku andnud” või kokkutuleku korraldamisel “abiks olnud”?
Vahest meenub mõni koomiline või muidu värvikas episood seoses kokkutulekuga?

Üldised tähelepanekud, hinnangud

Kuidas iseloomustad oma küla rahvast või suguvõsa? Kas on midagi, mis on ühine paljudele (iseloomu- või näojooned, huvid ja harjumused, sõnavara ja väljendite tarvitus, kasv, elamispiirkond) või on tegemist äärmiselt erinevate inimestega? Kuivõrd annavad sellisteks järeldusteks alust kokkutulekutelt saadud muljed? Milline on “kuulsate” liikmete positsioon teiste seas?
Kui paljud kokkutulekul esmakordselt kohtunud on hakanud hiljem tihedamalt läbi käima?
Kuidas kokkutulekuga rahule jäid, mida see Sulle andis, milliseid mõtteid tekitas? Kas korraldaja sai ka tagasisidet? Mis eriti meeldis, mis võiks järgmine kord teisiti olla?
Millistel ja kui paljudel erinevatel küla- või sugulaste kokkutulekuil oled käinud? Mille poolest on viimase aja kokkutulek(ud) erinenud esimes(t)est, kust oled osa võtnud?

Aitäh vastamast!