SYNATÜÜBIQ

Tüüp':

NIMISYNATÜÜBIQ

nr
nr
ü nimek
a nim
ü umak
a omast
ü osak
a osast
ü sissek
a sisseü
m umak
m omast
m osak
m osast
m sissek
m sisseü
m päälek
m alaleü
1.suhvli.suhvli.suhvlit.suhvlihe.suhvlidõ.suhvliid.suhvli(i)he.suhvli(i)lõ
perädüperädüperätütperätüheperätüideperätüidperätüiheperätüile
2hans'ahans'ahans'at hans'ahtõhans'adõhans'asithans'adõhehans'adõlõ
3oppajaoppajaoppajatoppajaheoppajidõoppajitoppajiheoppajilõ
.kerge.kerge.kerget.kergehe.kergide.kergit.kergihe.kergile
4kipõn'kibõnakibõnatkibõnahekibõnidõkibõnitkibõnihekibõnilõ
elläieläjäeläjäteläjäheeläjideeläjiteläjiheeläjile
5inemineinemiseinemistine.misteine.miisi
(inemiste)
ine.miisiine.miisiheinemiisile
(inemistele)
.tialanõ.tiala(d)sõ.tialast.tia.lastõ.tia.lai(d)si (.tialastõ).tia.lai(d)si.tia.lai(d)sihe.tialai(d)silõ (.tialastõlõ)
alomanõalomadsõalomastalo.mastõalo.maidsi
(alomastõ)
alo.maidsialo.maidsihealomaidsilõ(alomastõlõ)
6.kuldnõ.kuldsõ.kuldsõt.kuldsõhe.kuldsidõ.kuldsit.kuldsihe.kuldsilõ
7alonõalodsõalostalotsõhealotsidõ (alostõ)alotsitalotsihe (alostõhe)alotsilõ (alostõlõ)
8võrokõnõvõrokõsõvõrokõistvõro.kõistõvõro.kõisi (võrokõistõ)võro.kõisivõro.kõisihevõrokõisilõ (võrokõistõlõ)
9ehitüsehitüseehitüstehi.tüsteehi.tüisi (ehitüste)ehi.tüisiehi.tüisiheehitüisile (ehitüstele)
10.tervüs.tervü
.tervüse
.tervüt
.tervüst
.tervühe
.tervüste
.tervüide
.tervüisi
(.tervüste)
.tervüid
.tervüisi
.tervüihe
.tervüisihe
(.tervüstehe)
.tervüile
.tervüisile
(.tervüstele)
11kotuskotu(s)sõkotustkotussõhekotussidõ
(kotustõ)
kotussitkotussihe
(kotustõhe)
kotussilõ
(kotustõlõ)
12repän'rebäserebästrebäseherebäside
(rebäste)
rebäsitrebäsihe
(rebästehe)
rebäsile
(rebästele)
13hõrakhõraga hõraguhõrakathõrakahe hõrakuhehõrakidõhõrakithõrakihehõrakilõ
14makõmakõ
(magõhõ)
makõt
magõhõt
magõhõhe
makkõhe
magõhidõ
makkidõ
magõhit
makkit
magõhihe
makkihe
magõhilõ
makkilõ
15rits'kas.rits'karits'ka(s)t.rits'kahe.rits'kidõ
(rits'kastõ)
.rits'kit.rits'kihe
(rits'kastõhe)
.rits'kilõ
(rits'kastõlõ)
16asõqasõmõ
asõma
asõndasõmõhe
asõmahe
asõmidõ
(asõndõ)
asõmitasõmihe
(asõndõhe)
asõmilõ
(asõndõlõ)
17hapu.hapnõ
.hapna
hapund.hapnõhe
.hapnahe
.hapnidõ
(hapundõ)
.hapnit.hapnihe
(hapundõhe)
.hapnilõ
(hapundõlõ)
18läteqlättelätetlättehelättide
(lätete)
lättitlättihe
(lätetehe)
lättile
(lätetele)
19kommõq.kombõkommõt.kombõhe.kombidõ
(kommõtõ)
.kombit.kombihe
(kommõtõhe)
.kombilõ
(kommõtõlõ)
20herneh.herneherneht.hernehe.hernide
(hernehte)
.hernit.hernihe
(hernehtehe)
.hernile
(hernehtele)
21laiõh.laidõlaiõht.laidõhe.laididõ
(laiõhtõ)
.laidit.laidihe
(laiõhtõhe)
.laidilõ
(laiõhtõlõ)
22saabas.saapasaabast.saapahe .saapidõ
(saabastõ)
.saapit.saapihe
(saabastõhe)
.saapilõ
(saabastõlõ)
tütär'.tütretütärd.tütrehe.tütride
(tütärde)
.tütrit.tütrihe
(tütärdehe)
.tütrile
(tütärdele)
23hammas.hambahammast.hambahe.hambidõ
(hammastõ)
.hambit.hambihe
(hammastõhe)
.hambilõ
(hammastõlõ)
kannõl'.kandlõkannõld.kandlõhe.kandlidõ
(kannõldõ)
.kandlit.kandlihe
(kannõldõhe)
.kandlilõ
(kannõldõlõ)
24tarõtarõtarrõ.tarrõtarritarri.tarri(he)ta(r)rilõ
25igäikäikkäikiikiikki(he)ikile
26

pinipinipinni.pinnipinnepinne.pinne(he)pi(n)nele
talotalotallo.tallotallõ
talla
tallõ
talla
.tallõ(he)
.talla(he)
ta(l)lõlõ
ta(l)lalõ
27häbühäühäpü.häppühäpe
häpä
häpe
häpä
häppe(he)
häppä(he)
häpele
häpäle
28kanakanakanna.kannakannokanno.kanno(he)ka(n)nolõ
29sõdasyasõtasõttasõtosõtosõtto(he) sõtolõ
30hainhaina.haina.haina.haino.haino.haino(he)hainolõ
31puhmpuhma.puhma.puhma.puhmõ.puhmõ.puhmõ(he)puhmõlõ
32kuldkulla.kulda.kulda.kuldõ.kuldõ.kuldõ(he)kullõlõ
33jalgjala.jalga.jalga.jalgo.jalgo.jalgo(he) jalolõ
34särg'säre.särge.särge.särgi.särgi.särgi(he)särile
35silmsilmä.silmä.silmä.silmi.silmi.silmi(he)silmile
36kandkanno.kando.kando.kandõ
.kanda
.kandõ
.kanda
.kandõ(he)
.kandahe
kannõlõ
kannalõ
aigao.aigo.aigo.aigõ.aigõ.aigõ(he).aelõ
37
kuu:l'koolikuu:likuu:likuu:lõkuu:lõkuu:lõ(he)koolõlõ
tükktükütükkütükkütükke
tükkä
tükke
tükkä
tükke(he)
tükkä(he)
tükele
tükäle
38kanarikkanarigukanarikkukanarikkukanarikkõ
kanarikka
kanarikkõ
kanarikka
kanarikkõ(he)
kanarikka(he)
kanarigõlõ
kanarigalõ
39väitsväidseväist.väiste.väitsi
väiste
.väitsi.väitsi(he)väidsile
väistele
40kii:l'keelekii:ltkii:ldekii:li
(keelte)
kii:likii:li(he)keelile
(keeltele)
41hüdsihüdsehüst.hüstehütsi
(hüste)
hütsi .hütsi(he)hüdsile
(hüstele)
42käsikäekättkättekässi
(käte)
kässi.kässi(he)kä(s)sile
(kätele)
43asias'a.asja.asja.asjo.asjo.asjo(he)as'olõ
44varivar'o.varjo.varjo.varjõ
.varja
.varjõ
.varja
.varjõ(he)
.varja(he)
var'õlõ
var'alõ
45nagõl nakl, nagyl'nagla.nakla.nakla.naklo.naklo.naklo(he)naglolõ
46kogõr kokr, kogyr'kogrõ.kokrõ.kokrõ.kokri.kokri .kokri(he)kogrilõ
47kubõl kupl, kubyl'kubla.kupla.kupla.kuplõ.kuplõ .kuplõ(he)kublõlõ
48kask.kaska.kaskat.kaskahe.kaskidõ.kaskit.kaskihe.kaskilõ
49täüs'tävvetäüt.täüde.täüsi
(täüte)
.täüsi.täüsi(he)tävvile (täütele)
50kuukuukuud.kuuh(t)õkuiõkuid.kuih(t)õkuilõ
51üü:üü:üü:düü:h(t)eöieöid.öih(t)eöile
52tüü:tüü:tüü:dtüü:hü
tühüq
töietöid.töih(t)etöile
53täitäitäid.täih(t)etäie.täie.täih(t)e .täel

TEGOSYNATÜÜBIQ

nr
nr
I tegonimi
I tegevusnimi
II tegonimi
II tegevusnimi
Minevigu kesksyna
Mineviku kesksõna
Olõvao 1. k
Oleviku 1. p
(maq)
Olõvao 3. k
Oleviku 3. p
(tä)
min 1. k
min 1. p
(maq)
min 3. k
min 3. p
(tä)
Tekev tm
Aktiiv
Tettäv tm
Passiiv
54.süü:mäsüvväqsöönüqsüü:dsüü:süü: (sööse).sei(e).sei(e)
55.saamasaiaqsaanuqsaadsaasaa (saasõ).sai(õ).sai(õ)
56valamavallaqvalanuqvalõtvalavalavalivali
57kosimakossiqkosinuqkositkosikosikosõkosõ
58tulõmatullaqtulnuq tulluqtulttulõtulõtulli .tull'etull' .tull'e
59pügämäpükäqpügänüqpöetpüäpügä.pöi(e)pügi
60tegemätetäqtennüqtetttiitege.tei(e) (.tekse)tekk' (tegi,.tekse)
61.nõstma.nõstaq.nõstnuqnõstõtnõstanõstnõsti .nõstsõnõst' .nõstsõ
62rapahutmarapahutaqrapahutnuqrapahudõtrapahudarapahutrapahudirapahut'
63.rist'mä.ristiq.rist'nüqristitristirist'rist'e .rist'se.rist'e .rist'se
64.hirnma.hirnuq.hirnnuqhirnuthirnuhirnhirnõ .hirnsõhirn' .hirnsõ
65.laskma.laskõq.lasknuqlastlasõlasklasi .lasksõlask' .lasksõ
66.püüdmä(.)püüdäq.püüdnüqpüvvetpüvväpüüdpüvvi .püüdsepüüd' .püüdse
67.jäämäjäiäqjäänüqjäädjääjääs (jääse).jäi(e).jäi(e)
68.vaoma.vaodaq vaioq.vaonuqvaotvaovaos.vaio.vaio
69elämäelläqelänüqeleteläeläs.elli.elli
70väsümävässüqväsünüqväsütväsüväsüs.vässü.vässü
71kasumakassuqkasunuqkasutkasukasus.kasvi.kasvi
72nõsõmanõstaqnõsnuqnõstnõsõnõsõs.nõssi.nõssi
73.istma.istuq.istnuqistutistuistus.istõ.istõ
74.lõpmalõppõq.lõpnuqlõpõtlõpõlõpõslõppilõppi
75.argnõmaarõdaqarõnuqarõt.argnõ.argnõs.argsi.arõs'
76.puhksamapuhastaqpuhasnuqpuhast.puhksa.puhksas.puhksi.puhas'
77.sõimamasõimadaqsõimanuqsõimat.sõima.sõimas.sõimssisõimas'
78.taplõmatapõldaqtapõlnuqtapõld.taplõ.taplõs.taplitapõl'
79.sündümä.sündüdäq.sündünüqsünnütsünnüsünnüs.sündü.sündü
80.nälgümä.nälgüdäq.nälgünüq.nälgüt.nälgü.nälgüs.nälgü.nälgü
81.kaotama.kaotaq.kaotanuq.kaotõt.kaoda.kaotas.kaodikaot'
82kergütämäkergütäqkergütänüqkergütetkergudäkergütäskergüdikergüt'
83hirnahtamahirnahtaqhirnahtanuqhirnahtõthirnahtahirnahtashirnahtihirnaht'
84unõh(t)umaunõh(t)udaqunõh(t)unuqunõh(t)utunõh(t)uunõh(t)usunõh(t)uunõh(t)u
85kynõlõma kynõlamakynõldaqkynõlnuqkynõldkynõlõ kynõlakynõlõs kynõlaskynõlikynõl' kynõli
86ehite(l)lemäehitelläqehitelnüq ehitellüqehiteldehite(l)eehite(l)lesehite(l)liehite(l)li
87helisemä helisämähelistäqhelisnüqhelisthelise helisähelises helisäshelisihelisi
88siba(ha)masibadaq sipaqsibanuqsibatsipa sibahasipa(s) sibahassibasisibasi
89harinõmaharidaq harinõdaqharinuqharit harinõtharinõharinõsharisiharisi
90manitsõmamanidaq manitsaqmaninuq manitsnuqmanit manitsõtmanidsõmanitsõsmanidsimanits'

Päälehele