EDESYNA

Seo synaraamadu päätsihis om vana lõunaeesti keele põh'a pääl saisva võro keele synavaralõ kimmä kirälidse kujo andminõ, võro keele timä uma loomuperäliidsi keelesäädüisi ja normõ perrä kiräliste muudu valaminõ ni keeletarvitaja vai -opja teenistüste pästmine.

Synaraamatun om üle 15 000 synaartikli. Synaq ommaq peri: 1. puutriprogrammigaq läbi tüütedüist võrokeelitsist tekstest; 2. varahampa vällä annõtuist väikeisist synastoist; 3. õkva kynõlõjidõ käest; 4. seo synaraamadu tegijide ja tõisi võrokõisist synaluujidõ pääst. Alossynastot om kontrollit ja suurõn mahun tävvendet Eesti Keele Instituudi murdõsynaraamatidõ perrä. Murdõsynaraamatist om seohu raamatuhe sisse võet suurõmb inämbüs Võromaa kihlkunnõn, Setomaal, keelesaari (Leivu, Lutsi ja Kraasna) pääl ja Lõuna-Tartomaal levinüist synost. Tuuperäst pidänüq seo raamat kõlbama tarvitamisõs ka setokõisilõ ni vähämbält lõunapoolitsilõ tartogõisilõ. Vällä om jätet ynnõ mynõn nimetedün kihlkunnan levinüid synno, mink päälevik om selgehe põh'aeestiline, ja veidüq levinüid synno, mink tähendüs vai muutminõ jäi segätses.

Synaartiklin om päält võro keele synno ja näide eesti vastussidõ viil näütelausit ja -ütlemiisi ni tiidüst synno muutmisõ kotsilõ. Synol ommaq man tüübinumbriq, mink perrä pidänüq tüübitabõli ja synaraamadu trüküvariandin löüdüvä synamoodusto abigaq kätte saama kyik' synamooduq. Tegosynatüübiq ommaq väikeisi muutuisigaq kobõndõduq Toomsalu Ülo raamadu „Setu verbi grammatika ja sõnastikud” perrä. Kuna nimisynatüüpe olõ-i võro keele tarbis inne tett, sys ommaq nuuq seo raamadu jaos edimäst kõrda vällä märgidüq. Tuu man oll' synaraamadu kokkopandjalõ kygõ suurõmbas abilidsõs timä ülikoolioppaja ja juhtja Pajusalu Karl.

Synaraamadu käsikiri om kokko pant aastagil 1997–2001. Kokkopandmisõ alossäädüseq ja käsikirä egä valmis saanuq jao ommaq üle kaenuq ja läbi arotanuq Võro Instituudi synaraamadutüürühmä liikmõq: Elleri Kalle, Fastrõ Mariko, Jüvä Sullõv, Jüvä Triin, Kama Kaido, Kasagu Enn, Kukõ Erich, Nigoli Salme, Pulga Jaan, Saarõ Evar ja Reimanni Nele. Tüürühm käve kuun umbõs egä kuu ao takast. Tetti pall'o paranduisi ja tävvendüisi ni üteldi näütelausit. Tüürühmä liikmõq võtiq ossa ka eesti vastussidõ ja tüübinumbridõ löüdmisest umbõs 5000 alossynasto tähüssynalõ. Hulgalõ küsümüisile om löüt vastus Eesti Keele Instituudi murdõsynavarakogost. Säält om saad ka hulga näütüslausit ja -ütlemiisi.

 

Jüvä Sullõv

Päälehele