• Töötajad 

 •   
    
    
   

     
  Ülo Valk(25. 08. 1962),
    professor;
    fil. dr. (1994, "Eesti rahvausu kuradi-kujutelm kristliku demonoloogia ja rahvusvahelise folkloori kontekstis: ilmumiskujud")

  OLULISEMAD TÖÖD: 

  • Kust tuli ilmalind? - Läänemeresoome loomisloo päritolust I-II. – Vikerkaar, 1993/2-3 (lk. 21-29; 60-66). 
  • On the Connections between Estonian Folk Religion and Christian Demonology. – Mitteilungen für Anthropologie und Religionsgeschichte, Band 8. Münster: Ugarit-Verlag, 1994 (pp. 191-209). 
  • On the Descent of Demonic Beings: Fallen Angels, Degraded Deities and Demonized Men. – Mitteilungen für Anthropologie und Religionsgeschichte, Band 9. In Memoriam Alfred Rupp (1930-1993). Münster: Ugarit-Verlag, 1994 (pp. 311-332). 
  • Inimene ja teispoolsus eesti rahvausundis. – Eesti rahvakultuur. Toim. Ants Viires ja Elle Vunder. Eesti Entsüklopeediakirjastus. Tallinn, 1998. Lk. 485-511. 
  • Kurat Euroopa usundiloos. Sissejuhatus demonoloogiasse. Kirjastus "Vikerkaar". Tallinn, 1994. 
  • Allilma isand. Kuradi ilmumiskujud eesti rahvausus. Eesti Rahva Muuseumi sari 1.Tartu, 1998. 
  UURIMISSUUNAD: 

  sünkretism eesti rahvausundis
  Ristimise tähendusest eestlasele rahvausundi andmetel. - Sator I. Artikleid usundi- ja kombeloost. Eesti Keele Instituudi rahvausundi töörühm. Tartu, 1998. lk. 137-156;
  Estonian Serfdom Songs as a Manifestation of Popular Christianity. – Congressus Octavus Internationalis Fenno-Ugristarum. Jyväskylä 10.-15. 8. 1995. Pars VI. Ethnologia & Folkloristica. Redegerunt Heikki Leskinen, Risto Raittila, Tõnu Seilenthal. Moderatores, Jyväskylä 1996. (pp. 477-480.);
  Angels in Estonian Folk Religion. Töid folkloori ja rahvausundi alalt 2. köide. Tartu, 1999. Lk. 219-238  

  usundiline muistend
  The Evil One as a Pedagogue. – The Family as the Tradition Carrier. Conference Proceedings Volume 2. Ed. by Ingrid Rüütel, Kristin Kuutma. NIF Publications No. 31. Tallinn, 1997. (pp. 176-181.);  
  Estonian Devil Legends in the International Context: Problems of Classification. – Die heutige Bedeutung oraler Traditionen. Ihre Archivierung, Publikation und Index-Erschliessung. Herausgegeben von Walther Heissig, Rüdiger Schott. Abhandlungen der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften Band 102. Westdeutscher Verlag. Opladen/Wiesbaden, 1998. Pp. 301-306.
  Traditional Legends in Contemporary Estonian Folklore.- Traditional Storytelling Today. An International Sourcebook. Ed. by Margaret Read MacDonald. Fitzroy Dearborn Publishers. Chicago, London. 1999. Pp. 207-211.

  võrdlev mütoloogia 
  Eesti mardilaulude usundilisest taustast (teekonna-motiiv). - Rahvausund tänapäeval. Toim. Mall Hiiemäe ja Mare Kõiva. Tartu, 1995. (lk. 471- 478);  
  Thunder Chasing the Devil - An Estonian Folk Belief in the Indo-European Context – Profesor August Robert Niemi and Comparartive Folklore Investigations of the Balts and Baltic Finns". Papers of the International Conference held on 1-2 December, 1994 Vilnius, Lithuania. Vilnius, 1996. pp. 16-21)  

  india usund ja mütoloogia
  Rigveeda. Seitsme hümni tõlked veedade keelest, kommentaarid, saatesõna "Esoteeriline "Rigveeda"". – Vikerkaar, 1993/9, lk. 12-40; 
  Mara kuju kui rahvapärase demonoloogia ja budistliku dharma ühendus. – Akadeemia, 1993/10, lk. 2144-2163; 
  Atharvaveeda. Valik loitse. (Tõlge veedade keelest ja kommentaarid). Akadeemia 1997/ 9. (lk. 1866-1884.);
  Some Remarks on the Cult of the Dead in Contemporary India: Afterlife in "Scriptural" and Popular Hinduism. – Acta Ethnographica Hungarica, 43 (1-2), pp. 163-174 (1998), Budapest
    

  LOETAVAD KURSUSED:

  Eesti rahvausund 
  Rahvajututeooria 
  Rahvausundi demonoloogia
  Magistri- ja doktoriõppe seminar

  VASTUVÕTT: E 11-12.00 Ülikooli 16-210, tel. 375 310, E-post: ylo@haldjas.folklore.ee

     

   
  A. Krikmann Arvo Krikmann (21. 07. 1939),
    külalisprofessor (Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur);
    fil. dr. (1998, "Sissevaateid folkloori lühivormidesse I. Põhimõisteid, žanrisuhteid, üldprobleeme")

  OLULISEMAD TÖÖD: 

  • On Denotative Indefiniteness of Proverbs. Remarks on proverb semantics 1. Preprint KKI-1. Tallinn, 1974.  

  • Kordustrükk: Proverbium. Yearbook of International Proverb Scholarship 1 (1984), pp. 47-91 
  • Some Additional Aspects of Semantic Indefiniteness of Proverbs. Remarks on proverb semantics 2. Preprint KKI-2. Tallinn, 1974   

  • Kordustrükk: Proverbium. Yearbook of International Proverb Scholarship 2 (1985), pp. 58-85 
  • Towards the typology of Estonian folklore regions. Preprint KKI-16. Tallinn, 1980 
  • Fraseoloogiline aines eesti vanimais grammatikates ja sõnastikes. Tallinn, 1986 
  • Sissevaateid folkloori lühivormidesse I. Põhimõisteid, zhanrisuhteid, üldprobleeme. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus, 1997 
  • Ainepublikatsioonid:   

  • Eesti vanasõnad. (Monumenta Estoniae Antiquae III: Proverbia Estonica). I-V: 2. Toim. A. Krikmann ja I. Sarv. Tallinn, 1980-1988 
   Vanasõnaraamat. Koost. A. Hussar, A. Krikmann ja I. Sarv 1984 
   Proverbia septentrionalia. 900 Balto-Finnic Proverb Types with Russian, Baltic, German and Scandinavian Parallels. By Matti Kuusi in cooperation with Marje Joalaid, Arvo Krikmann, Pentti Leino, Elsa Kokare, Kari Laukkanen, Vaina Mälk, Ingrid Sarv. (FF Communications 236.) Helsinki, 1985 
  UURIMISSUUNAD: 

  Vanasõnade süntaktilis-modaalne tüpoloogia 
  Retoorilise, modaalse, loogilise ja süntaktilise plaani seostest eesti vanasõnades. - Keel ja Kirjandus 1997, nr. 4, lk. 232-244; nr. 5, lk. 327-343; nr. 6, lk. 384-393  

  Ütluste troobisemantika 
  Suure Ahela Metafoor - võti või muukraud vanasõnade semantikasse? - Keel ja Kirjandus 1994, nr. 2, lk. 93-98. Ingliskeelne variant: The Great Chain Metaphor: An Open Sesame for Proverb Semantics? ֠Proverbium. Yearbook of International Proverb Scholarship 11 (1994), lk. 117-124. Viimase elektrooniline variant: Folklore. Electronic Journal of Folklore, Vol. 1. (http://haldjas.folklore.ee/folklore/nr1/gcm.htm). Ed. by M. Kõiva & A. Kuperjanov. Tartu, 1996, lk. 74-83.  

  Läänemeresoome vanasõnade geograafiline levik:
  Millised piirid nähtuvad läänemeresoome vanasõnades? ֠Õdagumeresoomõ lõunapii`r. Võro Instituudi toimõtiseq 1. Võro, 1997, lk. 62-80.  
    
    

  LOETAVAD KURSUSED:

   Sissejuhatus folkloori lühivormidesse 
   Eesti lühivormide allikalugu 
   Ütluste semantika 
   Rahvahuumor 
  VASTUVÕTT: reeglina E-R k. 10-17, Vanemuise 42- 314; tel. 430 077, E-post: kriku@haldjas.folklore.ee
    
    

   
  P. Hagu Paul Hagu (02. 10. 1946), 
    dotsent;
    ajal. kand. (1983, "Setude agraarkombestik ja uskumused")
    
  OLULISEMAD TÖÖD: 
  • Eitav parallelism regivärsi stiilivõttena. ֍ Eesti rahvaluule zhanriprobleemid. (TRÜ Toim. 528). Tartu 1980. Lk. 49-68.  
  • Fuhfhyfz jdhzlyjcnm b dthjdfybz ctne. Fdnjhtathfn lbccthnfwbq yf cjbrfybt extyjq cntgtyb rfylblfnf bcnjhbxtcrb[ yfer. Ktybyuhfl 1983.  
  • "Uba ja hernes" setu laulutraditsioonis. ֠Keel ja Kirjandus. 1987, nr. 9 (lk. 544-557).  
  • Jämmerbröllop hos setofolket. ֠Nord Nytt, 56 (1994), lk. 29-37  
  • Lamenter's strategy in the Performance of Wedding Laments. ֠ARV. Nordic Yearbook of Folklore, 1995. Vol. 51 (p. 115-124)  
  • Saateks. - Paul Hagu ja Seppo Suhonen (toim.), Setu rahvuseepos Peko. (Snellman-instituutin A-sarja 18.) Kuopio 1995. (lk.15-39).  
  • Setukaisten identiteetin ongelmat. ֠Tuija Saarinen ja Seppo Suhonen (toim.), Koltat, karjalaiset ja setukaiset. Pienet kansat maailmojen rajoilla. (Snellman-instituutin A-sarja 19.) Kuopio 1995. (lk. 169-181.)  
  • Poeesia eksam: Setu mõrsjaitkudest kõrvutuses läänemeresoomlaste põhjapoolsema itkutraditsiooniga. - Akadeemia nr. 11 (1995), lk. 2262-2287.  
  UURIMISSUUNAD: 

  Setu rahvatraditsioon (mõrsjaitkud ja setu laulud) 
    
   

  LOETAVAD KURSUSED:

 • Vene (slaavi) folkloor  

 • Eesti rahvajutt 
  Läänemeresoome rahvaste folkloor 
  Skandinaavia folkloor 
  Setu traditsioon 
  Postseminar 
  Välitööd 
  VASTUVÕTT: N 14-15.00 Ülikooli 16-209, tel. 375 304, E-post: phagu@ut.ee
   
     
  T. Jaago Tiiu Jaago (16. 03. 1960),
    dotsent;
    fil. kand. (1991, "Epiteet eesti regivärsilises rahvalaulus")
   

  OLULISEMAD TÖÖD: 

  • Kuldnaine /Laulutüübi stiilikeskne uurimus/, Tartu 1993. 
  • On Which Side of the Frontier Are Trespassers? About the Identity of Ethnic Croups in Kohtla-Järve. ֠Studies in Folklore and Popular Religion 1, Tartu 1996, lk.181-195. 
  • See olevat olnudŠRahvaluulekeskne uurimus esivanemate lugudest, Tartu 1996. Kaasautor Kalev Jaago. /Zusammenfassung. Eine Untersuchung über die Familienüberlieferung vom folkloristischen Gesichtspunkt aus betrachten./ 
  • Mis sealt tõuseb, soost sinine, /soost sinine, maast punane. Sinise ja punase võimalikust tähendusest regilaulus. ֠Elektrooniline väljaanne ӼI>MäetagusedԠnr. 5. Tartu, 1997; http://haldjas.folklore.ee/tagused/nr5/tiiu.htm. /Summary. The possible meaning of the parallel words blue and red in runo songs./ Paberväljaanne: Tartu 1998, lk. 54 -72. 
  • Perepärimus. Rahvaluule ülemastme kursus. Õppevahend. Tartu 1997. Elektrooniline väljaanne http://haldjas.folklore.ee/rl/folkte/pere/pere.htm 
  • Rahvaluule mõiste kujunemine Eestis. ֠Elektrooniline väljaanne ӼI>MäetagusedԠnr. 9. http://haldjas.folklore.ee/tagused/nr9/rhl.htm  Tartu 1998 
  UURIMISSUUNAD: 

  rahvaluuleteaduse kujunemislugu
  elektrooniline loengukursus Ӓegilaulu poeetikaԠhttp://haldjas.folklore.ee/UTfolkl/loengud/poeetika;  
  Ӓahvaluule mõiste kujunemine EestisԖ Elektrooniline väljaanne ӼI>MäetagusedԠnr. 9. Tartu, 1999; http://haldjas.folklore.ee/tagused/nr9/rhl.htm

  vanema rahvalaulu stiili regionaalsed ja ajalised erijooned
  rmt: Kuldnaine, 1993; Regilaulu varasemast kihist Läänemaal. Summary. The Older Stratification of runo in West-Estland. ֠Läänemaa Muuseumi Toimetised I, Haapsalu 1997, lk.113-122; 

  värvinimed regilaulu kujundis, nende seotus sõnavara ja poeetika kujunemise ning usundiga
  Mis sealt tõuseb, soost sinine,/soost sinine, maast punane. Sinise ja punase võimalikust tähendusest regilaulus. ֠Elektrooniline väljaanne Mäetagused nr.5; http://haldjas.folklore.ee/tagused/nr5/tiiu.htm; Summary. The possible meaning of the parallel words blue and red in runo songs. Paberväljaanne: Tartu 1998, lk. 54 ַ2; peatükk "Värvisõnad regilaulu kujundis" õppevahendis "Regilaulu poeetika" 

  pere-, isiku- ja ajalooline pärimus 
  teated ja jutud esivanematest; motiivid ja nende muutumine taustsüsteemist sõltuvalt; pärimusandmete kõrvutamine ajalooallikatega. Rmt: See olevat olnud... Rahvaluulekeskne uurimus esivanemate lugudest, Tartu 1996, kaasautor Kalev Jaago; elektrooniline väljaanne: Perepärimus. Rahvaluule ülemastme kursus. Õppevahend http://haldjas.folklore.ee/rl/folkte/pere/pere.htm; Suulise traditsiooni eripära vaimses kultuuris. Peculiarities of oral radition in intellectual culture. – Pro Ethnologia 3, Tartu 1995, lk.110-121, http://www.erm.ee/pro/pro3; teemakirjutused – elulood – rahvaluule ainena; võrdlus soome analoogilise materjaliga); 
    
    

  LOETAVAD KURSUSED:

  • Sissejuhatus eesti rahvaluulesse ja folkloristikaasse  

  • Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 
   Rahvalaul 
   Regilaulu uurimise meetodeid
   Perepärimus 
   Proseminar
  VASTUVÕTT: N 13-14.00 Ülikooli 16-206, tel. 375 214, E-post: tjaago@ut.ee
   
   
  T. K Tiia Köss (20. 06. 1966),
    lektor;
    fil. mag. (1998, "Surmakultuurist eesti rahvausundi põhjal")
   

  OLULISEMAD TÖÖD: 

  • Marras ֠dödens framträdande i Virumaa (Virland), Norra Estland. ֠Nord Nytt, 56. Viborg 1994, 42-47  
  • Kiriku ja usuga seotud surmaended. ֠Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1988 - 1993. Tartu, 1995 (lk. 177-179)  
  • Virolaiset kuolemanenteet. ֠Aamun Koitto, 22. Kuopio, 1993 (ss. 15 - 17)  
  • Kalevala ja Kalevipoika. ֠Savon Sanomat, 57. Kuopio 1995 (s. 2)  
  • "Vanavaravedaja" 1-3 toimetamine (1994-1996)  
  • "Eesti Rahva Kalendri" toimetamine (1997)  
  • T. Jaago monograafia "Kuldnaine" toimetamine (1993)  
  UURIMISSUUNAD: 

  Eestlaste surmakultuur 

  Elu pöördemomendid traditsioonis (sarnaseid jooni sünni-, pulma- ja matusekombestikus) 

  Tänapäeva folkloori teooria: terminid, liigitus, metoodika (loengukursus TÜ-s) 
    
    

  LOETAVAD KURSUSED:

 • Eesti rahvausund  

 • Perekonnatavand 
  Tänapäeva folkloor 
  VASTUVÕTT: T 14-15, Ülikooli 16-206, tel. 375 214, E-post: tiiak@ut.ee
   
   
   
  A. Laagus Aino Laagus (22. 11. 1944),
    teadur (0,5);
    filos. kand. (1990, "Eesti metshaldjatekstide struktuur ja semantika")  
   
  OLULISEMAD TÖÖD: 
  • Eksimise motiiv eesti mütoloogias. – Poeetika ja folkloor. Tartu, 1976 (lk. 25-40). 
  • Ühest vanast kihistusest eesti metshaldjauskumustes. – Poeetika ja folkloor. Tartu, 1976 (lk. 41-52). 
  • Eesti metshaldjas. – TRÜ Toimetised, vihik 396. Studia metrica et poetica I. Tartu, 1976 (lk. 20-29). 
  • Struktura I semantika tekstov predanij ob estonskih lesnyh duhah. Väitekirja autoreferaat. Tallinn, 1990. 
  • Kaali järv rahvapärimustes. – Vanavaravedaja 2. Tartu, 1994 (lk. 80-86). 
  UURIMISSUUNAD: 

  soome-ugri ja skandinaavia võrdlev mütoloogia
  Ӆesti ja soome metshaldjatekstide võrdlev analüüsԍ ֠Ettekande teesid läänemeresoome keelte sümpoosionil. Turku 1988.

  suulise pärimuse uurimise meetodid
  Situatsioonianalüüsist folkloristikas. - Keel ja Kirjandus 1973, nr. 7, lk. 404-412. 

  välis-eestlaste keel ja identiteet
  Lundi Ülikooli ja Tartu Ülikooli ning Eesti Keele Instituudi uurimisprojekt Lõuna-Rootsi eestlastest 
    
    

  VASTUVÕTT: Ülikooli 16-206, tel. 375 214. E-post: alaagus@ut.e

   
   
  R. Jarv Risto Järv (15. 01. 1971),
    teadur;
    fil. mag. (1997, "Eesti usundi uurimise lähtel. Kr. J. Petersoni kommenteeritud tõlge Kr. Gananderi <Mythologia Fennicast>")
   
  OLULISEMAD TÖÖD: 
  • “Vanasõna ei ole varnast võtta”? Vanasõnadele viitamine ajalehetekstis. – Mäetagused, 10. Hüperajakiri. Toim. M. Kõiva & A. Kuperjanov. Tartu 1999, lk 130-155.  http://haldjas.folklore.ee/tagused/nr10/varn.htm
  • An Outline of Everyday Credos: from the Aspect of Gender and Profession. ֠Contemporary Folklore: Changing World View and Tradition. Edited by Mare Kõiva. Tartu, 1996 (pp. 213-233).  
  • Millised on kõik punapead? Argiarvamuste näide: tüükate peal proovitud 113 väidet. ֠Vanavaravedaja 3. Tartu, 1996 (lk. 50-57).  
  • Kristian Jaak Peterson Eesti mütoloogiat kokku kandmas. – Kirjandusteadus. Mõte ja Ulm, Rakendus ja Uurimus. (Tartu Ülikooli eesti kirjanduse õppetooli toimetised, 1). Tartu, 1996 (lk. 118-135).  
  • Kristfrid Ganander ja Kristjan Jaak Peterson –teemeistrid või sillategijad? Antiikmütoloogia heiastusi "Soome Mütoloogias". – Vaga vares. (Pro Folkloristica IV). Toimetanud Janika Oras. Tartu, 1996 (lk. 26-37).  
  UURIMISSUUNAD: 

  muinasjututeooria
  Vale-Jüri kiusatus Valekangelasest "Lohetapja" (AT 300) põhjal – Lohetapja (Pro folkloristica VI). E-trükis http://haldjas.folklore.ee/rl/pubte/ee/NT/Jarv.htm
    

  kaasaja folkloor – maailmavaate peegeldumine folklooris
  The Only Good Stranger Is a Dead Stranger? Stereotypes – Identity of Peripheries: Minorities, Borderlands and Outskirts. (Vanavaravedaja 5). Tartu 1997, pp. 27-40; Tarbetarkusest argiarvamuseni, vahel vanasõnaks välja? – Maa ja ilm. (Pro Folkloristica V). Toimetanud Mall Hiiemäe, Janika Oras. Tartu. Eesti Kirjandusmuuseum, 1997, lk 26-42. 

  LOETAVAD KURSUSED:

 • Rahvaluule seminar
 • VASTUVÕTT: R 12-13.00 Ülikooli 16-205, tel. 376 214, E-post: jorruw@ut.ee
   
   
  M. ArukaskMadis Arukask (20. 03. 1969), õppeülesande täitja (Eesti Kirjandusmuuseumi teadur)
  fil. mag. (1998, ""Venna sõjalugu" vormeliteooria valguses ning setu lüroeepika ruumisüsteemis")

  OLULISEMAD TÖÖD: 

  UURIMISSUUNAD: 

  Setu lüroeepilise regilaulu maailmapilt
  Müüdikatked regilaulus. Katse regilaulu süvastruktuuri avamiseks Vladimir Propi muinasjutumorfoloogia järgi. Vaga Vares. Pro Folkloristika IV. Tartu, 1996, 5 - 14. 

  Nimekasutusest setu müüdilistes regilauludes. Maa ja Ilm. Pro Folkloristica V. Tartu, 1997, 5 - 11. 

  Setu lüroeepiliste regilaulude eepilisest kihist. Mäetagused, nr. 8. Tartu, 1998, 96 - 103. http://haldjas.folklore.ee/tagused/nr8/mreg.htm

  Religious Syncretism in Setu Runo-Songs –  Studies in Folklore and Popular Religion, vol. 2

  Setu lüroeepilise regilaulu stseenid. Lohetapja. Pro Folkloristica VI. Tartu, 1999, 5 - 19. http://haldjas.folklore.ee/rl/pubte/ee/NT/Arukask.htm

  Vadja rahvausund
  Death and Afterwards. Folklore, vol. 8. Tartu, 1998, 7 - 20. http://haldjas.folklore.ee/folklore/vol8/mds.htm

  Surm ja pärast seda (vadja ainese põhjal). Õdagumeresoomõ Väikuq Keeleq. Läänemeresoome Väikesed Keeled. Võro Instituudi Toimetised 4. Võro, 1998, 151 - 159. 

  Artikleid vadja rahvausundi komponentidest: http://haldjas.folklore.ee/rl/folkte/sugri/vadja/mytol/mytindex.htm
    
    

  LOETAVAD KURSUSED:

 • Setu traditsioon (setu lüroeepilise regilaulu maailmapilt)
 • VASTUVÕTT: E-R 9-17, Eesti Kirjandusmuuseum, Vanemuise 42-234, tel. 420-370. E-post: madis@haldjas.folklore.ee
   
   
   

  Mall Hiiemäe (09. 01. 1937),
  õppeülesande täitja (Eesti Rahvaluule Arhiivi vanemteadur); 
  fil. dr. (1998, "Der estnische Volkskalender") 

  OLULISEMAD TÖÖD: 

  • Kodavere pajatused. Kujunemine ja koht rahvajututraditsioonis. Tallinn, 1978 
  • Eesti Rahvakalender II - VIII. Tallinn, 1981-1999 
  • Der estnische Volkskalender. FFC 268. Helsinki, 1998 
  UURIMISSUUNAD: 

  Inimese ja looduse suhte ökoloogiline aspekt rahvausundis 
  "Nelikümmend lindu eesti rahvausundis" Mäetagused 1996-1997, nr 1- 5, http://haldjas.folklore.ee/tagused; "Vähid, lülijalgsed, putukad eesti rahvausundis" (artiklisari) http://www.zbi.ee/satikad; "Kakskümmend kaks kala eesti rahvausundis" – Mäetagused 1999, nr 11 jj, http://haldjas.folklore.ee/tagused

  rahvajuttude kujunemine ja jutustamine; folkloristika ajalugu; usund ja kombestik (eriti rahvakalender); tänapäeva folkloor
    
    

  LOETAVAD KURSUSED:

  Rahvakalender (iseseisev töö kirjandusega)

  VASTUVÕTT: E-R 9-17, Eesti Kirjandusmuuseum, Vanemuise 42-228, tel. 430-035, 420-370 

   
   

  E. KalmreEda Kalmre (12. 09. 1958),
  õppeülesande täitja (Eesti Rahvaluule Arhiivi teadur) 

  OLULISEMAD TÖÖD: 

  • See pikk lühike tee salmialbumist oraaklini. Tüdrukute kirjalikust pärimusest aastatel 1970-1990. – Lipitud-lapitud. Tänapäeva folkloorist. Toim. M. Kõiva. Tartu: Eesti TA Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti TA Eesti Keele Instituut, 1995 (lk. 161-173.) 
  • Vorstivabrikutest kassitoiduni ehk mõnda linnalugudest. – Mängult-päriselt. Tänapäeva folkloorist II. Toim. M. Kõiva. Tartu: Eesti Rahvaluule Arhiiv, Eesti Keele Instituut, 1996, lk. 136-155. 
  • Legends of the Afganistan War: the Boy Saved by the Snake. – Contemporary Folklore: Changing Tradition and World View of the Youth. Edited by M.Kõiva. Tartu: Institute of Estonian Language, Estonian Museum of Literature, 1996, 243-253. 
  UURIMISSUUNAD: 

  Tänapäeva folkloor: kaasaegne rahvajutt ja tüdrukute kirjalik pärimus.
  Legends of Afganistan War. - Folklore. An Electronic Journal of Folklore, vol. 1 http://haldjas.folklore.ee/folklore/nr1/afga.htm
    

  LOETAVAD KURSUSED:

 • Praktikum (arhiivipraktika)
 • VASTUVÕTT: E-R 9-17 Eesti Kirjandusmuuseumis; Vanemuise 42, tuba 212, tel.420-406, E-post: eda@haldjas.folklore.ee
   
   
  E. KasakEnn Kasak (24. 09. 1954), 
  õppeülesande täitja, 
  füüs.-mat. kand. (1990, "Gasodünaamilised protsessid kuumas galaktilises gaaskroonis"

  OLULISEMAD TÖÖD: 

  • On a Possible Model of the Gaseous Corona of Galaxy. – Tartu AO teated. No 91. Tartu 1988 (lk 48-58). 
  • Gasodünaamilised protsessid kuumas galaktilises gaaaskroonis (v. k). Tartu, 1990. 126. lk. 
  • T. Tender, E. Kasak. Võru uuemad kirjaviisid ja Brown(e)'i liikumine. – Keel ja Kirjandus, 5/1995 (lk 312-319.) 
  • T. Tender, Iva S., E. Kasak. Võru uuemad kirjaviisid ja Brown(e) liikumine II. – Keel ja Kirjandus, 6/1996, lk 606-610. 
  • Inimene ja Universum – Universum. Tallinn, 1997. 
  • Loogika ja lõpmatus. – Arutlusi teadusest ja tõest. (Võru Instituudi toimetised, nr. 5), lk 127-134. 


  UURIMISSUUNAD: 

  Kaasaegne folkloor, pseudoteadused rahvausundina
  Back to the Past. Some Aspects of the History of Astrology in Estonia – Contemporary Folklore. Tartu 1996, pp. 194-199; Tähistaeval põhinevatest uskumustest. "Elektrooniline väljaanne "Mäetagused" nr.1/2; http://haldjas.folklore.ee/tagused/nr1/fart.htm, Tartu 1996. 

  Astraalmütoloogia ajalugu, antiikastroloogia
    
    

  LOETAVAD KURSUSED:

 • Astraalmütoloogia ja kosmoloogia 
 • VASTUVÕTT: tel. 251/39 941, E-post: enn@obs.ee

  T. SrgTaive Särg (17. 01. 1962), 
  õppeülesande täitja, (Eesti Kirjandusmuuseumi teadur) 
  fil. mag. (1998, "Püsiv ja muutuv Karksi regilaulus"

  OLULISEMAD TÖÖD: 

  • Lauliku lapsepõlv. – Vanavaravedaja 2. Tartu 1995, lk 47-56.
  • Traditional melody variations in Karksi parish (South-Estonia) – Folklore. Journal of Folklore. Vol.1. http://haldjas.folklore.ee/folklore/nr1/taivem.htm
  • Of singers blood? About kins of singers from the Karksi parish. – The family as the tradition carrrier. Conference proceedings, Volume I. Tallinn 1996, lk 161 -  170.
  • Contra: meedia, kirjanduse ja folkloori vahel. – Vikerkaar 5-6, 1999, lk 153-162.
  • Tänapäeva folkloor ja Tartu noorte kirjanike laulud http://www.suri.ee/etnofutu/3/doc/taive.html

  •  


  UURIMISSUUNAD: 

  Lõuna-Eesti regilaulud

  Tänapäeva folkoori ja kirjanduse suhted
   

  LOETAVAD KURSUSED:

 • Rahvamuusika
 • VASTUVÕTT: E 15-16, E-post: taive@haldjas.folklore.ee
   
   
  L. Sillaots Liina Sillaots (20. 10. 1975),
    vanemmetoodik;
   

  UURIMISSUUNAD: 

  Felix Oinas folkloristina

  VASTUVÕTT: E-R 10-14 Ülikooli 16-208, tel. 375 304, E-post: liinas@ut.ee

   

  M. Metsvahi Merili Metsvahi (24. 07. 1973), 
    vanemmetoodik, TÜ II aasta magistrand;
   
  Merili Metsvahi õpib  kuni 31. 07. 2000 Göttingeni Ülikoolis.

  UURIMISSUUNAD: 

  libahundipärimus
  Muundumised libahundimuistendeis ֠Lohetapja. Pro Folkloristica VI. Tartu, 1999, 5 - 19. http://haldjas.folklore.ee/rl/pubte/ee/NT/Metsvahi.htm

  muistenditeooria

   E-post: merili@ut.ee

   

   
   
   
   
   
  inimesed  VV: 20. 02 .rahvaluule ppetool 2000 (RJ)